ARCHIV 2003 1 2 3 4 5 6 7+8 9 10 11 12

Znak VelešínaVelešínský
     ZPRAVODAJ

říjen
2003


VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ !

Dnes dostáváte do rukou Velešínský zpravodaj trochu v jiné podobě. Ta „troška“ spočívá zejména v tom, že písemné informace z dění ve městě od dnešního čísla obdrží každá domácnost, a to zdarma. Další změnou je vydavatel, kterým se stává Kulturní a informační centrum města Velešín (KIC) jako příspěvková organizace. Tím budou moci využít zpravodaj podnikatelské, ale i nevýdělečné subjekty pro svou prezentaci a propagaci (smluvenou drobnou úplatu využijeme na snížení nákladů na vydávání časopisu). Samotný obsah zpravodaje můžete ovlivňovat i vy, občané, svými příspěvky, fotografiemi či podněty. Náměty, prosím, posílejte nebo předávejte na KIC k rukám p. Růžičkové, ředitelky příspěvkové organizace se sídlem v budově kina. Dalším informačním „kanálem“ jsou internetové stránky města Velešín www.velesin.cz a ke komunikaci v moderní podobě slouží e-mail: mesto@muvelesin.cz.

J.K.


UPOZORNĚNÍ

Vážení spoluobčané,
blíží se termín platby za vývoz popelnic. V letošním roce máme poprvé povinnost platit vývoz popelnic za období roku 2003 již do konce měsíce října a to 350 Kč na osobu. Chtěl bych Vás upozornit, že můžete tento poplatek zaplatit buď osobně na MěÚ u paní Řihoutové nebo na účet číslo 650720-544/0600 - GE Capital Bank, konstantní symbol - 308, variabilní symbol - k popisnému číslu domu přidat číslo 4 (např. dům č.p. 782 použije variabilní symbol 7824).


SVOZOVÉ DNY

Upozorňujeme na svozové dny, které proběhnou v sobotu 11.10.2003 od 8.00 hodin a to papír a železo a v sobotu 18.10.2003 od 8.00 hodin - ostatní.

Na úplný závěr bych chtěl poděkovat všem občanům, kteří i nadále třídí komunální odpad a pomáhají udržet pořádek v našem městě.


KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM MĚSTA VELEŠÍN

Vážení spoluobčané všech věkových kategorií,
jmenuji se Hana Růžičková a byla jsem k 1. září 2003 jmenována ředitelkou nově vzniklé příspěvkové organizace, která nese výše uvedené jméno. Tato společnost vznikla kvůli zastřešení veškerého kulturního a společenského života ve Velešíně. Pro vás, obyvatele Velešína to znamená, že pokud budete mít jakýkoliv nápad nebo představu, co by se mohlo a mělo v našem městě dít, můžete se na mne obrátit. Týká se to hudebních akcí, divadel, vzdělávacích pořadů pro děti i dospělé, organizování odborných kurzů, pořádání výstav, zájezdů na divadelní představení, ale i sportovních akcí, protože i to spadá pod nově vzniklé centrum. Toto je však pouze jedna část činnosti.

Další je provoz celé budovy Kina a plánování filmových představení.

Důležitou součástí mé práce bude spolupráce se všemi školami, které v našem městě máme. Těm bude nabízet nově vzniklé zařízení nabídku filmů, divadel a koncertů. A zase naopak ráda uvítám, pokud se uspořádá představení z vlastních zdrojů. ZŠ má několik pěveckých sborů a při spojení ještě s MŠ a ZUŠ by mohl vzniknout pěkný program. To se týká i divadla, které se ve škole hraje a dalších. Nerada bych na někoho zapomněla, ale vše záleží na vzájemné domluvě a myslím si, že zrovna na vánoce by se takový koncert hodil.

A konečně tou podle mě nejdůležitější oblastí mé práce, je koordinace a spolupráce veškerých spolků a organizací, které vyvíjí ve Velešíně jakoukoliv činnost. Průběžně vás budeme s jejich činností seznamovat na internetových stránkách, které mají mimochodem úplně novou podobu a dozvíte se z nich veškeré aktuální informace o dění ve Velešíně. Pro ty z vás, kteří nemají přístup k internetu, jsou tu jiné zdroje informací - důležité jsou vylepovací plochy.

Jistě jste si všimli, že máme úplně nové vývěsky, které jsou umístěny na strategických místech, aby byly co nejvíce na očích. Tady musím bohužel podotknout, že se najde občas pár záškodníků, kteří nám plakáty strhávají. Nevím, čeho tím chtějí dosáhnout nebo co si tím dokazují, ale každopádně tím ochuzují své okolí o informace. A informace a vůbec informovanost lidí je v dnešní době základem všeho dění, ať už je to kultura, sport nebo třeba jízdní řád.

Budeme se snažit, společně se zástupci dalších organizací, spolků, kulturní komise, sportovní komise a samozřejmě za podpory Městského úřadu, nabízet vám co nejpestřejší spektrum vyžití. Myslím si, že prvním příkladem byla letošní pouť. Tam se podařilo zapojit různá místa a různé žánry zábavy a udělat zajímavý víkend, ve kterém si každý mohl najít ten druh zábavy, který mu vyhovuje. A takto by ta spolupráce měla vypadat. Samozřejmě, že to chce zapojení mnoha ochotných lidí, spoustu jejich volného času, ale výsledek stojí za to.

A proto chci apelovat na vás, občany Velešína a okolí. Nebojte se přijít se svým nápadem nebo jenom informací. Třeba se všechno hned nepodaří nebo nevyužije, ale časem může mít každá taková informace cenu zlata. Jsem vám k dispozici v pondělí a ve středu od 7.30 do 17.00 hodin v kanceláři Kina osobně nebo na tel. číslech 380 33 10 03 (je tu fax i záznamník) ostatní dny na mobilu 607 806 439 nebo po předchozí domluvě také v kanceláři Kina.

