archiv: 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86č. 86, červenec 2002


V tomto čísle najdete:
Co se děje ve zdravotním středisku
Projekt Sapard a obnova místních komunikací
Slavili jsme DEN DĚTÍ
Ze zasedání OZ
S turisty do přírody - rozhovor s paní Blankou Lacinovou
Běleňský čert (pověst)
Kostel svatého Jana Křtitele v Zátoni
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamntu ČR v obci Větřní

Co se děje ve zdravotním středisku

Po velkých stavbách, jako byla přestavba internátu učiliště na byty, plynofikace obce a výměna rozvodů tepla, začíná rozsáhlá rekonstrukce zdravotního střediska. Na podrobnosti jsme se zeptali starosty p. Laiska.

Stav budovy z druhé poloviny padesátých let dělal obci vážné starosti. Původně zdařilá, funkční a velmi účelná budova potřebovala důkladnou opravu už před 15 lety. Po roce 1989 přestala být větší část prostor využívána a stát - tj. nemocnice Č. Krumlov jako správce - neměl na opravu prostředky.

Budova byla zařazena do privatizace, projekt předložili někteří uživatelé. Pro případ, že by se privatizace neuskutečnila, předložila privatizační projekt i obec. Když původní zájemci od svého záměru ustoupili, obec potvrdila ochotu převzít budovu do svého majetku a zachovat pro obyvatele zdravotnické služby.

V dalším jednání se ukázalo jako velmi prozíravé, že obec nechala zpracovat projektovou dokumentaci opravy objektu. Ta zahrnovala opravy stavebních částí, rekonstrukci sítí a rozvodů a současnou vestavbu 14 bytů. Velké problémy nastaly, když v roce 1998 byla zastaveny převody nemovitostí ze státu na obce.

Na ministerstvu pro místní rozvoj záměr obce přivítali. Projekt byl vybrán jako pilotní a měl být financován prostřednictvím Rady Evropy. Základní problém tedy spočíval v převodu majetku státu do vlastnictví obce, neboť obec nemůže vkládat peníze do nemovitostí, které jí nepatří.

Následovala čtyřletá anabáze po různých úřadech Fondem národního majetku počínaje a ministerstvy konče). Starosta musel navštívit tři ministry, aby se celá záležitost vyřešila. Účinnou pomoc mu poskytl zástupce hejtmana Mgr. Karel Vachta. K definitivnímu převodu do majetku obce došlo až po mnoha urgencích na začátku roku 2002.

Náklady na rekonstrukci představují 16 mil. Kč, z toho 9,8 mil. Kč je státní dotace (Státního fondu rozvoje bydlení) a zbytek 6,2 mil. Kč je hrazen z rozpočtu obce.

Dojde k rekonstrukci všech rozvodů a sítí, v budově budou zachovány všechny dosavadní služby - tj. tři ordinace lékařů s potřebným zázemím a vlastními vchody, přičemž jednotlivé ordinace budou stavebně odděleny. Zůstane zachována lékárna, stávající byt a kryt CO.

Nově bude vybudováno 14 malometrážních bytů (z toho dva bezbarierové) a pro zlepšení přístupu bude postaven výtah. Přestavba skončí v prosinci 2002.

-zd-

Projekt Sapard a obnova místních komunikací

Co znamená záhadný název v titulku vysvětluje starosta Petr Laisek.

Než se dostaneme k jádru věci, musíme začít poněkud zeširoka. Naše obec je součástí Regionálního svazku obcí Vltava, který sdružuje 18 obcí včetně Českého Krumlova. Sídlem svazku je Větřní a jeho předsedou Petr Laisek.

Představenstvo svazku se dohodlo, že se přihlásí do předvstupního programu EU, který byl pod názvem Sapard vyhlášen pro ČR 15.4.2000. Jeho cílem je podpora rozvoje zemědělství a podpora venkovských regionů.

Součástí programu je i obnova místních komunikací. Jednotlivé obce nemohou samy podávat žádosti o příspěvek. podle pravidel EU pouze prostřednictvím širšího sdružení - např. mikroregionu nebo svazku obcí. Regionální svazek obcí Vltava se proto dohodl, že se na všech akcích budou podílet sdružené obce poměrnou částí odpovídající zhruba počtu obyvatel.

