archiv: 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 87č. 88, únor 2003


V tomto čísle najdete:
Rozhovor se starostou
Složení orgánů samosprávy obce Větřní
Ze zasedání obecního zastupitelstva
Informace k vydání prvního občanského průkazu při dovršení 15 let
Pozvánka do knihovny
Nezaměstnanost v obci začíná být vážným problémem
Malé ohlédnutí
Vánoční koncert
Podnikejte ve venkovské turistice!
Potřebujete poradit?

Rozhovor se starostou

Na ustavujícím zasedání zastupitelstva jste byl znovu zvolen starostou, jaké máte pocity ?

V každém případě bych chtěl voličům za důvěru poděkovat, ačkoliv bych byl nerad, aby to znělo příliš nadneseně, chci je ujistit, že považuji za svou povinnost zastupovat všechny občany, to znamená i ty, kteří mne nevolili. Bez ohledu na mé osobní pocity je patrně kladem, že může být zachována jistá kontinuita v činnosti obce, což by při radikální změně mohl být určitý problém.

V loňském roce postihla obec povodeň , jak pokračuje odstraňování škod.

K největším škodám na obecním majetku došlo ve dvou lokalitách, a to v části obce U Lípy a na Horánku (náves starého Větřní) . V prvním případě, kde byl stav nejhorší, neboť byl občanům znemožněn přístup do domků, je práce v podstatě dokončena. Byly obnoveny tři stržené mostky, podzemní sítě rozvodů elektřiny, vody a plynu a komunikace byla pokryta novým živičným povrchem.

Na Horánku se provedly pouze minimální provizorní úpravy. V současné době je zpracováván prováděcí projekt nové oddílné kanalizace, kde budou zvlášť svedeny splaškové a povrchové vody. Současně s tím se zvažuje nová trasa vodovodního řadu a rozvod kabelů pro veřejné osvětlení. Náročná stavba by měla být ukončena do konce roku 2003. Zátoňský most je záležitostí Krajské správy a údržby silnic.Byl provizorně podložen, pro přejezd je však omezena jeho tonáž, což znamená jisté komplikace pro občany bydlící na pravém břehu řeky. Stavbu nového mostu zatím potvrzenou nemáme, i když ji stále urgujeme.

V obci je několik menších podniků: stavební podnik, výrobna sáčků, truhlárny.Vidíte nějaké možnosti pro rozšíření podnikání ?

Vzhledem k relativně vysoké nezaměstnanosti uvažujeme o možnostech rozšíření pracovních příležitostí.Nepříznivě působí v tomto směru terénní podmínky obce, kde poblíž zóny bydlení lze těžko najít souvislejší plochu vhodnou pro výstavbu. V návaznosti na restrukturalizaci Jihočeských papíren je snad možné uvažovat o budoucím využití údolí Dolního Němče ( bývalá plocha zauhlování, rámečkárny atd.).Jsou zde zavedeny sítě, poblíž je vlečka. Tam by byla šance uplatnit podnikatelský záměr, protože celá oblast má průmyslový charakter.

Zatím jsme se snažili všem podnikatelským záměrům vyjít vstříc ( poskytnout vhodné prostory za přijatelné nájemné a pod.)

Vzhled obce by jistě potřeboval zlepšit : poškozené sousoší, zarostlá Vydrovka, zpustlé okolí hřiště.Myslíte, že je možné tyto nedostatky odstranit ?

Máme naplánovanou zásadní opravu školního hřiště, které rovněž bylo poškozeno povodní. Projektové řešení bylo objednáno u Stavební geologie a geotechniky , pracoviště České Budějovice. Ta by měla připravit řešení celého areálu.

Na Vydrovku byla dokonce kdysi zpracována odborná studie na její úpravu v lesopark.její případná realizace je záležitostí majetkových vztahů a financí.Byl bych sám rád, aby k tomu jednou došlo,ale v horizontu dvou let se asi úpravy neuskuteční.

