archiv: 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95č. 95, září 2004


V tomto čísle najdete:
Muž, který sázel lavičky
Rozloučení se školou
Den otevřených dveří
Škola žila i o prázdninách
Knihovna připravuje
Nové ceny za vyvážení popelnic
Vyhodnocení skládání kaucí při uzavírání nájemních smluv na byty v majetku obce Větřní
Upozornění pro odběratele pitné vody
Volby - listopad 2004
Ze zasedání obecního zastupitelstva
Výsledky voleb do evropského parlamentu v obci Větřní
Firmy mohou využít zvýhodněné úvěry

Muž, který sázel lavičky

V malém provensálském městečku žil chudý pastýř. Každý den vyrážel ven a sázel stromy. Za několik let vyrostl v neúrodném, suchém a lidsky nevlídném kraji les. Krajina se stala přívětivější, a snad i lidé k sobě začali mít trochu blíž… Příběh Elzéarda Bouffiera sepsaný Jeanem Gionem obletěl v literární i animované podobě svět a pro mnoho lidí se stal symbolem i důkazem lidské ušlechtilosti a nezištnosti, moudrosti a úcty k půdě, zemi, přírodě.

Pan Kamil Ouška se narodil v Třeboni, ale už pětačtyřicet let žije ve Větřní. "Chodit do lesa je můj jediný koníček, práce doma musí počkat," říká a s úsměvem ukazuje na schody, které by potřebovaly opravit. Když jsem ho přišla navštívit, abych o něm napsala tento článek, přivítal mě v pracovním. O uveřejnění svého jména nechtěl nejdřív ani slyšet. Prý že je to zbytečné.

Před dvěma lety vyrobil tento šestašedesátiletý vitální důchodce, který se léta živil jako tesař, v lese u cesty do Kájova lavičky. "Chtěl jsem, aby si hlavně starší lidé měli na procházce kde odpočinout. Bylo by jich ale třeba víc, plánuji udělat další." Kromě laviček vyrábí budky pro veverky, kam v zimě nosí rozdrcené vlašské ořechy. Občas z lesa místo dřeva přiveze plné pytle odpadků, které pak nosí do tříděného odpadu, nebo starou odloženou pračku. "Po válce jsem byl ve skautu, starat se o les byla pro mě povinnost," říká a vzápětí dodává, že musel lavičky opravovat, když je neznámí vandalové poničili. Budku pro veverky z lesa někdo ukradl.

Cestou zpátky jsem se šla podívat na místa, kde lavičky stojí. Když jsem kolem nich viděla rozházené sáčky od sušenek a krabičky od cigaret, bylo mi trapně. (… a snad i lidé k sobě začali mít trochu blíž…)

Každý z nás je člověkem, který může vysadit les, napadlo mě. A také tím, který za sebou všechno živé pálí a ničí. Někde uprostřed je obyčejná lidská lhostejnost. Nezbývá než poděkovat těm, kteří pro nás (lhostejné?) sází stromy a lavičky.

Lenka Pfefrlová ml.

Rozloučení se školou

30. červen byl pro žáky dnem, kdy se předávalo vysvědčení a zároveň začínaly dva měsíce prázdnin. I deváté třídy ZŠ Větřní čekalo vysvědčení, ale tentokrát poslední na základní škole.

Jeho předání se konalo, jak už je na naší škole dobrým zvykem, na Obecním úřadě ve Větřní.

Třída 9.A začínala a to v půl deváté, 9.B měla předávání od devíti hodin.

Po shromáždění všech žáků 9.A před budovou OÚ a nejen jich jsme se přesunuli do obřadní síně. Naše poslední vysvědčení si nenechali ujít ani někteří rodiče, prarodiče, učitelé i kamarádi. Všichni přítomní se usadili a na řadu přišel proslov pana ředitele B. Šimka a tajemnice OÚ paní Jiříčkové. Oba dva nám mimo jiné přáli hodně štěstí do budoucnosti. Poté nám naše třídní učitelka paní Jana Říhová předala vysvědčení a pro každého z nás měla v zásobě dobrou radu do života. Následoval podpis v kronice obce, pamětní list na školní léta v základní škole a gratulace od pana ředitele i paní Jiříčkové. Nechyběla ani fotografie s třídní učitelkou a poděkování od Jitky Jelínkové. Nakonec jsme předali dárek paní učitelce Říhové.

