ARCHIV 2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Znak VelešínaVelešínský
     ZPRAVODAJ


Říjen
 2002


KOMUNÁLNÍ VOLBY 2002

KONEC VOLEBNÍHO OBDOBÍ 1998 - 2002
ÚČTOVÁNÍ ČINNOSTI ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Vážení spoluobčané,
blíží se nové volby, které rozhodnou o vedení města pro léta 2003 až 2006. Je nyní na Vás, kdo bude stát na odpovědných místech. Stávající vedení města skládá účty ze své práce.

Zastupitelstvo bylo zvoleno ve volbách v r. 1998 a to patnáctičlenné. Volební strany získaly v zastupitelstvu následující počet mandátů :

 Sdružení nezávislých  - 

7 míst (ing. Valach, Janák, ing. Kostečka, Růžička, Havlíček, ing. Německá, Šrámek)

 KDÚ - ČSL - 

4 místa (p. Ondrášek, Papír, Mikeš, Kleinová)

 ČSSD - 

2 místa (Mgr. Klíma, Mgr. Grillová)

 KSČM - 

2 místa (p. Pártl, Březina)

Starostou byl zvolen ing. Josef Valach, místostarostou pan Dalibor Janák.

Do rady byli zvoleni mimo starosty a místostarosty také Mgr. Josef Klíma, František Ondrášek, Vladimír Mikeš. V souvislosti s nemocí p. Dalibora Janáka byl zvolen neuvolněným místostarostou dne 2.4.2001 pan Mgr. Klíma. Tuto funkci vykonával do 31.10.2001. Uvolněným místostarostou byl zvolen dne 23.10.2001 pan Vladimír Mikeš s nástupem do funkce od 1.12.2001. V srpnu 2001 zemřel pan Dalibor Janák a za něho byl do ZM kooptován 5.září 2001 pan Jan Urbánek. Pan ing. Milan Kostečka byl členem ZM do 27.září 1999, od 13.října byl do ZM kooptován p. Mgr. Rudolf Ondřich. V dubnu r.2001 byl do Rady zvolen pan Bořivoj Havlíček.

Zasedání rady města byla pravidelná, počet zasedání byl 73 (do 15.10.2002). Počet rozhodnutí rady byl 1384 (do 4.9.2002) - účast členů rady na jednáních byla téměř 100%. Všechny zápisy a rozhodnutí rady byly pravidelně zveřejňovány.

Zasedání zastupitelstva byla pravidelná, v nutných případech i mimořádná. Celkem zastupitelstvo zasedalo 41 krát s vysokou účastí členů. Počet rozhodnutí zastupitelstva je asi 600. Všechny zápisy z jednání zastupitelstva zveřejňovány.

Vedení městského úřadu

tajemníkem městského úřadu je pan Zdeněk Žák

vedoucím ekonomického odboru je pan ing. Vladimír Jantač

vedoucím odboru kultury, sportu a mládeže je paní Miluše Havlisová

vedoucím správního odboru je tajemník pan Zdeněk Žák.

Komise a výbory

předsedou finančního výboru je paní ing. Jana Německá

předsedou kontrolního výboru je pan Karel Papír

předsedou stavební komise je pan Jiří Pártl

předsedou sociální a zdravotní komise je paní Jana Nováková

předsedou občanské komise je paní Zdeňka Kleinová

předsedou komise životního prostředí je pan Jiří Růžička

předsedou přestupkové komise je pan JUDr. Krybus

předsedou kulturní komise je paní Ivana Pflegerová

předsedou sportovní komise je pan ing. Milan Prokeš

Jak jsme v uplynulém volebním období hospodařili :

  1999 2000 2001 2002
(rozpočet)
Příjmy do rozpočtu
města
43,154 mil. Kč 40,134 mil. Kč 37,969 mil. Kč 33,275 mil. Kč
Výdaje z rozpočtu
města
-22,044 mil. Kč -38,491 mil. Kč -34,811 mil. Kč -61,780 mil. Kč
Financování -3,004 mil. Kč -3,004 mil. Kč -2,941 mil. Kč -2,504 mil. Kč
6,500 mil Kč
Výsledek
hospodaření
18,106 mil. Kč
(prodej akcií)
-1,360 mil. Kč 0,216 mil. Kč 0
Čerpání
Rezervy
0 1,360 mil. Kč 0 24,509 mil. Kč

Získané dotace a půjčky ze státních prostředků :

1) 

Půjčka na plynofikaci Velešína Nádraží 6,5 mil. Kč

2) 

Dotace a půjčka na kanalizaci a ČOV Chodeč 1,8 mil. Kč dotace, 600 tis. Kč půjčka

Co jsme prodali, nebo chceme do konce r.2002 prodat :

Prodej plošné plynofikace Velešín Nádraží 1,5 mil. Kč (prodáno)
Prodej plošné plynofikace Velešín 5,7 mil. Kč (rozhodnuto prodat)

Co jsme koupili :

Bývalou prodejnu Jednoty u vodárny cena 1 mil. Kč

 

Přehled prací ve volebním období 1999 - 2002

Práce jsou uvedeny jen formou názvů s časovým údajem realizace, s údajem výše nákladu a s uvedením provádějící firmy. Není uveden přehled a časové údaje přípravných prací - projektové práce, stavební řízení, výběrová řízení, řešení problémů v průběhu prací atd. Tyto práce vedlejší jsou mnohdy náročné jak časově, tak obsahově.

Rok 1999

1) 

Plošná plynofikace Velešín Nádraží od 28.7.1999 do 25.11.1999
Cena díla 4,37 mil. Kč, realizační firma Němec

2) 

Odbahnění rybníka "Layerák" od 16.8.1998 do 7.7.1999
Cena díla 630 tis. Kč, realizační firma Němec

3) 

Zateplení radnice od 28.9.1999 do 9.11.2000 (dvě etapy)
Cena díla 603 tis. Kč, firma p. Sumerauera.

4) 

Zastřešení učebního pavilonu ZŠ a chodby od 30.6.1999 do 31.8.1999
Cena díla 1,63 mil. Kč, firma p. Kamlacha

5) 

Rozšíření silnice před lékárnou, nové chodníky a kanalizace a areálu MŠ od 26.7.1999 do 2.9.1999
Cena díla 936 tis. Kč, firma p. Ertla.

