ARCHIV 2000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Znak VelešínaVelešínský
     ZPRAVODAJ


prosinec
 2000


VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ

rok 2000, který skončí za několik dnů, je rokem oddělující století i tisíciletí. Tato uplynulá časová období jsou z pohledu dlouhodobé historie významná, jak pro svět, republiku i naše město, ale námi již neovlivnitelná.

V tomto roce si připomínáme ale jubileum nám bližší "současné" a to uplynulých deset let od prvních svobodných komunálních voleb (do našeho zastupitelstva obce), od voleb, kde již nebyla sledovaná a "zaznamenávaná" neúčast při volbách, kdy již volby nebyly pod drobnohledem tehdy vedoucí síly ve společnosti KSČ.

S novými volbami začal i nový život obce, který jsme se začali učit žít, nový život v ekonomice obce, kdy jsme se stali samostatnými v rozhodování jak naložíme s finančními prostředky obce. Začal i nový občanský život v opravdové demokratické společnosti, v demokracii, která je zakotvena nejen v ústavě, ale je dána i zákony, kdy nerozhodují straničtí tajemníci, předsedové ani stranické kolektivy o svobodě slova, svobodě jednání, svobodě žití.

Začal ale také nový život vyžadující od nás jedinců samostatné rozhodování o sobě, rodině, práci, vyžadující větší odpovědnost za své chování, jednání, rozhodování v mantinelech demokracie. Slovo demokracie ještě dnes mnohdy chápeme jako pojem anarchie, kdy " ...já mohu všechno, bez ohledu na druhé, bez ohledu na platné zákony, předpisy a morální nepsané zákony". Řidiči nedodržují pravidla a dopravní předpisy, mnozí kradou (skoro oficiálně), kriminalita i mladých stoupá. Závidíme, záměrně pomlouváme, ovládá nás zloba, hněv vůči všemu a všem. Měli bychom se ptát - změnili jsme se za uplynulých deset let k lepšímu ? Měli jsme snahu zlepšit svůj vztah k druhým, k obci, ke společnosti ? Stali jsme se více duchovními jedinci nebo nás stále ovládá hrubý materialismus, který byl do nás po 40 let vtloukán ? (Třídní nenávist, štvavá propaganda atd.). Odpovědět si musíme každý sám sobě podle svého vědomí a svědomí.

Co nás čeká v novém roce, desetiletí, staletí a v novém tisíciletí ?

Jistě půjde život dále svojí cestou s každodenními radostmi, starostmi bez ohledu na to, že stojíme na prahu budoucnosti časově dané letopočtem. Tento časový předěl, nebudeme-li sami chtít být lepšími nás k lepšímu nebude inspirovat. I to je otázka pro každého z nás. Přejme si, abychom měli vůli naplňovat zákony desatera, zákony křesťanské morálky, které jsou nám blízké v naší kultuře a tradici a které jsou základem pro zdravý vývoj společnosti.

Ptáme-li se co se u nás ve Velešíně změnilo za posledních deset let, můžeme konstatovat, že ke změnám došlo. Ten, kdo sleduje vývoj a práce ví, ale pro osvěžení paměti můžeme uvést ty nejdůležitější a nejvýznamnější:

1.

Zřízení domu pečovatelské služby v domě č. 256 (odkoupení od Jihostroje), vybudování 20 malometrážních bytů a 4 bytů v podkroví. Náklad celkem cca 12 mil. Kč (dotace od státu cca 6 mil. Kč).

2.

Celková plynofikace města - plošná plynofikace (9,6 mil. Kč), dvě plynové kotelny cca 17 mil. Kč, plynofikace DPS č. 256, radnice, zrušení kotelen v ZŠ a MŠ, plynofikace obecních domů. Dotace od SFŽP - cca 10 mil. Kč, půjčka od SFŽP - cca 10 mil. Kč. Celkový náklad cca 30 mil. Kč.

3.

Vybudován nový chodník a VO v ulici V Domkách - náklad cca 1,2 mil. Kč

4.

Zastřešení tří učebních pavilonů ZŠ a částečné zateplení hlavní budovy (částečné dotace od státu) - náklad cca 3,7 mil. Kč.

5.

Vybudování nové komunikace včetně odkanalizování ve slepé části Školní ulice a opěrné zdi u MŠ - náklad cca 600 tis. Kč.

6.

Odbahnění rybníka "Layrerák" se současným odkanalizováním odpadních vod z domů - náklad cca 600 tis. Kč.

