archiv: 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80č. 77, září 2000


V tomto čísle najdete:
Rozhovor s Irenou Alešovou
Neplatiči v číslech
A opět zazvonilo
Přístavba parkhotelu Golf
Kroniky
Rozšíření služeb v knihovně
Grant M
Energetická koncepce pokračuje
Ze zasedání obecního zastupitelstva
Program a činnost kontaktního centra pro drogovou závislost v Českém Krumlově
Kočování 2000
Blahopřejeme našim dříve narozeným spoluobčanům
Postřehy
Hledáte jistotu a perspektivu?

Rozhovor s Irenou Alešovou

Jste vlastně "ministryní financí" naší obce. Co patří do pracovní náplně vašeho odboru?

Jde především o rozpočet obce a financování jejího chodu. Dále odbor vede evidenci obyvatel a vybírá obecní poplatky (ze psů, z ubytování, ze záboru veřejných prostranství, úhrady za pronájem nebytových prostor).

Blíží se doba, kdy budete sestavovat rozpočet na rok 2001. S jakými prostředky obec hospodaří?

Zhruba s 50 mil. Kč. Polovinu tvoří příjmy a výdaje bytového hospodářství. Jedná se nejen o peníze vynakládané na údržbu bytů, ale i o úhrady všech služeb poskytovaných pro bydlení. Našim cílem je, aby příjmy a výdaje bytového hospodářství byly vyrovnané.
Druhá polovina obecních příjmů je převážně tvořena výnosy z daní fyzických i právnických osob. Jedná se o část daně, která připadá obci podle pravidel státního rozpočtu. Daně z nemovitostí (např. z garáže) jsou celé příjmem obce.
Zbytek obecních příjmů tvoří výnosy z vlastní činnosti obce (např. pronájem pozemků).
Ze státního rozpočtu přichází pouze příspěvek na správu obce ve výši asi 800.000 Kč. V celkovém objemu se jedná o malou částku.

Co všechno se financuje z obecního rozpočtu?

Největší položkou jsou náklady na školství, představují kolem 4 mil.Kč. Obec dále hradí pečovatelské služby, provoz obecní knihovny, náklady na veřejné osvětlení. Půl miliónu bylo v letošním roce vynaloženo na zimní údržbu komunikací a úpravu veřejných prostranství /travnatých ploch/. Dva milióny byly vynaloženy na opravy místních komunikací - např. vozovky na autobusovém nádraží. Asi 600 000 Kč představuje obecní příspěvek na ceny energie a vody nutné pro chod bazénu a sauny.

Občané se často ptají, na co jsou vynaloženy poplatky ze psů?

Celý výtěžek se vkládá do údržby veřejných prostranství.

Jak se rozpočet sestavuje?

Návrh vychází z podkladů vedoucích odborů, ředitelů základní a mateřské školy. Pak je předkládán ke schválení obecnímu zastupitelstvu. Před tím je 15 dnů vyvěšen na veřejné tabuli a občané se k němu mohou vyjádřit.

Co vás v letošním roce potěšilo, když jste mohla pozorovat, jak se finanční prostředky z rozpočtu dočkaly uplatnění?

Namátkou vybírám jen několik příkladů:
- vybudování nových bytů v půdních vestavbách
- opravy fasád a střech, které zlepšily vzhled obce
- zavedení internetu do školy a obecní knihovny a tím jeho zpřístupnění žákům a veřejnosti
- úprava nových prostor v horní části obce pro potřeby obecní knihovny

Chtěla byste něco vzkázat čtenářům Větrníku?

Byla bych ráda, aby plnili své povinnosti, řádně platili daně a úhrady za užívání bytu. Vlivem nekázně některých jedinců nejsou naplňovány plánované příjmy. Jde zejména o neplatiče úhrad za užívání bytu a některých obecních poplatků.

Děkuji za rozhovor, Z. Duffek

Neplatiči v číslech

V předminulém čísle jsme veřejnost informovali jak má nájemník obecního bytu postupovat, dostane-li se do tíživé situace a nemá na úhradu nájemného a služeb spojených s užíváním bytu a v minulém čísle o problémech s neplatiči nájemného.

Nyní Vám již předkládáme některá konkrétní čísla evidovaná obecním úřadem.

