archiv: 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87č. 87, září 2002


V tomto čísle najdete:
Bilancování volebního období
Zazvonilo...
ZŠ Větřní na Internetu
Obohacení výuky
Povodeň zasáhla i naši obec
Pomoc ze Švýcarska
Zpráva z činnosti odboru sociálních věcí a matriky
Vyhlídková věž na vrchu Větrník?
Blíží se komunální volby 2002

Bilancování volebního období

Na posledním zasedání v závěru volebního období vzalo zastupitelstvo obce na vědomí informaci o rozsahu výstavby, oprav a údržby ve Větřní za roky 1999 až 2002. Členové zastupitelstva se v průběhu volebního období shodli jednoznačně na prioritách, kterými se stala rekonstrukce tepelného systému vytápění a ohřevu užitkové vody s možností rozšíření rozvodů zemního plynu do dalších částí obce, dále se jednalo o posílení zdrojů pitné vody výstavbou podzemních vrtů, protože zásobování z jediného většího zdroje přivaděčem z úpravny Plav bylo značně rizikové z hlediska možné poruchy. Vzhledem ke stále vysokému počtu žádostí o byt se třetí prioritou stala výstavba bytů. Přednost byla dána levnější variantě přestaveb nebytových prostor pro bydlení před výstavbou " na zelené louce". Samozřejmě stranou nezůstala plánovaná údržba a opravy stávajícího bytového fondu a ostatních budov v majetku obce, místních komunikací, veřejného osvětlení, úklid a údržba veřejné zeleně, likvidace komunálních odpadů, hospodaření v obecních lesích atd.

Z přehledu akcí je patrné, že za uplynulé čtyři roky , kromě mimořádně rozsáhlých staveb teplofikace a plynofikace a třech vrtů k využití podzemních vod s úpravou vody, bylo předáno uživatelům celkem 75 nových bytů. U dalších 23 bytových domů byly provedena opravy fasád a střech, zatepleny byly pláště 14 bytových domů, v 15 bytových domech byly provedeny nátěry oken. Ve dvou domech bylo nutné provést rekonstrukci balkónů a v dalších dvou domech nově osadit bytové vodoměry, v jednom bytovém objektu si nevyhovující stav elektroinstalace vyžádal její generální opravu. Tento orientační výčet nezahrnuje běžnou údržbu a opravy bytového fondu, která představuje průměrně ročně částku téměř 2 milióny Kč.

Vedle bytových objektů byly financovány zejména opravy místních komunikací - příjezd ke krytému bazénu, autobusové nádraží, silnice do Dolního Němče, v Hašlovicích a Zátoni, vozovka u "Armabetonu". Do konce roku by měla být opravena také komunikace v sídlišti Sad míru s rozšířením parkovacích ploch a komunikace U lípy, zničená povodní. V počátku volebního období bylo nutné pro havarijní stav provést poměrně náročnou rekonstrukci opěrné zdi u parkoviště v dolní části obce.

Z dalších větších akcí pak byla provedena oprava střechy bazénu a sauny, nástavba s opravou střechy a fasády budovy čp. 111, rekonstrukce tělocvičny v čp. 238, technické zhodnocení školní kuchyně v ZŠ Větřní a rozšíření veřejného osvětlení v Zátoni, na Urbale a u Agroslužeb.

Orientačně vyjmenované významnější akce si vyžádaly finanční náklad 141 milionů Kč a dalších 54 milionů Kč představují náklady na provoz a údržbu veřejných zařízení a bytového fond na provozní dotace škol, koupaliště, bazénu a sauny, na úkony pečovatelské služby, veřejné obecní knihovny, hospodaření v obecních lesích a na další činnosti, které obec zajišťuje.

Zastupitelé tedy rozhodovali každý rok o použití téměř 50 milionů Kč, což zdaleka nepokrývá všechny potřeby a přání, které bychom v obci měli. Nicméně možnosti jsou dány objemem příjmů, a je tedy potřebné zvažovat pečlivě, kterým aktivitám dát přednost a jaké snesou odklad. To rozhodně není jednoduché, a proto je třeba popřát dalšímu zastupitelstvu jen moudrá rozhodnutí a šťastnou volbu.

