archiv: 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80č. 80, květen 2001


V tomto čísle najdete:
Víte, že ...
Úprava křižovatky u obecního úřadu
Patří kostel v Zátoni k nejstarším na jihu Čech?
Starostův sen, aneb rozpočet obce
Březen v knihovně
Co ještě nevíte o naší škole
Ze zasedání obecního zastupitelstva
Upozornění obecního úřadu
Studenti z Větřní na Gymnáziu v Č. Krumlově
Stručná zpráva o postupu prací na renovaci kaple o osadě Lužná
Jak jsme sčítali
Sisyfova práce?
Představení firmy Milan Hodboď H & Co
Upozornění
Rozšíření nabídky zboží

Víte, že ...

Větřní je obec ležící v kotlině na levém břehu řeky Vltavy, její rozloha je 2 760 ha.

Ze starých kronik a zápisů se dozvídáme, že nejstarší doklad o existenci Větřní je z roku 1347 a je spojen se jménem Višně z Větřní. Višňové, tak jako mnozí drobní šlechtici vstupovali ve 13. - 14. století do služeb mocných pánů z Rožmberka. Přinášelo jim to množství výhod, například ve formě darů, ale i vyšší společenskou prestiž. Tak také Petr z Rožmberka dal 7. září 1347 svému komořímu Višňovi do dědičného nájmu dvůr Větřní. Do svobodného dědičného držení Višňů se statek dostal až 10. ledna 1368. Celé starší dějiny obce jsou protkány jménem Višňů, kteří se podle větřínského statku začali psát z Větřní. V průběhu 16. století Višňové z Větřní, tak jako mnohé jiné rody, zchudli a museli své statky včetně renesanční tvrze ve Větřní prodat městu Český Krumlov.

Podíváme-li se blíže na obyvatelstvo, asi můžeme říci, že do 16. století ve Větřní a okolí převládal český živel. Dokazují nám to například převážně české původní názvy zdejších osad a obcí. Z menšin zde převládali Němci, což je logické vzhledem k těsnému sousedství s německým územím.

Dnes Obec Větřní slučuje ve svých hranicích několik bývalých samostatných osad či obcí jsou to Dobrné (1310), Hašlovice (1310), Lužná (1310), Nahořany (1379), Němče (1293), Zátoň (1037) a Zátoňské Dvory (1376). V závorkách uvedený letopočet označuje 1. písemnou zmínku.

Počet obyvatel je přibližně 3 770 a národnostní struktura je poměrně široká. Převažuje samozřejmě česká národnost a následují slovenská, romská, německá, polská, maďarská, moravská, ukrajinská, rusínská a slezská.

- mj -

Úprava křižovatky u obecního úřadu

V nejbližší době bude započato s úpravou křižovatky v horní části obce. Úprava by měla vyřešit letitý problém, který komplikuje dopravní situaci v horní části obce. Po konzultaci s dopravním inspektorátem Policie ČR v Českém Krumlově bylo přikročeno k realizaci návrhu úpravy dopravního značení křižovatky, která v současném stavu představuje pro běžného řidiče malý rébus.

Křižovatka bude osazena obrubníky, které vymezí šíři vozovky a vodorovným a svislým dopravním značením. Budou rovněž stanoveny přednosti v jízdě a vyznačeny jednotlivé jízdní pruhy. Ze složité křižovatky pěti silnic se tak stane klasická křižovatka čtyř vozovek.

Dovolím si požádat řidiče i chodce o pochopení a zvýšenou pozornost v průběhu prací na úpravě křižovatky a zejména po jejich dokončení, protože bude nutné si na novou úpravu zvyknout.

Na závěr bych ještě v této souvislosti upozornil občany, že v rámci probíhající plynofikace obce dochází při výkopových pracích k zásahům do chodníků a komunikací a proto je opravdu zapotřebí jezdit i chodit opatrněji nežli je obvyklé.

Josef Pirný

Patří kostel v Zátoni k nejstarším na jihu Čech?
Co se skrývá pod dlažbou?

V historických pojednáních je vznik kostela sv. Jana Křtitele v Zátoni s určitou opatrností datován do 11. století, kdy kaple v Zátoni patřila mnišskému řádu benediktinů v Ostrově u Davle. Dnešní pozdně gotický kostel vznikl po přestavbě v 16. stol.