K 1.8.2000 eviduje Obecní úřad Větřní 180 dlužníků nájemného a služeb spojených s užíváním bytu. Výše dlužného nájemného se pohybuje kolem 2.700 tis. Kč.

U 5 neplatičů přesahuje dluh 100.000,- Kč, u jednoho neplatiče dokonce přes 200.000,-Kč.

Z celkového počtu dlužníků 64 uzavřelo s obcí splátkový kalendář na placení dlužného nájemného, mnozí dlužníci však splátkový kalendář nedodržují. V měsíci květnu všichni nájemníci obecních bytů obdrželi vyúčtování služeb za r. 1999 obsahující sdělení o přeplatcích, ale i o případném nedoplatku s lhůtou jeho splatnosti.

Nastane-li u nájemníka obecního bytu taková situace, že nemůže zaplatit běžné nájemné, je mu dána ze strany obecního úřadu možnost uzavření splátkového kalendáře. Neuzavře-li však splátkový kalendář a nereaguje na upomínky, nebo splátkový kalendář nedodržuje, řeší obecní úřad tento stav podáním platebního rozkazu u okresního soudu v Českém Krumlově.

k 14.9.2000 je podáno u soudu 25 platebních rozkazů na částku 548.568,- Kč. Dále je podáno 15 návrhů na výkon rozhodnutí na celkovou částku 283.484,- Kč, přičemž soudní poplatky činí 31.565,-Kč. Tyto soudní poplatky po rozhodnutí soudu jsou většinou povinni hradit dlužníci.

V letošním roce došlo na základě soudního rozhodnutí k provedení vyklizení jednoho bytu a v měsíci květnu soud rozhodl o vyklizení jednoho holobytu. Rozsudek dosud nenabyl právní moci. Další návrhy které budou podány u soudu jsou již obecním úřadem připravovány.

-maj-

A opět zazvonilo

Tak už nám to zase začalo. I když školáky nevyprovázelo 4. září sluníčko, jejich dobrou náladu to nezkazilo. Vždyť ten první den nemuseli ještě myslet na školní povinnosti, a tak se mohli zcela oddávat radostnému shledání s kamarády a líčení prázdninových zážitků. Celkem do školy nastoupilo 419 žáků, z toho bylo 59 prvňáčků, kteří s úsměvem, ale i se slzičkou vyslechli své první zvonění, jenž jim přineslo tolik novinek do života.

Nejen učitelé, žáci, ale jistě i vy rodiče si kladete otázku, jaký asi ten školní rok 2000/2001 bude, co nového přinese? Na to jsem se zeptala ředitele ZŠ p. Josefa Mikeše:"Hlavní úkoly a cíle ZŠ Větřní vyplývají z dlouhodobé koncepce ředitele školy. V oblasti výchovně-vzdělávací chceme klást důraz především na vzájemné mezilidské vztahy, tolerantnost, zvláště nebudeme trpět hrubost, násilí a projevy šikany. Dále budeme postihovat vandalství, poškozování zařízení školy a obce tak, aby si žáci více vážili lidských hodnot. Důležitá je pro nás také protidrogová prevence a s tím vytváření podmínek pro smysluplné trávení volného času našich žáků. Schopné a nadané žáky chceme více motivovat k účasti v předmětových soutěžích, na kterých se v okrese naše škola umísťuje na pěkných místech. Zcela samozřejmostí se již stala příprava žáků sportovních tříd na oblastní, ale i vyšší soutěže v lehké atletice a basketbalu.

V oblasti personální za prioritní považuji získat dvě nové učitelské síly pro 1. stupeň, neboť již několik let kvalitní výuku zajišťujeme díky ochotě učitelek-důchodkyň. V souvislosti s tímto bych chtěl jednat s obcí o možnosti přidělení bytů učitelům, nebo zajištění ubytování. Na jaře pak proběhne konkurz na místo ředitele školy, já osobně se chystám na odpočinek.

Oblast technickou pak vyplní především zajištění naléhavých oprav prostor žákovských šaten a isolace stěn v suterénu.

Po celý rok žáky školy čeká celá řada soutěží a akcí, kde mohou ukázat svoji odvahu, zručnost, um či znalosti. Nejaktivnější a nejúspěšnější se za odměnu zúčastní výletu, který již tradičně pro tyto žáky pořádám. Větřínské veřejnosti se žáci naší školy představí na Vánoční akademii 20. prosince a já doufám a všem účinkujícím již nyní přeji, aby byla přinejmenším tak úspěšná jako ta předchozí."

