ARCHIV 2000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Znak VelešínaVelešínskýVelešínský
     ZPRAVODAJZPRAVODAJ


listopadlistopad
 20002000


PRÁCE VE MĚSTĚ - INFORMACE KONEC ROKU ÚČTUJE
Naposled jste byli informováni o stavu rozpracovanosti naplánovaných prací ve Zpravodaji č.6 (červen). Jak vypadá situace dnes ?

1.

Čekárna na autobusovém nádraží. Stavba byla dokončena v termínu ( 31.5.2000 ). Náklad je celkem 402 tis. Kč. Zásluhou mladých vandalů dochází pomalu ale jistě ke znehodnocování čekárny. Přes snahu pracovníků radnice zajistit stálý úklid je čekárna zaneřáděna zbytky od cigaret, papíry, lahvemi od alkoholu, v čekárně mizí tabulky se zákazy kouření. Vyvstává otázka a oprávněná, zda nebyly zbytečně investovány obecní peníze pro některé mladé čuníky

2.

Oprava hřiště za ZŠ a rozšíření, vybudování řádného asfaltového povrchu pro míčové sporty - práce byla dokončena v termínu 29.5.2000, náklad činil 432 tis. Kč ( nejedná se o zařízení od firmy Opavia ). Opět vyvstává otázka pořádku kolem hřiště - musí řešit ZŠ ve spolupráci s městem

3.

Rozšíření parkovacích míst v sídlištích - práce byly dokončeny v termínu 31.5.2000. Náklad činil celkem 1.35 mil. Kč

4.

Vybudování nového hřiště pro hokejbal - práce byly dokončeny 30.9.2000, původní termín byl 26.8.2000. Zpoždění bylo způsobeno nutným budováním hřiště pro skateboard a dalších sportovních zařízeních - akce "Opavia dětem". Náklad na hokejbalové hřiště cca 1,2 mil. Kč

5.

Prodloužení chodníku v ulici Ke Kozákům - hlavním důvodem byla bezpečnost chodců - práce byly ukončeny a dílo předáno 31.7.2000. Náklad činil celkem 300 tisíc Kč


Chodník v ulici Ke Kozákům, foto: Vladimír Jantač

6.

Schodiště z ulice Na Hvízdalce - městské zastupitelstvo schválilo levnější variantu provedení ( náklad 220 tisíc Kč ), zadání firmě ERTL a vybudování do konce roku 2000. Zahájení prací bude do konce roku, pokud bude odpovídající počasí. Dokončení by pak mělo být počátkem roku 2001

7.

Prodejna potravin NAD CIHELNOU - dílo dokončené, předané 29.9.2000. Kolaudace bude 14.11.2000. Rada pracuje na výběru nájemce. Věříme,že do vánočních nákupů bude prodejna v provozu. Náklad na stavbu včetně zařízení ( 2 boxy chladící, 1 mrazící ) 3,2 mil. Kč

8.

Oprava fasád na MŠ - práce provedla firma p. Sumerauera v termínu do 25.8.2000. Náklad činil 300 tisíc Kč

9.

Dostavba "KINA" - v současné době se zpracovává projektová dokumentace na částečné úpravy stavby pro víceúčelové využití zařízení. Stavební práce by mohly začít do poloviny roku 2001. Finanční krytí nákladů je rozhodnutím zastupitelstva zajištěno. Náklad na stavbu cca 13 mil. Kč

10.

Budování předávacích stanic v panelových domech v Sídlišti - realizace byla ukončena 25.7.2000. Zbývá doregulování jednotlivých stanic. Celkem se jedná o 32 stanic, což bude vyžadovat určitý čas v topné sezóně - viz článek ve Zpravodaji č. 10/2000 ( říjen ). Náklad obce je cca 9,5 mil. Kč

11.

VO a chodník u Moků - bude projednáno v MZ - akce na rok 2001. Projekt je zpracován - náklad činí cca 160 tisíc Kč

12.

VO a prodloužení komunikace v ulici K MALŠI k domu manž. Koubových - bude projednáno v MZ jako akce na rok 2001. Projekt je zpracován, náklad cca 440 tisíc Kč

13.

Nástavba bytů nad spojovací chodbu ZŠ. Zadáno zpracování projektu - bude projednáno v MZ jako akce na rok 2001

14.