Ačkoli se všichni přítomní snažili udržet veselou náladu, nebyl v sále jediný člověk, který by neuronil nějakou tu slzu, protože naše rozloučení se školou bylo opravdu pěkné a dojemné.

Na závěr patří poděkování nejen Janě Říhové, ale i lidem, ať už učitelům nebo rodičům, kteří nás dovedli od první do deváté třídy, ačkoli to nebylo vždy zrovna lehké.

Petra Gubaniová, žákyně bývalé 9.A

Den otevřených dveří

Základní škola Větřní
pořádá

při příležitosti 45. výročí otevření budovy školy

Den otevřených dveří

v pátek 19. listopadu 2004 13.00 - 17 .00 hodin

Program:
prohlídka prostor školy
výstava žákovských prací
výstava školních kronik
kulturní vystoupení
ukázky z hodin tělesné výchovy
přehlídka počítačových výukových programů
videoprojekce školních akademií

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Setkání bývalých i současných pracovníků školy

sobota 20.listopadu 2004
začátek ve 14. hodin
ve školní jídelně

Škola žila i o prázdninách

Je 30. června, rozdáno poslední vysvědčení, škola utichá… Ale zdání klame. Hned po odchodu dětí na prázdniny a pracovníků školy na dovolenou nastává ve škole opět čilý ruch. Školu totiž obsadili řemeslníci hned několika profesí.

Již ke konci června se začalo s velkou opravou tělocvičen. Byla zbroušena podlaha, provedeny nové nátěry nejen podlahy, ale i oken a zdí. Aby tělocvična zářila novotou ještě dlouho, je nutné, aby všichni její uživatelé se přezouvali do sportovních bot se světlou podrážkou a aby si uvědomili , dříve než obtisknou botu na bíle zářící zeď, že celá tato oprava stála 163 000,- Kč. Tato částka byla hrazena z fondu rezerv ZŠ, který se vytváří dlouhodobě z uspořených provozních financí.

Největší prázdninovou akcí se stala rekonstrukce sociálního zařízení v celé budově. Staré plechové boxy byly vybourány a namísto nich byly postaveny zděné příčky, celý prostor byl obložen keramickými obklady a dlažbou. Sanitární zařízení je také zcela nové a moderní, v umývárnách byla rozvedena teplá voda a zvýšil se i počet umyvadel. Všichni, kteří máme v panelovém bytě stále ještě umakartová jádra, můžeme tiše závidět. Tuto investici ve výši 1,5 milionu korun hradila Obec formou účelové dotace. Lze jen doufat, že si tohoto budou vážit i samotní žáci, i když hned první školní den se objevila ulomená klika a ucpaná WC roličkou papíru také nejsou výjimkou.

Díky úspoře za teplo mohla proběhnout během prázdnin i modernizace v celkové hodnotě 180 000 korun nejen počítačové učebny, ale i učitelé se dočkali repasovaných počítačů v kabinetech a rozvedení počítačové sítě do všech kabinetů.

V počítačové učebně proběhla výměna šesti žákovských počítačů, jejich přeinstalování na nejmodernější systém Windows a Office XP a výměna a přeinstalování serveru v učebně. Došlo i ke zvýšení rychlosti Internetu.

Úroveň, vybavení a kvalita výuky ve škole nezávisí jen na pedagogickém sboru a ostatních pracovnících školy, ale také z velké části na zájmu a vstřícnosti jejího zřizovatele, v našem případě Obce Větřní. Patří jim náš velký dík.

