archiv: 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80č. 72, září 1999


V tomto čísle najdete:
Slovo šéfredaktora
" DOBRÝ VÍTR "
Rozhovor se zástupcem starosty obce Větřní
Ze života školy
Na obecní úřad bez kompasu
Energetická koncepce obce Větřní
Hříšky a hříchy, aneb práce přestupkové komise
Autobusem se slevou
Blahopřejeme našim dříve narozeným spoluobčanům
Za nákupy opět do Polska!

Slovo šéfredaktora

Vážení spoluobčané,

chceme navázat na tradici místního "občasníku" Větrník, který Vás v minulosti seznamoval s děním v obci. Redakční rada je skupinkou lidí, kteří dříve takovou práci nikdy nedělali, ale chtějí, aby se k Vám dostaly informace, jež by Vám přiblížily to, co se v naší obci událo, co se připravuje, jaká byla zásadní rozhodnutí obecní rady a obecního zastupitelstva. Větrník Vám přinese i další pravidelná i nepravidelná témata, která konečně poznáte již po přečtení tohoto čísla. V dalších číslech hodláme dát také prostor pro zveřejnění nabídek služeb místních podnikatelů a možná i pro Vaši inzerci.

Naším cílem je Vaše informovanost. Nechceme, aby se stránky Větrníku staly místem politických diskusí, či místem nekončících výměn názorů a polemik.

Přáli bychom si, abyste se na další číslo Větrníku vždy těšili, abyste si jej rádi přečetli, aby Vás potěšil a naše snaha tak nevyšla naprázdno.

Lubomír Klouda

" DOBRÝ VÍTR "

či podobné symbolické přání velmi rád vyslovuji na cestu obnovenému vydávání místního zpravodaje naší obce. Snaha informovat občany touto formou o místním dění byla členy obecního zastupitelstva uplatňována již delší dobu. V minulém volebním období však uskutečnění záměru bránil především nedostatek finančních prostředků, ale v neposlední řadě také bylo nesnadné získat pro vydávání zpravodaje tým lidí ochotných věnovat jeho přípravě svůj volný čas. Současnému zastupitelstvu se podařilo v obecním rozpočtu vytvořit pro financování místního tisku potřebnou rezervu a našli se i obětaví lidé, z nichž obecní rada jmenovala redakční skupinu. Nyní si lze jen přát, aby prostředky na financování listu měla obec i v příštích létech, ale zejména aby se redaktorům dařilo dávat zpravodaji obsah, který bude zajímavý pro většinu čtenářů.

Nutno říci, že vydávání místního zpravodaje není zdaleka počinem novým. Naopak má poměrně dlouhou historii. První číslo, jak je doloženo v příloze obecní kroniky, vyšlo v roce 1960 a do roku 1990 bylo publikováno celkem 71 vydání. Šlo vždy zatím pouze o jakýsi "občasník" u něhož naprostá pravidelnost vydávání snad ani není nezbytná a více se řídí aktuálností témat. Je ovšem zajímavé, že ačkoli v minulosti mezi jednotlivými čísly jsou i několikaleté přestávky, autoři vždy pokračovali v číslování v jedné řadě bez výjimky. Nová redakční rada se proto rozhodla tradici neporušit a navazuje vydáním čísla 72. Zachovává rovněž název zpravodaje, který nese jméno nejvyššího vrchu nad obcí a přeneseně připomíná i vlastní název sídla.

Za několik desítek let historie existence zpravodaje se na jeho vydávání podílela jistě nemalá řada našich občanů. Jejich počet a jména všech snad už ani není možné spolehlivě zjistit. Za všechny chci však s poděkováním připomenout alespoň pana Jiřího Kuchaře, který jako odpovědný redaktor řídil zpravodaj v posledních letech jeho vydávání. O dobré úrovni, jaké list pod jeho vedením dosahoval, svědčí jistě i skutečnost, že se ještě dnes setkáváme se žádostmi, abychom zpravodaj, pokud bude znovu vycházet, zasílali některým občanům, kteří se z obce odstěhovali jinam.

Dovoluji si věřit, že toto "zkušební" číslo nebude pro novou redakční radu číslem jediným a že vydrží se silami pro mnoho čísel dalších. Čtenářům, tedy všem občanům Větřní, přeji, aby se ve zpravodaji mohli dočítat co nejvíce zpráv příjemných či úsměvných. A vlastnímu zpravodaji přeji, aby byl čten a lidé se na něj těšili.

