ARCHIV 2001 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Znak VelešínaVelešínský
     ZPRAVODAJ


Prosinec
 2001


PODĚKOVÁNÍ A NOVOROČNÍ PŘÁNÍ

Toto číslo Zpravodaje je posledním v tomto roce, a proto mi dovolte, vážení spoluobčané a přátelé, abych Vám jeho prostřednictvím poděkoval za Vaši práci v r. 2001 pro blaho našeho malého města a popřál Vám všem do nadcházejícího roku veselou mysl, optimizmus, hodně zdraví, neutuchající chuť do stálé práce.

Pomalu končí první rok nového století a tisíciletí. Vykročili jsme 1. ledna r. 2000 tou správnou nohou do nového časového údobí lidských dějin? Na tuto otázku si musí každý z nás odpovědět sám za sebe, svoji rodinu. Mně dovolte, abych krátce zhodnotil první krůček našeho města v novém, 3. tisíciletí. S nástupem do práce 2.1.2001 počaly všední dny činnosti, dny starostí, radostí, problémů i odpočinku o víkendech. A takto uběhl celý rok. Zastupitelstvo se scházelo pravidelně i mimořádně (celkem jedenáctkrát), rada města řešila operativnější problémy (celkem 20 zasedání), pracovníci radnice i komise svědomitě a pilně plnili své povinnosti vůči občanům. Zažili jsme radosti z dokončených prací, které nám uložilo zastupitelstvo, mrzí nás nedodělané práce, nebo práce, které se nesetkaly s kladnou odezvou u Vás, spoluobčanů. Ne vše se dá udělat hned, podle přání všech. Z přehledu investičních akcí je patrné, že hlavní úkoly jsme splnili se ctí.

Děkuji všem členům komisí, kteří jsou velkými pomocníky radě i zastupitelstvu. Do práce komisí jsou zapojeni nejen členové zastupitelstva a pracovníci radnice, ale i občané, kteří jsou ochotni angažovat se ve věcech veřejných. Jde o komise - stavební, přestupkovou, občanskou, sociální a zdravotní a o výbory finanční a kontrolní. Další oblast dobré spolupráce je důležitá, a to spolupráce s firmami, které pracují na zakázkách města. Jde převážně o firmy stavební, o projektanty a podobně. Tradičně dobrá spolupráce je s firmami : ERTL Kaplice, ZEMSTAV Velešín, SUMERAUER Velešín, JUDA Velešín, BÍNA Velešín, MIKEŠ Římov. Dobrá spolupráce je i s firmou Jihočeské pozemní stavby, která pracuje na dostavbě "KINA".

Díky firmě pana Kanděry nám svítí ve městě světla (zlepšování svítivosti i opravy nesvítících) a je udržována funkčnost zastaralého místního rozhlasu.

Zimní údržbu - prohrnování komunikací nám zajišťuje pan Persán ze Skřidel. Díky patří našim stálejším spolupracovníkům - projektantům - p. Fliegerovi, p. Kaiferovi, p. Sváčkovi z Č.Krumlova.

Další poděkování patří středisku VaK v Kaplici za jejich správu vodovodu a kanalizace, Technickým službám Kaplice za svoz a likvidaci odpadů.

Díky všem, i nejmenovaným, za jejich pomoc našemu městu, aby se nám zde žilo když ne dobře, tedy alespoň přijatelně. Nemůžeme přímo ovlivnit vysokou politiku, ale životní podmínky v našem městě můžeme ovlivňovat konkrétněji. Když už ne přímo pomocí městu nějakou činností, tak alespoň dodržováním zákonů, městských vyhlášek, vědomím své odpovědnosti za sebe, svoji rodinu.

Je stále mnoho nezodpovědných řidičů (parkování, rychlá jízda po městě), je stále dost občanů nedbalých v dodržování pořádku (pokálené chodníčky a veřejná prostranství od psů, noční hluk opilců v ulicích, vandalské "silácké" kousky a pod.).

Díky všem za vše dobré pro město, pro jeho pěknější vzhled, pro sportovní vyžití, zájmové vyžití, spolkovou činnost. Bude jen na nás všech, jaký bude u nás rok 2002.

Takže všechno dobré v r. 2002 za zastupitele, pracovníky Městského úřadu

přeje

ing. Josef Valach
starosta města


STAV POSTUPU PRACÍ VE MĚSTĚ V R. 2001

V době, kdy čtete tento Zpravodaj, chybí do konce roku necelý měsíc, a tak můžeme "složit účty" ze své práce v oblasti investic ve městě, větších oprav, v pracích přípravných (projekty, studie a pod.). Naposledy jste byli informováni o postupu prací v čísle 9 našeho Zpravodaje. Pro lepší sledovanost postupu jsou práce číslovány v pořadí podle Zpravodaje č. 9.

Stav prací k 20.11.2001 :

 1. Dostavba ,,Kina"

  Firma Českobudějovické pozemní stavby zahájila práce 13.8.2001. Práce probíhají podle plánu. Konečný termín předání díla je zatím nezměněn, tzn., že bychom mohli převzít hotovou stavbu včetně zařízení do 31.5.2002. ÚKOL PRO ROK 2001 SPLNĚN.

 2. Využití pozemku po domě č. 65

  Chodníky po obou stranách silnice jsou vybudované, silnice je rozšířena - práce provedla fa ZEMSTAV a SÚS. Práce byly dokončeny a dílo předáno 24.10.2001. Další využití zbylé plochy je zpracováno v projektu a schváleno zastupitelstvem 5.11.2001. Bude podána žádost o vydání územního rozhodnutí a hledán vhodný podpůrný program na finanční pomoc pro výstavbu. Termín budování nelze dnes ani odhadnout. ÚKOL PRO ROK 2001 SPLNĚN.

