ARCHIV 2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Znak VelešínaVelešínský
     ZPRAVODAJ


Září
 2002


ZÁPLAVY A NAŠE POMOC

Jsme za první polovinou roku 2002. V době takzvané okurkové sezóny, kdy se zpravidla má dít co nejméně událostí, to ale v letošním roce neplatí. Není to dávno, co velká část naší země prožívala velké bolesti, způsobené záplavami, jejichž následky budou provázet mnoho našich spoluobčanů ještě mnoho měsíců a let. O povodních, o smutných osudech lidí, se mnoho psalo, mnoho bylo ukázáno v televizi, mnoho mnozí z nás viděli na vlastní oči. Naše město a jeho okolní části bylo ušetřeno této katastrofě díky své poloze.

Při první přívalové vlně byly ve Skřidlech ohroženy zaplavením tři domky, z toho dva trvale obydlené. Tam zasahovali přivolaní hasiči z Českého Krumlova, naše hasičská jednotka a zaměstnanci naší radnice. Ve srovnání s osudy lidí a následky přívalových dešťů v jiných částech okresu, kraje a republiky, šlo o drobnost. Ale i z tohoto stavu budeme muset do budoucna činit opatření, aby se rizika následků zmenšila na minimum.

Naše město nabídlo pomoc starostům postižených obcí Římov, Doudleby, Plav, Roudné. Nabídku přijal pouze starosta z Doudleb a požádal nás o jednorázovou pomoc na likvidaci dřevin kolem řeky. Přihlásili se občané : Zikmund Karel, Řešetka, Německý Ladislav, Mráček Michal, Šmíd Václav.

Dne 16.8.2002 s motorovými pilami likvidovali naplavené dříví v Doudlebech. Patří jim vřelé díky za tuto pomoc.

Naši hasiči nebyli krizovým štábem okresu nikam nasazeni. V místě své působnosti na žádost občanů odčerpávali studny a sklepy.

Zastupitelstvo města na zasedání dne 2.9.2002 rozhodlo vyhlásit finanční sbírku města na pomoc pro občany a obce, sdružení obcí a měst POMALŠÍ. Hned po jejím povolení Krajským úradem budete moci na radnici vložit do zapečetěné pokladničky podle svých možností finanční hotovost. Město uvolní ze svého rozpočtu částku 50 tisíc Kč jako vklad do této sbírky. Sbírka bude do konce měsíce září. Hotovost bude pak zaslána na podúčet sdružení obcí a měst POMALŠÍ. Rozdělení částek bude pod dohledem všech členů (obcí a měst Pomalší) do nejpotřebnějších obcí. V Pomalší je sdruženo 18 obcí a měst od Kaplice až po Roudné.

Město bylo nápomocno Křižovníkům (p. Hruška) při sběru věcí pro postižené povodněmi. Byla vyhlášena sbírka od 19. - 23. srpna. Věcná pomoc byla úspešná také.

Touto cestou děkujeme všem vám spoluobčanům, členům naší hasičské jednotky - p. Netočnému Fr., p. Janu Žlunkovi, p. Zdeňku Žlunkovi, p. Jiřímu Hodovi, p. Vlažnému st., p. Michalovi Diorkovi, p. Vlažnému ml., p. L. Brožkovi, p. Rad. Papouškovi, p. Dvořákovi. Poděkování patří i p. Persánovi st. i p. Persánovi ml., ze Skřidel, kteří sousedskou pomocí zabránili zaplavení domu p. Wolemanové a manželům Novotným tím, že odčerpávali vodu z okolních domů a budovali hráze.

Naši pracovníci p. Šmíd, p. Robert Kováč, p. František Zeman operativně činili opatření při odvádění vody od domů p. Wolemanové a manželů Novotných ve Skřidlech v kritických chvílích vodních přívalů.

Nejvíce zaplaveny byly zahrádky v zahradní kolonii kolem trati ČD, kde se vylil místy potok, vedoucí ze Skřidelského rybníka. Vylitá voda zaplavila záhony, skleníky a mnohdy natekla i do sklepů zahradních chat.

Za všechny známé i neznámé občany, kterým pomohla vaše pomoc v kritických okamžicích, i kterým vaše pomoc bude poskytnuta v následných dnech a měsících, patří srdečné díky.