Oprava místních komunikací představuje pro svazek částku 38 mil. Kč. Pro Větřní tedy připadá téměř 5 mil. Kč. Dotace činí 4,1 mil. Kč, zbytek platí obce. To je pro Větřní velmi výhodné.

Předpokladem úspěchu však bylo vyhovět rozsáhlým administrativním požadavkům EU. Tohoto úkolu se ujal starosta s tajemnicí. Museli zpracovat 300 stran dokumentů. Jenom 50 stran má studie proveditelnosti.

Musíme jen doufat, že tato rozsáhlá práce neskončí v archivu, ale bude řídícími orgány programu přijata a promění se v dílo, které poslouží všem občanům. Do návrhu je např. zahrnuta renovace silnice od Lípy do Hašlovic.

-zd-

Slavili jsme DEN DĚTÍ

31. květen byl pro většinu z nás zcela obyčejným pátkem. Pro větřínské žáky to však byl den plný her a soutěží. Rozhodli jsme se, že dáme našim dětem malý dárek k Mezinárodnímu dni dětí. Dárkem určitě bylo už to, že se nevyučovalo. Na školním hřišti, v tělocvičnách i na volejbalovém hřišti v dolní části Větřní se celé dopoledne něco dělo. Realizačnímu týmu z řad vyučujících vydatně při organizačním zajištění pomáhali žáci z 9.,8. a 7. tříd. A právě jejich názory, postřehy asi nejlépe dokreslí celou atmosféru.

"Po celém hřišti se konaly různé soutěže - chytání rybiček, házení kroužky na cíl, závody koloběžek, skákání v pytlích nebo bludiště. Na všech stanovištích , kterých bylo celkem 17, dostávali soutěžící malé žetony. Já jsem měla na starosti chytání rybek. Měli jsme spoustu zájemců. Rybičky byly položené ve 3 malých vaničkách. Aby se dobře chytaly na prut, na jehož konci byl magnet, byly procvaknuté železnými sponkami. Pak už stačilo jen trochu trpělivosti, protože lovení bylo opravdu těžké." (P. Gubaniová).

A jaké byly závody na koloběžkách? "Zájemců bylo opravdu hodně a legrace taky nechyběla. Samozřejmě bylo i pár pádů, ale děti neváhaly, popadly koloběžky a jelo se dál. I já s Evou jsem si zazávodila. Naštěstí nás pád nenavštívil, ale zato nás popadl velký smích nad tím, jak jsme obě dvě na to levé." (P. Šostá).

Školní hřiště patřilo spíše dětem z I. stupně. Za své snažení dostávaly žetony, které si mohly vyměnit za nějakou tu dobrotu nebo drobnou hračku. Některé ceny zajistila škola, většinu si však opatřily samy děti, když z domova přinesly své již dávno zapomenuté poklady, které udělaly radost druhým. Tělocvična pak patřila plně florbalu, který nebyl jen "pánskou" záležitostí, ale našla se i odvážná děvčata. "Byly jsme sice na posledním místě, ale smutné jsme nebyly. Naopak, velmi jsme se pobavily" (H. Kolářová).

A hoši? "Každý z našeho družstva si od spoluhráče odnesl buď bolavý kotník nebo modřinu, zvlášť od družstva holek" !L. Muk ).

Dobrá nálada nechyběla ani při volejbalovém utkání.

A jaké bylo hodnocení celého dne? Alespoň jeden citát za všechny: "Dětský den byl opravdu fajn a doufám, že to tak bude i příští rok."

-jř-

Ze zasedání OZ

10. června se uskutečnilo 24. zasedání zastupitelstva obce.

Po schválení návrhové komise a poměrně obsáhlého programu se zastupitelé ihned pustili do projednávání jeho jednotlivých bodů.

O činnosti rady obce podal stručnou zprávu pan místostarosta.