6) 

Rozšíření parkovacích pruhů na náměstí od 27.9.1999 do 12.11.1999
Cena díla 387 tis. Kč, firma ZEMSTAV

7) 

Montáž nových ciferníků hodin na věži na náměstí, červenec 1999
Cena díla 100 tis. Kč

8) 

Kácení topolů k zastávce ČD, září 1999

 

Rok 2000

1) 

Rozšíření parkovacích míst v obou sídlištích od 12.4.2000 do 31.5.2000
Cena díla 1,48 mil. Kč, firma ZEMSTAV

2) 

Nová čekárna na autobusovém nádraží od 4.5.2000 do 31.5.2000
Cena díla 402 tis. Kč, firma p. Kamlacha

3) 

Vybudování asfaltového hřiště pro hokejbal od 11.7.2000 do 3.11.2000
Cena díla 1,053 mil. Kč, firma p. Ertla.

4) 

Vybudování nové části chodníku v ulici Ke Kozákům od 13.6.2000 do 31.7.2000
Cena díla 336 tis. Kč, firma ZEMSTAV

5) 

Generální oprava asfaltového hřiště za Základní školou od 3.5.2000 do 25.5 2000
Cena díla 303 tis. Kč, firma p. Ertla.

6) 

Oprava silnice pod hřbitovem a k Pazderně od 4.9.2000 do 14.11.2000
Cena díla 430 tis. Kč, firma p. Ertla.

7) 

Oprava fasád na budovách MŠ od 26.6.2000 do 31.8.2000
Cena díla 345 tis. Kč, firma p. Sumerauera

8) 

Výstavba prodejna potravin Nad Cihelnou od 19.6.2000 do 14.11.2000
Cena díla 3,336 mil. Kč, firma p. Bíny.
Otevření prodejny 9.12.2000

9) 

Vybudování předávacích stanic v panelových domech v Sídlišti od 9.5.2000 do 25.7.2000
Cena díla 9,5 mil. Kč, firma D.I.M. Č. Budějovice

 

Rok 2001

1) 

Zatrubnění části kanalizační stoky ve Skřidlech od 8.2001 do 26.9.2001
Cena díla 160 tis. Kč, firma p. Judy.

2) 

Kanalizace Velešín Nádraží od 12.12.2001 dle smlouvy do 31.12.2002 - akce je v realizaci.
Cena díla dle smlouvy 9,9 mil. Kč, firma p. Ertla

3) 

Vybudování schodiště Na Hvízdalce od 5/2001 do 7/2001
Cena díla 230 tis. Kč, firma p. Ertla.

4) 

Dostavba "Kina" od 24.9.2001, realizační firma Českobudějovické pozemní stavby.
Cena díla dle smlouvy 21,3 mil. Kč, dokončení stavby dle smlouvy do 12.7.2002.

5) 

Fasády na budovách MŠ od 9.7.2001 do 11.2001
Cena díla 600 tis. Kč, firma p. Sumerauera

6) 

Rekonstrukce domu č.p. 19 na tři bytové jednotky od 16.7.2001 do 11.11.2001
Cena díla 650 tis. Kč, firma p. Mikeše

7) 

Demolice domu č.65 od 12.2.2001 do 3.2001
Cena díla 400 tis. Kč, firma ZEMSTAV

8) 

Generální oprava chodníku u "Drogerie" od 28.5.2001 do 7.6.2001
Cena díla 76,5 tis. Kč, firma p. Ertla.

9) 

Nové chodníky a rozšířená silnice u bývalého domu č.65 od 5.9.2001 do 24.10.2001
Cena díla 282 tis. Kč, firma ZEMSTAV

10) 

Nová kanalizace z ulice Šumavské a Budějovické od 24.10.2001 do 18.12.2001
Cena díla 629 tis. Kč, firma ZEMSTAV

11) 

Nové chodníky u prodejny Nad Cihelnou od 11.2001 do 12.2001
Cena díla 109 tis. Kč, firma p. Ertla.

 

Rok 2002

1) 

Oprava márnice od 1.2002 do 4.2002
Cena díla 112 tis. Kč, firma p. Sumerauera

2) 

Nová vodovodní přípojka NN pro tenisové kurty od 26.2.2002 do 4.2002
Cena díla 236,5 tis. Kč, firma p. Ertla.

3) 

Generální oprava komunikací v ulicích Dělnická, Tovární, U hřiště od 4.3.2002 do 30.5.2002
Cena díla 1,168 mil. Kč, firma p. Ertla.

4) 

Generální oprava komunikace z ulice Krumlovská ke hřišti ZŠ od 4.5.2002 do 31.5.2002
Cena díla 179 tis. Kč, firma p. Ertla.

5) 

Konečná dostavba „Kina'' - akce z roku 2001, dílo dokončeno 12.7.2002
Cena díla bude upřesněna. Ještě je v jednání hodnocení prací nad rámec smlouvy. Slavnostní otevření bylo 14.9.2002.

6) 

Dokončení nové kanalizace Velešín Nádraží od 12.12.2001, dle smlouvy do 31.12.2002 - práce probíhají
Cena díla dle smlouvy 9,9 mil. Kč, firma p. Ertla.

7) 

Úprava prostranství po domě č. 65 od 8.2002 do konce roku 2002 I.etapa (do 1 mil.Kč), dokončení dle smlouvy do 30.5.2003,
Celková cena díla dle smlouvy 2,2 mil. Kč, firma ZEMSTAV.

8) 

Generální oprava chodníků v areálu kostela, včetně nové vodovodní přípojky na hřbitov od 6.8.2002 do 19.8.2002
Cena díla dle smlouvy 174 tis. Kč, firma p. Ertla.

9) 

Zahájení výstavby kanalizace a ČOV Chodeč - dokončení do 6. 2003 dle smlouvy
Cena díla dle smlouvy 2,9 mil. Kč, firma p. Ertla.

 
Akce, které by měly být realizované do konce roku - dle plánu ZM
10) 

Prodloužení VO v ulicích Budějovická a Krumlovská ke křižovatkám s E55

11) 

Prodloužení kanalizačních řadů v ulici Krumlovská a Na Vrších

 
Rozpracovaná projektová příprava na akce - schváleno ZM
12) 

Nástavba bytů na panelové domy a chodbu ZŠ - je vše připraveno k zahájení stavby, které by mělo začít následně po obdržení státní dotace

13) 

Projekty a stavební povolení na úpravy MŠ a kuchyně,podle nových hygienických předpisů

14) 

Úprava levé strany ulice V Domkách

15) 

Zahájení zpracování dokumentace na kanalizaci a ČOV Holkov

16) 

Snaha o získání dotace na vybudování atletického oválu v areálu ZŠ

17) 

Další pokračování prací na vybudování koupání ve Velešíně

18) 

Přípravné práce v projekci na položení nových rozvodů topné vody v Sídlištích

19) 

Rozpracování záměru na náhradní bydlení v budově kotelny v Sídlišti

Všechny tyto akce č. 12 až 19 budou podle postupu prací předkládány podle potřeby ke schvalování nebo diskusi zastupitelstvu nebo radě města v průběhu nového volebního období.