Pravdou je, že jsme se v minulých letech věnovali větším akcím a běžná údržba zůstávala stranou.Ať už proto, že peněžní prostředky nepokryjí všechny potřeby, nebo se projevila nechuť neustále dokola financovat škody způsobené vandaly (lavičky v parcích, odpadové koše, veřejné osvětlení apod.).

Větřní se stává stále více noclehárnou Českého Krumlova. Mnozí z nás starších vzpomínají v této masopustní době na plesy někdejších společenských organizací. Vrátí se někdy do obce společenský život?

Já osobně také s trochou nostalgie vzpomínám, nicméně je pravdou, že se většina těchto akcí odbývala ve Společenském domě, který míval ještě v šedesátých a sedmdesátých letech velmi solidní úroveň . Objekt je v majetku papíren a dnes v desolátním stavu..

Obec dotuje knihovnu, bazén a tělocvičnu. Na další aktivity zatím rozpočtové prostředky nepostačují.Jakékoli reálné záměry v tomto směru, které by znamenaly přínos pro kulturní život v obci, bychom určitě podpořili.

Obec má pěkné okolí s řadou turistických tras a vyhlídek. Často však pěknou přírodu kazí divoké skládky, např. kolem silnice Větřní - Kájov.

Nepovolené skládky jsou naší trvalou " černou můrou " ,jejich původci se mnohdy rekrutují i z obyvatel, kteří nežijí v obci. Málokdy se podaří nalézt a potrestat viníka.Spolupracujeme s Policií ČR , a i když se některé případy podařilo vyřešit, problém dlouhodobě trvá. Bude třeba se trvale zaměřit na kontrolu ukládání odpadů, zejména popela . Jde zvláště o ty občany, kteří nemají popelnici ( nádobu). Nebo ji i vlastní, ale podle evidence ji během roku minimálně vyvážejí.

Ptal se: Zdeněk Duffek

Složení orgánů samosprávy obce Větřní

Volbami do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 1. a 2. listopadu 2002, došlo k některým změnám ve složení orgánů samosprávy obce. Do řad zastupitelů, kteří byli opětovně zvoleni, přišli některé nové tváře a rovněž tak i ve výborech ZO a komisích RO začali pracovat noví lidé. Tímto bych vás chtěla informovat o složení zmíněných orgánů obce, na které se můžete obracet se svými požadavky, návrhy a podněty.

Zastupitelstvo obce má 17 členů : Mgr. P. Pešek, Zdeňka Šimková, Josef Kánic, Zdeněk Duffek, Arnošt Perník, Daniel Pražma, Milan Mikeš, Jiří Kubík, Bohumír Šimek, MUDr. Jaroslava Vaníčková, Ing. Lubomír Klouda, MUDr. Jaroslav Vojtíšek, Petr Laisek, Otakar Paukner, Mgr. Antonín Krák, Josef Pirný, Otakar Dvořák.

Každý z výše uvedených zastupitelů, kteří byli řádně zvoleni ve volbách, vykonává kromě zastupitelské práce ještě další funkce v orgánech obce. Rovněž tak i další občané obce, kteří nejsou členy zastupitelstva, pracují ve výborech a komisích.

Do Rady obce byli zvoleni: Petr Laisek, který rovněž zastává post starosty obce, Josef Pirný, místostarosta a další členové rady:: MUDr. Jaroslav Vojtíšek, Zdeněk Duffek a Jiří Kubík.

Zastupitelstvo podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., v posledním znění, je povinno zřídit jako iniciativní a kontrolní orgány výbory. Vždy ale musí zřídit kontrolní a finanční výbor. Do čela Kontrolního výboru byl zvolen Mgr. Antonín Krák a dalšími členy jsou: Josef Kánic, Ing. Alexandra Lojdová, Mgr. Pavel Pešek a Ing. Pavel Štindl.