7.

Vybudování nové kanalizace v ulici U hřiště - náklad cca 450 tis. Kč včetně povrchu a chodníku.

8.

Opraveny povrchy komunikací v Chodči, ve Skřidlech - cca 400 tis. Kč

9.

Plošná plynofikace Velešín-nádraží - náklad cca 3,9 mil. Kč

10.

Rozšíření ulice Družstevní (u MŠ a lékárny), nové odkanalizování budov, MŠ, úprava chodníků - náklad cca 1,0 mil. Kč.

11.

Oprava komunikace a chodníku v ulici U lesa - náklad cca 260 tis. Kč.

12.

Instalace nových elektronických hodin na obou věžích a montáž nových ciferníků - náklad cca 270 tisíc Kč.

13.

Vybudování nové obřadní síně a nové kanceláře starosty - náklad cca 400 tis. Kč.

14.

Vybudování nové hasičské (temperované) zbrojnice - náklad cca 400 tis. Kč.

15.

Zateplení budov radnice - náklad cca 300 tis. Kč

16.

Vybudování nových parkovacích míst v Sídlišti a Nad Cihelnou - náklad cca 1,5 mil. Kč

17.

Vybudování nové čekárny na autobusovém nádraží - náklad cca 400 tis. Kč

18.

Rozšíření komunikací na náměstí o parkovací pruhy - náklad cca 390 tis. Kč

19.

Vybudování nového hřiště pro hokejbal (ve sportovním areálu) a oprava asfaltového hřiště za ZŠ - náklad cca 1,5 mil. Kč

20.

Prodloužení chodníku v ulici Ke Kozákům - náklad cca 330 tis. Kč

21.

Oprava komunikací pod hřbitovem a z ulice Na Hvízdalce k "pazderně" až do ulice Ke Kozákům - náklad cca 530 tis. Kč

22.

Oprava fasád na dvou budovách MŠ - náklad cca 350 tis. Kč

23.

Vybudování nové prodejny potravin Nad Cihelnou rekonstrukcí části bývalé VS - náklad cca 3,3 mil. Kč.

24.

Vybudování nových domovních předávacích stanic v panelových domech v Sídlišti - náklad cca 9,5 mil. Kč.

25.

Vykácení aleje stromů vedoucí k vlakové zastávce a vysázení nové lipové aleje.

26.

Co jsme koupili - dům č. 87 - cena cca 400 tis. Kč

 

- dům č. 65 - cena cca 500 tis. Kč

 

- areál a budovy MŠ od Jihostroje (cena 7,8 mil. Kč)

 

- pozemky kolem řadových garáží (cena 400 tis. Kč)

 

- koupě pozemků pro výstavbu řadových garáží ( cca 150 tis. Kč)

27.

Co jsme prodali ?

 

- pozemky města pro stavební účely

 

- čtyři bytové domy (č. 230, 233, 234, 267) - cena cca 1,6 mil. Kč

 

- hlasovací práva - akcie energetiky - výnos 16 mil. Kč

28.

Máme zpracován nový územní plán rozvoje města

29.

Jakou dokumentaci prací máme připravenou ?
 a)

projekt a vydané územní rozhodnutí pro výstavbu řadových garáží

 b)

projekt k vyřízení územního rozhodnutí pro řadovou výstavbu RD

 c)

projekt pro územní řízení na cyklostezku a chodník na Holkov (kolem E55)

 d)

projekt ke stavebnímu řízení na vydání územního rozhodnutí na kanalizaci Velešín - Nádraží a kanalizaci v Chodči

 e)

zpracovává se nová dokumentace na dostavbu víceúčelového kulturního zařízení města ("kino")

 f)

další drobné projekty na infrastrukturu.

30.

Které investiční akce ve Velešíně realizovaly jiné organizace ?
 a)

Kabelizace telefonní sítě (položení kabelů do země) - TELECOM

 b)

ČD zrekonstruovaly nové (vyšší) nástupiště na zastávce

 c)

Dokončení opravy hřbitovní zdi (město přispělo částkou 150 tis. Kč).

Kromě vyjmenovaných větších investičních akcí město provádělo průběžné opravy a údržbu svého zařízení - VO, MR, zelené plochy, veřejná prostranství a to vlastními pracovníky nebo firmami.