Petr Laisek

Zazvonilo...

Letos jsme do školy šli se smíšenými pocity, protože ničivé srpnové záplavy zasáhly i některé z řad učitelů i dětí. Mile nás proto potěšilo, že hned po zahájení školního roku děti samy přišly s nápadem uspořádat dobrovolnou "povoďňovou" sbírku na pomoc vytopené Mateřské školce Tavírna v Českém Krumlově. Vybranou částku - 1515,-Kč - osobně předali dětem ve školce za všechny žáky naší školy Petra Gubaniová a Pavla Šostá.

Ve školním roce 2002/2003 začalo naši školu navštěvovat 390 žáků, kteří jsou rozdělení do 17 tříd. Jejich výuku zajišťuje 24 učitelů. Po mateřské dovolené se do první třídy vrátila p.uč. Kateřina Sládková, zároveň nastoupili nově 3 učitelé - muži. Dva z nich vyučují na první stupni - p. uč. V. Vysušil a Karel Dichtl. P. uč. Tomáš Bicek vyučuje na druhém stupni český jazyk, dějepis a zeměpis.

Tento školní rok je také prvním školním rokem, kdy do prvních tříd nastoupily děti, které se většinou se svými rodiči zúčastnily projektu Nanečisto, který je určen pro budoucí prvňáčky. Již nyní se ukazuje, že seznámení se s budoucí učitelkou i prostředím školy má nejen pro děti, ale i pro rodiče a učitele velký význam, neboť se odstraňuje strach z neznáma a navozuje přátelskou atmosféru hned od prvního dne školy.

V letošním roce se ve větší míře také využije působení speciální pedagožky p.uč. Hany Veverkové na naší škole. V rámci výuky českého jazyka ve druhém a třetím ročníku se zaměří na práci s dětmi s dyslektickými a dysgrafickými poruchami a bude se také intenzivně věnovat i prvňáčkům, kteří potřebují delší čas na adaptaci.

Během měsíce října na škole začnou pracovat různorodé kroužky a otevřou se opět i dveře klubovny, aby žáci mohli aktivně podle svých zájmů a chuti vyplnit svůj volný čas.

Jednou čtvrtletně škola pořádá individuální konzultace s rodiči, které proběhnou v těchto dnech: 12. listopadu 2002, 7. ledna, 15. dubna a 3. června 2003.

Výchovná poradkyně Jana Říhová má stanovené konzultační hodiny každé úterý od 13.00 do 14.30 hod. , v případě zájmu si lze předem domluvit jiný termín.

Velmi očekávané jsou vždy prázdniny. Ty první nás čekají 29.-30. října 2002, nejmilejší vánoční od 23. prosince 2002 do 3. ledna 2003, pololetní pak 31. ledna 2003. Jarní proběhnou v celém Jihočeském kraji od 3. -9. února 2003, velikonoční od 17. - 18. dubna 2003. Ředitelské volno je plánované na 9. května 2003.

Všem rodičům a dětem přejeme bezproblémové zvládnutí všech školních úskalí.

-jř -

ZŠ Větřní na Internetu

Správně byste se měli na tomto místě dočíst nějaké informace o internetové prezentaci naší základní školy - tak zvané webové stránce. Protože jsem však jejím autorem, nebylo by asi na místě, abych posuzoval kvalitu svého díla. To za mne musí učinit jiní. Jen bych rád uvedl na adresu budoucích kritiků, že tvorba www stran je pouze mým okrajovým koníčkem a já přiznávám, že v tomto případě se někomu může zdát, že se jedná o dílo ne příliš složité. Je třeba si ale uvědomit, že nejde o prezentaci reklamní agentury, ale o stránku, která má co nejsrozumitelněji představit činnost naší školy. Tak ji také prosím na adrese http://www.zsvetrni.cz/ posuzujte.

