archiv: 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80č. 75, duben 2000


V tomto čísle najdete:
"Služby města" nejen pro město
Rozhovor s Miroslavem Vrábelem
Přátelství mezi školami
Co s ním?
Vzájemná pomoc občanů Větřní
Dívka školy
Energetická koncepce obce Větřní
Ze zasedání obecního zastupitelstva
GE Capital Bank nabízí jednoduché a rychlé bankovní služby
Ohleduplnost se vyplatí
Milé překvapení
Proces
Přímé telefonní číslo
Blahopřejeme našim dříve narozeným občanům
Paní Eva Taclová vás zve do prodejny KVĚTINÁŘSTVÍ
Upozornění pro čtenáře

"Služby města" nejen pro město

Několik desítek let zajišťují bývalé Technické služby, dnes Služby města Český Krumlov s.r.o., svoz a likvidaci komunálního odpadu také pro naši obec.

Systém sběru a svozu komunálního odpadu byl rozšířen o třídění některých složek. Na většině exponovaných míst v obci byly umístěny kontejnery, kam občané odděleně ukládají papír, sklo a plastové obaly. Tento způsob se osvědčil a převážná většina občanů těchto nádob k třídění odpadu využívá.

Takto vytříděný odpad není ukládán na skládku, ale je pro něj vyhledáváno další využití. Chtěl bych připomenout některé "maličkosti", které jsou pro většinu občanů samozřejmé, avšak některým je nutno je osvěžit:

plastové lahve je třeba ukládat čisté a pokud možno před uložením je sešlápnout nebo jinak zmenšit jejich objem
obaly tetrapack (papírové krabice s fólií, například od trvanlivého mléka, džusu a pod.) nejsou považovány za papír a patří do směsného komunálního odpadu, t.j. do popelnice, a nikoli do kontejneru na papír a ani nejsou určeny ke spálení!
barevné sklo - do takto označeného kontejneru patří veškeré sklo, tedy i bílé, avšak bez kovových uzávěrů a pokud možno neznečištěné.

Zvláštní pozornost je věnována nebezpečnému odpadu, což jsou zejména - galvanické články, rozpouštědla, barvy, lepidla, pryskyřice, olověné akumulátory, olejové filtry, upotřebená čistící tkanina, vyřazené obrazovky, znečištěné obalové materiály, zářivky, nebo ostatní odpad s obsahem rtuti, ledničky a pod. Tento odpad byl v loňském roce svážen při mimořádném svozu, který se osvědčil, a předpokládá se jeho opakování.

Mimo tuto akci, mají občané s trvalým bydlištěm ve Větřní, možnost individuálně odvézt nebezpečný a velkoobjemový odpad na separační místo Pinskrův dvůr, který se nachází na silnici z Českého Krumlova směr Kaplice, odbočka před prodejnou Borfaj, pod bývalým areálem Šumstav. Recyklační dvůr je otevřen v pondělí a ve středu, v době od 14,oo do 18,oo hodin a v sobotu od 10,oo do 16,oo hodin. Skládka v tomtéž místě je otevřena ve všední dny od 7,oo do 16,oo hodin.

Od 1. ledna letošního roku rozšířily Služby města Český Krumlov s.r.o. ve Větřní svou činnost o zimní údržbu komunikací, údržbu veřejného osvětlení, úklidové práce, a smluvně se zavázaly také provádět ošetřování veřejné zeleně. V závěru minulého roku skončil smluvní vztah obce s firmou Technos České Budějovice, která z části tyto práce dosud zajišťovala.

Pro krátkost času není možné zatím zhodnotit úroveň rozšířených služeb poskytovaných firmou Služby města Český Krumlov, s.r.o.. Podle prvních zkušeností lze předpokládat, že naše volba nebyla chybná.

Josef Pirný, zástupce starosty

Rozhovor s Miroslavem Vrábelem

Jste vedoucím odboru správy majetku. To znamená, že máte na starosti obecní byty a jejich údržbu.