V souvislosti s připravovanou rekonstrukcí kostela vykopali dva mladí archeologové Zuzana a Juraj Thomovi sondu, aby prozkoumali část základového zdiva presbytáře a sakristie na severní straně kostela. Přitom dospěli k překvapujícímu objevu. Své zjištění publikovali v časopise Archeologické výzkumy v jižních Čechách č. 13 z roku 2000.

Pod stávajícími základy sakristie a presbytáře nalezli románské zdivo, které se stáčí do půlkruhu. Předpokládají, že se jedná o zbytky románského kostelíka, které pokračují pod dlažbou dnešního kostela. Jejich hypotézu potvrzují i geofyzikální měření.

Pokud by se jejich názory potvrdily, jednalo by se zřejmě o nejstarší církevní stavbu v našem okrese.

Autoři naznačují, že archeologický výzkum v zátoňském kostele bude pokračovat.

-zd-

Starostův sen, aneb rozpočet obce na rok 2001

Sny si necháme na konec, začneme realitou. Letošní rozpočet je na naši obec značně vysoký, nejvyšší za poslední roky. Představuje 120 mil. Kč. Proč tak vysoké výdaje ?

Dvojnásobně vzrostly investiční výdaje. Zhruba polovinu rozpočtu /55 mil./ představují náklady na plynofikaci, rozvody tepla a výstavbu plynových kotelen. První etapa budování rozvodů plynu byla zahájena už loni a letos vynaložíme na její druhou část 8 mil. Kč. Stavba bude pokračovat podle počasí a měla by být ukončena a zkolaudována v létě. Na výstavbu kotelen a rozvodů tepla letos vynaložíme 45 mil. Kč.

Další investiční výdaje zahrnují dokončení 40 bytů v budově internátu střední integrované školy /č.238/ v částce 14 mil. Kč, dále dokončení dvou bytů v č. 13 za 1,4 mil. Kč a demolice č. 100 za 1,2 mil. Kč.

Rozpočet počítá i s financováním bytového hospodářství - 1,7 mil. na běžnou údržbu, 1,2 mil. na rekonstrukci č. 15, dále pak na zateplení budov, opravy střech, fasád a balkonů. Ke zvýšení nákladů proti loňsku dochází u likvidace odpadu a oprav veřejného osvětlení.

Ke změnám dochází i v příjmech. Některé obce si stěžují, že nová úprava daňové výnosnosti je značně poškodila. V našem okrese je to např. Benešov nad Černou.

Zákon o rozpočtových pravidlech mění tituly, na jejichž základě získávají obce výnosy z daní. Má být poněkud výhodnější pro menší obce. Naše situace se příliš nemění, podle teoretických propočtů bude náš výnos z daní o něco lepší než loni, pro rok 2001 plánujeme 18,5 mil. Kč.

V poslední době se vedou diskuse o zrušení regulovaného nájemného v obecních bytech. V podstatě to znamená, že stát připouští možnost nájemné zvýšit.

Chci zdůraznit, že obec nemá zájem nájemné zvyšovat, pokud to nebude nutné. Obec nemá z nájemného žádný zisk, vše, co se vybere, se vrací zpět do bytového hodspodářství. Naopak - už jsem ve Větrníku vysvětloval, že výstavba bytových jednotek v bývalém internátě je z poloviny financována z prostředků obce. Druhá polovina je dotace z Ministerstva pro místní rozvoj, kterou obec získala, protože měla připraven projektový záměr.

V polovině tohoto roku chceme zpracovat podrobný rozbor výše nájemného, který by měl ukázat, zda jsme schopni financovat z nájemného nejen běžnou údržbu, ale i případné rozsáhlejší rekonstrukce. Domnívám se, že by bylo potřebné posoudit i to, zda by bylo možné z nájemného "ušetřit" i prostředky na výstavbu nových bytů, aby se bytový fond nezakonzervoval v současné podobě. Obec by i v budoucnu měla mít vlastní finance na další výstavbu nájemních bytů.

Občané často upozorňují na špatný stav některých komunikací. Jak rozpočet pamatuje na tuto oblast ?

Musíme si uvědomit, že hlavní průtahy na Rožmberk a Frymburk, silnice přes Dobrnou do Hašlovic, úsek v Zátoňských Dvorech až pod hotel Fara a silnice od obecního úřadu do Horního Němče patří státnímu podniku Správa a údržba silnic, který je povinen se o ně starat. V nejhorším stavu je posledně jmenovaný úsek.