Michal Kolafa

Obohacení výuky

ZŠ Větřní měla v loňském roce velmi dobrou spolupráci s panem Nettletonem z Austrálie, který se v několika třídách účastnil konverzační výuky anglického a německého jazyka. Samy děti tyto hodiny hodnotily jako velmi zajímavé a přínosné.

Také v letošním roce se naskytla možnost vedení výuky některých konverzačních hodin v anglickém jazyce s rodilým mluvčím. Do svého sídla na Moletíně se vrátil pan Moss Laurence ze Santa Fee ze Spojených států. Pan Moss, který se zabývá turismem a píše zde svou knihu, je ochoten se podílet na zlepšení konverzačních dovedností našich žáků.

R. Nešpor

Povodeň zasáhla i naši obec

Obec byla povodní postižena poměrně silně, a to jednak tokem řeky Vltavy, ale vedle toho ve značné míře zejména rozvodněnými místními potoky, které se ve svažité krajině na několik dnů proměnily ve dravé horské řeky, tvořící nová hluboká koryta a bořící vše, co stálo v cestě. Bylo nutno evakuovat celkem 201 osob, nejprve pro ohrožení možností protržení hrází výše položených rybníků, k němuž nakonec ani v jednom případě naštěstí nedošlo, a následně pro ohlášené zvyšování hladiny řeky Vltavy. Vážně poškozen a vyřazen i pro pěší provoz byl most přes řeku Vltavu v Zátoni, dále byly poškozeny dva propustky v Horním Němče a zcela zdemolovány tři mostky, které jsou jediným přístupem v obytné zástavbě v lokalitě U Lípy. Na několika místech byly vážně poškozeny státní i místní komunikace, vytrhány rozvody plynu, kanalizační síť a poškozena podzemní i vzdušná vedení elektřiny a telefonu. Třetím nejvíce postiženým místem byl tzv. Horánek, kde na "Náměstíčku", na němž v normálních podmínkách žádná vodoteč neexistuje, náhle několik dní téměř tekla řeka.

Dnes, díky pomoci armády a místních firem, jsou provizorně odstraněny největší poruchy v obytné zóně. Zatím trochu stranou zůstává "rekreační oblast", to jsou kempy, chatové a zahrádkářské kolonie. Celkové náklady na obnovu na území obce byly odhadnuty cca na 54 mil. Kč, z toho na obecním majetku budou činit cca 9 mil. Kč. V době, kdy je psán tento článek není zatím zcela zřejmé zda, kdy a odkud bude možno tyto náklady pokrýt. Předpokládá se využití různých dotačních titulů, které jsou pro tyto účely použitelné a samozřejmě, že se kalkuluje s určitou pomocí přímo ze státního rozpočtu. Zatím jsou všechny nutné práce hrazeny z rozpočtu obce, reps. bude použita částka 450 tis. Kč, která byla zálohově poukázána obci na prvotní záchranné práce.

Při sledování informací o povodňových škodách z mnoha jiných míst republiky se dá říci, že přes velký rozsah škod jsme měli štěstí, že obytné prostory občanů byly zasaženy jen v minimálním rozsahu, škody byly způsobeny relativně čistou vodou a ne rozředěnou kanalizací, která v některých obcích zaplavovala obydlené zóny delší dobu.

Následky povodně budou v některých místech odstraňovány pravděpodobně až do letních měsíců příštího roku a samozřejmě řada plánovaných akcí letošního i příštího roku bude muset být pozastavena z důvodu přednostního financování prací k odstranění povodňových škod.