 3. Oprava fasád na MŠ 2

  Práce byly ukončeny 10.9.2001. Navíc byla zastřešena východní terasa - zlepšení podmínek pro děti na čerstvém vzduchu a ochrana dlažby na terase. ÚKOL PRO ROK 2001 SPLNĚN. Náklad asi 600 000 Kč.

 4. Rekonstrukce domu č. 19 (bývalé ZUŠ na náměstí) na 3 bytové jednotky

  Práce ukončeny předáním díla 9.11.2001, kolaudace stavby 29.11.2001. Byly vybudovány 3 bytové jednotky (2+0, 2+1, garsonka). Rada města vybere z žadatelů zájemce. Práce provedla firma MIKEŠ ze Římova. ÚKOL PRO ROK 2001 SPLNĚN. Náklad cca 700 000 Kč.

 5. Částečné zatrubnění stoky ve Skřidlech

  Práce provedla firma pana Judy, předání díla bylo 9.10.2001. ÚKOL PRO ROK 2001 SPLNĚN. Náklad 160 000 Kč.

 6. Oprava chodníku v Sídlišti u č.p. 465

  Chodník opraven, provedla firma p. Ertla z Kaplice. Práce předána 12.11.2001. ÚKOL PRO ROK 2001 SPLNĚN. Náklad 90 000 Kč.

 7. Vybudování nové přípojky NN a vody na tenisové kurty

  Stavební povolení vydáno, práce bude provedena do konce roku 2001, pokud bude příznivé počasí. Probíhá výběr realizační firmy. PŘEDPOKLAD, že úkol pro rok 2001 BUDE SPLNĚN.

 8. Vybudování běžecké dráhy v areálu ZŠ

  Práce nepokračují, firma pro pokládání speciálního povrchu zatím nepředložila návrh uspořádání plochy a projekt na vybudování podkladu pod povrch. Akce neprovedena. ÚKOL PRO ROK 2001 NESPLNĚN.

 9. Opatření proti radonu v MŠ 2

  Opatření podle projektu byla provedena, měřením bylo prokázáno, že došlo ke snížení množství radonu pod hodnotu danou normou. ÚKOL PRO ROK 2001 SPLNĚN. Náklady byly hrazeny z dotací, cena cca 40 000 Kč.

 10. Odkanalizování části Šumavské a Budějovické ulice

  Práce byly zahájeny 24.10.2001. Na vybudování nové kanalizace byla vybrána firma ZEMSTAV. Práce probíhají ve ztížených terénních podmínkách (zahrady). Práce včetně propojek z domů by měly být hotovy a dílo předáno do konce listopadu, bude-li přát počasí. PŘEDPOKLAD, že úkol pro rok 2001 BUDE SPLNĚN.

 11. Oprava márnice na hřbitově

  Práce je zadána podle rozhodnutí rady firmě pana Sumerauera - provede se oprava vnitřních i vnějších omítek, podle možnosti možná i oprava střechy. Část prací bude provedena ještě v roce 2001. ÚKOL PRO ROK 2001 SPLNĚN.

 12. Vybudování nových chodníků kolem prodejny Jednoty Nad Cihelnou

  Dodatečný úkol pro rok 2001. Stav prací - se zahájením prací jsme čekali na ukončení sousední stavby. V současné době by mělo být provedeno základní položení kameniva pod chodník pro zlepšení schůdnosti k prodejně od panelových domů v době zimy. Konečný stav bude ze zámkové dlažby. Dále bude prodloužen chodník v oblouku z ulice Kaplické k prodejně a bude zde instalováno zábradlí pro bezpečnější chůzi. ÚKOL PRO ROK 2001 SPLNĚN ČÁSTEČNĚ. Dokončeno bude v r. 2002, v co možná nejkratším termínu po zimě.

 13. Demolice domu č. 65

  Provedena v období únor až duben r. 2001.ÚKOL PRO ROK 2001 SPLNĚN. Náklad včetně postavení štítové zdi byl 1 002 488 Kč

 14. Schodiště na Hvízdalce

  vybudování - viz Zpravodaj č. 6. Provedla firma ERTL. ÚKOL PRO ROK 2001 SPLNĚN.

 15. Oprava komunikace v Chodči

  provedla firma ERTL. ÚKOL PRO ROK 2001 SPLNĚN.

 16. Oprava chodníku kolem drogerie

  provedla firma ERTL. ÚKOL PRO ROK 2001 SPLNĚN.

Kromě vyjmenovaných akcí významnějšího charakteru radnice a její pracovníci spolu s firmami dle smluv prováděli řadu drobnějších prací v údržbě, vzhledu města, zlepšování servisu pro občany.

V čem máme dluh ?
Dle mého názoru máme nedostatečnou úroveň kvality i pokrytí města (včetně částí Chodeč, Bor, Velešín nádraží, Skřidla a Holkov) městským rozhlasem. Řešení se nabízí investicí do bezdrátového místního rozhlasu. Byla již zpracována studie, ale zastupitelstvo při sestavování plánu prací na rok 2001 tuto akci nevybralo mezi prioritní.

Otázku, co řešit v roce 2002 položíme ve Zpravodaji č. 1 roku 2002. Budou vytypovány akce a zastupitelstvo rozhodne podle finančních možností města, co budeme preferovat v r. 2002.

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE - PROJEKTY, STUDIE apod.

 1. Nástavba bytů nad spojovací chodbou v ZŠ

  Projekt zpracován. ÚKOL PRO ROK 2001 SPLNĚN. Zajistit finanční prostředky.

