archiv: 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80č. 76, červen 2000


V tomto čísle najdete:
Regionální svazek obcí "VLTAVA"
Rozhovor s Otakarem Pauknerem odborným lesním hospodářem v obecních lesích
Střípky ze školy
Drogy hrozí
Pes, pejsek, hafan, voříšek
GE Capital Bank nabízí balíček služeb FLEXIKONTO
Energetická koncepce obce realitou
Ze zasedání obecního zastupitelstva
Problémy trhu práce
Blahopřejeme našim dříve narozeným spoluobčanům
Autobusové nádraží se propadá
Chcete nakoupit hezké oblečení za málo peněz?

Regionální svazek obcí "VLTAVA"

Pod tímto názvem bylo nedávno zaregistrováno sdružení obcí se sídlem ve Větřní. Zakládajícími členy je Město Český Krumlov a 17 dalších obcí, jejichž správní území tvořilo svozový obvod dřívějších českokrumlovských technických služeb.

I když prvotním impulsem ke vzniku svazku byla potřeba řešit do budoucna nakládání s odpady, po dohodě zakládajících obcí byl v návrhu stanov předmět činnosti rozšířen v podstatě na veškerou náplň, která ze zákona obcím přísluší. Stanovy, schválené zastupitelstvy všech členských obcí, umožňují také samostatnou spolupráci jen některých členů na určité dohodnuté akci. Několik námětů na takovou užší součinnost již existuje a dá se předpokládat, že i touto formou by nový svazek mohl přispívat k řešení problémů veřejných záležitostí.

Ve věci odpadů je především důležité dopracovat do realizovatelné podoby, patrně ve více variantách, koncepci nakládání s odpady a to nejen pro území zakládajících obcí, ale v rámci celého okresu. Podkladové studie zajistil v minulých letech Okresní úřad Český Krumlov, jeho pracovníci se na postupném řešení nadále podílejí, ale dovedení záměrů až do jejich uskutečnění je již věcí samotných obcí. Že nejde o akci jednoduchou ani levnou, je zcela zřejmé, nicméně v současné době se problematika likvidace odpadů stává skutečně životně důležitou záležitostí a založení svazku obcí má proto nesporně své významné opodstatnění.

Umístění sídla svazku ve Větřní by nemělo občanům obce přinášet žádnou újmu. Ostatní obce se budou na nutných nákladech podílet poměrnými díly a snad může být i ku prospěchu obce, že budeme u zdroje informací.

- pl -

Rozhovor s Otakarem Pauknerem odborným lesním hospodářem v obecních lesích

Sedíme v pracovně absolventa Lesnické školy v Písku. Zdobí ji různé trofeje, většinou rarity: paroží jelena dvanácteráka, daňka a silného srnce.

Co patří do vaší pracovní náplně?

Na základě smlouvy s obcí spravuji podle lesního zákona obecní lesy. To znamená, že zpracovávám projekty těžby a zalesňování. Kontroluji těžbu a zaznamenávám ji v číselníku; kopie zápisů jsou zakládány na obecním úřadě, tam je možné je kdykoli zkontrolovat. Vlastní práce v lese provádí Lesnicko-dřevařský podnik Vltava a.s., divize Lesy Český Krumlov. Velkou výhodou je, že u této firmy pracují lidé z naší obce, popř. z Bohdalovic, ti mají velmi pěkný vztah k našim lesům, o čemž se návštěvníci lesa můžou přesvědčit.

Kde se obecní lesy rozkládají?

Lesní majetek obce Větřní má 390 ha a rozkládá se od Lužné až k Malšínu na levém břehu Vltavy. Netvoří však uzavřený komplex, ale jedná se o různě velké plochy na území o rozsahu asi 3000 ha. Porosty jsou různého stáří od stošedesátiletých až po čerstvě zalesněné plochy. Z dřevin je nejvíce zastoupen smrk a borovice, dále buk, v malém rozsahu javor a jedle. Zatím nejsou poškozeny imisemi až na jedli, která znečištěním ovzduší nejvíce trpí.

Které práce proběhly v loňském a letošním roce?

V loňském roce bylo vytěženo 1 180 m3 v úmyslných i nahodilých těžbách. Z toho představují nahodilé těžby 33%. Jde zejména o zanedbané těžko přístupné lokality v oblasti působnosti bývalého LZ Vyšší Brod - stráně u Nahořan s velkým množstvím souší, kde porosty musely být nejprve zpřístupněny. Při těžbě byly použity lanové systémy, aby pokácené stromy mohly být přiblíženy na odvozné místo. Je potřeba ocenit spolupráci s Lesy Český Krumlov, bez jejichž technického vybavení by práce nebylo možné provést.