Petr Laisek

Rozhovor se zástupcem starosty obce Větřní

Josef Pirný, rodák z Větřní, 46 let, ženatý, otec dcery /21 let/, bydlí v obecním bytě. Pracoval v JIP Větřní původně jako dělník, pak THP, od roku 1993 v odborech. Po volbách v listopadu 1998 zvolen zástupcem starosty.

Mohl byste veřejnost seznámit s náplní práce zástupce starosty v naší obci ?

Podle zákona zastupuji starostu v době jeho nepřítomnosti. V každodenní činnosti mám pak zejména na starosti obecní byty. S vedoucím majetkového odboru vyhodnocuji platební kázeň nájemníků v obecních bytech. Hledáme řešení pohledávek úhrad za užívání bytu, z čehož vyplývá i účast na případných soudních sporech.

Podílím se na sestavování návrhu rozsáhlejších oprav a přípravě rozpočtu obce. Mám dále na starosti ve spolupráci se starostou zpracování zásad energetické koncepce, údržbu a provoz na místních komunikacích. Připravuji prodej a pronájmy pozemků v majetku obce a materiály pro jednání zastupitelstva a rady.

Při vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu, úhrady za teplo a vodu, došlo na začátku roku 1999 k navrácení poměrně vysokých částek nájemníkům. Mohl byste veřejnosti vysvětlit, čím to bylo způsobeno ?

Především v roce 1998 byly zrušeny státní dotace z centrálních zdrojů na vytápění, a proto byly zálohy na teplo stanoveny v cenových relacích platných k polovině roku 1998.

Obec dále jednala s provozní firmou Energo i s prvotním dodavatelem tepla JIP o možné úpravě cen. Bylo dosaženo snížení ceny páry od prvotního dodavatele, papíren, a tím došlo ke snížení ceny i pro občany.

Z plateb za teplo bylo během posledních tří let investováno do centrálního zásobování teplem 8,5 mil. Kč, čímž došlo ke snížení ztrát v otopném systému. Jde například o zavedení efektivnějšího způsobu rozvodu v "kapličkách", modernizaci vytápění v č. 72 a 73 a další technická opatření.

Ke snížení spotřeby tepla přispěly i úspory nájemníků především při spotřebě teplé vody a dále i celkově mírná zima. Při vyúčtování náhrad za užívání bytu pak byly přeplatky nájemníkům vráceny.

Protože dotace na teplo byly státem natrvalo zrušeny, jsou zálohy na teplo stanoveny podle reálné situace v zásobování teplem, takže předpokládáme, že za rok 1999 bude hospodaření vyrovnané. Neměly by vznikat ani velké přeplatky, ani nedoplatky.

Jaké jsou výhledy oprav a údržby obecního bytového fondu na druhé pololetí roku 1999?

Proběhne generální oprava střechy a fasády domu č. 13, generální oprava topení č. 199 - 200, nákladem asi 1 mil. Kč, oprava fasád a střech č. 95-98. Předpokládáme, že budeme pokračovat v půdních vestavbách u domů čp 205-208.

Vím, že nájemníky často trápí, že dlouho nedochází k malování společných prostor v domech - chodby, sklepy. I na tuto skutečnost pamatujeme v přípravě plánu údržby pro příští rok. Je však třeba připomenout, že podle celostátně platných předpisů by se měl například na nátěrech oken podílet dvěmi třetinami vynaložené částky sám nájemník.

Na které problémy se chcete v budoucnosti zaměřit?

Jsem členem obecního zastupitelstva od roku 1994. Proto jsem věděl, co mne ve funkci čeká. V roce 1994 měla obec 10 mil. dluhů. Podařilo se stabilizovat její hospodaření, což je zásluha celého obecního zastupitelstva, ale i aparátu obecního úřadu. Domnívám se, že jsou vytvořeny předpoklady pro rozvíjení investičních aktivit.

Chtěl bych, aby se výrazně zlepšila údržba obecního majetku, nejen obecních bytů, Cestu k naplnění tohoto záměru vidím například ve sdružování obcí třeba při nákladných opravách místních komunikací.