Já se naopak budu snažit o to, abych vám podávala maximum informací. Sledujte vývěsky, hlavně tu zasklenou na autobusovém nádraží, poslouchejte rozhlas (i když vím, že není moc dobře slyšet a že občané v okolních obcích tuto možnost nemají vůbec). Čtěte Zpravodaj a pokud můžete, sledujte internetové stránky. Ihned po obdržení nové e-mailové adresy vám ji dám také k dispozici a můžete využívat i diskusní fórum právě na www.velesin.cz.

A ještě jedna novinka! To, že Zpravodaj je již zdarma jste si asi všimli, ale od měsíce října bychom chtěli, aby každý dostával Zpravodaj až do schránky. Snad se nám to podaří včas technicky dořešit a vše bude k maximální spokojenosti vás, občanů.

Hana Růžičková


VZDĚLÁVACÍ KONCEPCE ŠKOLY

Základní škola je plně organizovaná s 1. - 9. ročníkem vyučovaná na obou stupních podle učebního plánu vzdělávacího programu Základní škola dokument č.j. 16 847/96-2

Celkem 23 tříd
1. stupeň   1. - 5. ročník   12 tříd   271 žáků
2. stupeň   6. - 9. ročník   11 tříd   220 žáků
celkem    23 tříd    491 žáků
Školní družina :    3 oddělení    95 dětí

Organizační pokyny

Zaměstnanci školy :
učitelé
asistentka tř. uč.
vych. ŠD
referentka ZŠ
zaměstnanci ŠJ
provozní zaměstnanci
  30
1
3
1
6
7

Metodické orgány :
Učitelé - vedoucí metodických orgánů budou sledovat nové věci v jednotlivých předmětech a seznamovat ostatní učitele s těmito novinkami, sledovat metodické pokyny z MŠMT, upozorňovat na změny v používání učebnic.

Český jazyk: Bednářová Informatika: Vaclík
Cizí jazyky: Ondřich Zeměpis: Kopřiva
Matematika a fyzika: Codlová 1. až 5 ročník: Olšanová
Dějepis: Štýfalová Školní družina: Weiglová
Přírodopis: Lieslerová Chemie: Grillová
ICT koordinátor: Vaclík Metodik enviromentální výchovy: Lieslerová
Občanská výchova, rodinná výchova, prakt. činnosti: Zimeková
Koordinátor pro prevenci sociálně patologických jevů: Ondřich

Správa kabinetů :
ŠD Dana Weiglová
1. - 3. třídy Lenka Nosková
4. - 5. třídy Ivana Táchová, Radka Pfefrlová
Český jazyk Božena Bednářová
Matematika Eva Codlová
Zeměpis Marcela Zimeková
Dějepis Hana Štýfalová
Cvičná kuchyně Hana Trajerová
Přírodopis Jaroslava Lieslerová
Chemie Dana Grillová
Občanská nauka Marcela Zimeková
Dílny kovo a dřevo Zdeněk Koukal
Zahrady Jaroslava Lieslerová
Fyzika Antonín Trmal
Počítačová učebna Zdeněk Vaclík
Hudební výchova Vendula Jančářová
Výtvarná výchova Eva Bicková
Tělesná výchova Jana Hrušková
Cizí jazyky  - Nj
   - Aj
 Petr Ondřich
 Jana Marková

Správci odborných učeben :
Cvičná kuchyně Hana Trajerová
Přírodopis Jaroslava Lieslerová
Chemie Dana Grillová
Dílny kovo a dřevo Zdeněk Koukal
Fyzika Antonín Trmal
Počítačová učebna Zdeněk Vaclík
Hudební výchova Vendula Jančářová
Výtvarná výchova Eva Bicková
Učebna Aj Jana Marková
Učebna Nj Petr Ondřich
Žákovská knihovna  1.stupně
   2.stupně
 Anna Růžičková
 Eva Bicková
Učitelská knihovna Hana Trajerová
Učebna administrativy Božena Bednářová
 
Vedení kroniky školy :Marcela Zimeková
 
Výzdoba chodeb :
U jazykových tříd - drogy Petr Ondřich
U šaten - Radka Pfefrlová, Eva Bicková
U 1. tříd - učitelky 1. tříd a D. Weiglová
Spojovací chodba - dvě nástěnky ŠD, rekordy Josef Kopřiva, Jana Hrušková výsledky soutěží a olympiád, vnitřní řád školy, kulturní akce a ZUŠ
U tříd - třídní učitelé
3. poschodí hl. budovy - učitelé Vv
1. poschodí hl. budovy - Pavlína Neubauerová
nový pavilon přízemí - výchovný poradce
nový pavilon 1. patro - Jana Hrušková
tělocvična - Jana Hrušková

Plavecký výcvik se uskuteční ve dvou kurzech :
Plavecký výcvik, 3. a 4. tříd zajišťují J. Vondrková, J. Hrušková + vyuč. 3. a 4. tříd
Lyžařský kurz 7. tříd - Josef Kopřiva, Jana Hrušková
Dopravní kurz 4. tříd - Jana Hrušková, Jarmila Vondrková

Zabezpečení soutěží, olympiád a akcí
1.stupeň
Tělesná výchova Jarmila Vondrková, Jana Hrušková
Výtvarná výchova Radka Pfefrlová, Anna Růžičková
Hudební výchova Vendula Jančářová
Český jazyk - recitace třídní učitelé
 