Roční příjem do obecní pokladny z prodeje dřeva představuje 250 - 500 000 Kč.

Občané často poukazují na devastaci lesa po těžbě dřeva. Mám na mysli např. oblast "Nad Staňkem".Tento les není obecním majetkem a těžbu zde prováděla jiná firma, takže výhrady k realizaci těžeb a nekvalitnímu zalesňování nepadají na naši hlavu.

Péče o les není krátkodobou záležitostí. Co odkážeme našim potomkům?

V letošním roce došlo k rozšíření ploch lesů zalesněním obecních pozemků o rozloze 12 ha. Jedná se o dříve zemědělské a ostatní pozemky v oblasti Lužné a Nahořan. Převod vyžadoval složité administrativní řízení s řadou vyjádření různých úřadů. Na tyto změny je poskytována státní dotace, proto do budoucna chceme plochy lesů rozšiřovat tak, aby byly zhodnoceny neobdělávané nebo těžko přístupné pozemky, které dosud leží ladem. V našich lesích proběhla od roku 1994 řada kontrol a ty konstatovaly, že všechny práce, hlavně pěstební, byly provedeny kvalitně. To je zárukou dobré budoucnosti obecních lesů.

Les je domovem zvěře.

Naše lesní porosty má pronajaty řada mysliveckých sdružení, velkou část Myslivecké sdružení Větřní. Spolupráce s myslivci je přínosná. Pomáhají např. při stahování starých a stavbě nových oplocenek. V lesích žije srnčí zvěř, černá, zajíci, lišky, jezevci, kuny a v poslední době se zde vyskytuje i rys. V poloze "Nad Finkem" můžeme videt jeřábka (mnoho lidí ho asi nepozná, vypadá jako koroptev s červenohnědým zbarvením), vyskytuje se zde i sluka lesní.

Je možné u vás získat palivové dřevo?

Samozřejmě. Po domluvě můžete mít odpad po těžbě zdarma, pokud zájemce uklidí paseku. Slabé probírky prodáváme za 1 Kč za kubík. Souše 1 PRM za 40 Kč.

Co vás v poslední době rozzlobilo?

Černé skládky. Mnozí lidé jsou skutečně.../nevím, jak bych to nazval/. Do lesů, zejména kolem cest, vyvážejí nejrůznější odpad někdy i nebezpečný: obaly kabelů, autobaterie. Tak ničí vlastní životní prostředí. Odstraňování černých skládek je nákladné a jsou to vlastně vyhozené obecní peníze, které by mohly být vynaloženy daleko účelněji.

Děkuji za rozhovor, Zdeněk Duffek

Střípky ze školy

Veselé malování
Koncem dubna si žáci 1.-6. tříd mohli připravit hezký dárek pro maminky. Firma ART-WORK z Písku připravila malování hrnečků. Každý zájemce obdržel za poplatek bílý porcelánový hrnek, který si mohl vyzdobit podle vlastní fantazie. Pak už jen stačilo hrnek vypálit v troubě a dáreček byl hotov.

Rybářský kroužek
Rybářský svaz každoročně pořádá soutěž O zlatou udici. Letos okresní kolo proběhlo ve Větřní 22. dubna za organizačního přispění p. Luňáka, Kloudy a Korbulece. Prostory a stravování zajistila základní škola. Soutěže se celkem zúčastnilo pět družstev, které se utkaly v následujících disciplínách - test z rybářského zákona, poznávání ryb, hod na cíl, hod na dálku se zátěží Skisch a Aremberg. Nejlépe se vedlo družstvu z Chvalšin, na druhém místě se umístilo družstvo z Českého Krumlova-Plešivec a třetí místo obsadili domácí, tedy družstvo rybářského kroužku Větřní. Ani v jednotlivcích si naši mladí rybáři nevedli špatně. V kategorii dívek se Pavla Júdlová umístila na 2. místě a v kategorii dorostenců Zdeněk Luňák vybojoval 1. místo. Vyvrcholením a uzavřením práce v letošním školním roce rybářského kroužku bude soutěž O zlatou udici mezi jeho členy.

Sympaťák školy
Poslední dubnový pátek , tedy měsíc po volbě miss, uspořádal 9. A obdobnou soutěž pro chlapce. Šest odvážlivců se utkalo ve čtyřech disciplínách. Rozhovor s porotou vystřídaly pokusy o uvázání kravaty a namlouvání miss školy, volná disciplína umožnila nechat vyniknout individualitu soutěžících a celé soutěžní klání ukončila módní přehlídka. Titul SYMPAŤÁK ŠKOLY získal Jaroslav Vaněček z 8. B, 2. místo obsadil Zdeněk Luňák z 9. A a třetí místo patří Petru Šarayovi ze 7. B.