Do prvého roku nového století a tisíciletí vstupujme s finančními prostředky na účtě ve výši cca. 23 mil. Kč, dluhy máme ve výši 5,5 mil. Kč (splatné do 31.12.2002) z rozpočtu. O akcích, které by se měly uskutečnit, bude jednat MZ na příštích jednáních.

Za tři zastupitelstva (od prvních voleb v r.1990) mohu říci, že jsme vždy zvažovali potřebnosti prací a finanční možnosti obce ( od 1.2.1996 města). Je zřejmé, že mohou být názory na priority prací jiné, ale vždy bylo rozhodováno demokraticky v kolektivu.

Touto cestou u příležitosti 10 let existence nového systému hospodaření obce a demokratických voleb bych chtěl poděkovat všem bývalým i současným členům zastupitelstva, pracovníkům radnice, členům komisí, rady i všem spolupracujícím občanům a firmám za jejich práci pro naše město, pro naše spoluobčany.

Život společnosti ale není jen otázkou investičních akcí, je i oblastí společenského života, společenského a sportovního vyžití. I když sportovní tradice ve Velešíně byla i v minulosti bohatá, ocitly se sportovní organizace po r. 1989 trochu opuštěné co se týče finančních prostředků na činnost. Dnes město po zralé úvaze podporuje sportovní aktivity i společenské aktivity občanů (hlavně dětí) finančními příspěvky na činnost ve výši cca 350 tisíc ročně, nepočítáme-li investice do zařízení klubů, ZŠ.

Tato nastoupená cesta je myslím správná a odráží se na pestrosti činnosti klubů a organizací. Proto patří poděkování všem vedoucím, trenérům, cvičitelům, organizačním pracovníkům všech sportovních klubů, organizací i ZŠ i vám - rodičům dětí a mládeže, kteří se můžete věnovat sportům a zájmové činnosti.

Přejme si do budoucna (nejen do nového roku) chuť a elán do práce, členům MZ objektivitu při rozhodování vedoucí k rozvoji našeho města ve všech oblastech materiálních, ale i duchovních. Úspěchy jsou ale závislé na všech nás občanech města.

Nakonec mi dovolte, abych Vám spoluobčanům a Vašim rodinám popřál do Nového roku za sebe, členy zastupitelstva i pracovníky Městského úřadu hodně zdraví, radosti, optimismu, pohodu v rodinách a štěstí v našich dětech - naší budoucnosti.

Také přejeme hezké, klidné a radostné prožití Vánočních svátků, svátků klidu a míru.

ing. Josef Valach
starosta města


JAK POSTUPOVAT V PŘÍPADĚ BEZPROUDÍ EL. ENERGIE

Pro časté, opakované problémy s nehlášeným výpadky el.energie byl na schůzi starostů v okrese pozván vedoucí provozní správy Jihočeské energetiky (26.10.2000) ing. Václavovský. Starostům sdělil m.j., že výpadky z důvodů plánovaných oprav na rozvodech el. energie musí hlásit do 15 dnů předem (i na radnici). Pravdou je, že ne vždy byl tento termín dodržen. Městský úřad oznamuje občanům nahlášené termíny a dobu vypnutí proudu místním rozhlasem včas. Ne vždy a ne všichni rozhlas slyší. Pokud je nám znám nehlášený výpadek, okamžitě telefonicky žádáme o vysvětlení důvodu a sdělení doby vypnutí el. proudu. Problém je s vyhlášením, nejde-li proud i na radnici (MR je nefunkční), zbývá pak jen individuální telefonické oznamování na zavolání občana nebo podnikatele. Havarijní výpadky nelze hlásit předem - opravují se po vzniku. Vteřinové výpadky el. energie - ing. Václavovský oznámil, že jsou způsobeny okamžitými zkraty (ptáci, větve) a systém ochrany automaticky vypíná a okamžitě, po "shoření" příčiny opět zapíná. Tyto výpadky mohou způsobovat problémy při práci na počítačích - lze řešit ochranou u počítače (UPS). Problémem jsou výpadky el. energie pro podnikatele, jejichž denní práce je závislá na dodávce el. energie (krejčovství, cukrárny, restaurace apod.). Lze požádat JČE o individuální nahlašování výpadků.

Informace o poruchách i další informace můžete získat na tel.čísle 0602 593 172.

ing. Valach
starosta města


BUDEME SI VYRÁBĚT ELEKTŘINU PRO KOTELNY SAMI?