Možná vás při čtení předchozích řádek napadlo, že bychom si cíle školy v mnohém mohli vzít za své všichni. Působit na děti 5-6 hodin denně nestačí a nejlepší výchova je výchova příkladem. A mnohdy stačí tak málo - nebýt lhostejní, nezavírat oči třeba před strženým jízdním řádem, před přívalem vulgarismů, před padajícím papírkem, před záměrně vyvolanou rvačkou, před … . Jedním "před" by určitě mělo být před způsobem trávení volného času našich dětí. Jestliže víme, jak a s kým tráví naše dítě svůj volný čas, máme větší šanci dát STOP drogám. Proto i škola opět od října nabídne svým žákům množství zájmových kroužků (viz Větrník č. 73 ), ale určitě to nemůže nahradit klidnou, otevřenou a přátelskou atmosféru v rodinách. Někdy se však může stát, že k nám drogy vstoupí. Pro rodiče, ale i malého narkomana čeká těžké období. Důležité je nestydět se, neobviňovat se, ale co nejdříve si problém přiznat a vyhledat odbornou pomoc. Kde ji hledat, na koho se obrátit, jak postupovat vám může kvalifikovaně poradit např. drogový preventista ve škole - p.uč. Kopačková.

Přeji všem - rodičům, žákům i učitelům, aby tento školní rok proběhl bez větších problémů a konfliktů a všem přinesl jen samé úspěchy a radosti.

-jř-

A ještě něco pro rodiče !
Prázdniny a ředitelské volno ve školním roce 2000-2001 :

Prázdniny:
podzimní 26.-27.října 2000
vánoční 22.prosince 2000-2. ledna 2001
pololetní 1.února 2001
jarní 12.-16. března 2001
velikonoční 12.-13. dubna 2001
hlavní 2. července-31. srpna 2001

Ředitelské volno: 7. května 2001 - osvobození Větřní

Přístavba parkhotelu Golf

Nelehké rozhodování měli členové obecního zastupitelstva od roku 1998 v otázce dalšího osudu budovy dnešního hotelu, dříve mateřské školy a jeslí a původně sídla majitelů papíren. I když před deseti lety byla v rámci celkové rekonstrukce pokryta střecha novou pálenou krytinou, materiál byl značně nekvalitní, tašky se samovolně rozpadaly a docházelo ke stále silnějšímu zatékání do objektu.

Aby nedocházelo k další devastaci obecního majetku, bylo nezbytné pro nápravu vyměnit veškerou krytinu v hodnotě jeden a půl až dva miliony korun, když předchozí odborné posouzení vyloučilo možnost pouhé opravy přeložením tašek.

Po několika poměrně obsáhlých diskusích odmítli zastupitelé nejprve prodej budovy, neboť reálně dosažitelná cena se pohybovala hluboko pod odhadní i účetní hodnotou, když maximálně představovala cenu dnes nově postaveného menšího rodinného domku. Dále byly především hledány a posuzovány možnosti dalšího využití objektu, když byl vzat v úvahu také názor současného nájemce hotelu, který, po dosavadních zkušenostech s provozem zařízení, navrhoval, aby pro zvýšení efektivnosti byla současně rozšířena kapacita ubytování pro umístění autobusového zájezdu. Tento záměr byl nakonec většinou zastupitelů akceptován, neboť jej podpořilo i stanovisko projektantů, kteří nemohli vyloučit, že po odkrytí zazděných částí konstrukce krovů nebude třeba celé krovy nově osadit. To se, bohužel, později při vlastní stavbě potvrdilo. Zásadním argumentem pro toto řešení byla zřejmě skutečnost, že charakter úprav variantně umožňuje popřípadě využít v budoucnu objekt pro ubytování seniorů s poskytováním celodenní péče. To by snad byla možnost, jak budovu využít, pokud by se do tří let od kolaudace stavby, na něž má nájemce předplacené nájemné, prosperitu hotelu nepodařilo zvýšit natolik, aby byly pokryty veškeré náklady a bylo možno do rozpočtu obce odvádět nájemné zaručující přiměřenou návratnost investice. Dispozice pokojů a společenských místností, včetně instalace výtahu, dává možnost přejít okamžitě bez větších úprav z hotelového provozu na domov pro seniory penzijního typu.