Basket
V březnu skončila další basketbalová sezóna. Nejlepšími střelci se stali Tomáš Kotous a Jan Perník, který ji zhodnotil takto:"Letošní basketbalová sezóna byla pro některé z nás poslední, a proto jsme do ní dali všechny síly. Během soutěže jsme měli velkou marodku, ale to pořád nevadilo, až do té doby, než jsme jeli do Humpolce na dvojzápas. To byly dva naše nejdůležitější zápasy a nám chyběla půlka základního kádru. Prohráli jsme. Touto prohrou jsme sestoupili do poslední skupiny, ve které se hrálo o 9. až 12. místo v kraji. Tuto skupinu jsme s přehledem vyhráli a skončili jsme tedy celkově na 9. místě. Byli jsme trochu zklamaní, protože jsme minulý rok obsadili 6. místo a v letošní sezóně jsme si věřili na lepší umístění."

Atletika
Atletům naopak v březnu nová sezóna začala. Během května proběhl oblastní přebor družstev (OPD) a jednotlivců (OPJ). Na OPD si úspěšně vedli starší žáci, kteří vybojovali 3.místo. Za zmínku jistě stojí první místo Jana Perníka , druhé Milana Churana a čtvrté Miloše Solfronka ve vrhu koulí. Petr Bláha obsadil 3. - 4. místo ve skoku vysokém, toto umístění si o stupínek zlepšil na OPJ Na téže soutěži zlatou medaili v běhu na 800 metrů vybojoval Jan Hadrava. I mladší žákyně daly o sobě vědět. Sice celkově skončily na 5. místě, ale 3. místo Petry Myslivečkové ve výšce, 2.-3. Simony Bártové v běhu na 60 metrů a 3.-4. místo téže závodnice v běhu na150 metrů určitě zaslouží naše uznání.

- jř -

Drogy hrozí

Vzhledem k tomu, že i ve Větřní došlo k několika nálezům injekčních jehel na veřejném prostranství a k poranění dítěte, zveřejňujeme v plném znění text převzatý od OHS v Českém Krumlově.

DOPORUČENÝ POSTUP PŘI LIKVIDACI INJEKČNÍCH JEHEL A STŘÍKAČEK NEZNÁMÉHO PŮVODU.

V posledním období byla zaznamenána zvýšená frekvence poranění injekční jehlou neznámého původu, pohozenou na ulici, v parku, na hřišti i ve veřejných budovách. V několika případech bylo dokonce vysloveno podezření, že v souvislosti s poraněním došlo k přenosu virové hepatitidy.

Při poranění o jehlu neznámého původu je riziko přenosu infekčních nemocí, především infekčních žloutenek a viru HIV (virus lidské imunodeficience, způsobující onemocnění AIDS). Vzhledem k tomu, že ve skupině narkomanů je vysoký výskyt těchto infekcí, vzrůstá i nebezpečí jejich přenosu.

V riziku jsou právě děti a mladiství, kteří nemusí s narkomany přijít do přímého kontaktu, ale mohou se nakazit při poranění o volně pohozenou použitou jehlu a stříkačku s event. zbytky krve. Infekční žloutenky i virus HIV se přenášejí nejen pohlavním stykem a z matky na dítě, ale také právě krví, ve které je virus přítomen.

Z výše uvedených důvodů jsou použité jehly a stříkačky klasifikovány podle zákona č. 125/97 Sb., o odpadech, v platném znění, jako nebezpečný odpad a je nutno s ním zacházet jako s infekčním materiálem.

Postup při sběru a likvidaci inejkčních jehel a stříkaček neznámého původu:

1. Sběr - nalezený odpad je nutno sbírat v rukavicích pinzetou, kleštěmi nebo podobným způsobem a opatrně jej uložit do uzavíratelné pevnostěnné nádoby. Všem obcím bude doručen zdarma kontejner, při jeho odevzdání k likvidaci obdrží nový na OHS Český Krumlov, protiepidemické odd. Nesbírat do tenkých papírových krabiček, igelitových nebo papírových sáčků a pod. Při sběru je nutno dbát maximální opatrnosti, aby nedošlo k poranění.

2. Uložení po dobu nezbytně nutnou do odvozu k likvidaci - v uzavřené pevnostěnné nádobě (kontejneru) je možné odpad skladovat již bez rizika přenosu nákazy, a to na vyčleněném místě mimo dosah nepoučených osob a dětí.

