ARCHIV 2001 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Znak VelešínaVelešínský
     ZPRAVODAJ


říjen
 2001


PAN MIROSLAV TOMEČEK - ČESTNÝ OBČAN MĚSTA

Pan Miroslav Tomeček není rodák Velešína, ale pro občany města vykonal velké dílo svojí obětavou, nezištnou a velmi záslužnou prací v oblasti sportu ve Velešíně.

Do Velešína se přistěhoval v roce 1952. Po celou dobu až do odchodu do důchodu pracoval v Jihostroji jako technický pracovník a po celou dobu života ve Velešíně pracoval aktivně v tělovýchově. Byl iniciátorem, propagátorem a organizátorem výstavby sportovního areálu pod továrnou. Pod jeho pečlivým dohledem byly vyprojektovány a vystaveny: fotbalové hřiště (s kabinami), 4 tenisové kurty s kabinami, 4 kurty na odbíjenou a tréninková plocha betonová. Při přípravě projektů byl hnacím motorem, vyjednávačem s organizacemi, s občany, s vedením továrny.

Velešínský zpravodaj, pan Miroslav Tomeček - čestný občan města Výstavba celého areálu byla finančně náročná - dovedl organizovat a zajišťovat technickou a brigádnickou činnost členů sportovních oddílů tak, že náklady minimalizoval.

Kromě starostí a práce s výstavbou areálu věnoval zbytek svého osobního volna a volna rodiny na trenérskou práci s dětmi. Pod jeho rukama a pod dohledem jeho očí vyrostly desítky dětí do úrovně tenistů takové, že mohly pak i mimo Velešín zvyšovat svoji výkonnost. Pan Miroslav Tomeček zaplnil svojí trenérskou činností kurty dětmi a mládeží a zasloužil se ve Velešíně o masovost "bílého" sportu. Mohlo by se pokračovat ve výčtu jeho práce pro občany města. Jedno je ale nutné zdůraznit, a to, že veškerou činnost v této oblasti vykonával ve svém volném čase , na úkor rodiny jako dobrovolný pracovník, bez nároků na odměny. Ty byly vždy symbolické a zdaleka mu a jeho rodině neuhradily ztracený čas.

Oceněním jeho práce byla jeho radost z práce ve sportu, jeho radost z vybudovaných částí areálu, jeho radost ze zaplněných hřišť dětmi, mládeží a dospělými. Pan Miroslav Tomeček odchází z Velešína bydlet do Kaplice a při této příležitosti rozhodlo Zastupitelstvo Města dne 17.9.2001 ocenit jeho práci za 40 let působení ve Velešíně udělením čestného občanství města a předáním finanční odměny ve výši 40 tisíc Kč jako symbolickou odměnu za 40 let práce pro spoluobčany. Jmenování a finanční odměna mu budou předány na 29. zasedání ZM dne 29. října.

ing. Josef Valach
starosta města


ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Dne 17.9. se konalo 28. zasedání Zastupitelstva města. Před vlastním byl předán věcný dar - obraz - naší občance Marcele Klimešové za její sportovní úspěch - 2. místo na MS v taekwondu - viz článek ve Velešínském zpravodaji č.9/2001. Zastupitelstvo města rozhodlo udělit panu Miroslavu Tomečkovi čestné občanství za jeho 40letou práci v tělovýchově ve Velešíně.