Jsme předběžně dohodnuti, že větší oprava do Horního Němče bude provedena až po ukončení rekonstrukcí rozvodů tepla.

Z obecního rozpočtu vynakládáme na komunikace 4 milióny, z toho čtvrtina jsou náklady na zimní údržbu a úklid. Letos počítáme s úpravou obecních komunikací v Hašlovicích a Dolním Němče.

Vzhled obce, který velmi zlepšily nové fasády, často hyzdí zdánlivé drobnosti: rozbité ploty, neupravená prostranství, špatně ošetřovaná veřejná zeleň. Nemohl by rozpočet pokrýt i tyto nedostatky ?

Zatím to finance příliš nedovolují. Jsem si toho vědom. Mým snem by bylo například do podoby lesoparku upravit Vydrovku. Docela se mi líbí i myšlenka postavit na Větrníku rozhlednu. Takových přání by se našla samozřejemě celá řada od silnic, chodníků a veřejné zeleně, přes záležitosti bydlení nebo veřejného pořádku, až po kulturní dění, sport a další zájmové činnosti, či programy pro mládež a důchodce. Ovšem přání jsou vždy omezena realitou možností a zastupitelstvo je nuceno zvažovat důležitost jednotlivých záměrů a podle toho určovat pořadí. Věřím však, že postupně se bude dařit i některé z těch "méně důležitých" věcí uskutečnit.

Dakuji za rozhovor Z. Duffek

Březen v knihovně

V letošním roce poprvé byla i naše knihovna zapojena do 4. ročníku celostátní akce "Březen měsíc Internetu". Poprvé proto, že knihovna je napojena na Internet teprve první rok. Ti dříve narození mají asi měsíc březen spíše spojen s knihou. Vždyť po mnoho let na nás z výkladů knihkupectví, ale i školních nástěnek "volala" hesla "Březen měsíc knihy". Nebojím se, že by moderní médium, kterým Internet bezesporu je, vytlačilo knihu, spíš kniha udělala Internetu "moudře" místo, aniž by ztratila to své.

V naší obecní knihovně byl v této době Internet zpřístupněn některým občanům zdarma. Termíny byly avizovány v předešlém čísle Větrníku a týkaly se hlavně mládeže, neboť letošní rok je rokem juniorů. Ti využili nabízený čas do poslední minuty. Větší děti a studenti mají už s Internetem velmi dobré zkušenosti a tak jim půlhodina u počítače rychle utekla vyhledáváním zajímavých a potřebných informací, vyřizováním elektronické pošty a psaním SMS zpráv. Menším dětem, které seděly u počítače poprvé pomáhala proniknout do světa Internetu knihovnice. Mnohé děti si přivedly kamarády, a tak někdy seděla u počítače i skupinka čtyř nebo pěti dětí. Všechny zúčastněné bych chtěla pochválit, protože se velmi pěkně chovali a nijak svou přítomností nenarušili chod knihovny.

Ale abych nechválila jen děti, velmi mile mě letos překvapili i naši starší občané, kteří také využili nabídky a přišli se do knihovny na Internet podívat. A tak jsme společně v knihovně prožili velmi pěkné středeční odpoledne, plné zvídavých otázek. Moc mě těší, že i v naší obci žijí "moderní" důchodci, kteří se nebojí naučit se ještě "na stará kolena" něco nového a přiblížit se tak třeba více i svým vnukům. Bohužel druhý termín (30. 3.) se pro nemoc knihovnice neuskutečnil, ale důchodci, kteří měli tento den zamluvený, se mohou přijít do knihovny domluvit na náhradním termínu.

V závěru měsíce 29. 3. v knihovně proběhla zajímavá beseda, na které o využití Internetu a českokrumlovského Oficiálního informačního systému hovořil Mgr. Lubor Mrázek.

- mj -

Co ještě nevíte o naší škole

O činnosti a akcích zdejší školy informujeme ve Větrníku pravidelně. Snad nebude vadit, když si školu představíme i z jiné stránky.