3. Odvoz a likvidace - odvézt na Okresní hygienickou stanici v Českém Krumlově, Nad Nemocnicí 431, protiepidemické oddělení, č. dv. 46 - do 15,30 hod. v pracovní dny, odvézt do Nemocnice Český Krumlov (domluvit na vrátnici, kam přesně odevzdat) - v pracovní dny od 7.oo - 15,30 hod. Pouze v předepsaných kontejnerech. Je také možné nechat si odpad odvézt firmou, která je oprávněna manipulovat s nebezpečným infekčním materiálem. V okrese Český Krumlov působí například firma MEDITEP sdružení (PK JIH Matice školské 17, České Budějovice, tel. 038/773 03 88, 0603 700 530). Nevhazovat odpad do popelnic, odpadkových košů a pod. !!!

4. Poranění - v případě poranění neprodlené ošetření u praktického lékaře. Ten již dále postupuje dle známého metodického opatření - odběr krve a event. očkování.

5. Předání informace - o nálezu informovat okresního protidrogového koordinátora - Mgr. Marek Nerud, OkÚ Český Krumlov, tel. +420 380 764 626 nebo K - centrum Český Krumlov - Bc. Čermák, tel. +420 380 711 794, mobil: +420 606 871 644

Další kontakty pro řešení problémů s drogami:
Středisko výchovné péče "Spirála": Mgr. Jan Tůma, PhDr. Pavel Štursa, Tel.: +420 380 712 426, Špičák 114, Český Krumlov
Poradna alkoholismus-toxikomanie: MUDr. Pavel Kalný, tel.: +420 380 761 911, Okresní nemocnice Český Krumlov
Psychiatrická léčebna Červený Dvůr: ing. Václav Protiva-ředitel, MUDr. Jiří Dvořáček - primář, Tel.: +420 380 739 131
České Budějovice: K-CENTRUM - Na Sadech 25, 370 21 České Budějovice, tel." 038/63 50 888
RUBICON - Hroznová ulice 1, 370 21 České Budějovice, Mgr. Luboš Zíta, tel." 038/549 58

- pl -

Pes, pejsek, hafan, voříšek

...a já nevím, jak ještě můžeme naše čtyřnohé miláčky nazývat. Nejsou jen milou němou tváří, ale vyžadují i plnění určitých povinností od svých pánů a paniček.

Tou první je přihlásit psa do 15 dnů od začátku chovu (neuděláte-li to vy, jistě se o to postará dobrý soused) a naopak i psa odhlásit po ukončení chovu na obecním úřadě, jinak se vystavujete sankcím. Hned tou následující povinností je roční zaplacení poplatků, jejichž výše se liší např. podle toho, zda našeho nejvěrnějšího přítele máme v panelákovém bytě či v rodinném domku… V současné době je ve Větřní na 300 poplatníků.Vybraná částka, tj. asi 70.000,-Kč ročně, jde do obecní pokladny. A když si vezmeme, že asi půl milionu korun se ročně vydá jen na udržování čistoty v obci, pak je to částka spíše symbolická. Smutné je, že od roku 1996 do konce r. 1999 dluží poplatníci na poplatcích za psy asi 40 tisíc korun (tj. asi 92 poplatníků). Od loňského roku jsou dlužníkům zasílány platební výměry, dále může být z podnětu obecního úřadu uvalena exekuce na plat či účet a nakonec celá záležitost může skončit u soudu, který vydá návrh na výkon rozhodnutí zabavením věcí v ceně dlužné částky.

Snad každý z nás se již setkal s opuštěným psem. Zjišťovala jsem, jaké možnosti má při řešení tohoto problému obec. Na prvním místě je snaha najít majitele, pak následuje "žebrání" o místo v útulku a nenajde-li se jiné řešení, nebo když pes napadá lidi, pak se nechá utratit státní veterinární správou. Cítíte v tom bezmocnost? Vybudovat útulek je pro obec příliš finančně náročné. Na financích prozatím ztroskotaly i snahy o vybudování útulku pro určitou oblast, kam by přispělo obcí více. Já osobně jsem se šla zeptat, k čemu slouží kotce u výcvikového prostoru a zda by některý z opuštěných psů nemohl být umístěný zde, protože vím, že by se našli lidé, kteří by byli ochotní se o ně postarat, ale domů si vzít pejska z různých důvodů nemohou. Vzhledem k tomu, že se stále vyskytovaly problémy při pronajímání kotců, tak dnes slouží výhradně kynologům při výcviku. Psi v nich odpočívají, nebo čekají na svůj výcvik.