2.stupeň
Matematika Eva Codlová
Fyzika Antonín Trmal
Chemie Dana Grillová
Přírodopis Jaroslava Lieslerová
Tělesná výchova Zdeněk Koukal, Jana Hrušková
Hudební výchova Vendula Jančářová
Dějepis Božena Bednářová, Hana Štýfalová
Český jazyk vyučující Čj
Jazyky Aj     Jana Marková
Nj     Petr Ondřich

Školní a mimoškolní aktivity
Nepovinné předměty :
Náboženství - Zdeněk Vaclík
 
Zájmové útvary :
Pěvecký kroužek I. st. - Vendula Jančářová
Pěvecký kroužek II. st - Vendula Jančářová
Dramatický kroužek - Markéta Ivanová
Kroužek výpočetní techniky - Zdeněk Vaclík
Kroužek folkových písní - Dana Weiglová
Tělovýchovný kroužek - Hana Langerová
Základy administrativy - Božena Bednářová
Kroužek biologicko-ekologický - Dana Grillová
Konverzace v Nj - Petr Ondřich
Pohybové hry - Jana Hrušková
Zdravotní cvičení - Jana Hrušková
Zdravotnický kroužek - Anna Růžičková
Historický kroužek - Hana Štýfalová
 
Jiné aktivity :
1 oddělení náprav poruch učení - Iva Olšanová
1 oddělení dyslexie - Veronika Havlová
Oddělení logopedie - Věra Kyselová

Plán pedagogických rad a informací rodičům :
25. 8. 2003     8. 9. 2003 - pro žáky 1., 3., 6. a 9. ročníků
10. 11. 2003 - třídní schůzka
5. 4. 2004 - třídní schůzka
23. 6. 2004     7. 6. 2004 - třídní schůzka
29. 6. 2004     12. 1. 2004 - třídní schůzka 9. tříd s vých. por.

Plán pedagogických rad a informací rodičům :
1.   25. 8. 2003     8. 9. 2003     - pro žáky 1., 3., 6. a 9. ročníků
2.   10. 11. 2003     10. 11. 2003     - třídní schůzka
3.   26. 1. 2004     12. 1. 2004     - konzultace, setkání rodičů a žáků
4.   5. 4. 2004     5. 4. 2004     - třídní schůzka
5.   23. 6. 2004     7. 6. 2004     - třídní schůzka
6.   29. 6. 2004     12. 1. 2004     - třídní schůzka 9. tříd s vých. por.

Provozní porady proběhnou podle potřeby jedenkrát měsíčně.
Organizace školního roku :
Zahájení školního roku. - v pondělí 1. září 2003.
Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 27. října a středu 29. října 2003.
Vánoční prázdniny trvají od pondělí 22. prosince do pátku 2. ledna 2004. Vyučování skončí v pátek 19. prosince 2003 a začne v pondělí 5. ledna 2004.
Konec vyučování 1. pololetí ve čtvrtek 29. ledna 2003
Pololetní prázdniny v pátek 30. ledna 2004
Jarní prázdniny trvají podle rozpisu od pondělí 23. února do pátku 29. února 2004
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 8. dubna a pátek 9. dubna 2004
Konec 2. pololetí v středu 30. června 2004
Hlavní prázdniny od čtvrtka 1. července 2004 do úterý 31. srpna 2004
Začátek vyučování školního roku 2004/2005 ve středu 1. září 2004.

Zápis do 1. tříd proběhne ve dnech 15. a 16. ledna 2004

Od 4. do 7. 5. 2004 proběhne fotografování tříd.
V týdnu od 17. - 21. 5. 2004 se uskuteční SPORTOVNÍ DEN ŠKOLY
Přijímací zkoušky na střední školy 19. 4. 2004

Rozpis hodin, přestávky :

HodinaRozvrh zvoněníPřestávkaPoznámky
0 7.35 - 7.40 
1.7.40 - 8.258.25 - 8.35 
2.8.35 - 9.209.20 - 9.40 
3.9.40 - 10.2510.25 - 10.35 
4.10.35 - 11.2011.20 - 11.30 
5.11.30 - 12.1512.15 - 12.25 
6.12.25 - 13.1013.10 - 13.15 
7.13.15 - 14.0014.00 - 14.05Zkrácena na 5 minut
8.14.05 - 14.5014.50 - 14.55Zkrácena na 5 minut
9.14.55 - 15.4015.40 - 15.45Zkrácena na 5 minut
10.15.45 - 16.30  

Přehled zaměstnanců ZŠ Velešín

Mgr. Božena Dvořáková ředitelka školy hl. budova, 2. patro
Mgr. Josef Kopřiva zást. ředitele hl. budova, 2. patro
Mgr. Jana Štěpánková zást. ředitele, vých. poradce hl. budova, 2. patro
 