Obecní zastupitelstvo čeká zásadní rozhodnutí o energetické koncepci obce. Nyní probíhá zpracování a vyhodnocení dvou možných variant koncepce: Jedna varianta spočívá v dalším využívání zásobování teplem z centrálního zdroje JIP, druhá je založena na plynofikaci obce. V případě, že se ukáže výhodnější zachování současného systému, bude nutné zvážit rozšíření plynofikace rodinných domků.

Musíme velmi brzy dořešit hospodaření s odpady. Nejde jen o skládkování, ale i o likvidaci nebezpečných odpadů, například baterií a velkoobjemového odpadu.

Jaké nové úkoly Vám přinesla funkce zástupce starosty ?

Především jsem se musel seznámit s fungováním obecního úřadu, s náplní práce jednotlivých pracovníků. Důležité je také studium předpisů a vyhlášek pro výkon státní správy a samosprávy. V neposlední řadě jde i o důkladnou znalost různých smluv, které obec uzavírá.

Je o Vás obecně známo, že jste milovníkem hudby označované jako folk a country.

Mimořádným zážitkem byl pro mne festival Okolo Třeboně a teď se těším na další podobnou akci, Prázdniny v Telči. Ze zpěváků mám nejraději J. Nohavicu a P. Dobeše; k mým zálibám patří i četba. Mám bohužel málo času, abych mohl přečíst všechny knihy, které mě zajímají.

Děkuji za rozhovor, Zdeněk Duffek

Ze života školy

Po dvouměsíčních prázdninách je už zase slyšet zvonek a hlasy ve školní budově. Prvního září 1959 byla slavnostně předána do užívání nová školní budova s 20 učebnami a tělocvičnou. Tehdejší základní devítiletá škola tak získala prostory pro 6. až 9. ročníky a stala se tak plně organizovanou školou, skončilo nepříjemné dojíždění.

Slavili jsme

To vše se odehrálo před 40 lety, které v životě budovy mnoho neznamenají, ale v životě lidském je tomu jinak, A škola - to jsou především lidé. Celkem za těch čtyřicet let zde učila více jak stovka učitelů a každý rok do školních lavic zasedlo v průměru pět set žáků. To byl jeden z důvodů, proč jsme se rozhodli toto výročí oslavit. Celý loňský školní rok probíhal ve znamení příprav - nové nátěry chodeb a dveří, nová výzdoba, nacvičování vystoupení, pořádání soutěží - počítačová, výtvarná, literární, sportovní.

Vše vyvrcholilo v červnu. Nejdříve naši žáci předvedli široké veřejnosti svůj um, dovednost a šikovnost na školní akademii, pak se škola otevřela všem zájemcům a na konec oslav proběhlo milé setkání bývalých i současných pracovníků školy. Celkem se jich sešlo na šedesát, a tak se vzpomínalo, vyprávěly se historky, ale zájem byl i o současnost a budoucnost školy.

Rozloučili jsme se

Dnes tu stojím
a slzy se derou do očí
už přichází náš čas
čas loučení

Dnes jsme tady
zítra tam
a všichni víme,
že musíme jít zas o kus dál
  Za celou třídu
mám tu čest říct:
Bylo tu krásně.
Ale už je to pomalu pryč."

Snad dnes
je ten pravý čas
říci všem:
"DĚKUJEME VÁM"

Touto vlastní básničkou se za všechny vycházející žáky rozloučila B. Urbánková, dnes již bývalá žákyně 9.A. V současné době se snaží co nejlépe uspět a zároveň načerpat nové poznatky a vědomosti 20 žáků na středních školách, 3 na odborném učilišti s maturitou, 22 na tříletých odborných učilištích, 2 na dvouletém odborném učilišti a jedna žákyně nastoupila přímo do pracovního poměru.

Loučení se nevyhnulo ani učitelskému sboru. Do předčasného důchodu odešla paní Vlastimila Pešková, která na zdejší základní škole učila plných 37 let, od školního roku 1990/91 vykonávala funkci zástupce ředitele školy . Do důchodu odešla i paní Jindřiška Laisková, která učitelské povolání vykonává od r. 1964, ve Větřní pak strávila za katedrou 32 let, postupem času se stala zástupkyní ředitele a v letech 1988 - 1991 ředitelkou školy. Ani v současné době ještě zcela neodpočívá, učí na zkrácený úvazek.

