ARCHIV 2003 1 2 3 4 5 6 7+8 9 10 11 12

Znak VelešínaVelešínský
     ZPRAVODAJ

listopad
2003


9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Na 9. zasedání Zastupitelstva města Velešín, které se uskutečnilo 13. 10. 2003, zastupitelé kromě dalších bodů široce posuzovali 2 navržené změny územního plánu sídelního útvaru Velešín.

U prvního návrhu - „Řešení křižovatky u benzinového čerpadla“ - rozhodli zadat změnu (součástí je studie) nejenom této křižovatky, ale i řešit vjezd do Velešína od Č. Budějovic. Pro hledání a - doufejme - nalezení nejschůdnějšího řešení těchto nebezpečných dopravních míst starosta svolal jednání všech zainteresovaných institucí, jako např. zpracovatelé územního plánu, ministerstvo dopravy, odbory dopravy JčK, MěÚ Kaplice, Ředitelství silnic a dálnic, Policie ČR a další.

Druhý návrh na změnu ÚP zastupitelé odložili až po dořešení majetkoprávního vypořádání s dotčenými vlastníky pozemků na území Na Vrších za benzinovou pumpou, kde bychom rádi vystavěli sportovněkulturní a společenské centrum - „aquapark“. V současné době dostala realitní kancelář zadání na výkup pozemků. Byli bychom moc rádi, aby jí oslovení občané vyšli vstříc a pomohli tak městu ke splnění snu mnohých velešáků a vytvořit tak místo odpočinku, rekreace a zábavy i pro příští generace.

Dále na jednání zastupitelstva byla schválena studie a zadáno zpracování projektové dokumentace na výstavbu nové městské knihovny, kde v místě bývalé prodejny Jednoty ve starém sídlišti ul. Družstevní, jako nástavba, vznikne i 5 nových malometrážních městských bytů. Jediným, bohužel podstatným, problémem, který pozastaví realizaci akce, je, že pozemek pod objektem vlastní stát. Již jsou však „rozjeta“ jednání o nápravě tohoto reliktu a my doufáme, že vše vyřešíme tak, abychom stavbu v odhadnuté ceně 8,5 mil. Kč i s pomocí státu a fondů EU mohli uskutečnit.

Nákres nové městské knihovny ve Velešíně


ODEŠEL VZÁCNÝ ČLOVĚK

Měla jsem tu čest poznat pana Karla Radu z malé osady Bor u Velešína. Děkuji Prozřetelnosti za tuto příležitost setkání s ním a nabytí zkušenosti, která je celoživotní. Byl učitelem lásky. Učil, jak bychom se měli chovat k sobě navzájem, předávat poselství Ježíšovo. Skromnost, tolerance, nadhled, ochota pomáhat druhým... Laskavost a zájem o druhého člověka, o dobro všech na pevném základě žité křesťanské víry. Vzácný člověk, vzácná víra.

Poznala jsem jej na Městském úřadě, se kterým úzce spolupracoval. Jsem šťastná, že byl členem našeho charitativního společenství sv. Vincence a děkuji mu za práci, kterou pro toto sdružení vykonal. Velmi mu leželo na srdci nezdravé klima ve společnosti, vzájemné odcizování se, neupřímnost a sobectví. Trápil se tím, apeloval v tisku, snažil se probudit lid z apatie a to vše v tichosti a pokoře.

Pavla Řihoutová


PODĚKOVÁNÍ

Touto cestou upřímně děkujeme všem spoluobčanům za účast na poslední rozloučení s panem Karlem Radou, květinové dary a projevy soustrasti.

rodina Radova - Bor 5


UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY BYDLÍCÍ V MÍSTĚ VELEŠÍN NÁDRAŽÍ

Vážení občané, dne 26.10.2003 nabylo právní moci kolaudační rozhodnutí o povolení užívání vodního díla "Kanalizace Velešín Nádraží." Vlastníci domů mohou provést napojení svých kanalizačních přípojek na novou splaškovou kanalizaci.

Napojení musí být provedeno do 31.12.2003. Uložení potrubí před zásypem musí zkontrolovat odborný dozor (viz. stavební povolení). Odborný dozor vystaví pro kolaudační řízení prohlášení o shodě. Do 31.12. 2003 je také nutno podat žádost o kolaudaci na stavební úřad v Kaplici.

Zároveň upozorňujeme občany, že počínaje dnem 1.1.2004 není dovoleno nadále pod hrozbou sankce, vypouštět splaškové vody (WC, koupelna, prádelna, kuchyň) do staré kanalizace, která bude nadále sloužit pouze k odvádění dešťových vod.

Další povinnost vyplývající z připojení kanalizační přípojky je přihlásit stočné na adrese :

Vodovody a kanalizace
obchodní oddělení     tel. 389132111 - paní Valentová
Boženy Němcové 12
370 80 České Budějovice

V. Mikeš


NÁHRADA ZDROJE VODY POŘEŠÍN ZÁSOBNÍM ŘADEM BUKOVEC - NETŘEBICE

Úpravna vody Pořešín byla projektována HDP Č. Budějovice v roce 1964. Výstavba byla ukončena v roce 1970. V té době neexistovala ještě vodárenská nádrž Římov a úpravna vody Plav. Zdrojem surové vody pro ÚV Pořešín je řeka Malše.

Úpravna vody Pořešín vyráběla do konce roku 2000 pitnou vodu pro zásobování Velešínska, Kaplicka. V obdobích špatné kvality surové vody v řece Malši, které se opakují několikrát do roka, hlavně v období déletrvajících a přívalových dešťů se voda stávala současnou technologií neupravitelnou a úpravna se odstavovala z provozu. Zásobované oblasti musely být v těchto obdobích zásobovány nouzově.

Kvůli problémům s kvalitou surové vody byla v roce 2001 byla zrealizována stavba „Zásobení Velešínska z Českého Krumlova“, která zajistila provizorně do realizace definitivního řešení přívod pitné vody z ÚV Plav stávajícími řady přes Český Krumlov do VDJ Netřebice. Tato stavba sice zajišťuje potřebné množství vody, ale kapacita ani technický stav této dopravní cesty však nedovolí zásobovat Velešínsko a Kaplicko současně v plném rozsahu. Současně s provozováním této stavby se ÚV Pořešín využívá pouze pro zásobování Kaplice, problémy s kvalitou surové vody stále přetrvávají.

Povodeň v srpnu 2002 poškodila objekt a zařízení čerpací stanice surové vody ÚV Pořešín a došlo k zanesení usazovacích nádrží u jímacího objektu. Hladina vody dosahovala do výšky cca 5 m nad čerpací soustrojí, poškodila motory čerpadel kompresor a další technologická zařízení. Usazovací nádrže jímacího objektu byly z velké části zaneseny splaveninami. Tím byla ÚV dočasně vyřazena z provozu. K zaplavení usazovacích nádrží došlo i několikrát v minulosti při menších povodních. Charakter a umístění objektu tudíž nevylučuje možnost opakovaného zatopení a poškození objektu jímání a čerpání surové vody pro ÚV Pořešín i při povodních menšího rozsahu než v srpnu 2002.

