ARCHIV 2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Znak VelešínaVelešínský
     ZPRAVODAJ


Prosinec
 2002


VŽDY, KDYŽ NĚCO KONČÍ, NOVÉ ZAČÍNÁ !

Dne 15. listopadu 2002 se uskutečnilo první zasedání nového patnáctičlenného zastupitelstva, na kterém bylo zvoleno vedení města na období 2002 až 2006. Starostou se stal Mgr. Josef Klíma, místostarostou Vladimír Mikeš a pětičlennou radu doplnili Jiří Růžička, František Ondrášek a Bořivoj Havlíček.

1. zasedání zastupitelstva v sále kina, foto: V. Jantač

Novou radu a zastupitelstvo čeká řada problémů a úkolů, které si však před sebe stanovily samy. Vždyť pro své plány a vize byly také zvoleny. Je dobře, že ve své práci mohou navázat na dosavadní působení v zastupitelstvu. Členové MěZ Josef Klíma, Vladimír Mikeš, Jiří Růžička, Bořivoj Havlíček, František Ondrášek, Zdeňka Kleinová, Mgr. Danuše Grillová, ing. Jana Německá a Jiří Březina zastávali funkce 4 i více let. Jejich zkušenosti doplní svými vědomostmi a „novou krví" zastupitelé ing. Milan Prokeš, Mgr. Petr Ondřich, Jaroslav Bartizal, Mgr. Zdeněk Vaclík a Jan Štindl. Patnáctým členem se v nejbližší době stane Mgr. Rudolf Ondřich, který jako první náhradník volební strany Sdružení nezávislých nahradí ing. Josefa Valacha, jenž odstoupil z MěZ na jeho 1. zasedání.

Rád bych poděkoval i prostřednictvím Velešínského zpravodaje všem bývalým členům zastupitelstva, členům výborů a komisí, všem občanům, kteří svým větším či menším dílem přispěli k rozvoji města. Obzvláště bych chtěl vyzdvihnout práci ing. Josefa Valacha, bývalého starosty, který vedl chod města 11 let. Přeji mu do jeho dalšího života pevné zdraví, elán, dobrou mysl a věřím, že na dění ve městě rezignovat nebude.

Vážení spoluobčané, rok 2002 je pomalu u konce. Na jeho sklonku bych rád ještě jednou poděkoval aktivním občanům, kteří chtějí a mohou pomoci rozvíjet město a všem spoluobčanům bez rozdílu přeji spokojené Vánoce a celý rok 2003 aby vypadal tak, jak si přejí.

Josef Klíma
starosta


VÝMĚNA NA POSTU STAROSTY VELEŠÍNA

Prvého a druhého listopadu si občané - voliči - Velešína zvolili nové zastupitelstvo města. Počet mandátů jednotlivých volebních stran a zvolení zastupitelé byli uvedeni ve Zpravodaji č. 11. Dne 15. listopadu bylo pokračování voleb a sice volbou starosty, místostarosty a členů rady města.

Na starostu kandidovali: dosavadní starosta ing. Josef Valach za volební stranu Sdružení nezávislých kandidátů a protikandidát Mgr. Josef Klíma za volební stranu Sdružení nezávislých Velešín 2002. Volba starosty byla dramatičtější než ve volbách minulých.

V prvním kole získal p. Valach 6 hlasů, p. Klíma 7 hlasů, dva hlasy byly neplatné. Po desetiminutové přestávce bylo druhé kolo voleb, v němž p. Valach získal 7 hlasů, p. Klíma 8 hlasů, tj. získal nadpoloviční většinu hlasů všech členů zastupitelstva.

Od té chvíle má Velešín nového starostu p. Mgr. Josefa Klímu (SNK-Velešín 2002). Místostarostou byl bez problémů zvolen p. Vladimír Mikeš (za KDU-ČSL), do rady města byli zvoleni ještě p. Bořivoj Havlíček (SNK), p. Jiří Růžička (SNK-Velešín 2002), p. František Ondrášek (KDU-ČSL).

Tolik fakta o volbách do vedení města.

Po volbě starosty s těsným rozdílem jednoho hlasu začaly mezi občany i mezi zastupiteli diskuse, úvahy o tom, kdo pro koho hlasoval a to na základě znalostí dohod mezi volebními stranami, na základě slibů a závazků. Protože volba starosty byla tajná, kdo komu dal nakonec hlas se neví, ale jen tuší.

V daný okamžik, po provedené volbě jsem měl pocit prohry, ale bez pocitu tragedie. Toto jsem řekl veřejně ihned po hlasování. Byl jsem zklamán ani ne tak výsledkem jako pocitem, že mne někdo zradil na poslední chvíli, protože podle předchozích dohod a slibů bylo vítězství spíše na mé straně. Kdo v poslední chvíli zklamal a porušil své slovo se musí zamyslet nad svým charakterem, sám se musí s tímto vyrovnat.

