archiv: 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80č. 79, únor 2001


V tomto čísle najdete:
Slovo lékaře
Stavby v obci v r. 2001
Rekonstrukce budov v obci v roce 2000
Na Internet bez peněz !
Přihlašuji se k trvalému pobytu v obci.
Oprava sportovní haly.
Malá exkurze 20. stoletím aneb Vzhůru do nového milénia!
Ze zasedání obecního zastupitelstva
Vzpomínka na advent
Srdečně blahopřejeme k mimořádnému životnímu jubileu.

Slovo lékaře

Prevence! Prevence! Prevence! křičí na nás plakáty zejména se zdravotní tematikou. Předcházet různým onemocněním chce určitě každý z nás. Ale víme vždy jak? A protože se na Českokrumlovsku objevilo několik případů infekční žloutenky (typA), zašla jsem pro bližší informace o této "nemoci špinavých rukou" k MUDr. J. Vaníčkové.

Paní doktorko, jak to vlastně je?

Především to není nemoc jen špinavých rukou. Jedná se o nemoc virového původu, u které jsou nejohroženější skupinou děti předškolního a školního věku (nejčastěji ve věku 5-9 let), ale nákaza se nevyhýbá ani dospělým.Ti, kteří tuto nemoc neprodělali, ani s ní nepřišli do kontaktu, nemají vytvořeny obranné protilátky. Pokud se setkají s infekcí, mohou onemocnět a dál ji šířit. Studie, zkoumající hladiny protilátek proti žloutence typu A v populaci v naší republice, ukázaly, že např. u dětí ve věku 15 let jsou chráněna pouze 4%, u dospělých ve věku 40 let zhruba jedna čtvrtina. Zvýšený výskyt tohoto onemocnění bývá koncem léta a v podzimních měsících.

Jak dochází k nákaze?

Vstupní branou infekce do organismu jsou ústa, virus se množí v jaterních buňkách, způsobuje jejich zánět a je pak spolu se žlučí vylučován do stolice. K přenosu infekce může dojít přímo od jedné osoby k druhé kontaminovanýma rukama při tělesném kontaktu. Rukama lze přenést infekci také na předměty nebo potraviny. K přenosu nákazy může dojít i nepřímo - kontaminovanou vodou ze znečištěných zdrojů pitné či užitkové vody, nebo potravinami (ovoce, zelenina, zmrzlina, ryby apod.). Je prokázáno, že virus hepatitidy typu A vydrží několikaleté zmražení nebo var po dobu kratší 5 minut. Inkubační doba infekce je 15-50 dní, ale již 1-2 týdny předtím, než se objeví první příznaky, může člověk nakazit další osoby.

Čtenáře bude určitě zajímat, jaké ty příznaky vlastně mohou být.

Onemocnění se projevuje v prvním stadiu podobně jako chřipka - únava, teploty, svalové bolesti. Po několika dnech se objeví zažívací potíže , jako je zvracení, bolesti břicha, nechutenství, někdy řidší stolice. Později se mohou objevit další příznaky - světlá jílovitá stolice, tmavá moč, žluté zbarvení kůže, sliznic a očního bělma. Onemocnění žloutenkou může probíhat také bez jakýchkoli příznaků a je prokázáno až po vyšetřeních prováděných pro kontakt s nemocným. Výskyt a závažnost příznaků narůstá s věkem.

A jak probíhá léčba?

Nemocní jsou především izolováni na infekčním oddělení, a to podle průběhu 2-4 týdny. Následuje několikatýdenní rekonvalescence. Pro léčbu je důležitý klid na lůžku v akutní fázi onemocnění a zvláště pak dieta. Zpočátku je doporučován pouze čaj, glukóza, suchary, starší pečivo, kompoty, kaše. Po několika dnech lze podávat bílkoviny - mléko, tvaroh, drůbež, vařené hovězí maso. Je nutné se vyvarovat přepalovaného tuku, koření, alkoholu a uzenin. Pacientovi se podávají vitamíny B a C. Také po určitou dobu platí omezení fyzické zátěže a sportování.

O nemoci jsme se toho již dověděli hodně. Ale jak se jí vyvarovat?