 1. Zastupitelstvo města schválilo převod movitých věcí z domu č. 65 (Kamarýtovce) Jihočeskému muzeu České Budějovice. Jedná se o 90 položek drobných vybraných věcí z domu před jeho zbouráním. Movité věci budou předány smluvně, bezplatně s tím, že na požádání města budou k naší potřebě zapůjčeny (výstavy, galerie, místní muzeum apod.) a to bezplatně.
 2. Zastupitelstvo města projednalo zatím bez schválení nové znění vyhlášky o místních poplatcích. Ke konečnému schválení by mělo dojít na některém dalším zasedání s cílem, aby byla platnost od začátku roku 2002.
 3. Zprávu o hospodaření města za 1. pololetí projednalo ZM bez schválení. Vzalo ji pouze na vědomí. Celkové příjmy činily (z 22 252 tisíc rozpočtu) 17 219 tisíc - t.j. 77,38 %. Celkové výdaje činily (z 19 195 tis. rozpočtu) 17 410 tis., t.j. 90,7 %. Nevyrovnané plnění v příjmové části způsobila rozpočtová změna z OkÚ, kdy dotace pro ZŠ, které chodily přímo převodem ZŠ se převádí od května přes rozpočet města. Ve výdajové části rozdíl činí investiční část, která je schvalována průběžně Zastupitelstvem Města.
 4. Zastupitelstvo města vzalo na vědomí "Souhrnnou výroční zprávu o činnosti Základní školy za školní rok 2000 - 2001. Zpráva je na Městském úřadě k nahlédnutí široké občanské veřejnosti.
 5. Zastupitelstvo města schválilo Vyhlášku č.2/2001 o koeficientu daně z nemovitosti ve Velešíně. Je k nahlédnutí na MěÚ, bližší informace poskytne tajemník MěÚ.
 6. Pro zlepšení podmínek pobytu dětí v Mateřské škole Zastupitelstvo schválilo zastřešení "východní" terasy. Zvětší se prostor pro děti k pobytu na čerstvém vzduchu při horším počasí, kdy nemohou ven a zároveň se uchrání životnost nově položené dlažby na terase. Náklad na zastřešení činí cca 59 tisíc Kč. Práci provede fa p. Sumerauera do konce října 2001.
 7. Námět přemístit naši knihovnu do dokončované stavby víceúčelového kulturního zařízení (do kina) Zastupitelstvo města nepřijalo. To znamená, že zůstal původní plán v objektu umístit "bowling".
 8. Zastupitelstvo města projednalo požadované zvýšení finančních prostředků na opravu a údržbu budov a zařízení ZŠ. Původně plánovaná oprava s nabídkovou cenou 496 000,- Kč na výměnu vodovodních rozvodů a odpadů byla firmou bez dohody předem překročena o 300 tisíc Kč dalšími pracemi - výměnou umyvadel, baterií a dalších zařízení, jejichž stáří vyžadovalo výměnu. Zastupitelstvo města projednalo celou záležitost za přítomnosti ředitelky ZŠ a rozhodlo zatím nenavyšovat příspěvek Základní škole. Dále ZM požaduje předložit podrobný rozpis použitého materiálu a vykonané práce. Po posouzení předložených materiálů rozhodne o dalším postupu. Ředitelka ZŠ byla upozorněna na nutnost dodržování postupů prací při zadávání zakázek (výběrová řízení), provádění prací na základě písemných smluv, kde bude zakotvena i otázka provádění více prací na základě dohod před jejich zahajováním.
 9. Zastupitelstvo města schválilo VYHLÁŠKU č. 4/2001 o zřízení městské policie. ZM neschválilo uspořádání veřejné besedy pro občany o městské policii.
 10. ZM vzalo na vědomí informaci o jednání s více firmami na budoucí likvidaci komunálního odpadu města. Firma předloží nabídky, včetně jejich stanoviska o možnosti vybudování sběrného dvora na odpad.
 11. ZM vzalo na vědomí informaci o prováděných průzkumných pracích v lokalitě mezi Velešínem a Chodčí na možnost vybudování koupání. Do ledna 2002 by měl být ukončen hydrologický průzkum (množství vody), do února 2002 by měl být ukončen geotechnický průzkum, do května 2002 by mělo být posouzení ukončeno závěrem, zda lokalita splňuje předpoklady možnosti zřízení přírodního zdroje vody pro koupání.
 12. ZM vzalo na vědomí rozhodnutí OkÚ Český Krumlov - referátu dopravy o omezení rychlosti provozu na silnici E55 v části Holkov. Výsledek snahy omezit rychlost od římovské křižovatky po bar u Koňské dráhy byl rozhodnutím OkÚ Český Krumlov "zredukován" pouze na omezení rychlosti ve směru od Českých Budějovic pouze asi 100 m před římovskou křižovatkou s max. rychlostí 70 km/h. To znamená, že nebezpečná část od křižovatky po bar u Koňské dráhy (nepřehledný úsek, výjezdy a vjezdy) nebyl rozhodnutím OkÚ vyřešen. Proti rozhodnutí není možné odvolání ve správním řízení. Přesto ZM uložilo starostovi požádat o nové jednání Krajský úřad.
 13. ZM vzalo na vědomí informaci o probíhajících projektových pracích na využití pozemku po zdemolovaném domě č. 65. V současné době firma Atelier Štěpán zajišťuje vyjádření institucí pro stavební řízení k vydání územního rozhodnutí.
 14. ZM bylo informováno o stavu prací k plánované nástavbě bytů na panelové domy města v Sídlišti - viz článek ve Zpravodaji č.9.
 15. ZM potvrdilo prodej akcií České spořitelny ERSTE-Bank. Jedná se o prodej 3200 akcií s jmenovitou hodnotou 100 Kč za akcii. Výnos z prodeje by měl být asi 350 tisíc Kč (závisí na množství prodaných akcií obcemi).
 16. ZM bylo informováno o stavu prací na nové kanalizaci, z části ulice Šumavská a Budějovická - stavební povolení na přípojky bylo již vydané, na kanalizační řad se vyřizuje. Radou byla určena realizační firma ZEMSTAV. Práce by měla být provedena do konce roku 2001.
 17. ZM bylo informováno o přípravných pracích na vybudování nové kanalizace a ČOV Chodeč - zpracovává se žádost o dotaci , projektové práce by měly být hotovy do konce listopadu. Kanalizace Velešín-nádraží - žádost o dotaci z MZ byla podaná, zpracovává se projektová dokumentace pro stavební povolení a VŘ na dodavatele stavby.

Příští zasedání Zastupitelstva Města Velešín je 29. října 2001 od 18 hodin v malém sále restaurace U Zlaté podkovy

ing. Josef Valach
starosta města


ZMĚNA TELEFONNÍCH ČÍSEL

V rámci delimitací došlo k převodu správních činností - občanské průkazy, cestovní pasy, řidičské průkazy, evidence motorových vozidel - od Policie ČR k Okresnímu úřadu Č. Krumlov. I když sídlo uvedených činností zůstalo i nadále v budově Policie ČR, Okresního ředitelství, Tovární č. 165, Český Krumlov, je nutno připomenout, že došlo ke změně telefonních čísel na uvedené činnosti:
občanské průkazytelefon726520, 726521, 726522
cestovní pasytelefon726523, 726524
řidičské průkazytelefon726525
evidence motorových vozideltelefon726960 až 63

Žádáme proto občany, aby telefonní spojení na uvedené agendy nevyžadovali přes ústřednu Policie ČR, ale aby volali přímo telefonní linky.


