archiv: 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90č. 90, červenec 2003


V tomto čísle najdete:
Rozhovor s ředitelem ZŠ Bohumírem Šimkem
Kam dál
Letošní Den dětí
Kdy se Zátoň dočká nového mostu?
Lotzwil navštívil Větřní
Slavnostní otevření domu s pečovatelskou službou
Ze zasedání obecního zastupitelstva
Ze zasedání obecního zastupitelstva
Klub důchodců
Poděkování
Jak jsme hlasovali v referendu

Rozhovor s ředitelem ZŠ Bohumírem Šimkem

Ke konci minulého kalendářního roku se uskutečnila jedna velká změna v reorganizaci školy. Povězte nám, o co šlo a zda se změny dotkly zaměstnanců či dětí.

K 1.12.2002 se součástí naší školy stala MŠ Větřní a Základní škola Světlík se svou mateřskou školou, zřizovatelem je Obec Větřní. Dětí se tato změna nijak nedotkla. Ředitelky mateřské školy a základní školy se "staly" přes noc vedoucími učitelkami s téměř stejnými povinnostmi. Celková odpovědnost byla přenesena na ředitele školy. Novým pracovnicím se také musí vyplácet mzda, veškerou účetní agendu včetně mzdové převzala naše ekonomka Marie Vysušilová. Všechny školní kuchyně pracují pod vedením jedné vedoucí - paní Jarmily Fedorové. V tuto chvíli je nutné uvést, že obecní zastupitelstvo obce Světlík rozhodlo na svém zasedání uzavřít místní základní školu .Důvodem je nedostatek dětí, nezájem o práci ve Světlíku kvalifikovanou učitelkou či učitelem a stále vyšší finanční náklady spojené s provozem. Děkuji paní učitelce Marii Pospíšilové za její třicetileté působení na této málotřídní škole, které bylo pro ni více posláním než prací.

Rodičovskou veřejnost stále více a zcela správně zajímá, co škola může nabídnout svým žákům. Jak se např. věnujete talentovaným žákům, dokáže škola vyplnit volný čas dětí?

Myslím, že vyčerpávající odpověď na tuto otázku by vyplnila polovinu stránky. Ptáte se na talentované žáky. K talentu však ještě patří píle a soustavnost. Nedaří se nám např. přimět děti vypracovat ve vyšších ročnících úlohy školního kola matematické či fyzikální olympiády, které jsou náročnější, chtějí více času, logické myšlení, je nutné prostudovat jiné postupy. Nominací a účastí na Hrách první olympiády s Orbitem pro děti České republiky,která se koná ve dnech 14. - 19. 6. 2003 v Pardubickém kraji, se mohou pochlubit tři žáci naší školy, atletky Petra Huňáčková a Lenka Schieszlová a jeden z nejlepších plavců kraje ve své věkové kategorii Pavel Vysušil. Ti ke svému talentu přidali ještě pravidelný trénink a snahu vyniknout. Přeji jim za všechny hodně úspěchů.

O možnosti zapojení dětí do zájmových kroužků jste se zmiňovala již v podzimním čísle Větrníku. Spíše bych teď závěrem školního roku chtěl poděkovat všem vedoucím za jejich dobrovolnou práci s dětmi. Část svého volného času věnují dětem, výsledky svého působení prezentují s dětmi na veřejnosti. Poděkování patří Bohuslavu Šestákovi, Bohuslavu Krčkovi, Lubomíru Kloudovi ml., Františku Luňákovi, Petru Hruškovi, Janu Kočanovi, Karlu Fleischmannovi, Jiřímu Kochovi, Evě Kovalčíkové, kolegyním a kolegům Jarmile Holbové, Magdě Valentové, Janě Jakešové, Jitce Smolkové, Michalu Kolafovi, Václavu Vysušilovi, Tomáši Bickovi.

A co žáci se specifickými potřebami učení?

Se žáky se specifickými potřebami učení se na naší škole snažíme pracovat co nejvíce s přihlédnutím k jejich individualitě. K tomu slouží i plány vypracované v rámci integrace. V letošním školním roce bylo takto vyučováno celkem 28 dětí. Také využíváme výborné práce speciální pedagožky H. Veverkové, která se věnuje žákům na 1. stupni. Aby se v této oblasti dosáhlo dobrých výsledků, je zapotřebí dobře fungující rodina a její úzká spolupráce se školou.

Mnohé o škole také napovídá složení učitelského sboru. Jak je to ve Větřní?

V současné době je složení sboru předmětově stabilizováno, dokonce máme na postu kantorském šest mužů.