Vážení spoluobčané,
uvedený výčet prací nezahrnuje práce běžně a průběžně prováděné ve městě během roku - čistota veřejných prostranství, ošetřování zeleně a travnatých ploch, údržba veřejného osvětlení, místního rozhlasu, péče o místní komunikace a jiné.

Děkujeme touto cestou všem spolupracujícím firmám, které nám pomáhají udržovat město ve funkčním stavu (p. Kanděrovi, p. Pečlovi, VaK Kaplice, Jihočeské Plynárenské a.s., Telecomu, JČE a.s., TS Kaplice)

Poděkování patří i Vám-spoluobčanům, kteří jste také jakoukoliv prací pro město přispěli k jeho zkrášlení, funkčnímu vylepšení.

Mnoho z Vás spoluobčanů je zapojeno do prací v komisích, výborech - díky Vám za čtyřletou dobrovolnou práci pro město.

V neposlední řadě patří srdečné poděkování všem zaměstnancům radnice za práci pro vedení města i spoluobčany.

Nové zastupitelstvo vyzýváme k moudrému a zodpovědnému vedení města, s prvořadým cílem sloužit všem občanům a přispívat tak k jejich spokojenému životu.

Rada města


KANDIDUJÍCÍ STRANY V KOMUNÁLNÍCH VOLBÁCH 2002

Uvedeno v pořadí dle vylosovaných čísel :

 

s číslem 1 kandiduje
HNUTÍ SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH

Vážený občane - voliči,

jsme nepolitickou skupinou občanů Velešína kandidujících do zastupitelstva Velešína pod Hnutím Sdružení nezávislých.

Kandidujeme, protože máme zájem se angažovat v přímém řízení našeho města. Jsme skupinou občanů, která profesně i věkově pokrývá široké spektrum odborností a zájmů (finance, školství, sport, technika, příroda, sociální oblast). Jsou mezi námi i ženy. Na naší kandidátce jsou čtyři občané se zkušenostmi s vedením města (Valach, Havlíček, Německá, R. Ondřich).

Kandidujeme, protože nám není lhostejný osud našeho města dnes, ani v budoucnosti. Proto jsme ochotni věnovat část svého času pro město, naše děti, pro občany bez ohledu na rozdílné sociální postavení, náboženské vyznání, či politické názory. Nejsme zatíženi žádnou politickou ideologií, kterou bychom získali ve stranických funkcích v minulých dobách.

Náš volební program vychází z podrobné znalosti stávajících i dlouhodobých potřeb občanů ve všech oblastech života - ve školství, v sociální, kulturní , ekonomické, ekologické a společenské oblasti a ve všech částech města - na Holkově, v Chodči, ve Skřidlech, v Boru, na Nádraží.

Naši kandidáti působili v minulém období v radě města - p. Valach 11 let, p. Havlíček 2 roky. Paní Německá pracuje jako předseda finančního výboru, pan Kraus je aktivním členem kontrolního výboru, pan Prokeš je členem sportovní komise, pan Hoda je aktivním členem hasičské protipožární jednotky, pan Petr Ondřich pracuje na ZŠ jako protidrogový koordinátor, pan Rešetka má dlouholeté zkušenosti v práci s mládeží ve skautské organizaci. I ostatní naši kandidáti získali ve svých profesích zkušenosti, které mohou být pro naše město přínosem.

My všichni členové tohoto Sdružení nezávislých chceme prosazovat ve vedení města vyvážený rozvoj všech oblastí života Velešína. Důraz budeme klást především na rozvoj bydlení, na úroveň péče o školství, mimoškolské a společenské aktivity, sport a v neposlední řadě klademe důraz na rozvoj a vzhled našeho města.

Při naší práci v zastupitelstvu chceme využívat podnětů a požadavků Vás, našich voličů, neboť právě Vás budeme zastupovat. Chceme, aby byli naši občané vždy maximálně informováni o naší práci a tím mohli okamžitě reagovat na práci zastupitelstva města - jedná se o zveřejňování zápisů z našich jednání, o informace ve Zpravodaji. V této naší práci budeme potřebovat Vaši pomoc. Tím Vás vyzýváme k většímu zájmu o práci zastupitelstva města a k podávání podnětů od Vás pro naší práci. Zastupujeme Vás a proto potřebujeme vědět, co si naši voliči myslí a co si přejí.

V nastávajícím volebním období - r. 2003 až 2006 jsou pro nás prvořadé tyto úkoly :

1. 

Zajištění a realizace bytové výstavby 24 bytů formou nástavby. Zahájení přípravy na další bytovou výstavbu výkupem pozemků v lokalitách dle územního plánu, příprava inženýrských sítí.

2. 

Vybudování a provozování bezdrátového místního rozhlasu - kvalitnější informovanost i v okrajových částech Velešína - Bor, Chodeč, Nádraží, Skřidla, Holkov.

3. 

Příprava a zahájení výstavby kanalizace a ČOV Holkov.

4. 

Zahájení výstavby nových rozvodů topné vody v obou sídlištích.

5. 

Vybudování atletického oválu a dalšího sportovního zařízení v areálu ZŠ Velešín.

6. 

Řešení otázky koupání ve Velešíně.

7. 

Snaha o vybudování cyklostezky Velešín - Holkov - Římovská křižovatka.

8. 

Postupná generální oprava komunikací a chodníků. V r.2003 ve Velešíně Nádraží.

9. 

Trvalá péče o lepší prostředí v Mateřské škole a Základní škole.

10. 

Prosazování bezpečnostních opatření na silnici E 55. Snaha o omezení rychlosti v nebezpečných úsecích a zvýšení kontrol dodržování dopravních předpisů.

11. 

Podpora a péče o udržení a rozšíření jednotky Sboru dobrovolných hasičů.

