ARCHIV 2000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Znak VelešínaVelešínskýVelešínský
     ZPRAVODAJZPRAVODAJ


říjenříjen
20002000


CO MĚSTO DĚLÁ PRO MLADÉ OBČANY

V souvislosti s vyžadováním zákazu koupání v přehradě pracovníky Povodí Vltavy z důvodu absolutního nerespektování zákazu vstupu do prvního ochranného pásma přehrady, kdy naše motorizovaná mládež na malých motocyklech jezdila až k vodě, kdy se začalo u vody i stanovat ( včetně rozdělávání ohňů ), kdy po návštěvnících u vody zůstávaly na březích odpadky, snesla se na radnici ostrá kritika, že pro mládež nic město nedělá, že nejsou diskotéky, že není KINO, co je ve Velešíně městského, proč musí velešínská mládež jezdit na diskotéky do okolních vesnic , kde se mají občané koupat apod.

Dokonce nám jedna mladá dívka sdělila, že je chytřejší než my všichni na radnici, i když má jen základní vzdělání a je jí teprve 17 let ( pak se ukázalo, že byla účastna krádeže benzínu z auta v Českém Krumlově při návštěvě diskotéky ).

Vedení města je kritizováno za to, že jsme postavili čekárnu pro cestující a to se stalo doupětem omladině, která nerespektuje zákaz kouření ( strhává tabulky zákazu kouření ), povalující se mládež ( mladiství ) popíjí alkohol v čekárně, zabraňuje starším lidem vstupu do čekárny, když jí okupují, špinavé boty si klidně dávají na sezení atd. a to vše pod dohledem dospělých. Jsme kritizováni za to, že nic neděláme ( i s policií ) proti vandalům, že řidiči nerespektují dopravní značky ve městě atd. Vedení města je hloupé, protože napřed jsme prý koupili prodejnu Nad Cihelnou, pak jsme ji prodali a stavíme novou. Ve výčtu kritických pohledů a názorů se dá pokračovat. Toto ale není účelem článku. Dovolím si obrátit hledí trochu jiným směrem, směrem ke kritikům. Konstatuji, že nejsem proti kritice, proti kritice, která je vyřčena na základě znalosti věci, na základě zvážení okolností a možností. Jsem proti kritice pivní a hloupé, která má za cíl pomluvit, za cíl škodit.

Nechci se v tomto článku vyslovovat k jednotlivým problémům. Všichni občané mají možnost a právo být informováni přímo na radnici a to oficiálně o všech akcích, které město koná. Každý občan si může koupit Velešínský zpravodaj ( za pouhé 2,- Kč ), kde jsou informace o akcích a o problémech, každý občan může přijít vždy na zasedání městského zastupitelstva a může se ptát na cokoliv, v rámci časových možností. Každý občan se může jednou měsíčně zúčastnit besedy se starostou vždy první neděli v měsíci od 9 hodin v kanceláři starosty. Každá občanka se může zúčastnit besedy se starostou vždy první středu v měsíci od 14 hodin v malém sále restaurace U Zlaté podkovy.

V souvislosti s narůstajícími problémy s veřejným pořádkem ve městě by bylo vhodné a uvažuji o tom navrhnout pořádání pravidelných setkání s mládeží ( se členy městské rady nebo se členy městského zastupitelstva ).

Pro zlepšení veřejného pořádku ve městě byl dán na posledním zasedání městského zastupitelstva podnět městské radě zabývat se otázkou zřízení městské policie.

Položím Vám čtenářům několik otázek - sami si odpovězte.

1.

Kdo zodpovídá za mladé občany i 14leté, kteří se opíjí na veřejných hudebních produkcích ( město ? rodiče ? číšníci ? )

2.

Kdo zodpovídá za nezletilé, kteří kouří, popíjejí alkohol a dělají nepořádek v autobusové čekárně ( město ? rodiče ? kolemjdoucí, kteří nijak nereagují ? policie ? )

3.

Kdo zodpovídá za konání dětí - projevy vandalismu na veřejném majetku ( město? policie? škola? rodiče? )

4.

Kdo zodpovídá za trestnou činnost mladistvých ( město? škola? rodiče? policie? )

5.