Finanční výbor se skládá: Ing. Lubomír Klouda - předseda, členové: Bohumír Šimek, Rosemarie Stropková, Jana Candrová, Ing. Lubomír Lojda.

Jako iniciativní a poradní orgány rady obce pak byly zřízeny následující komise:

Komise grantu mládeže: Josef Pirný, Daniel Pražma, Otakar Dvořák, Milan Mikeš, Mgr. Dagmar Kopačková,

Komise sociálně-zdravotní: Arnošt Perník, MUDr. Jaroslava Vaníčková, Otakar Paukner, Zdeňka Šimková, Miloslava Jarošová,

Komise pro publikační a dokumentační činnost (zajišťuje vydávání tohoto zpravodaje): Ing. Lubomír Klouda, Zdeněk Duffek, Mgr. Jana Říhová, Lenka Pfefrlová ml. Mgr. Marie Janoušková, Jiří Vávra,

Komise klubu důchodců: Kristina Prilipínová, Jitka Bláhová, Hana Valvodová,

a jako poslední Komise povodňová: Petr Laisek, Josef Pirný, Marie Jiříčková.

Věřím, že jsem vám výčtem výše uvedených informací poskytla alespoň základní přehled o zajištění výkonu samosprávy obce.

Marie Jiříčková, tajemník OÚ

Ze zasedání obecního zastupitelstva

V minulém volebním období poslední, 26. zasedání členů zastupitelstva obce se uskutečnilo 14. října 2002. Po schválení programu jednání a informacích o činnosti rady obce od posledního zasedání, zhodnotil pan starosta uplynulé volební období a informoval členy zastupitelstva o průběhu ničivých povodní a následného odstraňování vzniklých škod. V této souvislosti se zastupitelé dozvěděli o finančním daru od partnerské obce Lotzwil, který bude předán při návštěvě jejích zástupců v letošním roce a přispěje k napravení škod způsobených povodněmi.

Dále se projednávalo zařazení ZŠ ve Světlíku pod ZŠ Větřní. Jednání byl přítomný starosta obce Světlík požádal o toto zastupitele v souvislosti se změnou zákona o státní správě a samosprávě ve školství. Rovněž z důvodu této změny byla odvolána ze své funkce ředitelka MŠ Větřní B. Šinková a mateřská škola byla také zařazena pod ZŠ Větřní. Zastupitelé schválili novou Zřizovací listinu ZŠ Větřní se součástmi MŠ Větřní, ZŠ Světlík a ŠJ Světlík a Smlouvu o spolupráci mezi obcí Větřní a obcí Světlík.

Schválena byla také Zřizovací listina obecní knihovny ve Větřní a nový Knihovní řád.

Tajemnice obecního úřadu informovala o přípravách voleb do obecního zastupitelstva, o počtu volebních stran a o organizačním zajištění voleb.

18. prosince loňského roku se uskutečnilo 1. zasedání nového zastupitelstva obce, které vzešlo z podzimních voleb a o jehož složení vás také informujeme na stránkách tohoto zpravodaje.

Jako první byl projednáván provizorní rozpočet obce na rok 2003. Po mnohých dotazech zastupitelů, na které odpovídali kompetentní zaměstnanci OÚ a přizvaní odborníci, byl návrh jednomyslně schválen.

Dále zastupitelé projednávali návrh ceny tepla a schválili cenu vodného a stočného pro tento rok. Zastupitelé odsouhlasili navrženou cenu vodného ve výši 22,69 Kč/m3 a stočného - 20,31 Kč/m3.. Návrh ceny tepla byl projednán s ředitelem firmy Energo, ale konečná cena tepla může být stanovena až po skončení topného období.

V průběhu zasedání byli zvoleni - předseda finančního výboru Ing. Lubomír Klouda a předseda kontrolního výboru Mgr. Antonín Krák.