Důležitá jsou preventivní a protiepidemická opatření. Zjišťují se všichni, kteří byli v kontaktu s nemocným. Ti jsou podrobeni zvýšenému zdravotnímu dozoru, provádějí se kontrolní odběry krve a krevní testy k diagnostice hepatitidy.Je nutno dodržovat základní hygienické návyky, jako je důsledné mytí rukou po použití toalety a před jídlem.

Nejúčinnější ochranu před onemocněním žloutenkou poskytuje včasné očkování, aby se mohly v těle vytvořit vlastní protilátky. Používá se vakcína proti žloutence typu A a také kombinovaná vakcína, která chrání před typy A a B současně. U typu A se aplikují 2 dávky očkovací látky (druhá za 12 měsíců po první dávce). Očkování ochrání před onemocněním po dobu minimálně 10 let. O případném očkování je možné se informovat u svého praktického lékaře nebo na hygienické stanici.

Děkuji za rozhovor Jana Říhová

Stavby v obci v r. 2001

Stavební činnost zajišťovaná obcí je pochopitelně především podmíněna finančními možnostmi obecního rozpočtu. V době přípravy tohoto článku nebyl zatím definitivní rozpočet obce připraven a v počátku roku se financování řídí pouze provizoriem, které zastupitelstvo přijalo v minulém roce. Nicméně hlavní akce samozřejmě známy jsou a je možné o nich čtenáře informovat. Mezi největší stavby patří dokončení výstavby 40 bytových jednotek v objektu bývalé Střední integrované školy ve Větřní. Byty by měly být připraveny k užívání v druhé polovině letošního roku a i když nepokryjí přání všech 220 žadatelů o přidělení bytu, budou jistě znamenat v bytové situaci obce výrazný přínos. K tomu přispějí i dvě nově dokončované bytové jednotky pořizované formou půdních vestaveb v čp. 13.

Objemem nejrozsáhlejší stavbou, pravděpodobně vůbec v historii komunální výstavby v této obci, je dokončení hlavních plynovodních rozvodů a výstavba soustavy nových plynových kotelen, které budou zásobovat teplem objekty napojené na dosavadní centrální parovodní systém. Předběžné kalkulace zatím potvrzují závěry dosavadních studií, z nichž vyplynulo, že při vysoké investici do obnovy celého systému a zrušení ztrátových parovodů, by cena tepla měla zůstat zachována na zhruba stejné výši, jaká je v současné době. V těchto dnech probíhají závěrečná jednání o přesném znění všech souvisejících dohod a je pravděpodobné, že akce vytýčená "Energetickou koncepcí obce", by měla být v letošním roce realizována a uvedená do provozu.

V provizorním rozpočtu jsou kromě jiného plánovány také prostředky na rekonstrukce místních komunikací. Z větších akcí půjde o vozovku do Dolního Němče a pokud to definitivní rozpočet umožní, také úsek z Hašlovic do Bohdalovic. Je však možné, že druhá akce může být posunuta až na rok příští.

Vedle výše vyjmenovaných akcí většího rozsahu je počítáno v poměrně velkém objemu s dalšími opravami jak bytových domů, tak dalších objektů v majetku obce. Z nich je možno vyjmenovat odvodnění další části suterénu základní školy a nové povrchy lodžií mateřské školy, ale půjde o celou řadu drobnějších oprav a staveb, o údržbu zeleně, komunikací atd. Nemalou částku představuje například oprava fasády a terénní úpravy plánované u domu čp. 15. Technický stav objektu přinutil zastupitelstvo zařadit do rozpočtu i částku na demolici bytového domu čp. 100, jehož konstrukce po 80 letech vykazuje takové poškození, že je nutné dům vystěhovat, nájemníkům zajistit náhradní byty a objekt zbourat. Podle ověření z historické dokumentace bylo zjištěno, že se jednalo o mimořádné povolený experiment firmy Spiro a synové, kdy konstrukce je vytvořena z dřevěné tyčoviny zalité škvárobetonem. Je skutečností, že stavba sloužila uspokojivě čtyřem generacím, nicméně další opravy se ukazují jako naprosto nerentabilní.