Přivítali jsme

S nový školním rokem přicházejí noví žáčci , oči jim září zvědavostí, nedočkavostí, ale i obavou. Letos jsme jich přivítali 62 a byli rozděleni do tří prvních tříd. Jejich ruku při prvním napsaném písmenku povedou p. učitelky J. Jakešová, M. Čížková a J. Sigmundová.

B. Šimka jsme přivítali ve funkci zástupce ředitele školy. Prostředí i potřeby školy jsou mu důvěrně známé, neboť zde působí od r.1974. Pedagogický sbor přišly posílit paní učitelky na první stupeň J. Sigmundová a M. Valentová, na druhý stupeň se vrátila paní E. Matoušová, která učí český a německý jazyk a dějepis.

Nový školní rok jste přivítali spolu se svými dětmi i Vy a jistě Vás budou zajímat i prázdninové termíny:

podzimní prázdniny
od 27. října,nástup do školy 1. listopadu 1999
vánoční prázdniny
od 23. prosince, nástup do školy 3. ledna 2000
jednodenní pololetní prázdniny
úterý 1. února 2000
jarní prázdniny
od 6. března, nástup do školy 13. března 2000
velikonoční prázdniny
od 20. dubna do 25. dubna 2000
hlavní prázdniny
od 3. července do 4. září 2000

-jař-

Na obecní úřad bez kompasu

Snad každý z nás občas potřebuje "něco" vyřídit na obecním úřadě. Ale ne každý ví, kdy a za kým se svou záležitostí jít. A když si konečně uděláme čas a na úřad se vypravíme, zjistíme, že jsme přišli mimo úřední hodiny a ani vlastně pořádně nevíme za kým jdeme. Následujících několik řádků vám usnadní orientaci v organizačním členění obecního úřadu ve Větřní.

Obecní úřad vede starosta, pan Petr Laisek, který má svého zástupce, jímž je pan Josef Pirný a tajemníka, paní Marii Jiříčkovou. Tajemnice byla jmenována do funkce 1.7. 1999. Dále je obecní úřad rozčleněn na 4 odbory, z nichž každý má svou náplň práce.

1. Odbor finanční a vnitřních věcí.
Zde pracuje paní Alešová a paní Nográdyová. Pracovnice tohoto odboru zajišťují vedení rozpočtu obce a účetnictví, fakturaci a vedení pokladny, evidenci pohledávek, místních a správních poplatků a pokut. Evidenci nájmů z pozemků, pronájmu zahrádek, poplatků za psy, poplatků za reklamu, prodej žetonů na popelnice. Provádí evidenci majetku obce, smluv a obyvatel. Přihlašování a odhlašování obyvatel, narození, sňatky a úmrtí. Dále vedou podatelnu, evidenci došlých a odeslaných písemností. Shromažďují nálezy a zajišťují jejich výdej. Zabývají se řešením přestupků obyvatel a s tím související evidencí přestupků a pokut. Vypracovávají posudky dle požadavků policie a soudů, výpisy z rejstříku trestů, vedou evidenci stížností obyvatel, jejich povinností je i informování veřejnosti.

2. Odbor výstavby, životního prostředí a dopravy.
Tento odbor spravuje paní Daniela Vlášková. Zde například dostanete přidělené popisné číslo na váš dům, v kompetenci tohoto odboru je také územní identifikace. Dále odbor zajišťuje evidenci nemovitostí obce, územní plánování, investorské činnosti staveb investovaných obcí. Spravuje inženýrské sítě které jsou v majetku obce, jako je veřejné osvětlení, kanalizace a vodovodní sítě. Spravuje a udržuje obecní lesy a zeleň. Zabývá se údržbou místních komunikací, povoluje překopy a zajišťuje úklid. Eviduje soukromé zemědělce, nájemní smlouvy na pozemky v majetku obce. Povoluje instalaci reklam a vydává stavební povolení na drobné stavby.

3. Odbor sociálních věcí,matrika.
Zde se setkáte s paní Blankou Cimlovou, která eviduje žadatele o sociální výpomoc, pomáhá při řešení problémů dětí a rodin. Řídí pečovatelskou službu a zajišťuje spolupráci obce s Klubem důchodců ve Větřní. Matrika eviduje a vystavuje rodné, oddací a úmrtní listy, ověřuje listiny a podpisy a organizuje svatby a výročí.