Nástavba bytů nad panelovými domy města - v současné době probíhá zkoumání a konzultace ke způsobu výstavby. Příprava na výstavbu by měla proběhnout v roce 2001

15.

Rekonstrukce atrakcí pro děti u panelových domů NAD CIHELNOU a u panelového domu U VODÁRNY - obnova a doplnění provedeno, cena materiálu je cca 50 tisíc Kč. Nekázní a bezohledným chováním větších dětí dochází k ničení skluzavek pro nejmenší děti. Je věcí dospělých a matek, aby "dohlíželi" na provoz a poučovali větší děti o nevhodnosti jejich her na atrakcích pro děti malé

16.

Akce z programu "Obnovy venkova" - dotace nebyla poskytnuta

 
16.1

Chodník Velešín-Holkov - zpracovaná dokumentace ke stavebnímu řízení na vydání rozhodnutí o umístění stavby. Akce by měla být zařazena do prací r.2001 až 2002 s usilováním o získání dotace z programu Phare ( cyklostezka ). Náklad odhadnut na cca 2.8 mil. Kč

16.2

Komunikace Chodeč - projekt zpracován, odhad nákladů cca 450 - 650 tis. Kč. Realizace by měla být posouzena MZ na rok 2001

16.3

Kanalizace a ČOV Chodeč - projekt k vydání územního rozhodnutí je zpracován - odborný odhad nákladů je cca 6.3 mil. Kč včetně vodovodního řadu. MZ posoudí možnost realizace v roce 2001. Usilovat o získání dotace

16.4

Zatrubnění stoky ve Skřidlech - obtížné jednání s Českými drahami ( ochranné pásmo ) - ČD mají vydat konečné stanovisko - náklad cca 300 tis. Kč

16.5

Nová kanalizace Velešín - nádraží - zpracováno zadání k vydání územního rozhodnutí - je nutná snaha o dotaci - náklady na realizaci cca 16.7 mil. Kč - MZ rozhodne o pokračování prací k možnosti výstavby

17.

Úprava kostela sv. Filipa a Jakuba - zaměření stavby provedeno, proveden stavebně historický průzkum. Zpracovávají se podklady pro jednání s památkáři o možnostech využití. Výhled realizace není možné stanovit - práce budou postupovat podle finančních možností města a podle štědrosti státu na dotaci ( kulturní památka )

18.

V letošním roce se neplánovaně vybudovalo ještě hřiště na skateboard s rampami za ZŠ, minihorolezecká stěna, dva betonové stoly na stolní tenis, prolézačka a pružinová houpačka v areálu ZŠ a to díky úspěšnosti našich dětí ZŠ v soutěži "Opavia dětem". Opavia dále dodala v rámci akce branky na floorball, stojany na košíkovou. Vše v úhrnné ceně cca 850 tisíc Kč. Tato akce nebyla akcí města

19.

Koupání ve Velešíně - projednává se možnost koupání v přehradě. MZ pozastavilo pokračování prací na zkoumání možnosti výstavby koupaliště ( rekreačního rybníka ). Jedním z důvodů je také nedostatečný přítok, který by zajistil kvalitu vody odpovídající ke koupání

20.

Dokončení zateplení a fasády na části radnice. Práce byly při hlavní části prací pozastaveny z důvodu nutného vyschnutí zdiva na "domečku" KZ. Po ověření účinnosti opatření bylo rozhodnuto práce dokončit. Náklad na zateplení a fasádu činí cca 150 tisíc Kč

21.

Opravy komunikací - POD HŘBITOVEM do Latránu, Na Hvízdalce - k Pazderně - cena opravy je cca 527 tisíc Kč.

22.

Oprava střechy u malé vodárny pod ulicí Dolní - práce provedena v září 2000, náklad zatím nevyčíslen.

23.

Zahájení generální opravy márnice - v letošním roce výměna dveří - cena cca 12 tisíc Kč

24.

Opravy chodníků - drobné opravy svépomocí nebo dodavatelsky v průběhu roku 2000

Ing. J.Valach
starosta města


Český rybářský svazČeský rybářský svaz
místní organizacemístní organizace
VelešínVelešín

STRUČNÁ KRONIKA

Úvod
Tato velice stručná kronika o založení a činnosti organizace byla napsána dle rukopisu neznámého člena organizace, protože rukopis není nikým podepsán. Text byl pokud možno dodržen tak jak byl uveden v rukopise.