-pl-

Rekonstrukce budov v obci v roce 2000

V minulém roce jsme Vás v 74. čísle zpravodaje informovali o rekonstrukci budovy Policie. Rozhodně nešlo o jedinou akci a každý si jistě mohl všimnout, že i po celý loňský rok probíhaly opravy různých budov a domů. Tentokrát se zaměříme na budovy v majetku obce. Běžná údržba bytů stojí zhruba každý rok 1 200 000,- Kč, náklady samozřejmě rostou při rozsáhlejších opravách a rekonstrukcích.

To, že se v obci staví a opravuje, je vidět takřka na každém kroku. V tělocvičně bývalého internátu byla opravena podlaha - brousily a lakovaly se parkety. Na čp. 94 - 99 byla opravena střecha. Na dnes velmi pěkně vyhlížejícím domě čp. 72 - 73 v dolní části obce byla opravena fasáda s tím, že byly zachovány okenice. Kromě toho zde byly vybudovány dva bezbariérové byty, což uvítaly dvě rodiny, které tuto přednost využijí. Dům čp. 235 se dočkal opravy fasády a střechy. Byly zatepleny severní strany tzv. kapliček čp. 215 - 220. V domě čp. 214 byla dokončena generální oprava elektroinstalace. Dům čp. 13 byl rozšířen o půdní vestavby (2 byty), byla zde opravena fasáda, střecha a nově vybudována čistírna odpadních vod. Půdní vestavby byly budovány i v domech 205 - 209. Kromě toho zde byla natírána okna. Započala přestavba bývalého internátu na byty a naopak dokončena byla přestavba hotelu Golf. Nájemníci v domech 235, 236 a 237 se po opravách fasád dočkali i natření oken. V mateřské škole byly za jednotlivými pavilony vybudovány terasy, pokládala se zde zámková dlažba a v zahradě byl postaven altán a zřízeno pískoviště.

- mj-

Na Internet bez peněz !

V rámci celostátní akce Březen měsíc Internetu bude v obecní knihovně umožněn přístup některým uživatelům k Internetu zdarma. Děti a mládež ( žáci ZŠ, studenti SŠ, VŠ a učni) mohou využít těchto termínů: 7. 3. od 1300 do 1500 hodin, 8. 3. od 1300 do 1500 hodin, v době jarních prázdnin 12. 3. od 800 do 1130 hodin, 14. 3. od 800 do 1200 a od 1300 do 1500 hodin, 16. 3. od 800 do 1100 hodin. Malé děti mohou přivést do knihovny rodiče.

A opět bych chtěla pozvat na Internet naše dříve narozené občany. Doufám, že letos se akce setká z jejich strany s větší odezvou než vloni. Pro důchodce jsou připraveny dva termíny: 28. 3. od 1200 do 1500 hodin a 30. 3. od 800 do 1130 hodin.

Každý účastník bude mít počítač k dispozici půl hodiny a svůj čas na Internetu si může už dopředu rezervovat a to od 19. 2. 2001, buď osobně v knihovně nebo na tel. čísle 732 290. Pokud se přihlášený zájemce nedostaví v daný čas, rezervace propadne ve prospěch jiného uživatele.

Pozvánka platí pro všechny občany daných věkových kategorií, aniž by byli v knihovně registrováni jako čtenáři.

Marie Janoušková

Přihlašuji se k trvalému pobytu v obci.

Evidenci obyvatel upravuje zákon č. 133/2000 Sb., účinný od 1. července r. 2000. Tento zákon přesně stanoví jaké úkony a co všechno musí občan provést, jde-li se přihlásit k trvalému pobytu v obci. Z výše citovaného zákona vyjímáme :

Nový zákon již nerozlišuje pobyt trvalý a přechodný. Občan může mít pouze jedno místo trvalého pobytu. Místem trvalého pobytu se rozumí adresa pobytu občana v České republice, kterou si občan zvolí, u narozených dětí adresa trvalého bydliště matky, pokud se rodiče nedohodnou jinak.

Změnu místa trvalého pobytu občan ohlásí ohlašovně v místě nového trvalého pobytu - v našem případě Obecnímu úřadu ve Větřní. Při ohlášení změny místa trvalého pobytu je občan povinen :

- vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu, s jehož vyplněním vám poradí pracovnice spravující úsek evidence obyvatel,

- předložit občanský průkaz, u něhož není oddělena jeho vyznačená část v důsledku změny místa trvalého pobytu,

- doložit vlastnictví bytu nebo domu, nebo doložit oprávněnost užívání bytu, na jehož adresu se občan přihlašuje. Takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny.

