archiv: 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85č. 85, červen 2002


V tomto čísle najdete:
Víte na koho se obrátit?
Rozpočtové výdaje v roce 2002
Ze zasedání OZ
Volby 2002
Březen - měsíc Internetu
Školní žákovská rada
Důležité sdělení rodičům žáků ZŠ Větřní
Příroda a my
Tvůrci a ničitelé
Tak mě napadlo, co kdyby si mě vzal nějaký ten milionář...?

Víte na koho se obrátit?

V několika předcházejících číslech Větrníku jste si mohli přečíst rozhovory s vedoucími jednotlivých odborů obecního úřadu. Ti se Vám snažili popsat svoji práci a seznámit Vás s činnostmi, které jejich odbor vykonává. Přesto bych Vám chtěla nyní pro vaši celkovou informovanost v ucelené, ale zkrácené formě představit hlavní náplň činnosti jednotlivých odborů, abyste při vyřizování svých požadavků nemuseli pátrat na koho se obrátit.

Rada obce v souladu se Zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích zřídila 5 odborů obecního úřadu.

Odbor správy majetku, odbor výstavby, životního prostředí a dopravy, odbor sociálních věcí a matriky, odbor finanční a vnitřních věcí a odbor rozpočtu.

Odbor správy majetku.

Komplexně zajišťuje správu nemovitého majetku obce, zabezpečuje jeho údržbu, rekonstrukci a modernizaci. S tím bezprostředně souvisí vedení evidence bytového fondu a nebytových prostor, uzavírání nájemních a pronájemních smluv, vyměřování nájemného a plateb za služby s tím spojené, provádění ročního vyúčtování nájmů, vedení evidence nedoplatků na nájemném a provádění jejich vymáhání. Dále odbor majetku vede evidenci hospodaření s popelnicemi a kontejnery v obci a pronájmy hrobových míst.

Odbor výstavby, životního prostředí a dopravy.

Na tento odbor se může občan obrátit se žádostí o prodej a pronájem pozemků ve vlastnictví obce, o projednání stavebního řízení v rozsahu působnosti obecního úřadu, o povolení překopů místních komunikací, umístění stavebních zařízení a stavebních materiálů na veřejných prostranstvích a vyhrazení trvalého parkovacího místa. Dále odbor ve své činnosti zajišťuje úklid obce, údržbu místních komunikací, správu zeleně v obci, údržbu veřejného osvětlení, kanalizace a vodovodní sítě. V neposlední řadě k výčtu činností odboru patří kompetence vést evidenci, změny a přidělování popisných čísel, zajišťování správy a údržby obecních lesů a vedení evidence soukromých zemědělců.

Odbor sociálních věcí a matrika

I tento odbor slouží občanovi k vyřizování mnoha žádostí. Po zákonném zmocnění (tj. po dosažení 15 let) se může občan obrátit na tento odbor s vyřízením vydání nebo provedení změn občanských průkazů a cestovních dokladů. Na úseku matriky odbor zajišťuje vydávání potvrzení o pobytu, o žití a stavu, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství pro cizinu, osvědčení o uzavření církevního sňatku, zajišťuje zápisy státního občanství občanům ČR do OP, sepisuje žádosti o výpis z rejstříku trestů, provádí ověřování listin a podpisů a provádí zápisy do matričních knih. Zajišťuje organizování svateb a výročí občanů. Na úseku sociálních věcí mimo jiné eviduje žádosti o byty s pečovatelskou službou, sepisuje žádosti o umístění v ústavu pro dospělé, provádí poradenskou činnost pro občany v oblasti sociální péče, řídí pečovatelskou službu a zajišťuje spolupráci s Klubem důchodců ve Větřní.