- mj -

Informace k vydání prvního občanského průkazu při dovršení 15 let

V souvislosti se zánikem okresních úřadů bychom chtěli informovat občany o změnách, které se budou týkat zejména žadatelů o vydání prvního občanského průkazu, tzn. patnáctiletých.

Způsob podání žádosti o nový občanský průkaz se nezměnil. K vydání prvního OP je potřeba předložit rodný list dítěte, jednu fotografii a Osvědčení o státním občanství ČR nebo - platný cestovní pas.

Žádost o vydání Osvědčení o státním občanství ČR může být podána pouze prostřednictvím matriky příslušné podle místa trvalého pobytu žadatele. Při podání žádosti o vydání osvědčení je nezbytné, aby přišel na obecní úřad s dítětem jeho rodič. K žádosti o vydání osvědčení předloží rodný list dítěte, oddací list rodičů nebo rodné listy obou rodičů a občanský průkaz toho z rodičů, který žádost o vydání osvědčení podepisuje.

Osvědčení o státním občanství ČR vydává odbor legislativy a vnitřních věcí Krajského úřadu v Českých Budějovicích, který zašle žadateli vyhotovené Osvědčení o státním občanství ČR, prostřednictvím Obecního úřadu ve Větřní - odbor matriky. Vydání tohoto dokladu trvá přibližně 1 týden. Následně může být podána žádost o první občanský průkaz, který se vyhotoví do 30 dnů od podání žádosti a předložení všech potřebných dokladů. Žádost o první občanský průkaz může být podána nejdříve 60 dnů před dovršením 15 let věku.

Blanka Cimlová, odbor matriky

Pozvánka do knihovny

I v letošním roce mohou obyvatelé využívat všech služeb knihovny. Ta je pro ně otevřena v pondělí od 1300 do 1800, v úterý od 10,00 do 12,00 a od 13,00 do 18,00 a ve čtvrtek od 8,00 do 12,00 hodin. V případě potřeby domluvit si jiný termín, mimo provozní hodiny, například na použití Internetu, je možné na tel. čísle 380 732 290. Připomínám, že za 30 minut strávených u Internetu zaplatí registrovaný čtenář 20,- Kč a ostatní uživatelé 25,- Kč. Příjemnou změnou pro mladé čtenáře do 15 let je to, že už nemusí na Internet v doprovodu dospělé osoby, ale stačí písemný souhlas rodičů. Půlhodina na Internetu je přijde jen na 10,- Kč.

Změnu při placení registračního poplatku zaznamenali důchodci. Od letošního roku budou platit o polovinu méně, tedy 40,- Kč. Stejnou částku zaplatí děti do 15 let a studenti. Dospělým čtenářům byl ponechán poplatek 80,- Kč na rok.

Významnou změnou v letošním roce bude plánované spuštění automatizovaného výpůjčního provozu, který knihovna připravovala tři roky. Vše začalo ke konci roku 1999, kdy zřizovatel koupil dva základní moduly knihovnického programu LANius a dal knihovně k dispozici jeden starší počítač. Pak už stačilo "jen" vložit knihovní fond, který čítá 13 500 knih, všechny knihy označit čárovými kódy, dokoupit potřebné technické vybavení a na světě je další plně automatizovaná knihovna.

I přes to, že knihovna nabízí uživatelům široké spektrum služeb, nejdůležitější pro čtenáře zůstávají knihy. Vloni bylo za 90 tisíc Kč nakoupeno 707 knih a i letos se všichni mohou těšit na nové, které budou v průběhu roku nakupovány. Zřizovatel knihovny na jejich nákup uvolnil 100 tisíc korun.