Za občana mladšího 15 let ohlásí změnu místa trvalého pobytu jeho zákonný zástupce a za občana, který se nemůže dostavit do ohlašovny osobně, může změnu místa trvalého pobytu ohlásit jím pověřený zástupce na základě ověřené plné moci.

Za přihlášení změny místa trvalého bydliště zaplatí občan správní poplatek ve výši 50,-Kč, který je příjmem obce.

V případě, že nebyly ohlašovnou shledány žádné rozpory, občan splnil náležitosti stanovené zákonem a může mu být provedena změna místa trvalého pobytu.

-maj-

Oprava sportovní haly.

Obec převzala spolu s objektem bývalého internátu také sportovní halu, která je součástí areálu. Po převzetí bylo konstatováno, že neprodleně musí být ve sportovní hale provedena úprava povrchu podlahy, která pro nebezpečí úrazu nemohla být pro tělovýchovné účely dále používána. Spolu s tím byla provedena oprava rozvodů vody v šatnách a sociálním zařízení náležejícím k hale. Oprava si vyžádala celkové náklady cca 320 tisíc Kč. Opravu podlahy provedla firma Adamíček Větřní a opravu rozvodů provádí firma Hodboď.

V současné době je zařízení využíváno různými sportovními a zájmovými oddíly, prakticky každý den v týdnu několik hodin, soboty jsou většinou vyhrazeny pro konání turnajů v různých druzích sportu. Zájemci o využívání se mohou hlásit na obecním úřadě, kde jim budou sděleny volné termíny, cena za pronájem činí 150 Kč za hodinu. Pro školy je stanovena cena 100 Kč za hodinu. Součástí zařízení je rovněž posilovna, kterou je možno si opět pronajmout za 60 Kč za hodinu, přičemž mohou současně cvičit minimálně 4 osoby.

-jp-

Malá exkurze 20. stoletím aneb Vzhůru do nového milénia!

Jaké bylo 20. století? Bylo dobré nebo špatné, úspěšné či neúspěšné? Co přineslo, a co si naopak vzalo nenávratně s sebou? Přineslo mnoho nezapomenutelných událostí. Bohužel často velice smutných. 17.4.1912 se potopil kolosální Titanic a pak už to šlo ráz naráz: obě světové války, nacismus, komunismus, gulagy, holocaust, AIDS, jaderné katastrofy, pád vzducholodi Hindenburg, nešetrného zacházení s přírodou nás nepřežili do dalšího tisíciletí: karibský tuleň, pták hula, japonský šedý vlk a dalších 200 živočišných druhů.

Oproti tomu přineslo nové století Jamese Joycea, Pabla Picassa, The Beatles, Alberta Einsteina, Evitu Perónovou, digitální hodinky, počítače, Internet, umělé sladidlo, penicilin a od dubna 1998 je na trhu první afrodiziakum, které stvořila věda - Viagra - modrá pilulka, výrobek firmy Pfizer.

Jediné zahihňání Marylin Monroe přimělo muže zapomenout na všechny další krásky. Elvis Presley se stal jedním ze symbolů amerického showbyznysu a jeho předčasná smrt kult ještě posílila. Chytrý a technický zázračně dovedný fotbalista Pelé vzešel ze skromných poměrů a proslavil brazilský fotbal po celém světě. Charizmatický vůdce indických povstalců Mahátma Gándí zosobňoval po desetiletí nenásilný boj proti britským kolonialistům, rasismu a náboženské nesnášenlivosti. To je jen malá hrstka osobností, které neúmyslně či záměrně ovlivnily dějiny minulého století.

Rok 2000 byl posledním rokem 20. století. Ve víru více či méně bouřlivých silvestrovských oslav jsme tedy vstoupili nejen do nového roku, ale zároveň do 21. století a současně do 3. tisíciletí. Kalendář, kterým se řídíme, se nazývá gregoriánský neboli řehořský. Podle něj začíná nový rok 1. ledna v 0:00 hodin středoevropského času. Víte však, že "náš" rok 2001 se shoduje s léty 5761/5762 židovské éry, s roky 1421/1422 muslimské éry Hidžry a 13. rokem japonské éry Heisei? Nechť si každý očísluje nový rok podle své chuti, víry a vyznání.