Trvalé a spolehlivé řešení zásobování vodou je :
vybudování nového zásobního řadu Bukovec - Netřebice, který zajistí přívod kvalitní pitné vody z centrálního zdroje ÚV Plav.

Cílem této investice je zajištění trvalé dodávky pitné vody pro oblast Kaplicka a Velešínska v dostatečném množství a kvalitě. Všechny objekty nové části Vodárenské soustavy Jižní Čechy budou navrženy i pro výhledový rozvoj a napojení obcí přilehlých k navrhované trase dálkového vodovodního řadu. Zdrojem surové vody pro ÚV Plav je vodárenská údolná nádrž Římov s dostačující kapacitou pro další rozšíření soustavy.

Nový vodovodní řad zajistí dodávku vody ze stávající ČS Bukovec do VDJ Netřebice. Trasa řadu je navržena podél silnice České Budějovice - D. Dvořiště. V současné době se zpracovává aktualizace dokumentace pro územní rozhodnutí.

Po realizaci stavby bude zrušena úpravna vody Pořešín, ze stávajících objektů bude využita pouze akumulace upravené vody jako vodojem pro Kaplici.

Stavba obsahuje tyto objekty a provozní soubory :
Stavební objekt 01    Vodovodní řad „Bukovec - Netřebice

Objekt obsahuje dálkový vodovodní řad DN 300 mm, dl. 11 970 m včetně kalníků, vzdušníků, kalníkových, vzdušníkových a armaturních šachet a podchodů pod pozemními komunikacemi a železnicí.

Trasa řadu je navržena podél silnice Č. Budějovice - D. Dvořiště ze stávající čerpací stanice Bukovec do stávajícího VDJ Netřebice.

Stavební objekt 02    Přeložka řadu z Netřebic u akumulace Pořešín
Objekt obsahuje přeložku řadu v objektu úpravny vody pro přímé napojení na akumulaci upravené vody, délka 110 m, DN 300, dále armaturní propoje do akumulace.

Provozní soubor 01    Čerpací stanice Bukovec pro Netřebice
Provozní soubor obsahuje 2 vertikální čerpadla umístěné ve stávajícím objektu ČS Bukovec. Návrhový průtok 1 čerpadla Q=50 l/s, dopravní výška H=150 m. Součástí provozního souboru je rekonstrukce stávajícího trubního a armaturního vybavení včetně AT stanice pro obec Bukovec. Dále rekonstrukce stávajícího vzduchového transformátoru 22kV/0,4 kV - 100 kVA pro potřeby nových čerpadel.

Provozní soubor 02    Napojení řadu ve VDJ Netřebice
Napojení zásobního řadu ve vodojemu Netřebice včetně osazení vodoměru a uzavíracích armatur.

Provozní soubor 03    Rozšíření dispečinku JVS, dálkový přenos dat
Rozšíření podřízené stanice dispečinku na ČS Bukovec, VDJ Netřebice, úprava stanice v akumulaci Pořešín

Vliv stavby na životní prostředí - Navržená stavba značně přispěje ke zlepšení životních podmínek obyvatelstva v dané oblasti Jihočeského regionu a ke stabilizaci situace v zásobení pitnou vodou, snížení rizika znečištění odpadními vodami u povrchových zdrojů. Trasa podzemního trubního vedení pitné vody nenaruší žádným způsobem životní prostředí při provozování dálkových vodovodních řadů, pouze při výstavbě dojde k mírnému zvýšení prašnosti v prostoru manipulačního pruhu stavby. Trasa vodovodu i vzhled příslušných objektů budou voleny s maximálním ohledem na citlivé umístění do rázu zdejší krajiny a ochrany přírody.

Předpokládané termíny realizace stavby - vydání územního rozhodnutí leden 2004, vydání stavebního povolení červen 2004, ukončení výběrového řízení na zhotovitele srpen 2004, zahájení září 2004, ukončení prosinec 2005, zahájení zkušebního provozu leden 2006, závěrečné vyhodnocení září 2006

Zpracovala Ing. Jana Hatáková,
ÚTVAR INVESTIC, divize Služby,
VAK JČ a.s. Č. Budějovice


POZVÁNKA NA SETKÁNÍ SENIORŮ

Vážení spoluobčané nejen důchodového věku, dovoluji si vás všechny pozvat na listopadové posezení v sále Zlaté podkovy, které se bude konat v sobotu 29.11.2003 od 14.00 hod. K poslechu i tanci vám bude hrát „Temelínská sedmička“ a s krátkým programem vystoupí i děti ze Základní školy ve Velešíně. Občerstvení je zajištěno a dobrou náladu si vezměte s sebou.

Vstupné dobrovolné.

Hana Růžičková Kulturní a informační centrum


PODĚKOVÁNÍ

Ve dnech 26.9. do 12.10.2003 jste mohli navštívit výstavu obrazů v provizorní galerii U Jakuba. Výstava to nebyla velká, ale zajímavá a prostředí obřadní síně s klenbami dodalo všemu tu správnou atmosféru. Největší dík patří J. Balkovi, který vše zorganizoval a pozval i dva své kolegy, Karla J. Schuhmachera a Luboše Valentu, aby se na této výstavě také podíleli. Takže ještě jednou díky za pěkný kulturní zážitek.

HR


LÉTO POD VĚŽÍ 2003 - FOLKOVÝ FESTIVÁLEK VE VELEŠÍNĚ

Letošní, už čtvrtý ročník minifestivalu „Léto pod věží„ se konal už tradičně na zahradě vinárny Zlatá růže ve Velešíně. Rodina a přátelé Jardy Švarce připravili tentokrát scénu, která schovala muzikanty jak před případným deštěm, tak i před pálícím sluncem. Naštěstí se déšť nekonal. Letos nám byly nebeské mocnosti nakloněny.

Já osobně, coby osoba zodpovědná za dramaturgii celé akce, jsem byl velmi zvědav, jak publikum pozvané kapely přijme. Letos byl výběr opravdu pestrý: písničkář Jirka Smrž, který skládá posluchačsky velmi náročné písničky, měl nelehkou úlohu a celý festival začínal. Jeho filozoficky laděné skladby a brilantní hra na kytaru dostaly diváky do nostalgické nálady. Jirka vydal několik desek s doprovodnou kapelou a znalci se mnou budou jistě souhlasit, že u nás není mnoho podobných písničkářů. Napadá mně snad jen Vladimír Merta.