 2. Nástavba bytů nad panelové domy

  Projekt včetně rozpočtu a výkazu výměru je zpracován, sloučené stavební řízení je svoláno na 11.12.2001. Po vydání stavebního povolení je možné prakticky zahájit stavbu - po výběru stavební firmy. Z pohledu ekonomického je ale nutné vypracovat celý finanční plán - podíl nájemců, státní podpora, podíl města. Toto je úkol pro rok 2002. ÚKOL PRO ROK 2001 SPLNĚN.

 3. Osvětlení křižovatek u E 55

  Projekt je zpracován, musí se doplnit o vyjádření správců sítí a požádat o vydání stavebního povolení. Úkol realizace pro r. 2002.

 4. Nová kanalizace pro Velešín nádraží

  Projekt zpracován, stavební povolení je vydané veřejnou vyhláškou, výběrové řízení na stavební firmu provedeno, byla vybrána firma pana Ertla. Podmínkou pro získanou částku 6,5 mil. Kč (50 % nákladů) z programu PHARE je zahájit práce v r. 2001. Podařilo se zvýšeným úsilím VaKu (zpracovatele projektu a zástupce města ve stavebních řízeních) vytvořit předpoklad pro zahájení prací v r. 2001. Pro získání dalších finančních prostředků je jednáno se SFŽP o povolení prodeje plošné plynofikace. ÚKOL PRO ROK 2001 SPLNĚN.

 5. Nová kanalizace a ČOV Chodeč

  Vydáno územní rozhodnutí, zpracovává se projekt, je požádáno o finanční prostředek z programu SFŽP. ÚKOL PRO ROK 2001 SPLNĚN.

 6. Koupání ve Velešíně - lokalita mezi Velešínem a Chodčí

  V současné době probíhá geologický průzkum - zda je v dané lokalitě dostatek vody, vhodné pro nádrž na koupání. Bude-li vody dostatek, provede se geodetický průzkum. Vyhodnocení vhodnosti lokality je smluvené s firmou Hydroprojekt do 30.4.2002. ÚKOL PRO ROK 2001 SPLNĚN.

 7. Diagnostika a pasportizace místních komunikací

  Materiál zpracován, bude podkladem pro plán oprav komunikací včetně chodníků v dalších letech. Celkový odborný odhad nákladů je v dnešních cenách asi 45 mil. Kč.

 8. Úprava bývalého kostela sv. Filipa a Jakuba

  Čekáme stále na vyjádření Státního ústavu památkové péče k zpracovanému návrhu stavebních úprav objektu. Studii zpracovala firma ARSPRO Č.Krumlov - řeší přístup do horního poschodí, propojení ,,domů", sociální zařízení pro možnost využití objektu pro služby veřejnosti. Konkrétní návrhy na využití nejsou zatím zpracovány. Realizace obnovy objektu bývalého kostela je složitější záležitostí, souvisí se sladěním požadavků s podmínkami ,,památkářů" a se zajištěním finančního příspěvku z fondu na obnovu památek.

Další přípravné práce na projektech, studiích v r. 2002 jsou odvislé od rozhodnutí zastupitelstva, které vybere nebo navrhne a rozhodne.

starosta města
Ing. Josef Valach


INFORMACE O NEZAMĚSTNANOSTI

Úřad práce v Českém Krumlově vydal Informační bulletin o nezaměstnanosti v okrese Český Krumlov k 30.9.2001. Z něj přetiskujeme část :

Nezaměstnanost k 30.9.2001 :
Česká republika - 8,5 % ; jihočeský kraj - 5,4% ;
okres Č.Krumlov - 7,7 % ; okres Č.Budějovice - 4,4 %

Podle mikroregionů okres Český Krumlov :
Český Krumlov ( 22 obcí ) - 7,37 % ; Kaplice ( 15 obcí ) - 7,81 % ;
Horní Planá ( 3 obce ) - 10,25 % ; Vyšší Brod ( 6 obcí ) - 12,8 %

Extrémy v obcích okresu :
Největší nezaměstnanost : Světlík 25 % ( ze 120 EČO ), Boletice 20,42 % ( ze 142 EČO ), Pohorská ves 35,5 % ( ze 149 EČO ).
Nejmenší nezaměstnanost : Zubčice 2,53 % (ze 198 EČO ), Věžovatá Pláně 3,45 % ( z 58 EČO ), Střítež 4,86 % ( ze 185 EČO ).

Nezaměstnanost ve městech :
Český Krumlov 6,42 % ( z 7 808 EČO ), Kaplice 6,18 % ( z 3 919 EČO ), Velešín 5,12 % ( z 2 127 EČO ), Horní Planá 9,86 % ( z 1 166 EČO ), Vyšší Brod 11,37 % ( z 1 337 EČO ).

Poznámka : EČO = počet ekonomicky činných obyvatel.

Přetištěno bez záruky z bulletinu Úřadu práce Č.Krumlov.

J.V.


CIVILNÍ OCHRANA - AKTUÁLNÍ TÉMA DNE

I když pomalu odeznívají napjaté dny po smutné události 11. září v USA, je nutné si ujasnit, co vlastně znamená pojem civilní ochrana obyvatelstva.

Obsah této fráze byl před rokem 1989 vžit mezi občany jako strašení občanů imperialisty, kdy nám stále hrozilo napadení atomovými zbraněmi, biologickými a chemickými zbraněmi, kdy se budovaly kryty a úkryty, každá obec měla sklad CO s individuálními ochrannými pomůckami, balíčky a podobně.