Nejdříve bych chtěl poděkovat jménem vedení školy paní učitelce Pavle Borovkové, za dlouholetou, svědomitou, odpovědnou práci s dětmi a popřát jí na zaslouženém odpočinku hlavně pevné zdraví.

A nyní k našim posilám. V průběhu tohoto školního roku přišel kolega Ing. Pavol Jánoška. Zpočátku jako zástup za dlouhodobě nemocného pana učitele Miloslava Holbu. V dalších letech už to bude náš nový tělocvikář. Od září 2003 začne svou učitelskou dráhu rodačka Martina Soukupová, čerstvá absolventka Pedagogické fakulty s aprobací matematika-zeměpis. Přeji ji dostatek sil a trpělivosti. V blízké budoucnosti budeme posilovat I. stupeň a výuku cizích jazyků.

A na závěr něco osobního, když dovolíte. Kde se chystáte načerpat energii pro příští školní rok?

Dostatek nové energie pro mne poskytuje nádherná krajina v blízkém okolí obce Větřní.

Děkuji za rozhovor a přeji Vám, učitelskému sboru a všem žákům pěkné prázdniny plné sluníčka a pohody.

Jana Říhová

Kam dál

Tak jako každoročně tak i v letošním školním roce se muselo 41 žáků rozhodovat o své budoucnosti. A neměli to vůbec lehké. Požadavky středních škol a učilišť stoupají současně se zvyšujícími se nároky na vzdělanost obyvatelstva.

A jak dopadlo rozmisťovací řízení na naší škole?

Z devátých ročníků vychází celkem 36 žáků a všichni jsou již nyní přijati - 2 žáci odcházejí studovat na gymnázium, 14 na střední odbornou školu a 20 žáků bude pokračovat na odborných učilištích. V prvním kole přijímacího řízení bylo umístěno 29 žáků, z toho 5 na náhradní obor, ve druhém kole uspělo 5 žáků, 2 žáci si museli hledat pro ně již třetí obor.

Z nižších ročníků po splnění povinné základní docházky vychází celkem 5 žáků, z nichž 4 se dále budou připravovat na budoucí povolání na učilištích a 1 žák neměl zájem o další vzdělávání.

Z pátého ročníku byli 2 žáci přijati ke studiu na víceletém gymnáziu.

Všem přejeme, aby je zvolený obor nezklamal a aby splnil všechna jejich očekávání.

-jř-

Letošní Den dětí
Den dětí 2003 - Větřní

Den dětí se i letos slavil ve Větřní na několika místech. Například ve škole se v pátek 30.5. místo učení soutěžilo a závodilo, stejně tak v pondělí ve školce. Odměněn mohl být každý i díky sponzorům - firma Boháč-Majer, firma Opas, p. Štollová, Alena a Vendelín Šmirovi, p. Karfíková a mnozí další, kteří poskytli finanční dary na odměny nebo přímo odměny ve formě sladkostí či hraček. Všem patří naše poděkování. Děkujeme též Pekárnám Srnín, které se postaraly o sladkosti pro MŠ.

-jř-

A ještě jednou Den dětí

Odpoledne plné her a soutěží připravil pro větřínské děti také místní Fotbalový klub.

Každé z dětí, které přišlo v pátek 30. května na fotbalové hřiště, obdrželo kartičku, se kterou procházelo jednotlivými stanovišti a získávalo body a sladkosti. Všechny soutěže měli sportovní ráz například kopání na branku, házení na cíl, skákání v pytlích, skládání kostek, kuželky, šipky, ale také prohlídka hasičského auta a projížďka na koni. Tečkou za vydařeným odpolednem byl táborák a pečení buřtů.

- mj-

Kdy se Zátoň dočká nového mostu?

S tímto dotazem se redakční rada zpravodaje Větrník obrátila na Správu a údržbu silnic Jihočeského kraje, která objekt spravuje. Most přes řeku Vltavu byl loňskými povodněmi značně poškozen, což znamenalo jeho úplnou uzavírku pro veškerý provoz. SÚS se podařilo poměrně rychle most provizorně opravit, ale povolené zatížení muselo být výrazně omezeno a celkový současný stav konstrukce nedovoluje její dlouhodobější užívání.

Podle informace SÚS již byla zpracována projektová dokumentace a nyní je pro stavbu nového mostu vyřizováno stavební povolení. Má se jednat o železobetonovou konstrukci o třech polích, tedy se dvěma pilíři v korytu řeky, s vozovkou šíře 6,5 m a odděleným chodníkem pro pěší širokým 1,5 m. Obec Větřní navíc požádala, aby byl most v noci osvětlen veřejným osvětlením. Po dobu stavby bude komunikace zcela uzavřena s objížďkou vedenou přes Lověšice, kde je předpokládána předcházející oprava stávající lesní cesty.