Starosta pak zastupitele seznámil se závěrečným účtem obce a zprávou o hospodaření ZŠ Větřní za rok 2001. Na dotazy zastupitelů (p. Duffka a p. Kánice) týkající se hospodaření školy odpověděl ředitel ZŠ pan B. Šimek. Zastupitelé po projednání zprávy jednomyslně schválili.

Zastupitelstvo rovněž schválilo navržené přísedící okresního soudu na období 2002 - 2006, paní R. Hermanovou, H. Ševčíkovou, B. Bednářovou, M. Jiříčkovou a M. Jozovou.

Dále pan starosta zastupitelům podrobně objasnil záměr obce vystavět sídliště rodinných domků v lokalitě "G" a "H". Okolo tohoto bodu se mezi zastupiteli rozpoutala velká diskuse. Někteří upozorňovali na rizika vyplývající z případného neplacení splátek, proč rodinné domy a ne bytovky, jaké jsou záruky poskytnutí dotací od státu, co případná značná zadluženost obce … tyto a jiné, podobné otázky vedly k neschválení záměru obce. Ihned po hlasování reagovali na unáhlenost přijatého usnesení MUDr. Vojtíšek a Ing. Klouda. Na jejich návrh bude svoláno za 14 dní mimořádné zasedání ZO, na kterém se celá záležitost bude ještě projednávat.

Zastupitelé rovněž vyslechli příspěvek okresního drogového koordinátora Mgr. Marka Neruda a jeho kolegy, pracovníka kontaktního centra v Českém Krumlově Jakuba Průchy, týkající se problematiky užívání drog mládeží v okrese Český Krumlov a v samotné obci Větřní. Pan Nerud rovněž zastupitelstvo požádal o finanční příspěvek obce na činnost protidrogového centra, ten byl ve výši 5 tisíc Kč centru poskytnut. Kontaktní centrum má sídlo v Kostelní ulici č. 163 a na jeho pracovníky je možno se obrátit ve dnech: pondělí 16.00 - 19.00 hod, čtvrtek 16.30 - 19.00 hod, pátek 10.00 - 18.00 hod.

Zastupitelstvo dále vzalo na vědomí stanovisko Okresní hygienické stanice k problematice kouření v areálu bazénu a sauny ve Větřní, informaci o přestavbě zdravotního střediska na dům s pečovatelskou službou (bude zahájena v červnu), o volbách do poslanecké sněmovny, schválilo prodeje částí některých pozemků.

V závěru jednání byl členkou zastupitelstva p. Gabajovou vznesen dotaz na termín dokončení zemních prací po plynofikaci v obci. Pan starosta odpověděl, že termín byl stanoven na 31.5. 2002, ale ten nebyl prováděcí firmou dodržen. Obec proto neprovedla závěrečnou kolaudaci díla a zatím nebude provedena ani konečná finanční úhrada.

Zasedání bylo přítomno 13 zastupitelů.

24. června se zastupitelé obce sešli na 25., mimořádném zasedání.

Hlavním bodem jednání bylo opětovné posouzení záměru obce výstavby sídliště rodinných domů. Zastupitelé podrobně projednali a zvážili veškerá technická, organizační a finanční hlediska. Proběhla velmi obsáhlá diskuse, kde se vyjádřila většina členů. Nakonec byl návrh 10 hlasy přijat, 4 zastupitelé se zdrželi hlasování a 1 hlas byl proti.

Zastupitelé pak byli p. Duffkem informováni o prohlídce obecních lesních porostů, kterou provedli s odborným lesním hospodářem členové rady. Stav obecních lesů hodnotil velmi kladně a zároveň ocenil práci p. Pauknera.

Předseda finančního výboru Ing. Klouda informoval zastupitele o posouzení výsledků energetického hospodaření za období od listopadu 2001 do května letošního roku. Předpokládá se, že cena nepřekročí ve vyúčtování cenu kalkulovanou.

Starosta pak objasnil řešení havárie komunikace v Zátoni směrem na Jistebník, která se objevila po nedávných vydatných deštích. O provedení opravy byla požádána firma Balcar, stavební společnost Kájov. Oprava bude zahájena v nejbližších dnech a obec přijde na 320 000,-Kč.

Zasedání bylo přítomno 15 členů.