Naši školu nenavštěvuje jen 361 místních žáků, ale i 52 žáků přespolních převážně z přilehlých obcí. Co možná překvapí, je skutečnost, že 21% dojíždějících je z Českého Krumlova. Ano, z Českého Krumlova, což tak trochu odporuje řečem, že raději dítě do Krumlova než sem. To se dá pochopit v případě víceletého gymnázia či speciálního zaměření. Nepochopitelné jsou pro mne ty odchody, kterými se snaží rodiče řešit přestupky svých dětí vůči Vnitřnímu řádu školy místo toho, aby jim vysvětlili, že existují určité společenské normy chování a ty je nutné dodržovat.

Žáci jsou rozděleni do 19 tříd, což v praxi znamená, že průměrně je ve třídě 22 žáků. Tento počet bezesporu dává 25 učitelům velký prostor pro individuální přístup k žákům, pro aplikaci nových učebních metod, o kterých se stále více mluví, po kterých se volá a hlavně - mají děti lépe vybavit pro život. Např. počítačovou učebnu a přístup na Internet by nám mohly závidět daleko větší školy. Velký výběr kroužků a sportovní zaměření školy pak umožňuje rozmanité využívání volného času.

Další velkou výhodou je, že obec má velký zájem na kvalitě výuky a snaží se školu podporovat.

Že kvalita výuky není vůbec špatná, dokazuje fakt, že v průměru 30-40% vycházejících žáků je přijato na střední školy s maturitou, ostatní žáci podle svých zájmů a schopností navštěvují odborná učiliště. Jen velmi zřídka se objeví vyjímka, kdy vycházející žák nastupuje přímo do pracovního procesu.

Péče obce o zdejší žactvo se projevuje například dotací na školní potřeby pro žáky (materiál na výtvarnou výchovu) nebo dvoukorunovým příspěvkem na každý žákovský oběd, což činí asi 120 tisíc korun ročně. Obě jmenované aktivity nejsou povinností obce a zaslouží si určitě naše ocenění. Velmi si ve škole také vážíme potvrzení rozpočtu školy, ve kterém se počítá s generální opravou šaten (již začala), tělocvičny apod. Dobrá spolupráce zastupitelstva a školy jistě vytváří nejen dobré podmínky pro učitele a žáky, ale i dobrou, klidnou atmosféru.

- jř -

Ze zasedání obecního zastupitelstva

Poprvé se letos zastupitelé obce sešli 29. 1. na svém 17. zasedání. Projednávali a schválili zvýšení částky hypotéčního úvěru pro výstavbu nových bytů v čp. 238, přijetí úvěru k financování druhé etapy "Energetické koncepce Větřní". Pan starosta podrobně vysvětlil důvody, které vedou obec k přijetí úvěru od České spořitelny a. s. Dále byli zastupitelé seznámeni se záměrem obce skládání kaucí na byty přidělované do nájmu z majetku obce Větřní. Mimo jiné členové zastupitelstva projednali i rozpočtové změny za rok 2000.

V závěrečné diskusi zazněl dotaz týkající se připravovaného sčítání lidu, domů a bytů. Odpověď podal pan starosta spolu s paní Prokopovou : pro naši obec je jmenováno 16 komisařů a dva revizoři, organizační příprava je zajištěna ze strany ČSÚ.

12. března se v řádném termínu konalo 18. zasedání zastupitelstva obce Větřní. Zprávu o činnosti rady od posledního zasedání přednesl místostarosta pan J. Pirný.

Pan starosta pak členy zastupitelstva seznámil s návrhem konečného rozpočtu na rok 2001. Po projednání byl tento návrh jednomyslně schválen. Dále starosta a místostarosta nastínili zastupitelům zásady pro úhradu kaucí na byty přidělované do nájmu z majetku obce. Tento problém byl projednáván už i na předchozím zasedání. Tentokrát byl návrh 13 hlasy schválen, 2 zastupitelé se zdrželi hlasování. Rovněž byla schválena zástavní smlouva k pohledávce z nájemní smlouvy uzavřené mezi obcí Větřní a firmou Energo Český Krumlov s.r.o. " O provozování a správě tepelných zařízení v obci Větřní". Zasedání bylo přítomno 15 členů, dva byli omluveni.