1. Jak vznikla tato kronika
Byl jsem požádán členy výboru p. Kvasničkou a Vrážkem o sepsání činnosti klubu jeho založení a práci. Protože já jsem byl v rybářském spolku jen krátkou dobu, nemohu podati zprávu o celé jeho době trvání (pozn.vydavatele text podle rukopisu).

2. Založení organizace
Dle dotazů u starých členů o době založení , kterážto data nejsou stejná, podařilo se mi nalézti asi dobu založení spolku a to v roce 1926 nebo 1927.Jako zakladatelé a první členové by přicházeli v úvahu:

předseda Jan Kamarýt
jednatel Petr Kotal
pokladník Kratochvíl
členové Ludvík Klein
  František Rouha
  František Netočný
  František Foitl

3. Revír
Co se týče rybolovu na řece údaje nejsou také není shodné. Pravděpodobně úsek Opičí skála - Strahovský potok.

V době před válkou úsek Malše měl mnoho nájemců. Celé povodí patřilo k panství Buqvoje z Nových Hradů a toto správa povodí pronajímala. Bývaly tu úseky Cajs, Šísl, Farský, Zátka.

4. Činnost v dalších letech

Rok 1936 

kdy máme po ruce knihu zápisů, měl spolek pronajatý úsek Šísl za 200,- Kč, úsek Novohradský též za 200,- Kčs a Farský. V té době bylo ve spolku 15 členů.

Rok 1937 

byl vydražen drážní rybník ( dnes zvaný "Nádražák - pozn. vydavatele) na dobu 4 roky za 214,- Kčs ročně.

Rok 1939 

byly od obce pronajaty "Dva rybníky" za poplatek 100,- Kčs ročně.

Rok 1940 

35 členů

Rok 1941 

pronájem rybníka "Layerů" za 365 Kč ročně.

Rok 1942 

spolek byl bez povodí na Malši, neboť usek byl přenechán německému spolku v Českých Budějovicích na dobu šesti let. Bylo dosaženo dohody s německým spolkem a našim členům vydaly povolenky.

Rok 1946 

tento rok byla snad nejhorší doba pro náš spolek. V této době žádal spolek České Budějovice celé naše povodí pro sebe a chtěl začlenit velešínský spolek do jejich spolku. Toto nebylo přijato a spolek se chtěl spojit s Kaplicí.

Ani tato verze neměla úspěch a tak náš spolek začal shánět zastání. V důsledku nedohody zaslal náš spolek žádost na člena klubu Ing. Paloučka v Českých Budějovicích, nadrybnímu p. Rábovi v Nových Hradech, řediteli státních lesů a statků p.Vincenesemu v Třeboni, dále čtyřem poslancům všech politických stran za jihočesko a ministru Ďurišovi, aby intervenovali pro náš spolek a současně bylo toto oznámeno všem spolkům v poříčním svazu.

Rok 1949 

v tomto roce nám byl bez výhrad přidělen úsek od Brouskova jezu až po Benákovu lávku a nájemné platit podle hektarů. Při této příležitosti p. Čuta Josef proměřil celý úsek našeho povodí dle kilometrovníku. ( pozn.: tento bude uveden příště).

(pokračování příště)


ZMĚNA VYHLÁŠKY NA OBNOVU BYTOVÉHO FONDU

23. října 2000 městské zastupitelstvo rozhodlo o novelizaci vyhlášky na obnovu a modernizaci bytového fondu. Vzhledem ke skutečnosti, že v současné době trochu poklesl zájem o jeho využívání, snížilo MZ úrokové sazby u jednotlivých půjček. Výrazněji jsou sníženy úroky u prací, které zlepšují celkový vzhled města, jako jsou opravy střech a fasád a u ekologických programů, jako je např. změna na ekologický způsob vytápění. Tam se úrokové sazby snížily na pouhých 5%. U ostatních dotačních titulů se snížila úroková sazba na 6%.

Žádosti, popř. další informace získáte na městském úřadu na ekonomickém odboru.

VJ


VÝZVA OBČANŮM

Městské zastupitelstvo bude rozhodovat o realizaci prací ve městě na rok 2001.