Odbor rozpočtu

I tento odbor má své opodstatnění. V prvé řadě se zabývá tvorbou a kontrolou plnění rozpočtu obce. Dbá na to, aby obec řádně hospodařila s finančními prostředky a účelně je vynakládala. Další činností odboru je vedení evidence místních poplatků, tzn. že občan si na tomto odboru vyřídí přihlášení a odhlášení psa a vydání rybářského lístku. Rovněž odbor spravuje poplatky za lázeňský nebo rekreační pobyt a z ubytovací kapacity. Zajišťuje veškerou mzdovou agendu zaměstnanců obce.

Odbor finanční a vnitřních věcí

Zajišťuje kompletní vedení účetnictví obce. Rovněž tento odbor vede evidenci obyvatel, tzn. přihlašování a odhlašování trvalého pobytu občana a evidenci přestupků.Z další činnosti odboru je důležité vedení pokladny obce, kde má občan možnost zaplatit veškeré místní a správní poplatky a další platby směřující k obci. Prodává žetony na popelnice, přijímá a eviduje došlé a odeslané písemnosti.

Co závěrem dodat?

Tímto výčtem jsem občany obce seznámila jen s těmi, pro veřejnost podstatnými úkoly, které jednotlivé odbory v rámci své činnosti zastávají. Mimo výše uvedených činností odbory zajišťují ještě řadu dalších činností které směřují k tomu, aby obec řádně fungovala a plnila svoje poslání, což je uspokojování potřeb všech jejích občanů.

A ještě něco …

Obecní úřad je zřizovatelem obecní knihovny a každý rok vynakládá finanční prostředky na zajištění jejího provozu. Od roku 2000, po přestěhování do horní části obce, se knihovna stala plně profesionální.

Knihovna dle zákona č. 257/2001 Sb. je zařízením, jehož hlavním úkolem je poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb vymezených tímto zákonem.

Každý zaregistrovaný čtenář si může na určenou dobu vypůjčit knihy a ostatní dokumenty, má právo požádat o zamluvení půjčené knihy, v případě naučné literatury, kterou knihovna ve svém fondu nemá, lze požádat o meziknihovní výpůjční službu. Knihovna dále poskytuje bibliografické informace a rešerše, umožňuje přístup k placeným informačním zdrojům - Internet, provádí kopírování, spolupracuje se školou a organizuje pro žáky besedy a exkurze.

Po celou dobu své existence knihovna buduje knihovní fond, který profiluje podle požadavků čtenářů.

Čtenářem se může stát každý občan, který má stálé bydliště nebo zaměstnání v obvodu knihovny.

Marie Jiříčková, tajemník OÚ

Rozpočtové výdaje v roce 2002

Každoročně se sestavuje rozpočet obce podle zákona č. 250/2000 Sb. a schvaluje jej zastupitelstvo obce. S tímto schváleným rozpočtem pak obec hospodaří. Letošní rozpočet byl schválen jako vyrovnaný. V následujících řádcích se ve stručnosti zmíním o některých rozpočtových výdajích.

Velkou položku představuje zimní údržba komunikací celkem 1 000 000,-. Na běžnou údržbu komunikací připadne 300 000,-. V letošním roce by měla být provedena oprava komunikace Sad Míru nákladem 1 300 000 a oprava komunikace U Lípy - 700 000,-. V pěstební činnosti by měly být vysázeny nové lesní stromky, bude provedena ochrana stromků nástřiky před škůdci v celkové částce 750.000,-. V objektu mateřské školky bude opravena střecha za 140 000,-. Dotace na provoz základní školy představuje částku 3 350 000,-. Z toho největší část tvoří náklady na teplo, elektřinu, vodné a stočné. Další výdaje budou použity na drobné opravy, školní potřeby, nákup nábytku a zařízení, provozní materiál a služby. Na sportovní činnost bude poskytnuto 54 000,-. V některých třídách budou doplněna topná tělesa /40 000,-/, dojde k úpravě vodovodního řádu v horní ZŠ za 50 000,- a k technickému zhodnocení jídelny částkou 360 000,-. Částečně bude provedena rekonstrukce rozvodů elektro ve výši 100 000,-.