Vlastní stavba byla zahájena v říjnu 1999 a ukončena 31.května 2000 podle uzavřené smlouvy. Náklad na vlastní přístavbu včetně výměny krytiny představoval 8.500 tis. Kč, kromě toho bylo nutno provést opravy v původní části, zejména elektroinstalace v koupelnách, topení a pod., což z prostředků na opravy odčerpalo 2.766 tis. Kč. S dodavatelskou firmou byly určité problémy především v jejích vztazích se subdodavateli. V termínu nebyly odstraněny některé nedodělky, nicméně z pohledu obce je skutečností, že akce byla předána ve smluveném termínu ve stavu schopném užívání, o čemž svědčí i závěrečný kolaudační protokol. Nyní jen zbývá vyčkat, jak si nájemce poradí se získáním dostatečné klientely.

-pl-

Kroniky

Již od pradávna, se vznikem písma, si člověk zaznamenával důležité události ze svého života. Jednoduché poznámky byly potupně rozšiřovány, atak se začaly objevovat první kroniky. O existenci Kosmovy kroniky - první české, byť latinsky psané, ví téměř každý ze školy. Daleko bližší jsou nám však kroniky obecní či školní, nad kterými se můžeme nechat unášet vzpomínkami, pousmát se nad fotografiemi svými a svých přátel

Obecní kronika

První rok zaznamenaný v obecní kronice je rok 1924. K dnešnímu dni kroniku tvoří 6 knih a fotodokumentace.

První kniha, jejíž originál je uložen ve Státním okresním archivu v Českém Krumlově, zachycuje léta 1924 - 1940. (My máme k dispozici její kopii). Tato kniha byla psána německy, kronikářem Karlem Müllerem, který v obci působil jako učitel.

Po roce 1940 kronika bohužel vedena nebyla. Až v roce 1970 byl kronikářem jmenován pan Jaroslav Veškrna, který se psaním obecní kroniky zabýval až do své smrti v roce 1998, tedy 28 let. A že byl pan Veškrna skutečně velmi pečlivým a spolehlivým kronikářem, dokazují jeho vše zahrnující zápisy. Nejen že od roku 1970 napsal další čtyři knihy kroniky, ale obecní kroniku doplnil o jeden svazek retrospektivních zápisů, právě z let 1945 - 1970. Zde se také pochvalně zmiňuje o záslužné práci paní Boženy Růtové, o které zjistil, že v letech 1950 -1951 do češtiny přeložila a přepsala původně německy psanou kroniku z let 1924 - 1940.

Dlouholetý kronikář pan Veškrna byl za svoji práci několikrát oceněn v rámci celonárodních soutěží kronikářů.

V obecní kronice je zachyceno veškeré dění v obci, činnost Obecní rady, Obecního zastupitelstva a organizací v obci existujících. Dále jsou zde zprávy z kulturních akcí, odehrávajících se na území obce. Kronika vypovídá i svědectví o různých zajímavých událostech. Každý rok je také součástí zápisu tzv. Osobní kronika, kde je uveden počet narozených dětí v obci, počet uzavřených manželství a jména zemřelých občanů.

Nedílnou součástí kroniky je fotodokumentace, kterou v současné době velmi spolehlivě a pečlivě zajišťuje pan Jiří Vávra. Kroniku samotnou nyní vede Marie Janoušková.

Školní kronika

Základní škola existuje ve Větřní již od r. 1925, ale kronika začíná až po 2. světové válce. Předchozí období se připomíná v úvodu prvního dílu kroniky, který končí školním rokem 1974/75. V současné době je uložen v Okresním archivu v Českém Krumlově. V následujícím roce jsou popsány první stránky druhého dílu. Ten se uzavírá v tomto školním roce. Služebně nejstarším kronikářem byla Marie Čížková, která zprávy zaznamenávala 16 let. Nyní kroniku školy vede Jana Říhová.

A co se z kronik dozvíme? Složení vedení školy a učitelského sboru, počty žáků v jednotlivých třídách, umístění na předmětových a sportovních soutěžích… V posledních letech jsou jednotlivé zápisy opět doplňovány fotografiemi, atak strohá fakta a popisy významných akcí před námi na stránkách ožívají. Kronika tak skutečně odráží dění ve škole, která je plná pohybu, radosti,ale i zklamání a změn ve prospěch dětí.