Vyzýváme všechny občany, aby dávali náměty podle jejich představ a požadavků a to písemně na Městský úřad. Námět by měl obsahovat stručný popis námětu, který by měl být zcela konkrétně definován ( včetně např. ulice, č.p. nebo jiného popisu místa ).

Požadavky budou zařazeny do seznamu akcí a městské zastupitelstvo rozhodne podle naléhavosti a nákladů o prioritách. Vzhledem k tomu, že finanční možnosti města jsou omezené, může se stát, že navrhované akce nebude zařazena v roce 2001 k realizaci, ale bude již vedena v seznamu na další období.

Termín předání požadavků na radnici je do 13. listopadu 2000.

Ing. Josef Valach
starosta


SVATOVÁCLAVSKÝ KONCERT

Již se stalo tradicí, že současně s poutí velešínského kostela, který je zasvěcen sv. Václava, pořádá chrámový sbor a orchestr koncert. Tento koncert, dá se říci, bývá celoročním završením práce téměř osmdesátičlenného hudebního tělesa.

Chrámové sbory s Ohlsdorfu a Velešína, foto: Vladimír Šimeček

V letošním roce, v neděli 1. října 2000 v 1800 hodin, se rozezněl chrám svatého Václava tóny překrásného a velmi náročného Dvořákova oratoria Stabat Mater pro sóla, smíšený sbor a orchestr, op. 58. Toto dílo, které v sobě nese nejen tvůrcova nesmírného génia, ale i hlubokou bolest, kterou v období napsání oratoria prožíval, je jedním z nejniternějších a největších, které Dvořák napsal.

Zaplněný presbytář kostela hudebníky, foto: Vladimír Šimeček   Dirigent Petr Chromčák v akci, foto: Vladimír Šimeček

V presbytáři kostela, před zaplněnými lavicemi, stanuly dva chrámové sbory - hosté - partnerský sbor z Rakouského Ohlsdorfu, velešínský sbor a Symfonický orchestr České Budějovice. V sólech zazněly v sopránovém partu Marie Pešková, v altovém Dagmar Volfová a v basovém Peter Poldauf. V tenorovém partu se zcela mimořádně představil sólista Národního divadla Miroslav Kopp. Celé provedení řídil šéf-dirigent opery Jihočeského divadla pan Petr Chromčák, který již v loňském roce spolupracoval s chrámovým sborem na provedení Mozartova Requiem. ( Tak se chrámovému sboru naskytuje jedinečná možnost, pracovat s výborným profesionálním muzikantem a dirigentem ). Posluchačům se tak přestavilo přes 140 účinkujících v asi 90-ti minutovém "hudebním prostoru".

Sólista Národního divadla Miroslav Kopp, foto: Vladimír Šimeček   V pěveckém zaujetí, foto: Vladimír Šimeček

Celkové provedení velmi náročného Dvořákova díla se všem zúčastněným účinkujícím povedlo a po závěrečném dirigentském gestu se na delší dobu rozhostilo velebné ticho, které ukončil až dlouhotrvající potlesk nadšených posluchačů.

Velký dík za hezký hudební zážitek, který jistě kostel svatého Václava v takovém rozsahu ještě asi ve své historii nezažil, patří všem muzikantům, kteří se na nacvičení Stabat Mater podíleli, všem sólistům Jihočeského divadla. Díky patří panu Miroslavu Koppovi, který zachránil napnutou situaci, kdy dva dny před koncertem, po onemocnění tenoristy, přislíbil svoji účast, aniž tušil, že bude zpívat s amatérskými sbory. Díky patří oběma sbormistrům jak z Ohlsdorfu, tak i velešínského sboru. Velký dík patří panu dirigentu Petru Chromčákovi, který se celého provedení díla ujal a absolvoval ve svém volném čase zkoušky s oběma sbory.

Sólisté, foto: Vladimír Šimeček   Závěrečné poděkování-Marie Pešková a Petr Chromčák, foto: Vladimír Šimeček

A na závěr není možné nepoděkovat paní Marii Peškové, sbornistryni velešínského chrámového sboru, která svojí obětavou a neúnavou činností se zasloužila nejenom o konání tohoto koncertu, ale pod jejímž vedením chrámový sbor může provádět tak náročná díla, jakou Dvořákova Stabat Mater bezesporu je.