Petr Laisek

Pomoc ze Švýcarska

Poněkud neočekávaně byl ihned po skončení povodní doručen obci Větřní dotaz partnerské švýcarské obce Lotzwil, o které jsme již v jednom z předchozích čísel podrobně informovali. Představitelé Lotzwilu se dotazovali, zda a v jaké míře byla obec Větřní postižena velkou vodou. Z obecního úřadu jim byla podána stručná informace o rozsahu škod, načež v minulých dnech byla doručena odpověď, v niž nás seznamuje tajemník partnerské obce s usnesením rady, která rozhodla předat v příštím roce naší obci šek na částku 10 tis.švýcarských franků jako, jak sami píší symbolickou pomoc, na podporu rozpočtu obce při řešení škod způsobených povodní. Suma představuje při současném kurzu něco přes 200 tis. Kč., což jistě není částka zanedbatelná a solidární rozhodnutí švýcarských přátel je hezkým příkladem lidských vztahů přes hranice států. Budoucí zastupitelstvo posoudí, jak do Švýcarska poděkovat a jak případně další vztahy rozvíjet.

Petr Laisek

Zpráva z činnosti odboru sociálních věcí a matriky

Jedním z odborů Obecního úřadu ve Větřní je odbor sociálních věcí a matriky. Občané přicházejí na tento odbor zejména vyřídit si vyhotovení nového občanského průkazu a cestovního pasu. Zároveň se zde také nahlašuje ztráta nebo odcizení těchto osobních dokladů. V letošním roce si přišlo k 30.9. vyřídit občanský průkaz na náš obecní úřad 228 občanů, cestovní pas 51 občanů a nahlásit ztrátu nebo odcizení OP 90 občanů. Další činností odboru je ověřování podpisů na listinách a ověřování pravosti kopií listin. Občané zde také mohou podat žádost o Výpis z rejstříku trestů.

Na odbor matriky také přicházejí lidé se žádostí o uzavření manželství. V naší útulné obřadní síni v letošním roce prozatím uzavřelo manželství 12 párů. Jeden sňatek byl uzavřen v kostele sv. Jana Nepomuckého ve Větřní a jeden sňatek v kostele sv. Jakuba Staršího ve Světlíku. Do matričního obvodu Obecního úřadu Větřní spadají obce Větřní, Bohdalovice a Světlík.

Odbor sociálních věcí a matriky organizuje 2-3 krát do roka vítání dětí. V letošním roce proběhne ještě jeden obřad, a to v měsíci říjnu. V naší obci se narodí ročně přibližně 41 nových občánků.

Práce sociálního odboru spočívá hlavně v péči o starší občany. Odbor zajišťuje pečovatelskou službu, eviduje žádosti o byt s pečovatelskou službou a spolupracuje s Klubem důchodců. V současné době je podáno 23 žádostí o přidělení bytu s pečovatelskou službou.

O přidělení bytu s pečovatelskou službou rozhoduje 5-ti členná komise složená ze zastupitelů obce. Komise sociálně zdravotní upřednostňuje takového žadatele, který je občanem Větřní, případně uvolní jiný byt v majetku obce, a jeho zdravotní stav vyžaduje poskytování pečovatelské služby. V obci zajišťují pečovatelskou službu dvě pečovatelky, které podle potřeb občanů provádí donášku oběda ze školní jídelny, donášku nákupů, různé pochůzky, úklid domácnosti, mytí oken, praní a žehlení prádla a drobné ošetřovatelské úkony.

Práce pečovatelky je velice psychicky náročná a je potřeba mít i dobré morální vlastnosti. Mnohdy je pečovatelka jediný člověk, který přijde do kontaktu s pečovanou osobou.

Dobrá úroveň obce je dána i tím, jaké jsou její sociální podmínky a jak se umí postarat o své starší spoluobčany.

Pod záštitou obce Větřní pracuje Klub důchodců pod vedením paní Kristiny Prilipínové. Za spolupráce dalších členů Klubu přispívá k vyplnění volného času důchodců. Schůzky se konají 2 x týdně v klubovně ve Větřní čp. 15, kde si lidé popovídají, organizují různé společenské akce, jako je promítání diapozitivů a vyprávění p. Milana Soukupa-ochránce přírody, zájezdy, návštěvy v Domově důchodců a Dětského domova v Horní Plané. Za finančního přispění obce vznikají již pravidelná setkání s důchodci na Den matek a v předvánočním čase.