Po volbě jsem v nitru necítil hněv, ani zášť, jen zklamání.

Vím, že konkurenční strana SNK-Velešín 2002 vyvinula velké úsilí k tomu, abych nebyl zvolen. Dokladem toho je například to, že hodinu před zasedáním mi telefonicky jeden zastupitel z našeho kolektivu (SNK) oznámil, že mi svůj hlas na starostu nedá.

Ihned po volbě rady města, na zasedání, jsem novému starostovi předal písemné sdělení, že se vzdávám mandátu člena zastupitelstva města. Toto mé rozhodnutí nebylo neuvážené, ani prchlivé. Důvod jsem sdělil veřejnosti na zasedání.

Ukončením práce starosty nekončí má pracovní aktivita. Od soboty 16. listopadu jsem opět v zaměstnání v Jihostroji. Pracuji ve vývojové konstrukci jako konstruktér projektant.

Funkci starosty-kancelář jsem předal novému starostovi protokolárně v úterý 19. listopadu 2002.

Jako starosta jsem působil ve Velešíně 11 let a 15 dnů. Bylo to jedenáct let práce, kterou jsem bral jako své poslání. Byla to práce, která mne velmi zajímala, přestože byla mnohdy náročná, vyčerpávající, ale na druhé straně mi přinášela uspokojení, pokud jsem mohl někomu pomoci, pokud se nám nějaké dílo podařilo dotáhnout do konce ať většího nebo i menšího významu pro město. Celých 11 let jsem kromě práce a povinností starosty koordinoval investiční akce, bez investičního technika na radnici.

Z významnějších akcí jsem hrdý na to, že jsme rekonstrukcí bývalé svobodárny Jihostroje vybudovali dům s pečovatelskou službou, že máme plošně zplynofikován Velešín i Nádraží, že máme naše samostatné plynové kotelny pro vytápění panelových domů (EGC 500, EGC 750), jsem hrdý na to, že jsme koupili výhodně od Jihostroje areál mateřské školy, zakoupili budovu bývalé prodejny Jednoty za velmi výhodných podmínek, jsem rád, že se nám podařilo v panelových domech vybudovat předávací a regulační samostatné stanice pro zlepšení výroby teplé vody a zlepšení regulace vytápění.

Po dlouhé pauze jsme dostavěli kino, jsem rád, že se podařilo zahájit výstavbu kanalizace na Nádraží a kanalizace a ČOV v Chodči, obě akce jsou finančně zajištěny státní dotací, půjčkami a financemi z prodeje plošné plynofikace.

Při výměnách osob na postech vedení města se nedají akce přerušit nebo zastavit, a tak celá řada prací je rozpracována - výstavba 24 bytů nadstavbami, příprava projektů na kanalizaci a ČOV Holkov, zahájení prací na možnost další bytové výstavby atd.

Protože jsem práci na radnici i v zastupitelstvu úplně ukončil, využívám tuto cestu přes Velešínský zpravodaj, abych poděkoval Vám občanům za jedenáct pěkných let mé práce na radnici, děkuji všem zaměstnancům radnice za velmi dobrou spolupráci. Děkuji za dobrou spolupráci a seriozní vztahy všem firmám ve městě, které se podílely na akcích pro město.

Novému vedení města přeji hodně úspěchů v práci pro blaho občanů.

Ing. Josef Valach


MODRÉ Z NEBE - ZAJÍMÁ TĚ CO DÝCHÁŠ ?

Tak se jmenoval projekt organizovaný sdružením pro ekologickou výchovu TEREZA, na jehož splnění pracovala děvčata z osmých tříd, která navštěvují biologicko- ekologický kroužek.

Dobrý den všichni Velešáci,
chtěli bychom Vám oznámit, že od 22.10. do 15.11.2002 jsme prováděli v našem městě měření kyselosti dešťů. Průměrná naměřená hodnota pH je 6. Vzhledem k tomu, že neutrální pH je 7, došli jsme k závěru, že dýcháme dost čistý vzduch. Současně probíhalo měření ve Svincích. Zde byla naměřena průměrná hodnota pH dešťové vody 5,4. Pátrali jsme po příčinách tohoto rozdílu v kvalitě ovzduší. A závěr? Asi to bude tím, že ve Svincích je většina domácností vytápěna pevnými palivy, zatím co ve Velešíně vytápíme plynem, což daleko méně znečišťuje ovzduší. Takže buďme rádi, že plynofikace proběhla!

(H. Šítalová, E. Baldíková, J. Hanušová, Koubová, M. Čížková, M. Mražiková, J. Marková)


BETLÉMSKÉ SVĚTLO

Jako každý rok, i letos, k nám do Velešína bude skauty přivezeno „Betlémské světlo". Bude pro všechny zájemce k předání 21. prosince 2002. Přesný čas bude oznámen hlášením městského rozhlasu.