Třídní učitelé :
Mgr. Věra Kyselová třídní I.A 1. pavilon, přízemí
Mgr. Anna Růžičková třídní I.B 1. pavilon, přízemí
Věra Čermáková třídní II.A 1. pavilon, 1. patro
Mgr. Libuše Rynešová třídní II.B 1. pavilon, 1. patro
Mgr. Jarmila Vondrková třídní III.A 1. pavilon, 2. patro
Mgr. Iva Olšanová třídní III.B 1. pavilon, 2. patro
Mgr. Jiřina Zegermacherová třídní III.C 1. pavilon, 2. patro
Mgr. Veronika Havlová třídní IV.A 2. pavilon, 1. patro
Mgr. Ivana Táchová třídní IV.B 2. pavilon, 1. patro
Mgr. Lenka Nosková třídní V.A 2. pavilon, 2. patro
Mgr. Zdeněk Vaclík třídní V.B 2. pavilon, 2. patro
Mgr. Radka Pfefrlová třídní V.C 2. pavilon, 2. patro
Mgr. Vendula Jančářová třídní VI.A nový pavilon, 1. patro
Mgr. Marcela Zimeková třídní VI.B nový pavilon, 1. patro
Mgr. Božena Bednářová třídní VI.C nový pavilon, přízemí
Mgr. Eva Codlová třídní VII.A nový pavilon, 1. patro
Mgr. Hana Trajerová třídní VII.B nový pavilon, přízemí
Mgr. Dana Grillová třídní VII.C nový pavilon, přízemí
Mgr. Petr Ondřich třídní VIII.A nový pavilon, 1. patro
Mgr. Eva Bicková třídní VIII.B nový pavilon, přízemí
Mgr. Antonín Trmal třídní IX.A hlavní pavilon, 2. patro
Mgr. Hana Štýfalová třídní IX.B nový pavilon, 1. patro
Mgr. Jaroslava Lieslerová třídní IX.C nový pavilon, 1. patro
 
Učitelé bez třídnictví :
Ing. Jiří Havel nový pavilon, 1. patro
Mgr. Jana Hrušková 2. pavilon, 1. patro
Eva Kohoutková 1. pavilon, 2. patro
Mgr. Zdeněk Koukal hlavní pavilon, 1. patro
Mgr. Jana Marková nový pavilon, 1. patro
 
Školní družina :
Dana Weiglová vedoucí vychovatelka 1. pavilon, přízemí
Hana Langerová 1. pavilon, 1. patro
Pavlína Neubauerová hl. budova, 1. patro - ranní a konečná
 
Správní zaměstnanci školy :
Růžena Hrdá referentka školy hl. budova, 2. patro
Jaroslav Pícha školník hl. budova, přízemí
 
Uklízečky - hlavní budova, přízemí
Bohuslava Baldíková, Ludmila Cifreundová, Věra Kroneislová, Eva Kuncendörferová, Jaroslava Pechočová, Jaroslava Semerádová, Ladislava Smolková
 
Školní jídelna :
Ludmila Táchová vedoucí ŠJ hl. budova, 1. patro
Jana Šimková vedoucí kuchařka 
Ivana Macháčková kuchařka 
Drahomíra Hošková pom. kuchařka 
Libuše Mražiková pom. kuchařka 
Anna Kořenská pom. síla 


HORKÉ LÉTO NÁM SKONČILO,

ale nový školní rok 2003 - 2004 začal chladným počasím. Hlavní je, že jsme mohli začít všichni ve zdraví. Všichni, ale s menším počtem, protože celkový úbytek dětí zapříčinil, že mateřská škola má opět o jednu třídu méně.

Letošní školní rok si budeme hrát podle nového Rámcového programu pro mateřské školy. Motto pro letošní rok zní "Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské škole".

Ve školce máme 6 tříd se 159 dětmi, které jsou rozděleny po 25-28 do těchto tříd : do Beruškové - p. učitelka Marie Müllerová, Zdeňka Kleinová, Sluníčkové - p. Hana Ondřichová, Hana Lovčíková, Medvědí - p. Zuzana Levá, Marie Tilovová, Zvonečkové p. Marie Opekarová, Eva Rytychová, Hvězdičkové - p. Marie Korbelová, Helena Persánová a Včeličkové - p. Hana Vítů a Dana Skalická.

Ředitelkou mateřské školky je pí. Hana Ondřichová a zástupkyní pí. Dana Skalická. Výborná jídla nám vaří pí. Zdeňka Herálová, Libuše Bláhová a Alena Marková. Poplatky za obědy a školné vybírá hospodářka pí. Jaroslava Vránková. Vždy čisto na třídách nám zajišťují paní uklízečky Marie Stropková, Marie Röschlová a Jana Sekáčová.

Na děti a spolupráci s rodiči se těší kolektiv mateřské školy Velešín.

Hana Ondřichová


JAKÁ BYLA HOUPAČKA

Integrační divadelně hudební festival Houpačka 2003 organizovaný o.s. 2/4 ve spolupráci s MÚ Velešín proběhl 28.6.2003 ve Velešíně v areálu u Hamerníků.

Houpačka 2003, Velešín

5. ročník tohoto festivalu byl mimořádně úspěšný, neboť jsme zaznamenali rekordní návštěvnost a velmi pozitivní ohlasy na skladbu programu a celkovou atmosféru festivalu. I tentokrát se bohužel ukázalo, že festival si oblíbili diváci z různých koutů České Republiky s výjimkou obyvatel Velešína. Těm velešákům kteří se přišli podívat děkujeme a těch kteří opět úspěšně odolali pokušení ujít 1200m a podpořit naší společnou věc se ptáme: "Proč?"

Houpačka 2003, Velešín

Na Houpačku 2003 se přišlo podívat 182 platících diváků, 40 držitelů průkazů ZTP/P s průvodci, kteří měli vstup zdarma. 140 účinkujících bylo zároveň i diváky po celou dobu festivalu. Účinkující byli z celé České Republiky, především však z jižních a západních Čech. V prostoru statku U Hamerníků se pohybovalo cca 400 lidí, kteří měli možnost vybírat z pestrého programu.

Na letošní ročník přijelo 6 souborů z ÚSP a dětských domovů, 6 profesionálních a 5 amatérských hudebních a divadelních souborů. Veliký úspěch sklidilo divadelní představení ÚSP Mačkov, taneční vystoupení baletní skupiny Victims z Jihočeského divadla a hudební vystoupení romské kapely Le Čavendar z Rokycan. Program probíhal na 3 pódiích a téměř pravidelně se střídaly soubory z ÚSP a DD s ostatními účinkujícími.