Do obecní knihovny byly zakoupeny nové stolky pod počítače. Počítače jsou využívány veřejností k internetovým službám. V průběhu roku budou zakoupeny nové knihy v celkové výši 90 000,-. V zájmové činnost získal GRANT M celkem 110 000,-

Na provoz bazén-sauna bude letošní dotace v částce 640 000. Bude zde provedena generální oprava rozvodů vody /340 000,-/ a v rámci změny vytápění pořízena recuperační vzduchotechnická jednotka za 380 000,-. V oblasti kultury a pro klub důchodců je počítáno s částkou 63 000,-. Tato částka bude použita na dárky pro děti při vítání dětí, provozní náklady na svatební obřady a dárky při obřadech, dárkové balíčky a květiny pro jubilea, dárky pro děti v dětských domovech, divadlo pro děti z mateřské školky a základní školy, občerstvení a květiny při příležitosti dne matek, balíčky pro osamělé důchodce a důchodce v domovech a ústavech, předvánoční besedu s důchodci a jednodenní zájezd pro seniory.

Bytová agenda - na běžnou údržbu a služby připadne částka 1 700 000,-. Budou vyměněny balkony na domech čp. 267-268 nákladem 385 000,-, opraveny balkony "kapličky" v částce 689 000,-, opravena střecha a provedeno zateplení domu čp. 48 a ve stejném domě bude provedena úprava vytápění celkovým nákladem 660 000,-, dále nátěry oken v některých bytech za 300 000,-, revize a výměny rozvaděčů ve výši 250 000,- a výměny vodoměrů v některých domech ve výši 150 000.

Velkou část z rozpočtových výdajů představují splátky půjček a úroků poskytnuté na půdní vestavby, splátky hypotéky a úroky z hypotéky na rekonstrukci 40 bytových jednotek a dvou bytových jednotek v domě č.13 celkem ve výši 2 745 000,-. V loňském roce byla dokončena plynofikace obce, na kterou byl poskytnut úvěr. Roční splátka úvěru představuje částku 3 133 000,- a splátka úroku z úvěru 2 932 000.

Na běžnou údržbu nebytových prostor je počítáno s částkou 300 000,- a bude opravena střecha na domě čp. 296 (bývalé jesle) nákladem 430 000,-. Úklid veřejného prostranství v obci a sečení travnatých ploch bude představovat částku 460 000,-. Bude provedena oprava veřejného osvětlení v částce 360 000,- a na provozní náklady veřejného osvětlení připadne 602 000,-

Z fondu sociální pomoci bude vyplaceno 19 000,- a na náklady přestupkového řízení je počítáno s částkou 25 000,- Kč.

E. Mestančíková, odbor rozpočtu

Ze zasedání OZ

Zastupitelé obce se v letošním kalendářním roce poprvé sešli 18. března.

23. zasedání zahájil starosta obce, jednomyslně byla zvolena návrhová komise a schválen návrh programu zasedání. Místostarosta seznámil zastupitele s činností RO. Členové zastupitelstva Mgr. Pešková a Ing. Klouda informovali o činnosti kontrolního a finančního výboru.

Dále zastupitelé projednali a schválili rozpočet obce na rok 2002, stanovili počet členů zastupitelstva pro další volební období na 17 členů, zrušili Požární řád obce, schválili obecně závaznou vyhlášku obce O příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů školní družiny při ZŠ Větřní, přičemž výše příspěvku bude 30,- Kč měsíčně.

Zastupitelé se také zabývali stížností na kouření v objektu bazénu a sauny ve Větřní, vyslechli stěžovatele, který byl zasedání osobně přítomen. Celá záležitost bude ještě projednávána na dalším zasedání.

Členové zastupitelstva také schválili prodej některých pozemků.

Jednání bylo přítomno 12 členů ZO, 5 bylo omluveno.