V průběhu volebního období se budeme snažit tento svůj plán důležitých prací dodržet. Ale vždy mohou nastat nepředvídatelné okolnosti, které mohou být finančně náročné a v daný okamžik i mnohem důležitější. Proto zde uvádíme akce, které jsou prioritní z dnešního hlediska. Jinak ve své práci budeme vycházet z potřeb obyvatel našeho města, ve kterém žijeme i my. A všichni se určitě shodneme na tom, že je pro nás důležité, jak se nám a našim blízkým zde žije a jak se tu cítíme. Pokud se nám něco nelíbí, musíme to změnit a o to se musíme snažit všichni. My pro to chceme udělat vše, co je v našich silách a za Vaši důvěru, kterou nám vyjádříte hlasem ve volbách DĚKUJEME.

KANDIDÁTI :

Josef Valach Ing. (60 let) Jaromír Kraus (40 let)
Bořivoj Havlíček (43 let) Richard Rešetka (61 let)
Jana Německá Ing. (46 let) Milan Šimánek Ing. (42 let)
Rudolf Ondřich Mgr. (52 let) Petr Ondřich Mgr. (50 let)
Eva Codlová Mgr. (41 let) Ctibor Houska (55 let)
Karel Pfleger (43 let) Jiří Hoda (47 let)
Milan Prokeš Ing. (41 let) Ludmila Bláhová (62 let)
Pavel Tácha (42 let) 

 

s číslem 2 kandiduje sdružení nezávislých kandidátů
„Nezávislé sdružení Velešín 2002"

HLAVNÍ ZÁSADY
sdružení nezávislých kandidátů „Nezávislé sdružení Velešín 2002" pro volby do městského zastupitelstva 1. a 2. listopadu 2002

 • Sdružení nezávislých osobností Velešína jsme utvořili proto, že se chceme aktivně podílet na chodu města a jeho rozvoji.
 • Sdružení nevzniklo PROTI NĚKOMU, ale PRO NĚCO.
 • Nesoudíme nikoho, souzení necháváme soudům.
 • Podporujeme každého, kdo umí a chce konat pro město a jeho obyvatele.
 • Konkrétní cíle v našich ekonomických podmínkách realizujeme s občany a pro občany.
 • Co je v našich možnostech a pravomocech, řešíme sami. Co je v pravomocech a povinnostech jiných, nekompromisně vyžadujeme.

HLAVNÍ CÍLE VOLEBNÍHO PROGRAMU

 • BEZPEČNÝ DOMOV
  - zkvalitňovat nájemní bydlení
  - projektově připravit a zrealizovat postavení nového nájemního domu
  - dle možností vykoupit pozemky určené v územním plánu pro bydlení
  - podporovat občany, kteří zkvalitňují a zlepšují svůj bytový fond, nízkoúrokovými půjčkami
  - zintenzivnit a zkvalitnit práci městských strážníků
 • SAMOSPRÁVA A STÁTNÍ SPRÁVA
  - radnice slouží občanům, ne občané radnici
  - kvalitní práci pracovníků MěÚ více ocenit, nekvalitu postihovat
  - vytvořit místo investičního pracovníka
  - hledat a důsledně využívat možností dotačních titulů a grantů
  - o důležitých věcech dát příležitost rozhodovat všem prostřednictvím obecního referenda
 • ZDRAVÝ DOMOV
  - navázat na dobré tradice tvorby životního prostředí (údržba současné a vysazování nové zeleně - „park J. V. Kamarýta", ulice Ke Kozákům apod.)
  - zkvalitnit separaci komunálního odpadu, finanční prostředky takto získané použít ve prospěch občanů (min. dvakrát ročně organizovat zdarma mobilní svozový den)
 • SVOBODNÉ PODNIKÁNÍ A PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI
  - dle možností vykoupit pozemky určené v územním plánu pro průmyslovou zónu
  - držet zásadu, že živnostníci a podnikatelé působící na území města jsou také spolutvůrci života ve Velešíně
 • ŠKOLA, KULTURA, SPORT
  - neustále zkvalitňovat podmínky pro činnost školských zařízení
  - protidrogový program není jen prázdný pojem
  - podporovat kulturní, sportovní a další zájmovou činnost finančně z prostředků města (oživit tradice volejbalu a stolního tenisu, ochotnického divadla apod.)
  - založit tradici SLAVNOSTI VELEŠÍNA (společensky kulturně sportovní dny)
  - vykoupit pozemky a zrealizovat akci KOUPÁNÍ VE VELEŠÍNĚ (lokalita za benzinovým čerpadlem)

KANDIDÁTNÍ LISTINA
pro volby do zastupitelstva města Velešín, konaných ve dnech 1. a 2. listopadu 2002

Název volební strany: Sdružení nezávislých kandidátů „Nezávislé sdružení Velešín 2002"

1. Mgr. Josef Klíma 

věk: 46 let, povolání: pojišťovací makléř
trvalý pobyt: Velešín, bez politické příslušnosti

2. Jiří Růžička 

věk: 39 let, povolání: technik
trvalý pobyt: Velešín, bez politické příslušnosti

3. Mgr. Danuše Grillová 

věk: 55 let, povolání: učitelka
trvalý pobyt: Velešín, bez politické příslušnosti

4. Jan Urbánek 

věk: 53 let, povolání: elektrotechnik
trvalý pobyt: Velešín, bez politické příslušnosti

5. Jana Šrámková 

věk: 23 let, povolání: studentka VŠ
trvalý pobyt: Velešín, bez politické příslušnosti

6. Jaroslav Švarc 

věk: 53 let, povolání: podnikatel
trvalý pobyt: Velešín, bez politické příslušnosti

7. Hana Glaserová 

věk: 27 let, povolání: asistentka ředitele
trvalý pobyt: Velešín, bez politické příslušnosti

8. Miloš Císler 

věk: 35 let, povolání: stavbyvedoucí
trvalý pobyt: Velešín, bez politické příslušnosti

9. Mgr. Hana Ondřichová 

věk: 22 let, povolání: učitelka
trvalý pobyt: Velešín, bez politické příslušnosti

10. Pavel Šíhovec 

věk: 38 let, povolání: podnikatel
trvalý pobyt: Velešín, bez politické příslušnosti

11. Jan Pelderl 

věk: 40 let, povolání: podnikatel - zámečník
trvalý pobyt: Velešín, bez politické příslušnosti

12. Petr Prokeš 

věk: 52 let, povolání: zedník
trvalý pobyt: Velešín, bez politické příslušnosti

13. Kamil Zeman 

věk: 28 let, povolání: číšník
trvalý pobyt: Velešín, bez politické příslušnosti

14. Jaroslav Bartizal 

věk: 44 let, povolání: podnikatel
trvalý pobyt: Velešín, bez politické příslušnosti

15. Lubomír Hrdlička 

věk: 46 let, povolání: podnikatel
trvalý pobyt: Velešín, bez politické příslušnosti

 

s číslem 3 kandiduje
KDU-ČSL

Místní organizace KDU-ČSL si dovoluje Vám občanům - voličům města Velešín, představit naše kandidáty do městského zastupitelstva. Děkujeme všem za projevenou důvěru ve volbách minulých. Uvědomujeme si zodpovědnost, kterou jsme tím získali, a slibujeme, že naši kandidáti v nastávajícím volebním období budou své postání plnit nadále poctivě a svědomitě. I v letošních volbách se proto ucházíme o Vaši podporu.