Velešínské LÉTO POD VĚŽÍ 2003

Druhá v pořadí nastoupila Příbramská Ginevra, která diváky vyloženě dostala. Je to kapela, která hraje „starobylou“ muziku v moderním pojetí. Skupina vydala už dvě desky, o které byl mezi diváky velký zájem. Myslím, že tuto kapelu neviděl Velešín naposledy. Byla to velká krása.

Po Ginevře nastoupila skupina z Brna - Přístav, jinak čtyřnásobný vítěz Porty. Jejich repertoár se nesl v duchu spíš moderní trampské muziky. Jejich hezký čtyřhlas a sehranost diváci ocenili bouřlivým potleskem. Kdo umí, ten umí, marná sláva.

Po skupině Přístav jsem se dopustil mírného podrazu a na jeviště jsem pozval do té doby nic netušící Hanku Volfovou, ženu s velmi zajímavým zabarvením hlasu. Měla sice chudák obrovskou trému, asi mě i proklela, ale nakonec všechno dopadlo na výbornou a Hanka byla za svůj výkon oceněna jedním z fanoušků dokonce kytičkou.

Pro milovníky bluegrassové muziky byla bonbónkem skupina Monogram z Prahy. Tato kapela poslední dobou v Česku moc nehrála, zato ji měli možnost vidět diváci po celé západní Evropě. Jsou to mistři svých nástrojů, bohužel včera jim onemocněl zpěvák a tak skupina hrála pouze instrumentálky. Ale i tak to stálo za to.

Velešínské LÉTO POD VĚŽÍ 2003

Závěr patřil už tradičně skupině Fontanela z Velešína, která je podle mého názoru velice nedoceněna na různých velkých festivalech. Jarda Bartizal zpívá bravurně a celá kapela perfektně šlape. Fontanela diváky roztančila a postarala se o velice příjemný závěr letošního Léta pod věží.

Pokud bych měl shrnout letošní Léto pod věží, myslím, že se podařilo pozvat kapely žánrově pestré a že si na své přišli skutečně všichni. Počasí nám přálo, muzikanti byli spokojeni s domácí atmosférou celého festivalu a diváci, kterých, jak je ostatně ve Velešíně obvyklé, nepřišlo zrovna moc, se tvářili velice pozitivně.

Na tomto místě bych chtěl poděkovat všem, kteří se na přípravě festivalu podíleli. Jsou to :

Město Velešín, které poskytlo finanční prostředky, Jarda Švarc s rodinou a přáteli, kteří připravili technické zázemí, Skauti z Velešína, kteří ochotně roznášeli plakáty a starali se o předprodej, kamarádka Hanka Turinská s dcerou Martinou, které seděly u pokladny (Martina mi navíc velmi pomohla s úvodními dvěma písničkami), moje žena Eva, která seděla u druhé pokladny a která mě nezabila, když jsem omylem vyhodil do kontejneru všechny peníze na výplatu honorářů pro kapely (naštěstí se našly) a zvukař Franta Kropík, který se jako vždy překonával. A poděkování patří i všem, kteří tam byli...

Luboš Hrdlička


VINCENCSKÁ SBÍRKA

V letošním roce proběhne sbírka humanitární pomoci civilnímu obyvatelstvu v zemích bývalé Jugoslávie, Čečensku, na Ukrajině, v zemích černého kontinentu a přistěhovalcům v Německu prostřednictvím Charity ve východočeském Broumově o víkendu 29. a 30.11. 2003.

Oděvy, bytový textil, záclony, závěsy, zbytky látek - hlavně vlnu, deky, lůžkoviny, spací pytle, boty a drobné elektrospotřebiče (např. kávovar, kulma a pod.) můžete nosit zabalené a pevně převázané v papírových krabicích a igelitových pytlích na adresu: Budějovická 148 - vedle vrátnice a parkoviště Jihostroje. Je to nízká budova - stejná místnost, jako loňského roku.

Vaše dary budeme přijímat v sobotu 29.11. v době od 10 do 18 hodin, v neděli 30.11. od 8 do 14 hodin na uvedené adrese.

Pavla Řihoutová - předsedkyně Vincencského společenství sv. Václava


ZPRÁVA PRO STAROUSEDLÍKY A VŠECHNY OBČANY VELEŠÍNA, KTEŘÍ SE ZAJÍMAJÍ O HISTORII NAŠEHO MĚSTA

V tomto listopadovém čísle Velešínského zpravodaje začnou vycházet na pokračování „Vzpomínky p. Křížka“, který jako mladý bydlel ve Velešíně a je příbuzný s rozvětveným rodem Pučeglů. Sepsal krásné paměti, kde popisuje různé zvyky ve Velešíně, historii a osudy lidí z velešínských rodin, jaké zde byly školy a na které učitele se nejvíce vzpomíná, jaká zde kvetla řemesla, živnosti atd. Samozřejmě nesmíme zapomenout na historii Kozákova mlýna. Tyto paměti můžeme otisknout díky p. Karlu Papírovi, který má na ně autorská práva. Čtení je to poutavé a hlavně starší občané si při něm určitě rádi zavzpomínají. A tady máte první z nich.

HR - Kulturní a informační centrum


PAMĚTI PANA MIROSLAVA KŘÍŽKA

Ačkoliv se autor seriálu narodil v České Skalici, ve Velešíně a jeho okolí žil od pěti let. Prožil zde období prvé republiky až do své dospělosti. Na podnět své dcery Stáni napsal paměti, které obsahují jeho postřehy z Velešínska a okolí s pokračováním z jeho nového působiště. Budou-li tyto paměti autora pro naše občany přitažlivé, budeme je zveřejňovat ve Zpravodaji na pokračování.

K.P.

D.I.
Začátkem roku 1919 se rodina Křížkova přistěhovala do Velešína. Otec autora zde měl vykonávat správce elektrárny a zajišťovat elektrifikaci Velešína. Bratr maminky Jan Pučegl, mlynář, si přál, aby otec vedl nově postavenou elektrárnu a rozvod elektřiny do Velešína. Otec měl na provoz elektrárny úřední oprávnění. Zároveň získal otec od obce souhlas k provádění instalací elektřiny do jednotlivých stavení a na oplátku měl udržovat transformátor na náměstí, kde se napětí 5000 V měnilo na 380/220 V a proud se pak jako sekundární vedení rozváděl po Velešíně. Otcovou povinností bylo každého prvního v měsíci odečíst v transformátoru na hodinách dodaný proud od Pučegla a též odečítat na elektroměrech v domech odebraný proud a jménem obce vystavovat účty za světelný proud (2,80 Kčs/kW) a motorový proud (1,80 Kčs za kW). Ten se platil obci.