Firma zabývající se výrobou a instalací kogeneračních jednotek i nám nabídla svoji službu a sice posouzení vhodnosti umístit do našich dvou centrálních plynových kotelen tyto jednotky. Princip kogenerace je ten, že zařízení - (spalovací motor a generátor na výrobu el. energie) - vyrábí i teplo, které lze využívat pro ohřev TUV.

Dne 14. listopadu se konala veřejná beseda k této možnosti. Návratnost investice je asi dva roky. Firma nabízí i pomoc při financování instalace zařízení. MZ by mělo problém projednat a rozhodnout o této možnosti zlevnit výrobu tepelné energie pro panelové domy. O rozhodnutí MZ máte možnost se dovědět, budete-li sledovat výsledky zasedání - budeme informovat i prostřednictvím tohoto velešínského Zpravodaje.

J.V.


INFORMACE O NEZAMĚSTNANOSTI V OKRESE

Úřad práce v Českém Krumlově vydal Informační bulletin o situaci na trhu práce v okrese Český Krumlov k 30.9.2000.

Z něj uvádíme: Nezaměstnanost v ČR - 8,8 %, v Budějovickém kraji - 5,7%, v okrese Český Krumlov - 8,0 % (nejvyšší v Budějovickém kraji).

Situace v okrese Český Krumlov - v mikroregionu Český Krumlov - 7,93%, v mikroregionu Kaplice - 8,22%, v mikroregionu Vyšší Brod - 9,76%, v mikroregionu Horní Planá - 10,85%. Ve Velešíně míra nezaměstnanosti 5,94% (tj. 108 nezaměstnaných z 1819 produktivních občanů).

Pro informaci uvádíme, že zákonem č. 155/2000 Sb. byl novelizován zákoník práce, který platí od 1.1.2001 - zákon je k nahlédnutí na Městském úřadě.

J.V.


NOVÝ NÁZEV - CENTRUM SLUŽEB PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ

Od 1.1.2001 se mění název "Sdružení zdravotně postižených v České republice" na CENTRUM SLUŽEB PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ.

Tato organizace poskytuje zdravotně postiženým spoluobčanům různé služby a poradenskou činnost.

V některém dalším vydání Velešínského Zpravodaje po získání podrobnějších informací o činnosti Vám sdělíme více.

Zatím uvádíme kontaktní adresu a telefonní číslo. Adresa centra: Kaplická č. 586, 381 01 Český Krumlov. Telefon: +420 380 711 764. Hodiny pro veřejnost (zatím): po, út, st od 7.30 hodin do 12.00 hodin a od 13.00 hodin do 16.15 hodin.

Vedoucí střediska je pí. Mgr. Růžena Marhounová.

J.V.


BUDE U VELEŠÍNA "PRASEČÁK"?

Veřejné jednání o projektu rekonstrukce teletníku mezi Velešínem a Velešínem-Nádraží na výkrmnu 1000 kusů prasat mělo dne 22. listopadu pokračování "ve druhém kole" - oznámení a pozvání občanů a členů MZ bylo na úřední desce.

Z besedy k rekonstrukci teletníku, foto: B. Havlíček

Za přítomnosti pracovníků OkÚ, investora, odborných znalců, občanů a 6 členů MZ byl projednán posudek na "dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí" k této akci.

Občané, členové MZ, ale i investor měli možnost se k projektu ještě jednou vyjádřit, vznést dotazy a připomínky. Pracovníci OkÚ sledovali a zapisovali vyjádření a na základě všech známých skutečností vydá OkÚ PROTOKOL, který bude předán na stavební úřad do Kaplice. Protokol bude jedním z dokumentů jako podklad k řízení na vydání stavebního povolení. V některém z příštích čísel Zpravodaje podáme informaci o rozhodnutí stavebního úřadu.

J.V.


SOCIÁLNÍ FOND

Městský úřad Velešín má zřízen fond sociálně zdravotní komise, na kterém je v současné době 45 482,- Kč. V roce 2000 byla z tohoto fondu poskytnuta půjčka osmi rodinám, a to v celkové výši 21 500,- Kč. Většina lidí se snaží poskytnutou půjčku splácet v uvedených termínech, máme ale i dlužnici, která dluží od června 3 500,- Kč a na zaslané upomínky nereaguje. Tito dlužníci potom znemožňují ostatním spoluobčanům přidělování půjček a zároveň se zbytečně vystavují nebezpečí vymáhání dluhu soudní cestou.