SVOZOVÝ DEN

Velešínský zpravodaj, svozový den Rada města Velešín po bouřlivých konzultacích a názorových sporech, dospěla k rozhodnutí uskutečnit akci, která by měla být revoluční novinkou v organizaci sběru odpadových surovin. Zatím nikoliv pravidelnou, ale jednorázovou akci, která by měla zmonitorovat stav vědomí občanů, jejich reakci na tuto novinku a především, poskytnout občanům šanci se zbavit všeho nepotřebného co jim doma překáží v jeden jediný den bez toho, že by byli nuceni být v určenou hodinu a minutu na stanovišti sběru.

Samozřejmě jak to tak bývá při premiérách, vyskytly se některé nedostatky, které byly následně napraveny a radnice si z nich vzala poučení pro příště. Rada na svém jednání posoudila úspěšnost akce a z převážně kladných reakcí občanů souhlasila, aby se podobné akce
prováděly pro občany častěji. Poučeni z chyb, budeme tedy i v budoucnu schopni uspokojovat v tomto směru občany a přivítáme jakýkoliv podnět, který by nám pomohl tuto službu občanům poskytovat k jejich plné spokojenosti.

taj.


UPOZORNĚNÍ

Chceme upozornit spoluobčany na nově vyšlý zákon č. 261/2001 o poskytnutí jednorázové peněžní částky účastníkům národního boje za osvobození, politickým vězňům a osobám z rasových nebo náboženských důvodů soustředěných do vojenských pracovních táborů.

Zákon se vztahuje dále na občany České republiky, kteří byli vězněni mezi 25. únorem 1948 a 1. lednem 1990 /dále jen politický vězeň/. Zákon se vztahuje i na vdovy a vdovce.

Přesnější informace o nároku a výši peněžní částky poskytuje Česká správa sociálního zabezpečení Český Krumlov - tel. +420 380 777 111, která sepisuje, vyřizuje a ověřuje žádosti, které jsou dále zasílány do Prahy, kde se o nároku na výplatu rozhoduje. Nárok na výplatu je nutné uplatnit nejpozději do 31. prosince 2002.

A.H.


PŘEHLED ZAMĚSTNANCŮ ZŠ VELEŠÍN

Mgr. Božena Dvořákováředitelka školyhl. budova, 2. patro
Mgr. Josef Kopřivazást. ředitelehl. budova, 2. patro
Mgr. Jana Štěpánkovázást. ředitele,vých.poradcehl. budova, 2. patro
Třídní učitelé :  
Mgr. Věra Kyselovátřídní I. A1. pavilon,přízemí
Mgr.Iva Olšanovátřídní I. B1. pavilon,přízemí
Mgr.Anna Růžičkovátřídní I.C1. pavilon,přízemí
Mgr. Jarmila Vondrkovátřídní II.A1. pavilon,1. patro
Monika Kubovskátřídní II.B1. pavilon,1.patro
Eva Kohoutkováasistent tř.učitele1.pavilon, 1.patro
Mgr.Lenka Noskovátřídní III.A1.pavilon, 2.patro
Mgr.Zdeněk Vaclíktřídní III.B1.pavilon,2. patro
Mgr.Kamila Janákovátřídní III.C1.pavilon, 2.patro
Mgr. Ivana Táchovátřídní IV.A2.pavilon, 1.patro
Mgr.Veronika Havlovátřídní IV.B2.pavilon, 1. patro
Mgr. Radka Pfefrlovátřídní IV.C2.pavilon, 1. patro
Mgr. Vendula Jančářovátřídní V.A2.pavilon, 2. patro
Julie Gregorovátřídní V.B2.pavilon, 2.patro
Mgr. Marcela Zimekovátřídní V.C2.pavilon, 2.patro
Mgr. Petr Ondřichtřídní VI.Anový pavilon,1.patro
Mgr.Eva Bickovátřídní VI.Bnový pavilon,1.patro
Mgr.Antonín Trmaltřídní VII.Anový pavilon
Hana Štýfalovátřídní VII.Bnový pavilon
Mgr.Mariel Pfeifferovátřídní VII.C nový pavilon
Mgr. Hana Trajerovátřídní VIII.Anový pavilon
Mgr.Božena Bednářovátřídní VIII.Bnový pavilon
Mgr.Dana Grillovátřídní IX.A,vých.poradcenový pavilon,přízemí
Mgr.Eva Codlovátřídní IX.Bnový pavilon,přízemí
Učitelé bez třídnictví :  
Mgr. Jana Hrušková 2. pavilon, 1. patro
Mgr. Zdeněk Koukal hl.pavilon, 1. patro
Mgr.Jaroslava Lieslerová nový pavilon,1. patro
Jana Nováková nový pavilon,l.patro
Mgr.Eva Škopková nový pavilon, 1.patro

Školní družina - hlavní pavilon - 3. patro :
Dana Weiglová, vedoucí vychovatelka1.oddělení
Petra Homolková2.oddělení
Hana Langerová3.oddělení

Správní zaměstnanci školy :
Růžena Hrdáreferentka školyhl.pavilon,2..patro
Jaroslav Píchaškolníkhl.pavilon, přízemí
Uklízečky :Bohuslava Baldíkováhlavní pavilon,přízemí
 Ludmila Cifreundováhlavní pavilon,přízemí
 Václava Ertlováhlavní pavilon,přízemí
 Jaroslava Pechočováhlavní pavilon,přízemí
 Jaroslava Semerádováhlavní pavilon,přízemí
 Jaroslava Jiroušková - od 1.10.hlavní pavilon,přízemí
 Ladislava Smolková - od 1.10.hlavní pavilon,přízemí
Školní jídelna :  
Ludmila Táchovávedoucí ŠJhl.pavilon,1.patro
Anna Petráškovávedoucí kuchařkahl.pavilon,1.patro
Jana Šimkovákuchařkahl.pavilon,1.patro
Drahomíra Hoškovápom.kuchařkahl.pavilon,1.patro
Libuše Mražikovápom.kuchařkahl.pavilon,1.patro
Anna Kořenskápom.sílahl.pavilon,1.patro


ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOL. ROKU 2001/2002 V ZÁKLADNÍ ŠKOLE VELEŠÍN

Rozpis hodin, přestávky :
HodinaRozvrh zvoněníPřestávkaPoznámky
0. 7,35 - 7,40 
1.7,40 - 8,258,25 - 8,35 
2.8,35 - 9,209,20 - 9,40 
3.9,40 - 10,2510,25 - 10,35 
4.10,35 - 11,2011,20 - 11,30 
5.11,30 - 12,1512,15 - 12,25 
6.12,25 - 13,1013,10 - 13,15 
7.13,15 - 14,0014,00 - 14,05zkrácena na 5 minut
8.14,05 - 14,5014,50 - 14,55zkrácena na 5 minut
9.14,55 - 15,4015,40 - 15,45zkrácena na 5 minut
10.15,45 - 16,30 


PLÁN PEDAGOGICKÝCH RAD

Termíny :
28.8.2001, 12.11.2001, 21.1.2002, 8.4.2002, 24.6.2002, 27.6.2002


PLÁN INFORMACÍ RODIČŮM

10.9.2001 - pro žáky 1. ročníků a 6. ročníků
7.1.2002 - konzultace
3.6.2002 - třídní schůzka
12.11.2001 - třídní schůzka
8.4.2002 - konzultace

Provozní porady proběhnou podle potřeby jedenkrát měsíčně.


ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU

Zahájení školního roku v pondělí 3. září 2001.
Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 29. října a úterý 30. října 2001.
Vánoční prázdniny trvají od neděle 23. prosince do středy 2. ledna 2001.
Vyučování skončí v pátek 21. prosince 2001 a začne ve čtvrtek 3.ledna 2002.
Konec vyučování 1. pololetí je ve čtvrtek 31. ledna 2002.
Pololetní prázdniny jsou v pátek 1. února 2002.
Jarní prázdniny trvají podle rozpisu od pondělí 4. února do pátku 8. února 2002.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 28. března a pátek 29.března 2002.
Konec 2. pololetí je v pátek 28. června 2002.
Hlavní prázdniny jsou od pondělí 1. července 2002 do soboty 31. srpna 2002.
Začátek vyučování školního roku 2002/2003 je v pondělí 2. září 2002.

Zápis do 1. tříd proběhne ve dnech 15. a 16. ledna 2002.

Od 6. do 10.5.2002 proběhne fotografování tříd.
V týdnu od 13. - 17.5.2001 se uskuteční SPORTOVNÍ DEN ŠKOLY.


ŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY

Nepovinné předměty :
NáboženstvíZdeněk Vaclík
Pohybové a sportovní aktivityJana Hrušková
Zdravotní tělesná výchovaJana Hrušková
Sborový zpěvVendula Jančářová

Zájmové útvary :
Pěvecký kroužekVendula Jančářová
Dramatický kroužekMarkéta Ivanová
Kroužek výpočetní technikyVít Bednář
Kroužek folkových písníDana Weiglová
Tělovýchovný kroužekHana Langerová
Matematické kroužkyEva Codlová
Základy administrativyBožena Bednářová

Jiné aktivity :
2 oddělení náprav poruch učeníIva Olšanová
1 oddělení dyslexieVeronika Havlová
Oddělení logopedieVěra Kyselová

vedení školy


OPATŘENÍ KE SNÍŽENÍ VÝSKYTU RADONU VE 2. MŠ VE VELEŠÍNĚ

Radon je přírodní radioaktivní plyn, který vzniká přeměnou uranu obsaženého v zemské kůře. Pro člověka není nebezpečný ani tak samotný radon, jako jeho produkty přeměny, které jsou po vdechnutí zachyceny v průduškách a plicích a způsobují jejich ozáření. Jedná se však o velmi dlouhodobou záležitost. Obecně platí, že čím je koncentrace vyšší a čím déle je jí člověk vystaven, tím je vyšší riziko onemocnění. Proto omezuje vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 184/97 Sb. koncentraci produktů přeměny radonu v obytných místnostech tzv. směrnými hodnotami, které jsou 100 Bq/m3 pro stavby stávající.

Orientační měření v průběhu roku 1999 prokázalo zvýšený výskyt radonu ve třídě v přízemí mateřské školy. Měření v září - říjnu 2000 prokázalo průměrnou hodnotu 481 Bq/m3. Proto následovala opatření, prováděná v létě roku 2001 - utěsnění spár po obvodu stěn třídy a instalace odsávání vzduchu z kanálů rozvodu topení pod podlahou třídy. Následné měření vykázalo hodnotu 52,5 Bq/m3 - účinnost opatření je jednoznačná. Další měření po zahájení topné sezóny zaznamenalo hodnotu 100 Bq/m3. Protože v době vánočních prázdnin bude ve třídě provedena kompletní oprava podlah a výměna podlahové krytiny, je zde reálný předpoklad dalšího výrazného poklesu sledovaných hodnot.

Měření a následná opatření prováděla firma R - SERVIS z Českých Budějovic, které tímto děkujeme právě tak, jako starostovi města ing. Valachovi, jenž svým přístupem k problematice potvrdil, jak mu záleží na velešínských dětech a jejich rodičích.