-jř-

Knihovna připravuje

Zajímavou akcí pro čtenáře, ale i pro občany je Týden knihoven. Jde o každoroční celostátní projekt, do kterého je naše knihovna již několik let zapojena. Na tento týden je připraven již obvyklý program např. použití internetu zdarma s možností domluvení instruktáže pro začátečníky, amnestie upomínek, prodej vyřazených knih a pro děti hry, soutěže a kvízy v knihovně. Týden knihoven letos probíhá počátkem října a podrobné informace a termíny zveřejňuje knihovna na letáčcích.

Na nejmenší školáky je zaměřena nově připravovaná akce "Pasování prvňáčků na čtenáře", která zúročí jejich celoroční snažení. Začne už v září první návštěvou knihovny a bude pokračovat v průběhu celého školního roku, každodenní výukou čtení ve škole. V červnu se opět všichni sejdeme v knihovně, kde bude na malé čtenáře čekat nejedna odměna.

Knihovna je zde především pro čtenáře a tak bych chtěla jen ve zkratce připomenout, hlavně těm, kteří zde ještě nebyli, jaké služby poskytuje. Nejzákladnější jsou služby výpůjční, nabízíme stále nové knihy, které jsou nakupovány v průběhu celého roku (letos jich zatím přibylo 740 za 89 320,- Kč). Knihovní fond je dále doplňován prostřednictvím grantů, ale také z darů čtenářů, kteří se z různých důvodů zbavují svých knih. Za takto získané knihy jsme rádi a všem, kteří knihovně dar poskytli, děkujeme.

Členský poplatek zůstává už několik let stejný: 80,-Kč na rok pro dospělého čtenáře, slevu mají děti do 15 let, studenti a důchodci, ti zaplatí ročně 40,- Kč.

V knihovně můžete uskutečnit i tzv. jednorázovou výpůjčku ( 1 kniha 20,- Kč) při níž budete stejně jako při registraci potřebovat občanský průkaz.

Další službou je přístup na internet. Čtenář zaplatí 20,- Kč za 30 min., děti do 15 let 10,- Kč za 30 min, podmínkou jejich přístupu na internet je ale souhlas rodičů, stvrzený podpisem na přihlášce. Ostatní uživatele stojí půl hodina na internetu 25,- Kč.

Knihovna poskytuje i reprografické a kopírovací služby dle daného ceníku.

Pro veřejnost je knihovna otevřena v pondělí od 13.00 do 18.00, v úterý od 10.00 do 12.00 a od 13.00 do 18.00 a ve čtvrtek od 8.00 do 12.00 hodin.

V případě potřeby je možné na internet přijít i mimo tyto hodiny nejlépe po osobní nebo telefonické domluvě na čísle 380 732 290.

-mj-

Nové ceny za vyvážení popelnic

Ekonomické vyhodnocení stávajících cen:

Náklady na sběr a svoz netříděného odpadu 893.480,- Kč
Náklady na sběr a svoz tříděného odpadu 50.900,- Kč
Ostatní náklady (např. velkoobjemový odpad) 122.290,- Kč
odpadkové koše, náklady + 5 % DPH 53.334,- Kč
Celkové náklady v roce 2003 1.120.004,- Kč
Počet vyvezených nádob o objemu 110 l byl v roce 2003 5.055 ks

(přičemž na nádobu "Bobr" - malý kontejner, se počítá 10 popelnic o objemu 110 l, kontejner "Avie" obsahuje 30 popelnic). Vzhledem k tomu, že doposud občan platí 40,-Kč za vývoz nádoby o objemu 110 l, nemohly být pokryty skutečné náklady na odvoz odpadu. Z rozpočtu obce bylo hrazeno 117.804,- Kč. Skutečný náklad na svoz 1 popelnice tedy činil 44,70 Kč.

V souvislosti se změnou DPH předpokládáme navýšení nákladů o 149.334,- Kč, tzn., že náklad na vývoz 1 popelnice vzroste o dalších 5,96 Kč.