Kdo zodpovídá za nepořádek, který nechávají děti za sebou na hřištích, na veřejných prostranstvích, někdy i "pod dohledem" rodičů ( město ? policie? škola ? rodiče? )

6.

Kdo zodpovídá za mladíky na malých motocyklech, že nerespektují dopravní předpisy a policie je jim k smíchu ( město ? rodiče? policie ? škola ? )

7.

Kdo zodpovídá za děti, které už na základní škole zkouší užívat drogy ( město ? škola ? rodiče ? policie ? )

8.

Kdo zodpovídá za drzé sprostoty dětí vůči dospělým, kteří je napomínají ( město? policie ? škola ? rodiče ?)

Z jednotlivých odpovědí vyplývá, že hlavně rodiče jsou odpovědni za své ratolesti, nikdo a nic na světě z nich tuto odpovědnost nemůže sejmout ani důvod pracovního zaneprázdnění, dojíždění, nezaměstnanosti. Nejsou-li "vinni" před zákonem ( mnohdy bohužel ) jsou vinni morálně a jejich nepéče o děti se jim jednou může vrátit.

Špatná je kritika směrem na radnici nebo policii - to jsou instituce, dá se říci represní a nemohou být hlavním a účinným prvkem v nápravě dětí. Policie ani radnice nemůže být všude a vždy, právě v okamžiku, kdy se něco někde děje. Domnívá-li se někdo, že bude-li ve městě městská policie, děti budou hodnější, vychovanější, je na omylu. Tím se příčina špatné výchovy ze strany rodičů ( a možná i trochu školy ? ) neodstraní. Řekneme-li nedá se nic dělat, taková je doba, pak nikoho nekritizujme, nechme věcem volný průběh, nechme dále vandaly demolovat kde co, nechme děti aby se opíjely již od raného mládí, nechme děti přepadávat lidi, volně užívat drogy. Chceme toto ? Ptám se hlavně rodičů, prarodičů, také učitelů, členů zastupitelstva , i policie, ale i všech občanů. Ptám se ale také mladých lidí. Chcete, aby z Vás vyrostli řádní občané nebo aby z Vás byli občané mírně řečeno problémoví ( u některých náznaky jsou již patrné )? Každý z pozice svého začlenění do společenství kde žije by si měl odpovědět, zda za prvé, koná nebo se snaží konat svoji povinnost vůči dětem svým, ale i ostatním a za druhé, zda se snaží udržovat nebo pomáhat udržovat nezkrotná individua v určitých mezích minimálního vlivu na mladé.

Nechci a ani nemohu poučovat každého co, kdo, kdy a jak by měl dělat. Nemůžete-li ale Vy přímo na místě zakročit nebo nějak zasáhnout, pak volejte policii, oznamte událost rodičům nebo na radnici. I tím pomůžete. Mnohokrát jsem psal, že nejde o žádné "práskání" ani udávání, jde o pomoc proti škůdcům. Městské zastupitelstvo se skládá z občanů města, každý má svoji rodinu,, různé názory na věci, problémy. Jedno je ale jisté, Městské zastupitelstvo je povinno se problémy veřejného pořádku zabývat, v této věci může být kritika oprávněná, otázkou zůstává, nakolik mohou být opatření efektivní, budou-li činěna opatření jen ze strany města a stranou zůstanou rodiče, škola, policie, veřejnost.

A co dělá město pro mladé ?

Je jasné, že děti potřebují činnost, kde se mohou vyžít a vybít svoji energii - k tomu slouží hlavně sportovní kluby - u nás dnes: tenis, kopaná, košíková, bruslení, hokejbal, odbíjená, Taek-wondo, nohejbal, Cykloklub, cvičení na nářadí, aerobic pro mladé dívky a ženy, zájmové kluby, kroužky - liga lesní moudrosti, junák, ZUŠ, kroužky při ZŠ, kynologové. Je toho málo ?

Kulturní zařízení může podle přání s uvážením zájmu a nákladů zorganizovat individuální akce skupin - tato výzva byla vyřčena již mnohokrát. Až se dostaví "KINO", vzniknou nové možnosti různých akcí. V současné době se zpracovává projektová dokumentace a práce by mohly začít v první polovině r. 2001. V r. 2002 by mohlo toto potřebné zařízení zahájit provoz. V tomto roce město investovalo do sportovních zařízení značné finanční prostředky - hřiště za ZŠ - 450 tisíc Kč, hřiště pro hokejbal 1,1 mil. Kč. Díky šikovnosti a umu dětí v ZŠ pod vedením učitelek vyhrály děti v soutěži "Opavia dětem" sportovní zařízení v hodnotě 850 tisíc Kč. Dnes je již v provozu.