Obec má 664 obecní byty. Z větších oprav jsou plánovány pro letošní rok opravy střech a fasád na domě č. 235 a 100, na č. 199, 200. Plánujeme opravu fasády č. 72-73 a zateplení severních stran kapliček /215 - 219/.

Probíhá přestavba nebytových prostor v č.72-73 na byty a jejich technické zhodnocení. V souvislosti s půdní vestavbou na č. 13 dojde k opravě střechy a fasády.

V obecních bytech často dožívá vybavení. Nájemníci nevědí, co musí hradit sami a co hradí vlastník (tedy obec).

Tyto požadavky upravuje jednak usnesení vlády a potom usnesení obecního zastupitelstva. Dne 15.5.1995 obecní zastupitelstvo rozhodlo, že nájemník ze svých prostředků hradí nový sporák i kuchyňskou linku.

Starý sporák odvezete?

Buď odvezeme, nebo si ho nájemník může za zůstatkovou cenu odkoupit.

Co další vybavení bytu?

Zde se řídíme usnesením vlády č. 258/1995 Sb. Můžeme tedy na naše náklady vyměnit po skončení životnosti míchací baterie a splachovače. U nátěrů oken hradíme jednu čtvrtinu, to znamená, vnější strany okenních křídel.Zbytek hradí nájemník sám. Společné prostory v domě - chodby, sušárny a pod. zpravidla nově malujeme při nátěrech oken.

Odbor správy majetku také provádí vyúčtování náhrad za užívání bytu.

V současné době připravujeme vyúčtování. Někdy dochází k nedorozuměním. Důvodem je možná skutečnost, že odběr tepla a studené vody se měří na patě domu. Každý dům je měřen zvlášť a tento údaj je podkladem pro fakturaci.

Jste ve funkci půl roku a několik občanů se pochvalně vyjádřilo o vašem způsobu jednání.

Snažím se každému vysvětlit, co je a co není možné v bytě opravit a změnit. Jsme vázáni usnesením obecního zastupitelstva i obecnými předpisy. Přesto se někdy nájemníci přicházejí k nám "vykřičet". Snažíme se však v rámci našich možnosti oprávněným žádostem vyhovět. Havárie v bytě řešíme okamžitě.

Kde jsou při správě obecních bytů největší problémy?

Jsou to rozhodně neplatiči. K začátku tohoto roku představují dluhy úhrad za užívání bytu 3 300 000 Kč. Jsou jednotlivci, kteří dluží 100 - 150 000. Za tyto prostředky bychom mohli kompletně zmodernizovat zhruba 30 bytových jader.

Neplatičům posíláme nejdříve upomínku s vyčíslením dluhu bez poplatku z prodlení. Potom upomínku před žalobou a poplatek z prodlení. Konečně platební rozkaz s výkonem rozhodnutí, po němž následuje exekuce a vystěhování.Velkým problémem je však nalézt byty II. a III. kategorie, kam by bylo možno některé z neplatičů přestěhovat. Větřní však má naprostou většinu bytů I. kategorie.

Co vám v poslední době udělalo radost?

Mám radost z většiny kvalitně provedených oprav. Z větších akcí to byl "statkový panelák" a fasády na domě 236 a 13.

Děkuji vám za rozhovor
Zdeněk Duffek

Přátelství mezi školami

Vše to začalo zcela náhodou na jedné soukromé návštěvě v Německu na podzim r. 1997. Slovo dalo slovo a začalo se rozvíjet přátelství mezi Základní školou ve Wegscheidu a ZŠ ve Větřní.

Nejdříve proběhla oficiální jednání mezi řediteli obou škol Paulem Wielandem a Josefem Mikešem. Pak už jsem se začali připravovat na první návštěvu. Pozvaní jsme byli na tamější tradiční soutěž ve čtení, která probíhá v adventním čase. Dnes ji pořádáme i u nás. Na návštěvu se jako první vydali nejen naši recitátoři, ale i pěvecký sbor a část sboru pedagogického. My učitelé jsme měli trochu obavy, neboť jsme si pamatovali povinno družbu z doby předrevoluční. Ale bezprostřednost a neformálnost ze strany německých kolegů hned v prvních minutách jakékoli obavy rozptýlily.