IL


TŘI KRÁLOVÉ SE PŘIPRAVUJÍ

Vážení spoluobčané,
v příštím roce začátkem ledna by měli naším městem procházet již potřetí Tři králové a do svých kasiček od vás vybírat finanční dary na činnost Charity. Jestli Tři králové přijdou, záleží i na vás a na vašich dětech. Každý rok se na vás touto formou obracíme se žádostí o spolupráci na této akci a každý rok na to zůstaneme sami. Pak nás potkáváte a ptáte se, proč k vám Tři králové nepřišli. Odpověď je nasnadě. S jednou nebo dvěmi skupinkami dětí se nedá celé město projít. Na to potřebujeme devět skupinek po třech dětech a jednom dospělém doprovodu.

Obracíme se na vás proto se žádostí o pomoc při zajištění celé akce. Čím více nás bude, tím více rodin obejdeme a více finančních darů získáme. Kdo z dětí a dospělých by nám chtěl pomoci, může se přihlásit na telefonním čísle 380 331 090 každý den po 19 hodině.

Za vaši spolupráci předem děkuje
Petr Hruška
dobrovolný ředitel Farní Charity


ZHODNOCENÍ AUTOMOBILOVÉ SOUTĚŽE PODZIMNÍ RALLYESHOW JIHOSTROJ VELEŠÍN

Soutěž se konala dne l6. listopadu ve Velešíně a okolí. Byla provázena příznivou náladou zúčastněných a ještě příznivějším počasím. Po proslovu nového pana starosty v horní části jihostrojského parkoviště byla cca v 9,45 hod. slavnostně odstartována. Posádky po půlminutových intervalech vyrážely na trať orientované šipkovým itinerářem, který je postupně navedl k jednotlivým jízdním zkouškám. První tato zkouška byla již tradičně v prostorách dobře známé STK Komat v Dolním Třeboníně. Odtud pak soutěžící vyráželi na cca 20-ti kilometrový přejezd malebnou krajinou u obcí Černice, Mojné, Skřidla, Markvartice, Zubčice, až po Dolní Pláň, kde byla pořadateli z Netřebic připravena druhá jízdní zkouška, která měřila 1 100 metrů. Po jejím absolvování pokračovali do nedaleké Zubčické Lhotky ke zdolání další jízdní zkoušky s číslem 3. Po projetí brodem a zastavení předními koly na vyznačené čáře, kde byl rovněž zaznamenán čas průjezdu, mohli pokračovat k poslední zkoušce prvního kola. Tato vedla od hospodářských budov v Chodči, kde byl situován start a cíl se nacházel cca 250 metrů za křižovatkou na bývalý teletník. Dále soutěžící pokračovali stejným způsobem do druhého kola. Celkem se zúčastnilo 37 posádek, které až na jednu dorazily do cíle ve Velešíně ve 14,00 hodin.

Při konání soutěže nedošlo k žádné újmě na zdraví či majetku, a proto ji také považuji za zdařilou motoristickou akci. Z mého pohledu coby stavitele trati a hlavního pořadatele jsem potěšen, že se na startu objevili i někteří Velešínští, a ačkoli stáli na startu podobné soutěže poprvé, dokázali i v tak početné konkurenci "ostřílenějších matadorů" podat slušný výsledek. Chtěl bych tímto apelovat i na ostatní, kteří se nebezpečně prohánějí v ulicích Velešína. "Přijďte si zazávodit na některý z dalších podniků pořádaných MTV Motorsportem, nebo ROKO Č. Krumlov, o kterých se dozvíte rovněž v našem zpravodaji."

Závěrem chci poděkovat sponzorům, kteří přispěli finančními a věcnými dary na tuto soutěž!

Jsou jimi: Hl. sponzor město Velešín, Jihostroj, a.s. Velešín, restaurace B a H U Zlaté podkovy, květinářství Václav Kabíček, SPAR Stanislav Prouza, Cukrárna MOCA, železářství TOSTA, s r.o., Malše, s r.o.: Zimní jízda zručnosti, v květnu 3. ročník Rallyeshow Jihostroj Velešín.

za MTV Motorsport team
Pavel Talíř


KINO VELEŠÍN


Warning: mysql_numrows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/localhost/htdocs/ois1g/cz1250/aktual/region/t_velzpr1202.htm on line 272

Připravujeme na leden :

Lilo a Stitch, Návštěvníci - Cesta do Ameriky, Čistá duše, Spy Kids, Před svatbou ne!, Dannyho parťáci, Polibek draka, Svět podle Protta, Minority Report a další.