Městské zastupitelstvo uvolnilo z městského rozpočtu v tomto roce finanční částku přes 300 tisíc Kč právě na podporu sportovních klubů a zájmových organizací dětí.

Je to málo ? Otázka 17tileté dívce, která kritizuje to, že se nic pro mladé ve Velešíně nedělá. Možná ani neví co se zde pro mladé dělá. Mladí by měli také sami přiložit ruku k dílu a ne jen čekat, co pro ně někdo udělá ( například autobusovou čekárnu, kterou "obhospodařují" mladí, kdy je výsledek práce - špína, smrad ). Všem občanům, kteří vedou kluby, organizace dětí patří dík. To, že je zde tolik možností vyžití dětí patří jim - rodičům, kteří pochopili, že k výchově dětí svých, ale i ostatních patří věnovat se jim a nečekat, až město vše zařídí. Město může pomoci, ale nemůže nahradit dobrovolnou práci rodičů. V tom je také kus pravdy. Jsou rodiče, kteří potřebují své děti odložit někam, aniž by pomohli, i když by mohli pomoci, ale umí pouze kritizovat, že se ve Velešíně pro děti nic nedělá. Otázka zní a co dělají ONI PRO SVÉ DĚTI ? Všechny názory jsou mé vlastní, neprojednané ani v radě, ani v zastupitelstvu.

ing. Josef Valach
starosta města


CO ROZHODLO 18. ZASEDÁNÍ MĚSTSKÉHO ZASTUPITELSTVA

11. září zasedalo Městské zastupitelstvo a toto je výňatek z rozhodnutí:

MZ odložilo na září 2001 jednání o vybudování nového pohřebiště

MZ schválilo zadání diagnostiky městských komunikací firmou Stavby silnic a železnic - studie bude sloužit k plánování postupné ( nebo úplné jednorázové ) kompletní opravy jednotlivých ulic včetně chodníků a veřejných prostranství.

MZ neschválilo pokračovat ve zpracování dokumentace na rekonstrukci autobusového nádraží

MZ neschválilo rekonstrukci teletníku na výkrmnu prasat v předložené podobě ( 1000 prasat ), požaduje přepracovat záměr rekonstrukce s cílem zlepšení stavu životního prostředí oproti dnešnímu stavu.

MZ schválilo snížení úrokových sazeb o 1% až 2% na půjčky občanům z fondu na opravu a modernizaci bytového fondu ( 19. zasedání MZ projedná změnu obecní vyhlášky s platností od 1.1.2001 ).

MZ schválilo změnu č. 6a ( zástavba v intravilánu města ) a č. 6c ( zástavba prostoru v Krumlovské ulici u křižovatky s E55 ) územního plánu SÚ Velešín.

MZ schválilo vybudování schodiště z ulice Na Hvízdalce v proluce mezi domy dle návrhu fy Ertl a schválilo zadat práci firmě ERTL dle nabídky ( cca 220 tis. Kč ).

MZ schválilo zřízení opravny aut v domě č.p. 96 v ulici V Domkách na drobné opravy.

MZ schválilo provozování nové prodejny NAD CIHELNOU formou pronájmu. Městská rada vypíše výběrové řízení.

Městské zastupitelstvo schválilo kupní smlouvy /24/ na prodej částí obecních pozemků v zahrádkářské kolonii ( u trati ČD ).

MZ uložilo Městské radě zabývat se otázkou zřízení Městské policie z důvodu zhoršování se veřejného pořádku ve městě.

MZ vzalo na vědomí nabídku dědiců nemovitosti č.p. 65 a pozemků na prodej městu a pověřilo 3člennou komisi pro jednání s dědici o podmínkách /jedná se o částečně vyhořelý dům na náměstí - Kamarýtovec/.

MZ schválilo smlouvu s architektonickou kanceláří na zpracování projektu na dostavbu "kina". Projekt by měl být hotov cca do konce března 2001.