A tak nezůstalo jen i jediné vzájemné návštěvy. Celkem se jich za necelé tři roky uskutečnilo pět a na červen se již chystá další. Snažíme se, aby se vždy vystřídali žáci i učitelé. O výběru rozhoduje program akce. Jednou mají přednost sportovci, podruhé zpěváci, jindy třeba třída, která vyrobila učební pomůcku pro své německé kamarády o výrobě papíru. Na oplátku teď máme my ve škole učební panely o technice zpracování lnu a výrobě plátna.

Za dobu trvání přátelství se naši žáci dověděli, že wegscheidská škola je zaměřena na hudební výchovu, že nemá školní jídelnu, ale jen bufet, kde si lze koupit svačinu, že žáci nejvyšších ročníků sami zajišťují na přechodech u školy bezpečný příchod a odchod svých malých kamarádů…Nejvíce obdivovaný je však při každé prohlídce školy bazén a dívky závistivě pokukují po vybavení cvičné kuchyně. Snažíme se získávat i poznatky mimo školu. S nadšeným ohlasem se setkala návštěva místní tkalcovny-manufaktury, kde jsme viděli klasické tkalcovské stavy pro ruční tkaní v provozu. Nezapomenutelné je i přijetí u tamějšího starosty, který se rozhovořil o historii kraje. Ten si blíže prohlédli pracovníci naší školy při poslední návštěvě, zvláště pak historický Pasov.

I my máme co ukazovat našim přátelům a taky to rádi děláme. Jediným problémem celého přátelství jsou peníze. Naše škola bohužel nemá finanční prostředky na takovéto akce, ale našlo se jedno řešení. Regionální rozvojová agentura Šumava nám zatím každoročně poskytovala v rámci Fondu malých projektů Phare určitou peněžní částku. Bez této pomoci by vše muselo ustat. A to by byla určitě škoda, vždyť už vznikla i osobní přátelství a ověřit si poznatky z hodin němčiny ,ale i angličtiny v praxi… Nevěřili byste, kolik radosti dokáže udělat první úspěšný rozhovor, při němž naši školáci zjistí, že to "šprtání" slovíček a gramatiky přeci jen k něčemu je.

-jř-

Co s ním?

Parafrázovaný nerudovský název se tentokrát váže k úvaze o objektu bývalé Integrované střední školy ve Větřní a ještě dříve Středního odborného učiliště. 30. června 1998 skončila v dílnách, učebnách a internátě veškerá dosavadní školská činnost. Žáci a studenti od září nastoupili do Střední zdravotnické školy, Rodinné školy a Středního odborného učiliště Český Krumlov, což je zařízení, které vzniklo transformací ISŠ do původní zdravotnické školy. Ve Větřní zůstaly prázdné budovy, které školský úřad v zastoupení státu nabídl k využití Městu Český Krumlov a Obci Větřní. Pro naše obecní zastupitelstvo nebylo jednoduché rozhodnout zda objekt převzít. I když byl navržen bezúplatný převod bylo zřejmé, že jen udržovací náklady jsou pro možnosti obecního rozpočtu poměrně vysoké a sporné byly i možnosti dalšího využití prostor. Nicméně nakonec byly vzaty v úvahu především názory občanů bydlících v této části obce, kteří měli obavy o další osudy této lokality. Bylo skutečně možné předpokládat, že pokud by budovu nepřevzala obec, stát ji odprodá za minimální cenu jakémukoli jinému zájemci, což by mohlo v krajním případě mít nepříjemné důsledky pro naše občany. Město Český Krumlov, po rozhodnutí našeho zastupitelstva o převzetí objektu, na nabídku nereflektovalo.

Původní záměry předpokládaly využít tělocvičnu pro sportovní vyžití veřejnosti, internát, dle přání školské sféry, k ubytování studentů a dosavadní dílny a učebny k výrobním účelům. Pro studentské ubytování rozšířily školy v Českém Krumlově dotazníky, které nabízely pobyt po dobu školního roku za velmi příznivých podmínek. O využití výrobních prostor byla uzavřena dohoda s firmou zabývající se zpracováním papíru, která by v místě zaměstnala 80 občanů.