Když v r. 1994 vznikla na škole první sportovní třída se zaměřením na basketbal a lehkou atletiku, začala Jarmila Holbová psát sportovní kroniku školy.

- jř - mj -

Rozšíření služeb v knihovně

Od 1. srpna 2000 je občanům v obecní knihovně umožněn přístup na Internet. Jde o placenou službu, které může využít každý občan. Finančně zvýhodněni jsou registrovaní čtenáři.

Internet umožňuje uživateli velmi rychle se dostat k obrovskému množství informačních zdrojů. Bylo by mylné se domnívat, že Internet je záležitostí jen studentů nebo mladých odborníků. Každý z široké veřejnosti, kdo potřebuje jakoukoli informaci, má právě na Internetu příležitost ji vyhledat. Ať už jde o informace běžné, např. jízdní řády, volná pracovní místa, informace o počasí atd., ale i informace velmi odborné a specifické. Jak je vidět, Internet je tu opravdu pro každého. A pokud se rozhodnete pohyb po "Síti" si vyzkoušet, máte možnost navštívit knihovnu v běžných půjčovních hodinách.

Zájemci se na místě seznámí s provozním řádem pro práci s Internetem a musí se prokázat průkazem totožnosti. Informace a soubory získané při práci s Internetem si může uživatel odnést na disketě, kterou si v knihovně zakoupí nebo zaplatí použití tiskárny. Třicet minut na Internetu stojí registrovaného čtenáře 20,- Kč, ostatní uživatele 25,- Kč.

- mj -

Grant M

Komise pro přidělování prostředků Grantu M, který je určen pro práci s dětmi a mládeží oznamuje, že je možno ještě do konce října letošního roku podat žádosti na přidělení prostředků, které v rozpočtované částce zbývají.

-jp-

Energetická koncepce pokračuje

V posledním čísle Větrníku jsme skončili informací o přípravě smluv, které je potřeba připravit a uzavřít, aby mohla být realizace nového způsobu vytápění zahájena. Do poloviny září byla uzavřena mezi obecním úřadem a generálním dodavatelem, firmou Unitherm s.r.o. Jablonec n. Nisou, smlouva na stavbu "Plynofikace obce Větřní". Touto smlouvou je zajištěna výstavba plynovodních rozvodů s nejzazším termínem dokončení do 30.10.2001. V současné době provádí firma Unitherm výběr dílčích dodavatelů pro jednotlivé plynovodní trasy.

Pokud dojde k úspěšnému zvládnutí stavebního řízení a uzavření dohod s dodavateli a Jihočeskou plynárenskou, a.s., předpokládá se, že první etapa, kterou je položení páteřních plynovodů v centru obce, bude provedena od poloviny října do poloviny listopadu letošního roku. Konečné úpravy povrchů a další etapy stavby plynovodů pak budou pokračovat na jaře 2001. S těmito pracemi budou současně prováděny všechny práce na rekonstrukci centrálního systému zásobování teplem, to je demontáž výměníků, výstavba plynových kotelen a rozvody tepla v některých nových úsecích.

Předpokládá se, že v topné sezóně 2001 - 2002 bude stávající vytápění párou nahrazeno teplovodním vytápěním.

- lk -

Ze zasedání obecního zastupitelstva

5.června se zastupitelé sešli na 13. schůzi, konané v řádném termínu. V úvodu zasedání byla zvolena návrhová komise a schválen devítibodový program.

Zástupce starosty, pan Pirný, seznámil zastupitele se zprávou o činnosti rady od posledního zasedání, dále informoval o pravidlech přidělování prostředků z Grantu M, pro práci s dětmi a mládeží.

Starosta hovořil o přípravách týkajících se rekonstrukce bývalé Integrované střední školy ve Větřní na 40 bytových jednotek. Dokončuje se projektová dokumentace, stavba by měla být zahájena na podzim letošního roku a dokončena v průběhu roku 2001. Část prostředků vynaložených na rekonstrukci bude hrazena z dotace ČR.

Dále starosta zastupitele informoval o registraci Regionálního svazku obcí "VLTAVA"se sídlem ve Větřní, seznámil je s důvody, které vedly obec k podnětu založit svazek obcí a řekl, že bylo zahájeno jednání o vypracování studie zaměřené na likvidaci odpadů. Starosta bude zastupovat obec v představenstvu a zástupce starosty v dozorčí radě svazku.

