archiv: 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84č. 84, únor 2002


V tomto čísle najdete:
Ze zasedání obecního zastupitelstva
Rozhovor s Jiřím Novotným, chovatelem poštovních holubů
Jaké bylo počasí před 400 léty - léta páně 1602
Novinky v knihovně
Novinka
Klubovna
Poděkování
Klub důchodců
Poděkování
Co je to sauna?
Kdo nekouří denně aspoň hodinu, ten okrádá celou rodinu
Plesáme
Prodejna Hana Pirná upozorňuje

Ze zasedání obecního zastupitelstva

3. prosince loňského roku se na svém 21. zasedání sešli zastupitelé naší obce. Nejprve vyslechli a bez připomínek schválili zprávu o činnosti rady, kterou přednesl místostarosta p. Pirný.

Dále zastupitelé projednali a schválili rozpočtové provizorium obce na rok 2002, pan starosta požádal zastupitele, aby byla do výdajové části rozpočtu zařazena částka 3 tisíce korun, která bude poskytnuta na činnost protidrogového centra v Českém Krumlově. Reagoval tak na výzvu přednosty Okresního úřadu.

Předmětem jednání byla i cena vodného a stočného v obci pro rok 2002. (Vodné 20,-Kč / m3 , stočné 18,- Kč / m3.

Jednání se účastnilo 14 členů zastupitelstva, 3 byli omluveni.

-mj-

Partnerské vztahy

Prozraďte nám nejdříve něco o sobě.

Bydlím v Horním Němče č. 53. Pracuji jako zootechnik a chov holubů je mým velkým koníčkem. Bydlím vlastně na samotě, což má své výhody i nevýhody. Holuby jsem začal chovat už v osmi letech v Aši. V 19 letech jsem byl vítězem Oblastního sdružení Karlovy Vary. Naplno jsem začal s chovem poštovních holubů po přestěhování do Svatého Jána nad Malší. V roce 1987 jsem se přestěhoval do Větřní. Tady jsem také vybudoval potřebné technické zázemí - tři oddělení pro holoubata, devět samostatných volier pro chovné páry, dvě velká oddělení pro třicet párů a 30 m dlouhý holubník.

Na jakých tratích vlastně poštovní holubi závodí?

Začíná se na kratší vzdálenosti ( 100 - 300 km ), pokračuje se na střední ( 300 - 600 km ) a pak na dlouhé - nad 600 km. Nejdelší trati jsou z Lille ( Francie ) 850 km a z Ostende ( Belgie ) 870 km. Rychlost letu ovlivňuje převládající vítr a počasí vůbec. Poštovní holub letí ve výšce 200 - 300 m a v ideálních podmínkách dosahuje rychlosti až 2000 m za minutu. Je-li vypuštěn z Ostende v 5 hodin ráno, může být v 17 hodin ve Větřní. Závodní sezóna trvá od poloviny května do začátku srpna. Závodí se každý týden. Je-li holub ve formě, je pravidelně nasazován.

Holubí závodníci jsou vlastně výkonní sportovci. Jak vypadá jejich trénink ?

Dříve se používala "přirozená metoda". Zjednodušeně řečeno holub žil s holubičkou v páru, střídali se v sezení na vejcích. Holub se odebral z klece, odvezl na místo startu a vracel se domů. Nevýhodou bylo, že ho soužití s holubičkou vyčerpávalo. Nyní se používá "vdovská metoda". Pár je přirozeně pohromadě, vyvede první holoubata. Potom následuje druhá líheň, kdy se páru odeberou vajíčka. Holubička se oddělí od samečka, aby ji neviděl. Tím začíná vdovství. Sameček je sám v budníku. Ráno a večer se pouští na prolet, tím trénuje na závody. Před nasazením v sobotu se k němu dá holubička a nechají se chvíli spolu, pak se holub odebere, zavře do klece a odveze na místo startu. Holubička čeká, až přilétne. Proti přirozené metodě není holub zatěžován krmením holoubat a střídáním na hnízdě. Dokáže podat větší výkon. Stejně jako u sportovců je velmi důležitá potrava. Správné naprogramování krmení, je základem úspěchu.

Jsou závodníci nějak kontrolováni ?

Holub má rodový kroužek, na ten se připojí závodní plíšek. Číslo holuba je zaznamenáno do kontrolního listu. Po příletu do domova se plíšek vsune do zaplombovaných hodin ( konstantní hodiny ), které zaznamenají čas příletu.