Otec dostal v radnici byt a tam se naše rodina nastěhovala do dvou místností v patře a malé kuchyňky. Všech pět oken vedlo na západ k silnici, procházející Velešínem. Naproti byl obchod u Fialů, vlevo pošta, vpravo Bürgrovi a dále řezník a hostinský Mertl. Do patra radnice se vstupovalo po starobylých, vyšlapaných dřevěných schodech. V patře vpravo byla velká zasedací síň obce se stropem z mohutných trámů a důkladných fošen. Zde se pořádaly schůze vážených členů obecního zastupitelstva. V patře radnice byl i záchod s dlouhým odpadem z prken sbitých do čtyřhranné trouby, a ta směřovala kolmo dolů na hnůj na dvorku Foitlů, kteří bydleli z druhé strany radnice směrem k náměstí. K našemu bytu patřila i pavlač nad Foitlovým dvorkem. Odtud jsme s bratrem často pozorovali Foitlovy slepice, jak hrabou ve hnoji pod naším záchodem. Jednou, když jsme byli s bratrem sami doma, domluvili jsme se, že musíme některou slepici zasáhnout naší stolicí zrovna v době, kdy bude pod odpadovou troubou záchodu. Tak šel jeden z nás na pavlač pozorovat slepice a druhý šel kadit. Ten na pavlači musel zavolat v okamžiku, kdy k tomu mělo dojít. Teď se musel ten na záchodě snažit. Nikdy se nám to ale nepovedlo, i když jsme si vyměnili úlohy.

Z oken na ulici jsme pozorovali život, lidi, děti, projíždějící povozy i vlaštovky, posedávající na drátech elektrického vedení pod okapem protějšího domu. Občas přišel obecní policajt Dychtl s bubínkem, zastavil se na chodníku a zabubnoval na bubínek před svým břichem. Otevřela se okna domů, sešli se lidé a policajt oznámil, co vzkazuje starosta nebo obecní rada.

Do hospody u Mertlů se vozilo pivo z Čes. Budějovic na těžkých nákladních automobilech značky Praga, které předtím sloužily v rakouské armádě. Přední malá kola měla litinový obvod nalisovaný tvrdou gumou, zadní velká dvojitá rovněž litinová kola opět s nalisovanou gumou, na ně šel řetězem převod točivého pohybu od motoru. Jako děti jsme zblízka ten náklaďák obdivovali, a protože tehdy byly silnice špatné, jen štěrkované, gumy na kolech byly rozřezané od ostrého štěrku a nedalo moc práce dětským prstům kousek gumy odtrhnout...

...pokračování příště


PŘÍRODA NA PODZIM

Podzim chápe každý jako období úklidu zahrady, okolí domu a jejich přípravu na dlouhé zimní období. Každý už ale nechápe, že stejnou péči potřebuje i naše okolí. V našem městě, s tímto nelehkým úkolem pomáhají v rámci svých možností sportovní kluby, zájmové organizace a sdružení.

Region města mají rozdělený do „rajónů“, které se snaží zbavit nežádoucích ozdob.

Do této údržby jsou pochopitelně zahrnuty i vodní plochy našich rybníků. Pokud někoho z Vás zajímá, komu byla která oblast svěřena, můžete se podívat na barevně zpracovanou mapu s popisem, která je umístěna ve vývěsce ČSOP na autobusovém nádraží.

Svozové dny ve Velešíně

Dalším pokusem o zlepšení pořádku, jsou městem Velešín organizované (a hrazené) svozové dny odpadu. Letošní svoz probíhal ve dvou kolech 11.10 a 18.10. 2003. První svoz byl zaměřen na svoz papíru a železa, druhý na ostatní odpad. To stále někteří jedinci nechápou a již v prvním termínu dávají k odvozu televize, ledničky a další „chuťovky“, které se nedají odevzdat ve sběrných surovinách. Takový odpad se totiž musí za úplatu uložit na řízené skládce. Aby se nám tento odpad neválel týden po městě, zamyslete se prosím příště, než budete připravovat vývoz. Někomu se možná tato aktivita jeví jako zbytečná, ale mohu vás ujistit, že možnost legálně se zbavit různých domácích pokladů, uleví hodně okolním lesům a okrajům cest, kde jinak často končí.

Trochu nepatřičně vypadalo, v souvislosti s akcí UKLIĎME SVĚT, pokácení několika smrků u Adamčáku na Vrších. K tomuto kroku nás donutil velice špatný zdravotní stav stromů a rozsáhlé napadení kůrovcem. Nemusíte se ale bát toho, že se zeleň bude pouze kácet. Podle rozhodnutí Městské rady a zastupitelstva, se začátkem listopadu konečně dočkáme ozelenění parku „u Kamarýta“. Tento projekt zahrnuje podzimní výsadbu zeleně a jarní údržbu s odborným prořezem. Výsledkem by měl být opravdu pěkný „ostrůvek“, kde bude příjemné posezení pro všechny věkové kategorie.

Pokácené smrky u Adamčáku na Vrších, Velešín

Tak to by bylo k podzimu všechno. Jestli má někdo z Vás nápad nebo problém, který se týká přírody v našem okolí, můžete nechat vzkaz pro Komisi životního prostředí na radnici a nebo v Kulturním a informačním centru (Kino). A pokud máte na srdci něco opravdu nutného, kontaktujte přímo mne na čísle 602 461 616.

Za Komisi ŽP a velešínské ochranáře, přeji krásné podzimní dny.
Jirka Růžička


90 LET VČELAŘSKÉ ORGANIZACE VE VELEŠÍNĚ

Velešínský včelařský spolek byl založen 25.11. 1913 Janem Průchou, řídícím učitelem v Netřebicích, který byl také jeho prvním předsedou. Do spolku se přihlásili obce: Zvíkov, Velešín, Vesce, Holkov, Skřidla, Markvartice, Lhotka, Zubčice, Mirkovice, Pláň Věžovatá, Omlenice, Rozpoutí, Výheň, Dlouhá, Kaplice - nádraží, Pořešín, Netřebice a Svatý Ján.

Činnost spolku se omezovala na zajišťování a rozdělování nezdaněného cukru pro včelaře - členy spolku. Po 1. světové válce nemocného přítele Průchu nahradil na místě předsedy Jan Kamarýt z Velešína. Ve dvacátých letech činnost spolku stagnovala a k oživení došlo až v roce 1933, za předsednictví Josefa Ditricha, řídícího učitele z Rozpoutí. Ve spolku bylo 38 členů a spolkovou místností se stal nynější hostinec „U Hamerníků“ na Velešínském nádraží.

V roce 1933 se konalo hned několik akcí: kurs chovu matek u př. Išky, kurs medového pečiva (za účasti 58 žen), 2 přednášky a byla založena včelařská knihovna. V následujících letech se počet členů spolku dále zvyšoval a konají se další kursy chovu matek, neboť už je kladen důraz na význam kvalitní matky. Také se koná kurs šití slaměných rohoží.

V roce 1936 se předsedou stává František Uretschlager, kterého po roce střídá František Písek z Markvartic. Probíhá výsadba medonosných rostlin, například svazenky, švédského jetele, akátu, hlohu, jerlinu, lísky.