Nezávisle na tomto důležitém kalendářním přelomu se v posledních letech stále více diskutuje i o otázce počátku nového věku "new age" a také o jeho charakteristice. Všeobecně se má za to, že končí "věk Ryb" a nastupující věk bude "věkem Vodnáře". Nauka o sledu věků, trvající zhruba 2160 let a nesoucí zvířetníková pojmenování, se nově vytvořila na přelomu 19. a 20. století. U jejího zrodu stál mimo jiné rakouský teozof Rudolf Steiner. Ten však nebyl ani astronomem ani astrologem a zřejmě právě proto se ve své nauce dopustil mnoha nepřesností. Jeho chybné učení však zastávají i někteří dnešní astrologové a s nimi široká veřejnost. Nelze tedy tvrdit, že končí věk Ryb - věk úkladů a skrytých nebezpečí - a blíží se počátek věku Vodnáře - věku celosvětového zduchovnění a přátelství.

Jak bude vypadat ten nový rok, století a tisíciletí, asi příliš nezáleží na tom, jestli bude ve znamení Ryb nebo Vodnáře. Záleží jen na našem svědomí a dobré vůli učinit svět lepším. Zbývá tedy dodat jediné: Přeji vám i sobě do té "nové éry" velkou spoustu lásky, porozumění a úcty k sobě samému i k lidem okolo nás. Poučme se z chyb a omylů minulého století a z celého srdce se snažme, aby to nové, jednadvacáté, bylo mnohem úspěšnější.

Lenka Pfefrlová

Ze zasedání obecního zastupitelstva

V řádném termínu se dne 18. 12. 2000 konalo 16 zasedání obecního zastupitelstva. Místostarosta pan J. Pirný seznámil zastupitele se zprávou o činnosti rady od posledního zasedání. Dále pak informoval o změnách v zákoně o obcích platném od 12. 11. 2000 a o povinnosti obecního zastupitelstva zřídit kontrolní a finanční výbory. Členové těchto výborů pak byli zastupiteli zvoleni. Výbory budou pracovat v tomto složení: finanční výbor - předseda Ing. Lubomír Klouda, členové Mgr. Jiří Mikuška, Ing. Lubomír Lojda, Miloslav Holba ml., kontrolní výbor - předseda Mgr. Vlastimila Pešková, Ing. Alexandra Lojdová, Barbara Gabajová, Jaroslav Krtek.

Starosta obce seznámil zastupitele s návrhem provizorního rozpočtu na rok 2001, s ohledem na to, že obci nejsou zatím známy výše dotací, které má obdržet. Provizorní rozpočet byl schválen s tím, že zastupitelstvo ukládá Obecnímu úřadu připravit návrh obecního rozpočtu na rok 2001 do jednoho měsíce po obdržení ukazatelů dotací. Dále starosta seznámil členy zastupitelstva s návrhem ceny vodného a stočného na rok 2001 pro domácnosti a ostatní odběratele. Cena vodného tak bude činit 18,26 Kč/m3 a cena stočného 14,64 Kč/m3. Nakonec zastupitelé projednali návrh předložený finančním odborem OÚ k odpisu pohledávek na místních poplatcích.

- mj -

Vzpomínka na advent

V tomto článku bych se chtěla vrátit do doby, která přináší klid, pohodu a čas na setkání. Jedno takové pravidelné setkání organizuje OÚ pro starší spoluobčany . Tentokráte se uskutečnilo v hotelu Golf. Prostředí je to po rekonstrukci příjemné, kultivované a nápad ukázat ho občanům dobrý. Škoda jen, že je zde malý prostor k sezení a část přítomných, vzhledem k rozdělení místností, nemohla zhlédnout kulturní vystoupení žáků zdejší ZŠ.