Poskytování půjček ze sociálního fondu se provádí na základě písemné žádosti po řádném zvážení sociálně-zdravotní komise. Tak má město možnost pomáhat občanům Velešína překlenout tíživou finanční situaci.

D.K.


PODĚKOVÁNÍ

Děkuji všem přátelům a známým, kteří přišli doprovodit mého manžela, pana Ladislava Trestra na jeho poslední cestě.

manželka a syn


POZVÁNKA

Městská knihovna Velešín Vás zve na vánoční posezení s pí. H. Jelínkovou, která nejenže hezky zahraje na kytaru a zazpívá, ale i povypráví o vánocích. Přijďte se dne 11.12.2000 v 1700 hodin do knihovny chvíli zastavit a příjemně posedět. Vstup je zdarma.

V.S.


GLOSA
(Týdeník Ekonom č. 45/2000)

Den bez aut podpořilo v ČR devět měst tím, že prominulo pasažérům hromadné dopravy jízdné. Praha se nepřidala a také počet vozů v ulicích tam neklesl. Ministr životního prostředí Miloš Kužvart z toho byl smutný a odjel služebním autem za povinnostmi na Žďársko.

P.Ř.


KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ NABÍZÍ

pátek 1.12. od 17 hodin v Českých Budějovicích
O ZLATÉ RYBCE
Klasická pohádka pro rodiče s dětmi s mikulášskou nadílkou. Pro Malé divadlo upravil Vladimír Zajíc. Odjezd autobusu je v 16 hodin z parkoviště JHS. Cena 70 Kč, jízdné 30 Kč.

sobota 2.12. od 10 hodin v Hluboké nad Vltavou
PhDr. MARTA FOUČKOVÁ
Přednáška je od 10 hodin do 12.30 hodin. Seminář se koná v objektu integrované střední školy elektrotechnické. Cena vstupenky v předprodeji je 50 Kč. Vlastní doprava.

úterý 5.12. od 15.45 hodin v zasedací místnosti MěÚ
KURS PODVOJNÉHO ÚČETNICTVÍ
Každé úterý a čtvrtek až do 14. prosince včetně a dále od 2. ledna bude pokračovat kurs podvojného účetnictví. Vyučuje ing. Marie Doležalová z Obchodní akademie v Kaplici.

čtvrtek 7.12. od 19.30 hodin v přízemí restaurace U Zlaté podkovy
CO JE LÁSKA - ANETA A ELIŠKA MERTLÍKOVY
Hudební vystoupení dvojčat ve stylu Folk-country předvánočně laděné. Dvojčata vydala již 2 CD. Vstupenky můžete koupit i v předprodeji od 4.12. Vstupné je 30 Kč.

sobota 9.12. od 19 hodin v Divadelním sále DK Metropol České Budějovice
BLANÍK - DIVADLO J.CIMRMANA PRAHA
Jevištní podoba slavného českého mýtu. V režii L.Smoljaka hrají: Z. Svěrák, J.Kašpar, M. Čepelka, J.Weigel a G.Rumlena. Vlastní doprava.

neděle 10.12. od 7.30 hodin - zájezd
LÁZNÉ BAD FUSSING V SRN
Přihlášky prosím co nejdříve. Cena zájezdu je 220 Kč včetně pojištění + 12 DEM vstupné.

pátek 15.12. od 8 hodin v sále U Zlaté podkovy
O VŠUDYBYLOVI
Představení pro děti 1.- 3. tříd Základní školy. Připravilo Divadlo Studna, hraje pan Josef Kašpar. Vstupné je 20 Kč.

pátek 22.12. od 19 hodin ve Sportovní hale v Českých Budějovicích
ČESKÉ VÁNOCE 2000
Vánoční turné Karla Gotta. Hosté: Š.Margita, Hana Zagorová, Damiens a Dasma.

úterý 26.12. od 19.30 hodin do 02 hodin v sále U Zlaté podkovy
SPACE CARNEVAL
Ve spolupráci s velešínskou Fontanelou Vás zveme na večer hudby, tance a skvělé zábavy.

Miluše Havlisová

 


Městský úřad společně s Kulturním zařízením města přeje všem občanům Velešína krásné vánoce a šťastný vstup do Nového roku, století a tisíciletí.

 


© Sdružení k vytvoření financování a správě informačního systému regionu Český Krumlov, 1998
Počet přístupů na tuto stránku od 27. dubna 2000 : TOPlist 0