Prognóza provedení vlastní akce vyzněla, i když zatím ne zcela závazně, poměrně optimisticky. Finanční prostředky budou na stavbu údajně zajištěny, připravuje se výběr dodavatele a pokud se přípravné řízení nepředvídaně nezkomplikuje, mohla by být výstavba zahájena ještě v letošním roce a dokončena v roce příštím.

-pl-

Lotzwil navštívil Větřní

Více než před rokem jsme na těchto stránkách informovali o kontaktech, které Větřní navázalo se švýcarskou obcí Lotzwil, v rámci dohody o partnerské spoluprácí, uzavřené mezi Jihočeským krajem a kantonem Bern. Další styky měly podobu výměny několika víceméně zdvořilostních dopisů mezi školami a úřady obou obcí.

Po loňských srpnových záplavách požádala obecní rada Lotzwilu o podrobnou informaci k jakým škodám došlo na majetku naší obce a poté se jejich zastupitelé rozhodli poskytnout Větřní, jak napsali "symbolický", finanční příspěvek na úhradu povodňových škod. Současně se rozhodli přijmout již dřívější pozvání naší obecní rady k návštěvě ČR s tím, že cestu si naplánovali na letošní rok, kdy chtějí během pobytu osobně předat i dar nabídnutý obci Větřní.

Švýcarští hosté nás navštívili v posledních květnových dnech. Sedmnáctičlennou skupinu tvořili členové zastupitelstva obce a pracovníci obecního úřadu. Program byl připraven podle přání hostů, kdy byly zvolena "poznávací varianta" s minimem odpočinku. Návštěvu při příjezdu v pozdních odpoledních hodinách, přivítal na hraničním přechodu Dolní Dvořiště starosta Větřní a po ubytování a večeři v Parkhotelu Golf, následovala večerní prohlídka Českého Krumlova. V následujícím dni si hosté prohlédli ve skupinách základní a mateřskou školu, obecní knihovnu, nově zrekonstruovaný Dům s pečovatelskou službou, krytý bazén a provoz Roto a hasičskou zbrojnici papírenského závodu. Následovala prohlídka zámku Český Krumlov, návštěva českobudějovického pivovaru Budvar a prohlídka centra Českých Budějovic. Po návratu se uskutečnila společná večeře se zástupci naší obce, kde prezident obce Lotzwil pan Hermann Thomi předal zástupci Větřní zmiňovaný dar ve formě šeku na deset tisíc švýcarských franků, což v přepočtu představuje přibližně 200 tis. Kč. Současně pan Thomi předal i další šek, který pokrývá většinu nákladů spojených s jejich zdejším pobytem. Večeře pokračovala neformální besedou, z níž vyplynul zájem obou stran na rozvoji vzájemných kontaktů zaměřených především na mládež, ale i na činnosti dospělých, například v oblastech sportu, kulturního dění, turistiky a dalších zájmových aktivit. V posledním pobytovém dnu navštívili hosté státní hrad Rožmberk, prohlédli si Vyšší Brod, absolvovali výletní plavbu lodí po lipenském jezeře, viděli ukázku ruční výroby skla v malé sklárně v Milné a závěrem si prohlédli historickou část Prachatic, kde se večer rozloučili se zástupci Větřní. Ráno odjeli přes Mnichov zpět do Švýcarska a další den jsme obdrželi zprávu o jejich bezproblémovém návratu domů, s poděkováním za zajištění a organizaci pobytu.

Tato stručná zpráva, kromě prosté informace, by měla být i určitou inspirací pro všechny, kdo mají nápady jak dál takové kontakty rozvíjet a jsou ochotni se osobně v konkrétní spolupráci angažovat.

- pl -

Slavnostní otevření domu s pečovatelskou službou

14. května 2003 proběhlo za účasti starosty obce pana P. Laiska, starosty města Český Krumlov F. Mikeše, zástupců firmy Hodboď, projektantů, významných představitelů obce a dalších hostů, slavnostní otevření domu s pečovatelskou službou v dolní části obce.

Pan starosta Laisek poděkoval všem, kteří rekonstrukci za 16 000 000 Kč zajišťovali. O tom, že pochvalu zasluhují, svědčí fakt, že oprava domu trvala pouhých deset měsíců a probíhala za provozu ordinací a lékárny.