- mj -

Upozornění obecního úřadu

Vzhledem k tomu, že se v poslední době stále častěji vyskytují případy volně pobíhajících psů a jiného domácího zvířectva po veřejných prostranstvích v obci, obecní úřad upozorňuje občany na dodržování vyhlášky č. 21 "O pohybu zvířat na veřejných prostranstvích". Vyhláška zakazuje volné pobíhání psů a ostatních domácích a hospodářských zvířat na veřejných prostranstvích. Majitelé těchto zvířat jsou povinni bezpečně zajistit jejich chov proti úniku. Pes musí být na veřejném prostranství označen evidenční známkou. V zájmu zachování čistoty, hygieny ochrany veřejného pořádku, bezpečnosti a nerušeného občanského soužití, je chovatel povinen udržovat zvíře v čistotě. Na veřejném prostranství je dále povinen zajistit vedení zvířete na vodítku a neprodleně uklidit zvířecí výkaly, pokud zvíře znečistí veřejné prostranství. Porušení výše uvedených povinností stanovených vyhláškou je posuzováno jako přestupek, za který je možno uložit pokutu podle zákonných předpisů. Další možností obecního úřadu je nechat psa odchytit a od majitele vymáhat vzniklé náklady.

-ml-

Studenti z Větřní na Gymnáziu v Českém Krumlově

Představují poměrně početnou skupinu v osmiletém, šestiletém a čtyřletém studiu.

Většinou přicházejí ze základní školy k přijímacím zkouškám velmi dobře připraveni. Poměrná blízkost školy jim dovoluje, aby se vedle náročného studia účastnili i mimoškolních aktivit v činnostech organizovaných školou i v kultuře a sportu.

Rád tedy připomínám studenty Miladu Filipovou a Jiřího Bláhu, kteří navštěvují hudební obor ZUŠ /housle a kytara/ a oba také vystupovali v inscenaci hry P. Weisse.

J. Bláha se podílel na prezentaci školy na webových stránkách Internetu (www.gymck.cz), počítačům se hlouběji věnují i Antonín Bláha a Martin Rytíř.

Pravidelným přispěvatelem školního časopisu Štafeta je Jiří Kubík. Ve sportu vynikají Romana Plchová, krajská přebornice v tenise a vynikající lyžařka, Marika Pupakisová, členka družstva, které zvítězilo v republikovém finále Středoškolských her ve volejbale. O sportovních událostech má podrobný přehled Lenka Lacinová.

Členkou poloprofesionálního pěveckého souboru Spirit Rose je fejetonistka Větrníku Lenka Pfefrlová.

Nemohl jsem ve stručném přehledu jmenovat všechny studenty z Větřní, ale chtěl jsem ukázat, že rozvíjejí své zájmy v nejrůznějších oblastech, a představit je z poněkud jiného pohledu.

-zd-

Stručná zpráva o postupu prací na renovaci kaple v osadě Lužná

V roce 2000 v měsíci březnu v čase vegetačního klidu pracovníci Okresního úřadu Český Krumlov - referát životního prostředí ořezali část větví na stromech - lípách v blízkosti kaple, které bránily při stavebních pracích na kapli.

Oklepali jsme starou omítku, provedli úklid prohnilé dřevěné střechy kaple, úklid kolem kaple. Udělány jsou již dveře kaple, částečně střecha a v současnosti se čeká na příznivější počasí, kdy budeme pokračovat na dokončení započatých prací.

V této krátké zprávě současně předkládám, jak jsem slíbila veřejnosti, dárce z obce Větřní, kteří přispěli finančně a jmenný seznam uzavírám ke dni 16.2.2001:

Božena Kyselová 100,- Kč  Luise Hlaváčková 50,- Kč
Rudolf Ruschak 200,- Kč  Anna Sulzerová 150,- Kč
Richard Sitta 100,- Kč  Růžena Dvořáková 200,- Kč
Petra Pivoňková 100,- Kč  V. Tomášková 100,- Kč
Gerda Weinhardová 100,- Kč  Žofie Kaprová 200,- Kč
Anna Kropíková 100,- Kč  E. a J. Bučkovi 1000,- Kč
Josef Tomáš 200,- Kč  Emilie Kalkušová 50,- Kč
Jana Choulíková 50,- Kč  Marie Körnerová 200,- Kč
Věra Špirochová 60,- Kč  Jitka Bláhová 100,- Kč
Jaroslav Homolka 300,- Kč  Jana Bierbaumerová 100,- Kč
Alena Eisenreichová 100,- Kč  Božena Marunová 70,- Kč
Emma Marxová 650,- Kč  Anastázie Chromková50,- Kč
Jana Voráčková 100,- Kč  Vlasta Lávičková 200,- Kč
Růžena Traplová 50,- Kč  Marta Bulánová 100,- Kč
Marie Zetíková 200,- Kč  MUDr.J. Vojtíšková 200,- Kč
Jaroslav Baňas 400,- Kč  Karla Zaumüllerová 100,- Kč
Pavla Linhová 100,- Kč  Petr Laisek 500,- Kč
Slávka Kreuzová 100,- Kč  Antonie Kriská 90,- Kč
RůženaDominová 200,- Kč  Kristýna Holubová 200,- Kč
Marie Zaumüllerová 100,- Kč  Zdeňka Šimková 200,- Kč
Ladislav Jelínek 100,- Kč  Celkem 7.270,- Kč