-mj-

Volby 2002

Prostřednictvím tisku a jiných sdělovacích prostředků jsou všichni občané České republiky upozorňováni a seznamováni s volbami, které se uskuteční v letošním roce. Jedná se o volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 14. a 15. června a volby ) do zastupitelstev obcí, které proběhnou 1. a 2. listopadu 2002.

Aby i občané naší obce v případě, že se rozhodnou a půjdou k volebním urnám, věděli, kde mají odevzdat svůj hlas sympatizující straně, či hnutí, uvádíme následující informace:

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky započnou v pátek 14. června od 14,00 hod. do 22,00 hod. a budou pokračovat v sobotu 15. června od 8,00 hod. do 14,00 hod. Poté se volební místnosti uzavřou.

V naší obci jsou ustanoveny 3. volební okrsky jejichž místem je:

Pro voliče: Dolní Němče, Pečky, U Lípy, Lužná, Dobrné, Zátoň, Zátoňské Dvory, Nahořany, Hašlovice, - volební oksek č. 1 - vestibul administrativní budovy JIP Papírny Větřní a.s.

Pro voliče: Žofín - část, "armabeton", a část Urbal - volební okrsek č. 2 - horní budova základní školy, 1. poschodí

Voliči z místní části: Horánek, K Vodojemu, U Základní školy Větřní, Urbal - část, Žofín - část, Sad Míru pak půjdou volit k volebnímu okrsku č. 3 - vestibul hlavní budovy Základní školy Větřní.

Oznámení o místě a konání voleb je zveřejněno na úřední desce obecního úřadu. Všichni občané s trvalým bydlištěm v obci obdrží nejpozději 3 dny před konáním voleb prostřednictvím Pošty ČR volební lístky. Občanům, kteří se rozhodnou jít k volbám a z nějakého důvodu lístky neobdrží, vydají volební lístky přímo v místech konání voleb členové okrskových volebních komisí.Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem, nebo Cestovním pasem České republiky. Voliči, který nebude moci v den konání voleb volit ve svém volebním okrsku a požádá-li nejpozději 7 dnů před konáním voleb příslušný obecní úřad v místě trvalého bydliště, bude vydán průkaz voliče, který opravňuje volit do Poslanecké sněmovny v jakémkoli volebním okrsku České republiky.

Toto je pouze výčet těch nejzákladnějších údajů pro informovanost občana o konání nadcházejících voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. O volbách do zastupitelstev obcí, které proběhnou 1. a 2. listopadu letošního roku, budeme občany informovat v některém z příštích vydání Větrníku.

Marie Jiříčková, tajemník OÚ

Březen - měsíc Internetu

Tak jako v minulých letech patřila neodmyslitelně k prvnímu jarnímu měsíci kniha, v současné době je březen měsícem nového, moderního média - Internetu. Knihovna v naší obci se i letos zapojila do této celostátní akce a umožnila všem občanům zdarma přístup k Internetu každou středu a pátek po celý březen. A že akce "Na Internet bez peněz" se dostává pomalu obyvatelům pod kůži dosvědčují tato čísla: Na Internet do knihovny přišlo 90 lidí, z toho 22 využilo instruktáž. A to, že Internet není záležitostí jen mládeže dokazuje fakt, že se i letos zajímali o možnosti práce s Internetem ti dříve narození a neskončili tím, že se přišli do knihovny "jen podívat". Ti odvážnější využili instruktáže a naučili se s počítačem zacházet a dnes už sami používají E-mailovou poštu a také si na Internetu vyhledávají potřebné informace. Úspěch akce byl podmíněn také tím, že v letošním roce měli zájemci k dispozici už dva počítače s přístupem na Internet.

-mj-

Školní žákovská rada

Ve školním roce 1998/99 se připravovala novela Vnitřního řádu školy. Žáci byli vyzváni, aby sepsali své náměty na doplnění řádu školy. Mezi nimi se objevil i požadavek na setkávání se zástupců tříd a vyučujících, na kterých by se dalo diskutovat o problémech a kde by obě strany mohly vyjádřit své názory. Z této iniciativy vznikla tzv. školní žákovská rada (ŠŽR).