S nástupem nové doby , kdy se s námi tehdejší imperialističtí ,,nepřátelé" spřátelili, kdy zmizelo ze světa napětí mezi dvěma světovými tábory, se jaksi zapomnělo na civilní ochranu, i když ze setrvačnosti se sklady ochranných prostředků udržovaly v jakémsi pořádku.

Nová hrozba se však objevila na světové scéně, a to hrozba nebezpečí terorizmu. Že nejde o legraci a ,,nějakou" pomyslnou hrůzu nás přesvědčilo 11. září 2001, kdy během několika málo chvil zahynuly tisíce spoluobčanů.

A to, co jsme pomíjeli před r. 1989 i po něm, to jest znalost zásad, možností a podmínek civilní obrany, se najednou ukázalo jako chybějící článek našeho života a zůstali jsme jakoby nazí a bezmocní před tímto nebezpečím. Najednou jsme požadovali na obecních vedeních rychlé informace, případnou pomoc - kde jsou kryty, úkryty, jakto, že nejsou masky a filtry pro všechny, pro děti vaky a podobně.

Jak z toho ven ? Civilní ochrana obyvatelstva je věcí státních orgánů, které by měly přes obce informovat občany o nebezpečích, o možných ochranách a stát by měl občanům poskytnout alespoň minimální možnosti získat kvalitní ochranné prostředky podle míry ohrožení.

V současné době vydalo ministerstvo vnitra základní brožuru pro obyvatelstvo, kde je základní popis činností chování civilního obyvatelstva ve stavu ohrožení. Tuto brožuru namnožíme a bude vhodnou formou předána do každé domácnosti ve městě.

Technické podrobnosti a konkrétní podmínky v našem městě zpracujeme a budeme Vás informovat.

Cílem informace není strašení lidí, ale naučit se žít životem, vedle kterého existuje možnost jeho ohrožení katastrofami ze strany terorismu v jakékoliv podobě.

Co je však vždy platné, je nutnost zachovat chladnou hlavu a jednat ze znalosti věci. Znalost situace, znalost možností a konkrétních podmínek je věcí seznámit se s nimi. K tomu bude sloužit brožura, případně další materiály, které na radnici jsou, a se kterými Vás radnice musí seznámit, například se školením CO.

Ing. Josef Valach


ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2002

Na minulém jednání zastupitelstva města již proběhlo první čtení rozpočtu města na rok 2002. Na jednání ZM 10. prosince by již měl být rozpočet schválen, aby se od 1. ledna hospodaření města mohlo řídit pevnými pravidly.

V příjmové části rozpočtu je hodnota financí rozpočtována v částce 32 219,19 tis. Kč. Z toho daňové příjmy činí 17 150 tis. Kč, nedaňové příjmy činí 4 210 tis. Kč a přijaté dotace 11 159,19 tis Kč ( největší část cca. 10,5 mil Kč na školství ).

Ve výdajové části jsou celkové výdaje počítány v částce 46 513 tis. Kč. Z toho provozní výdaje ( neinvestiční ) dělají 29 513 tis. Kč a investiční výdaje jsou kalkulovány v částce 17 000 tis. Kč. Jako každý rok jsou v investiční části výdajů plánovány pouze již zastupitelstvem schválené akce. Pro rok 2002 nejnáročnější investiční akce, která je již rozpracována, je dostavba víceúčelového kulturního zařízení - kina. V příštím roce by tato stavba měla být do konce měsíce května dokončena s náklady v roce 2002 cca 15 mil. Kč. Další investiční akce budou průběžně schvalovány podle finanční situace, připravenosti a nutnosti jednotlivých akcí.

V roce 2002 také zbývá úhrada úvěrů u Raiffeisenbank a.s. na areál Mateřských škol - poslední dvě splátky ve výši 500 tis. Kč a u Státního fondu životního prostředí na plynofikaci města a rekonstrukci městských kotelen - poslední čtyři splátky ve výši 2 004 tis. Kč.

Aby byl rozpočet vyrovnaný, musí být posílen z rezerv minulých let částkou 16 497,81 tis. Kč.

ekonomický odbor


PODĚKOVÁNÍ BEZPŘÍSPĚVKOVÝM DÁRCŮM KRVE

Stalo se již pravidlem, že v našem Zpravodaji veřejně děkujeme naším spoluobčanům - bezpříspěvkovým dárcům krve, kteří svým bližním darují pro záchranu života nebo pro uzdravení nejcennější životodárnou tekutinu - krev.

Na zasedání zastupitelstva dne 5.11.2001 bylo poděkováno a předána symbolická odměna těmto spoluobčanům - dárcům :
Heleně Kováčové za 10 odběrů Pavlovi Šedivému za 10 odběrů
Marianu Leebovi za 20 odběrů Petrovi Tvrzickému za 20 odběrů
Petrovi Buchancovi za 24 odběrů Karlovi Pártlovi za 40 odběrů
Ctiborovi Houskovi za 40 odběrů Václavovi Krátkému za 61 odběrů
Josefovi Lovčíkovi za 64 odběrů Lubošovi Bubeníkovi za 80 odběrů

Všem těmto ,,jubilantům", ale i ostatním dárcům patří srdečné díky s přáním hodně pevného zdraví.

Ing. Josef Valach


VZPOMÍNKA NA ,,BENÁKA"

Chceme vzpomenout na člověka, který se narodil na samotě pod Velešínem, na pravém břehu řeky Malše, kde se říkalo ,,U Benáků". Mnoho lidí jej takto znalo, pouze pod tímto jménem. Byl znám svými košíkářskými výrobky, kterými až do své nemoci zásoboval široké okolí.