Jaké jsou vaše chovatelské úspěchy ?

Byl jsem mistrem kraje v letech 79, 85, 91, 97, 98, 99. V roce 1999 jsem byl druhý v národním mistrovství a na dlouhých tratích jsem měl druhého nejrychlejšího holuba v republice. Jen pro představu závodů se zúčastní 2000 holubů. Ze závodů v roce 1999 se umístili moji holubi :

Mnichov- 1, 2, 3, 5, 6
Lille - 5, 45, 61
Brusel - 1, 38, 54

Ze špičkových závodníků mohu jmenovat Silvera ( získal 46 cen), Zašívaného ( kdysi jsem mu musel chirurgickým zákrokem vyléčit poraněné křídlo ), Šedivce a Mladého Delbíka. Bohužel tři špičkové závodníky loni zabil jestřáb. To je nevýhoda bydlení na samotě; často nás navštěvují dravci.

Co na závěr.

Při mém koníčku mi velmi pomáhá syn Jiří a také manželka. Do budoucna bych si přál, aby se rozšířil počet chovatelů a zejména, aby se o tento ušlechtilý koníček více zajímali mladí lidé. V porovnání s okolními státy je čtyři tisíce chovatelů v České republice poměrně málo. Ze známých osobností se chovem poštovních holubů zabývá například olympionik Vítězslav Mácha.

Děkuji za rozhovor.

Zdeněk Duffek

Jaké bylo počasí před 400 léty - léta páně 1602

Toho roku na vinicích vejstřelky vypučené mráz pobil a ovoce stromů na květu pohubil. Krupobití a veliká povětří obilí poškodila. Však z daru božího nebylo co na neúrodu naříkati. Než podzimek dlouho teplý byl, takže dvakrát ovoce i obilé místem vydal, však k sezrání jen některé místy dobrými přišlo. Hruška podruhé vyrostlá z Nového Města pražského Jeho Milosti panu vladaři (*) 13. dne octobris přinesla. Pražmo také již tehdáž bylo.

Václav Březan : Životy posledních Rožmberků
(*) Petr Vok z Rožmberka

Novinky v knihovně

V letošním roce nabídne knihovna svým uživatelům kromě zavedených služeb i několik novinek. Od ledna je možné využít kopírovací služby za poplatek - černobílá stránka text - 3,-Kč, barevná stránka text - 5,- Kč a barevná stránka obrázek 10,- Kč.

V dohledné době budou pro občany připraveny namísto jednoho, dva terminály s přístupem na Internet. Tak jako v minulosti budou po celý rok nakupovány nové knihy, určené všem čtenářům.

V měsíci březnu bude i naše knihovna, tak jako v loňském roce, zapojena do celostátní akce " Březen měsíc Internetu " a všichni občané Větřní se mohou zúčastnit oblíbené akce " Na Internet bez peněz ". Termíny budou zveřejněny na letáčcích, zájemci se mohou také informovat přímo v knihovně osobně nebo telefonicky na čísle 732 290. V loňském roce byl o akci velký zájem, proto doporučuji rezervaci předem. Každý zájemce bude mít Internet k dispozici 30 minut. Začátečníci si mohou domluvit instruktáž.

Na závěr bych se chtěla zmínit o soutěži, která proběhla v knihovně na sklonku loňského roku, v rámci celostátní akce "Týden knihoven ", pochvalu totiž zasluhuje všech 154 účastníků. Nejmenší děti kreslily záložku do knihy a nejhezčí se povedla Terezce Drhové. Starší děti si mohly vybrat a nakreslit logo knihovny nebo navrhnout plán ideální knihovny. Mezi 128 návrhy se porotě nejvíce líbilo v první kategorii logo Martina Kantora, v kategorii 11 až 13letých byla nejúspěšnější Martina Kreuzová a mezi nejstaršími nejvíce zaujal Fazekaš. Nejlepším architektem se stala Pavla Šostá.

Literární část soutěže byla na účastníky podstatně chudší, cenu obdržely Petra Gubaniová a Simona Korčáková. Milým překvapením byly ilustrované kroniky prázdninových zážitků žáků 6. A a B.

Poděkování patří i učitelům a vychovatelům, pod jejichž vedením práce vznikaly.

O tom, že šlo o velmi pěkné obrázky se mohli přesvědčit všichni, kteří knihovnu navštívili, protože práce dětí tvořily výzdobu až do Vánoc.