MZ schválilo dokončení zateplení a fasády na budově radnice - provede firma Sumeraurer.

ing. Josef Valach
starosta města


BESEDA S PODNIKATELI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A ZADÁVÁNÍ PRACÍ OD MĚSTA

Městská rada na podnět jednoho projektanta - podnikatele rozhodla, že dne 18.10.2000 ve středu uspořádá besedu s podnikateli, kteří dostávají zakázky na práce pro město a nebo mají zájem o zakázky charakteru - zpracovávání projektů, realizace staveb, služby apod. Začátek besedy je v 17 hodin, místo konání - zasedací síň na radnici. Cílem besedy je vyjasnění vztahů město - podnikatelé v oblasti zadávání zakázek pro město.

ing. Josef Valach
starosta města


VE VELEŠÍNĚ MÁ BÝT PITNÁ VODA Z PŘEHRADY DO KONCE ROKU 2000

Ještě v tomto století a tisíciletí bychom se měli dočkat pitné vody z vodovodního řadu, která se vyrábí v úpravně vody v Plavu, z Římovské přehrady.

Tato informace není omyl, ale je to realita. Na napojení Velešína se usilovně pracuje a schematicky jde o přivedení vody z přehrady přes Český Krumlov do Netřebického vodojemu, odkud bude již dnešní cestou putovat i do Velešína. Napojením vodovodního řadu na systém zásobování území z úpravny vody v Plavu bychom měli dostávat do domácností i provozoven pitnou vodu celoročně trvale stabilní, na rozdíl od dnešního stavu , kdy je kvalita vody závislá na množství dešťových srážek a úpravna v Pořešíně nestačí vodu kvalitně upravit. Při přepojování vodovodního řadu budou nucená krátkodobá opatření s výpadky dodávek pitné vody, o čemž budeme včas pracovníky VaK informováni.

Investorem akce je Jihočeský vodárenský svaz, majitel úpravny vody v Plavu a majitel vodovodních systémů. Práce na přepojování provádí VaK a.s. České Budějovice, správce vodovodních systémů JVS. Tato informace je podávaná na základě dopisu z VaK z 20.9.2000 a na základě telefonického doplnění informace od ředitele divize VaK pana Josefa Ungera.

Věřme, že všechny práce budou probíhat tak, že slíbený termín do konce roku 2000 bude dodržen.

ing. Josef Valach
starosta města


55 LET VÝROČÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

1. září 2000 oslavila mateřská škola ve Velešíně 55-leté výročí svého založení. Pozvané dosud žijící zaměstnance přivítala ředitelka MŠ a děti z nejstarších tříd s hudebním programem. Oslavy se též zúčastnili - ředitelka Školského úřadu, referentka pro mateřské školy a starosta města Velešín. Současní zaměstnanci mateřských škol se předem postarali o zorganizování oslavy, dárky zúčastněným, úpravu areálu a občerstvení. Učitelky MŠ vyzdobily chodby dětskými výtvarnými pracemi a fotografiemi. K nahlédnutí byla i kronika MŠ spolu s fotodokumentací. Přítomní si prohlédli areály mateřských škol, kde měli možnost porovnat přítomnost s minulostí. Byli příjemně překvapeni. Tato akce byla zakončena přátelským posezením a vzpomínáním.

55 let výročí mateřské školy ve Velešíně

kolektiv učitelek MŠ


NOVÉ VEDENÍ NA ZŠ A ORGANIZAČNÍ ZMĚNY VE ŠKOLSTVÍ

1.8.2000 nastoupila do nové funkce ředitelky Základní školy Mgr. Božena Dvořáková, která vystřídala bývalou ředitelku Janu Novákovou, která v této funkci působila od roku 1993. Paní Nováková zůstala i nadále na škole učit na plný úvazek.

Na základě konkurzu, který proběhl na jaře tohoto roku, byla po splnění konkurzních podmínek 6tičlennou porotou složenou z odborníků a zástupce města do této funkce vybrána bývalá zástupkyně ředitele Školského úřadu v Českém Krumlově a referentka pro problematiku základních škol na okrese - Mgr. Dvořáková.

Její první dojmy z nového působiště jsou příznivé. "..... s pedagogickými i správními pracovníky jsem již seznámena a prozatím spokojena....." zněla odpověď nové ředitelky na dotaz ohledně pracovních a kolegiálních vztahů.