Dále je třeba počítat s položkou na likvidaci "černých" skládek, což ročně činí cca 20 -30 tis. Kč. Za rok 2003 vyjímečně tento náklad nevznikl.

Zastupitelstvo obce dne 21.6.2004 většinou svých hlasů schválilo s platností od 1.7.2004 zvýšení úhrady za sběr odpadu podle skutečných a předpokládaných nákladů takto: svoz nádoby o objemu 110 l za 52,- Kč, svoz 70 l popelnice za 42,- Kč a zároveň určilo pracovní skupinu, která komplexně posoudí dosavadní systém plateb za likvidaci komunálních odpadů. Na základě zpracovaného výsledku zjištění bude zastupitelstvu obce předložen návrh zda zachovat stávající stav nebo zavést místní poplatek obecně závaznou vyhláškou. Místní poplatek pak platí podle zákona každá fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt bez ohledu na věk.

Josef Pirný místostarosta

Vyhodnocení skládání kaucí při uzavírání nájemních smluv na byty v majetku obce Větřní

Kauce byly zavedeny na základě usnesení zastupitelstva obce ze dne 12.3.2001 s účinností od 1.4.2001.

Prostředky z účtu kaucí mohly být podle schválených zásad použity výhradně na krytí dluhů na nájmu a souvisejících službách pro konkrétní byt a jen do výše kauce složené příslušným nájemcem.

"Notoričtí dlužníci" však po vyčerpání kauce měli i nadále problémy s úhradami a ty již dále nebylo možno kaucemi řešit. V tomto případě nám zbývá pouze soudní cesta, která je většinou zatím poměrně dlouhá.

Zásadním nedostatkem bylo, že po dobu 5 měsíců, za něž byl dluh na nájmu uhrazen z kauce jsme neměli možnost navrhnout soudu souhlas s výpovědí z nájmu bytu. Na to je nutné počkat ještě další 3 měsíce, neboť předpisy pro kvalifikovanou výpověď vyžadují alespoň tříměsíční prodlení s úhradou nájemného. Pro většinu nájemníků, kteří řádně platí měsíční nájemné to byly na dobu 10 let složeny "umrtvené" peníze, které očekávaný efekt přinesly jen ve velmi malé míře neúměrné poměrně rozsáhlé administrativě.

Na základě návrhu majetkového odboru zastupitelstvo obce skládání kaucí při uzavírání nájemních smluv na byty v jednomyslně zrušilo s platností od 22.6.2004.

Josef Pirný místostarosta

Upozornění pro odběratele pitné vody

Společnost VAK JČ a.s., provozovatel vodohospodářského majetku obce, požádal o zveřejnění následujícího upozornění pro obyvatele obce Větřní. Citujeme :

V poslední době se provozní pracovníci naší společnosti stále častěji setkávají s tím, že při kontrolách provozovaného vodohospodářského majetku je u odběratelů - vlastníků nemovitostí zjišťováno propojení vnitřní instalace vody dodávané veřejným vodovodem a instalace s hygienicky nezabezpečenou vodou z místních, většinou soukromých zdrojů - vrtů a studní. Tato zdravotně nezabezpečená voda může být za určitých podmínek příčinou kontaminace pitné vody ve vodovodu pro veřejnou spotřebu a zdrojem zbytečně vynakládaných finančních prostředků na odstraňování takto vzniklých závad v kvalitě vody ve veřejné síti. Vlastníci nemovitostí s takto propojenou vodovodní instalací se tímto dopouštějí porušování ustanovení Zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou spotřebu a ustanovení prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu s možností postihů.

V ustanovení § 11 výše uvedené vyhlášky je stanoveno, že " vodovodní potrubí vodovodu se nesmí propojovat s potrubím užitkové a provozní vody a ani s vodovodním potrubím z jiného zdroje vody, který by mohl ohrozit jakost vody a provoz vodovodního systému".