Převod byl poměrně rychle administrativně vyřízen na ministerstvu školství, naopak naprosto neúměrné zpoždění mělo vyřízení žádosti na ministerstvu financí. Díky této prodlevě došlo k předání až v červnu 1999. To způsobilo, že zmiňovaná výrobní firma byla nucena získat potřebné prostory jinde a dnes, bohužel pro nás, skutečně vyvíjí uvažovanou činnost v plném rozsahu v Netolicích. Ohlas na nabídky studentského ubytování byl nakonec zcela minimální. O závaznou přihlášku mělo vážný zájem pouze 6 studentů, přičemž pro úhradu alespoň přímých nákladů by byl potřebný počet asi 60 osob. Proto pro další využití internátní části budovy bylo rozhodnuto připravit záměr přestavby na byty. Realizací by zde vzniklo 40 obecních bytů. Podmínkou je získání státní dotace, o níž bylo požádáno. O využívání tělocvičny je poměrně velký zájem, svou činnost zde vyvíjí jednak školy a dále i nejrůznější sportovní oddíly a neorganizovaná veřejnost.

-pl-

Vzájemná pomoc občanů Větřní

Výzvu obyvatelům obce Větřní o poskytnutí peněžité pomoci na rekonstrukci kaple v osadě Lužná předkládá organizace Spolek přátel Šumavy- Bőhmerwaldverein ve Větřní.

Posláním Spolku přátel Šumavy je přispívat k lepšímu vzájemnému porozumnění mezi sousedy (národy) po obou stranách nedaleké státní hranice. Spolek byl založen v roce 1997, je řádně zaregistrován, má 76 členů, nedostává příspěvky od státu, příjmy jsou příspěvky a dary členů.

V minulém roce se nám podařilo dokončit rekonstrukci Červené kapličky před osadou Kaliště. Udělejte si někdy vycházku tímto směrem, vnímejte klid a krásu přírody a zamyslete se chvíli nad Boží láskou u tohoto posvěceného místa.

Pohodlná cesta do Lužné je oblíbenou trasou vycházek pro starší i mladší obyvatele Větřní v každé roční době. U kapličky v Lužné se běžně na chvíli zastavíme a konstatujeme, jak vše z roku na rok víc chátrá. Rádi bychom se do rekonstrukce kaple pustili již v tomto jubilejním roce. Rekonstrukce potrvá déle než rok, náklady na opravu se odhadují na 100.000 Kč.

Obnovená kaple by se hezky vyjímala v osadě Lužná, byla by k prospěchu současníkům i živým odkazem příštím generacím.

Děkujeme všem dárcům.

Peněžní pomoc můžete předat paní E. Marxové, Větřní č.242, která ji řádně zapíše.

V závěru roku uveřejníme s jakým ohlasem jsme se u občanů setkali a dárce jmenovitě uvedeme.

Emma Marxová

Dívka školy

Poslední únorový pátek v tělocvičně ZŠ proběhl 2. ročník volby školní miss. Osm odvážných dívek muselo na svoji stranu získat porotu ve čtyřech disciplínách, kterými byly rozhovor s porotcem, zhotovení přáníčka k sv. Valentýnovi, volná disciplína a promenáda ve společenských šatech.

Dívkou školy se stala Eliška Koričarová, první vícemiss Petra Pivonková a druhou vícemiss Zdeňka Poláčková.

A protože nejsme jenom dívčí škola, vyhlásily dívky 9.A soutěž Chlapec roku. kdo jím bude? Na to si musíme ještě chvíli počkat.

-jř-

Energetická koncepce obce Větřní

V předcházejícím čísle bylo zmíněno, že se očekává stanovisko Státní energetické inspekce Č. Budějovice k energetické koncepci obce. Energetická inspekce v závěru svého stanoviska konstatuje rovnocennost variant centrálního zásobování a plynofikace s tím, že poukazuje na změny cen zemního plynu, ke kterým došlo v závěru minulého roku, tedy až po vypracování koncepce. Proto doporučuje vypracovat informativní kalkulace ceny tepla pro obě varianty, aby konečné rozhodnutí bylo co nejobjektivnější.