-mj-

S turisty do přírody - rozhovor s paní Blankou Lacinovou

Jste jednou z vedoucích turistických výletů. Jak jste začínala?

Dodnes lituji, že jsem s turistikou začala až po odchodu do důchodu. Jednou jsem si vyšla na výlet s turisty, vycházka se mi líbila, a tak jsem se přihlásila do Klubu českých turistů Start Český Krumlov. Už jako členka jsem se vypravila na desetidenní zájezd do Krkonoš. Všichni účastníci byli proškoleni jako vedoucí výletů. Zejména ve znalostech map, turistického značení, poskytování první pomoci a organizace výletů.

Ne všichni účastníci se stali vedoucími, nakonec jsme z Větřní zůstali dva. Skupiny vodím už pět let.

Popište nám, jak pracuje Start v průběhu roku.

Turistická činnost probíhá po celý rok, ve čtyřech dnech v každém týdnu.

V úterý: delší trasy - kolem 20 km v okrese i mimo něj. Např.: Z Černého Kříže přes Stožeckou skálu do Českých Žlebů a zpět na vlak do Stožce nebo do Černého Kříže.

Ve středu: mírně náročné vycházky do 6 km.Většinou v okolí Českého Krumlova nebo kratší výjezdy vlakem.

Ve čtvrtek: méně náročné trasy (12 - 14 km) většinou s mírným převýšením. Někdy se vyjíždí zvláštním autobusem na místo, odkud začíná vycházka.

V sobotu: pro zdatnější turisty - trasy kolem 20 km. Sobotních výletů se mohou zúčastnit i ti, co jsou v týdnu v práci.

Nejedná se jen o pěší turistiku, ale jezdíme i na kolech a v zimě na lyžích. Pokud je místo, může se přihlásit i nečlen Startu. Dále organizujeme pravidelně každoroční putování na kolech a desetidenní turistické pobyty na zajímavých místech Čech a Moravy.

Bližší informace může zájemce najít ve vývěsní skříňce vedle vchodu do továrny.

Kolik je organizovaných turistů ve Větřní

Nemáme samostatnou organizaci, je nás 37, někteří jsou aktivnější, jiní méně, jen část chodí pravidelně.

O prázdninách bývá více času, mohla byste navrhnout tip na pěší výlet.

První výlet:

Doporučuji projít Fričovu stezku. Můžeme jet vlakem z Č.Krumlova v 8.15 do železniční stanice Boršov nad Vltavou. Nebo autobusem do Českých Budějovic, vystoupíme ve Včelné. Kolem hospody sejdeme dolů na vlakové nádraží do Boršova.

Vyjdeme po červené značce proti proudu Vltavy. Cesta vede krásným, romantickým skalnatým kaňonem, ale pozor, na dvou místech se zužuje, je třeba být opatrný.

Na druhém břehu vidíme mlýny v Březí, projdeme pod zříceninou bývalého hrádku Kotek, dojdeme až k samotě U Cábů a dále k Dívčímu kameni. Zde můžeme odbočit do Holubova a vrátit se vlakem nebo autobusem zpět (autobus jezdí jen v pracovní dny). Také můžeme pokračovat přes oppidum Třísov do Plešovic, kde se občerstvíme v hospodě u železniční zastávky. Cestu ukončíme ve Zlaté Koruně (16 km) a vlakem kolem 16. hod. se vrátíme zpět do Č.Krumlova.

Druhý výlet:

Ráno v 6.10 autobusem směr Horní Planá.Vystoupíme na zastávce Šebanov. Nebo vlakem v 8.39 z Českého Krumlova - vystoupíme v železniční stanici Hořice na Šumavě a odtud se vrátíme do Šebanova.

Projdeme pod tratí a po zelené značce pokračujeme přes ves. Za vsí zelená odbočuje vpravo na Světlík, my půjdeme rovně, přejdeme můstek přes potok Čertici a po neznačené cestě nahoru do kopce dojdeme asi po 3 km do Slavkova. Doporučuji zastavit a rozhlédnout se, otvírají se krásné výhledy na Skláře a masiv Knížecího stolce.