Tolik citace upozornění VAK JČ a.s.. Obecní úřad žádá obyvatele obce, kteří porušují uvedený zákon a prováděcí vyhlášku, aby zjednali nápravu, jinak se vystavují riziku citelné pokuty, ale především mohou ohrozit zdraví ostatních občanů.

Volby - listopad 2004

Na den 5. a 6. listopadu ( pátek a sobota) vyhlásil president republiky volby do zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu České republiky. Tyto volby proběhnou rovněž v naší obci. Ve stejné dny budou voliči volit své zástupce jak do zastupitelstva kraje, tak do Senátu Parlamentu České republiky. V pátek se otevřou volební místnosti ve 14,oo hod. a uzavřou ve 22,oo hod., v sobotu pak bude možno hlasovat od 8,oo hod. do 14,oo hod.. Jako v minulosti byly stanoveny 3 stálé volební okrsky : 1. okrsek - vestibul JIP - Papírny Větřní a.s., který zahrnuje voliče z místních částí a osad obce: Dolní Němče, Pečky, U lípy, Lužná, Dobrné, Zátoň, Zátoňské Dvory, Nahořany, Hašlovice, 2. okrsek - horní budova Základní školy Větřní 1. poschodí, pro voliče: Žofín - část, "armabeton" a část Urbal a 3. okrsek - vestibul Základní školy Větřní pro voliče: Horánek, Urbal - část, K vodojemu, U základní školy, Žofín - část a Sad Míru. Rozepsaná čísla domů budou spolu s termínem konání voleb a umístěním volebních okrsků zveřejněna na úřední desce obecního úřadu, kde si může každý občan ověřit, do jakého volebního okrsku náleží. Každý občan, jemuž zákon o volbách dává právo volit, obdrží nejpozději 3 dny předem volební lístky prostřednictvím České pošty. Volič, který by volební lístky z nějaké příčiny neobdržel, může o jejich vydání požádat obecní úřad nebo si je vyzvednout přímo ve dnech voleb ve volebních místnostech. Pro volby do Senátu Parlamentu České republiky může volič požádat o vydání voličského průkazu pro případ, že se nebude moci zúčastnit voleb v místě trvalého bydliště. Pokud nebude v prvním kole voleb do Senátu Parlamentu České republiky zvolen senátor nadpoloviční většinou hlasů, druhé kolo voleb proběhne následující týden a to 12. a 13. listopadu 2004 ve stejnou dobu a ve stejných volebních místnostech, jako kolo první. Voliči již pro druhé kolo voleb neobdrží hlasovací lístky předem, ale přímo ve volebních místnostech.

M. Jiříčková, tajemník OÚ

Ze zasedání obecního zastupitelstva

Na 10. zasedání zastupitelstva obce, 21. června, bylo projednáno a schváleno:

závěrečný účet hospodaření obce za rok 2003
Výroční zpráva ředitele ZŠ o hospodaření školy za rok 2003
prominutí poplatků z prodlení nájemníkům tří obecních bytů
zrušení skládání kaucí při uzavírání nájemních smluv na obecní byty
zvýšení úhrady za odstraňování komunálního odpadu v obci
volba a odvolání členky finančního výboru
prodej a odkup pozemků
odměny neuvolněným členům zastupitelstva obce

Zastupitelé neschválili návrh VaK JČ na cenu vodného a stočného na 2. pololetí 2004 ve výši 43,50 Kč/m3. Platná zůstává cena z roku 2003 - 43,-Kč.

Na 11. zasedání ZO, 13. září, zastupitelé vyslechli a projednali:

zprávu ředitele ZŠ o výsledku inspekce činnosti školských zařízení v obci
prodeje a převody pozemků
informace o postupu výstavby obecních bytů v lokalitě Sad Míru
informace k žádosti o dotaci MŽP týkající se zpevnění svahu pod autobusovým nádražím

Výsledky voleb do evropského parlamentu v obci Větřní

Vážení čtenáři,
od voleb do Evropského parlamentu již uplynula řada dní, ale toto je první zpravodaj obce, který po volbách vychází. Přes toto časové zpoždění jsme se rozhodli, že Vás o výsledcích voleb budeme informovat.