4. Odbor správy majetku.
Na tomto odboru se vám bude věnovat paní Lacinová a paní Salonová a od 1.7.1999 i nový vedoucí pan Vrábel. Úkolem těchto pracovníků je sledování stavu nemovitého majetku, zabezpečení jeho údržby, rekonstrukce a modernizace, evidence a údržba bytového fondu. Dále vyhotovují nájemní smlouvy o pronájmech bytů a nebytových prostor. Vyměřují nájemné, evidují nedoplatky, které pak vymáhají. Navrhují rozpočet na realizaci údržby bytového fondu. Zajišťují dodavatele investičních akcí, také zajišťují podklady pro roční vyúčtování nájemného z obecních bytů, odečty vodoměrů elektroměrů a měřičů tepla na patách domů. Vyřizují stížnosti a podněty nájemníků. V jejich kompetenci je i vedení pokladny vedlejší hospodářské činnosti a hospodaření s popelnicemi ve vlastnictví obce, rozmístnění popelnic a kontejnerů v obci. Úkolem tohoto odboru je i evidence hrobů, pronájmy hrobů a poplatky.

Všechny jmenované pracovníky obecního úřadu zastihnete v jejich kancelářích, pokud přijdete ve "správný čas", to jest v úředních hodinách, které jsou:

Pondělí od 10,00 do 11,45 a od 12,30 do 15,30 hodin
Úterýod 10,00 do 11,45 a od 12,30 do 15,30 hodin
Středaod 07,00 do 11,45 a od 12,30,do 17,00 hodin
Čtvrtekod 10,00 do 11,45 a od 12,30 do 15,30 hodin
Pátekod 10,00 do 11,45 a od 12,30 do 14,00 hodin

- mj -

Energetická koncepce obce Větřní

Nikomu z nás asi není lhostejné kolik za co zaplatí. Jednou z položek rodinného rozpočtu, které v posledních létech prudce vzrostly jsou platby za teplo. Především ti, kdož využívají centrální zásobování teplem, byli touto skutečností nejcitelněji postiženi. Ceny tepla vzrostly více než trojnásobně. K tomuto nárůstu došlo postupným odbouráváním státních dotací a od 1. července loňského roku placením skutečných nákladů na pořízení tepla. Přijatelnější byl nárůst nákladů na vytápění u občanů, kteří topí uhlím či dřívím, ale v současné době i zemním plynem.

V obci je asi 70 % občanů napojeno na centrální zásobování teplem, 21% občanů využívá k vytápění tuhá paliva, tj. různé druhy uhlí a dřevo, 5% zemní plyn a 4% elektřinu. Je vidět, že problém největšího nárůstu cen tepla se týká téměř tří čtvrtin občanů a spolu se stavem sítě centrálního zásobování teplem, vedla tato situace k rozhodnutí obecního zastupitelstva nechat vypracovat "Energetickou koncepci obce", která ukáže, který způsob vytápění bude v budoucnu pro občany nejlevnější a nejekologičtější.

Protože jde o rozhodnutí, které je na následujících 20 až 30 let, nelze vycházet z momentálních relací cen jednotlivých druhů primárních paliv, jako je uhlí, topné oleje a plyny, elektřina i netradiční zdroje, ale je nutné mít informace o jejich předpokládaném cenovém vývoji a jejich dostupnosti v budoucnosti. Jen vzpomeňme jak před několika léty bylo doporučováno vytápění elektřinou a ještě před tím orientace na naftu a topné oleje a nyní existuje obdobná situace s topnými plyny. Cenu paliva ovlivňuje také to, kdo je jeho konečným odběratelem a jaké množství ho za rok spotřebuje. Vždy budou mít nejvýhodnější ceny velkoodběratelé a střední odběratelé. Ceny paliv pro maloodběratele - občany, v následujících létech stále ještě porostou, zejména cena elektřiny a zemního plynu.

Občané, kteří spalují různé druhy uhlí, které se zatím jeví jako nejvýhodnější, mohou být v budoucnu zatíženi například "komínovou daní" a také vzniklý popel je třeba někam uložit. To zřejmě cenově postaví tento způsob vytápění na srovnatelnou úroveň s ostatními palivy. Levnější palivo pro velkoodběratele s sebou zase přináší vyšší náklady na vlastní výrobu tepla. Víme, že náklady na provoz kotelny jsou vyšší než na kotlík v rodinném domku, ale kotelna slouží zase většímu počtu občanů. A tak vždy záleží na konkrétních místních podmínkách. Co je někde za určitých podmínek výhodné, může být za jiných podmínek nevýhodné.