Prožil život složitý, ale aktivní a v mnohém pro nás poučný. Dne 9. října jsme se s ním na místním hřbitově za velké účasti lidí rozloučili.

Pan František Ondrášek se narodil 23.3.1924. Od mládí se svými rodiči pracoval na menším hospodářství. Obdělávání půdy, chov zvířat a zvláště včelařství bylo jeho zálibou. Po skončení 2. světové války se začal i politicky angažovat. Byl členem MNV v Sedlci, kam jeho domov územně patřil a předsedou zemědělské komise. Stal se předsedou nově vzniklé organizace "Lidová mládež" na tehdejším okrese Trhové Sviny, kam územně Sedlce patřila.

Po únoru 1948 jeho činnost neušla pozornosti STB. Při zatýkání se mu podařilo uprchnout a skrýval se v lesích v okolí rodiště své manželky. Její strýc mu tam nosil stravu. Bylo to na podzim r. 1954. Cítil, že je v bezvýchodné situaci, a proto se posléze uchýlil domů, kde si vybudoval důmyslnou skrýš, na kterou STB při častých domovních prohlídkách nepřišla. Takto klamal STB 3,5 roku.

Byly to těžké časy i pro jeho manželku Marii a sestru Žofii, které kromě vedení hospodářství, péče o děti i jeho matku, musely čelit i neustálému sledování a častým výslechům. Nakonec přece jen vyhrála STB. Došlo k zatčení a odsouzení. Trest si odpykával v kamenouhelných dolech ve Rtyni v Podkrkonoší.

Po propuštění v roce 1960 pracoval zprvu jako kočí, a později jako zedník v místním zemědělském družstvu až do důchodu. Ve volných chvílích zahradničil, včelařil, pletl košíky, opálky a zveleboval svůj rodný dům. Velkým zklamáním pro něho bylo, když musel v roce 1976 svůj rodný ,,Benákovec" opustit. Ten byl pak zdemolován a přikryly jej vody Římovské přehrady. Nezatrpknul, zakoupil si v Chodči starší zemědělskou usedlost a vybudoval nový rodinný dům.

O jeho píli a houževnatosti svědčí i to, že jej vybudoval prakticky sám, pouze s minimální pomocí ostatních. Jako dobrý křesťan světil všechny neděle a svátky návštěvou kostela a pracovním klidem. V tyto dny, bylo-li toho třeba, pouze včelařil. Práci u včel považoval za odpočinkovou a sváteční.

Byl mužem činu a věděl vždy, kam se ve správnou chvíli postavit. Proto také v r. 1968 spoluobnovoval Lidovou stranu zde, ve Velešíně, i její okresní orgány v Českém Krumlově. Až do doby normalizace pracoval ve Svazu družstevních rolníků a klubu K 231. Po listopadu 1989 se angažoval též v Konfederaci politických vězňů. Pracoval v místních i okresních orgánech KDU-ČSL, a až do roku 1985 byl jednatelem "Včelařského spolku" ve Velešíně, kdy toto předal svému synovi.

V mnoha věcech je pro nás jeho život poučný. Jak ve veřejné a politické angažovanosti, tak i v tom, že při dodržování nedělního a svátečního klidu se dají vybudovat velké hodnoty. Byl příkladný i v tom, že nikdy nenaříkal, nikdy nezatrpknul, ani na ten bývalý režim, který mu tolik ublížil. Naopak si vážil doby, kterou strávil ve vězení, ve společnosti lidí, zvláště kněží, se kterými by se jinak těžko setkal. Vážil si toho, že ve vězení mohl pracovat ve stavební skupině, a tam se po boku zkušených zedníků tomuto řemeslu prakticky vyučil, což pak hlavně využil při výstavbě svého domu v Chodči.

Byl vděčný Bohu za život, který mohl žít v kruhu milující rodiny, dobrých přátel a známých. Za řízení Boží považoval, že jej minuly střely, které za ním byly vypáleny, když utíkal při zatýkání; když STB nainstalovala tajně do stropu kuchyně tzv. ,,štěnici", že ji dala omylem o pár cm vedle, kde již účel nesplňovala.

Dovedl řešit vždy situace s nadhledem, uvážlivě, trpělivě, vždy s optimismem, a proto na něho budeme všichni v dobrém vzpomínat.

Za MO KDU-ČSL Velešín
Karel Rada


PŘÁNÍ K JUBILEU

Členové skautského střediska Albatros Velešín by rádi popřáli svému vedoucímu střediska, bratru Janu LUSTOVI - přezdívkou KIM, k 70. narozeninám, které oslavil 24.11.2001, vše nejlepší, další dlouhá léta ve velké skautské rodině, spoustu zážitků v našem kruhu, dobrou stopu a hlavně hodně zdraví a pevné nervy.

Zároveň bychom také rádi dodatečně popřáli bratru Zdeňkovi RYNEŠOVI - přezdívkou JESTŘÁB, též k 70. narozeninám, které oslavil 8.10.2001.

Moc si všichni vážíme jejich skautského ducha a toho, co pro skauting udělali.

Skautské středisko Albatros


ZAVÍRÁNÍ ZAHRADY 12.11.2001

  Děti se podílejí na pečení makových rohlíků - Filip zabaluje mák, ostatní přihlížejí, foto: M.Opekarová
Již podruhé navštívil naši MŠ při zavírání zahrady s lucerničkovou oslavou sv. Martin na živém koni. Nebyl sice bílý, ale zážitek, který z toho měly nejen děti, ale i dospělí, byl obrovský.

