ARCHIV 2003 1 2 3 4 5 6 7+8 9 10 11 12

Znak VelešínaVelešínský
     ZPRAVODAJ
Červenec 
- srpen 
2003 


VÝSLEDKY REFERENDA O PŘISTOUPENÍ ČR K EU VE VELEŠÍNĚ

Počet oprávněných voličů :3133
účast v % :60,96
počet platných hlasů pro ANO :1430
počet platných hlasů pro NE :444

Poměr hlasů pro a proti se pohybuje v celostátním statistickém průměru. Vedení města chce poděkovat občanům za nadprůměrnou účast a klidný průběh hlasování.


7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Na pondělí 30. června bylo do zasedací místnosti kina svoláno řádné zasedání zastupitelstva města.
Na zasedání se projednávalo a schvalovalo :

schválení změny územního plánu v části Holkova - záměr výstavby pana ing. Michale, s tím, že si stavebník ještě musí dořešit splnění připomínek Ředitelství silnic a dálnic

byl schválen záměr vytvořit příspěvkovou organizaci „Kultury, sportu a informací" a zároveň vypsáno výběrové řízení na obsazení vedoucího, jelikož paní Miluše Havlisová, dosavadní vedoucí odboru kultury, mládeže a sportu, podala nedávno ze zdravotních důvodů žádost o ukončení pracovního poměru. Zároveň zastupitelstvo jednomyslně vyjádřilo poděkování odcházející paní Havlisové za mnohaletou úspěšnou práci v kulturní sféře města Velešín.

ZM vzalo na vědomí zprávu kontrolního a finančního výboru a dále informace o výsledcích referenda o přistoupení ČR k EU

byly schváleny ceny výkupu pozemků v lokalitách Na Vrších, Nad Cihelnou, Velešín Nádraží, Na Hvízdalce - dle schváleného územního plánu sídelního útvaru města Velešín

schválen příspěvek 50.000,- Kč na havarijní opravu střechy kostela sv. Václava ve Velešíně

na vědomí byl předložen plán jednání zastupitelstva a schůzí rady města na 2. pol. 2003: Zastupitelstvo města: 1.9., 13.10., 18.11. a 15.12. (všechna jednání zastupitelstva jsou veřejná). Rada města: 14.7., 25.8., 15.9., 6.10., 3.11., 24.11., 8.12. a 22.12.

B.H.


VEŘEJNÁ VÝZVA

Rada města Velešín v souvislosti s usnesením zastupitelstva města č. 7/7 ze dne 30.6.2003, zřídit k 1.9.2003 příspěvkovou organizaci, která bude zabezpečovat záležitosti v oblasti kultury, informací, péče o volný čas mládeže a sportu na území města, jakož i správu a vedení městského kina, zveřejňuje veřejnou výzvu k přihlášení zájemců o místo vedoucí(ho) této organizace.

Požadavky na uchazeče :
ukončené střední vzdělání (nejlépe humanitního zaměření - není podmínkou)
věk min. 18 let
čistý trestní rejstřík
ev. praxe v řízení menšího kolektivu
všeobecný kulturní a společenský přehled
řidičský průkaz skupiny „B"

Podklady nutné k předložení :
výpis z rejstříku trestů
ověřenou kopii maturitního vysvědčení
profesní životopis
stručný pohled na uvedenou problematiku a její řešení

Lhůta pro podání přihlášek je do 18.7.2003.
Přihláška se podává v zalepené obálce s uvedením hesla „výběrové řízení" v podatelně Městského úřadu 1. patro k rukám starosty města.


JIHOČESKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA INFORMUJE

Jihočeský kraj spolu s Jihočeskou hospodářskou komorou (JHK) přichází s novou službou určenou všem podnikatelským subjektům - Systémem nabídek a poptávek. Tento business server vznikl na základě existence obdobných serverů v zahraničí a na základě poptávky jihočeských podnikatelů po této službě. Jeho cílem je zveřejňování nabídek a poptávek týkajících se nákupu/prodeje, volných kapacit, spolupráce, technologické kooperace apod.