Ve Slavkově se můžeme občerstvit. Pokračujeme dále do Kronetu. Za posledním domem odbočíme po lesní cestě vlevo. Po krásné cestě vyjdeme u Červené kapličky. Odtud sejdeme do Větřní.

Jinou možností je sejít dolů z kopce na rozcestí u Bohdalovic, přejít silnici z Větřní do Frymburku. Když dojdeme k lesu, dáme se lesní cestou vlevo a vyjdeme před Lužnou.

Kterou trasu máte nejraději ?

Všechny trasy se mi líbí, i když se cesta opakuje, v každé roční době je jiná. Nemám ani vysloveně oblíbenou oblast. Líbí se mi krajina kolem Větřní, Novohradské hory i procházky Šumavou. Vůbec netoužím cestovat za hranice.

Co byste doporučila zájemcům o turistiku.

Aby si vybrali nějakou trasu a nebáli se, že nedojdou. Jakmile se jednou vypraví na pěší nebo jiný výlet, určitě turistice propadnou. Není třeba ani zvláštní vybavení, důležité jsou pohodlné boty, podle počasí pláštěnka nebo deštník, pití a nějaké jídlo.

Jsem ochotná zájemcům poradit, nebo i navrhnout vhodnou trasu.

Děkuji za rozhovor. Zdeněk Duffek

Běleňský čert (pověst)

V malé vesničce Běleni u Malšína, proslulé svou staletou lípou,stával mlýn.

V dobách, kdy na lesních paloucích tancovaly víly a v rybníce přebýval hastrman, žil v jeskyni poblíž mlýna čert.Někdy navštěvoval mlýn a pekelným zápachem odrazoval mleče.

Jednou mlynář připravoval klát, tedy vysekával v tlustém špalku dutinu. Chtěl vyrobit úl pro chov včel. Už byl skoro hotov, a tak povolal mládka, aby mu pomohl vyříznout zátku. Zvědavý čert se šel podívat, co oba muži kutí.

Mlynář s mládkem se na něj vrhli, nacpali ho do dutého špalku a zátku zatloukli. Špalek pak valili k pile, kde chtěli čerta přeříznout.

Čert však sebral všechny síly, roztrhl špalek, vznesl se nad mlýn a pak rozmetal jiskry z komína po doškové střeše. Ta se okamžitě vzňala.

Mlýn sice shořel, ale čert se nadobro odstěhoval. Zůstala po něm jen jeskyně v blízké skále.

- zd -

Kostel svatého Jana Křtitele v Zátoni

Na mírném návrší dominuje vltavskému údolí pozdně gotický kostel, zřejmě jedna z nejstarších církevních staveb jižních Čech.Byl postaven při prastaré stezce vedoucí po pravém břehu Vltavy, kterou provázejí staré gotické kostely např. v Přídolí nebo Černici. Archeologický průzkum objevil v roce 1999 pod základy sakristie a presbytáře zbytky románského kostela.

Zátoň patřila benediktinskému klášteru v Ostrově u Davle, který proslul jako nejbohatší v Čechách a byl zničen na počátku husitských bouří.

K roku 1310 je při kostele v Zátoni doložen malý klášter s proboštstvím.Byl zrušen v roce 1491. Po roce 1490 byla zřejmě na starších základech postavena pozdně gotická stavba zaklenutá r. 1510. Střecha a hranolovitá věž byla opravena v roce 1890 ( další oprava z r. 1928).

Pětiboký presbytář má nepravidelný půdorys, proto je na severní straně klenba zakončena na krakorcích. V lodi zajímavá síťová klenba s přetínajícími se žebry.Světlo proniká okny s původními gotickými kružbami.Kruchta je nesena třemi hrotitými oblouky na dvou osmibokých pilířích a podklenuta rovněž síťovou klenbou s klínovými žebry.Z jižní předsíně vede do lodi sedlový portál s bohatě profilovaným ostěním.Stočené kamenné pruty přetínající svislice dodávají pravidelnému členění zvláštní dynamiku. Vpravo u dveří gotický sloupek na almužny.Rovněž vchod ze západního průčelí je rámován sedlovým portálem.