Houpačka 2003, Velešín

Doprovodný program se skládal z dětských her, ukázek bojových umění, keramické dílny, ergoterapeutického stanu, místnosti vyhrazené pro cvičení Vojtovy metody, malování na obličej. Především soutěžní hry, keramická dílna a ergoterapie naplnili integrační poslání festivalu. Děti vedle sebe a spolu plnily nejrůznější úkoly, vyráběly různé předměty. Maminky postižených dětí velmi ocenily možnost rehabilitace svých dětí fyzioterapeutem z DC Arpida. 5 asistentek z řad studentek sociálně zdravotní fakulty JČU pomáhalo maminkám. Novinkou doprovodného programu byla prodejní výstava firmy MAXIM Ostrava, která se zabývá výrobou hraček a speciálních pomůcek pro postižené. Zajímavá byla i prezentace občanského sdružení PETIT Olomouc, zabývající se speciálním hardwarem a softwarem pro postižené děti.

Festival byl zcela financován z dotací a darů. Nejvyšší částky poskytla firma RWE GAS společně s Městem Velešín, Ministerstvo kultury ČR a firma Roman Bartyzal ČB. Paní Součková majitelka areálu u Hamerníků opět prokázala své dobré srdce a nejen že nepožadovala žádné nájemné ale zároveň nám vycházela maximálně vstříc a byla i velmi pozornou a vděčnou divačkou.

Houpačka 2003, Velešín

Výtěžek festivalu 22 000,- Kč byl darován DC ARPIDA v Českých Budějovicích. Tato částka bude zdvojnásobena nadací Divoké Husy.

Cílem pro příští ročník je zachovat stávající skladbu programu, která se velice osvědčila a zvýšit návštěvnost festivalu.

Na začátek října 2003 plánuje o.s. 2/4 slavnostní předání symbolického šeku DC ARPIDA v Českých Budějovicích spojené s promítáním dokumentu o Houpačce 2003. Pozváni budou všichni sponzoři a dárci. Všem ostatním, kteří se podíleli na přípravě a organizaci Houpačky z celých našich srdcí a co nejupřímněji děkujeme.

Za občanské sdružení 2/4 Michal Grill


SKAUTSKÝ TÁBOR ČESKÝ RÁJ 2003

Vyvrcholením školního a tedy i skautského roku je pravidelně náš skautský tábor. Ani letos tomu nebylo jinak. V pondělí 4. 8. jsme se sešli na vlakové zastávce ve Velešíně a vyrazili vstříc krásným táborovým dnům do Turnova v Českém ráji. Tamní skauti nám ochotně zapůjčili své klubovny na ubytování, a tak jsme každý den mohli bezstarostně vyrážet na celodenní výlety po krásném okolí Turnova. Navštívili jsme Hruboskalsko, Valdštejn, Drábské světničky, Sedmihorky, Hrubý Rohozec, Muzeum Českého ráje v Turnově, Trosky, Malou skálu, Pantheon, Sychrov a poslední den jsme se vypravili i za zvířátky do liberecké zoologické zahrady. Tam nás nejvíce zaujali bílí tygři a pavilon tropů.

Skautský tábor Český ráj 2003

Počasí nám přálo, sluníčko nás provázelo každý den, jen poslední noc malinko zapršelo. To nám ovšem náladu zkazit nemohlo. Poslední večer byl připraven slavnostní oheň, u kterého složili skautský slib dvě skautky a jeden skaut. Nikomu se nechtělo jít spát, povídalo a zpívalo se dlouho do noci. Nakonec oheň přece jen uhasl a s jeho posledním plamínkem nás přepadaly smíšené pocity. Smutek z toho, že ráno musíme sbalit, opustit tábořiště a vrátit se domů a radost, že po 10ti dnech opět uvidíme své rodiče a blízké.

Letošního tábora se zúčastnilo celkem 13 dětí, z toho 11 dívek a 2 chlapci, a vystřídalo se na něm 8 dospělých. Všichni jsme si odvezli spoustu krásných zážitků a když jsme se 13. 8. večer vrátili domů (naštěstí všichni v pořádku), nemohli jsme se dočkat, až se zase v září sejdeme na první schůzce.

Skautský tábor Český ráj 2003

Dne 1. září jsme zahájili nový skautský rok. Děti, pokud byste chtěli přijít mezi nás, rádi vás uvítáme. Dívky mají schůzky každou středu od 15:30 do 17:00 a chlapci každé pondělí v tutéž dobu. Naši klubovnu najdete na náměstí J. V. Kamarýta č. p. 13.

velešínští skauti


SPORTSEZNAMKA
ZÁKLADNÍ KYNOLOGICKÁ ORGANIZACE VELEŠÍN

Cože se to vlastně skrývá za tím dlouhým, pro někoho možná neznámým názvem? Hodně zjednodušeně řečeno (kynologové se neurazí) „pejskařina“. Lidé, kteří této zálibě propadli tak nejen, že vlastní psa, ale ví i mnoho o jeho potřebách, péči o něj, jeho výchově a výcviku. Stejně jako lidé i pes potřebuje vychovávat. Pokud mu totiž vše dovolíme, tak z malé chlupaté hračky nám za chvíli vyroste nezvladatelná obluda, která bude likvidovat náš dům i zahradu a terorizovat celou rodinu včetně návštěv. Ale o tom možná někdy příště. Takže dál:

Je kynologie sport??? Někdo možná namítne, že kynologie patří spíš do zájmových organizací. Ano i tam se dá tento koníček zařadit. Ale kynologie má plno různých odvětví: od služební, záchranářskou, canisterapii, canicross až po kynologii sportovní. Nejde však o to, že by pes byl sportovní pomůckou, chovatelskou potřebou pro výdělečnou činnost nebo pokusným zvířetem. Pes je nejlepším přítelem člověka, často i členem rodiny a jako k takovému by k němu mělo být přistupováno. Nemusí být totiž pravda, že pes, který s námi jí u stolu nejvybranější pochoutky, má vlastní polštářek u páníčka v posteli, musí být šťastný. K tomu abychom pochopili psí duši nám slouží právě kynologie. No, to bylo něco obecného na začátek, ale teď k Velešínu:

Oficiální kynologický oddíl existuje v našem městě již od roku 1990. Na bývalé skládce Jihostroje vedle silnice do Svatého Jána nad Malší mezitím vyrostlo slušné kynologické cvičiště. Dnes je zde několik dobře vybavených kotců, z nichž jeden je určen pro odchycené psy. Kromě zázemí pro psy si zde jejich páníčkové vybudovali klubovnu a kantýnu, takže po náročném výcviku se chladivé odměny dočká nejen pes, ale i jeho pán.

V současné době má ZKO Velešín 30 členů, kteří se pravidelně účastní soutěží, kde dosahují velmi dobrých výsledků. Co je ale důležité, velešínští nejenže na soutěže jezdí, ale sami je i organizují. Například poslední sobotu v září se zde konal již několikátý ročník „Obranářského závodu o pohár klubu“. O výsledcích Vás budeme informovat v příštím čísle Zpravodaje. Mezi pravidelné akce patří i Vánoční závod, kde ani tak nejde o počet bodů, jako o legraci. Ptáte se jaké body mám na mysli? Každá soutěž má svá pevná pravidla a daný zkušební řád. Pes na povely psovoda provádí různé cviky: chůze u nohy, obraty, přináší aport, sedá, lehá a vstává, štěká, zakousává se do rukávu figuranta a zase pouští, stopuje atd. Každý cvik je rozhodčím obodován, no a vyhrává ten pár (hodnotí se totiž nejen výkon psa, ale i výkon psovoda), který dosáhne nejvyššího součtu bodů.

Ale velešínští kynologové nejezdí jen po soutěžích. Každý rok pořádají několik ukázek pro děti. Jeden květnový den pravidelně patří dětem Českobudějovické Arpidy. Ve Velešíně jsme mohli jejich umění shlédnout na několika akcích, z těch pravidelných připomeňme Dětský den.

A co vy? Máte doma pejska a zdá se Vám, že si s Vámi dělá co chce? Že jakýkoliv příkaz ignoruje a už si s ním nevíte rady? Líbí se Vám, když pes poslouchá a s radostí plní „páníčkovi“ příkazy? Myslíte, že ten Váš to nikdy nedokáže? Nebo si snad myslíte, že cvičení mohou být jenom velcí psi nebo psi s hodně dlouhým rodokmenem? Nesmysl! Každé plemeno, ale i kříženci jsou na velešínském „cvičáku“ vítáni.

Každou neděli od 8 hodin probíhá v areálu ZKO výcvik. Není nic snazšího než jít dopoledne na procházku se svým čtyrnohým kamarádem (samozřejmě na vodítku) a přijít se podívat, jak výcvik probíhá. A pokud se Vám alespoň trochu zalíbí a chtěli by jste to vyzkoušet, tak kdokoliv koho se na „cvičáku“ zeptáte Vám poradí a odkáže Vás na výcvikáře, kteří Vám již řeknou co dál.

Takže hezký den Vám i Vašim čtyřnohým miláčkům

Mgr. Hanka Ondřichová

Kontaktní osoby: David Petr, Vlastimil Klícha, František Zimek, Petra Matějková
Informace: Areál ZKO Velešín
Cvičení: 8:00 každou neděli


VELEŠÍNSKÝ SPORT - FOTBAL

Fotbalový oddíl FC VELEŠÍN se v letošním roce začal aktivněji věnovat přípravě mladých fotbalistů se snahou navázat na dobrou tradici klubu. V oddíle funguje několik mládežnických družstev od přípravky po družstva dorostu. Chtěli bychom dětem nabídnout pravidelné celoroční tréninky na hřišti a v hale a tím u nich rozvíjet smysl pro zodpovědnost a určitou povinnost.

Zároveň chceme mezi sebe pozvat i nové fotbalisty, chlapce nar. v roce 1997 a 1998.
(trénujeme na fotbalovém hřišti v pondělí a ve čtvrtek od 17.00 do 18.00 hod.)

Výbor fotbalového oddílu a trenéři kadetů a přípravky děkují všem, kteří podporují fotbal ve Velešíně a svými finančními příspěvky přispěli malým fotbalistům na jejich činnost. Z těchto prostředků byly družstvům kadetů a přípravky zakoupeny sportovní tašky, fotbalové míče, sada dresů a další tréninkové pomůcky.

Jsou to: p. Ing. Jaroslav Švec, Stavební prodej Velešín a.s., p. Pavel Martínek, OKOV s.r.o., PROSO, ISŠaU Velešín, restaurace U Hřiště a pan Jiří Kejšar.

Další případné příspěvky z řad občanů či firem uvítáme, žádné spolupráci se nebráníme.

Děkujeme
Mgr. Roman Rozkošný


ORIENTAČNÍ SOUTĚŽ V KÁJOVĚ

Dne 13. září 2003 se MTV Motorsport team Velešín zúčastnil soutěže pořádané ROKO Motorsportem v Kájově. Za Velešín jeli tři posádky: Mach - Machová (Lancia 1.6), Pavel Talíř - Ludvík Koza (Lada 1200 s) a poprvé František Hazuka - Božena Hazuková (Škoda 130 L).