Ráda bych ještě připomněla pár akcí, které knihovna nabídla v říjnu loňského roku v rámci každoročního Týdne knihoven. Pro děti byly připraveny různé soutěže (kreslení nejoblíbenější literární postavy, skládání básničky z několika zadaných slov nebo napsání co nejdelšího smysluplného textu, kde všechna slova začínají na stejné písmeno, atd.). Velmi příjemné také bylo odpoledne strávené s krumlovským medvědářem Janem Černým na besedě Co vědí medvědi. Účastníci zde viděli krásné videonahrávky a fotografie a dozvěděli se mnoho zajímavého o životě medvědů, vždyť pan medvědář věnuje péči o ně veškerý čas. Děti, které na besedu přišli, dnes už vědí, jak vypadá čerstvě narozené medvídě, s jakou něhou se o ně medvědice stará a také to, že oblíbení večerníčkoví "Méďové" Vojta, Kuba a Matěj se narodili v hradním příkopu českokrumlovského zámku. Pan Černý nestačil odpovídat na zvídavé otázky dětí a aby se ujistil, že děti pečlivě poslouchaly, připravil si pro ně soutěž a vítěze odměnil pěknými, "medvědími" cenami. Beseda se z původně plánované hodiny protáhla skoro na dvě.

Mnoho lidí také využilo v tomto týdnu bezplatný přístup na Internet. Tato možnost je pro všechny občany připravena i na letošní březen, kdy bude v knihovně probíhat každoroční oblíbená akce "Na Internet bez peněz". Termíny budou uvedeny na letáčcích, zájemci se mohou informovat a zajistit si rezervaci přímo v knihovně nebo na tel. čísle 380 732 290. Každý bude mít Internet k dispozici 30 minut a kdo neumí pracovat s počítačem, si může domluvit instruktáž.

-mj-

Nezaměstnanost v obci začíná být vážným problémem

K poslednímu dni roku 2002 se vyšplhala nezaměstnanost v obci na rekordních 15,86%, což představuje 298 uchazečů registrovaných u Úřadu práce v Českém Krumlově. Toto číslo se pokusím konkrétně rozebrat, abyste získali lepší představu o jeho obsahu.

Ekonomicky aktivních obyvatel má obec Větřní 1879. Z 298 uchazečů o zaměstnání je 132 žen. Podle věku uchazečů lze nezaměstnané rozdělit takto: počet uchazečů o zaměstnání ve věku 17 let a méně - 5; počet uchazečů ve věku 18-24 let - 61; počet uchazečů ve věku 50 let a starších - 68; ostatní uchazeči ve věku 24-50 let - 164.

Z celkového počtu uchazečů je v evidenci ÚP více než 6 měsíců evidováno 157 a 106 uchazečů je v evidenci déle než 12 měsíců. Tato skupina nezaměstnaných představuje z hlediska umístění na trhu práce vždy největší problém.

Podle stupně vzdělání tvoří uchazeči tyto skupiny: základní vzdělání - 168; vyučení - 84; uchazeči s maturitou - 31; ostatní s nižším, nebo vyšším vzděláním - 15.

Z těchto čísel je patrno, že v naší obci začíná být situace v nezaměstnanosti vážným problémem. Bude nutno ve spolupráci s příslušnými orgány státní správy a samosprávy pokusit se najít formu a způsob podpory vytváření nových pracovních míst. K tomu je nutno se vážně zamyslet nad možnostmi k přípravě vhodných lokalit na území obce, popřípadě i celého okresu, kde by bylo možno realizovat investiční pobídky tak, aby v regionu dostaly příležitost potenciální investoři. Je otázkou, jak se projeví vstup ČR do EU na trhu práce v příhraničních oblastech. V každém případě se situace vyvíjí natolik závažně, že v nejbližší době by nějaká opatření měla být přijata.

-jp-

Malé ohlédnutí

Ve svém příspěvku bych se ještě ráda vrátila do času pro někoho již hodně vzdáleného - do času předvánočního. Mám k tomu hned dva důvody.