Tajemnice OÚ, paní Jiříčková, předložila zastupitelstvu ke schválení dodatek č.2 ke Statutu sociálního fondu obce Větřní. Zastupitelé byli rovněž informováni o Opatření tajemníka závazném pro úředníky OÚ. Toto opatření vychází ze závěrů výsledku hospodaření za rok 1999 a mělo by napravit a zabránit opakování zjištěných závad a nedostatků.

V závěrečné diskusi členka zastupitelstva,p. Jozová, předložila návrh na obnovu dětských pískovišť v obci. Za tím účelem byla sestavena komise, která posoudí stav pískovišť a navrhne jejich obnovení. Dále upozornila na nepořádek v okolí Parkhotelu Golf a kolem haly, na pozemcích v majetku obce, pronajatých zahrádkářům a chovatelům.

Mgr. Mikuška vznesl dotaz, zda jsou vyčísleny celkové náklady na rekonstrukci Parkhotelu Golf a zda nebyla překročena rozpočtovaná částka. Starosta odpověděl, že rozpočet byl dodržen.

S posledním dotazem vystoupila paní Šimková, která se zajímala o to v jaké fázi je připojení OÚ, knihovny a školy na Internet. Tento dotaz zodpověděl člen zastupitelstva Ing. Štindl. Uvedl, že v současné době probíhá závěrečné jednání s firmou IPEX.

Jednání se účastnilo 13 členů OZ, čtyři byli omluveni.

Mimo plánovaný termín se sešli zastupitelé obce 26. června na své 14. schůzi. Členové zastupitelstva byli svoláni, aby projednali změnu přijatých zásad smluvních vztahů mezi Obcí Větřní a vítěznou firmou UNITHERM s.r.o. Jablonec n. Nisou v rámci akce "Zásobování obce Větřní teplem". Pan starosta seznámil zastupitele s důvody, které podle vyjádření firmy UNITHERM s.r.o. vedou k podstatné změně přijatých zásad smluvních vztahů s obcí. Jedná se o změnu vlastnických vztahů k dílu, kdy majetek pořízený za investice financující firmy HARPEN ČR spol. s r.o. až do splacení úvěru zůstane v jejím vlastnictví a ne ve vlastnictví obce. Zástupci firem (technický ředitel firmy UNITHERM p. ing. Jirků, JUDr. Procházka a zástupce financující firmy HARPEN ČR spol. s r.o. Ing. Mercel) ujistili zastupitele obce o řádném ošetření smluvních vztahů a zárukách, které by měly při případné likvidaci nebo konkurzu financující společnosti zabránit prodeji pořízeného majetku jinému subjektu než obci.

Pro přijetí návrhu hlasovalo 11 členů, tři zastupitelé byli proti.

- mj -

Program a činnost kontaktního centra pro drogovou závislost v Českém Krumlově

Služby centra jsou určeny mladým lidem v krizi (ohrožení drogou, experiment, závislost na drogách), jejich rodičům, partnerům, žákům a studentům, školským zařízením, apod.

Centrum může navštívit každý, jehož problém je spojený a nealkoholovými drogami.

Centrum poskytuje tyto služby:

navazování prvních kontaktů ("záchyt", budování důvěry)
krizová intervence (poradenské služby a krizová intervence mohou probíhat při osobním nebo telefonickém kontaktu, jde o širokou škálu služeb, které umožní okamžité zacházení s akutními reakcemi při nadměrně náročných životních událostech. Krizová intervence je vyšetřením a terapií zároveň a spočívá v pomoci usnadnit komunikaci, umožnit správný odhad problému, navrátit sebedůvěru, podpořit účelné řešení problému - je orientována na problém.
zprostředkování detoxikace a léčby (detoxikace - cílem je pomoci tělu zbavit se jedovatých látek, překonat případné odvykací obtíže, posoudit stav a navrhnout další léčbu, může trvat 1 - 3 týdny, podmínkou pro přijetí do ústavní či komunitní léčby je úspěšná detoxikace, léčba může být ústavní/ambulantní a krátko- (detox), středně- (okolo 3 měsíců - léčebny) a dlouhodobá (od 1 roku do 2 let - terapeutické komunity)
odborná sociální práce a poradenské služby (pomoc při kontaktu s úřady - řešení vzdělání, zaměstnání, ztráta osobních dokladů, finanční podpora. Naše snaha je motivovat klienta k tomu, aby sám dokázal problém aktivně řešit, pěstování sociálních dovedností)
poradenství pro rodiče
individuální a skupinová terapie
rodičovská individuální a skupinová terapie
motivační trénink (zahrnuje - navázání důvěry k léčebným zařízením, diagnostiku, posilování motivace a následnou přípravu n léčbu, dále zahrnuje kroky, jak dosahovat pozitivních životních cílů a zvýšit sebedůvěru - společným znakem klientů je nedostatek sebevědomí, důležité je pomoci klientovi uvědomit si rozpor mezi tím, jak žije a jak by chtěl žít)
preventivní aktivity (probíhají formou besed na školách, častěji přímo v kontaktním centru - žáci/studenti mají možnost seznámit se s prostředím), význam v primární prevenci mají pouze aktivity dlouhodobé (hlavním článkem v primární prevenci by měla být škola a rodina - pouze ony mohou vychovávat zdravé a sebevědomé jedince- otázka druhá je, jak to funguje)
poradenství HIV/AIDS a hepatitid (odběry biologického materiálu zajišťuje příslušné oddělení OHS, zároveň je možné provést odběr moče na průkaz abúzu drog - toxikologické vyšetření, v ČB probíhá na základě projektu KHS očkování toxikomanů proti virové hepatitidě typu A a B)
výměnný program injekčního materiálu (základním principem výměnného programu je minimalizace zdravotních rizik spojených s nitrožilním užíváním drog u jedinců závislých na drogách, kteří aktuálně nemohou nebo nechtějí abstinovat vč. snahy navázání s nimi kontaktu a důvěry, péčí o takto postiženou populaci chráníme před následky jejího rizikového chování populaci nezasaženou, snižuje se tak riziko přenosu zejména infekčních hepatitid a HIV/AIDS do zdravé populace)
stáže a praxe pro studenty SŠ a VŠ

Veškeré služby jsou anonymní a bezplatné.

Kontakt :
OPDM o.p.s. Český Krumlov
Kostelní č. 163
tel.: +420 380 711 794
mobil: 0606 971 644

Kočování 2000

Kočování je projekt, který v současnosti realizují na Českokrumlovsku a Českobudějovicku mladí studenti z občanského sdružení Naděje Větřní. Jedná se o plánovanou sérii výjezdů do základních, středních škol i učilišť a diskutování s jejich žáky na téma multietnického a multikulturního soužití. Tyto besedy by měla vést čtyřčlenná posádka tvořená vždy zástupcem majority, Romem, cizincem žijícím v ČR, romským poradcem pro daný okres a mediátorem, který diskuse řídí. Cílem je především iniciovat zprostředkování konkrétních prožitků členů posádky jejich vrstevníkům na školách. Též posluchač bude mít možnost vyjádřit svůj názor na danou menšinu a přispět svým zážitkem jak pozitivním, tak negativním. Na tomto projektu dále spolupracuje středisko výchovné péče pro děti a mládež Spirála Český Krumlov, které přislíbilo členům posádky trénink v komunikačních dovednostech, dále místní informační centrum občanského sektoru, které pomáhá na romský projekt sehnat peníze, zajistit mediátory, lektory, a též se stará o medializaci. V neposlední řadě také českokrumlovský a českobudějovický okresní úřad, který zajistí kontakt škol a studentů v daných okresech a spoluúčast romských poradců. Zejména Okresní úřad Český Krumlov přislíbil automobil pro dopravu posádek do škol a pronájem kancelářských prostor.

- Robert Bledý - OS Naděje -

Blahopřejeme našim dříve narozeným spoluobčanům

Vážení spoluobčané, v červnu letošního roku nabyl účinnosti zákon č. 101 o ochraně osobních údajů, který mění zákony dřívější. Nemůžeme proto nadále zveřejňovat blahopřání, tak jak jsme byli dříve zvyklí. Nabízíme Vám však možnost poblahopřát svým blízkým k životním jubileím prostřednictvím našeho Větrníku i nadále. Stačí napsat stručné sdělení na lístek papíru, na kterém bude podpisem osoby, jíž se blahopřání týká, vyjádřen souhlas se zveřejněním. Tento lístek předáte na obecním úřadu a my v následujícím čísle Větrníku splníme Vaše přání.