Kandidáti :

 Jméno a příjmení Věk Povolání Bydliště
1. Vladimír Mikeš 51 místostarosta Velešín 236
2. František Ondrášek 49 podnikatel Chodeč 21
3. Zdeněk Vaclík 32 učitel Velešín 251
4. Zdeňka Kleinová 43 učitelka Velešín 94
5. Karel Papír 65 důchodce Velešín 53
6. Josef Troják 44 podnikatel Holkov 27
7. Stanislav Bláha 50 st. technik Velešín 436
8. Zuzana Levá 42 učitelka Velešín 335
9. Marie Máčeová 51 tech. ČD Vel.-Nádraží 404
10. Jan Jaroš 39 konstruktér Velešín 306
11. Růžena Hrdá 42 referentka Velešín 57
12. Jan Uretschläger 59 zámečník Velešín 64
13. Josef Korbel 45 opravář Bor 3
14. Jiří Řihout 41 předs.ZO OS KOVO Velešín 17
15. Daniela Machová 55 úřednice Velešín 67

Chápeme, že smyslem politiky má být sloužit, ne vládnout a věříme, že vytvořením podmínek pro práci slušných, schopných a samostatných lidí se nám podaří mnoho z našeho programu realizovat.

Program :

Úspěšné dokončení všech rozpracovaných akcí, zejména úprava prostranství po demolici domu Kamarýtů, vybudování koupaliště, kanalizace na vel. Nádraží a v Chodči.

Z nových akci navrhujeme vybudování parkoviště na Dejdarově zahradě pro potřeby hřbitova, kostela a Latránu, opravit střechu MŠ 1, rozšířit komunikaci v ulici Na Vrších, zatrubnit stoku V Domkách, vybudovat bytové nástavby nad panelovými domy a chodbou ZŠ, začít s výkupem pozemků pro bytovou i průmyslovou výstavbu, vybudovat bezdrátový rozhlas do přidružených osad, opravovat místní komunikace dle zpracovaného plánu, připravovat kanalizaci v osadách Holkov a Skřidla a urychlit opravu a využití bývalého kostela na náměstí.

Uvědomujeme si užitečnost všech dobře vedených sportovních klubů, zájmových kroužků a dalších zájmových organizací pro vyplnění volného času mládeže. Chceme vytvářet prostor pro činnost těchto organizací a spolupracovat s nimi.

Také soukromé firmy tvoří důležitou součást města, jak v oblasti zaměstnanosti, tak v oblastí příjmů. Považujeme za důležité podporovat činnost těchto firem, nabízet pomoc při řešení jejich problémů a vytvářet lepší podmínky pro nové podnikatele.

Nezastupitelný význam ve vzdělávání a výchově mládeže má škola. Proto chceme vytvářet v rámci možností města takové podmínky pro fungování všech školských zařízení, které zajistí jejich bezproblémový provoz a další rozvoj.

V našem městě a okolí narůstá vandalismus. S tímto problémem nemohou bojovat pouze orgány města a policie, s tím musíme bojovat my všichni. Vštěpujme tedy dětem úctu k hodnotám a přírodě. Stále platí: spořádaná rodina, spořádaná obec, spořádaný stát.

Ochrana a zlepšování životního prostředí se dotýká nás všech. Plně podporujeme obnovu a údržbu zeleně, zlepšování kvality vod, ovzduší, likvidaci černých skládek a třídění komunálního odpadu.

Je jistě ještě mnoho dalších věcí k realizaci, ale vše je závislé na rozpočtu města a dotacích, jejichž maximum se budeme snažit získat ze státních fondů a fondů Evropské unie.

Pokusme se všichni, aby se Velešín rozvíjel nejen po stránce materiální, ale i duchovní a važme si vybudovaných hodnot, přírody a lidského společenství. Udržujme své příbytky i okolí vždy upravené a vzájemné vztahy hezké.

Věříme, že naší kandidátce projevíte důvěru a budeme moci všichni společně všech těchto cílů dosáhnout.

Karel Rada
předseda MO KDU-ČSL

 

s číslem 4 kandiduje
KSČM

Nejprve si dovolujeme občanům Velešína sdělit, že v souladu s rozhodnutím našeho ústředí i naše základní organizace Komunistické strany Čech a Moravy ve Velešíně podstatnou část prostředků připravených na podporu kandidátky v komunálních volbách 2002 (na propagaci atd.) věnovala na pomoc postiženým povodněmi. Naše volební kampaň tak bude skromnější.

Jsme toho názoru, že v místech typu Velešína a menších, by pro komunální volby měla být jedna kandidátka navržená stranami, občanskými organizacemi bez určení pořadí, složená např. ze 40 až 50 kandidátů, kde by si voliči vybrali své zastupitele. K tomu je však třeba změnit volební zákon.

Činnost dosavadních zastupitelů Jířího Pártla a Jiřího Březiny jsme pravidelně hodnotili. Tito zastupitelé vždy hlasovali ve prospěch občanů a v souladu s volebním programem ZO KSČM. Dění na radnici sledujeme a zaujímáme k němu stanoviska, víme tedy co je potřeba v dalším období změnit a kam soustředit hlavní pozornost. Z našeho pohledu je to zejména otázka bydlení, podpora rozšiřování pracovních příležitostí, zlepšení úrovně kulturně-společenského života a další zkvalitňování úrovně obchodu a služeb. Z našeho poznání je zřejmé, kam upřít pozornost po volbách - cílevědomost a důslednost práce MÚ, zastupitelů s občany v mimovolebním období.

V letošních komunálních volbách chceme uspět. Máme zato, že tak můžeme prospět občanům ke spokojenému životu ve městě. Kandidátka KSČM, se kterou budete seznámeni má k tomu všechny předpoklady.