B.Cimlová, ved. odboru sociálních věcí a matriky

Vyhlídková věž na vrchu Větrník?

V minulém roce byl v našem zpravodaji uveřejněn článek pana Zdeňka Duffka, v němž, po úvaze, co zanecháme dalším generacím obyvatel obce, navrhl zabývat se možnostmi stavby rozhledny na dominantním vrcholu nad obcí na kótě 789m n.m. Myšlenka vzbudila poměrně široký kladný ohlas, dokonce, aniž by bylo cokoli organizováno, byla od občanů tlumočena ochota finančně přispět na tento počin do případné veřejné sbírky. Rada obce proto rozhodla zadat zpracování jednoduché odborné studie, která by posoudila, zda a za jakých technických, právních a finančních předpokladů by uskutečnění tohoto záměru připadalo v úvahu. Zadání se ujala projekční kancelář ČK Projekt spol. s r.o. a v následujícím textu se pokusíme stručně popsat výsledek.

Na vrchol by bylo nutné přivést elektrokabel nízkého napětí pro signální osvětlení horní úrovně stavby a v případě využití pro přenos signálu sítí mobilních telefonů by tato přípojka sloužila i pro napájení potřebných zařízení. Kabelová přípojka by byla vedena pokud možno co nejpřímější trasou v délce cca 650 m s ručním výkopem ve svažitém, balvanitém terénu, s potřebou vyřezání křovin. Vzrostlým stromům se trasa vyhýbá.

Pro montáž vlastní věže byla posuzována možnost využití helikoptéry, ovšem po ověření výše nákladů byla zvolena levnější varianta - vybudování pozemní přístupové komunikace. Aby v krajině nepůsobila příliš rušivě, neuvažuje se s živičným povrchem, ale se zaválcovanou štěrkodrtí. Délka komunikace by činila 850 m a byla by napojena na stávající lesní cestu. Převýšení představuje 55,2 m, průměrný sklon 6,5 %, místy však až 10 %. Její stavba by si již vyžádala, kromě mýcení nízkého porostu, také těžbu vzrostlých stromů a v úsecích se skalním podložím patrně i použití trhavin.

Stavba vyhlídkové věže byla posuzována ve třech variantách. První je ocelová konstrukce se samonosným středním dříkem a šroubovicovým vnějším schodištěm z pororoštů. Tato varianta by byla vhodná i pro instalaci zařízení pro šíření signálů sítě mobilních telefonů, kde jsou velmi přísné požadavky na povolený výkyv vrcholu při poryvech větru až do rychlosti 200 km/hod. Projektanti uvažovali o možnosti sdružené investice se správci mobilních sítí, což by výrazně zlevnilo cenu podílu pro turistické využití. Druhý a třetí posudek se týkal věže dřevěné v modifikacích otevřené konstrukce a uzavřené s oplášťováním. Dřevěné konstrukce jsou, ve srovnání s ocelovými, mnohem pružnější a tedy nevhodné jako nosiče antén. Mohly by sloužit výhradně pro potřeby turistů. Konstrukční výška byla uvažována 40 m, což by umožňovalo velmi dobrý výhled do všech světových stran. Dřevěná věž by byla dělena na 10 pater po 4 m se žebříkovým schodištěm vždy s ramenem o výšce 2 m a mezipodestou.

Bohužel nakonec jako obvykle nejpodstatnější roli hrají peníze. V cenách minulého roku byly vyčísleny ceny kompletní dodávky ocelové věže na 5,9 mil. Kč, dřevěné opláštěné na 4,9 mil. Kč a dřevěné otevřené na 4,2 mil. Kč. To jsou částky, které by rozpočet obce patrně nebyl schopen ani v budoucích letech pokrýt. Určitou možností by snad mohlo být zmiňované sdružení prostředků s dalšími subjekty. Oslovení správci mobilních sítí však zatím tuto možnost neakceptovali a nápad na ještě jiné komerční využití se zatím neobjevil. Není však vyloučeno, že v budoucnosti se může najít možnost významnější dotace z některého fondu podporujícího rozvoj cestovního ruchu, nebo jiné podpory, která by umožnila tuto pěknou myšlenku uskutečnit. Do té doby bude zpracovaný záměr zřejmě čekat v archivu na svou příležitost.