Daniela Skalická
ředitelka 2. MŠ ve Velešíně


ODMĚNĚNÍ BEZPŘÍSPĚVKOVÉHO DÁRCE KRVE

Pan Pavel Randa přijal na 28. zasedání ZM veřejné poděkování Zastupitelstva za 60 bezpříspěvkových odběrů krve pro bližní, které nezná, kteří neznají jeho. Každé takové "dosažení úspěchu" v počtu nezištné pomoci někomu zachránit život, někomu pomoci k uzdravení je nutné ocenit i za strany města. Tak se také stalo. Randa se zařadil do seznamu 35 odměněných bezpříspěvkových dárců ve Velešíně od roku 1996. Panu Pavlu Randovi děkujeme i touto cestou a přejeme mu hodně pevné zdraví.

Bezpříspěvkovým dárcům krve připomínáme, že město oceňuje jejich záslužný čin finančními symbolickými odměnami a to:

za 10 odběrů 300,- Kč
za 20 odběrů 500,- Kč
za 40 odběrů 800,- Kč
za každých dalších 20 odběrů 1000 Kč

Je nutné donést nebo poslat na MěÚ Velešín potvrzení od transfúzní stanice nebo Červeného kříže o počtu odběrů.

ing. Josef Valach
starosta města


POZVÁNKA

Základní organizace Komunistické strany Čech a Moravy uskuteční 23. října 2001 od 18 hodin v malém sále restaurace Zlatá podkova své výroční jednání.

26.10.2001 od 17 hodin vzpomeneme u památníku obětí na náměstí ve Velešíně výročí vzniku samostatného československého státu.

28.12.2001 pořádá ZO KSČM tradiční generálku na Silvestra od 17 hodin v malém sále restaurace Zlatá podkova, hudba k poslechu a tanci Zelená melodie pana Karvánka.

Na všechny akce jsou občané zváni.

Jan Majer
předseda ZO KSČM Velešín


FESTIVAL HOUPAČKA OČIMA POŘADATELŮ

Na letošním již 4. ročníku integračního festivalu Houpačka začal organizační tým pracovat v lednu roku 2001.

Velešínský zpravodaj, svozový den

Letos jsme se kromě jiného zaměřili na kvalitní propagaci. Oslovili jsme starosty všech jihočeských měst a díky jejich pomoci se plakáty s logem Houpačka objevily na téměř všech vylepovacích plochách našeho regionu. Poprvé jsme také získali dva mediální partnery, Jihočeské listy a Radio Faktor.

Finanční podpora přišla již podruhé z Evropské unie, prostřednictvím programu přeshraniční spolupráce PHARE z fondu malých projektů. Uspořádat festival s mezinárodní účastí by však nebylo možné bez další pomoci od sponzorů z regionu. Všem, kteří nás podpořili patří velký dík. Hlavní sponzoři: OPV ZP 5000,- Kč, Creditanstalt 5000,- Kč, Jihostroj Velešín 5000,- Kč, firma Juda 3000,- Kč.

Velešínský zpravodaj, svozový den

Letošní ročník proběhl bez větších komplikací i díky pomoci dobrovolných pořadatelů v jejichž čele stály Kateřina Layrerová, Barbora Pavelková a Světlana Novotná. Velký kus práce odvedl Antoním Marek (zvaný Antonín topič Elektrárenský) a František Dychtl. S komunikací s našimi zahraničními partnery - organizací PROMENE z rakouského Pergu nám pomáhala Dana Foitlová. Dík patří i Daně a Otovi Neubauerovým, Janu Michálkovi, Mikimu Karausovi, Petře Tibitanclové a dalším. Ke zdárnému průběhu festivalu přispělo také vedení Základní školy ve Velešíně a práce dětí ZŠ při přípravě areálu. Zvláště velký dík patří paní Součkové, která bezplatně zpřístupnila celý areál "U Hamerníků".

Našeho festivalu se zúčastnilo celkem sto účinkujících a během celého dne, večera a noci přibližně čtyřista návštěvníků, i když nám letos počasí nepřálo tak jako v předchozích letech.

Velešínský zpravodaj, svozový den

Ze sedmi oslovených sociálních ústavů vystoupili chovanci z ÚSP Empatie, ÚSP Mačkov a ÚSP Logry. Obyvatelé DD Boršov přijeli jako diváci.

Festival Houpačka opět splnil svoje integrační poslání a věříme, že tato krásná tradice bude pokračovat i příští rok.

Všem, kteří mají zásluhu na dobré úrovni a zabezpečení HOUPAČKY 2001 patří veřejné poděkování.

Kamil Zeman, Petr Marek, Ondřej Pfeiffer, Marek Zeman, Michal Grill
hlavní organizátoři festivalu


HOUPAČKA 2001 - PODĚKOVÁNÍ

Děkuji všem, kdo přiložil ruku k dílu v přípravě, organizaci, pořadatelské službě, účinkujícím i sponzorům za jejich finanční příspěvek na to, aby HOUPAČKA 2001 měla dobrou úroveň a organizaci. Kromě již výše jmenovaných osob a institucí patří poděkování také KZ Kaplice za zapůjčení jeviště, firmě TOI TOI (mobilní WC), paní Kubešové za zdravotní dozor, panu Netočnému a panu Matysovi za hasičský dozor a panu Havlíčkovi za ozvučení a zapůjčení pódia v sadu.

ing. Josef Valach
starosta města


SVATOVÁCLAVSKÝ KONCERT

V neděli v podvečer se velešínský kostel svatého Václava zaplnil snad do posledního místa věrnými posluchači Velešínského chrámového sboru. V tradičním koncertu duchovní hudby si sbor připravil tentokrát dvě díla: líbeznou a posluchačsky vděčnou Missu solemnis francouzského skladatele Charlese Gounoda a velebné a náročné Te Deum Antonína Dvořáka. Jako v loňském roce i letos posílil řady zpěváků partnerský chrámový sbor z rakouského Ohlsdorfu a řady muzikantů se rozšířily o pomoc z Jihočeského divadla. Sólových partů se kromě paní Marie Peškové ujali Bohdan Petrovič a Svatopluk Sem. Již třetí rok provedení tohoto koncertu řídil ( a opět strhujícím způsobem ) dirigent Jihočeského divadla pan Petr Chromčák.