Jsme přesvědčeni, že z našich návrhů můžeme odpovědně vybrat i kandidáty do nejvyšších funkcí ve městě. Jsme však realisté. Ujišťujeme občany, že na prvním povolebním jednání nově zvoleného zastupitelstva budeme respektovat zájem a názory většiny voličské veřejnosti, v zájmu města a Vás občanů.

Žádáme: přijďte k volbám - volte zodpovědně. Jak budeme společně volit, tak budeme v příštích letech společně žít.

Co ZO KSČM podporuje :

-  

zachování úrovně a šíře zařízení, která slouží péči a vzdělávání dětí a mládeže (od mateřské školy přes základní školu, základní uměleckou školu až po učňovské a střední školství)

-  

činnost organizací zabývajících se využitím volného času dětí a mládeže (sportovních oddílů, dobrovolných hasičů, Sokola, atd.)

-  

každou seriózní podnikatelskou činnost, která přináší pracovní příležitosti pro občany města a okolí (oživení činnosti podnikatelské rady)

-  

dopravní obslužnost zejména s ohledem na dostupnost reorganizované státní správy (ve směru Č. Budějovice - Kaplice) a odborné lékařské péče (Český Krumlov)

-  

udržení stávající úrovně zdravotní péče ve městě

-  

zkvalitnění úrovně péče o starší a zdravotně postižené občany (domy s pečovatelskou službou a individuální pečovatelskou službu, bezbariérové úpravy ve městě)

-  

posílení zastupitelské demokracie ustavením občanských komisí v osadách a místních částech města, jako pomocných orgánů městského zastupitelstva, s právem podávání návrhů a usnesení

Co ZO KSČM nepodporuje :

-  

neodůvodněné zvyšování životních nákladů ve městě

-  

takové aktivity, které ve svých důsledcích narušují klid a pořádek ve městě, zejména v nočních hodinách a dnech pracovního klidu (budeme proto důsledně požadovat stanovení omezovacích pravidel ze strany městského zastupitelstva a vyžadovat jejich dodržování městským úřadem, městskou policií a policií ČR)

-  

neúnosný stav při zimní údržbě cest a chodníků (budeme proto usilovat o stanovení a dodržování jednoznačných pravidel pro zimní úklid už od letošní zimy)

ZO KSČM Velešín


ÚKLID BŘEHŮ VODNÍ NÁDRŽE ŘÍMOV

V sobotu 7.9.2002 od 9 hodin probíhal pod záštitou ZO ČSOP Velešín úklid břehů Římovské přehrady. Akce byla dobrovolná a na vlastní riziko, proto počet účastníků příjemně překvapil. Na velešínské straně „U Plaňáků„ pracovalo přibližně 40 účastníků a na jánské straně „Na Stupárně„ asi 15 lidí. Sebralo se velké množství odpadu, hlavně plastů a igelitů, nechyběly ovšem ani sudy s ropnými produkty, různé barvy a části bytového vybavení.

Celkem bylo drobným odpadem naplněno asi 100 pytlů. Díky dobré koordinaci s pracovníky Římovské přehrady byly tyto pytle neprodleně odvezeny.

Všem zúčastněným patří velké poděkování, protože to nebyla práce lehká ani příjemná. Zvlášť bych chtěl poděkovat mládeži (skautům, kmeni Ligy lesní moudrosti, dětem v doprovodu rodičů), protože ti všichni dokázali, že jim není jejich okolí lhostejné.

za ZO ČSOP Velešín
Jiří Růžička


INFORMACE PRO RODIČE ŽÁKŮ ZŠ VELEŠÍN

Nová telefonní čísla : kancelář školy - spojovatelka: 380 331 614
školní jídelna - záznamník, fax: 380 331 264

e-mail : zs.01@zs01.velesin.indos.cz

Organizace školního roku :
Zahájení školního roku v pondělí 2. září 2002
Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29. října a středu 30. října 2002
Vánoční prázdniny trvají od pondělí 23. prosince do pátku 3. ledna 2003.
Vyučování skončí v pátek 20. prosince 2002 a začne v pondělí 6. ledna 2003.
Konec vyučování 1. pololetí ve čtvrtek 30. ledna 2003
Pololetní prázdniny v pátek 31. ledna 2003
Jarní prázdniny trvají podle rozpisu od pondělí 3. února do pátku 7. února 2003
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 17. dubna a pátek 18. dubna 2003
Konec 2. pololetí v pátek 27. června 2003
Hlavní prázdniny od pondělí 30. června 2003 do neděle 31. srpna 2003
Začátek vyučování školního roku 2003/2004 v pondělí 1. září 2003

Zápis do 1. tříd proběhne ve dnech 15. a 16. ledna 2003.
Od 5. do 10. 5. 2003 proběhne fotografování tříd.
V týdnu od 12. - 16. 5. 2003 se uskuteční SPORTOVNÍ DEN ŠKOLY.

Rozpis hodin, přestávky :

  Hodina     Rozvrh zvonění   Přestávka Poznámky
0.   7.35 - 7.40  
1.   7.40 - 8.25     8.25 - 8.35    
2.   8.35 - 9.20     9.20 - 9.40    
3.   9.40 - 10.25     10.25 - 10.35    
4.   10.35 - 11.20     11.20 - 11.30    
5.   11.30 - 12.15     12.15 - 12.25    
6.   12.25 - 13.10     13.10 - 13.15    
7.   13.15 - 14.00     14.00 - 14.05     Zkrácena na 5 minut  
8.   14.05 - 14.50     14.50 - 14.55     Zkrácena na 5 minut  
9.   14.55 - 15.40     15.40 - 15.45     Zkrácena na 5 minut  
10.   15.45 - 16.30      

Nabídka kroužků a nepovinných předmětů :

Nepovinné předměty : 
Náboženství-Zdeněk Vaclík
Pohybové a sportovní aktivity-Jana Hrušková
Zdravotní tělesná výchova-Jana Hrušková
Sborový zpěv-Vendula Jančářová
Zájmové útvary : 
Pěvecký kroužek-Vendula Jančářová
Dramatický kroužek-Markéta Ivanová
Kroužek výpočetní techniky-Zdeněk Vaclík
Kroužek folkových písní-Dana Weiglová
Tělovýchovný kroužek-Hana Langerová
Matematické kroužky-Eva Codlová, H. Trajerová
Kroužek českého jazyka-Božena Bednářová
Základy administrativy-Božena Bednářová
Kroužek biologicko-ekologický-Danuše Grillová
Konverzace v NJ-Petr Ondřich
Jiné aktivity : 
2oddělení náprav poruch učení-Iva Olšanová
1oddělení dyslexie-Veronika Havlová
Oddělení logopedie-Věra Kyselová