Poprvé se ŠŽR sešla 23. 11. 1999. Účastníky se stali vždy dva zástupci z každé třídy, počínaje třídami čtvrtými. Do konce školního roku 2000/2001 se uskutečnily celkem čtyři schůzky, tzn. že proběhly vždy dvě ročně. Od letošního školního roku se schůzky staly pravidelnými, a to jednou měsíčně, v případě potřeby i častěji.

Od první schůzky se i díky podnětům žáků mnohé změnilo: žáci odcházejí samostatně do školní jídelny, zvýšil se počet tenisových stolů, které jsou využívány o přestávkách, ve škole jsou umístěny dva automaty na studené a jeden na teplé nápoje, žáci mají možnost si ve škole zakoupit ochucené mléko a jogurty.

Členové ŠŽR se také začali podílet na pořádání akcí pro spolužáky - sáňkařská soutěž, soutěž o nejkrásnější velikonoční kraslici, karneval pro žáky I. stupně apod.

Zjistili jsme, že i na jiných školách mají žáci možnost vyjadřovat své názory a spolupodílet se na vytváření atmosféry ve škole. A protože jsme byli zvědaví, jak to funguje jinde, spojili jsme se s dětským parlamentem na ZŠ Za Nádražím v Českém Krumlově: "V pondělí 11. března jsme se jeli podívat do školy Za Nádražím. Před školou už na nás čekali předsedové zdejšího školního parlamentu. Představili se nám a provedli nás jejich školou, do které chodí kolem 700 žáků. Po prohlídce jsme šli na jejich schůzi parlamentu. Tam si pro nás připravili občerstvení a pět flipů, kde byly napsány otázky, např. odkud přišel návrh na ŠŽR, jaké změny se udělali díky ŠŽR. Chodili jsme po skupinách a ke každému flipu jsme se vyjádřili. Když jsme si vyměnili názory a zkušenosti, nastal čas loučení. Slíbili jsme si, že zůstaneme v kontaktu. Škola a parlament se nám líbily a už se moc těšíme, až přijedou oni navštívit nás." Tolik z názorů M. Trojákové a J. Říhy.

Slibovaná návštěva na naší škole pak proběhla 6. května ve stejné přátelské atmosféře. Tentokrát si děti vyměňovaly názory na školy. Např. jsme se dověděli, že se Krumlovákům líbí domácí prostředí, pěkná výzdoba chodeb a hlavně, že odborné učebny slouží svému účelu a ne jako kmenová třída. Závěr setkání se nesl v duchu plánů na další společné akce v příštím školním roce.

-jř-

Důležité sdělení rodičům žáků ZŠ Větřní

Vážení rodiče,

Chtěli bychom Vás informovat o změně, ke které dojde na naší škole od začátku školního roku 2002 / 2003.

Jedná se o přechod od osnov obecné a občanské školy na vzdělávací program Základní škola. Obsahově jsou v podstatě totožné, jedná se však o rozdíly v zařazení jednotlivých tematických celků do ročníků. K této změně nás vede především fakt, že podle programu Základní škola pracuje naprostá většina škol na okrese. To ovlivňuje rozsah a zaměření u přijímacích zkoušek na víceletá gymnázia, ale i obsah okresních soutěží, olympiád atd.

Děti naší školy tak mohou být znevýhodněny tím, že dané učivo ještě neprobraly, protože podle osnov Občanské školy se mu vyučuje později. Podobné problémy by mohly mít i děti přecházející na jinou školu z důvodu stěhování.

Pokud byste měli zájem o bližší informace, plánujeme setkání s Vámi na čtvrtek 13. 6. 2002 od 16,30 hodin. Zde Vám rádi zodpovíme Vaše případné dotazy a připomínky.