Tím prvním je setkání u obecního vánočního stromu. Nápad vznikl v řadách rodičů a žáků již před rokem, ale z časových důvodů se neuskutečnil. Tentokrát školní žákovská rada začala s přípravou již na začátku listopadu - plakáty, domluvení termínu rozsvícení, vysvětlování ostatním spolužákům, o co se vlastně jedná. V den "D" jsme žili v obavách, zda někdo přijde, a tak jsme se snažili zapojit své nejbližší. Jaké bylo naše překvapení, když jsme viděli tolik rodičů s dětmi! Až nás to trochu zaskočilo. Kytara a zpěv koled možná místy trochu zanikaly /příště se pokusíme prostranství ozvučit/. Ale ten báječný pocit, že lidé umějí a chtějí si být blíž, ten nezanikl určitě. Júú, ach a rozzářené oči těch nejmenších, kteří si díky přispění obecního úřadu odnesli i malou sladkost, bylo milou odměnou pro všechny zúčastněné.

Tím druhým důvodem je poděkování za sponzorství Mikulášské nadílky Janě Majerové, Evě Vávrové a Miloslavu Mihálymu. S jejich přispěním tak obdrželi žáci chodící na obědy do školní jídelny balíček plný sladkostí a ovoce.

Naše poděkování patří také Jednotě Kaplice za sponzorství cen na tradiční soutěž ve skoku vysokém Mikulášská laťka a paní Jitce Bláhové z Větřní 285, za upečení překrásných čertů a Mikulášů na tutéž soutěž.

-jř-

Vánoční koncert

V předvánočním čase se konal v obřadní síni obecního úřadu Větřní vánoční koncert pro veřejnost, který uspořádala studentská vokální skupina SPIRIT ROSE. Na koncertě zazněly spirituály, vánoční koledy a lidové písně. Chceme tímto poděkovat studentům za příjemně strávenou chvíli, která u mnohých posluchačů vyvolala pocity dojetí.

Petr Laisek

Podnikejte ve venkovské turistice!

Pro zájemce o podnikání ve venkovské turistice chystá Rosa - jihočeská společnost pro ochranu přírody ve spolupráci s programem Greenways - Zelené stezky počátkem roku 2003 seminář se zástupci ECEAT (Evropského centra pro eko-agroturistiku) a dalších klíčových institucí, kde se dozvědí řadu dalších aktuálních informací. Seminář uspořádáme, pokud se přihlásí alespoň 20 zájemců. Pokud o podnikání ve venkovské turistice uvažujete a máte zájem se semináře zúčastnit, máte možnost se do konce prosince přihlásit na níže uvedené adrese a to písemně, telefonicky i elektronicky! Poplatek činí 150 Kč.

Z posouzení trendu v cestovním ruchu v posledních letech vyplývá rostoucí poptávka po ubytování na venkově. Ústup od masové rekreace ve velkých turistických centrech je znatelný. Člověk, který celý rok žije ve velkém městě a je neustále vystaven značnému sociálnímu tlaku, hledá o své dovolené především klid a to nejlépe v pěkném a klidném prostředí.

Ekologická poradna Rosa vydala pro zájemce o podnikání ve venkovské turistice brožuru "Agroturistika - praktický rádce".

Co to vlastně agroturistika je? Agroturistika je forma venkovské turistiky, kterou provozuje farmář a slouží mu jako finanční zdroj k udržení nebo rozšíření jeho pracovní činnosti.

Co se z brožury dozvíte? Jací hosté a proč jezdí na venkov, co tam hledají, čím je možno je zaujmout. Najdete zde také užitečné kontakty, kde je možno žádat o radu, pomoc nebo i o finanční podporu a pod. Přílohu brožury tvoří Standardy ubytování pro venkovskou turistiku a agroturistiku, které jsou pro klienty zárukou jisté požadované úrovně poskytovaných služeb.

Text brožury si můžete prohlédnout na internetových stránkách Rosy (www.ecn.cz/rosa/agroturistika/index.html). Tam najdete také přehled stávajících farem v Jihočeském kraji, které poskytují ubytování. Brožuru je možno zakoupit také přímo na Rose (viz kontakt) za 15 Kč.