Ing. Valach Josef
starosta města


PLYNOFIKACE VE VELEŠÍNĚ

probíhala v letech 1996 a 1997, plynofikace Nádraží pak v letech 1999 až 2000.

Většina domů má plynovou přípojku zavedenou, ale někteří majitelé objektů ještě nemají provedenou kolaudaci této přípojky. Je v zájmu majitelů objektů, aby si urychleně o kolaudaci požádali, a to na Stavebním úradu v Kaplici.

Tiskopis ŽÁDOSTI O KOLAUDACI si můžete vyzvednout na našem MěÚ, na chodbě v 1. poschodí. Na této žádosti jsou uvedeny i přílohy, které jsou k podání žádosti třeba. Případné další dotazy Vám zodpoví přímo na Stavebním úradu v Kaplici - pondělí, středa, tel. 380 311 141 nebo 380 303 148.

A.H.


PROSBA O POMOC PŘI PÁTRÁNÍ

Městský úrad obdržel písemnou žádost o pomoc při vypátrání osoby, která by mohla doložit oprávněnost nároku na výplatu peněz z Česko - německého fondu budoucnosti. Pisatel v dopise uvádí, že byl v roce 1944 nuceně nasazen na práce po bombardování trati Č. Budějovice - Linz. Spolu s dalšími byl ubytován ve Velešíně v hostinci, kde byla zaměstnána neteř hostinských, kterým říkala tetičko a strýčku. Sama pocházela z velké zemědělské usedlosti. Dále pisatel uvádí, že v dubnu 1945 při náletu utekl ještě s jedním kamarádem. Pomáhali jim zaměstnanci dráhy z Č. Budějovic, kteří je nákladním vagonem dovezli až do Prahy, kde je v železničářských uniformách vyvedli z nádraží.

O tomto jejich úteku věděla právě výše uvedená neteř hostinského, v dopise se pak dotazovala, jak dojeli. Protože ještě nebyl konec války, dopis byl zničen a pisatel na něj odpověděl až po válce. Od té doby již žádný kontakt nenavázal.

Tímto tedy prosíme ty, kteří by nějakým způsobem mohli pomoci, aby se obrátili na náš Městský úrad, nebo sdělili skutečnosti, které se těchto událostí týkají, paní kronikářce J. Oháňkové.

J. Valach


PODĚKOVÁNÍ

Děkuji za květinové dary a účast všem, kteří se dne 6. července 2002 přišli spolu s námi rozloučit s panem Františkem Šindelířem.

Za pozůstalé
Vlasta Šindelířová a dcery s rodinami


KAM S TÍM

Tato parafráze známého citátu Jana Nerudy mne napadla nedávno, když jsem umožnil na žádost MěÚ některým občanům uložit do lesní cesty na svém pozemku stavební suť a zejména střešní tašky. Cesta byla poškozena těžkou lesní technikou a toto řešení se zdálo nejlepší. Navezený materiál jsme urovnali a vše se zdálo být v nejlepším pořádku. Netušil jsem však, že jsem tím odsoudil vlastní les k zavezení odpadem všeho druhu. Někteří občané se domnívali, že do lesa mohou odvést veškerý odpad a také tak činili a činí: materiál ze zbourané půdy, elektrická instalace, prkna, fošny s hřebíky a jiný stavební materiál, dokonce i celá stará řezačka na slámu.

Prkna, fošny s hřebíky a jiný stavební materiál

Odklidit tuto spoušť bude práce nejméně na celý den. Pokusil jsem se vyfotografovat některé „skládky". Pokud někdo pozná svůj majetek a včas ho odveze, budu rád, že to dopadlo alespoň tak a jeho jméno se nikdo nedozví. Jsem však realista a vím dobře, že po létech úklidu lesa po bývalých správcích budu muset uklízet i po svých současných spoluobčanech. Moc „děkuji" těm, kteří se takto chovají - a není to jenom v tomto případě. Domnívám se, že MěÚ dělá celou řadu akcí na podporu likvidace právě takového odpadu. Stojí to velké finanční prostředky a bylo by dobré jich využívat.

Mezi odpadem se objevila i stará řezačka na slámu

František Ondrášek


PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme za květinové dary a účast všem, kteří se přišli spolu s námi naposledy rozloučit s panem Zdeňkem Rynešem.