Zpracovatel koncepce, firma March Consulting, reagovala na stanovisko energetické inspekce tak, že prokazuje nepodstatný vliv cenových změn zemního plynu a dokládá správnost svých závěrů.

Obec vypsala výběrové řízení formou neveřejné soutěže na získání strategického partnera pro realizaci záměru energetické koncepce. O realizaci záměru projevilo zájem 21 firem. Do termínu doručení nabídek, 1. března t.r., však z jednadvaceti zájemců podalo nabídku do soutěže pouze jedenáct. Z podaných nabídek pak 9-ti členná výběrová komise vybrala šest nabídek, které vyhověly vypsaným podmínkám. Po té následovalo ještě upřesnění vybraných nabídek tak, aby bylo možné provést jejich objektivní porovnání. Z šesti nabídek byla ve druhém kole vybrána výběrovou komisí dne 28. března t.r. firma Uniterm, Jablonec n. Nisou. V následujícím období proběhne s vítězem výběrového řízení jednání o definitivní podobě smluvního vztahu, jehož výsledek je podmíněn schválením obecního zastupitelstva. Pokud by nedošlo k oboustranně přijatelné dohodě v době úměrné potřebám dalšího postupu realizace, bude obcí požádána o obnovu jednání firma, která se ve výběrovém řízení umístila na dalším místě v pořadí.

-kl-

Ze zasedání obecního zastupitelstva

Zastupitelé obce se poprvé v tomto roce sešli v pondělí 13.března na 11.schůzi OZ.

V úvodu byla zvolena návrhová komise a bez připomínek byl schválen i devítibodový program zasedání.S činností obecní rady od posledního zasedání obecního zastupitelstva seznámil zastupitele pan Pirný.

Bodem,kolem kterého se rozpoutala největší diskuse,bylo projednávání vyhlášek Obce Větřní.Zejména pak vyhláška č.21 "o pohybu zvířat na veřejných prostranstvích"vydávaná v samostatné působnosti.Nabytím účinnosti této vyhlášky bude zrušena platnost vyhlášky č.5 "o ochraně životního prostředí" ze dne 14.4.1992.Obecní zastupitelstvo vzalo také na vědomí obecně závaznou vyhlášku č.22 "o udržování čistoty veřejných prostranství"Obce Větřní vydávané obecní radou v přenesené působnosti.

Domnívám se,že v současné době je pro obyvatele nejsledovanějším problémem řešení energetické koncepce obce.A i ten byl na zasedání projednáván.Pan starosta podal podrobnou informaci o financování plynofikace a ujistil přítomné,že bude přesně zváženo v jakém rozsahu a na co budou finanční prostředky obce vynakládány.

Dále byl projednáván prodej pozemků a žádost o prominutí pohledávky na nájemném z pronájmu nebytových prostor.

Zasedání se účastnilo 16 jeho členů,jeden byl omluven.

Na závěr bych si dovolila osobní poznámku: Velmi mě zaráží tak malý zájem veřejnosti o "věci veřejné".Ačkoli jednání OZ jsou veřejnosti přístupná,i tentokrát byla její účast minimální (4 občané).

- mj -

GE Capital Bank nabízí jednoduché a rychlé bankovní služby

GE Capital Bank, která v listopadu minulého roku zahájila svou činnost po celé České republice, je členem jedné z největších společností světa, koncernu General Electric (GE).

Společnost General Electric byla založena před více než sto lety v roce 1892 a u její kolébky stál geniální vynálezce Thomas Alva Edison. Po celou dobu své existence je General Electric synonymem kvality a špičkových technologií. Společnost dnes působí ve více než sto zemích světa. Vlastní 250 výrobních závodů ve 26 státech a zaměstnává 340 tisíc pracovníků po celém světě.