Kolem kostela hřbitov, kde ještě v 80. letech 20. stol. stálo několik umělecky kovaných křížů (rodina Lepschi).

Ze zátoňského kostela pochází gotický křídlový oltář - Zátoňská archa - uložená v Národní galerii v Praze. Madona na půlměsíci z počátku 16. století je v Alšově jihočeské galerii na Hluboké.

Z gotické éry kostela se dochovala oltářní menza (stůl)¨,sanktuář a křtitelnice (kotel a víko má barokní).

Původní zařízení kostela před jeho vykradením v 90.letech 20. století obsahovalo cenný barokní oltář z konce 17. století s obrazem Kristův křest.Dále soubor vzácně dochovaných svícnů ze 16.století a dva mosazné svícny ze 17.století.

Dva protilehlé boční oltáře - sv. Šimona a Navštívení Panny Marie pocházejí z 1. pol, 18.století (1730 - 1740). Oltář P.Marie nesl obraz C. Philippota z r. 1848.

Intarzovaná kazatelna je zdobena kvalitní řezbářskou prací - reliéfy evangelistů. Naproti pod baldachýnem socha sv. Antonína Paduánského z 1.pol. 18.století.

Kostel zdobil i soubor šesti barokních soch: sv.Florián,sv.Donát,sv.Anna,sv.Vavřinec,sv.Jan Nepomucký a sv.Linhart (tento světec byl v kraji ctěn jako patron pastýřů a ochránce dobytka).

Obrazy křížové cesty od R. Čurna z pol. 19.století. Funkční varhany potřebují celkovou rekonstrukci.

V předsíni pět náhrobníků:Paul Perringer, Antonín Pumerl, páter Ludovik Čížek (severní strana jižní předsíně).

Kostel v Zátoni je významná církevní a umělecká památka: Je součástí historie českého výtvarného umění a jistě by si zasloužil, abychom mu věnovali větší péči a postarali se o jeho obnovu.

Zdeněk Duffek

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamntu ČR v obci Větřní

Volební okrsek   1   2   3   Celkem
Zapsáno voličů   605   1143   1144   2892
Volební účast   200   558   620   1378
Volební účast v %   33,06   48,82   54,2   47,65
Počet platných hlasů   199   550   615   1364

Hlasy pro jednotlivé strany:

Volební okrsek   1   2   3   Celkem   %
Národně demokratická strana   2   0   1   3   0,2%
Demokratická liga   0   0   0   0   0,0%
ČSSD   48   151   215   414   30,4%
ODA   1   2   6   9   0,7%
Volba pro budoucnost   0   0   0   0   0,0%
Humanistická aliance   0   1   0   1   0,1%
Akce za zrušení senátu   0   2   3   5   0,4%
Naděje   0   2   3   5   0,4%
Republikáni M. Sládka   3   8   11   22   1,6%
Cesta změny   0   4   0   4   0,3%
ČSNS   2   6   2   10   0,7%
Strana zdravého rozumu   2   1   2   5   0,4%
Strana venkova s.o.s.   4   11   5   20   1,5%
Česká pravice   0   0   0   0   0,0%
Republikáni   0   1   0   1   0,1%
Sdružení nezávislých   5   15   15   35   2,6%
ODS   50   118   128   296   21,7%
KSČM   55   131   140   326   23,9%
Koalice   21   68   64   153   11,2%
SŽJ   2   4   9   15   1,1%
Pravý blok   2   9   2   13   1,0%
Strana zelených   2   16   9   27   2,0%

Adresa redakce: Větřní 191
šéfredaktor Ing. Lubomír Klouda
redakční rada: Mgr. Marie Janoušková, Mgr. Jana Říhová, Lenka Preferlová, Zdeněk Duffek
vydává: Obec Větřní, IČO: 2469 182
grafická úprava: HotMilk mediální sdružení
tisk: H.O.T., Hořická ofsetová tiskárna
internetová verze: Jiří Bláha
vychází v nákladu 1500 ks, neprodejné
zpravodaj evidován ministerstvem kultury ČR pod ev. č. MK ČR E 11579.© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2001
Počet přístupů na tuto stránku od 1. srpna 2001 :
TOPlist 0