Mach - Machová obhájili loňské 3. místo ve skupině nad 1600 ccm. Pavel Talíř s Ludvíkem Kozou zápasili s nově nastaveným podvozkem. Po stíhací jízdě skončili na 8. místě. Alespoň obhájili své loňské místo ve skupině do 1400 ccm. František Hazuka a Božena Hazuková vybojovali 5. místo v téže skupině.

Nečekaně chladnou hlavu projevili naši vyzyvatelé - posádky MAŠTALSPORTU z Pořešína. František Štěpán - Ivona Marozsová skončili na 6. místě. Za nimi se umístnili Petr Špaček - Vít Chaluper, z téhož týmu. Další dva vozy v rukou Jana Špačka a Davida Cenzova se umístnili v druhé desítce pořadí do 1400 ccm.

Dne 14. 9. 2003 náš tým reprezentoval na voze Toyota MR2 startovní číslo 241 p. Miloslav Mach na posledním podniku Jihočeského poháru v ralycrosu Borovany. Na rozbláceném terénu obsadil ve finále 6. příčku.

Závěrem bych za MTV Motorsport chtěl poděkovat sponzorům našich závodů ve Velešíně a zvláště MÚ Velešín za podporu při konání soutěží.

Děkuji
MTV - Motorsport Velešín
M. Mach


KINO NA ŘÍJEN 2003


Warning: mysql_numrows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/localhost/htdocs/ois1g/cz1250/aktual/region/t_velzpr1003.htm on line 723


KULTURNÍ PROGRAMY VE VELEŠÍNĚ NA MĚSÍC ŘÍJEN 2003

26.9. (pátek) - 12.10. (neděle)
Každý den v obřadní síni od 15.00 hod do 20.00 hod si můžete prohlédnout výstavu obrazů Josefa Balka (Velešín) a jeho kolegů Karl J. Schuhmachera (Německo) a L. Valenty (Praha). Výstava bude zahájena 26.9.2003 v 19.00 hodin a jako hosté vystoupí Radka a Anežka Hájkovy (cello a flétna)

1.10. (středa) dopoledne v kinosále program pro ZŠ
Loutkoherecká pohádka Gulliverovy cesty k Liliputům

4.10. (sobota) - v kinosále od 17.00 hodin vystoupí ochotnické divadlo z Hořic na Šumavě s pohádkou „O ševci Ondrovi a komtese Julince“.
Veselá hraná pohádka je vhodná pro děti i dospělé, děti jsou oslovovány herci a vtahovány do děje. Rodiče, babičky a dědové, přijďte se pobavit se svými dětmi a vnoučaty !
Vstupné: 25,- Kč

6.10. (pondělí) - 10.10. (pátek)
V rámci Týdne knihoven proběhne ve veleš. knihovně výstava obrazů Renaty Hechtbergerové

10.10. (pátek) 19.00 - stále nabízíme možnost objednání lístků na Pomáda Show - muzikálovou Show do KD Metropol v Českých Budějovicích (doprava vlastní)
Vstupné: 290,- Kč

24.10. (pátek) - dopoledne v kinosále program pro ZŠ
Fáber - Didakticko divadelní projekt o době lucemburských králů - Císař Karel IV.
 

Připravujeme na listopad

Sobota 8. listopadu 19.00 v kinosále Velešín
R. Guiney - Milostné dopisy
Představení Divadla Na Vinohradech v režii Ladislava Smočka
Hrají: Jana Hlaváčová a Petr Kostka
Vstupné 180,- Kč
Předprodej bude včas ohlášen, sledujte plakátování

Sobota 29. listopadu
DO HLUBIN - kino Oskar IMAX s návštěvou Mořského světa v Praze
Jedná se o novou atrakci otevřenou na pražském Výstavišti. Kino je trojrozměrné (s brýlemi).
Program: ráno v 7.30 odjezd z Č. Budějovic do Prahy, návštěva Mořského světa. Následuje individuální prohlídka města. Odpoledne představení buď v trojrozměrném kině nebo návštěva divadla Spejbla a Hurvínka - Hurvínkův popletený víkend. Příjezd do Č. Budějovic kolem 18.00 hod.
Cena: alternativa s kinem: dospělí 570,- Kč, děti do 15 let 470,- Kč
Cena zahrnuje: dopravu, služby průvodce, vstup do Mořského světa a vstupenku do kina
alternativa s Divadlem Spejbla a Hurvínka: dospělí 495,- Kč, děti do 15 let 450,- Kč
Cena zahrnuje opět vše jako u první alternativy.

Neděle 16. listopadu
Lucerna - činohra v Národním divadle
Odjezd: 10.30 z Mariánského náměstí v Č. Budějovicích
Začátek představení: 14.00 hod.
Hrají: Ch. Poullain, J. Novotný, v. Postránecký, L. Skořepová, J. Hartl, J. Boušková, I. Janžurová, R. Lukařský, J. Vinklář, A Pyško atd.
Cena včetně dopravy: 330,- až 390,- Kč

Sobota 22. listopadu Krejčovský salon - činohra Divadla Na Vinohradech
Hrají: M. Labuda, J. Jirásková, D. Kolářová, Z. Adamovská a další
Odjezd: 15.30 z Mariánského náměstí v Č. Budějovicích
Začátek představení: 19.00 hod.
Cena včetně dopravy: 280,- Kč až 450,- Kč

Sobota 15. listopadu
Termální lázně u Pasova - Bad Füssing Therme
Odjezd: 6.00 hodin ráno z Mariánského náměstí v Č. Budějovicích, po domluvě možnost přibrat další účastníky po cestě na hraniční přechod Dolní Dvořiště. K dispozici průvodce a možnost zastávky v nákupním středisku v SRN.
Cena: dospělí 555,- Kč, mládež 14 - 18 let 505,- Kč, děti do 14 let 475,- Kč

Na všechna tato divadla a zájezdy si můžete zamluvit lístky v Kulturním a informačním centru ve Velešíně.
Tel: 380 33 10 03 (fax i záznamník)
Každé pondělí a středu od 7.30 hod do 17.00 hod i osobně v kanceláři v Kině, nebo ostatní dny na mobilu: 607 806 439.