Je krásné, že ve Velešíně existuje takový sbor, který je v širokém regionu svým způsobem jedinečný a jehož členové ( mezi nimiž je velké množství mladších ) nelitují desítek hodin svého volného času a pilně nacvičují a předvádějí duchovní hudbu, ve které můžeme nacházet v dnešní uspěchané době potřebný klid a duševní odpočinek.

VJ


Z ČINNOSTI ZO KSČM VELEŠÍN

Dne 27.10. členové ZO KSČM vzpomenuli položením květin u památníku na náměstí ve Velešíně významných říjnových výročí, zejména vzniku Československé státnosti.

V rámci listopadových voleb jsme uskutečnili představení našich kandidátů do zastupitelstva českobudějovického kraje. Naše členy jsme delegovali do okrskových volebních komisí ve Velešíně, ale také ve Věžovaté Pláni, Zubčicích, Mirkovicích, Mojném a Dolním Třeboníně. V tomto širokém okolí budeme také zajišťovat naší předvolební propagaci.

Jsme názoru, že právě při volbách mají občané téměř jedinou účinnou možnost vyjádřit volbou svůj názor na současnou situaci. Bylo by škoda této možnosti nevyužít. Kraje budou rozhodovat o významných otázkách našeho života (školství, zdravotnictví, atd.)

Proto si Vás, vážení občané - voliči dovolujeme pozvat k volbám.

Jan Majer


PIETNÍ VZPOMÍNKA

 Renata Hechtbergerová: Velešín - brána u kostela
Na své příbuzné a přátele, kteří nás již předešli na věčnost vzpomínáme během roku různě často. Někdo intenzivně, jiný méně intenzivněji, ale téměř všichni alespoň jednou do roka na "Dušičky", na Památku zesnulých, která připadá na druhý listopadový den. Někdo vzpomene jen tichou modlitbou, myšlenkou zavádějící do minulosti, pokleknutím nebo prostým požehnáním se u hrobu - místa posledního odpočinku našich blízkých.

Tento úsek podzimu, tento den je prosáknutý dechem nostalgie a melancholie, který umocňuje často deštivé a nevlídné počasí. Vzduch je cítit tlejícím listím, blátivé kaluže kreslí své obrazce na vyšlapaných stezkách. Větve stromů se ohýbají v poryvech větru a tma brzy zahalí jejich obnažení.

Zde na jihu Čech jsem se setkala s krásným zvykem, že pozůstalí projevují úctu svým zemřelým po celý rok. Bydlím blízko hřbitova a tak vidím, jaké krásné květiny a ozdobné věnce svým milým přinášejí, s jakou péčí se o hroby starají, kolik světélek tam po celý rok svítí. Zvláštní úctu zde lidé projevují svým zemřelým o vánocích. Toto v Praze neexistuje. Větší ruch zde zažijete pouze o "Dušičkách", kde se stánkaři na hlavním stanovišti předhání v nabídce zboží. Smutný je pohled na opuštěné hroby, zarostlé, špinavé, neudržované.

Velešínský hřbitov není malebný, ale je krásný jinak - péčí a starostlivostí lidí, kteří ukrajují nemalý kus ze svého koláče času, aby zkrášlili "příbytky" svých blízkých. Není to pro ně oběť nebo služba, ale jen úkon lásky.

P. Řihoutová


JIHOČEŠI SE ZAŘADILI MEZI ŠPIČKU ČESKÉ KYNOLOGIE

V pátek 13. října bylo v sále restaurace Zlatá Podkova ve Velešíně slavnostně zahájeno Mistrovství Českého kynologického svazu psů služebních plemen. Za přítomnosti předsedy ČKS, zástupce Českomoravské kynologické unie, starosty města Velešín a dalších hostů si závodníci mezi nimiž byla špička současného kynologického sportu vylosovali startovní čísla pro sobotní a nedělní provádění disciplín.