Obec v rozpočtu na letošní rok vyčlenila na tuto akci 50 000 Kč. Děkuji srdečně všem dárcům za finanční pomoc a děkuji také všem, kteří se zúčastnili při pracích na kapli. Těší nás, že lidé chtějí žít v hezkém, upraveném životním prostředí.

Emma Marxová, předseda Spolku

Jak jsme se sčítali

V posledních dvou číslech zpravodaje jsme informovali občany o přípravách a organizaci akce "Sčítání domů, bytů a osob 2001". Od poloviny měsíce února následovaly návštěvy sčítacích komisařů v domácnostech tak, aby před rozhodným okamžikem z 28.2.2001 na 1.3.2001, byly příslušné tiskopisy předány občanům. U převážné většiny občanů se sčítací komisaři setkali s pochopením a důvěrou, takže převzetí vyplněných dotazníků proběhlo bez problémů, jen v několika případech bylo využito možnosti předání zastoupení ČSÚ v Českém Krumlově. Sčítací komisaři a revizoři na základě vyplněných údajů provedli první souhrny údajů o osobách, bytech a domech za sčítací obvody, revizní obvody a Obec Větřní, které byly předány spolu s dotazníky ČSÚ v Českém Krumlově, kde proběhne revize součtů a předběžné sčítání za okres do konce měsíce června 2001.

Za sčítací a revizní komisaře v obci bych chtěla touto cestou poděkovat našim občanům za to, že nepodlehli negativní mediální propagandě a zodpovědným přístupem k vyplňování sčítacích tiskopisů přispěli k úspěšnému provedení sčítání lidu, domů a bytů v obci Větřní.

-zp-

Sisyfofa práce?

U data 22.4. v některých kalendářích najdeme poznámečku - Den Země. Právě před rokem jste si mohli v Českokrumlovských listech přečíst článek o ekologické aktivitě tehdejší 4.B, dnešní 5.B.

"Patnáct dětí z naší třídy vyrazilo na úklid pravého břehu Vltavy. Ještě než jsme vyšli, navlékli nám gumové rukavice, které používají v nemocnici. Už u továrny se našlo pár krabiček od cigaret. Udělali jsme několik fotek a dali se do práce. Dál jsme našli batoh, trenky, pádlo, záchodovou mísu a ještě spoustu dalšího odpadu. Už když jsme byli u hlavní skládky, neměli jsme skoro žádné místo v pytlích. Nakonec jsme objevili na velké skládce ještě sedačky z aut a tašku plnou lidských výkalů. Naplnili jsme během chvíle všech deset padesátikilových pytlů a to jsme nesebrali všechno.

Skoro po roce se tam ale nahromadila spousta dalšího odpadu. Doufáme, že budeme mít šanci všechno zase uklidit, abychom tak pomohli přírodě."

Za celou "úklidovou četu" předchozí slova sepsala Bára Hudečková. Je hezké, když děti nejsou lhostejné ke svému okolí a když pro jeho zlepšení mají dokonce chuť něco udělat. Jak dlouho jim však toto nadšení vydrží, když vidí marnost svého počínání? Jak dlouho bude trvat, než také podlehnou lhostejnosti? Bylo by hezké, kdyby se všichni lidé uměli chovat podle hesla "Tato Země není naše, máme ji jen vypůjčenou od svých dětí".