Přehled zaměstnanců ZŠ Velešín :

Mgr. Božena Dvořáková ředitelka školy hl. budova, 2. patro
Mgr. Josef Kopřiva zást. ředitele hl. budova, 2. patro
Mgr. Jana Štěpánková zást. ředitele,
vých. poradce
 hl. budova, 2. patro
Třídní učitelé :
Mgr. Věra Kyselová třídní I.A 1. pavilon, přízemí
Mgr. Anna Růžičková třídní I.B 1. pavilon, přízemí
Mgr. Jarmila Vondrková třídní II.A 1. pavilon, 2. patro
Mgr. Iva Olšanová třídní II.B 1. pavilon, 2. patro
Monika Kubovská třídní II.C 1. pavilon, 2. patro
Mgr. Veronika Havlová třídní III.A 1. pavilon, 1. patro
Mgr. Ivana Táchová třídní III.B 1. pavilon, 1. patro
Mgr. Lenka Nosková třídní IV.A 2. pavilon, 1. patro
Mgr. Zdeněk Vaclík třídní IV.B 2. pavilon, 1. patro
Mgr. Kamila Janáková třídní IV.C 2. pavilon, 1. patro
Mgr. Vendula Jančářová třídní V.A 2. pavilon, 2. patro
Mgr. Marcela Zimeková třídní V.B 2. pavilon, 2. patro
Mgr. Radka Pfefrlová třídní V.C 2. pavilon, 2. patro
Mgr. Eva Codlová třídní VI.A nový pavilon, 1. patro
Mgr. Julie Gregorová třídní VI.B nový pavilon, 1. patro
Mgr. Danuše Grillová třídní VI.C nový pavilon, přízemí
Mgr. Petr Ondřich třídní VII.A nový pavilon, 1. patro
Mgr. Eva Bicková třídní VII.B nový pavilon, přízemí
Mgr. Antonín Trmal třídní VIII.A hl. budova, 2. patro
Mgr. Hana Štýfalová třídní VIII.B nový pavilon, 1. patro
Mgr. Jaroslava Lieslerová třídní VIII.C nový pavilon, 1. patro
Mgr. Hana Trajerová třídní IX.A nový pavilon, přízemí
Mgr. Božena Bednářová třídní IX.B nový pavilon, přízemí
Učitelé bez třídnictví :
Ing. Jiří Havel nový pavilon, 1. patro
Petra Homolková hl. budova, 3. patro
Mgr. Jana Hrušková 2. pavilon, 1. patro
Eva Kohoutková 1. pavilon, 2. patro
Mgr. Zdeněk Koukal nový pavilon, 1. patro
Mgr. Jana Marková nový pavilon, 1. patro
Mgr. Jana Nováková nový pavilon, 1. patro
Školní družina :
Dana Weiglová,
vedoucí vychovatelka
 1. pavilon, přízemí
Hana Langerová 1. pavilon, 1. patro
Pavlína Neubauerová hl. budova, 1. patro
- ranní a konečná
Správní zaměstnanci školy :
Růžena Hrdá referentka školy hl. budova, 2. patro
Jaroslav Pícha školník hl. budova, přízemí
Uklízečky - hlavní budova, přízemí :
Bohuslava Baldíková 
Ludmila Cifreundová 
Věra Kroneislová 
Eva Kuncendörferová 
Jaroslava Pechočová 
Jaroslava Semerádová 
Ladislava Smolková 
Školní jídelna :
Ludmila Táchová vedoucí ŠJ hl. budova, 1. patro
Anna Petrášková vedoucí kuchařka 
Jana Šimková kuchařka 
Drahomíra Hošková pom. kuchařka 
Libuše Mražiková pom. kuchařka 
Anna Kořenská pom. síla  


Pokračování článku PLYNOFIKACE VELEŠÍNA

Ti majitelé objektů, kteří využili zákonné možnosti a požádali Finanční úřad Kaplice o prominutí daně z nemovitosti na dobu 5ti let od zkolaoudování plynofikace dle zákona č.338/92 Sb., si dovolujeme upozornit na nutnost podání dílčího daňového přiznání, neboť lhůta pro osvobození dnem 31.12.2002 končí, a to těm, kteří zkolaudovali plyn do konce r. 1997. Dílčí daňové přiznání se podává v průběhu ledna 2003 na FÚ Kaplice v úřední dny.

Zároveň upozorňujeme, že toto osvobození od daně z nemovitosti, které bylo na dobu 5ti let z důvodu provedení změny systému vytápění, bylo již zrušeno, a to novelou č.65/2000 Sb,§9.

A.H.


PODĚKOVÁNÍ

Tímto děkuji Městskému úradu za blahopřání a dar ke kulatým narozeninám. Též děkuji za blahopřání odborům Jihostroje a.s.

Veselý Josef


PODĚKOVÁNÍ OBČANŮM A ŽÁKŮM ZŠ VELEŠÍN

Děkuji za finanční příspěvky do sbírky zatopené oblasti Pomalší. Zejména děkuji dětem ZŠ Velešín, které nasbíraly papír a výtěžek 3 680,- Kč vložily do sbírky. Celkem se podařilo vybrat 38 000,- Kč.

Vladimír Mikeš - místostarosta


ZE SPORTU

Oblastní závody Taekwon-do ITF jihočeského regionu

Dne 21.9 se v Třeboni ve sportovní hale uskutečnily závody pouze za účasti jihočeských oddílů, což mělo mimo jiné i charakter přípravy blížícího se mistrovství České republiky (5.10. - žáci, 12-13.10. - junioři a senioři).

Startovalo 75 závodníků z 5-ti oddílů (Naeryo, Tong-il, SK Pedagog všichni ČB, Třeboň a Velešín) a Velešínští prokázali dobrou připravenost. Sedmičlený tým složený z Prokeš jun., Gondek, Linhart, Tácha, Leher M., Urbancová - žákovské kategorie a Leher D. junior startovali ve všech třech disciplínách. Jako rozhodčí byli pozváni Ondřichová, Bednář.