Po patnácté hodině začali přicházet rodiče. Chopili se hrábí a děti hrabiček, a po chvíli byla zahrada plná hemžících se dětí a lidí. Někdo shraboval listí na hromadu, tři tatínkové přidělávali klacíky na lampionky, jedna vysoká maminka přivazovala šlahouny pnoucího psího vína na pergolu, děti odnášely dříví na topení k ohni, někdo sekal dřevo a chystal oheň, skupina válela špalky na sezení do sklepa. Když měla tráva ,,učesané vlasy" a vše bylo sklizeno, ohřáli se všichni u ohně a posilnili se makovým rohlíkem (,,podkova Martinova koně"), které pekly děti celé dopoledne v MŠ.

Určitě se povedly, protože se hned několik maminek hlásilo o recept.

A pak už začala ta sláva : Každému dítěti byl rozsvícen lampion, který vlastnoručně před dvěma dny vyrobili rodiče - na schůzce v MŠ. Děti chodily kolem ohně a ukazovaly svou lucerničku za zpěvu písní : ,,Já jdu se svou lucerničkou, lucernička jde se mnou, hvězdy svítí na nebi a moje lucerna zde na zemi...".

Když se přihlížející dostatečně potěšili pohledem na lucerny a rozzářené oči dětí, vydal se průvod na dlouhou cestu ,,My putujeme za Martinem...".

Na výrobě lampionů se podílely spíše rodiče, foto: M.Opekarová

Obešel celou MŠ - a to už Martin přijížděl. Jel rozvážně, nerozhlížel se, jeho zrak byl upřen na hlavu koně. Dojel až k bráně města, kde seděl žebrák. Neváhal, sundal svůj červený plášť, tasil meč a plášť rozpůlil ; půlku dal žebrákovi, půlku dal chudákovi ( ať hřeje tamtoho tak, jako mě ), a potom projel bránou města a ztratil se v davu.

Děti nestačily ještě zažít to, co se odehrálo, když se průvod vydal také k bráně města. Tam byl košík s jablky, ořechy a dárkem a s dopisem od Martina. Jeden z rodičů dopis přečetl. V něm, mimo jiné, stálo, že děti obdrží dárek, ale musí si najít kamaráda, se kterým se podělí.

Pochod kolem ohně s lampiony, foto: M.Opekarová

Když byly všechny dvojice dětí obdarovány, pomalu se vracely k ohni, a kdyby se sv. Martin díval, viděl by světýlka z dětských lucerniček, jak se pomalu pohybují všemi směry po Velešíně, když se spokojené děti ubíraly ke svým domovům s příjemným zážitkem ve svých dušičkách a se slibem, že :

,,Martine, dej, ať i já sílu mám,
s přítelem trápení ať prožívám,
ať pomáhám, kde se dá, vždycky rád,
spolu ať na cestu můžeme se dát..."

Skončila slavnost a my chceme touto cestou poděkovat všem, kteří se podíleli na její přípravě.

Velký dík patří panu Horváthovi a jeho rodině, bez jehož pomoci by živý kůň nepřijel.
Paní kuchařka Herálová nám zadělala těsto na podkovičky.
Paní učitelka Levá nám napsala dopis od Martina.
Červený plášť pro Martina ušila a darovala maminka Voráčková.
Jablka darovala paní Bürgerová a maminka Stifterová,
vše natáčel dědoušek Stifterů.

Potěšil nás zájem rodičů a dětí a také dědoušků a babiček dětí, které MŠ navštěvovaly loni a předloni. Zároveň nám to dodává chuť do dalších akcí pro naše děti.

Opekarová, Rytychová
učitelky zvonečkové třídy ( s prvky WP)
1. MŠ, Velešín


POZVÁNKA

ZO KSČM si dovoluje pozvat občany Velešína na společenský večer s hudbou k poslechu, zpěvu a tanci, který pořádáme 28.12.2001 od 17 hodin v malém sále restaurace U zlaté podkovy, kde se také můžete pochlubit vzorky Vašich vánočních výtvorů, zejména z oblasti gastronomie.


VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,

  Loňští tří králové - V.Vojtěchová, E.Pečenková a P.Hrušková, foto: P. Hruška
v lednu, na začátku tohoto roku, jsme ve Velešíně uspořádali "Tříkrálovou sbírku", jejíž výtěžek byl použit pro potřeby Charity, která tyto peníze použila na pomoc potřebným.

I příští rok, 3. až 8. ledna 2002, přijdou zazvonit na Vaše zvonky Tři králové. Věříme, že jim otevřete nejenom své dveře, ale i svá srdce a přispějete finančním darem do zapečetěných kasiček, které budou mít králové u sebe.

Abychom mohli projít co nejvíce rodin v našem městě, potřebujeme alespoň osm skupinek po třech kolednících ( děti od 9 do 15 let ). Ke každé této skupině však potřebujeme jako doprovod dospělou osobu od 18 let věku. Proto žádáme děti, které by chtěly dělat Tři krále, a jejich rodiče, kteří by chtěli dělat doprovod, aby se přihlásili do půlky prosince na telefonním záznamníku 33 10 90 po 19. hodině.

Za Vaši pomoc při uskutečnění této prospěšné akce Vám předem děkuji.

Petr Hruška, ředitel Farní Charity Velešín


VELEŠÍNSKÝ PŮLMARATON

28.10.2001 se konal již 5. ročník Velešínského 1/2 maratonu, který přilákal na start 37 závodníků nejen z jihočeského kraje, ale i z Jablonce, Staré Boleslavi a dalších.