Starosta se mimo jiné zmínil o tom, že dům byl už jako zdravotnické středisko v padesátých létech postaven (otevřen 19.června 1959) a na svou dobu šlo o velmi moderně vybavené zařízení. Byla zde ordinace dětského, závodního, obvodního a zubního lékaře a i prostory pro dojíždějící odborné lékaře. Nechyběla ani lékárna. Zdravotní středisko takto fungovalo do roku 1989. V devadesátých letech došlo k postupnému přestěhování praktického, dětského a zubního lékaře do objektu bývalých jeslí a část střediska tak zůstala nevyužita. Po několikaletém jednání byl chátrající objekt převeden z majetku státu na majetek obce a obec tak musela řešit otázku: "Co s ním?".

Představitelé obce rozhodli, že zůstanou zachovány všechny dosavadní zdravotnické služby, kryt CO a v nevyužitých prostorách včetně půdy budou rekonstrukcí vytvořeny malometrážní byty a nezbytná zařízení pro poskytování pečovatelské služby. K jednomu původnímu bytu tak přibylo 15 dalších včetně dvou pro vozíčkáře. A jak byty vypadají? Všichni účastníci slavnostního otevření po prohlídce konstatovali, že se rekonstrukce opravdu vydařila a vzniklé byty a ostatní prostory jsou velmi pěkné, slunné a na to, že je označujeme jako malometrážní i poměrně prostorné. Každý byt je vybaven kuchyňskou linkou s elektrickým sporákem a vestavěnými skříněmi na chodbičce, které jsou ze stejného materiálu jako linka. Součástí každého bytu je prostorná koupelna (umyvadlo, sprchový kout a toaleta). Jedna místnost v prvním patře je zařízena jako velká koupelna s vanou, ke které je velmi snadný přístup i pro vozíčkáře.

Zázemí zde má v jedné menší místnosti i pečovatelka. Ta bude zajišťovat např.: úklid, denní donášku potravin, praní, žehlení a různé pochůzky dle potřeby jednotlivých obyvatel.

Nájemníci domu mají k dispozici i prostorný výtah.

V současné době je obsazeno 11 bytů.

Podmínkou získání tohoto bytu je omezená fyzická schopnost a závislost na pečovatelské službě. O přidělení bytu tedy rozhoduje sociálně zdravotní komise na základě lékařského vysvědčení.

Kromě bytů je v objektu lékárna, ordinace obvodního lékaře (MUDr. Brožová), zubního lékaře (MUDr. Petrová) a 1x týdně dojíždí gynekolog (MUDr. Řípová).

-mj-

Ze zasedání obecního zastupitelstva

Zastupitelé obce se 31. 3. 2003 sešli na 3. zasedání.

Mimo jiné projednali a schválili: návrh rozpočtu obce pro rok 2003. K tomuto bodu se vyjádřil zastupitel pan Duffek, který požádal, aby byly zváženy možnosti posílení částky na úklid veřejných prostranství obce a možnost opravy zničeného sousoší v parku. Zastupitel pan Kánic pak žádal posouzení možnosti zvětšení parkovacích ploch na sídlišti Urbal.

Dále zastupitelé schválili Statut bytů zvláštního určení v obci Větřní (jde o byty, které bude OÚ přidělovat občanům splňujícím podmínky pro poskytování pečovatelské služby), dodatek kalkulace vodného a stočného pro rok 2002, prodej parcel a předběžnou cenu tepla pro rok 2003.

Starosta zastupitele obce informoval o novinkách v plánovaném záměru výstavby rodinných domků v lokalitě Sad míru, o termínu a programu návštěvy naší obce zástupci partnerské obce Lotzwil a o možnostech dalších kontaktů s obcí Eichenau.

Ředitel ZŠ, pan Šimek, informoval o současném stavu základní školy, zejména o odloučeném pracovišti Světlík. O prvním jednání kontrolního výboru ZO a plánu činnosti pro rok 2003 podal informace Mgr. Krák.

-mj-

Klub důchodců

Dne 3.4.2003 uspořádala organizace tělesně postižených schůzi, které se zúčastnila paní Nedorostová a pan Kokeš z okresního výboru "Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR". V rámci změn, kdy se zrušily okresní úřady a přechází se na kraje, mění se i název naší organizace na "Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR - základní organizace Větřní."

Na schůzi jsme informovali přítomné o těchto změnách a pan Kokeš hovořil o výhodách členství. Okresní výbor pořádá pro členy dvakrát do roka rekondiční pobyty mimo sezonu, takže je to i pro zájemce výhodné. Kdo by měl zájem se do naší organizace přihlásit, aby měl možnost tyto rekondiční pobyty absolvovat, nechť si řekne o přihlášku panu Václavu Tůmovi. Také jsme v tomto roce již dvakrát v klubovně důchodců uspořádali promítání diapozitivů. Promítání i s pěkným výkladem nám poskytuje pan Milan Soukup, který byl léta pracovníkem Národního parku Šumava. Snímky má i z jiných lokalit. Po prvé nám promítl rakouské a bavorské Alpy, po druhé Slovensko a ještě nás čeká promítání třetí.