Za loňský rok společnost General Electric dosáhla rekordních hospodářských výsledků, když vytvořila zisk po zdanění ve výši 10,72 miliardy amerických dolarů. To je o patnáct procent více než předloni, kdy zisk koncernu činil 9,30 miliardy dolarů.

GE Capital, finanční divize koncernu General Electric, je jednou z největších finančních společností na světě. Společnost GE Capital je tvořena skupinou 28 firem, které poskytují svým klientům kvalitní finanční služby s vysokou přidanou hodnotou.

V České republice vlastní skupina GE Capital tři společnosti. Vedle GE Capital Bank je to dále GE Capital Multiservis a GE Capital Leasing.

Banka nabízí široké veřejnosti vyspělé a moderní finanční produkty, které ztotožňují tři základní zásady společnosti GE Capital Bank: rychlost, kvalitu a jednoduchost. Pro klienty je velmi výhodná také pobočková síť GE Capital Bank, která čítá celkem 245 obchodních míst po celé České republice.

Drobným klientům nabízí GE Capital Bank vedení běžného účtu, účtu O.K.O. (jde o žirový typ účtu), spořící účet k účtu O.K.O., jednorázové i revolvingové termínované vklady, vkladní knížky, mezinárodní platební karty, atd. Mezi nejnovější a zároveň nejúspěšnější produkty patří dva úvěrové produkty pro občany. Jde o Flexikredit a Osobní půjčku Expres. Flexikredit je určen pro pokrytí okamžitých a dočasných výdajů klientů GE Capital Bank. Tato služba je poskytována majitelům žirových účtů O.K.O. Umožňuje jim čerpat prostředky z O.K.O. účtu až do povoleného debetního zůstatku a to kdykoliv bez dalšího schvalování bankou.

Osobní půjčka Expres je rychlý, jednoduchý a snadno dostupný úvěr. Pro jeho získání není nutný ručitel či jiný druh jištění. Prostřednictvím Expres půjčky je možné získat 30 až 150 tisíc korun. Předností Expres půjčky je zejména rychlost s jakou je vyřízena. Rozhodnutí o předběžném schválení Expres půjčky se totiž žadatel dozví na počkání při své první návštěvě obchodního místa GE Capital Bank. Smlouva o půjčce je pak s klientem banky uzavřena do jedné hodiny. S "příchozím z ulice" po dvou dnech . V obou případech jsou peníze připsány na účet do 24 hodin po podpisu smlouvy.

O uvedených přednostech GE Capital Bank se může každý zájemce osobně přesvědčit, navštíví-li obchodní místo GE Capital Bank v Českém Krumlově sídlící na adrese Vyšehrad 169. Zdejší zaměstnanci jsou připraveni poskytnout každému kompletní informace o produktech, servisu a službách GE Capital Bank.

Provozní doba tohoto obchodního místa je pondělí až pátek 7.30 až 16.30 hod, tel.+420 380 716 811.

Ohleduplnost se vyplatí

Pro informaci občanů zveřejňujeme plný text vyhlášky schválené obecním zastupitelstvem dne 13.3.2000.

Vyhláška č. 21 - o pohybu zvířat na veřejných prostranstvích

Obecní zastupitelstvo ve Větřní se na svém jednání dne 13.3.2000 dle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích § 14 odst. 1, písm. o), § 16 odst. 1 a 17, usneslo na schválení této obecně závazné vyhlášky v samostatné působnosti.

čl. 1 Pro účely této vyhlášky se za veřejné prostranství považují zejména ulice, parky, sady a veřejná zeleň, jakož i jiné plochy volně přístupné bez omezení.