Dále se nová ředitelka rozhovořila o připravovaných změnách ve školství: "....... do budoucna, snad již v příštím roce by základní škola měla mít dvojí vedení. Po plánovaném zrušení Školského úřadu převezme kompetence Okresní úřad, jež je státní orgán a Krajský úřad v Českých Budějovicích, jež bude mít statut samosprávního celku. Takže nad vzájemnou spoluprací se vznáší otazník. Jak se bude vše vyvíjet, ukáže teprve budoucnost......" zakončuje své vyprávění s úsměvem na tváři. Vtom již zvoní telefon. Loučím se a děkuji za rozhovor. Ředitelka se také loučí s omluvou, ale neodkladné záležitosti náročné pedagogické práce nečekají.

Pavla Řihoutová


ZÁJMOVÉ KROUŽKY NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE
Pro školní rok 2000/2001 byly na ZŠ otevřeny tyto zájmové kroužky:

Pěvecký

vznikl pro 1. stupeň ZŠ, vedoucí je paní Jančářová

Dramatický

vede Markéta Ivanová

Kroužek výpočetní techniky

 

Výtvarný

vznikl pro 2. stupeň ZŠ, vede Renata Hechtbergerová a Iva Hintermüllerová

Kroužek folkových písní

vede Dana Weiglová

Tělovýchovný

vede vždy v pondělí od 15 do 16 hodin Hana Langerová, kroužek je veden v rámci družiny, ale mohou se ho zúčastňovat i děti nenavštěvující družinu

Základní umělecká škola

výtvarný obor má na ZŠ detašované pracoviště ( jednu třídu ) vede Iva Opekarová.

P.Ř.


SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ NOVÉHO SPORTOVIŠTĚ

se uskutečnilo ve čtvrtek 14.9.2000 ve 14 hodin za přítomnosti ředitelky Základní školy - Mgr. Dvořákové, zástupce firmy Opavia Pavla Krejčího, místostarosty města Dalibora Janáka a moderátora TV Nova Slávka Boury. Úvodní slovo měl pan Pavel Krejčí, poté bylo dáno slovo ředitelce školy - Mgr. Boženě Dvořákové, která poděkovala firmě za její velkolepý dar škole a městu. Náklady na vybudování sportoviště se pohybovaly kolem 865 tisíc Kč. Poté předal pan Krejčí ředitelce předávací listinu firmy Opavia k užívání tohoto skateboardového parku a ostatního dodaného zařízení. Zatím je listina uložena v kanceláři ředitelky a čeká na své umístění na některém z vhodných míst v budově školy. Fakticky zahájila užívání sportovního areálu paní ředitelka odpálením míčku floorballovou hokejkou, což se jí podařilo na 2. pokus. Následovaly soutěže a sportovní ukázky na vybudovaných sportovištích. Areál tvoří dva stoly na stolní tenis, dva a půl metru vysoká horolezecká stěna, dětský tělocvičný koutek, skateboardová dráha a univerzální sportovní hřiště pro různé druhy míčových her - např. pro košíkovou, házenou, odbíjenou, floorball apod.

Slavnostní otevření nového sportoviště ve VelešíněSlavnostní otevření nového sportoviště ve VelešíněSlavnostní otevření nového sportoviště ve Velešíně

Ve druhé části programu proběhlo vyhodnocení třech soutěží ve třech kategoriích. Odměněno bylo tedy devět soutěžících. Soutěžící na třetím místě byli odměněni sladkostmi firmy Opavia, umístění na 2. místě získali kšiltovky a křídy a výherci na prvním místě získali každý skateboard, na kterém museli ostatním jízdu názorně předvést. Na závěr programu přinesli pracovníci Opavie koše naplněné sladkými dobrotami, které rozdávali přítomným dětem.

Slavnostní otevření nového sportoviště ve VelešíněSlavnostní otevření nového sportoviště ve Velešíně

P. Řihoutová


JMÉNEM TĚCH KTEŘÍ SE BRÁNIT NEMOHOU
Zásluhou členů obecní rady máme velmi slušně upravené místo posledního odpočinku pro naše spoluobčany ve Velešíně. Je to prokázaná poslední čestná pocta. Ptám se, kdo z nás civilizovaných lidí, dokáže tak bezcitným a nedůstojným způsobem urážet památku našich zesnulých tím, že ničí nákladné, slušně upravené hroby a zcizuje a ničí bezmyšlenkovitě co se dá. Byl-li někdy někdo svědkem této události, prosím oznamte to na příslušném úřadě a přispějete tak k rychlejšímu objasnění věci. Děkuji.