Start půlmaratonu, foto: V. Jantač

Od startu se vzdálila svým soupeřům dvojice favoritů - Jan Bláha z Č.B. a Jan Vopat z Č.K, a až do cíle si udržovala bezpečný náskok. Za zmínku stojí, že oba tito závodníci 2 dny před velešínským závodem absolvovali 1/2 maraton v Rakousku.

Závodu se účastnili i členové pořádajícího oddílu - K.Voráček, Z. a K.Růžičkové, Z.Kopřiva a bývalý Velešák L.Olšjak.

Na trati byla i jedna žena, foto: V. Jantač

Pořadatelé děkují sponzorům a těší se na jejich přízeň i přízeň závodníků na všech jejich akcích v příštím roce.

Výsledková listina

poř.jménoroč.kat. oddílcelk.čas
1Bláha Jan71I-A Tourex1:15:18
2Vopat Jan54I-B Vidox-Č.K.1:17:22
3Zimmermann Pavel642-A Sokol Křemže1:18:52
4Petrouš František623-A Včelná1:19:06
5Hruška Luboš764-A Sokol Č.B.1:19:16
6Rodina Bohuslav592-B Stěkeň1:19:23
7Olšjak Ladislav593-B SKP Č.B.1:19:37
8Balatka Jaroslav544-B SKP Jablonec1:19:51
9Jašarov Zdeněk575-B SKP Č.B.1:22:04
10Zdych Jaroslav625-A Loko Veselí nad L.1:22:23
11Kučera Josef47I-C Bečvář Strakonice1 :24:28
12Racek Bohuslav586-B KIN Č.B.1:26:55
13Emmer Jan577-B Loko Veselí nad L.1:27:03
14Šantera Pavel756-A TC Netolice1:28:08
15Juráň Karel747-A TC Č.K.1:29:08
16Bauer Patrik778-A BASK Č.B.1:29:11
17Neubauer Ludvík492-C Strakonice1:29:57
18Kubata Jan729-A TC Dvořák Č.B.1:30:30
19Rokos Ivan598-B Start Třeboň1:31:03
20Lukeš Václav8310-A TT Tálín1:31:16
21Havlis Václav493-D Jindřichův Hradec1:31:27
22Voráček Karel62ll-A Cyklo Velešín1:31:57
23Kopřiva Josef529-A TC Dvořák Č.B.1:31:59
24Lilftner Karel6812-A Vyšší Brod1:32:52
25Růžička Jiří5410-B Cyklo Velešín1:33:03
26Zajíček Pavel60I1-B Loko MIázovice1:33:29
27Mikšovský Zdeněk454-C SK Včelná1:34:06
28Král Josef5912-B TC Netolice1:34:17
29Blaha Luděk56I 3-B TT Tálín1:34:40
30Sládek Miloslav39I-D Spiridon Č.B.1:34:44
31Zimmelová Jana75I-Z BH Č.B.1:36:30
32Pochobradský Pavel465-C Nová Včelnice1:39:52
33Růžička Karel5214-B Cyklo Velešín1:40:57
34Blabla Zdeněk5915-B SKP Č.B.1:41:29
35Mražík Karel5916-B Kaplice1:44:41
36Čenovský Vít5317-B Cyklohec Strakonice1:47:01
37Doleček František436-C Slavoj St.Boleslav1:49:48


VELEŠÍNSKÉ ZVONY

Zvony jsou odjakživa symbolem života velkoměst i nejmenších osad. Slavnostně odbíjely v proslulých katedrálách, oznamovací povinnosti anonymně plnily v nejmenších kapličkách. Války ovšem nezasahují jen do života lidí - české zvony se staly i předmětem strategického zájmu Hitlerovy třetí říše.

Velešínské zvony měly ovšem smůlu dvakrát. Poprvé to bylo již v první světové válce, kdy byly zvony z věže velešínského kostela odebrány. Po první světové válce, již v roce 1926 si velešínští občané nechali u českobudějovické firmy Rudolfa Pernera odlít nové čtyři zvony: Svatý Václav - o hmotnosti 1307 kg, Svatá Anna - o hmotnosti 648 kg, Svatý Josef - o hmotnosti 366 kg a bl. Anežka Přemyslovna - o hmotnosti 267 kg.

Velešínské zvony před transportem do Německa

30. března roku 1942 však německý okresní úřad v Českých Budějovicích odňal zvony velešínské věži podruhé. Ještě v roce 1946 duchovní správce P. Vichr se pokoušel z Německa z města Hamburku zvony dostat zpět, ale poválečná situace v Německu a následně po roce 1948 u nás na dlouhou dobu umlčely pokusy o navrácení zvonů.

Když se v našem národě po roce 1989 změnila situace a v okolních městech a vesnicích se začaly postupně navracet do zvonic kostelů nové zvony, i ve Velešíně se počalo pátrat po osudu zvonů. V roce 1998 se objevila naděje, že by se snad dalo dopátrat, kde jsou zvony uloženy a co se s nimi stalo. Po delším pátrání, kdy byly panem starostou J. Valachem a P. A. Kubešem zaslány dopisy do původního uložiště zvonů do Hamburku a následně do Státního musea v Norimberku, se zjistilo, že osud zvonů se již nedá dopátrat. Buď skončily někde roztavené v peci, nebo visí na věžích kdesi po Německu.

Snad se nám všem v příštím roce podaří, aby se opět zvony ve Velešíně slavnostně rozezněly.

VJ


KULTURNÍ PROGRAMY V PROSINCI

Odbor kultury, sportu a mládeže Vás zve:

sobota 1.12. od 20 hodin v Č. Budějovicích 
PLASTIC PEOPLE OF THE UNIVERSE 

Koncert české undergroundové legendy můžete navštívit v DK Slávie. Přihlášky na koncert volejte co nejdříve na odbor kultury.