čl. 2 a) Zakazuje se volné pobíhání psů a ostatních domácích a hospodářských zvířat na veřejných prostranstvích a majitelé těchto zvířat jsou povinni bezpečně zajistit jejich chov proti úniku.
b) Pes musí být na veřejných prostranstvích označen evidenční známkou, kterou při přihlášení vlastník od obecního úřadu obdrží. Bližší podrobnosti o evidenci psů jsou uvedeny v obecně závazné vyhlášce Obce Větřní č. 16 o místních poplatcích.
c) Vlastník psa je povinen jej přihlásit do 15 dnů od počátku chovu k evidenci na finančním odboru Obecního úřadu ve Větřní.
d) V zájmu zachování hygieny, čistoty, ochrany veřejného pořádku, bezpečnosti a nerušeného občanského soužití je chovatel povinen
- udržovat zvíře v čistotě
- na veřejném prostranství zajistit vedení zvířete na vodítku
- neprodleně uklidit zvířecí výkaly, pokud zvíře znečistí veřejné prostranství

čl. 3 Porušení této vyhlášky bude stíháno jako přestupek, pokud nepůjde o jiný správní delikt nebo o trestný čin.

čl. 4 Dnem účinnosti této vyhlášky se ruší platnost vyhlášky č. 5 vydané zastupitelstvem Obce Větřní 14.4.1992.

čl. 5 Tato vyhláška se zveřejňuje dne 15.3.2000 a nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.

Milé překvapení

Telefon. Nečekané pozvání na návštěvu a zároveň prohlídku bytu. Co teď? Tradice žádá přinést do nového bytu dárek a mně zbývá pouhá hodinka. Obléknu se a snad cestou něco seženu.

Mé kroky směřovaly do květinářství p. Taclové, která prodává i dárkové předměty. Hned jak jsem vylíčila svoji situaci,už se přede mnou vršily možné dárky. Po chvíli jsme se na jednom dohodly a mně bylo nabídnuto i zabalení. Podvědomě jsem očekávala běžný papír a tradiční převázání stužkou.

Ale čekalo mě první milé překvapení. nejenže jsem si balicí papír mohla sama vybrat, navíc před mýma očima začalo vznikat malé umělecké dílo. Moje zvědavost mi nedala a já se začala vyptávat. Během rozhovoru jsem se dověděla, že květinářství poskytuje i dárkovou balicí službu a vůbec si nemusíte dárek zakoupit v prodejně. Samozřejmě jsem se zajímala i o cenu. A tady mě čekalo druhé milé překvapení. Suma, kterou jsem za tuto službu zaplatila, byla nižší, než kdybych si dárek balila sama a musela bych si k tomu potřebné věci koupit. A to už vůbec nemluvím o čase, pocuchaných nervech a pochybném výsledku.

Byla jsem zachráněna, na návštěvu jsem stihla přijít včas a protože si myslím, že i vzhled balíčku vypovídá o našem vztahu k obdarovávaným, určitě této služby budu od nynějška využívat častěji. Zkuste to někdy i Vy.

-jř-

Proces

Prvomájový průvod se stovkami nadšených pionýrů v bílých košilích, obrovské fronty na banány a pomeranče, veksláci, Tuzex, schůze a sjezdy, ojedinělá chuť amerických cigaret, rozestavěná sídliště, železná opona... rok 1967.

Na tuto dobu vzpomínáme různě: s jemnou nostalgií, nadhledem, neradi, rádi, vůbec...Atmosféru "dob nedávno minulých" nám připomíná snad už jen nesmrtelný major Zeman a hrstka starších českých filmů.

Při prohlídce obecního archívu jsme náhodou objevili zajímavý dokument z roku 1967. Jedná se o zápis z projednávání přestupkové komise. Cituji: "Zemědělská komise zjistila, že občan X neoprávněně drží kozla, kterého užívá k připouštění koz a za toto vybírá poplatek v částce 10 Kčs." Co na to obžalovaný občan X? "Občan X prohlašuje, že kozla připustil pouze třikrát mimo občana Y, který byl též pozván na schůzi zemědělské komise, jako svědek." Jak to tedy všechno nakonec bylo? Připouštěl občan X kozy nebo občana Y? A jak dále postupovala přestupková komise? "Zemědělská komise upozornila občana X na následky přestupku, kterého se dopustil a uložila mu pokutu ve výši 10 Kčs."