Těšíme se na setkání s Vámi

Bohumír Šimek, ředitel školy

Příroda a my

Byl jsem požádán, abych napsal do Větrníku článek o přírodě ve Větřní. Nevím, jestli jsem jako člověk, který zde bydlí pár let, oprávněn něco podobného hodnotit, ale rád bych to zkusil. Hned v úvodu chci upozornit, že nehodlám popisovat geologické podloží a vypočítávat seznamy organismů, které zde žijí. Myslím, že efekt článku by byl asi takový, že vás čtenáře bych naštval ztrátou času nad čtením pro většinu z vás nezajímavého textu a sebe znudil, protože bych to samozřejmě stejně jen odněkud opsal. Zkusil bych spíše popsat pocity z přírody tady ve Větřní a okolí tak, jak je pociťuje normální občan na jakékoli procházce v okolí. Uvidíme, k čemu článek nakonec dospěje.

V prvé řadě platí pravidlo, že stejně jako například naše vláda je odrazem českého národa, tak i naše příroda je taková jako český národ - velmi rozporuplná. Na jedné straně je nádherně rozmanitá od úrodných nížin až po rozsáhlé pohraniční horské hvozdy, ale na druhou stranu je zanedbaná a poničená až hanba. Když to vztáhneme přímo na Větřní a okolí, tak na jednu stranu se můžeme kochat nádhernou krajinou v okolí, která přímo vybízí k procházkám po mnoha lesních cestách, která je "tak akorát" zvlněná, takže při chůzi na nějaký místní kopec se příliš nezadýcháme, ale přesto budeme na vrcholu odměněni krásným výhledem, krajinou, kde na každém kroku potkáváme svědky dávného osídlení a citlivého hospodaření ať už v podobě různých remízků, kapliček nebo starých hřbitovů. Ať vyjdu z horní nebo dolní části Větřní, vždy se po několika minutách ocitnu v přírodě a je jedno, jestli je to třeba procházka po hřebeni lemujícím Vltavu do Krumlova, nebo cesta přes Kaliště do romanticky opuštěných končin v okolí Slavkova.

Na druhou stranu se však neubráníme pohledu, který se naskytne například při procházce po silnici do Kájova nebo po staré cestě do Českého Krumlova. Metráky a tuny odpadků, které někteří naši spoluobčané (spíše by se hodilo označení primitivové) bezostyšně vyvážejí do přírody s hřejivým pocitem, jací jsou borci a jak zase ušetřili 40 Kč za vyvezení popelnice. Rozepisuji se o těchto věcech úmyslně. Ten pocit bezmoci a zmaru, který člověka přepadne, kdykoli uvidí v přírodě taková zvěrstva, jako jsou v okolí výše zmiňovaných cest bohužel k obrazu naší současné přírody (nejen) v okolí Větřní dlouhodobě patří a měli bychom si ho všichni uvědomit. Třeba nám to pomůže při výchově našich dětí k tomu, aby nebyly jako my. Prozatím se však hluboce stydím, když jdu po cestě do Krumlova s žáky, se kterými jsem ji před nedávnem uklízel, a oni se mne ptají, proč to tam ti lidé pořád vyvážejí a já jim to nedokážu vysvětlit. Stejně jako jim nedokážu vysvětlit, proč se musíme na této cestě uhýbat projíždějícím automobilům, které by mohly jet po hlavní silnici po druhé straně řeky. Nedokážu jim vysvětlit, jak může tolik automobilů beztrestně porušovat zákaz vjezdu, který zde - pokud vím - platí (i když je dopravní značení na obou koncích cesty zničené). A už vůbec jim nehodlám vysvětlovat, že právě automobily, které zde nemají co dělat, sem přivážejí ty spousty odpadků. Asi by se mne zeptali: "A proč si sem párkrát v týdnu nestoupnou policajti a nerozdají pár tučných pokut, aby si to každý pamatoval?" "To by mě taky zajímalo": odpověděl bych.