Vlastní dopravavstupné 150,- Kč
 
pondělí 3.12. od 15 do 17,3o hodin v sále U Zlaté podkovy 
MIKULÁŠSKÁ DISKOTÉKA 

Maškarní Mikulášská diskotéka pro děti se uskuteční ve spolupráci s Junáckým střediskem Albatros Velešín. Diskotéku pro děti připravuje DJ David Liška. Prosíme děti a jejich maminky, aby připravily masky pouze andílků nebo čertíků, abychom zachovali téma. Mikuláš bude jediný a přijde v závěru programu. Pomůže nám vybrat nejhezčího andílka a čertíka. Ostatní nápady na masky využijete v tradičním maškarním karnevalu v měsíci únoru.

Předprodej vstupenek bude od pondělí 26.11. na odboru kultury.Jednotné vstupné je 25,-Kč.
 
čtvrtek 6.12. od 16 do 18 hodin v sále U Zlaté podkovy
DĚTSKÉ TANEČNÍ - UKONČENÍ

Závěrečný slavnostní podvečer s ukázkami profesionálního tance. Srdečně zveme rodiče, prarodiče a ostatní přátele dětí i společenského tance. Přijďte si také zatančit. Stolová úprava a možnost občerstvení.

 Účastníci kursu mají vstup v ceně, pro ostatní bude vstupné 10,- Kč.
 
středa 12.12. od 19,3o hodin v Č. Budějovicích 
FLERET 

Vánoční koncert vizovické folkrockové kapely s hostem JARMILOU ŠULÁKOVOU. Čeká na Vás večer plný krásné předvánoční pohody. Pokud máte zájem o vstupenky, volejte co nejdříve odbor kultury: 331003.

Doprava je vlastní.vstupné 130,- Kč
 
středa 12.12. od 16.3o do 17,3o hodin v zasedací místnosti MěÚ 
KURS NĚMČINY pro pokročilé 

Poslední vyučování v roce 2001, mimořádně ve středu z důvodu čtvrtečního rozsvěcení vánočného stromu. Pokračování kursu opět ve čtvrtek 3. ledna 2002 od 16,3o hodin. Zájemci o výuku se mohou přihlásit po dohodě s vyučující pí Gregorovou a na odboru kultury, kde také dostanete další informace.

  
 
čtvrtek 13.12. od 17.3o hodin v zasedací místnosti MěÚ 
KURS NĚMČINY pro začátečníky 

Poslední vyučování v letošním roce, pokračování ve čtvrtek 3.1.2001. Rovněž do tohoto kursu se ještě můžete přihlásit po dohodě s vyučující a na odboru kultury. Oba kursy jsou otevřeny pro školní rok 2001/2002. Prosím účastníky, kteří ještě nemají kurs zaplacený, aby zaplatili urychleně.

  
 
čtvrtek 13.12. od 16,3o hodin na náměstí 
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU 

Slavnostní rozsvícení se opět uskuteční před barem U Jakuba. O kulturní program se tradičně postará velešínský chrámový sbor a děti Základní školy. Jako obyčejně, připravuje Městský úřad také vánoční sbírku pro sociální fond. Přijďte si s námi připomenout, že vánoce se blíží.

  

Ve druhé polovině měsíce - čerpání dovolené


P Ř I P R A V U J E M E     N A     L E D E N :

pátek 25.1. od 19,3o hodin v sále U Zlaté podkovy 
C O P 

Koncert folkové skupiny. Pořádáme ve spolupráci s Junáckým střediskem ALBATROS Velešín, kde bude také možné (kromě na odboru kultury) koupit v předprodeji vstupenky.

Zahájení předprodeje oznámíme na plakátech.vstupné 75,- Kč
 
neděle 27.1. odjezd v 7,3o hodin 
TERMÁLNÍ LÁZNĚ V SRN 

Přihlášky můžete volat ihned . Cena zájezdu je 500,- Kč pro dospělou osobu, 390,- Kč dítě do 14 let , studenti 440,- Kč. Cena včetně pojištění a vstupu do lázní ( pokud nedojde v SRN ke zdražení). Bližší informace dostanete na odboru kultury.

  
 
Přijímáme přihlášky na připravovaný 
JAZYKOVÝ KURS FRANCOUZŠTINY 

pro začátečníky.

  

Úřední dny: pondělí, středa. Havlisová Miluše
Využívejte, prosím, také záznamník. Telefon / záznamník / fax:331003


HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM

Tentokrát bych Vás ráda upozornila na českobudějovickou Hvězdárnu a planetárium, která nabízí své služby jak běžnému návštěvníkovi, tak i vědychtivým anebo romantikům. Program hvězdárny je variabilní a mění se podle toho, co je možné v určitém ročním období na obloze vidět. Stálý program je každý všední den od 9 do 15 hodin, kdy můžete pozorovat Slunce. Každé úterý od 20 do 21 hodin Vám Hvězdárna nabízí Večerní pozorování. Za jasného počasí můžete pozorovat planety, dvojhvězdy, hvězdokupy, mlhoviny nebo galaxie.

Hvězdárnu a planetárium najdete na českobudějovickém Zátkově nábřeží. Informace o měsíčním programu dostanete buď přímo na Hvězdárně nebo vždy začátkem měsíce na odboru kultury ve Velešíně.

M.H.

Městský úřad přeje všem
občanům Velešína krásné vánoce
a šťastný nový rok 2002.

 


© Sdružení k vytvoření financování a správě informačního systému regionu Český Krumlov, 2001
Počet přístupů na tuto stránku od 27. dubna 2000 : TOPlist 0