Ti si pro větřínskou veřejnost připravili školní vánoční akademii. Celý, hodinu a půl dlouhý program, byl rozdělen na dvě části. První proběhla ryze ve vánočním duchu - koledy, básničky, říkadla. Druhá část byla v duchu spíše silvestrovském a závěr už zcela patřil novému tisíciletí. Taneční čísla střídaly humorné scénky např. o Zelené karkulce, Drákulovi, simulované teplotě. Na všech vystupujících byla vidět velká snaha a chuť předvést vše, co děti umějí a co se naučily. Nácvik vystoupení probíhal již od začátku školního roku. Je tedy škoda, že někteří rodiče si nenašli chvilku času, aby na akademii svou dceru či syna doprovodili a podívali se alespoň na vystoupení svého dítěte. Co může být hezčího, než radostí rozzářená očka a pyšný výraz ve tváři. To také ocenil přednosta Okresního úřadu v Českém Krumlově p. Mikeš a tajemnice Obecního úřadu Větřní p. Jiříčková.

Sportovní předvánoční akcí byla již tradiční Mikulášská laťka - soutěž ve skoku vysokém. Zástupci našich žáků v kategoriích od nejmladších žáků po dorostenky si odnesli z 20 možných medailí 15. Sladké perníkové odměny upekla p. Bláhová z Větřní 285, které med dodala p. Stifterová.

Snad proto, že jsem na obou kulturních, výše zmiňovaných setkáních byla, vedlo mě to k malému zamyšlení nad tím, jaké možnosti při výběru místa konání má pořadatel. Pokud se jedná o sportovní akci, je vyhráno - tělocvična v bývalém internátě, ve škole, hřiště, bazén. Ale je-li to akce kulturní, nastává problém.

Hotel Golf, zařízení obce, se dá (a já doufám, že se bude) využívat vzhledem ke kapacitě a charakteru prostředí ke komornějším akcím. Některá setkání probíhají v restauraci Slavie. Je tu sice větší kapacita míst, ale zase špatná akustika, takže snažení případných účinkujících nevyznívá tak, jak by si přáli. Zbývá Společenský dům, jehož majitelem je stále JIP a.s., a sál poskytuje k pronájmu. Špína, špína a zase špína. Tak přesně tohle jsme si říkali, když jsme spatřili sál při přípravě akademie. Kdo z Vás seděl v hledišti, jistě zaregistroval neutěšený stav zařízení a vybavení (např. židlí, stolů). Často slýchám vzpomínat Vás občany na filmová či estrádní představení a plesovou sezónu. Mládež zase naříká, že nemá prostory, kde se scházet a bavit se jinak než v hospodě. Myslím si, že je škoda nechat chátrat takovýto sál. Úspěšně se přeci dá podnikat i v kultuře.

-jř-

Srdečně blahopřejeme k mimořádnému životnímu jubileu.

17. ledna se dožila občanka naší obce paní Marie Haiderová, bytem Větřní čp. 221, 102 let. K tomuto mimořádnému výročí přišli popřát oslavenkyni starosta a místostarosta obce a předali malý dárek, květinu a srdečné blahopřání. Řekněte sami, kolika lidem na této planetě bylo dopřáno žít ve dvou tisíciletích, třech stoletích, prožít dvě světové války a zažít nepočítaně množství politických režimů. Z tohoto pohledu se jeví tato událost jako malý zázrak, zejména když si jubilantka dokázala přes nelehký život zachovat relativně dobrou duševní i fyzickou svěžest. Jak se gratulanti sami přesvědčili, paní Haiderová sleduje televizi, čte knihy a živě se zajímá o veškeré veřejné dění. Uznání a poděkování nesporně náleží také paní Krejčové za trpělivou péči, jakou své mamince věnuje. Ještě jednou i jménem našich čtenářů srdečně blahopřejeme a přejeme hodně zdraví.

-jp-


Adresa redakce: Větřní 191
šéfredaktor Ing. Lubomír Klouda
redakční rada: Mgr. Marie Janoušková, Mgr. Jana Říhová, Lenka Preferlová, Zdeněk Duffek
vydává: Obec Větřní, IČO: 2469 182
grafická úprava: HotMilk mediální sdružení
tisk: H.O.T., Hořická ofsetová tiskárna
internetová verze: Jiří Bláha
vychází v nákladu 1500 ks, neprodejné
zpravodaj evidován ministerstvem kultury ČR pod ev. č. MK ČR E 11579.© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2001
Počet přístupů na tuto stránku od 1. srpna 2001 :
TOPlist 0