Někdo má teplo se vším pohodlím bez vlastního úsilí a za tento "komfort" zaplatí. Jiný si nakoupí dříví, které pořeže, poseká a musí chodit každou chvíli přikládat, ale stojí ho to méně. Někdo má možnost volby způsobu vytápění značně omezenou, to jsou obyvatelé nájemních domů, někdo má možností více, což jsou zpravidla majitelé rodinných domků.

Vypracování Energetické koncepce obce, vychází z místních podmínek a je především motivováno snahou najít dlouhodobě výhodný způsob vytápění pro většinu občanů. Vybrané řešení by mělo být zároveň variabilní, aby bylo možné při změně budoucích podmínek, které nelze nikdy definovat přesně, použít s minimálními náklady buď jiný zdroj nebo jiné palivo.

Zdaleka nemohly být uvedeny všechny faktory, které je třeba zvažovat, aby rozhodnutí, čím v budoucnu topit, bylo správné.

Vše co bylo napsáno ukazuje na složitost rozhodnutí, které bude muset být v zastupitelstvu učiněno, ale přáli bychom si, aby většina občanů obce byla přesvědčena, že rozhodnutí se bude opírat o odborné a kvalifikované informace, které Energetická koncepce obce poskytne.

V příštím čísle Větrníku budete informováni o konkrétních výsledcích, které vypracovaná Energetická koncepce obce přinese.

-lk-

Hříšky a hříchy, aneb práce přestupkové komise.

Po loňských volbách převzala řešení přestupků v obci Větřní komise Městského úřadu v Českém Krumlově

Za období od ledna do července letošního roku jich projednala 51. Do tohoto počtu nejsou zahrnuty případy, kdy policie zaslala záznam o manželském sporu, ale na základě přání manželů bylo projednání odloženo. Celkové počty přestupků v naší obci narůstají.

K jakým prohřeškům dochází ? Nejčastěji se jedná o narušování občanského soužití. Před komisi jsou předvoláváni ti, kteří někoho slovně nebo fyzicky napadli, například účastníci hospodských rvaček, kteří tropí sousedům různé schválnosti, neuklízejí společné prostory, zanechávají nepořádek v prádelnách a sušárnách a podobně, a kteří se dopouštějí hrubého jednání. Tato skupina zahrnuje asi 60% z celkového počtu přestupků.

Dvacetiprocentní podíl tvoří přestupky proti majetku. Většinou krádeže, kdy hodnota odcizené věci nepřesáhne 2000,-Kč.

Zbývající počet přestupků se týká porušování vyhlášky obce "O ochraně životního prostředí". Vyhláška upravuje řadu oblastí života obce, jako je ochrana veřejné zeleně, ochrana volně žijících živočichů, zásady hospodaření s odpady, chov domácích zvířat a drobné stavby. Zde se nejvíce porušuje zákaz volného pobíhání psů.

Komise ohlášené přestupky projedná a viníci jsou postiženi citelnými pokutami. Protože řada majitelů psů obecní vyhlášku porušuje, členové komise navrhují, aby v této části byla vyhláška rozšířena a zpřesněna.

Ke cti obyvatel obce je třeba poznamenat, že naprostá většina těch, kteří se přestupku dopustili, stanovenou pokutu uhradila.

Avšak nejlépe jsou na tom ti, kteří se přestupků vůbec nedopouštějí !

-zd-

Autobusem se slevou

Možná i vy máte doma ratolest ve věku 6 až 15 let, která rozhořčeně vyprávěla, že musela zaplatil v autobuse plné jízdné. Abyste této nepříjemnosti zabránili, stačí jediné - pořídit svému dojíždějícímu potomkovi tak zvaný "Žákovský průkaz". Vystavuje-li se pro věk 6 až 10 let, je nutné s sebou přinést rodný list nebo pas či průkazku zdravotní pojišťovny, zkrátka doklad s rodným číslem. Pro věk 10 až 15 let je třeba ještě přinést fotografii. Průkazka se vydává na informacích ČSAD, poplatek činí 5,- Kč a dítě si ji může přijít vyřídit samo.

Dále máte možnost svému dítěti přímo u řidiče autobusu koupit "týdenku" na 10 jízd, která je časově neomezena a platí až do vyjetí.