Tolik tedy citace z dnes už historické dokumentace. Mohl by se podobný případ objevit i dnes? Dnes, v době hromadně krachujících bank, podniků a cestovních kanceláří? Anebo že by se všichni tuneláři mírně přeorientovali a pustili se do nelegálního připouštění koz? Jistě by to nebyl špatný nápad. I když ... ta pokuta by dnes přeci jen byla o něco vyšší!

-lp-

Přímé telefonní číslo

v minulém zpravodaji jsme uveřejnili telefonní čísla lékařů, zapomněli jsme však uvést přímé telefonní číslo praktické závodní lékařky p. MUDr. Brožové. Dnes to napravujeme a uvádíme přímé telefonní číslo, které je 732 435. Občané, kteří dříve navštěvovali MUDr. Čtvrtníka a chtějí být dále ošetřováni závodním lékařem jsou tímto vyzýváni, aby navštívili ordinaci závodního lékaře a nechali se zaregistrovat, pokud tak už neučinili.

Blahopřejeme našim dříve narozeným občanům

V měsících březnu a dubnu oslavili někteří naši spoluobčané významná životní jubilea.

Březen:
pan J. Bak z Větřní 209 (70 let),
pan F. Homolka z Lužné 21 (75 let),
paní E.Platenková z Větřní 139 (75 let)

Duben:
paní B. Soukupová z Větřní 15 (75 let),
pan J. Salcer z Němče 26 (75 let),
paní B. Sýkorová z Větřní 169 (75 let),
paní M. Urbanová z Němče 45 (90 let)

Všem jmenovaným přejeme mnoho zdraví a spokojenosti do dalších let.

Paní Eva Taclová vás zve do prodejny KVĚTINÁŘSTVÍ

Prodejnu najdete v horní části obce, na adrese: Větřní 178, tel. +420 380 732 463.

Otevírací doba:
Pondělí : 14,00 - 17,00 hod.,
Úterý až Pátek : 9,00 - 12,00 a 13,00 - 17,00 hod.,
Sobota : 9,00 - 11,00 hod.

Prodejna nabízí široký sortiment květin:
řezaných, suchých, umělých i hrnkových, které si můžete objednat z katalogu. Na přání vám zhotovíme kytice, suché vazby - i do vlastních, donesených nádob. Dále zde najdete drobné dárky z keramiky, dřeva, proutí, porcelánu a jiných přírodních materiálů.

Provádíme i balicí dárkovou službu:
takže zabalíme nejen dárky zakoupené v naší prodejně, ale i vámi donesené dárky.

Po celý rok můžete v prodejně zakoupit dekorativní materiál a ozdoby sezónního charakteru (Vánoce, Velikonoce, atd.)

Zahrádkářům a pěstitelům květin můžeme nabídnout truhlíky, květináče, misky, zeminu, hnojiva, semena. Na objednávku: sazenice balkónových i jiných květin a zeleniny.

Novinkou v naší prodejně jsou samolepící i ostatní tapety, možnost objednat si polystyrénové podhledy a PVC dlažbu.

Všem zákazníkům můžeme nabídnout a doporučit široký výběr aromatických olejů firmy SALUS.

Upozornění pro čtenáře

Změnili jsme distributora Větrníku. Distribuci již od minulého čísla nezajišťuje Česká pošta, a.s., ale občan naší obce p. Josef Vlček. Jsme přesvědčeni, že tato změna zlepší distribuci našeho zpravodaje. I nadále je možné výtisk Větrníku získat na obecním úřadu nebo v obecní knihovně.


Adresa redakce: Větřní 191
šéfredaktor Ing. Lubomír Klouda
redakční rada: Mgr. Marie Janoušková, Mgr. Jana Říhová, Lenka Preferlová, Zdeněk Duffek
vydává: Obec Větřní, IČO: 2469 182
grafická úprava: HotMilk mediální sdružení
tisk: H.O.T., Hořická ofsetová tiskárna
internetová verze: Jiří Bláha
vychází v nákladu 1500 ks, neprodejné
zpravodaj evidován ministerstvem kultury ČR pod ev. č. MK ČR E 11579.© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2001
Počet přístupů na tuto stránku od 1. srpna 2001 :
TOPlist 0