Ale dost kritizování. Příroda tady v našem okolí je prostě krásná i odporná, zničená i udržovaná a jen na nás záleží, jakým směrem to s ní půjde dál. Jestli se vrátíme k pokoře a obdivování přírody okolo nás nebo jestli nám bude stačit občas si ke kávě pustit přírodopisný film v televizi a na to, co mám pod okny zvysoka kašlat. Existuje několik prověřených receptů, jak docílit první alternativy. Tím základním a ve všech směrech prioritním je ekovýchova dětí a mládeže složená ze dvou složek - ve škole a v rodině. O té první (školní) složce si troufám tvrdit, že po létech žvanění a tvoření různých komisí z ministerských úředníků se dostává do fáze činů, kdy už se o ochraně životního prostředí děti ve škole přece jen doslechnou. A situace se bude určitě nadále zlepšovat. O naplňování té "rodinné složky" ať si každý popovídá se svým svědomím.

Dalším účinným receptem je přitáhnout občany k tomu, aby se učili poznávat svůj kraj a své nejbližší okolí. Když si ke svému okolí vytvořím určitý citový vztah, tak si pak rozmyslím ho ničit a vyvážet do něj odpadky. Uplatnění tohoto receptu by ve Větřní neměl být až takový problém. Okolí je protkáno nejrůznějšími zpevněnými lesními cestami, které jsou jako stvořené k vyznačení různých cyklostezek a turistických okruhů a určitě je tu řada lidí, kteří by v takové iniciativě rádi pomohli. Třeba by nás přítomnost takovýchto značených tras přiměla vyjít si o víkendu na pořádnou procházku, jak tomu bylo zvykem za první republiky, třeba by nám došlo, že strávit neděli v supermarketu, hypermarketu nebo co se to teď staví, je opravdu ztráta času a činnost, při které děláme všechno možné jen, neodpočíváme, třeba by nám to pomohlo říct si, že se holt obejdu bez 156. dílu venezuelské a 854. dílu mexické telenovely. Kdo ví. Ale to už jsem opravdu odbočil hodně od tématu.

Michal Kolafa

Tvůrci a ničitelé

Silnice z Němče do Kájova patří k oblíbeným procházkovým cestám. Vede téměř po vrstevnici, proto není příliš namáhavá a oko poutníka potěší malebný Blanský les, údolí Vltavy i pohled na kopce na jejím pravém břehu.

Nějaký dobrý člověk se rozhodl, že procházku, zejména starším lidem, zpříjemní. Na místech dalekého výhledu postavil tři dřevěné lavičky. Patří mu naše poděkování.

Na druhé straně někdo soustavně vysypává kolem cesty i na výjezdy na pole popel. Asi chce ušetřit za popelnici. Ničí tím pěkné přírodní prostředí.

Prosíme všechny, kdo si tohoto vandala všimli, aby oznámili jeho jméno obecnímu úřadu. Ten by ho měl pokutovat.

-zd-

Tak mě napadlo, co kdyby si mě vzal nějaký ten milionář...?

Sedím či spíše polehávám na posteli pokryté silnou vrstvou papírů a knih a usilovně se snažím dostat do unavené hlavičky makovičky co nejvíc informací. Výsledkem je však jen svíravý pocit, že se mi v mozkových závitech všechno míchá a místo uceleného přehledu o české literatuře to tam vypadá jako na silně surrealisticko - kubistické patlanině. Po další hodině se mi plete Durych s Dobrovským a Nezval s Nerudou a já vztekle odhazuji učená lejstra kamsi do temného kouta a nařizuji mozku zařadit "pause". Jenže ten se rozběhne jako nakopnutý a začne svoji obvyklou produkci třeskutých úvah. Sedám ke kompjútru (jutrutrutrutrutrutru...) a tady to máte:

Co mě a se mnou slušnou partičku relativně mladých dívek vede k tomu, že se místo celovíkendové pařby a užívání bezstarostných chvil zabalíme do starého svetru a snažíme se intelektuálně vzdělávat, dostat na dobrou školu, budovat kariéru, když by stačilo "nabrnknout" si nějakého milionáře či multimilionáře a nechat se jím, popř. jeho tučným kontem hýčkat po celý zbytek života? To je to, oč tu běží? Sněží? Nebo leží?