-mj-

Novinka

Vstup potomka do školy je velkým předělem nejen v životě samotného dítěte, ale znamená to i celou řadu změn pro celou rodinu. Aby začátek školní docházky nebyl pro její účastníky stresující a aby se zlepšila vzájemná spolupráce mezi rodinou a školou, rozhodli jsme se i na naší škole připojit k Projektu Nanečisto, který v minulých letech probíhal na některých základních školách v Českém Krumlově s velmi příznivým ohlasem u rodičů, dětí i učitelů. Projekt je určený budoucím prvňáčkům a jejich rodičům, kteří se v období od února do června budou jednou za 14 dní setkávat s budoucími spolužáky, učitelkami p. Markovou a p. Sládkovou a s lektory p. Říhovou a p. Kopačkovou.

Setkání jsou rozdělena do dvou bloků. V prvním, společném bloku pro rodiče i děti, pracují děti pod vedením lektora za přítomnosti či přímé účasti rodičů. Ve druhém, odděleném bloku se budoucí třídní učitelka spolu s dětmi věnuje školní připravenosti a společně procvičují hravou formou např. matematické představy, zrakové a sluchové vnímání apod. V této době lektor se spolu s rodiči zabývá tématy, která by měla rodičům pomoci lépe poznat své dítě, jak ho přimět ke spolupráci, jak vést dítě k zodpovědnosti apod.

Na Základní škole ve Větřní jsme se prvně sešli 14. února s 31 budoucími prvňáčky a jejich rodiči. Velmi mile nás překvapil zájem rodičů o tuto novinku. Svědčí to o tom, že i rodiče si uvědomují, jak důležitý je to krok v životě dítěte vstoupit do první třídy a chtějí jim ho usnadnit. A my jen doufáme, že se nám to všem povede a že se všem účastníkům bude v projektu líbit.

- jř -

Klubovna

Již velmi dlouhou dobu si větřínská mládež stýskala, že jí chybí místo, kde by se mohli scházet. I nám ve škole nebylo a není jedno, kde a jak naši žáci tráví svůj volný čas. A tak jsme začali přemýšlet, jak vyslyšet volání po klubovně. A lze říci, že se opět potvrdilo: Když se chce, tak to jde. Nejdříve se našla místnost v horní budově školy a pak už žáci navrhovali, jak klubovnu zařídit, čím ji vybavit a vlastními silami se podíleli na realizaci svých představ. Ne všechny jsou splněny, ale postupem času se určitě budou naplňovat.

Slavnostně byla klubovna otevřena 5. prosince 2001. V provozu je v úterý a ve středu od 14.00 - 17.15 a ve čtvrtek od 14.00 - 16.00 hod. I když je návštěvníkům ponechána určitá volnost, tak je vždy zajištěna přítomnost dospělé osoby. Také je evidován čas příchodu a odchodu každého, takže v případě zájmu se mohou rodiče přesvědčit o pravdivosti slov svých ratolestí.

Program je určen především pro žáky 6. - 9. tříd. Soutěž v piškvorkách klasických, sáňkařské závody, výroba vánočních ozdob, sportování v tělocvičně, video, velmi oblíbené návštěvy Internetu nebo jen bezstarostné povídání s kamarády při hudbě - to je jen namátkou z dosavadní činnosti. Našim cílem je do budoucna zprostředkovat pro zájemce i různé besedy, zajímavá vyprávění o tématech, která naše žáky zajímají, trápí, na která chtějí znát odpovědi i od někoho jiného než od učitelů. Ze strany veřejnosti bychom uvítali jakýkoli nápad, námět či nabídku na doplnění našeho programu.

Klubovna existuje, dveře jsou otevřené, program je vytvořen a tvořen podle požadavků případných návštěvníků, ale zatím nás zklamala menší návštěvnost. Příčina? ...

- jř -

Poděkování

Škola velmi přivítala a ocenila nezištnou pomoc našich některých spoluobčanů či firem. Touto cestou bychom chtěli poděkovat firmě Truhlářství Koch za poskytnutí laků na venkovní dveře školy a židle, firmě Zenkl-servis za provedení oprav radiomagnetofonů a videopřehrávačů, p. Marii Bláhové (Větřní 285) za upečení sladkých cen pro nejúspěšnější výškaře při Mikulášské laťce a sponzorům mikulášské nadílky ve školní jídelně, kterými byli - Firma Hana Pirná, Firma Boháč-Majer - Jana Majerová, manželé Eva a Jiří Vávrovi, p. Miroslav Mihaly, Firma ing. Jan Kotrba-Holzhandel.