Organizovaný výcvik probíhá každé sobotní dopoledne. Hlavním výcvikářem klubu se p. Kozojedová. Členem Kynologického klubu ve Větřní v rámci Českého kynologického svazu se může stát kdokoli a s jakýmkoli psím plemenem, pakliže bude respektovat stanovy klubu. Vstupní členský příspěvek činí 550,- Kč a pak každý rok přispívá mládež 300,- a dospělí 450,- Kč. V současné době má místní klub 30 členů, kteří své miláčky připravují na klubové výcvikové zkoušky. Deset členů se pravidelně zúčastňuje závodů. V době, kdy jsem s p. Kozojedovou hovořila, se členové vrátili z Nových Hradů, kde 7.5. proběhl Závod o pohár města Nové Hrady. V kategorii všestranného výcviku ZVV2 obsadil Slavomil Přibyl se svým psem 1. místo a v kategorii ZVV1 Jiří Vlas 2. místo. Úspěch však hned zavazoval k další pilné práci, protože se už blížily závody ve Velešíně.

Přáním členů klubu bylo, aby se odstupňovaně posuzovalo vedení zvířete na vodítku na veřejném prostranství, které je podle Vyhlášky č. 21 z 13.3.2000 O pohybu zvířat povinné pro všechna zvířata. Mým osobním přáním je, aby se někteří majitelé psů vyhýbali při venčení dětskému pískovišti či chodníku.

- jř -

GE Capital Bank nabízí balíček služeb FLEXIKONTO

Klienti získávají produkty v rámci balíčku s poplatkovými zvýhodněními. GE Capital Bank od počátku května 2000 nabízí klientům balíček bankovních produktů FLEXIKONTO. Balíček tvoří čtyři produkty banky poskytované v rámci FLEXIKONTA s poplatkovými zvýhodněními. Jde o běžný korunový účet žirového charakteru, Spořící účet, časově neomezenou půjčku FlexiKREDIT a platební karty.

Vzájemně provázané produkty obsažené v balíčku FLEXIKONTO umožňují klientům banky optimálně hospodařit s jejich penězi. Na běžném účtu je udržován zůstatek podle přání klienta a peníze, které jej překročí, jsou automaticky převáděny na výhodněji úročený Spořící účet. Pokles zůstatku na běžném účtu pod limit stanovený klientem je automaticky vyrovnáván převodem ze Spořícího účtu. Zde má své peníze kdykoli k dispozici a může je čerpat, aniž by to bylo podmíněno výpovědní lhůtou či sankčním poplatkem.

Díky FlexiKREDITu, který je rovněž součástí balíčku produktů, může klient čerpat peněžní prostředky ze svého běžného účtu až do stanoveného debetního zůstatku, a to opakovaně bez povinnosti znovu žádat o povolení. Je poskytován bez zajištění, není stanovena ani povinnost Flexikredit splácet - klient pouze dodržuje na účtu pravidelný měsíční kreditní příjem. Součástí balíčku je i nabídka mezinárodních platebních karet GE Capital Bank, které jsou doplněny řadou služeb a pojištění.

K získání balíčku FLEXIKONTO stačí klientům GE Capital Bank podpis jediné smlouvy a jediná návštěva (v případě, že klient bude mít všechny požadované dokumenty) jednoho z 246 obchodních míst banky. Balíček produktů získávají klienti zdarma (např. za zřízení FlexiKREDITu "mimo" balíček je účtován poplatek 250 Kč). K dalším poplatkovým zvýhodněním patří bezplatné zadávání všech trvalých plateb včetně inkas a SIPO po dobu tři měsíců od založení FLEXIKONTA. Klienti, kteří si založí FLEXIKONTO do konce června letošního roku, mohou získat navíc roční bezplatné vedení platební karty EC-MC Standard nebo Maestro.

Doklady potřebné ke zřízení FLEXIKONTA:

Občanský průkaz + druhý doklad totožnosti (cestovní pas, řidičský průkaz, rodný list).
Potvrzení o výši příjmu nebo daňové přiznání za minulý rok + živnostenský list (potřeba na FlexiKREDIT a platební karty).
Nový klient s předchozím účtem v jiné bance tři poslední měsíční výpisy z účtu.
Doklad pro ověření adresy znějící na jméno a adresu klienta - vyúčtování SIPO, nájmu, telefonu, plynu, televize, výpis z účtu (nutné doložit pro FlexiKREDIT).
Uvedení pevné telefonní linky domů a do zaměstnání (nutné doložit pro FlexiKREDIT).

Podrobné informace získají klienti na obchodních místech GE Capital Bank nebo na bezplatné informační lince 0800/10 30 60 nebo na internetové adrese www.FLEXIKONTO.cz.