Výsledky
volební okrsek I. II. III. celkem
pocet zapsaných volicu 661 1 140 1 180 2 981
účast ve volbách – počet osob 85 203 256 544
účast v % 12,9% 17,8% 21,7% 18,3%

Odevzdaných platných hlasu pro jednotlivé volební strany a hnutí
volební okrsek I. II. III. celkem %
SNK a ED 2 17 22 41 8%
Koruna ceská 0 0 2 2 0%
CSSD 5 9 19 33 6%
ODS 25 73 89 187 35%
Strana za otevrenou spolecnost 0 0 1 1 0%
Strana zelených 0 5 5 10 2%
Humanistická aliance 1 0 0 1 0%
Konzervativní strana 1 0 0 1 0%
Sdružení nestraníku 0 1 1 2 0%
Delnická strana 1 1 0 2 0%
Balbínova poetická strana 0 0 1 1 0%
KDU - CSL 3 10 17 30 6%
Pravý blok 1 3 1 5 1%
Strana zdravého rozumu 0 0 1 1 0%
Unie liberálních demokratu 0 1 3 4 1%
KSCM 29 56 65 150 28%
Strana venkova 1 1 1 3 1%
Strana za životní jistoty 1 1 1 3 1%
Nezávislá iniciativa 0 1 1 2 0%
Republikáni M. Sládka 0 4 7 11 2%
Nezávislí 13 20 16 49 9%
celkem odevzdaných hlasu 83 203 253 539 100%

Firmy mohou využít zvýhodněné úvěry

Až do konce roku 2006 mohou jihočeští podnikatelé s počtem zaměstnanců do 50 osob žádat o zvýhodněné úvěry na realizaci svých projektů. Poskytování těchto úvěrů pro malé podnikatele v Jihočeském kraji je součástí programu, který navrhnul Jihočeský kraj a realizuje Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB).

"Program umožní poskytnout podnikatelům úvěr až do výše 300 tisíc korun se splatností maximálně tří let a s pevnou úrokovou sazbou 5 procent. Pokud bude firma svůj projekt realizovat v okrese Český Krumlov, činí maximální splatnost úvěru čtyři roky. Zvýhodněný úvěr poskytuje Českomoravská záruční a rozvojová banka po předchozím souhlasu Jihočeského kraje," sdělila Zdenka Doleželová z Oblastní hospodářské komory v Českém Krumlově. Poskytnutí úvěru podle ní závisí na jeho rizikovosti a splnění podmínek programu. Žadatelé jej získají na základě smlouvy.

Podnikatelé žádající o úvěr musejí mít uzavřeno účetnictví za minimálně 2 roky. "Dále musejí mít své sídlo na území Jihočeského kraje a projekt zde i realizovat. Podpora se poskytuje na financování investičních a provozních nákladů bezprostředně souvisejících s realizací projektu. Žadateli lze poskytnout úvěr pouze jednou," řekla Doležalová. Účast v tomto programu nevylučuje možnost účasti v dalších programech.

Formulář žádosti o úvěr a bližší informace lze získat v kanceláři Oblastní hospodářské komory v Českém Krumlově, tel. 380 711 340.Adresa redakce: Větřní 191
šéfredaktor Ing. Lubomír Klouda
redakční rada: Mgr. Marie Janoušková, Mgr. Jana Říhová, Lenka Preferlová, Zdeněk Duffek
vydává: Obec Větřní, IČO: 2469 182
grafická úprava: HotMilk mediální sdružení
tisk: H.O.T., Hořická ofsetová tiskárna
internetová verze: Jiří Bláha
vychází v nákladu 1500 ks, neprodejné
zpravodaj evidován ministerstvem kultury ČR pod ev. č. MK ČR E 11579.© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2004
Počet přístupů na tuto stránku od 1. srpna 2001 :
TOPlist 0