Problém číslo jedna je najít místo, kde se takoví chlapíci vyskytují. Určitě mají speciální bary, kam si chodí společně zavtipkovat o obyčejných každodenních starostech: jestli jet na dovolenou na Francouzskou riviéru či na Bahamy (nakonec zvítězí ta riviéra, protože na Bahamách je již nějaký ten pátek "přečechováno"), jestli koupit tu či onu pojízdnou hromadu efektně vypadajícího plechu, chrómu, kůže a dřeva...a tak dál. Dejme tomu, že ono místo objevím a dokonce najdu i slibně vypadajícího jinocha se slibně vyboulenou zadní kapsou u značkových tesilek - zrovna v místech, kde se nosívá peněženka. Problém číslo dva bude takové stvoření něčím zaujmout. Čím ale překvapit muže, jehož image si zakládá právě na tom být naprosto v klidu, cool a absolutně nepřekvapený? Á! Už to mám! Pořídím si ten či onen barevný magazín pro mladé úspěšné ženy či muže a nastuduji pár rad, "jak sbalit toho pravého". Kdoví, třeba takové inspitarivní čtivo nakonec vyměním za oblíbeného Dostojevského... Ale posuňme se dál. Díky radám nad zlato už je ruka v rukávě, dokonce též noha v nohávě, milionář šťastně vrní v mém náručí. Co teď? Začíná život! Pravý život! Život s milionářem!

Ráno se probouzím a drahý už dávno kdesi rozmnožuje své cenné i méně cenné papírky. Tak tedy vstanu, obleču se a jdu na masáž. Pak na oběd do čínské restaurace a na nákupy s další šťastnou zaopatřenou manželkou. Poklábosíme nad sklenkou kvalitního suchého vína a taxi nás přemístí do špičkového fitcentra. Je večer. Sedím smutně na masážním křesle a nudím se. Dostojevský je spolu s ostatními bývalými přáteli pohřben hluboko pod tunami pozvánek na společenské akce, anonymních výhružných dopisů, lesklých časopisů a prázdných lahví od kvalitní whisky. Cítím se nějak prázdně, tak vyrážím na mejdan mezi podobné znuděné existence, sama, bez manžela, který ještě pracuje, protože ta dovolená na Riviéře fakt není zadarmo... Vracím se ráno. Manžel je v lepším případě už zase v práci a v tom horším se v koupelně srazím s nápadně atraktivní děvočkou, která si čistí bělostná kusadla mým zubním kartáčkem! Hádka, soud, majetkové spory... Manžel vyhraje, protože hloupou husu, kterou si vzal, zajímala víc kosmetika než právo a u soudu se totálně znemožnila.

Otřesu se jako po pěkně ošklivém snu. Téměř lačně se sápu po knize a spokojeně se začtu do rozboru Slávy dcery. Lepší Kollár v hrsti, než milionář na střeše, napadá mě v duchu lidové slovesnosti.

Lenka Pfefrlová


Adresa redakce: Větřní 191
šéfredaktor Ing. Lubomír Klouda
redakční rada: Mgr. Marie Janoušková, Mgr. Jana Říhová, Lenka Preferlová, Zdeněk Duffek
vydává: Obec Větřní, IČO: 2469 182
grafická úprava: HotMilk mediální sdružení
tisk: H.O.T., Hořická ofsetová tiskárna
internetová verze: Jiří Bláha
vychází v nákladu 1500 ks, neprodejné
zpravodaj evidován ministerstvem kultury ČR pod ev. č. MK ČR E 11579.© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2001
Počet přístupů na tuto stránku od 1. srpna 2001 :
TOPlist 0