Jsme velice vděčni našemu obecnímu úřadu, že máme v klubovně své zázemí a že se o nás starší občany starají. Jsme rádi, že i základní škola a mateřská školka se podílejí na našich programech. Říká se ,že se pozná úroveň obce nebo státu podle toho, jak se starají o své starší občany. Myslíme si, že my jsme si své zástupce zvolili dobře a že se o nás starší občany opravdu dobře starají, za což jim patří náš dík. Musíme také poděkovat paní Daně Seltsamové, že nám umožňuje pořádat schůze u ní v podniku, protože bohužel Větřní nemá žádnou jinou větší společenskou místnost.

Za klub důchodců Hana Valvodová

Poděkování

Chtěla bych za klub důchodců a jménem svým poděkovat obecnímu úřadu za akce, které pro nás dříve narozené dělá.

Dne 6.května to byl zájezd po Šumavě, který se nám velice vydařil, hlavně také proto, že už máme ve svém středu pana Milana Soukupa, který s námi jel. Nemůžeme být dost vděční za jeho poutavé vyprávění a jeho znalosti, které nám nezištně předává. Samozřejmě, že se najdou i jedinci, kteří pro společnost nic nedělali, ale vše kritizují. Ti nám ale radost z výletu nezkazí. Také jsme rádi, že máme v naší obci tak vynikající učitelský sbor ve školce a nebo ve škole. Paní učitelky ze školky nám se svými žáčky přišly do klubu ke Dni matek zazpívat a zahrát pohádku. Také nám předaly dárečky, které děti samy vyrobily. My jsme jim na oplátku slíbili, že je přijdeme do školky navštívit. Ještě jednou jsme se dočkali pěkné akce a sice 14.května pro nás obecní úřad spolu se ZŠ uspořádal ke Dni matek pěkné odpoledne s občerstvením, hudbou a díky učitelskému sboru nám jejich žáci předvedli své umění v breaku, tanci a recitaci. Přišli mezi nás zástupci obecního úřadu a pan starosta k nám promluvil a k svátku nám popřál.

Vážíme si toho, že náš obecní úřad tyto akce pořádá a hlavně toho, že se naše mládež také zapojuje zásluhou svých učitelů. Díky Vám všem, kteří si nás seniorů vážíte.

Za klub důchodců Hana Valvodová

Jak jsme hlasovali v referendu

Historicky první všelidový plebiscit se ve Větřní uskutečnil ve dnech 13. a 14. června 2003. Obdobně jako při předcházejících volbách ve třech samostatných okrscích. Celkem bylo do hlasovacích seznamů zapsáno 2 914 občanů oprávněných k hlasování. Z nich se k referendu dostavilo 1 369, což představuje účast 47 %. Z celkového počtu odevzdaných platných hlasů se v odpovědi na otázku ke vstupu České republiky do Evropské unie vyslovilo 69 % hlasujících "ANO" a 31% "NE". V obci tedy je výsledkem výrazná převaha hlasů pro vstup do EU. Podrobnější údaje za jednotlivé hlasovací okrsky jsou uvedeny v připojeném přehledu.

Okrsek
zapsáno občanů účast platných hlasů ANO NE
    počet %   počet % počet %
1. JIP 638 224 35,11 211 138 65,40 73 34,60
2. ZŠ stará budova 1129 542 48,01 537 384 71,51 153 28,49
3. ZŠ nová budova 1147 603 52,57 587 402 68,48 185 31,52
Větřní celkem 2914 1369 46,98 1335 924 69,21 411 30,79

Referendum 2003 Větřní - volební okrsek č. 2   Referendum 2003 Větřní - volební okrsek č. 3Adresa redakce: Větřní 191
šéfredaktor Ing. Lubomír Klouda
redakční rada: Mgr. Marie Janoušková, Mgr. Jana Říhová, Lenka Preferlová, Zdeněk Duffek
vydává: Obec Větřní, IČO: 2469 182
grafická úprava: HotMilk mediální sdružení
tisk: H.O.T., Hořická ofsetová tiskárna
internetová verze: Jiří Bláha
vychází v nákladu 1500 ks, neprodejné
zpravodaj evidován ministerstvem kultury ČR pod ev. č. MK ČR E 11579.© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2001
Počet přístupů na tuto stránku od 1. srpna 2001 :
TOPlist 0