Podnikatelé tyto informace najdou na adrese: http://www.businesspartnerjhk.cz

Systém trojjazyčného (ČJ, NJ, AJ) vyhledávání nabídne jednoduché ovládání.
ZDARMA můžete zadat svou firemní nabídku či poptávku do databáze Systému nabídek či poptávek.
Nabídka/poptávka bude zveřejněna 3 měsíce, poté musí být znovu obnovena.
Výhodou nového systému bude i přímé kontaktování vybraných partnerů, neboť nabídky a poptávky budou obsahovat konkrétní údaje na jejich zadavatele.

Věříme, že budete s touto službou spokojeni a že Vám pomůže zvýšit počet úspěšných kooperací nejen uvnitř jihočeského regionu.

V případě dotazů nebo zájmu zveřejnit svou nabídku/poptávku nás neváhejte kontaktovat:
Oblastní kancelář JHK, Český Krumlov, tel: 380 711 340, e-mail: zdol@jhk.cz


PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme všem přátelům a známým, kteří se přišli rozloučit s paní Marií Kyselovou 30.6.2003. Též děkujeme za projevenou soustrast a květinové dary.

bratr a sestra s rodinou


DĚTSKÝ DEN V MŠ

Je spousta možností, jak oslavit s dětmi jejich svátek. v posledních letech jsme vystřídali v MŠ různé způsoby oslav: pohádková stanoviště na zahradě, pohádkový les i sportovní den. Kdysi jsme také spolupracovali s žáky deváté třídy p. uč. Ondřicha. Letos se nám naskytla možnost (díky domluvě naší paní ředitelky a ZŠ) prožít si s dětmi "pohádkový les", který nám připravili, pod vedením třídních učitelek, jejich svěřenci - žáci devátých tříd.

Na kraji lesa pod učilištěm přivítal děti král se svou družinou. Děti po skupinách odcházely s pohádkovými bytostmi "prožít si svůj den" na připravená stanoviště. Cestou potkávaly čerty, loupežníky, víly, vodníka, kouzelníka a další. Plnily zajímavé úkoly, prověřovaly si své znalosti a odvahu, zasoutěžily si a zazpívaly. Žáci, spolu se svými učitelkami, převlečení za pohádkové bytosti, nás mile překvapili citlivým přístupem k dětem a dobře připraveným programem.

Po cestě zpět do MŠ osvěžila děti již po několikátý rok darovaná zmrzlina v cukrárně u paní Bártkové.

Za tento den bychom chtěli poděkovat p. učitelkám ze školy - B. Bednářové a H. Trajerové i jejich žákům za trpělivost, kterou s malými dětmi prokázali, za přípravu celého terénu a nespočet odehraných scének. Doufáme, že i oni si odnesli řadu zážitků, vzpomínek na MŠ a kdoví, třeba i zkušeností do budoucna.

Učitelky MŠ

Jaro a léto budiž pochváleno.

Kolik skýtá možností vyžití v přírodě, kolik pohody a radostí. Jednou z radostí jsou výlety, a s nimi spojené akce.

Jaro a léto budiž pochváleno - fotka z archivu MŠ

Třeba když jsme "pálili" čarodějnice, tak jsme odpoledne šli hledat poklad, potkali jsme "čarodějnou babičku" v lese a pozvali jsme ji na večer do školky na zahradu, kde jsme se i my na chvíli proměnili na čarodějnice. Pozvali jsme si i rodiče a společně s nimi si pak opekli buřtíky. Večer se děti rozloučily, a ti nejodvážnější přespali ve školce do druhého dne. A protože se těm nejstarším noc ve školce moc líbila, tak jsme si naplánovali výlet do Římova. Tam jsme dojeli autobusem, ale zpátky jsme šli pěkně po svých. Tentokrát jsme si buřtíky upekli sami, bez rodičů, a příjemně unaveni jsme se opět vyspinkali ve školce. Jeden den jsme ještě jeli vláčkem, a teď už se těšíme jen a jen na prázdniny.

Krásné léto přeje Broučková a Sluníčková třída.