Slavnostní zahájení "U Zlaté podkovy", foto: J.Valach   Cvičení psů na fotbalovém hřišti, foto: J. Valach

Velešín jako dějiště této vrcholné kynologické události nebyl vybrán náhodou. Již v předchozích dvou letech byli velešínští kynologové pověřeni uspořádáním výběrových závodů pro mistrovství ČR. Dobrá organizace a potřebné zázemí přispěly ke spokojenosti účastníků i diváků. Proto také bylo rozhodnuto o konání mistrovství právě u nás ve Velešíně. Mezi 47 účastníky mistrovství nastoupil v sobotu na stadiónu ve Velešíně k předvedení cviků poslušnosti a obrany i předseda kynologického klubu Velešín Vlastimil Klícha se psem Gero. Při výkonu poslušnosti dosáhl 90 bodů ze 100 možných a v obraně pak 94 bodů. Po prvním dnu byl s tímto bodovým hodnocením na 12. místě. Nejvíce bodů nasbírali v prvním dni závodu podle očekávání belgičtí ovčáci psovodů Kavky, Frynty a Váchy - všichni účastníci MS ve Švýcarsku. Netrpělivě jsme proto očekávali bodové hodnocení jednotlivých závodníků v nedělním pokračování mistrovství. Neděle znamenala pro Vlastu Klíchu s jeho Gerem poslední disciplínu, kterou bylo vypracování stopy. Oba odjížděli na stopu s odhodláním napravit drobné chybičky, které znamenaly ztrátu bodů v poslušnosti. Na stopě se rozhodlo, dlouholetá a cílevědomá práce s Gerem přinesla úspěchy.

Cvičení psů na fotbalovém hřišti, foto: J. Valach   Stánek rozhodčích, foto: J. Valach

"Vlastík", jak mu všichni říkáme, přijížděl na stadión se ziskem 98 bodů a dalo se předpokládat, že bude jak se říká stát na bedně. Do poslední minuty závodu se však rozhodovalo o konečném pořadí. Ani velmi pěkný výkon jednoho z posledně nastupujících na nedělní poslušnost a obranu jihočecha Michala Langmana s we psem Hery však již nezměnil pořadí na 1. a 2. místě.

Nástup závodníků, foto: J. Valach   Stolek s cenami, foto: J. Valach

Vítězství z mistrovství ČKS organizovaného podle mezinárodního zkušebního řádu IPO si odnesl pan Kavka Jiří se psem Carlo (belgický ovčák) ze základní organizace Nový Jičín (účastník MS) se ziskem 285 bodů. Na 2. místě se ziskem 282 bodů stanul Vlastimil Klícha se psem Gero (německý ovčák), ZO Velešín. Na 3. místě se umístil Michal Langman s fenou Hery (německý ovčák) se ziskem 281 bodů, ZO Rudolfov. Na 4. místě se umístil Jiří Kubeš se psem Alan (německý ovčák) se ziskem 280 bodů, účastník MS, ZO Opočno, na 5. místě se umístil Frynta Josef s belgickým ovčákem Ford získali rovněž 280 bodů, ZO Sezemice, rovněž účastník MS.

Máme upřímnou radost, že náš Vlastík dosaženými výsledky při mistrovství IPO 2000 dosáhl na špičku kynologie v ČR a věříme,že i příští rok pro něho bude úspěšný a dosáhne i na "reprezentační tričko".

Velešínský Vlastimil Klícha přebírá druhou cenu, foto: J. Valach   Vítězové na "bedně", foto: J. Valach

Vedle radosti z výsledků našeho zástupce máme radost i z toho, že všichni účastníci mistrovství i představitelé vrcholných orgánů České kynologie velmi pozitivně hodnotili přípravu, organizaci i samotný průběh této významné akce.

Proto děkujeme všem těm. kteří pomohli vytvořit podmínky, velmi pěkné prostředí i zázemí pro tuto kynologickou akci.

Kynologický klub Velešín


SVĚTOVÝ DEN BEZ AUT

22. září vyhlašuje každoročně Evropská unie v Bruselu jako světový den bez aut. Jako reakce na tuto akci se postupně připojují další evropské a světové země.

V České republice se tato akce koná každoročně první pátek v měsíci listopadu, letos už poosmé a to 3.11.2000. Vyhlašují ji nevládní organizace a ekologické sdružení "DEN ZEMĚ", která oslovila více jak 60 občanských sdružení a 15 velkých měst. Docílila, že v 7 městech bude ten den MHD zdarma, v dalších četných obcích a městech půjdou starostové do práce pěšky. Na tento účel bylo rozesláno velké množství plakátů a informačních letáčků, konají se k tomuto tématu různé výstavy a výtvarné soutěže. Může se k ní připojit každý občan. Někde se uskutečňuje aktivní formou, jinde probíhá víceméně symbolicky. Nedá se říci, že je tato akce jednoznačně úspěšná, dá se posoudit spíše oblastně, ale že je důležitá, je bezesporu.