- pl -

Blíží se komunální volby 2002

O tom, v jakém složení bude pracovat nové zastupitelstvo a jak bude prosazovat zájmy občanů obce v nadcházejícím čtyřletém volebním období, má možnost rozhodnout každý z nás. Protože termín konání komunálních voleb je téměř za dveřmi, opět vám chceme připomenout, kdy a kam se dostavit k volebním urnám.

Do zastupitelstva naší obce se volí 17 členů. Obecní úřad ve Větřní, který současně plní funkci registračního úřadu, zaregistroval 5 volebních stran, jejichž kandidáti se budou ucházet o funkci zastupitele. Těmito stranami jsou: Koalice KDU-ČSL a US-DEU, KSČM, ODS, Sdružení nezávislých a ČSSD. Volby do zastupitelstva obce se uskuteční ve dnech 1. a 2. listopadu 2002. Hlasování, jako již po několikáté, bude probíhat v pátek od 14,oo hod. do 22,oo hod., další den, tj. v sobotu od 8, oo hod. do 14,oo hod. Poté se volební urny uzavřou. Pro komunální volby starosta obce stanovil 3. stálé volební okrsky.

1 okrsek - vestibul administrativní budovy JIP - Papírny Větřní, a.s. zahrnuje voliče z místních částí a osad obce: Dolní Němče, Pečky, U Lípy, Lužná, Dobrné, Zátoň, Zátoňské Dvory, Nahořany, Hašlovice.

2. okrsek - horní budova 1. poschodí Základní školy Větřní pro voliče: Žofín - část, "armabeton" a část Urbal.

3. okrsek - vestibul Základní školy Větřní pro voliče : Horánek, K vodojemu, U Základní školy Větřní, Urbal - část, Žofín - část, Sad Míru.

Rozepsaná čísla domů jsou spolu s oznámením o termínu konání voleb a umístěním volebních okrsků zveřejněna na úřední desce obecního úřadu, kde si může každý občan ověřit, do jakého volebního okrsku náleží. Každý občan obce, jemuž zákon dává právo volit nejpozději 3 dny před konáním voleb prostřednictvím Pošty ČR obdrží volební lístky, na nichž je rovněž volební okrsek uveden. Pak už je na každém, aby si důkladně rozmyslel a zaškrtl svého kandidáta. Znovu připomínáme, že se volí 17 členů zastupitelstva, a proto zaškrtávání kandidáta je třeba věnovat náležitou pozornost, aby volební lístek byl platný. Podrobný návod, jakým způsobem provést, pro některé z nás tento poprvé závažný akt, bude přiložen v každé obálce k hlasovacímu lístku.

Závěrem snad jen to, že účastí v komunálních volbách občan volí své zástupce, kterým vloží do rukou rozhodování o budoucnosti obce v příštích letech.

- mj -


Adresa redakce: Větřní 191
šéfredaktor Ing. Lubomír Klouda
redakční rada: Mgr. Marie Janoušková, Mgr. Jana Říhová, Lenka Preferlová, Zdeněk Duffek
vydává: Obec Větřní, IČO: 2469 182
grafická úprava: HotMilk mediální sdružení
tisk: H.O.T., Hořická ofsetová tiskárna
internetová verze: Jiří Bláha
vychází v nákladu 1500 ks, neprodejné
zpravodaj evidován ministerstvem kultury ČR pod ev. č. MK ČR E 11579.© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2001
Počet přístupů na tuto stránku od 1. srpna 2001 :
TOPlist 0