ŠKOLÁCI VE VÍDNI

Je 23. května, hodinky ukazují 5:45, většina školáků zatím ještě tvrdě spí, ne však všichni. Čtyřicítka z nich právě postává před kinem u autobusu a těší se na Schönbrunn, Hofburg a hlavně na zábavný park Prátr. Panu Mgr. Ondřichovi a paní Mgr. Štýfalové se totiž za finanční podpory SRPŠ podařilo zorganizovat výlet pro žáky ZŠ do Vídně. A tak si žáci 6., 7., 8. a 9. tříd, kteří navštěvují dějepisný kroužek, kroužek německého jazyka nebo vynikají v němčině, rádi přivstali. A to jsme my.

Čtyřhodinovou cestu nám krátí pan Mgr. Pražák, náš průvodce. Povídá o historii i současnosti Vídně, jiných velkých měst i celých oblastí, kterými projíždíme. Všichni posloucháme; někdo průvodce, někdo walkmana.

Kolem desáté hodiny se objevují první obrysy Vídně a my připravujeme fotoaparáty, aby nám nic neuniklo.

Ve čtvrt na jedenáct již stojíme před Hofburgem, pak zamíříme do Římského muzea a Muzea hodin. Jak je ve Vídni zvykem, vstupné neplatíme.

K poledni posloucháme a pozorujeme orloj a dovídáme se nejen o této části Vídně plno zajímavých informací od našeho průvodce. Nenecháme si ujít ani prohlídku katedrály sv. Štěpána. Před ní obdivujeme živé sochy.

Kvůli dopravní špičce se teprve po půl třetí dostáváme k Schönbrunnu. Tam obdivujeme krásné zahrady.

Před čtvrtou parkujeme před Prátrem. Pan učitel nám doporučuje, na kterou atrakci určitě nejít. Vyrážíme za dobrodružstvím. Hned vyzkoušíme atrakce, které jsme měli vynechat, a zjistíme tak, jak vypadá svět nohama vzhůru nebo po deseti kolečkách na kolotoči, co je to rychlost, strach, stav beztíže nebo, co vydrží náš žaludek. Při tom si ulehčujeme od těžkých Eur. Je to poslední šance se jich zbavit.

Kupodivu nikdo nezvrací, a tudíž v půl šesté můžeme vyrazit směr domov. V autobuse sledujeme na videu dokumenty a reportáže o Vídni a dalších místech Rakouska. Na zadních sedačkách se ozývá: "Sláva, nazdar výletu...," na předních zase: "Tiše vzadu."

Výlet pomalu končí. Pro některé z nás už nenávratně, protože letos opouštíme základní školu. V myslích zůstanou hezké vzpomínky. Snad zase někdy příště!

Za žáky 6. - 9. tříd Pavel Trajer


DĚTSKÝ DEN

Letošní Dětský den probíhal na trochu netradičním místě „U Dvou Rybníků". Naše obavy z výběru nového místa se však ukázaly liché, neboť „plac" byl posečen, lavičky k posezení dovezeny, stánek s občerstvením také a nechyběla samozřejmě aparatura Bořivoje Havlíčka ml. Ti, kdož byli přítomni, sami posoudí program dne dětí včetně ukázek velešínských zájmových organizací.

Chtěl bych touto cestou poděkovat hlavně paní Javoříkové, která na chvíli odstavila starosti okolo oddílu velešínského stolního tenisu a zorganizovala ve spolupráci s odborem kultury soutěžní akce pro děti. Patří jí za to velký dík, stejně jako klukům z nohejbalu, hasičům, Aleně Prokešové a jejím svěřenkyním za ukázku aerobiku a Frantovi Zimkovi resp. členům kynologického klubu za představení. Nerad bych na někoho pozapomněl, protože veškerá tato aktivita a čas s ní strávený byl zdarma a toto psané slovo je pouze vyjádřením obdivu těm, kteří na něj nehledí. Stejně jako sponzoři, kteří ochotně přispějí jakoukoliv formou - bez nich by nebylo cukrlátek a ostatních pochutin pro naše nejmenší.

Ještě bych chtěl podotknout, že zájmových neziskových organizací je ve Velešíně dvacet sedm! Všem těmto spolkům byly na začátku roku přiděleny dotace z rozpočtu města. Letos se přidělovalo dle společně promyšleného klíče a jednotlivých kritérií. Budu se přimlouvat, aby jedno z kritérií byla i pomoc svému rodnému městu při těchto akcích a ne mít pouze nataženou dlaň v lednu 2004.