Vždyť počet dopravních nehod rok od roku stoupá a počet automobilů se také zvyšuje. Např. v Praze jsou rodiny, ve kterých jsou běžné dva až tři automobily. Parkuje se pak na chodnících, chodci nemají kudy projít... Ano, je pravdou, že život bez auta si už jen stěží dokážeme představit. Ale jejich existence má i mnohé negativní dopady. Znečišťování ovzduší oxidem uhlíku a dalšími plyny, nehodovost, dramaticky se zvyšující ceny ropy, požadavky autodopravců na snížení spotřební a silniční daně, stálé zdražování zákonného pojištění odpovědnosti za škody z provozu motorových vozidel , stále se snižující přeprava zboží po železnici , která je nahrazována kamionovou dopravou aj.

Ve světě a i u nás se již začalo stávkovat formou blokád. Neúnosná je situace těch měst, kde těžká nákladní technika, ale i osobní doprava je vedena centry měst s mnohdy cennými historickými památkami, domy a obchody. Jak dlouho po obchvatu volalo Veselí nad Lužnicí, Planou nad Lužnicí a řadou dalších měst se též projíždí... Na Moravě je to například Jablůnkov. Kritická situace je v Chlumci nad Cidlinou ...

Na toto téma by se mohlo donekonečna polemizovat. Neváhejme a nebojme se vyjádřit svůj názor. Třeba tím, že se alespoň na jeden den v roce připojíme ke zdravému způsobu života - života bez aut.

P. Řihoutová


VOLBY DO ZASTUPITELSTVA KRAJE

V neděli 12. listopadu od 800 hodin do 2200 hodin mají občané ve Velešíně možnost volby kandidátů do zastupitelstva Českobudějovického kraje.

Ve Velešíně jsou tři volební okrsky - občané, kteří jsou k volbám, musí volit ve volební místnosti podle místa trvalého pobytu.

volební okrsek č.1 : v zasedací místnosti na Městském úřadě č.p. 76 volí občané bydlící v ulicích Kaplická, Na Vrších, Ke Kozákům, náměstí J.V. Kamarýta, Zahradní, Krumlovská, V Domkách, Latrán, V Úvoze, U Přehrady, K Malši, U Přeložky, Dolní, Nad Cihelnou

volební okresk č.2 : hotel "U Zlaté podkovy" č.p.474 volí občané bydlící v ulicích Družstevní, Školní, Sídliště 376 - 389, Sídliště 465 - 466, Sídliště 504 - 505, Nádraží, Skřidla, Chodeč, Bor, Na Hvízdalce

volební okrsek č.3 : hala Základní školy č.p. 340 volí občané bydlící v ulicích Dělnická, Strahovská, U Hřiště, Tovární, Budějovická, Šumavská, U Lesa, Sídliště 374 - 375, Sídliště 457 - 464, Sídliště 506 - 508, Holkov

Ing. Josef Valach


KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ V MĚSÍCI LISTOPADU NABÍZÍ

neděle 5.11. od 15 hodin v Českých Budějovicích
BUBÁCI A HASTRMANI
Pohádka pro děti na motivy stejnojmenné knížky Josefa Lady. Přijďte se podívat, jak se strašidla sblížila s mlynářem ze Syslovského mlýna a s jeho dětmi Jeníčkem a Mařenkou.

Představení se koná v rámci divadelní přehlídky ochotnických divadelních souborů "Budějická Thálie 2000". Pohádku sehraje divadelní soubor Spirála Vimperk.