Upozornění! Počet zájemců se musí nahlásit nejpozději 3 týdny před konáním pořadu, proto prosím o včasné přihlášky.

Děkuji
Hana Růžičková
Kulturní a informační centrum


POZVÁNKA DO KNIHOVNY

V "Týdnu knihoven" od 6.-10.10.03 bude v Městské knihovně Velešín vystavovat své obrazy s. Renata Hechtbergerová. Zveme nejen čtenáře, ale i veřejnost. Čtenářům, kteří nestihli vrátit včas knihy a časopisy, budou prominuty upomínky.

S.V.


VÁŽENÍ VELEŠÍNŠTÍ I MIMOVELEŠÍNŠTÍ PODNIKATELÉ, VĚTŠÍ I MENŠÍ ŽIVNOSTNÍCI,

nabízíme Vám nyní zajímavou formu prezentace Vaší firmy. Od měsíce října 2003 dochází ke změně ve vydávání a distribuci velešínského Zpravodaje. Každá domácnost ho bude zdarma dostávat až domů, do své schránky. Tím ovšem vzrostou náklady. Jednak se podstatně zvýší počet výtisků (z dosavadních 500 na 1 500) a náklady na distribuci. Proto hledáme způsoby, jak alespoň část těchto nákladů pokrýt jinou činností. Kdo z Vás sleduje časopisy jiných měst a obcí, jistě si všiml, že v těchto periodikách jsou reklamy místních firem. A právě to nyní nabízíme i my Vám. Můžete si zadat do Zpravodaje reklamu v té podobě, na jakou jste Vy i Vaše okolí zvyklí, aby co nejvíce upoutala. Podobný způsob už mnozí z Vás využili při tisku mapy Velešína. Důležité je, že zde nesmí chybět kontakt na Vás. To znamená, že u každého názvu firmy jsou kontaktní telefony, může být i adresa i e-mail. Důležité je také to, aby bylo z reklamy patrné, čím se právě Vaše firma nebo živnost zabývá. Slouží to k lepší orientaci jednak občanů Velešína, ale i turistů, kteří potřebují využít něčí služby a neví, kam se obrátit. To záleží na Vašem posouzení.

Rozměr reklam nabízíme :

Řádková inzerce (zde můžete inzerovat cokoliv - prodej, koupi, pronájem atd.)
Cena: 20,- Kč jednorázově

Plošná inzerce - příklady celoročního nebo jednorázového umístění
6,2 cm x 5 cm (šířka x výška) Cena: 12 x / 1 rok 2 400,- Kč
6 cm x 6 cm (šířka x výška) Cena: 12 x / 1 rok 3 000,- Kč
12,4 cm x 9 cm (1 strany) Cena: jednorázově 600,- Kč

- další varianty rozměrů a cen a dále technické požadavky na tiskové podklady plošné inzerce Vám rádi sdělíme v Kulturním a informačním centru., popř. telefonicky.

A nabízíme další možnost zviditelnění vaší firmy. V našem novém Kině máte možnost promítat logo své firmy přímo na plátno před každým filmem. Cena této prezentace je zaváděcí 300,- Kč za 1 měsíc (obvykle 8 - 9 promítání).

Takže neváhejte a zvažte naši nabídku. Pomůžete sobě tím, že se zviditelníte a nám, že za tyto peníze můžeme udělat něco užitečného pro občany Velešína i okolních obcí.

Další službou Kulturního a informačního centra je pronájem prostor v budově Kina. Jedná se o zasedací místnost s kapacitou cca 60 míst. Místnost je vhodná pro pořádání různých prezentací, setkání, předváděcích akcí, akcí soukromého charakteru atd. Cena za pronájem na 1 den je 600,- Kč. Dále lze pronajmout i sál a to za poplatek 3 - 5 tis. Kč za 1 den. Tyto ceny byly stanoveny a schváleny radou a zastupitelstvem Města Velešín dne 10.3.2003

POZOR! Tyto ceny se nevztahují na místní politické strany, nevýdělečné organizace, spolky a sdružení.
Tito mají nájem zdarma !

Dále nabízíme prodej leteckých snímků Velešína i okolních obcí. Jedná se o formát 30 x 40 cm zavařený v pevné folii. U fotografií Velešína si můžete vybrat ze 4 různých pohledů a cena je 250,- Kč.

K prodeji máme dále:  pohledy Velešína (6 druhů)
Dvě knihy o Velešíně
Odznaky Velešína
Kniha "Kaplicko"
Kniha "Průvodce Pomalší"
  cena 1 ks / 3,50,- Kč
cena 1 ks / 59,- Kč
cena 1 ks / 16,- Kč
cena 1 ks / 30,- Kč
cena 1 ks / 15,- Kč

V případě zájmu mne kontaktujte na tel. číslech 380 331 0 03 nebo přímo v kanceláři Kina vždy v pondělí a středu od 7.30 do 17.00 hodin. Ostatní dny na mobilním telefonu 607 806 439.

Hana Růžičková
Kulturní a informační centrum
tel: 380 33 10 03 (fax i záznamník)


© Sdružení k vytvoření financování a správě informačního systému regionu Český Krumlov, 2001
Počet přístupů na tuto stránku od 27. dubna 2000 : TOPlist 0