V úterý 24. 12., 31. 12. a ve středu 1. 1.    S E    N E H R A J E   !!!

Prodej vstupenek v pokladně kina vždy hodinu před promítáním.
Prodáváme na aktuální program + na tři následující filmy + kulturní program, který je právě na plakátech uveden v předprodeji.


KULTURNÍ PROGRAMY V PROSINCI 2002

vždy v pondělí od 17,00 hodin v klubovně kina - vstup vlevo - bočním vchodem
JAZYKOVÝ KURS FRANCOUZŠTINY
Po dohodě na OK MěÚ a s vyučující je možné se ještě připojit.

vždy v úterý od 17,30 hodin v klubovně kina - vstup vlevo - bočním vchodem
JAZYKOVÝ KURS NĚMČINY
Po dohodě na OK MěÚ a s vyučující je možné se ještě připojit.

úterý 3. 12. od 19,30 hodin v kinosále
ABECEDA HVĚZD
Vladimír HRON se svým úspěšným programem i u nás ve Velešíně.
Předprodej vstupenek od 20. 11. v kině.
Vstupné 220,- Kč

čtvrtek 5. 12. od 16,30 hodin do 17,45 hodin v sále U Zlaté podkovy
DĚTSKÉ TANEČNÍ
Kurs pro děti Základní školy.

čtvrtek 5. 12. od 18,00 do 19,15 hodin v sále U Zlaté podkovy
MAŽORETKY
Pokračování kursu pro děti.
Děti, které chtějí pokračovat v souboru mažoretek, se závazně přihlásí na poslední lekci (čtvrtek 12. 12. 2002).

neděle 8. 12. - zájezd - od 7,30 hodin z autobusového nádraží
LÁZNĚ SRN
Zájezd do termálních lázní v Bad Füsingu v SRN.
Cena zájezdu pro dospělou osobu je 550 Kč, včetně cesty, pojištění, průvodce, vstupu do bazénů (krytých i otevřených). Odjezd z aut. nádraží v 7,30 hodin, návrat kolem 20,00. Bližší informace dostanete na OK MěÚ, kde se můžete také přihlásit.

úterý 10. a středa 11. 12. od 9,00 hodin v kinosále
VÝCHOVNÝ KONCERT
Základní umělecká škola Velešín připravila před vánočními prázdninami koncert pro děti Mateřské a Základní školy.
Vstupné 5,- Kč

úterý 10. 12. od 19,30 hodin v kinosále
TŘEBOŇŠTÍ PIŠTCI - ADVENTNÍ KONCERT
Soubor zobcových fléten založili manželé Šimečkovi v roce 1974 a působí v něm kolem 60 mladých hudebníků, převážně žáků a studentů třeboňských škol. Stylové rozpětí je široké, proto běžně koncertují jak na "vážných" pódiích, tak i na folkových festivalech pro mladé publikum.
Vánoční pohodu nám přinesou Třeboňští pištci v úterním Adventním koncertu.
Předprodej vstupenek od 1. 12. v pokladně kina.
Vstupné 80,- Kč

čtvrtek 12. 12. od 16,30 do 17,45 hodin v sále U Zlaté podkovy
DĚTSKÉ TANEČNÍ
Ukončení kursu pro děti ZŠ.

čtvrtek 12. 12. od 18,00 do 19,15 hodin v sále U Zlaté podkovy
MAŽORETKY
Závěr kursu. Děti, které budou chtít pokračovat se závazně přihlásí na této lekci.

sobota 14. 12. od 14,30 hodin v sále U Zlaté podkovy
DĚTSKÝ KARNEVAL
Zábavné odpoledne pro děti, plné veselých písniček a soutěží. Program doplní svým krátkým vystoupením děti ze souboru mažoretek.

úterý 17. 12. od 18,00 hodin v kinosále
KONCERT ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY
Vystoupení žáků a učitelů ZUŠ Velešín pro veřejnost.

čtvrtek 19. 12. od 18 hodin - pořádáme společně s agenturou pí E. Hrdličkové
VÁNOČNÍ FOLKOVÉ SETKÁNÍ
Vystoupí skupina "JEN TAK TAK" z Jindřichova Hradce.
Předprodej vstupenek od 8. 12. v pokladně kina.
Vstupné 60,- Kč

čtvrtek 19. 12. a pátek 20. 12. vždy dopoledne v kinosále
PROMÍTÁNÍ PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU

čtvrtek 16. 1. od 19,30 hodin v kinosále
WEEKEND + MIMOBAND
Předprodej od 5. 1. v pokladně kina.

Úřední dny: pondělí, středa
telefon (záznamník), fax: +420 38O 331 003

 


© Sdružení k vytvoření financování a správě informačního systému regionu Český Krumlov, 2001
Počet přístupů na tuto stránku od 27. dubna 2000 : TOPlist 0