Jezdíte-li denně na trase Český Krumlov - České Budějovice nebo Křemže - České Budějovice linkami, jež provozuje ČSAD České Budějovice a.s., dopravní závod Český Krumlov, pak můžete využít 5% slevy při zakoupení 10 jízd u řidiče autobusu. Ten vám slevu poskytne po předložení tak zvaného "Kmenového listu", který vám bude vystaven na základě občanského průkazu a za poplatek 3,- Kč na informacích ČSAD. Zakoupenou jízdenku je nutné vyjet do tří týdnů.

Kdy si lze nechat průkazky vystavit? V pondělí až pátek, od 8 do 10 hodin a od 11,30 do 15,45 hodin.

-jař-

Blahopřejeme našim dříve narozeným spoluobčanům

Od začátku letošního roku oslavili tito občané významná životní jubilea.

Leden
paní A. Filipová z Větřní 138 (75 let),
pan J. Resch z Větřní 242 (75 let),
paní M. Thomová z Větřní 302 (85 let).

Únor
paní M. Kučerová z Větřní 210 (75 let),
paní B. Opolzerová z Němče 58 (75 let),
paní T. Pradličková z Větřní 230 (80 let).

Březen
paní M. Nusková z Větřní 219 (70 let),
pan G. Wollemann z Větřní 191 (70 let),
paní R. Králíková z Hašlovic 34 (75 let).

Duben
paní J. Bošková z Větřní 214 (70 let),
paní J. Frühaufová z Větřní 71 (70 let),
paní Fuchsová z Větřní 247 (70 let),
paní M. Nográdyová z Větřní 95 (70 let),
pan V. Vašák z Němče 29 (70 let).

Květen
pan R. Rajchert z Větřní 162 (70 let),
pan M. Bejr z Větřní 225 (75 let),
paní Z. Klimešová z Lužné 19 (75 let),
paní Ž. Kyselová z Větřní 229 (75 let),
pan J. Rampas z Větřní 189 (75 let),
paní K. Strnadová z Větřní 139 (75 let),
pan J. Šejnoha z Větřní 60 (85 let).

Červen
paní A. Jakešová z Větřní 10 (70 let),
paní B. Augustinová z Větřní 190 (75 let),
paní R. Hazuková z Dobrné 17 (75 let),
paní Š. Mičánová z Němče 27 (75 let),
paní M.Mikešová z Větřní 214 (75 let),
pan P. Maškara z Větřní 15 (80 let),
paní A. Linhová z Větřní 97 (85 let).

Červenec
paní M. Anderlová z Lužné 12 (70 let),
paní M. Hanicová z Větřní 103 (70 let),
paní J.Říhová z Větřní 233 (70 let),
paní A. Tonzarová z Větřní 225 (70 let),
paní A. Dítková 51 (80 let),
paní M. Koleňáková z Větřní 227 (80 let).

Srpen
paní M. Tesařová z Větřní 236 (70 let),
paní V. Kosová z Větřní 15 (75 let),
pan K. Líkař z Větřní 242 (75 let),
paní C. Musílková z Větřní 153 (85 let),
pan J. Drmota z Němče 15 (90 let).

Září
pan V. Anderle z Lužné 12 (70 let),
pan J. Kolář z Větřní 139 (70 let),
pan M. Lehotský z Větřní 155 (80 let).

Všem bychom chtěli touto cestou popřát mnoho zdraví a spokojenosti do dalších let.

Za nákupy opět do Polska!

Zájezd pohodlným autobusem do polského Těšína na nákupy bude opět 20. až 21. října 1999. Cena zájezdu 395,- Kč.

Přihlášky a bližší informace Vám poskytne p. Jana Říhová, Větřní 272, denně mezi 19,00 až 20,00 hodinou.


Adresa redakce: Větřní 191
šéfredaktor Ing. Lubomír Klouda
redakční rada: Mgr. Marie Janoušková, Mgr. Jana Říhová, Lenka Preferlová, Zdeněk Duffek
vydává: Obec Větřní, IČO: 2469 182
grafická úprava: HotMilk mediální sdružení
tisk: H.O.T., Hořická ofsetová tiskárna
internetová verze: Jiří Bláha
vychází v nákladu 1500 ks, neprodejné
povoleno rozhodnutím OKÚ Český Krumlov č.j. RR-648/99-No.© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2001
Počet přístupů na tuto stránku od 1. srpna 2001 :
TOPlist 0