Na rok 1938 byla naplánována výstava a oslava 25. výročí založení spolku. Bohužel přišel Mnichov, odtržení Sudet a s tím i části spolku a pro oslavu nebyly podmínky. Spolek se přesto udržel i v letech druhé světové války, kdy se činnost soustředila na zlepšování včelí pastvy a nákup společných včelařských potřeb - vařák na vosk, lis na mezistěny. V roce 1941 měl spolek 91 členů se 428 včelstvy a novým předsedou byl zvolen František Weiss, řídící učitel z Mirkovic. Podmínky pro včelaření byly příznivé, neboť do roku 1945 počet členů vzrostl na 122 a počet včelstev na neuvěřitelných 1053. Po válce byl předsedou př. Václav Koloušek ze Zvíkova, zájem o spolkovou činnost klesá, klesá i počet chovaných včelstev až na pouhých 363 v roce 1955. Od roku 1952 je předsedou Václav Šmíd, po něm od roku 1957 Josef Dichtl. V roce 1960 proběhla reorganizace správního uspořádání republiky, která se dotkla i včelařů: Svatý Ján přešel pod Trhové Sviny, Mojné pod Zlatou Korunu a Netřebice ke Kaplici. V roce 1962 měl spolek 54 členů s 262 včelstvy.

Šedesátá a sedmdesátá léta jsou v historii velešínských včelařů zapsána zlatým písmem a nerozlučně spojena se jménem dalšího učitele - včelaře, přítele Františka Doležala. Nelze se rozepisovat o všech jeho aktivitách, vydaly by na samostatný článek. Tento neúnavný a obětavý organizátor byl 20 let členem výboru základní organizace, z toho mnoho let předsedou. Podílel se na pořádání zájezdů, výstav, přednášek, kursů chovu matek i pečení medového pečiva. Celý svůj život zasvětil včelařství, dlouhá léta byl předsedou Okresního výboru ČSV, členem Ústředního výboru a učitelem včelařství. V roce 1962 založil a poté mnoho let vedl včelařský kroužek, jehož členové dvakrát zvítězili v celostátní soutěži mladých včelařů. V roce 1966 založil a až do své smrti v roce 1981 psal velešínskou včelařskou kroniku.

V roce 1970 měla organizace 80 členů s 455 včelstvy. V dalších letech se včelařů dotkla výstavba Římovské přehrady, jejíž vody vytlačily včely z jejich dlouholetých stanovišť v okolí Malše. V osmdesátých letech začíná na naše území pronikat nová nebezpeční nemoc - varroáza, s níž se včelaři potýkají dodnes a která podstatně ovlivňuje i náplň činnosti včelařské organizace. Př. Doležala vystřídal ve funkci předsedy na další dlouhá léta Jan Kouba z Velešína.

Po roce 1990 se rozpadl stávající výkup medu, organizovaný dosud Jednotou, cena medu neodpovídá vynaložené práci a času, včelařství přestává být ekonomicky zajímavým a tyto vlivy se promítají i do počtu včelařů a včelstev ve velešínské organizaci. V roce 1992 obhospodařovali včelaři 718 včelstev, v roce 2000 už jen 441. Zároveň se zvyšuje průměrné stáří členů, většina je důchodového věku.

V roce 2000 odstupuje pro stáří př. Kouba a funkce předsedy se ujímá ing. František Žitný.

Práce členů svazu se mimo vlastního včelaření soustřeďuje především na tlumení varroázy a to za výrazné finanční podpory Městského úřadu. Přesto se počet členů spolku i včelstev dále snižuje, v letošním roce klesl na 48 včelařů a 375 včelstev, což je nejnižší stav od roku 1965. Práce se včelami je časově náročná, a to je vedle nepříjemných žihadel dalším podstatným faktorem, proč dnes není včelařství právě atraktivním koníčkem.

ing. Václav Bicek


TOMU NEBUDETE ANI VĚŘIT

To takhle přijdu jednou v pondělí ráno do práce a ejhle, jedna vývěska před Kinem, kde máme plakáty na nové filmy, zeje prázdnotou. Trochu mě to zarazí, ale říkám si, tak to asi p. Matys, který vývěsky vyvěšuje, něco předělává. A najednou klepe na dveře jeden pán, důchodce, který nemůže v noci spát a bydlí vedle Kina a říká: „Víte, že máte vykradenou vývěsku ?“

Takže záhada byla objasněna. Co mi ale není jasné, proč někdo tohle dělá. Navíc se ještě tito dotyční nějakým způsobem dostali do jednoho vchodu v paneláku a tam odmontovali kličku od okna, kterou potom vývěsku otevřeli. Nakonec musím uznat, že byli ještě ohleduplní. Také mohli sklo rovnou vymlátit a bylo by. Proto vyzývám každého, kdo zatouží po nějakém plakátu, zajděte za mnou do Kina a já Vám ráda plakáty dám. Většinou nám jich chodí víc, takže si můžete vybrat a nemusíte se uchylovat k nedůstojným metodám.

A jedna rada na závěr pro ty, kterých se to týká. Nemyslete si, že když je tma, že Vás nikdo nevidí a nepozná. To byste se divili, jak jsou lidé všímaví.

Hana Růžičková - KIC


JIHOČESKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA INFORMUJE

Jihočeská hospodářská komora, oblastní kancelář Český Krumlov připravila dvě setkání ubytovatelů a firem činných v cestovním ruchu a gastronomii na Lipensku a Českokrumlovsku. Po setkání v Horní Plané 9. října přichází obdobná akce v Českém Krumlově :
úterý 21. října 2003 od 9.00 hodin v prostorách JHK Český Krumlov, Linecká 266

Program: 1. Zahájení, 2. Představení Jihočeské hospodářské komory, 3. Informace o činnosti Jihočeské centrály cestovního ruchu (Jitka Fatková), 4. Možnosti prezentace podnikatelů na veletrzích cestovního ruchu (Jitka Fatková), 5. Prezentace informačního systému cestovního ruchu Jihočeského kraje (Lubor Mrázek, Jaroslav Berit), 6. Informace o sdružení Jižní Čechy pohostinné (Petr Stupka), 7. Oficiální jednotná klasifikace ubytovacích zařízení České republiky (Petr Stupka), 8. Zimní turistická sezóna, prezentace novinek (Luboš Krejza), 9. Diskuse, 10. Závěr

Mgr. Lubor Mrázek, správce OIS

Jihočeská hospod. komora pořádá na 11.11.2003 od 17.00 hodin v Hodovní síni hotelu Růže, setkání podnikatelů z Českokrumlovska /Podnikatelské fórum/.