Nejbližším obchodním místem je Český Krumlov, Vyšehrad 169. Zaměstnanci Vám ochotně poskytnou veškeré informace při Vaší osobní návštěvě v pracovních dnech od 7.30 do 16.30 hodin, případně na tel.č. +420 380 716 811.

Energetická koncepce obce realitou.

Firma Unitherm s.r.o. Jablonec n.Nisou, která zvítězila v neveřejné soutěži na realizaci záměru energetické koncepce, zahájila svoji činnost. Ověřuje skutečný stav tepelného hospodářství, současně připravuje dokumentaci pro územní řízení, stavební povolení a zpracovává realizační projektovou dokumentaci.

Podle orientačního harmonogramu prací firmy Unitherm by mělo být stavební povolení na realizaci díla získáno do konce letošního roku. Od 1. ledna roku 2001 dojde ke změně stávajícího provozovatele tepelné soustavy firmy Energo, s.r.o. Č. Krumlov, novým provozovatelem, firmou Unitherm. s.r.o. Jablonec n. Nisou. V průběhu prvního čtvrtletí roku 2001 bude nový provozovatel zajišťovat a připravovat technologii na celý rozsah díla, včetně zhotovení objektových předávacích stanic. V následujících dvou čtvrtletích dojde k vlastní realizaci plynovodních rozvodů, plynových kotelen, objektových předávacích stanic a teplovodních rozvodů. Unitherm předpokládá, že do konce října 2001 dojde k uvedení celé nové tepelné soustavy do provozu. V podstatě půjde o stávající rozsah objektů, který je v současné době napojen na zásobování parou z JIP - Papíren Větřní, a.s., jež se týká přibližně 70 % občanů obce. Rozsah plynofikace zbylých částí obce bude ještě upřesněn. Ke kolaudaci stavby tepelné soustavy má dojít do konce roku 2001.

Firma Unitherm předpokládá plnou samofinancovatelnost projektu na základě dodávek tepla a teplé užitkové vody v časovém horizontu 15 let včetně zajištění tvorby finančních zdrojů pro obec pro další rozvoj tepelného hospodářství. Unitherm využije všech možností získání státních dotací. Celkový objem investic do na realizaci projektu energetické koncepce obce se předpokládá okolo 65 mil. Kč. Z toho asi 42 mil. Kč budou přímé investice do tepelného hospodářství, tj. kotelen, předávacích stanic, teplovodních rozvodů atd. a zbytek investice připadá na plynovody. Financování stavby bude zajištěno úvěrem, jehož splácení bude prováděno pouze z výroby a dodávek tepla a teplé užitkové vody. Dílo pořízené v rámci realizace projektu energetické koncepce zůstane ve vlastnictví obce, firma Unitherm bude provozovatelem tepelného hospodářství obce.

Zbývá dodat, že v současné době jsou upřesňovány smluvní vztahy mezi obcí a firmou Unitherm a připravovány smlouvy, které mají být uzavřeny do 15. září t.r..

- lk -

Ze zasedání obecního zastupitelstva

Mimo plánovaný termín proběhlo 25. dubna dvanácté zasedání obecního zastupitelstva. V úvodu byl zastupiteli bez připomínek schválen sedmibodový program a způsob hlasování.

Důležitým bodem bylo projednání a schválení vztahů akce "Zásobování Obce Větřní teplem". Pan starosta podrobně informoval o dosavadním průběhu jednání a realizaci projektu. Přítomní zástupci vítězné firmy Unitherm s.r.o. Jablonec nad Nisou, pan Jirků a JUDr. Procházka, rovněž podali reference o firmě a nadcházejícím harmonogramu přípravných prací. Po vyčerpání všech dotazů členové zastupitelstva jednomyslně schválili zásady smluvních vztahů obce s touto firmou.

Dále členové zastupitelstva schválili výsledky hospodaření obce za rok 1999.

Jako čtvrtý bod programu byl projednáván rozpočet pro rok 2000. Členové zastupitelstva měli možnost vyjádřit se k předem předloženému návrhu konečného rozpočtu obce. Na dotazy zastupitelů odpovídal starosta, zástupce starosty a vedoucí finančního odboru paní Alešová. Rozpočet obce pro rok 2000 v celkovém objemu 55.947,5 tis. Kč na straně příjmů i výdajů byl schválen. Obecní zastupitelstvo rovněž zmocnilo Obecní radu, aby podle zákona o obcích, v průběhu roku, schvalovala potřebná rozpočtová opatření.