Za pozůstalé
rodina Rynešova


VELEŠÍNSKÉ ZVONY - SLAVNOSTNÍ VYSVĚCENÍ

Začátkem letošního roku se mezi velešínskými občany (a nejen mezi nimi) začala pořádat sbírka na uskutečnění přání nejednoho velešínského starousedlíka - znovupořízení zvonů do věže velešínského kostela svatého Václava. Ve Velešínském zpravodaji byla již informace o historii velešínských zvonů a i o odlití prvních dvou nových zvonů v pasovské dílně Rudolfa Pernera - z jehož původní dílny je i jediný zvon ve velešínské věži. Díky Vám všem, kteří jste přispěli finanční pomocí nebo i vlastní prací, nebo ještě přispějete, se může celé dílo realizovat. V současné době chybí ještě do konečné celkové částky 990 tisíc korun přibližně 115 tisíc korun. Nic méně, všechny tři zvony jsou již odlité a připravené k převozu do Velešína a zavěšení do zvonové stolice. Dle vyjádření budějovického zástupce firmy Perner se lití zdařilo a zvony mají krásný zvuk. Nové zvony budou převezeny 24. září firmou pana J. Žlunky do Velešína a na svátek sv. Václava, patrona velešínského chrámu, dne 28. září 2002 slavnostně vysvěceny budějovickým biskupem Msgr. Jiřím Paďourem a zavěšeny. Zároveň bude provedena rekonstrukce zavěšení stávajícího zvonu. Všechny čtyři zvony budou vybaveny elektrickým pohonem s elektronicky řízeným ovládáním.

Po dokončení budou ve věži tyto zvony :

  • zvon Václav, o hmotnosti 660 kg, průměr103 cm, ladění gis1
  • zvon Josef, o hmotnosti 200 kg, průměr 76 cm, ladění cis2
  • zvon Anežka Česká, o hmotnosti 180 kg, průměr 67 cm, ladění e2
  • původní zvon o hmotnosti cca 410 kg, průměr 86 cm, ladění h1

Toto ladění umožní krásné kombinace zvuků od vážnějšího až smutného charakteru v ladění cis mol (gis1-cis2-e2) po radostný akord E dur (gis1-h1-e2).

Srdečně Vás všechny zveme na slavnost, která se jistě v životě města neodehrává často.

Program svěcení :

14.15 hodin-řazení průvodu u cukrárny u Moků
14.30 hodin-slavnostní průvod ke kostelu, s hudbou, kdy zvony na voze budou taženy párem koní
15.00 hodin-vysvěcení zvonů a vytažení prvního zvonu na věž
mše svatá (během mše pracovníci provedou zavěšení a seřízení všech zvonů)
cca 17.00 hodin - slavnostní zvonění

VJ


POZVÁNKA

V neděli 29. září 2002 se v 18.00 hodin koná v chrámu svatého Václava koncert Chrámového sboru a orchestru Velešín. Jako každý rok na slavnost svatého Václava pořádá chrámový sbor svůj výroční koncert. V letošním roce je na programu „Missa brevis" od známého muzikanta, vedoucího Hradišťanu Jiřího Pavlici. Dirigentské taktovky se, jako již tradičně, chopil dirigent Jihočeského divadla pan Petr Chromčák. V solech uslyšíte paní Marii Peškovou a Bohdana Petroviče.

Všichni jste srdečně zváni!

VJ


PODĚKOVÁNÍ

V letošním škol. roce se řada žáků naší školy zapojila do různých soutěží a olympiád. V tomto přehledu bychom chtěli zveřejnit jejich výsledky.

Okresního kola fyzikální olympiády 9. tříd se zúčastnil Vladislav Hajný a umístnil se na 3. místě.

V okresním kole matematické olympiády 8. tříd se umístil Pavel Trajer na 2.- 4. místě. Dále se této olympiády zúčastnil Libor Šítal jako úspěšný řešitel. V kategorii 9. tříd se stal úspěšným řešitelem Vladislav Hajný (4.-5.místo) a postoupil do krajského kola, kde se také stal úspěšným řešitelem. 6. třídy reprezentoval Miroslav Marek.