VÝSLEDKY ŽÁCI :

TUL (povinné sestavy) 6-5.kup : velešínské finále mezi Leherem M. a Táchou, posledně jmenovaný byl úspěšnější...1. a 2.místo
TUL 2.kup a vyšší : Prokeš jun. ...2.místo
T-KI (speciální techniky) : Prokeš jun. ...1.místo
MATSOGI (sportovní boj) :  Gondek (do 30kg) ...3.místo
  Linhart (do 50kg) ...3.místo
  Prokeš (nad 50kg) ...2.místo

VÝSLEDKY ŽÁKYNĚ :

TUL 8-7.kup : Urbancová ...3.místo
T-KI : Urbancová ...3.místo

VÝSLEDKY JUNIOŘI:

TUL 6-5.kup : Leher D. ...3.místo

 

SEMINÁŘ PRO MISTROVSKÉ STUPNĚ A ČERVENÉ PÁSY

Hned druhý den, v neděli 22.9. byla opět Třeboň v pozornosti cvičenců Taekwon-do, tentokrát v podání mistrovských stupňů a červených pásů. Seminář vedl Mudr. Kaňka (4.dan) s J. Vomáčkou (3.dan) a byl zaměřen na výuku a korigování hyb při tulech až do 2.danu. Nemalá pozornost byla věnována i správnému nácviku sambo matsogi, ibo matsogi a ilbo matsogi. Obsahově byl seminář dost náročný a trénovalo se od 9.30 do 12.45...oběd...od 14.30 do 17.30. Sám o sobě můžu říct, že měl výbornou úroveň a přinesl mnoho zajímavého. Semináře se zúčastnili : Prokešové sen. + jun. (I.dan + 1.kup)

 

Příznivci stolního tenisu,
dne 22. října se uskuteční turnaj pro děti. Zájemci se mohou přihlásit do 16. října každé pondělí, úterý, středu od 14:00 - 15:30 hodin v malé tělocvičně.

D. Javoříková


KINO VELEŠÍN


Warning: mysql_numrows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/localhost/htdocs/ois1g/cz1250/aktual/region/t_velzpr1002.htm on line 1037

Prodej vstupenek v pokladně kina vždy hodinu před promítáním.
Prodáváme na aktuální program + na tři následující filmy + kulturní program,
který je právě na plakátech uveden v předprodeji.


KULTURNÍ PROGRAMY V ŘÍJNU 2002

úterý 1.10. v 19,30 hodin v klubovně nového kina
O SÝRII
Beseda s Radkem Janákem s promítáním diapozitivů. Beseda bude spojena s výstavkou fotografií Vl. Šimečka ze slavnostního otevření kina. Otevřený bude od 19 hodin boční vchod - vlevo budovy kina.
Vstupné: 30,- Kč

pátek 4.10. od 19,30 v kinosále
HUDBA PRO RADOST
V pořadu zazní populární písně, chansony, madrigaly a instrumentální skladby, které obletěly Evropu v období renesance a baroka a provázely sváteční i všední chvíle v životě našich předků.
Účinkuje vokální soubor DYŠKANTI a jeho hosté, řídí Martin HORYNA.
Předprodej od 25.9. v pokladně kina a na OK MěÚ.
Vstupné 50,- Kč

úterý 8.10. od 7,50 hodin v kinosále
PROJEKT FABER
Program pro děti ZŠ
Vstupné 35,- Kč

čtvrtek 10.10. od 16,30 hodin v budově kina
DĚTSKÉ TANEČNÍ
Pokračování výuky pro děti, které mají zájem o tanec. Opět bude 10 lekcí. Hlásit se můžete v ZŠ u pí učitelky Olšanové. Děti, které nechodí do velešínské školy se mohou hlásit na odboru kultury MěÚ.
Kursovné 300,- Kč

čtvrtek 10.10. od 17,30 hodin v budově kina
MAŽORETKY
Přijímáme děvčata do nového souboru MAŽORETKY. Plánujeme do konce kalendářního roku 10 lekcí (dále podle zájmu). Děti ZŠ Velešín se mohou hlásit ve škole u pí učitelky Olšanové. Ostatní se mohou hlásit na odboru kultury MěÚ.
Kursovné 300,- Kč

sobota 12.10. od 15,00 hodin v kinosále
BYLINÁŘ ROMAN KINDL
Pan Kindl je také autorem velice pěkné knížky "Netradiční bylinkář", která je zcela vyprodaná, ale je možné si ji vypůjčit v některé z knihoven.
Předprodej od 2.10. v pokladně kina a na OK MěÚ
Vstupné 55,- Kč

sobota 19.10. od 14,30 U Zlaté podkovy
SETKÁNÍ S DŮCHODCI
Tradiční setkání zástupců města s důchodci.
V hlavním programu vystoupí ŠVEJK BAND.
Vstupné dobrovolné

neděle 20.10. - odjezd v 8,30 hodin
TERMÁLNÍ LÁZNĚ V SRN
Oblíbený zájezd do Bad Fussingu - podrobnosti včetně ceny - od října na odboru kultury.

čtvrtek 24.10. od 19,00 hodin v kinosále
KŘEST NOVÉHO CD DVOJICE "P + L"
Folková dvojice "P + L" Vás přivítá na křestu svého CD spolu se svými hosty.
Předprodej od 13.10. v pokladně kina a na OK MěÚ
Vstupné 50,- Kč

JAZYKOVÉ KURZY Otevíráme pouze na celý školní rok - ukončení bude v červnu roku 2003. Nabízíme Vám otevření jazykového kurzu
němčiny pro začátečníky
němčiny pro pokročilé
francouzštiny pro začátečníky
francouzštiny pro pokročilé

Přihlásit se můžete na odboru kultury. V případě dostatečného zájmu budou kursy otevřeny začátkem října. Cena bude určena podle počtu zájemců. Na první společné schůzce se zájemci dohodnou na dni a hodině.

P ř i p r a v u j e m e :

SETKÁNÍ HELIGONKÁŘŮ, DROBEK A SK. KLONDAJK, VLADIMÍR HRON a pořad ABECEDA HVĚZD

Sledujte plakátování, kde budou uvedeny předprodeje na jednotlivé programy.

Téměř všechny bude možné zakoupit v předprodeji v pokladně kina, hodinu před promítáním. Prodáváme vždy na aktuální program + na tři následující filmy + program, který je podle plakátů v předprodeji. Pokladna je otevřena hodinu předem!

Úřední dny: pondělí, středa
telefon (záznamník), fax: +420 38O 331 003

Havlisová Miluše

 


© Sdružení k vytvoření financování a správě informačního systému regionu Český Krumlov, 2001
Počet přístupů na tuto stránku od 27. dubna 2000 : TOPlist 0