Dále byl členy zastupitelstva projednáván návrh na přijetí dotace poskytované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy na vybudování veřejně přístupných sportovišť, v rámci protidrogového programu a dotace z pilotního programu pro hospodářsky slabé regiony v oblasti Šumavy s určením na podporu investic pro rozvoj cestovního ruchu a dotace do lesního hospodářství obce. S přijetím dotací zastupitelé jednomyslně souhlasili. Při projednávání tohoto bodu programu vyslovil svoji připomínku člen OZ pan Paukner a upozornil tak na rostoucí počet černých skládek na území obce. Tato připomínka bude řešena na příštím jednání.

Dvanáctého zasedání se účastnilo patnáct členů zastupitelstva, jeden byl omluven.

- mj -

Problémy trhu práce

Nezaměstnanost. Problém, kterého se obává spousta lidí. Bojíme se ztráty zaměstnání, hledáme lépe placenou práci ?.Jak postupovat při hledání zaměstnání ? Na koho se obrátit ? Jak se na celou problematiku dívá ředitel Úřadu práce v Českém Krumlově Jan Petera ? To se můžete dočíst v následujícím interview.

Jaké je v současné době procento nezaměstnanosti v České republice ?

Podle posledních údajů z 31. března 2000 je aktuální číslo 9,5 % nezaměstanosti.

Ve kterých českých regionech je nejnižší a kde nejvyšší nezaměstnanost ?

Regionálně nejvyšší nezaměstnanost je v severních Čechách a na severní Moravě, to je známá věc. Nejmenší nezaměstnanost je tradičně v Praze a jejím nejbližším okolí. Jihočeský region má druhé nejmenší procento nezaměstnanosti, ale okres Český Krumlov má nejvyšší nezaměstnanost v jihočeském regionu. Jen obtížně a poměrně nepřesně lze určit nezaměstnanost v obcích, konkrétně Větřní má 11,79 %, což je o trochu více než republikový průměr.

Kteří lidé tvoří největší část nezaměstnaných ?

Tyto průzkumy se nedělají častěji než dvakrát do roka, protože jsou analyticky příliš obtížné, takže poslední údaje máme z 31.12.1999. 40% nezaměstnaných tvoří lidé se základním vzděláním, dalších zhruba 40% jsou vyučení, 10% středoškoláci, 4% absolventi středních odborných učilišť, 2% vysokoškoláků a zbytek tvoří lidé s neukončeným základním vzděláním, těch je celkově velice málo.

Jak se díváte na problém čerstvých absolventů škol, kteří nemohou sehnat práci, protože nemají žádnou praxi ?

Já být na jejich místě, tak vezmu práci, která mě bude alespoň trochu zajímat, protože kvůli tomu, že jsem vystudoval vysokou školu, na mě ještě nikdo nečeká s otevřenou náručí. Pokud budou absolventi příliš vybíraví, mohou čekat na práci třeba do důchodu.

Jak řešíte případné podvody? Myslím tím třeba lidi, kteří berou podporu a přitom mají nějaký vedlejší příjem. Řeší se takové případy vždycky soudně, nebo záleží na výši škody, kterou dotyčný způsobil ?

Je to protizákonné jednání a pokud se na to přijde, viník je samozřejmě potrestán. Záleží na tom, jak velkou škodu způsobil. U malých škod se to řeší jeko přestupek a ty větší případy mohou skončit až u soudu.

Jaká je výše podpory v nezaměstnanosti a jak dlouho se bere ?

Podpora se bere půl roku, první tři měsíce její výše činí 60% posledního průměrného platu a další tři měsíce 50%.

Co byste poradil lidem, kteří třeba zrovna ztratili práci a marně hledají jinou?

Pokud člověk hledá práci, musí pro to udělat všechno. Obcházet podnikatele, ptát se známých, podat si inzerát... a v neposlední řadě se zeptat u nás, protože tady máme spoustu tipů a možností. Když člověk ztratí zaměstnání, měl by se do tří dnů nahlásit na pracovním úřadě. Pokud to neudělá, musí si sám platit zdravotní pojištění, nebude v evidenci žadatelů o zaměstnání a nemá nárok na žádné státní příspěvky. Při první návštěvě na úřadu práce musí mít s sebou platný průkaz totožnosti a doklad o ukončení pracovního poměru.

Pamatujete si nějaký vyjímečný případ, který vás zvlášť zaujal ?

Takových případů je mnoho a některé jsou zvlášť otřesné. Našli by se tu uchazeči, kteří jsou u nás zaevidovaní třeba pět šest let, někteří jsou tu třeba posedmnácté....

Mám takový dojem, že takoví lidé spíš ani pracovat nechtějí...

Z velké části to tak asi bude, ale není to zas až tak jednoznačné. Pokud hledá místo starší nemocná paní, která vychodila třeba jen sedm tříd základní školy, tak může chtít pracovat sebevíc, ale při hledání práce bude mít asi potíže.