ROSA - jihočeská společnost pro ochranu přírody
Nádražní 55
370 01 České Budějovice
tel.: 038/7432030
e-mail: rosa@ecn.cz

Kontaktní osoba - Mgr. Irena Kopáčková

Potřebujete poradit?

Každý z nás se tu a tam dostane do situace, kdy si neví rady, kdy neví, kde najít vhodné informace. Co s dětmi, které jsou roztěkané, zlobí a možná experimentují s drogami, jak snížit neúnosně vysoké náklady za topení, jakým životním stylem předejít civilizačním chorobám, jak uspořádat rozklížené rodinné vztahy, jak bránit svá práva spotřebitele, kde hledat ztracenou práci? Kdo si neví rady, tomu možno pomoci. V našem kraji existuje celá řada organizací, které poskytují převážně bezplatné poradenství v širokém spektru otázek.

Snad v následujícím přehledu najdete kontakt na poradnu, kde i Vám pomohou vyřešit problém nebo poskytnou informace, které právě hledáte.

Evropská databanka

Nonstop služba na tel.: 14000, informace o firmách a obcích v celé České republice, obchodní údaje z obchodního rejstříku právnických i fyzických osob

Sdružení obrany spotřebitelů SOS

Poradenství k právům spotřebitele, reklamace, záruční lhůty, kontakty na soudní znalce k posouzení vady výrobku, šetrné spotřebitelství- www.ekospotrebitel.cz.
České Budějovice, Nádražní 55, tel.: 387432030, rosa@ecn.cz, stř. 13 - 17 h.
Senovážné nám. 13, tel.: 386353542, ceskebudejovice@spotrebitele.cz, út. 13 - 16.00 h.

EKIS energetické konzultační a informační středisko (www.ceacr.cz)

Bezplatné poradenství pro veřejnost i obce pro energetické úspory a alternativní zdroje, zateplení budov, energetické audity, informace o dotacích.

Ekowatt - středisko pro obnovitelné zdroje a úspory, B. Smetany 19, Č. Budějovice, tel.: 387310200, 604897986, ekowatt@cmail.cz.

Energy Centre, Náměstí Přemysla Otakara II. 87/25, Č. Budějovice tel.: 387312580, office@eccb.cz.

EKIS - Městské energetické a konzultační středisko, Kněžská 15, České Budějovice, 386700104, 603731139, ekiscb@hotmail.com.

MaRS, Tovární 118, Český Krumlov, tel.: 380711656, mars.ck@worldonline.cz.

Životní prostředí

České Budějovice -

Rosa - jihočeská společnost pro ochranu přírody, Nádražní 55, tel.:.387432030, e-mail:rosa@ecn.cz, ekologické poradenství pro veřejnost, občanská sdružení a obce -životní prostředí, přírodní zahrada, šetrný životní styl, ekospotřebitelství, pomoc s přípravou a vedením projektu.

Calla, Šrámkova 35, tel.: 387310166, calla@ecn.cz, metodická i právní pomoc obcím a občanům při rozhodování o stavbách a činnostech ovlivňujících životní prostředí, zapojení veřejnosti do procesů posuzování vlivů staveb na životní prostředí, poradenství pro úspory a obnovitelné zdroje energie (sluneční a větrná).

Jihočeské matky, Smetanova 19, tel.: 387427091, e-mail:jihoceske.matky@ecn.cz, základní poradenství pro občany a občanská sdružení při řešení problémů týkajících se ochrany životního prostředí, informace k alternativním zdrojům energie, protiatomová problematika.

Bezplatné právní poradenství

Právní poradna, České Budějovice, Kněžská 19 (č.dveří 109), tel.386700111, Magistrát města, každou středu od 14 do 18 hodin, osobní návštěva.

Sdružení nájemníků České republiky S.O.N.

České Budějovice, Pražská 1, tel.: 387318306, vlsa@volny.cz , pondělí 15 - 18 h.