Odjezd z park. Jihostroje ve 13.45 hodin. Vstupné je 40 Kč, děti a důchodci 20 Kč. Jízdné je 30 Kč. Předprodej byl již na KZ zahájen.

listopad - termín podle dohody s účastníky
KURS PODVOJNÉHO ÚČETNICTVÍ
Kulturní zařízení zahájí začátkem listopadu intenzivní kurs podvojného účetnictví. Vyučuje ing. Doležalová z kaplické obchodní akademie. Zájemci, hlaste se urychleně na KZ, tel.331003.

neděle 12.11. od 7.30 hodin - zájezd
TERMÁLNÍ LÁZNĚ V BAD FUSSINGU - SRN
Termální lázně si už mezi našimi občany našly hodně příznivců. Voda v bazénech působí blahodárně na klouby, průdušky a další orgány. Cena zájezdu včetně pojištění je 220 Kč. Vstupné do lázní je 12 DEM a děti 6,5 DEM. Odjezd z parkoviště Jihostroje je v 7.30 hodin. Přihlášky už nyní přijímá Kulturní zařízení

pondělí 13.11. od 19.30 hodin U Zlaté podkovy
JIŘÍ KRAMPOL
Zveme Vás na setkání s oblíbeným hercem a moderátorem Jiřím Krampolem. Pořad se jmenuje "Životní příběhy Jiřího Krampola". Spolu s ním vystupuje Michael Herzán. Přihlášky už nyní na KZ. Vstupné je 120 Kč.

neděle 19.11. od 14 hodin - zájezd
SETKÁNÍ HELIGONKÁŘŮ
V Kulturním domě v Roudném se koná další ročník Setkání heligonkářů. Po příznivém ohlasu účastníků minulého setkání jsme pro Vás opět zajistili vstupenky. Přihlášky na KZ dodávejte co nejdříve. Odjezd z parkoviště Jihostroje je ve 13 hodin. Cena celkem je 45 Kč.

pondělí 20.11. od 9 a 10.30 hodin U Zlaté podkovy
KONCERT PRO NAKRESLENOU PRINCEZNU
Hudební divadlo Karla Daňhela je nejen ve Velešíně, ale i na jiných místech velice oblíbené. Pan Karel Daňhel důsledně ve svých programech uplatňuje moderní metody hudební výchovy. Děti získávají přirozený citový vztah k hudbě. Určeno pro MŠ a 1. - 3. třídy ZŠ. Vstupné je 20 Kč.

úterý 21.11. od 19 hodin v Českých Budějovicích
ONDŘEJ HAVELKA A JEHO MELODY MAKERS
Stále oblíbená hudba, která rozhýbala 20. století v pořadu "Strčte si ty sáně...". Uslyšíte blues, jazz a swing. Uskuteční se ve velkém sále DK Metropol. Odjezd z parkoviště Jihostroje v 18.10 hodin.

neděle 26.11. od 7.30 hodin - zájezd
TERMÁLNÍ LÁZNĚ V BAD FUSSINGU - SRN
Pro velký zájem o koupání v termálních lázních opakujeme zájezd do NSR. Jestliže máte v pořádku cestovní doklady, můžete se přihlásit na KZ. Cena je 220 Kč včetně pojištění.

Vstupné v lázních je 12 DEM, pro děti 6,5 DEM. Odjezd z parkoviště JHS je v 7.30 hodin.

středa 29.11. od 19.30 hodin v KD Vltava v Českých Budějovicích
CHINASKI
Koncert populární rockové skupiny, která si získává svou hudbou stále více příznivců. Přihlášky co nejdříve na KZ. Vlastní doprava. Vstupné je 120 Kč.

každý čtvrtek od 16 hodin v zasedací místnosti MěÚ
JAZYKOVÝ KURS NĚMČINY
Kurs je určen pro mírně pokročilé. Přihlášky po dohodě s vyučující paní J. Gregorovou odevzdávejte na kulturní zařízení.

 

PŘIPRAVUJEME

sobota 2.12. od 9 hodin - zájezd do Hluboké nad Vltavou
PHDR. MARTA FOUČKOVÁ
Zájezd na seminář s PhDr. Martou Foučkovou. Informace na Kulturním zařízení.

úterý 12.12. od 15 hodin - zájezd do Prahy
RICHARD III. - W. SHAKESPEARE
Divadelní spolek Kašpar uvádí v divadle v Celetné hru s Janem Potměšilem v hlavní roli. Cena celkem 400,- Kč. Přihlášky ihned na Kulturní zařízení.

sobota 3.2.2001 od 19.30 hodin - zájezd
HRABĚ MONTE CHRISTO
Nový muzikál - předprodej zahájen na KZ.

Miluše Havlisová
Kulturní zařízení města

 


© Sdružení k vytvoření financování a správě informačního systému regionu Český Krumlov, 1998
Počet přístupů na tuto stránku od 27. dubna 2000 : TOPlist 0