Vaše práce je určitě náročná, najdete si vůbec někdy čas na odpočinek ? Jak takové chvíle trávíte ?

Už třicet let se věnuji výcviku psů, poslední dobou navíc i chovu záchraných psů. Je kolem toho spousta práce a je to dost časově náročné, ale člověk tam přijde na jiné myšlenky a odpočine si. Velice rád si také přečtu dobrou knihu, protože současná nabídka televizních pořadů mě příliš neuspokojuje. Sleduji pouze zprávy a špičkový sport, venezuelské telenovely mě nezajímají.

Co byste chtěl říci na závěr?

Chtěl bych všem popřát, aby si našli práci, která je bude alespoň trochu uspokojovat a aby si nemysleli, že nějaká práce je špatná. Čím dále je člověk bez práce, tím snáze ztrácí pracovní návyky a nástup do práce je mnohem obtížnější.

Děkuji za rozhovor. Lenka Pfefrlová

Blahopřejeme našim dříve narozeným spoluobčanům

V květnu a červnu oslavili významná životní jubilea tito naši spoluobčané :

Květen
paní R. Bohdalová z Větřní 216 (70 let)
paní M. Petrášková z Větřní 103 (75 let)
paní M. Meškánová z Větřní 225 (75 let)
paní A. Račáková z Větřní 138 (80 let)
pan M. Soukup z Větřní 233 (80 let).

Červen
pan V. Švec z Větřní 233 (70 let)
pan F. Kučera z Větřní 15 (75 let)
pan B. Prilipin z Větřní 236 (75 let)
paní J. Kalkusová z Větřní 60 (75 let)
pan J. Šustr z Větřní 209 (75 let)
paní A. Beranová z Větřní 268 (80 let)
paní B. Lavičková z Větřní 267 (80 let).

Všem touto cestou přejeme mnoho zdraví a spokojenosti do dalších let.

Autobusové nádraží se propadá

Většina občanů si jistě všimla, že autobusové nádraží v horní části obce je v havarijním stavu.

K propadání povrchu dochází zřejmě ze dvou důvodů. Jedním je, že podklad autobusového nádraží je tvořen navážkou a druhý, že v místě propadu býval kdysi rybníček a mokřina, čímž zde zřejmě dochází k působení spodní vody.

Stav už je takový, že je nutno radikálně zasáhnout. Proto je v letošním roce plánována oprava odbornou firmou tak, aby se zabránilo dalšímu zhoršování stavu. V rámci této opravy je plánována též rekonstrukce křižovatky k autobusovému nádraží, kde drobné opravy se ukázaly jako neúčinné. Celá akce si vyžádá náklad přibližně 750.000,-Kč a bude nutno též po určitou dobu upravit provoz autobusových spojů tak, aby nedošlo k přerušení pravidelné dopravy.

-jp-

Chcete nakoupit hezké oblečení za málo peněz?

Navštivte nově otevřenou prodejnu levného zboží v bývalém objektu Jednoty (textil, obuv).

Majitel prodejny, pan Jan Lávička, nabízí občanům široký sortiment textilního zboží "z druhé ruky", dovezeného z Holandska a z Německa. Jedná se o šaty, halenky, sukně, trička, body, plavky, svetry, košile, kalhoty, atd.

Koupit si zde můžete i boty, hračky, sportovní potřeby a drobnou bižuterii (korálky, řetízky, sponky, čelenky a ozdobné gumičky do vlasů ).

V prodejně je rovněž zajištěn komisní prodej sportovních potřeb (kola, koloběžky, tříkolky, hračky, atd.).Takže můžete nejen nakupovat, ale i prodat věci, které vám doma překážejí.

Otevírací doba:
Pondělí - Pátek : 8,30 -12,00 a 14,00 -17,00 hod.
Sobota : 2x v měsíci 8,30 -11,00 hod.Adresa redakce: Větřní 191
šéfredaktor Ing. Lubomír Klouda
redakční rada: Mgr. Marie Janoušková, Mgr. Jana Říhová, Lenka Preferlová, Zdeněk Duffek
vydává: Obec Větřní, IČO: 2469 182
grafická úprava: HotMilk mediální sdružení
tisk: H.O.T., Hořická ofsetová tiskárna
internetová verze: Jiří Bláha
vychází v nákladu 1500 ks, neprodejné
zpravodaj evidován ministerstvem kultury ČR pod ev. č. MK ČR E 11579.© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2001
Počet přístupů na tuto stránku od 1. srpna 2001 :
TOPlist 0