-jř-

Klub důchodců

Ráda bych vám představila naší malou organizaci, která podle pamětníků existuje ve Větřní více jak padesát let. Máme v současné době 82 členů, z toho je 9 členů výboru a organizace se jmenuje "Sdružení zdravotně postižených v ČR - základní organizace Větřní ". Výbor se schází každý měsíc a do výboru chodí i manželé Nagyovi z Bohdalovic, protože naše organizace s Bohdalovicemi spolupracuje. Členové výboru mají rozděleny občany, za kterými v den výročí jejich narozenin chodí s malým dárkem. Duší naší organizace je paní Kristýnka Prilipínová, která je kulturní referentkou a stará se opravdu poctivě o kulturní vyžití našich spoluobčanů. Spolupracujeme s Mateřskou školou ve Větřní a paní ředitelka a paní učitelky nám přicházejí do klubu důchodců zazpívat, zatančit a předat malé dárečky, které nám děti vždy samy vyrobí. Stálé zázemí máme v Klubu důchodců, jehož činnost zajišťuje obec Větřní. S obcí trvale spolupracujeme a společně připravujeme většinu akcí. Paní Prilipínová s pracovníky obecního úřadu vždy před Vánocemi navštíví naše staré spoluobčany v Domově důchodců v Horní Plané a děti z Větřní, které jsou v Dětském domově v Horní Plané. Během roku jsme díky sponzorskému daru uspořádali jeden zájezd na Novohradsko, a jeden zájezd pro nás uspořádala Obec Větřní. Spolupracujeme také s panem Milanem Soukupem, který je občanem naší obce, ale mnoho let pracoval jako strážce Národního parku Šumava. Zná proto velice dobře Šumavu a zúčastnil se našich zájezdů. Také nám třikrát přišel do klubu důchodců promítnout diapozitivy ze Šumavy a moc krásně nám k tomu vyprávěl. No a na sklonku roku jsme uspořádali slavnostní schůzi s občerstvením, na kterém se spolupodílela paní Dana Seltsamová, vedoucí restaurace Slávie, kde takovéto akce pořádáme. Jinak se scházíme každé úterý a čtvrtek od 14 do 16 hodin v klubu důchodců, povídáme si, slavíme narozeniny členů, kteří do klubu chodí. Rádi bychom mezi námi přivítali další spoluobčany z naší obce, abychom měli možnost po čase předat těm mladším pomyslné žezlo. Může přijít kdokoli, členství v organizaci naprosto není podmínkou.

Za klub důchodců a invalidů Valvodová Hana

Poděkování

Chtěla bych touto cestou poděkovat všem těm, kteří se podíleli na ozdobení vánočního stromu před obecním úřadem. Jeho rozsvícením na začátku prosince proniklo do našich duší kouzlo blížících se Vánoc.

Zároveň bych chtěla poděkovat všem nenechavcům, kteří takto krásně ozdobený strom nechali "žít" a nezničili ho.

Za přátele a známé Dana Gubaniová

Co je to sauna?

Sauna je finské slovo, označující dům s možností lázně, pro kterou je vzduch ohříván pecí. Tato definice je stará přes 300 let. Slovem sauna se dnes označuje nejen objekt, ale i vlastní procedura. Horkovzdušné lázně však najdeme nejen v historii Severu. Podle písemných dokladů a archeologických nálezů lze usuzovat, že je znaly i jiné národy. Finská sauna nastoupila cestu světem asi před padesáti lety.

Sauna zvyšuje obranyschopnost organismu, zlepšuje celkové prokrvení a cvičí reakci těla na horko a chlad, snižuje náchylnost k infekcím. Má kromě dlouhodobého účinku také účinky krátkodobé. Odstraňuje únavu, působí na celkovou relaxaci a regeneraci organismu, působí proti stresu. Potem se vylučuje z těla mnoho škodlivých a toxických produktů. Pravidelné navštěvování sauny jednou za týden má velmi příznivý účinek na pleť.

A nyní k nám domů. Když jsem po prázdninách navštívila naší saunu a bazén ve Větřní, byla jsem příjemně překvapena. Provedená rekonstrukce byla velmi úspěšná, zvláště efektní je prosklená střecha nad bazénkem v sauně, což ještě v zimě umocní padající sněhové vločky. Sauna jako celek působí příjemným uklidňujícím dojmem. Splňuje tak v plné míře požadavek, který je na toto zařízení kladen.