Úplně první tóny, které při koncertě zazněly, byly tóny harfy a pokud posluchač zavřel oči, téma Smetanova Vyšehradu navodilo poslech živého koncertu z rozhlasu.

Dvořákovo Te Deum bylo napsáno pro výročí objevení Ameriky Kryštofem Kolumbem a bylo provedeno v New Yorku krátce po nástupu Dvořáka na post ředitele newyorské konzervatoře. Dílo bylo tedy již komponováno v době, kdy byl skladatel dávno slavný a na vrcholu své umělecké tvorby, a proto nese všechny atributy jeho tvorby. Velká náročnost je kladena nejen na všechny hráče orchestru, ale i sólisty a sbor. Při prvních úderech kotlů se zdálo, že se snad řítí klenba kostela. A pak, když se přidal celý orchestr a posléze i sbor, zaplnily velebné tóny "Te Dea" celý kostel.

Missa solemnis Ch. Gounoda je jedno z mnoha jeho duchovních děl. Celá mše navozuje klid a pohodu posluchače. Nejen v částech, kdy zní harfa, člověk jako by cítil dotek nebe.

Provedení obou děl odměnili diváci účinkující dlouhotrvajícím potleskem. Celý koncert byl natočen a tak zůstane zvuková vzpomínka na podvečer naplněný krásou hudby.

Pravdivá zůstávají slova jednoho z členů sboru po konci koncertu: " Člověk nacvičuje celý rok, taková práce a pak je to celé za hodinu pryč !"

Ale věřme, že to stojí za to.

VJ


KRONIKA MĚSTA VELEŠÍNA

Velešínská obecní kronika byla založena v roce 1888. Bylo to při slavnosti uspořádané na počest čtyřicátého výročí panování císaře Františka Josefa I.

Prvním kronikářem se stal řídící učitel, Jan K. Mikyška. Vedl ji až do konce svého života. Údaje a jména o všech dalších kronikářích můžete najít v malé knížečce, která vypráví o životě městečka a jeho obyvatel od nejstarších dob až do dnešních dnů. Jmenuje se Dvě knihy o Velešíně autorů R. Jandové a M. Holakovského.

Právě pí. Jandová - učitelka, byla jednou z posledních kronikářek Velešína. Svou práci s kronikou ukončila 1.1.2000. Její nástupkyní se stala pí. Paťhová, která pracovala na kronice necelý rok.

Začátkem roku 2001 jsem byla požádána o vedení kroniky já. Nejprve jsem zpětně zpracovala podklady pro ukončení roku 2000. Nyní pracuji na shromažďování materiálů letošního roku. V současné době existuje šest dílů kroniky. Díl 1 - 5 je uložen v okresním archívu v Českém Krumlově. Díl šestý je na MěÚ. Vlastní kronika má tři části: hlavní knihu, obrazovou přílohu a výstřižkovou přílohu. Výstřižkovou část tvoří novinové výstřižky, týkající se dění v obci, důležité zprávy z republiky i ze světa. Z těchto zpráv se potom zpracuje stručný zápis do hlavní knihy. Tyto informace se doplní o přehled počasí a o zprávy o činnosti kulturní, společenské i sportovní, o kterých se třeba v novinách nepsalo.Obrazovou přílohu, jak již název napovídá, tvoří fotografie nalepené na čtvrtkách. A co fotografie zachycují ? Všechno, o čem si myslíme, že by mělo být zaznamenáno pro generace příští. Podklady musí být zpracovány do konce dubna následujícího roku. Potom se kronika předá na MěÚ, kde starosta města kroniku projde, podepíše a orazítkuje, tedy odsouhlasí. Na sestavování kroniky se mohou podílet i občané, dodáváním zajímavých zpráv i fotografií, buď na MěÚ nebo přímo kronikářce.

Jana Oháňková


TÝDEN KNIHOVEN

Od 8.10. - 14.10.2001 proběhne Týden knihoven. Při této příležitosti mohou čtenáři, kteří opomenuli včas vrátit knihy, přijít bez zaplacení upomínky. Současně zveme všechny občany i děti na Internet, který bude v tomto týdnu zdarma. Také nabízíme vyřazené knihy, které si můžete koupit v knihovně za minimální cenu. Chtěla bych poděkovat všem sponzorům a dárcům, kteří knihovně darovali knihy, časopisy nebo peníze. Vše je pečlivě uloženo a slouží všem čtenářům.

Vlasta Szabová


KULTURNÍ PROGRAMY V ŘÍJNU 2001

čtvrtek 4.10. od 16 hodin v zasedací místnosti MěÚ
JAZYKOVÝ KURS NĚMČINY pro pokročilé a začátečníky
První společná schůzka , na které se účastníci dohodnou o výuce. Účast je nutná ! Kursovné bude stanoveno podle počtu účastníků na školní rok 2001/2002.