Marie Rypková


Z ČINNOSTI ZO KSČM VELEŠÍN
Základní organizace KSČM oznamuje spoluobčanům, že v úterý 24.10. 2000 se uskuteční od 19 hodin v malém sále U Zlaté podkovy představení kandidátů pro volby do samosprávního orgánu Českobudějovického kraje. Znovuzřízení krajů výrazně ovlivní život regionu, přijďte se informovat jak.

Jan Majer


ASOCIACE SPORTU PRO VŠECHNY
Sportovní klub Velešín zahájil a to pondělím dne 11.9.2000 pravidelnou činnost pro rok 2000/2001.

Pondělí- bodystyling - vede od 19 hodin Zuzana Kyselová
všeobecná gymnastika - vede od 20 hodin Eva Veselá
Úterý- aerobic mix - vede od 20 hodin Alena Prokešová
   
čtvrtek- step aerobic - vede od 19.30 hodin Lenka Šípková
úterý, středa- dětský aerobic
čtvrtek- cvičení rodičů s dětmi

P.Ř.


KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA NABÍZÍ

úterý 3.10. od 8 hodin U Zlaté podkovy
O LÍNÉM ČIPEROVI
Pohádka pro žáky 1. - 3. tříd základní školy
Vstupné je 20 Kč

čtvrtek 5.10. od 16 hodin v zasedací místnosti MěÚ
JAZYKOVÝ KURS NĚMČINY
Informativní schůzka pro zájemce o kurs.

neděle 15.10. od 7.30 hodin - zájezd
TERMÁLNÍ LÁZNĚ V BAD FUSSINGU - SRN
Cena zájezdu je 220 Kč včetně pojištění. Vstupné do lázní je 12 DEM, děti 6,5 DEM.

pondělí 16.10. od 19.30 hodin v KD Vltava
VLASTA REDL
vystoupí se svou kapelou "Každý den jinak". Vlastní doprava.
Vstupné 130-150 Kč.

pondělí 16.10. od 19 hodin v Českých Budějovicích
JEN PRO TEN DNEŠNÍ DEN
Člen činohry Petr Hanus zve do svého programu přátele na veselé povídání. Tentokrát pozval Otakara Brouska ml., Jaroslavu Červenkovou a Jana Dvořáka.
Vlastní doprava. Vstupné 60-80 Kč

čtvrtek 26.10. od 20 hodin v DK Slavie
REBELS
Koncert kapely, která se po třiceti letech vrací na naši hudební scénu ve složení: Jiří Korn, Zdeněk Juračka a Karel "Káša" Jahn.
Vstupné je 120,- Kč.

úterý 31.10. od 19 hodin v DK Metropol České Budějovice
NOC V BENÁTKÁCH - Johann Strauss
Italská komediální opereta, která měla premiéru v Jihočeském divadle letos v dubnu.
Odjezd z parkoviště Jihostroje v 18.10 hodin. Vstupné 110 - 120 Kč

 

PŘIPRAVUJEME

pondělí 13.11. od 19.30 hodin U Zlaté podkovy
JIŘÍ KRAMPOL
Vyprávění populárního herce.

neděle 12.11. a neděle 26.11. od 7.30 hodin
BAD FUSSING - SRN

neděle 19.11. od 14 hodin v Roudném
SETKÁNÍ HELIGONKÁŘŮ
Autobus bude odjíždět ve 13 hodin z parkoviště Jihostroje. Přihlášky už nyní přijímá KZ. Cena je celkem asi 45 Kč.

22.12.2000 se v českobudějovické sportovní hale uskuteční koncert
KAREL GOTT A JEHO HOSTÉ "ČESKÉ VÁNOCE 2000"
Přihlášky už nyní přijímá Kulturní zařízení.

 


© Sdružení k vytvoření financování a správě informačního systému regionu Český Krumlov, 1998
Počet přístupů na tuto stránku od 27. dubna 2000 : TOPlist 0