Chtěla bych tímto, jménem svým i jménem většiny návštěvníků sauny a bazénu poděkovat panu Martinu Měchurovi za jeho péči a práci, kterou vykonal. Rovněž bych chtěla poděkovat paní Míle Nuskové, která se nám s nevšední obětavostí v bazénu věnuje.

Věra Fenigbauerová

Kdo nekouří denně aspoň hodinu, ten okrádá celou rodinu

Tak jsem byl nedávno v kině a protože to bylo po dlouhé době, znovu jsem se podivil, když nám před filmem promítli velmi působivou reklamu na kouření - plnou čisté přírody a zdravých lidí. Hned po ní následovalo na několik vteřin bílé plátno s velkým černým nápisem "Ministr zdravotnictví varuje: kouření způsobuje rakovinu". Jako už tolikrát předtím jsem si pomyslel, že tohle je tedy fakt Kocourkov. Dojem z následného filmu však přehlušil přemítání na toto téma.

Dnes se však myšlenka znovu vynořila při sledování televizních novin. Jakýsi opoziční poslanec prý v parlamentu navrhl úplný zákaz reklamy na kouření s výjimkou interiérů specializovaných tabákových obchodů. Kde se vzala takováto normální myšlenka v našem parlamentu, pomyslel jsem si. To nemohlo projít. A taky ne. Okamžitě pak následovalo několik rozhovorů s poslanci jiných - smluvně-opozičních - stran, kteří prý skálopevně věří, že zakázání reklamy nic neřeší. Opravdu jim závidím jejich jistotu a z paměti se mi vynořuje pravidlo jakéhosi úspěšného velkopodnikatele, který tvrdil:"Kdyby mi zbylo v kapse 5 dolarů, tak 4 dám na reklamu". Ne páni poslanci, reklama opravdu nehýbe dnešním světem a především naše moudrá poučená mládež je proti ní naprosto imunní. Tabákové koncerny to pouze nechápou a zbytečně cpou miliony do reklamy, která je neúčinná. Než jsem se však stihl u televize pořádně namíchnout, dorazil mě rozhovor s ministrem zdravotnictví, který prohlásil, že reklamu na cigarety prý nemůžeme najednou zakázat, protože zisky jsou obcemi používány na řadu důležitých projektů pro mládež. Zaměřených proti kouření - zapomněl dodat.

Takže situace je asi takováto, reklamu na smrtelnou drogu, která ohrožuje především mládež (pochybuji, že reklamy typu "MOJE PARTA, MOJE PETRA" jsou cílené na děduly, co kouří v parku) v tomto státě nelze zakázat, protože peníze z této reklamy jsou využívány na projekty pro mládež. Účel světí prostředky. To není Kocourkov, to je hnus, chce se mi vykřiknout.

Michal Kolafa

Plesáme

V období krutých zimních měsíců, obvykle od prosince do února, probíhá tradiční série akcí zvláštního druhu. Lidé se navlečou do nákladných společenských rób, nasadí blazeovaný úsměv a konverzačně, tanečně, konzumačně, prostě společensky naladěni se vypraví na nějaký ten ples. Určitě mi dáte za pravdu, že v nekonečné řadě firemních,podnikových, mysliveckých, sportovních, maškarních a jiných bálů má jedinečné postavení ples maturitní. Jeden z nich se odehrál 8. února na Zámecké jízdárně. Jelikož se jednalo o ples třídy třinácté z českokrumlovského gymnázia, s níž i já téměř každé všední ráno zasedám už šestým rokem do dřevěné školní lavice, přináším pohled na maturitní ples subjektivním objektivem skoromaturantky.

10.00 : Na jízdárně se scházejí ospalí maturanti po noci strávené většinou obavami, jak tohle všechno může dopadnout.

10.15 : Poslední kosmetické úpravy sálu a předsálí. Rozhodli jsme se vytvořit nástěnku našich nejlepších fotografií a zmapovat tak roky strávené na gymnáziu. Vybrat publikovatelné fotky bylo obtížné, ale díky našemu úsilí se pak návštěvníci plesu mohli pokochat pohledem na inteligentní grimasy svých dítek a kamarádů.

12.42 : Znaveni úpornou prací se jdeme osvěžit do jedné krumlovské krčmy.

17.08 : Dívky se vracejí od kadeřníka s roztodivnými útvary na hlavách, chlapci jsou v oblecích k nepoznání. Zkoušíme nástup a chaoticky se hemžíme po sále.