-jř-

Představení firmy Milan Hodboď H & Co

Stavební firma Milan Hodboď H & Co vznikla na podzim roku 1990 po rozdělení TJ Slavoj Český Krumlov na samostatné souběhy. Do té doby jsme pracovali jako přidružená stavební výroba u výše zmíněné TJ. Zpočátku firmu představovalo 20 pracovníků, 1 účetní a 1 vedoucí. Základ nové firmy tvořili pracovníci bývalého OSP Č. Krumlov, kde pracovali ve středisku specializovaném na údržbu památkových objektů a pan Hodboď byl vedoucím tohoto střediska. K odchodu z OSP došlo na podzim 1989 po neshodě s tehdejším vedením, přestože jsme v něm všichni úspěšně pracovali 20 let.

Na počátku jsme si nedovedli představit, jak obstojíme v konkurenci velkých místních podniků. Po 10 letech činnosti firmy můžeme říci, že patříme mezi největší v regionu. Zaměstnáváme cca 90 lidí z oboru.

Dodnes se specializujeme na práce, se kterými máme dlouholeté zkušenosti, to je na rekonstrukce především památkových objektů. Mezi nejznámější realizace patří objekt Máselnice Zámku Český Krumlov, budova bývalých lednic pivovaru Eggenberg, budova hudební školy LŠU Český Krumlov, dům s pečovatelskou službou Za soudem Č. Krumlov, Sparkasse Český Krumlov, čp.25 a 27 v Radniční ulici, Latrán 15 a jiné.

Od roku 1993 provádíme údržbu obecních bytů pro místní Obecní úřad a pro tyto činnosti máme k dispozici pronajatý stavební dvůr s vybavenými dílnami pro truhlářské, zámečnické a autoopravárenské práce a skladovací prostory.

Za dobu činnosti firmy jsme ve Větřní postavili kromě jiného i 17 nových bytů, provedli jsme výměnu či opravu střešních krytin a fasád na většině obecních domů. Dále jsme osadili vodoměry ve všech bytech a v některých domech byly vyměněny veškeré rozvody vody. Dále zajišťujeme stálou službu pro případné poruchy a havárie, které na zavolání opravujeme.

Postupem času se firma rozrostla též o geodetickou kancelář a dnes také vlastníme centrální výrobnu betonových směsí v Č. Krumlově.

Milan Hodboť

Upozornění

Uveřejňujeme rozšíření původních telefonních čísel do ordinace praktického lékaře MUDr.Vojtíška, zubní lékařky MUDr. Vojtíškové a dětské lékařky MUDr. Vaníčkové :

MUDr. Jaroslav Vojtíšek - praktický lékař - tel.č.732 777, 732 025, mobil: 0603 18 05 52
MUDr. Jana Vojtíšková - zubní lékařka - tel.č.732 777, 732 025
MUDr. Jaroslava Vaníčková - dětská lékařka - tel.č.732 777, 732 025, mobil: 0602 11 81 15

-maj-

Rozšíření nabídky zboží

Paní Eva Taclová oznamuje všem občanům, že rozšířila sortiment ve svém obchodě o některé druhy spotřebního zboží a nápojů.

Stáčené moravské víno z Mikulova:
bílé 1litr 34,-Kč
červené 1litr 38,-Kč

Točené limonády:
1 litr 5,90Kč, momentálně nabízíme 5 druhů,které se po deseti dnech mění.
Víno i limonády jsou točeny do lahví, které si donese zákazník.

Dále Vám nabízíme:
Drobné textilní a punčochové zboží: pláštěnky, deštníky, dětské bačkorky.
Tabákové výrobky: dutinky, tabáky, plničky.
Malířské a úklidové potřeby: kartáče, štětce, košťata, smetáky, lopatky, hadry, prachovky, houby, násady, špachtle, malířské válečky, malířské soupravy, fólie na malování, malířské štětky a WC kartáče.


Adresa redakce: Větřní 191
šéfredaktor Ing. Lubomír Klouda
redakční rada: Mgr. Marie Janoušková, Mgr. Jana Říhová, Lenka Preferlová, Zdeněk Duffek
vydává: Obec Větřní, IČO: 2469 182
grafická úprava: HotMilk mediální sdružení
tisk: H.O.T., Hořická ofsetová tiskárna
internetová verze: Jiří Bláha
vychází v nákladu 1500 ks, neprodejné
zpravodaj evidován ministerstvem kultury ČR pod ev. č. MK ČR E 11579.© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2001
Počet přístupů na tuto stránku od 1. srpna 2001 :
TOPlist 0