Potěšilo by nás, kdybyste tuto možnost využívali a stálou rubriku Blahopřání nám tímto způsobem pomohli zachovat.

Redakční rada

Postřehy

V pátek 1.9.2000 byl připraven na koupališti ve Větřní sportovní den pro děti, aby se rozloučily s létem. Byl pro ně připraven bohatý program, krásné odměny, soutěže a různé sportovní a zábavné hry. Šla jsem se také podívat, ale jaké bylo moje překvapení, když jsem na koupališti viděla tak malý počet dětí. Nemohla jsem tomu ani uvěřit, jak malý zájem ze strany dětí i rodičů o tak pěknou a dobře připravenou akci byl. Provozovateli koupaliště dala příprava tohoto odpoledne jistě hodně práce.

Jinde by občané byli rádi, kdyby tak krásný areál pro sportovní vyžití měli. V naší obci jej máme,ale obyvatelé si toho moc neváží.

- M. Nusková -

Hledáte jistotu a perspektivu?

Policie České republiky vám ji nabízí!

ZÁKLADNÍ INFORMACE:

1. Jaké jsou podmínky pro přijetí?
Policie má zájem o muže, kteří splňují následující podmínky: věk od 18 let, maturita, dobrý fyzický, zdravotní a psychický stav, občanská bezúhonnost.

2. Jakým způsobem se policista připravuje na své povolání?
Formou pomaturitního kvalifikačního studia v délce 12 měsíců - tzv. základní odborná příprava. Výuka probíhá na středních policejních školách MV ČR.

3. Co se zde vyučuje?
Osnovy jsou zaměřeny univerzálně, aby byl absolvent schopen vykonávat funkci u pořádkové, dopravní nebo pohraniční policie. Proto se vyučuje zejména problematika práce u těchto služeb. Minimálně třetina výuky u odborných předmětů je věnována praktickým cvičením - jde o procvičení práce v praxi.

4. Jaké jsou sociální podmínky studentů?
Studium je zdarma. Při nástupu studenti obdrží výstroj a výzbroj. Mají možnost bezplatného stravování a ubytování, ale i proplacení cestovních výloh do místa bydliště. Při nástupu do školy jsou přijati do služebního poměru policisty se zkušební dobou 12 měsíců. Během studia pobírají služební příjem.

5. Jaká je možnost uplatnění absolventů?
Absolventi mohou pracovat u pořádkové, dopravní a pohraniční policie. Při zařazování k útvarům je přihlédnuto k místu bydliště, případně k osobní žádosti.

6. Jaké mají policisté sociální výhody?
Policista má možnost využívat služeb rezortního zdravotnictví, zdravotního pojištění sebe i své rodiny u pojišťovny MV, některých rekreačních a lázeňských zařízení.

7. Má možnost policista dalšího vzdělávání?
Policistům je umožněno: jazykové studium, studium na Policejní akademii v Praze, civilní studium na vysokých školách.

8. V případě zájmu musí uchazeč předložit!
K žádosti o přijetí se přikládá maturitní vysvědčení, rodný list, příp. oddací list, a rodné listy dětí a manželky, výpis z rejstříku trestů, povrzení o zdravotním stavu a vlastní rukou psaný životopis.

Zájemci se mohou hlásit osobně na Okresním ředitelství Policie v Českém Krumlově na personálním pracovišti nebo telefonicky: +420 380 762 295 (pers. prac. p. Vlčková).


Adresa redakce: Větřní 191
šéfredaktor Ing. Lubomír Klouda
redakční rada: Mgr. Marie Janoušková, Mgr. Jana Říhová, Lenka Preferlová, Zdeněk Duffek
vydává: Obec Větřní, IČO: 2469 182
grafická úprava: HotMilk mediální sdružení
tisk: H.O.T., Hořická ofsetová tiskárna
internetová verze: Jiří Bláha
vychází v nákladu 1500 ks, neprodejné
zpravodaj evidován ministerstvem kultury ČR pod ev. č. MK ČR E 11579.© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2001
Počet přístupů na tuto stránku od 1. srpna 2001 :
TOPlist 0