Účast na toto setkání potvrdil hejtman Jihočeského kraje RNDr. Jan Zahradník, starosta ČK JUDr. Fr. Mikeš, místostarosta ČK ing. Robin Schinko a starosta města Kaplice Ferdinand Jiskra

Hovořit se bude o aktuálních věcech z hlediska rozvoje kraje a našeho okresu ve vztahu k podnikatelům, dále budou účastníci seznámeni se strategickými plány rozvoje měst a obcí. Program bude doplněn krátkým představením produktů České podnikatelské pojišťovny. Na závěr setkání je připraven pro zúčastněné bohatý raut. Zváni jsou všechny podnikatelské subjekty bez ohledu na členství v JHK.

Mgr. Zdenka Doleželová
Jihočeská hospodářská komora, Oblastní kancelář Český Krumlov
Tel.: 380 711 340, Fax: 380 711 340

JIHOČESKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA - OBLASTNÍ KANCELÁŘ ČESKÝ KRUMLOV
Vás zve na odborný seminář: Novela zákona o dani z přidané hodnoty
Přednáší: Ing. Věra Pechová vedoucí oddělení DPH, Finanční ředitelství České Budějovice
Termín: 11.11. 2003 od 9,00 hodin, prezentace od 8,45 hodin
Místo konání: zasedací místnost JHK, Husova 9, České Budějovice
Program: 1. přivítání účastníků semináře, 2. výše obratu pro registraci a zrušení registrace, 3. evidence pro daňové účely, 4. uplatňování DPH u speciálních osobních automobilů, 5. krácení nároku na odpočet, 6. sazby DPH u zboží a služeb, 7. vracení daně zahraničním osobám
Poplatky: Členové JHK: 300 Kč, Nečlenové: 500 Kč
Účast, prosím, potvrďte do 9.11.2003.
Dotazy ohledně registrace i samotnou registraci směřujte na níže uvedená tel. čísla
Seminář je spolufinancován z projektu Kooperace Českomoravské záruční a rozvojové banky

Na setkání s Vámi se těší Zdenka Doleželová, Oblastní kancelář JHK Č. Krumlov, tel. 380 711 340, mob. 608 572 251, nebo e-mailem na: zdol@jhk.cz


ZAHÁJILI JSME CVIČENÍ

Oznamujeme všem zájemcům o cvičení rodičů s dětmi a předškoláčků, že cvičení v letošním školním roce bylo zahájeno v úterý 14. října. Každé další cvičení bude vždy v úterý od 16.00 do 17.00 hod. v tělocvičně základní školy.

Těšíme se na známé tváře i na všechny nově příchozí. Na cvičení mohou chodit děti ve věku od 3 let do 7 let v doprovodu rodiče. V tělocvičně děti získají základy cvičení na nářadí (i bez něj) a pohybových her. Další cvičení se týká žáků a žákyň ve věku od 7 do 15 let. Cvičení začalo dne 16. října a bude pokračovat vždy ve čtvrtek od 17.00 do 18.00 hod v tělocvičně základní školy. Přivítáme všechny, kteří mají zájem o cvičení na nářadí a sportovní hry v tělocvičně. S sebou si vemte sportovní oblečení a obuv, něco k pití a hlavně dobrou náladu a chuť do cvičení.

Na všechna se těší cvičitelky Jana Voráčková a Lenka Šípková


SPORTOVEC VELEŠÍNA 2003

Pomalu, ale jistě se blíží konec roku a s ním i anketa Sportovec Velešína. Součástí slavnostního večera bude i videoprojekce krátkých spotů se všemi nominovanými sportovci (rozhovor, trénink, záběry ze soutěží atd). Čas je neúprosný a všechno se nedá stihnout za poslední týden, proto je třeba natočit spoty už nyní. A tak, pokud je ve vašem sportovním oddíle nebo i v okolí někdo, kdo si podle Vás zaslouží být vyhlášen Sportovcem Velešína 2003, neváhejte a nominaci zašlete co nejdříve!!! Nominace můžete zasílat buď elektronickou poštou na: kino.velesin@tiscali.cz nebo je zanést či vhodit do schránky Kulturního a informačního centra města Velešín (paní Růžičková).

Abychom předešli nejasnostem okolo nominací a vlastního výběru 10 sportovců, připravili jsme následující „pravidla“ ankety :

  1. Podmínky a termín nominací sportovců: Zásadní podmínkou je, že nominovaný sportovec musí být občanem Velešína. Sportovní oddíl, který sportovce nominuje, předloží nominační listinu, kde bude jméno sportovce, jeho věk a úspěchy, kterých dosáhl v daném roce. Nominační listina bude potvrzena razítkem a podpisem zástupce sportovního oddílu. (Platí i pro sportovce, kteří jsou členy jiného než velešínského sportovního klubu.) V případě, že sportovec není členem žádné sportovní organizace, doloží svou nominaci diplomem, popř. jiným dokladem potvrzujícím uvedený úspěch. Nominace budou shromažďovány u paní Růžičkové, popřípadě mohou být předány do kanceláře místostarosty. Sportovci mohou být nominováni do 31.12.2003.
  2. Navrhovatelé jednotlivých sportovců: Jednotlivé sportovce do ankety Sportovec Velešína budou moci navrhovat všechny místní sportovní organizace. Z každého sportovního klubu však mohou být navrženy maximálně 3 osoby. Kromě sportovních oddílů bude moci sportovce nominovat jakýkoliv občan Velešína starší 18ti let.
  3. Vyhlašované kategorie: Ze všech nominovaných sportovců bude zvoleno 10, kteří získají ocenění Sportovec Velešína 2003. Kromě toho bude jedna tzv. volná kategorie, ve které může být vyhlášen Trenér roku, Organizátor roku, Cena fair play, Tým roku... Kromě toho připravujeme anketu, ve které budou občané Velešína moci rozhodovat o tom, který z nominovaných sportovců je podle nich ten nejlepší. Přesná pravidla budou uveřejněna v některém z následujících zpravodajů.
  4. Způsob výběru deseti oceněných sportovců: O tom, kteří z nominovaných sportovců budou vyhlášeni Sportovci Velešína, rozhodne hlasování, kterého se zúčastní zástupci jednotlivých sportovních oddílů, členové sportovní komise, starosta města a zástupce školy.

Tak to by bylo něco z „pravidel“ a teď už záleží jen na sportovcích a Vás sportovních oddílech zda budete nominovat některé své členy, či nikoliv... Takže držíme palce a doufáme, že se nominace jen pohrnou, aby jak se říká bylo z čeho vybírat a aby byli oceněni opravdu ti nejlepší.


ROZESÍLÁNÍ KORESPONDENCE SPORTOVNÍM ORGANIZACÍM

Protože docházelo, a bohužel ještě dochází, k nedorozuměním ohledně rozesílání korespondence, prosím Vás, aby jste případné nepřesnosti v adresách nebo v kontaktních osobách na jednotlivé sportovní organizace oznámili paní Růžičkové (Kulturní a informační centrum města Velešín).