Úspěšnými řešiteli okresního kola Pythagoriády 6. tříd se stali Jonáš Benák, Kristína Poslušná, Jakub Hrmo, Zuzana Kumžáková, 7. třídy reprezentovala Nikol Pokorná.

Okresního kola olympiády v českém jazyce se zúčastnily Nela Jandová a Pavla Jílková.

Pavel Matoušek z 8. třídy reprezentoval naši školu v okresním kole konverzační soutěže v německém jazyce a obsadil 3. místo. Této soutěže se také zúčastnila Eva Baldíková.

Heda Wanliová obsadila 5. místo v okresním kole olympiády v anglickém jazyce.

Krajského kola dějepisné olympiády se zúčastnil Michal Dušák.

Okresního kola soutěže historiků se zůčastnili Michal Dušák - 3. místo a Petr Papež - 6. místo.

Jana Bednářová (8. místo) se zúčastnila okresního kola biologické olympiády.

Do školního kola chemické olympiády postoupili 3 žáci - Jiří Pešl, Eliška Koudelová a Vladimír Hajný.

V okresním kole soutěže Jihočeský zvonek obsadila v 1. kategorii Nikola Neumanová v sólovém zpěvu 2. místo, duo Nikola Neumanová, Adéla Jelínková obdrželo čestné uznání. V 2. kategorii se na 3. místě umístila Šárka Placková. Ve 4. kategorii získala 1. místo v sólovém zpěvu Milena Kubišová a postoupila do krajského kola, kde obdržela čestné uznání.

Dramatický soubor „Velíšek" byl hodnocen jako nejlepší ve své kategorii na Jihočeské přehlídce dětských divadelních, loutkářských a recitačních kolektivů Bechyňské JARO.

Žáci 8. a 9. tříd se zúčastnili II. ročníku literární soutěže „Jaro a já".

5. ročníku projektu Diecézního katechetického střediska při českobudějovickém biskupství pod názvem „Každý strom má své kořeny" se zúčastnila skupina žáků 6. - 9. tříd a Petr Šedivý. Své práce prezentovali na oblastní přehlídce v Prachaticích a postoupili i na diecézní přehlídku do Českých Budějovic - získali čestná uznání.

V okresní atletické olympiádě v Českém Krumlově obsadili žáci 3. až 5. ročníku 3. místo a žáci 6. až 9. ročníku 6. místo. Ve svých disciplínách získali první místo Karel Rapač (skok daleký) a Markéta Layrerová (skok vysoký).

Chlapci 4. a 5. tříd se umístili na 1. místě ve sportovní soutěži Mc Donald's cup v oblastním kole v Kaplici a na 1. místě v okrskovém finále v Kaplici.

Žáci se zúčastnili „Večerního běhu Kaplicí", plavecké olympiády a dopravní soutěže.

V oblastním kole košíkové byli hoši na 4. místě.

V oblastním kole ve florbalu obsadili mladší i starší žáci 4. místo, dívky - starší i mladší žákyně se umístily na 3. místě.

V oblastním kole košíkové byli hoši na 4. místě.

V cyklistickém závodu „Závod míru nadějí 2001" se umístil Michal Kysela v okresním i krajském kole na 1. místě, v republikovém kole na 3. místě.

Do republikového kola postoupil také Adam Pečl. Dále se okresního i krajského kola zúčastnili Antonín Šípek, Jiří Petrou, Jan Petrou, Jan Šimek.

V oblastním kole ve vybíjené se žáci 5. tříd umístili na 3. místě.

V oblastním kole Kinderiáda se žáci naší školy - Václav Biňovský, Pavla Kohoutková, Josef Mikeš, Eva Šmardová, Filip Rozkošný, Markéta Polívková, Radim Linhart, Karolína Panušová umístili na 1. místě a postoupili do finále v Praze - 11. místo. Filip Rozkošný se umístil na 1. místě v hodu míčkem.

Mnozí žáci naší školy se zapojili do soutěže „O nejvšestrannějšího sportovce Velešína" (16 závodů), která bude dokončena na podzim.