18.59: Začátek plesu na spadnutí, rodičové se usazují na svá místa, kapela dopíjí sklenku a maturanti jsou nervózní. Někteří to řeší u baru, jiní v hloučku v předsálí, kde se zvlášť dívky utvrzují v tom, jak jim to dnes večer sluší.

20.03: Náš monumentální nástup! Držíme se za ruce a důstojně si kráčíme pro šerpu, stužku, skleničku a slunečnici. Všudypřítomní paparazzi mačkají spouště fotoaparátů, dostala jsem dvackou do hlavy. Připíjíme si šumivým mokem a najednou jsme všichni krásně spolu, bavíme se a je nám hezky.

Nálada v sále stoupá přímo úměrně s množstvím vypitého alkoholu, sólo pro profesory je mile komickou podívanou a jedinečnou možností poznat pedagogy zase trochu jinak, než jak je známe ze zkoušení a z jiných školních i mimoškolních činností. Následuje sólo pro rodiče, o předtančení standardních tanců se postarala poloprofesionální tanečnice - spolužačka Eliška se svým přítelem Márou. Ladné pohyby sehraného tanečního páru inspirují diváky a pak už se svobodně křepčí v započatém rytmu.

21.36: Zpívá studentská duchařská (rozuměj - spirituální...) převážně vokální skupina Spirit Rose. "Je nás pár, jsme generací poslední...", píseň z muzikálu Vlasy vyznívá tenhle večer zajímavě symbolicky...

22.30 : A je tu velká a slavná premiéra matematické pohádky v podání skupinky genitál...geniálních matematiků, scénář, režie, kostýmy, choreografie, to vše je dílem studentů. Navzdory pečlivému nastudování se nám to malinko zvrhlo. Ozvučení nebylo takové, jaké mělo být, a když se objevil Fáňa v krajkovém kombiné, ze kterého mu trčely černé kudrnaté chlupy (princezna Sinus x), rozesmátí diváci překvapeně přestali sledovat text hry. Nakonec spadly spolužačce zelené široké kalhoty (my jsme jí radili, aby si tu šňůrku lépe zavázala...) a místo nich tak diváci spatřili její zelené spodní prádlo.

Předtančení, scénický tanec, barmanská show (čti : šou), skvělý moderátor Pepa Pejchal, rozzářené tváře, rozzářená jízdárna, bohatá tombola a šťastní výherci, to vše výborně zorganizováno Sašou, která jede...

Půlnoc : Jízdárna se mění v orientální harém, spoře oděné břišní tanečnice (spolužačky) a jejich pašové, mladí, svalnatí i rachitičtí, povalující se polonazí na polštářích na parketu (spolužáci), půlnočně překvapí všechny v sále.

Nejen kalhoty, složité drdůlky a tréma, ale teď už i společenské oblečení padá z maturantů, převlékáme se do stejných maturantských triček a pokračujeme až do rána...

Říká se, že léta strávená na střední škole jsou ta nejkrásnější, bezstarostná, plná poznávání, napěchovaná zážitky. Hodně jsme se naučili, a tím nemám na mysli pouze slovníkové šprtání. Přichází hektické období, kdy se ukáže, co v nás zůstalo a co naopak nenávratně zmizelo v propadlišti dějin, čeká nás maturita, příjimačky na vysoké školy. Najednou bude všechno jiné. Nové. Neznámé. Duše maturanta je plná úzkosti, strachu, očekávání. Doufám a pevně věřím, že se nám všechno vyvede alespoň tak jako maturitní ples.

Lenka Pfefrlová

Prodejna Hana Pirná upozorňuje

své zákazníky na prázdninovou prodejní dobu od 1.7. do 31.8.2002

Po - Pá 8 - 12 a 17 - 20 hod, So 8 - 11 hod


Adresa redakce: Větřní 191
šéfredaktor Ing. Lubomír Klouda
redakční rada: Mgr. Marie Janoušková, Mgr. Jana Říhová, Lenka Preferlová, Zdeněk Duffek
vydává: Obec Větřní, IČO: 2469 182
grafická úprava: HotMilk mediální sdružení
tisk: H.O.T., Hořická ofsetová tiskárna
internetová verze: Jiří Bláha
vychází v nákladu 1500 ks, neprodejné
zpravodaj evidován ministerstvem kultury ČR pod ev. č. MK ČR E 11579.© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2001
Počet přístupů na tuto stránku od 1. srpna 2001 :
TOPlist 0