ICM-informační centrum pro mládež

Informace z oblasti vzdělávání, cestování, práce, volný čas, ekologie aj.-zdarma, možnost přístupu na internet, kopírování, scannování, vypalování.
České Budějovice, Česká 66, tel.387310176, icmcb@volny.cz.
Český Krumlov, Špičák 114, tel.: 380 712 427.

Evropské informační centrum Jihočeské univerzity

České Budějovice, Krajinská 2, The British Centre EIC JU, tel.: 387314809, eic@ck.ipex.cz,
Problematika EU - různé obory, převážně v anglickém jazyce

Psychologické a sociální poradenství

Rubicon poradenské a kulturní centrum pro mládež , 43, České Budějovice, Vítězslava Nezvala, tel.387204004, rubiconcb@volny.cz.
Ambulantní psychosociální služby, pomoc při řešení osobních, partnerských a rodinných problémů, drogové závislosti.

Manželské a předmanželské poradny, Středisko pro rodinu a mezilidské vztahy

Psychologická diagnostika, individuální párová a rodinná terapie, manželské a rodinné poradenství, řešení osobních problémů.
České Budějovice, Nádražní 47, tel.387438703, porozumeni@volny.cz,

Jihočeské linky důvěry - 387313030 - nonstop, 382222300 - 8.00 - 22.00 h.

Pedagogicko psychologická poradna

Poradenství pro školní a výchovné problémy u dětí a mládeže, školní zralost, orientace.
České Budějovice, Nerudova 59, tel.: 387314506.
Český Krumlov, Špičák 114, tel.: 380711505.
České Budějovice, Karla IV.3, tel.: 386350777 (soukromá).

Zdravotní ústav, K-centrum

Poradna pro HIV/AIDS, zdravý životní styl, měření cholesterolu, drogové poradenství (anonymní).
České Budějovice, L.B.Schneidera 32,tel.: 386354877.
České Budějovice, Na sadech 25, tel.: 386360792, help line 800144444 - K-centrum
České Budějovice, F.A.Gerstnera 2, tel.386350169, kcentrum.cb@seznam.cz, K-centrum.

V Háječku - Výměnný program, hygienický a potravinový servis, poradenství HIV/AIDS a virových hepatitid, aktuální pomoc v tísni, zprostředkování detoxu a léčby, individuální i skupinové terapie; služby jsou bezplatné a anonymní.
Český Krumlov, Nad nemocnicí 431, tel.: 380711502.

Poradenství při hledání zaměstnání, zaměstnanců, brigády, personalistika
Alfa profil, Žižkova 1, České Budějovice, tel.386359949.

Start CZ s.r.o., Krajinská 30, České Budějovice, tel.387310701, e-mail: budejovice@start.cz,

Uniworks CB s.r.o., Fr.Šrámka 49, České Budějovice, tel.: 387435393, uniworks@iol.cz.

Catro s.r.o., Hroznová 13, České Budějovice, tel.386358055.

Kappa People a.s., Studentská 800/15, České Budějovice, tel a fax 387774491, pomocné práce a brigády pro studenty.

Připravila: ROSA - jihočeská společnost pro ochranu přírody, s podporou MPO ČR.


Adresa redakce: Větřní 191
šéfredaktor Ing. Lubomír Klouda
redakční rada: Mgr. Marie Janoušková, Mgr. Jana Říhová, Lenka Preferlová, Zdeněk Duffek
vydává: Obec Větřní, IČO: 2469 182
grafická úprava: HotMilk mediální sdružení
tisk: H.O.T., Hořická ofsetová tiskárna
internetová verze: Jiří Bláha
vychází v nákladu 1500 ks, neprodejné
zpravodaj evidován ministerstvem kultury ČR pod ev. č. MK ČR E 11579.© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2001
Počet přístupů na tuto stránku od 1. srpna 2001 :
TOPlist 0