čtvrtek 4.10. od 16 hodin v sále U Zlaté podkovy
ZAHÁJENÍ DĚTSKÝCH TANEČNÍCH
Přihlášky si děti mohou vyzvednout u svých třídních učitelů nebo u paní učitelky Olšanové, u které můžete i zaplatit kursovné. Zaplatit můžete také na odboru kultury nebo na hlavní pokladně MěÚ. Kurs bude mít 10 lekcí. Kursovné je 200,- Kč.

neděle 7.10. od 14.30 hodin v sále U Zlaté podkovy
SETKÁNÍ S DŮCHODCI
Tradiční setkání představitelů Městského úřadu se starší generací. Program "...zpívejte s námi" pro Vás připravila pošumavská kapela BOROVANKA z Klatov. Je sestavený z evergreenů lidové dechové hudby a slibuje příjemné odpoledne. Vstupné zdarma.

pondělí 8.10. od 14.30 hodin v Domě s pečovatelskou službou
POSEZENÍ S HELIGONKOU Odpoledne s pěknými písničkami a dvěma heligonkami. Program je určen pro obyvatele Domu s pečovatelskou službou a jejich blízké (po dohodě s paní Valíčkovou). Vstupné zdarma.

středa 10.10. od 8.30 a 10 hodin v malé tělocvičně ZŠ
KUK a CUK
Hudební program pro děti je určen pro děti ZŠ. Ostatní mohou navštívit představení po dohodě s Mgr. Janou Štěpánkovou. Vstupné je 25,- Kč.

neděle 14.10. odjezd v 7.30 hodin
TERMÁLNÍ LÁZNĚ V SRN
Zájezd do termálních lázní v Bad Fussingu. Přihlášky ihned na odbor kultury, kde dostanete také bližší informace. Odjezd z autobusového nádraží v 7.30 hodin. Cena je 500,- Kč.

čtvrtek 18.10. od 20 hodin v DK Vltava
ČECHOMOR
Známá folkrocková kapela, která vyniká svým osobitým podáním českých a moravských písniček. Zajišťujeme pouze vstupenky, doprava je vlastní. Uzávěrka přihlášek je 11.10.2001. Vstupné je 150,- Kč.

úterý 23.10. od 8.30 a 10 hodin v sále U Zlaté podkovy
FERDA MRAVENEC
Hudební program pro děti je určen pro děti ZŠ. Ostatní mohou navštívit představení po dohodě s Mgr. Janou Štěpánkovou. Vstupné je 25,- Kč.

P Ř I P R A V U J E M E

neděle 18.11. od 14 do 17 hodin v KD v Roudném
SETKÁNÍ HELIGONKÁŘŮ
Tradiční setkání příznivců hry na heligonku. Přihlášky ihned na odbor kultury. V případě dostatečného zájmu zajistíme dopravu autobusem. Vstupné na program je 30,- Kč. Jízdné a hodinu odjezdu stanovíme dodatečně.

Odbor kultury: úřední dny - pondělí a středa 7-11.45 12.15 - 17 hodin
telefon/záznamník/fax: +420 380 331 003, Miluše Havlisová


MARCELA KLIMEŠOVÁ PŘIVEZLA Z MISTROVSTVÍ SVĚTA STŘÍBRO
VELKÝ ÚSPĚCH, KTERÝ NELZE NECHAT BEZ POVŠIMNUTÍ.

Po přečtení článku v Jihočeských listech jsem poprosila Marcelu Klimešovou o malé povídání pro velešínský zpravodaj.

Milá a usměvavá dívka se trochu brání mému obdivu k vynikajícímu sportovnímu výkonu. Ona sama říká, že to není jenom její úspěch, ale má na něm zásluhu celý tým včetně trenéra. A nezapomíná ani na své začátky ve sportovním klubu taekwonda ve Velešíně, jehož je stále členkou. Bohužel už tady nemůže pokračovat, protože studuje VŠE v Praze a současně (dálkově) na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Ale kolika lidem se podaří tak dobře reprezentovat Českou republiku a navíc,aby přitom trošku té slávy padlo i na Velešín?! Během našeho povídání mi Marcela ochotně vysvětlila , jaké jsou v taekwondu disciplíny, ve kterých se soutěží. Že to jsou jednak přerážecí techniky, dále sportovní boj a technické sestavy. Také jsem se dozvěděla, že soutěž je limitována časem a hodnotí ji rozhodčí počtem bodů. Ale přiznávám, že jako člověk, který není příliš sportovně založený, mě víc zajímalo, jak dokáže dvacetiletá půvabná dívka skloubit studium a vrcholový sport. Marcela se jen usmívá a když přiznává, že vlastně 3x týdně má trénink a ostatní dny buď běhá, nebo chodí do posilovny.Je mi jasné,že sport, který si vybrala má moc ráda. Měla bych ještě dodat, že stříbro není její první vzácný kov, který získala. V roce 1997 se v Polsku stala Mistryní Evropy.

Chtěla bych Marcele poděkovat za ochotu přijít a popovídat si a hlavně také za čas, který mi věnovala. Ráda bych jí ještě jednou, tentokrát oficiálně poblahopřála ke stříbrné medaili a poděkovala za skvělou reprezentaci.

Havlisová Miluše


PODĚKOVÁNÍ

Chtěla bych touto cestou poděkovat učitelkám ZŠ, jmenovitě paní Jiřině Zegermachové t.č. na mateřské dovolené - naší sousedce, Ivě Olšanové, asistentce tř. učitele paní Evě Kohoutkové a paní vychovatelce ve školní družině za ochotu a přístup k mé dcerce Marušce , za péči, kterou jí po celý rok věnovaly.