Žáci naší školy se zapojili i do recitační soutěže a výtvarných soutěží - práce Jakuba Hrmo „Luční skřítek" v soutěži „Svět fantazie, aneb bylo nebylo…" byla vyhodnocena a vystavena na vernisáži v Českých Budějovicích. Za účast ve výtvarné soutěži „Střecha mých snů" obdrželo 10 dětí z 1. tříd diplomy a odměny. Žáci IV.A se zúčastnili výtvarné akce o návrh maskota 1. JVS - Jiří Kejšar se umístil na 2. místě a Šárka Havlová na 3. místě.

Školní družina pravidelně zasílala do časopisu Sluníčko výtvarné práce, za které obdrželi odměnu Olga Kořenská, Lucie Gláserová, Monika Bártová, Jiří Kejšar, Diana Poláková.

Od 5. 6. do 7. 6. proběhla výstava dětských prací jako ukázka celoroční práce školní družiny.

I v letošním školním roce se uskuteční letní tábor v Nové Včelnici, kterého se zúčastní 30 dětí.

Tyto výsledky poukazují na dobrou práci vyučujících i žáků.

Vedení školy děkuje učitelům za přípravu a žákům za dobrou reprezentaci školy.

1. MŠ Velešín


KALENDÁŘ SPORTOVNĚ SPOLEČENSKÝCH AKCÍ NA MĚSÍC ZÁŘÍ

TAEKWON-DO

15.9 a 21.9   ...Oblastní závody jihočeského kraje (příprava na říjnové Mistrovství republiky), Třeboň
žáci, junioři, senioři - celý oddíl

22.9   ...Seminář kandidátů na technický stupeň DAN, Třeboň
Prokeš sen.,Mikeš, Prokeš jun.

26.9 - 29.9   ...Soustředění celého oddílu v rámci přípravy na Mistrovství České republiky a oddílových zkoušek na technické stupně - Letní tábor Energetik Soběnov


KINO VELEŠÍN


Warning: mysql_numrows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/localhost/htdocs/ois1g/cz1250/aktual/region/t_velzpr0902.htm on line 387

Uváděné ceny jsou včetně příplatku 1,- Kč na Fond České kinematografie
Program je neprodejný!
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!


KULTURNÍ PROGRAMY V ZÁŘÍ 2002

Odbor kultury MěÚ Velešín Vás zve :

v sobotu 14.9. od 10 hodin
SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ VÍCEÚČELOVÉHO ZAŘÍZENÍ
a prohlídka budovy pro veřejnost

v sobotu od 14 hodin
SLAVNOSTNÍ PROGRAM
ve kterém vystoupí se svým programem místní děti a chrámový sbor.
Vstupné dobrovolné

v sobotu 14. 9. od 19,30 hodin v novém kinosále
TADY KONČÍ SRANDA, ŠÉFE
Nový program dvojice "Náhlovský, Mladý". Předprodej vstupenek byl již zahájen. Vstupné je zlevněné vzhledem ke slavnostnímu zahájení provozu.
Vstupné 150,- Kč
Srdečně zveme všechny obyvatele Velešína k návštěvě i na program.

V neděli 15. 9. zahajuje promítání kino - viz program kina Velešín.

Zatím budeme promítat ve středu večer a v neděli odpoledne a večer - stejně jako ve starém kině. Bude záležet na Vás všech, jak bude kino využité a přivítáme i Vaše náměty a připomínky, jak k programové náplni tak i k časovým změnám v promítacích dnech.

Vaše připomínky můžete dávat písemně do schránky na zpravodaj, která je umístěná v přízemí radnice nebo do schránky na poštu na dveřích odboru kultury. Obálku označte KINO. Děkujeme.

P ř i p r a v u j e m e :

Zájezd do termálních lázní v SRN - termín upřesníme v říjnovém programu.

Oznamujeme, že původně plánované zářijové SETKÁNÍ S DŮCHODCI bylo z důvodu připravovaného SVĚCENÍ ZVONŮ přesunuto do programu měsíce října. Uskuteční se v sobotu 19. 10. od 14 hodin. Místo konání oznámíme včas.

Plánujeme také, asi na listopad, v novém kinosále - SETKÁNÍ HELIGONKÁŘŮ. Termín včas oznámíme.

Havlisová Miluše
odbor kultury

 


© Sdružení k vytvoření financování a správě informačního systému regionu Český Krumlov, 2001
Počet přístupů na tuto stránku od 27. dubna 2000 : TOPlist 0