Za sportovní komisi: Mgr. Hana Ondřichová


 Taekwon-do škola Velešín, logo
SEMINÁŘ S MISTREM HWANG HO YONGEM VE VELEŠÍNĚ

Dne 24. září 2003 se uskutečnil ve Velešíně seminář s mistrem Hwang Ho Yongem 8.dan, pro technické stupně 2. kup a výše. Účelem semináře bylo nastartovat pravidelná setkání s mistrem také na jihu Čech. Seminář poctil svou návštěvou i prezident našeho svazu Ing. Ladislav Burian a mezi cvičícími byli i hlavní trenér reprezentace Rostislav Kaňka a člen rady Zbyněk Mácha. I když byl seminář, vzhledem k zeměpisné poloze Velešína určen převážně pro jihočeskou oblast, potěšila účast "přespolních" a to z Hosinsool Praha, Kerberos Praha a TKD Pardubice. K nim se přidali jihočeské oddíly Tong-Il, Naeryo, Pedagog (vše České Budějovice), Won-Hyo Třeboň a pořádající Velešín. Celkem bylo v tělocvičně základní školy přes padesát cvičenců. Mistr Hwang začal základními technikami a procvičováním tulů od Chon-ji až do Toi-gye. Více už se nestihlo, ne však z časových důvodů, ale na většině se začala projevovat únava a nažehlené doboky byly řádně propoceny.

Seminář s mistrem Hwang Ho Yongem ve Velešíně   Seminář s mistrem Hwang Ho Yongem ve Velešíně

Večeře resp. místo pro hladové cvičence, byla zamluvena v nedalekém penzionu "U Koňské Dráhy", kde jsme doplnili chybějící kalorie, příjemně si popovídali a s dobrým pocitem se rozjížděli do svých domovů. Příští seminář plánujeme vzhledem k náročnému říjnovému programu (Czech Open, MČR) na začátek měsice listopad a všichni budou včas vyrozuměni. Těšíme se na další setkání!

Milan Prokeš


OBLASTNÍ ZÁVODY TAEKWON-DO V TŘEBONI

O minulém víkendu proběhly v Třeboňské hale oblastní závody Taekwon-do. Všeobecně platí tyto závody za dobrou přípravu jihočeských oddílů pro nadcházející Mistrovství České republiky, které se bude konat ve dnech 31. října - 1. listopadu.

Velešínská škola se v konkurenci větších jihočeských oddílů neztratila a potvrdila dobrou formu. Za zmínku stojí výkon přestoupivšího žáka Tomáše Kutláka, seniora Františka Jeřábka, který se po několikaleté odmlce vrátil na tatami a Zdeňka Mikeše, pro kterého to byly první závody mezi mistrovskými stupni - dan. Velešínský tým cestoval do Třeboně v této sestavě:

Jeřábek, Mikeš - senioři
Prokeš jun., Leher, Tácha, Urbancová, Šestáková - junioři
Gondek, Linhart, Šimek, Kutlák, Rolnic - žáci
Bednář - rozhodčí

VÝSLEDKY ŽÁCI :
TUL (povinné sestavy) 4-2.kup: Kutlák...2.místo
MATSOGI (sportovní boj): Kutlák (do 40kg)...1.místo
T-KI (speciální techniky): Linhart...2.místo, Gondek...3.místo

VÝSLEDKY JUNIOŘI :
TUL 8-5.kup: Urbancová...3.místo, Šestáková...3.místo
TUL 3-4.kup: velešínské finále mezi Leherem M. a Táchou, první jmenovaný byl tentokrát úspěšnější a oplatil prohru z loňské soutěže...1. a 2.místo
MATSOGI: Leher (do 55kg)...3.místo

VÝSLEDKY SENIOŘI :
TUL 1.kup a výše: Mikeš...3.místo
MATSOGI: Mikeš (nad 74kg)...2.místo, Jeřábek (nad 74kg)...3.místo


KINO

Co chystáme nového? Protože chceme udělat něco pro starší spoluobčany, vyhlašujeme slevy pro důchodce.
Podmínky jsou tyto :

Každý měsíc bude vytypován jeden film, na který budou mít důchodci 50% slevu. To znamená, že příští měsíc (listopad) bude tato sleva platit na nový český film „Želary“. Cena pro důchodce bude 30,- Kč. Ale pozor! Pouze za předpokladu, že si lístek zakoupíte v předprodeji. Vstupenky si můžete zakoupit v pokladně Kina vždy 1 hodinu před promítáním v neděli a ve středu nebo na tel čísle 380 331 003 také 1 hodinu před promítáním. Promítat budeme od 16,00 a 19,00 hodin 16. listopadu v neděli. V případě velkého zájmu lze promítnout film ještě od 13,00 hod.

Hana Růžičková KIC


PROGRAM KINA VELEŠÍN NA MĚSÍC LISTOPAD 2003


Warning: mysql_numrows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/localhost/htdocs/ois1g/cz1250/aktual/region/t_velzpr1103.htm on line 826


KULTURNÍ PROGRAM NA LISTOPAD 2003

Sobota 8. listopadu 19.00 v kinosále Velešín R. Guiney - Milostné dopisy
Představení Divadla Na Vinohradech v režii Ladislava Smočka
Hrají: Jana Hlaváčová a Petr Kostka
Vstupné: 180,- Kč
Předprodej byl zahájen 20. října každé pondělí a středu od 8.00 do 17.00 hodin v kanceláři v Kině nebo před každým promítáním ve středu a v neděli v pokladně Kina.

Sobota 8. listopadu, 14.00 hodin Romeo a Julie - muzikál na ledě
Zimní stadion České Budějovice, doprava vlastní
Cena: děti do 12 let 290,- Kč, ostatní 390,- Kč

Sobota 15.listopadu Termální lázně u Pasova - Bad Füssing Therme
Odjezd: 6.00 hodin ráno z Mariánského náměstí v Č. Budějovicích, po domluvě možnost přibrat další účastníky po cestě na hraniční přechod Dolní Dvořiště. K dispozici průvodce a možnost zastávky v nákupním středisku v SRN.
Cena: dospělí 555,- Kč, mládež 14 - 18 let 505,- Kč, děti do 14 let 475,- Kč
Obsazeno (další termíny dle zájmu)

Neděle 16. listopadu Lucerna - činohra v Národním divadle
Odjezd: 10.30 z Mariánského náměstí v Č. Budějovicích
Začátek představení: 14.00 hod.
Hrají: Ch. Poullain, J. Novotný, V. Postránecký, L. Skořepová, J. Hartl, J. Boušková, I. Janžurová, R. Lukařský, J. Vinklář, A Pyško atd.
Cena včetně dopravy: 330,- až 390,- Kč
Obsazeno

Sobota 22. listopadu, 18.00 hodin v Kině
Promítání o Velešíně, ukázky starých fotografií a diapozitivů a jiných materiálů, vztahujících se k historii Velešína.
Vstupné dobrovolné