Marie Gonová


SVOZOVÝ DEN 22.9.2001

V sobotu 22.9.2001 proběhlo zahřívací kolo svozových dnů ve Velešíně. Tento víkend byl zvolen s ohledem na zároveň probíhající celosvětovou akci "Ukliďme svět". Jako u každé nové věci jsme se nevyhnuli "porodním bolestem" a několika "drobným" chybám. Dohoda byla uzavřena s Technickými službami Kaplice na odvoz nebezpečného odpadu a interního materiálu. Odvoz železa, papíru a textilu si vzal na starost pan Mesároš ze Sběrných surovin.

Nikdo z nás nečekal tak obrovský zájem a takové množství materiálu. Rád bych poděkoval oběma aktérům svozu :
Technickým službám za speciální cenu, panu Mesárošovi za obrovské nasazení.

Zároveň prosím všechny občany o trpělivost a o podněty, které povedou ke zlepšení této služby. Speciální poděkování patří panu Klímovi (současný místostarosta), který tuto akci prosadil a naplánoval. Pokud máte nějaké nápady, návrhy a připomínky, dejte je prosím na Městský úřad a adresujte komisi životního prostředí. Děkuji.

Jiří Růžička


HUMANITÁRNÍ SBÍRKA VINCENCSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

Proběhne o víkendu 10. a 11.11.2001 v budově Základní školy, tzv. Síni tradic (přízemní místnost, kde se jinak konají volby a výstavy). V sobotu od 8 do 18 hodin, v neděli od 8 do 12 hodin.

Charita Broumov přijímá : textil, oděvy, obuv pouze novou, prací a čisticí prostředky, hygienické potřeby, polštáře a lůžkoviny, stany, vatové a péřové přikrývky, sportovní potřeby, školní pomůcky.
Nepřijímá : ledničky, staré sporáky, akumulátory, baterie, ředidla, televize, použité zdravotní potřeby, staré matrace, starý nábytek.

Přinesený materiál musí být řádně zabalen a převázán, umístěn do bytelných, pevných krabic nebo igelitových pytlů. Materiál bude ihned v následujícím týdnu odvezen do východních Čech a poté bude rozmisťován podle potřeby do ohnisek válečných konfliktů, část poputuje do Ukrajiny a Maďarska. Vincencské společenství, jehož prostřednictvím se sbírka uskutečňuje Vám děkuje za laskavé přispění svými dary na zmírnění utrpení a strádání lidí v různých koutech světa.

P. Řihoutová
VS Velešín


POMOZTE AFRICE

Komu z vás, našich občanů není lhostejný osud statisíců lidí, žijících na obrovském území třetího největšího světadílu světa - Africe, uprchlíků ze Súdánu, podvyživených ze Somálska, postižených záplavami v Mosambiku, strádajících politickými boji v Angole, Etiopii, Jihoafrické republice, atd.atd. ........ prosím pomozte !

VYSTŘIHUJTE ZE SVÉ KORESPONDENCE ZNÁMKY a to následujícím způsobem: Obálky s českými i zahraničními známkami vydanými po roce 1989 je nutno stříhat 1 cm od obvodu známky nebo nechat celé.

Obálky s českými i cizími známkami, vydanými před rokem 1989 je lepší nechat celé, možno také vystřihovat známky po obvodu (kdo nechce zveřejňovat svou adresu).

V Africe tyto známky slouží místo peněz jako platidlo. Afričané si za ně pořizují základní potraviny, obuv, ošacení a léky. Známky jsou jim zasílány z celého světa prostřednictvím humanitárních organizací, v České republice je to Charita se sídlem na Moravě.

Jak můžete přispět svou pomocí ?
Ve vestibulu Městského úřadu bude od 1.11.2001 umístěna závěsná bednička s nápisem: ZNÁMKY PRO AFRIKU, kam můžete známky vhazovat. Naše společenství bude bedničku pravidelně vybírat a odesílat do Charity.

Děkujeme mnohokrát za Vaši ochotu pomoci a přispěti na dobrou věc.

P. Řihoutová
VS Velešín


MUSEUM VOSKOVÝCH FIGURÍN

Tento náš tip na výlet můžete využít i v nepříznivém počasí a není tak náročný na Váš čas, protože WAX MUSEUM najdete v Českém Krumlově. Denně od 9 do 20 hodin si můžete prohlédnout mnoho historických nebo prostě známých osobností. Když výlet spojíte s prohlídkou historické části Českého Krumlova, jistě nebudete litovat.

Novinkou je ve sklepeních českokrumlovské radnice je Muzeum útrpného práva. Na 400 čtverečních metrech byla instalována výstava mučících nástrojů a historie útrpného práva. Otevřeno je denně od 9 do 18 hodin.

H.M.


MĚSTO VELEŠÍN VYPISUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

na 2 strážníky Městské policie.

Požadavky :

 • ukončená ZVS
 • věk nad 21 let
 • minimálně vyučen ve 3letém oboru
 • dobrý zdravotní stav
 • morální bezúhonnost (netrestán pro úmyslný trestný čin)

  dále
  na obsazení 1 pracovníka odboru investic Městského úřadu.

  Požadavky :

 • ukončená ZVS
 • minimálně ÚSO - stavební
 • zkušenosti s vedením stavebních činností a rozpočtováním stavebních prací
 • znalost práce na PC

  Nabídky zasílejte na :
  Městský úřad
  náměstí J. V. Kamarýta č. 76
  382 32 Velešín.

   


  © Sdružení k vytvoření financování a správě informačního systému regionu Český Krumlov, 2001
  Počet přístupů na tuto stránku od 27. dubna 2000 : TOPlist 0