Sobota 29. listopadu, 14.00 hodin v sále Zlaté podkovy Setkání seniorů
K tanci i poslechu hraje „Temelínská sedmička„ a s krátkým programem vystoupí i žáčci pěveckého sboru ZŠ Velešín pod vedením pí. učitelky V. Jančářové
Vstupné dobrovolné

Sobota 29. listopadu DO HLUBIN - kino Oskar IMAX s návštěvou Mořského světa v Praze
Jedná se o novou atrakci otevřenou na pražském Výstavišti. Kino je trojrozměrné (s brýlemi).
Program: ráno v 7.30 odjezd z Č. Budějovic do Prahy, návštěva Mořského světa. Následuje individuální prohlídka města. Odpoledne představení v trojrozměrném kině. Příjezd do Č. Budějovic kolem 18.00 hod.
Vyprodáno, (další termín 14.2.2004, zájemci se mohou hlásit na níže uvedeném tel. čísle)

Kulturní a informační centrum tel: 380 33 10 03 (fax i záznamník) 607 806 439, e-mail: kino.velesin@tiscali.cz
Hodiny pro veřejnost: pondělí a středa 8.00 - 17.00 hodin

Nabízíme zájezdy na tyto muzikály

LES MISERABLES - Bídníci - muzikál - pátek 14.11., 21.11., 28.11., 19.12.
- sobota 8.11., 29.11., 13.12. - Goja Music Hall
Hrají: Helena Vondráčková, Jan Ježek, Daniel Hůlka, Magda Malá, Pavel Vítek, Jiří Korn, Bohuš Matuš, Karel Černoch, Leona Machálková a řada dalších.
Odjezd: 11.00 hod. (so), 15.30 hod. (pá, čt) - Mariánské náměstí
Začátek představení: 14.30 hod., 19.00 hod. (pa)
Cena s dopravou: 555,- 730,- 830,- 930,- Kč

EXCALIBUR - muzikál - sobota 22. 11., 13. 12.
- pátek 28. 11., 12. 12. - Ta Fantastika
Hrají: Lucie Bílá, Kamil Střihavka, Daniel Hůlka, Michal Kocáb, Martin Pošta, Vilém Čok, David Matásek a další
Odjezd: 10.30 hod. (so), 14.30 hod. (pá) - Mariánské náměstí
Začátek představení: 14.00 hod. (so), 18.00 hod. (pá)
Cena s dopravou: 580,- 680,- 730,- Kč

GALILEO - muzikál - sobota 13. 12.
- pátek - 21. 11., 12. 12. - divadlo Kalich
Hrají: J. Ledecký, P. Muk, F. Blažek, I. Chýlková, S. Laurinová, P. Janů, K. Brožová, J. Vojtek, P. Zedníček, J. Laufer, B. Josef, R. Tesařík, M. Maděrič, I. Vodochodský, P. Kolář, T. Trapl, Dasha, J. Feriová, L. W. Frenk, D. Kollár a další
Odjezd: 11.30 hod. (so, ne), 15.30 hod. (pá) - Mariánské náměstí
Začátek představení: 15.00 hodin (so, ne), 19.00 hodin (pa)
Cena s dopravou: 625,- 725,- Kč

REBELOVÉ - muzikál - pátek 21. 11., 28. 11.
- sobota 22. 11. - divadlo Broadway
Hrají: M. Absolonová, B. Staňková, K. Brožová, R. Fišarová, Z. Fric, A. Háma, J. Wehremberk, M. Dejdar. J. Hrušínský, P. Vítek, L. Vaculík, P. Štěpánek, V. Brabec, Z. Dušek, K. E. Gott a dalších.
Odjezd: 10.30 hod. (so), 14.30 hod. (pá) - Mariánské náměstí
Začátek představení: 14.00 hod. (so), 18.00 hod. (pá)
Cena s dopravou: 725,- 825,- Kč

WEST SIDE STORY - muzikál - sobota 13. prosince - Hudební divadlo Karlín
Hrají: Roman Vojtek, Braňo Polák, Kristina Kloubková, Ernesto Čekan, Lumír Olšovský, Tereza Duchková, Vanda Konečná, ZUZA, Petr Štěpánek, Antonín Hardt, Vladimír Čech, Martin Pisařík a další
Odjezd: 10.00 hod. - Mariánské náměstí
Začátek představení: 14.30 hod.
Cena včetně dopravy: 430,- až 620,- Kč

KLEOPATRA - muzikál - sobota 13. prosince
- pátek 12. prosince - divadlo Broadway
Hrají: M. Absolonová, I. Czaková, B. Basiková, M. Pošta, L. Semelka, Z. Fric, Z. Norisová, J. Kalousek a další.
Odjezd: 10.30 hod. (so), 15.30 hod. (pá) - Mariánské náměstí
Začátek představení: 14.00 hod. (so), 19.00 hod. (pá)
Cena s dopravou: 725,- 825,- Kč


NABÍDKA PRONÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR

Kulturní a informační centrum města Velešín nabízí k pronajmutí místnost o rozloze 4,1 m ve vestibulu Kina. Místnost je vhodná jako kontaktní místo pro pojišťovny, stavební spořitelny a pod. Cena pronájmu dle dohody.

Kontakt - Hana Růžičková, 380 331 003, 607 806 439


JEŠTĚ JSOU VOLNÉ BYTY !!

Ještě zbývá osm bytových jednotek v nástavbách nad panelovými domy č.p. 376-379. Tyto bytové jednotky o velikosti 3 + 0 jsou ještě stále k dispozici občanům Velešína a nejen jim. Pokud se v nejbližší době nenaplní počet uchazečů bude nutno řešit obsazení bytů přes realitní kancelář. Je velká škoda nevyužít státní dotace, kterou dostalo naše město v částce 329 tis. Kč na bytovou jednotku a možnost 20-ti letého hypotečního úvěru. Informace podá p. Krejčí, který zodpoví i dotazy týkající se dispozice a konstrukce bytů, tel. 380 331 761.

Milan Prokeš, za SBD Velešín


OZNÁMENÍ

MUDr. Milan Tomešek oznamuje otevření nové gynekologické ambulance v bývalé admin. budově Jihostroje a.s. Velešín. Ordinace se nachází v přízemí vpravo.

Nová ordinační doba
úterý - 7:00 - 12:00 a 12:30 - 17:00 hod. Tel.   380 340 600
čtvrtek   - 7:00 - 12:00 a 12:30 - 15:30 hod. Mob. 737 519 416
pátek - 7:00 - 12:30 

Odborná gynekologická péče, těhotenská poradna včetně ultrazvukového vyšetření v ambulanci.


© Sdružení k vytvoření financování a správě informačního systému regionu Český Krumlov, 2001
Počet přístupů na tuto stránku od 27. dubna 2000 : TOPlist 0