Milan Prokeš Ing.
předseda sportovní komise


ZAPOJENÍ ŽÁKŮ ZŠ DO SOUTĚŽÍ A OLYMPIÁD VE ŠKOLNÍM ROCE 2002 - 2003

V letošním škol. roce se řada žáků naší školy zapojila do různých soutěží a olympiád. V tomto přehledu bychom chtěli zveřejnit jejich výsledky.

V okresním kole matematické olympiády 9. tříd se umístil Pavel Trajer na 1. místě a postoupil do krajského kola, kde se stal úspěšným řešitelem. Dále se této olympiády zúčastnil Libor Šítal a Barbora Jelínková, v kategorii 7. tříd Miroslav Marek, 6. třídy reprezentoval Martin Brožík, který se stal úspěšným řešitelem.

Úspěšnými řešiteli okresního kola Pythagoriády 6. tříd se stali Martin Šimek, který obsadil 2. místo, Adéla Jelínková - 4. místo, dále nás úspěšně reprezentovali Jiří Kohoutek a Petra Valdaufová.

Okresního kola fyzikální olympiády 9. tříd se zúčastnila Gabriela Bártková.

Okresního kola olympiády v českém jazyce se zúčastnili Pavel Trajer a Jana Bednářová, která se umístila na 3. místě, postoupila do krajského kola a zvítězila!

Pavel Matoušek z 9. třídy reprezentoval naši školu v okresním kole olympiády v německém jazyce a obsadil 2. místo.

Petr Papež obsadil 3. místo v okresním kole konverzační soutěže v anglickém jazyce a Michaela Papežová 4. místo.

Okresního kola dějepisné olympiády se zúčastnil Libor Šítal a umístil se na 3. místě a postoupil do krajského kola, dále se zúčastnil této olympiády také Petr Papež.

Gabriela Bártková z 9. třídy se umístila na 3. místě v okresním kole zeměpisné olympiády.

Zuzana Kumžáková, Kristýna Poslušná a Eliška Tvarohová ze 7.tříd se zúčastnily okresního kola biologické olympiády.

Členové ekologického kroužku z 8. tříd Eva Baldíková, Michaela Mražiková, Jaroslava Marková, Hana Šítalová, Jana. Hanušová se úspěšně zapojili do celostátního školního kola ekologického projektu „Kyselý déšť". Ve dnech 19. - 20. 5. se zúčastnili studentské konference v Praze, kde prezentovali výsledky své práce.

V okresním kole soutěže Jihočeský zvonek obsadil v předkategorii 2. místo žák 1. třídy František Smolka. V 2. kategorii se také na 2. místě umístila Markéta Gregorová. Dále se této soutěže zúčastnily: Šárka Hrdličková, Petra Hlaváčková, Magdalena Klímová a Jana Voráčková.

Dramatický soubor „Velíšek" byl opět hodnocen jako nejlepší ve své kategorii na Jihočeské přehlídce dětských divadelních, loutkářských a recitačních kolektivů Bechyňské JARO 2003.

Zdravotnický kroužek se umístil na 1. místě v okresní soutěži Hlídek mladých zdravotníků a postoupil do krajského kola.

Žáci naší školy se zapojili i do okresního kola recitační soutěže a výtvarných soutěží - např. Můj nejmilejší knižní hrdina a Krásné je žít.

II. ročníku jazykové literární soutěže Škola a já se zúčastnili Roman Vraspír, Ivan Georgiev, Veronika Turinská, Olga Sulzerová, Alexandra Žáková, Alena Slípková.

Žáci 2. stupně se zúčastnili charitativní soutěžní akce „Namalujte žlutýho slona".

Školního kola atletické olympiády se zúčastnila většina žáků.

Chlapci 4. a 5. tříd se zúčastnili oblastního kola sportovní soutěže Mc Donald's cup v Kaplici.

Žáci se zúčastnili „Večerního běhu Kaplicí" Pavla Kohoutková, Markéta Rajková a Adam Pečl obsadili ve svých kategoriích 1. místa, na 2. místech se umístili Jiří Petrou a Jan Rozkošný, 3. místo - Filip Rozkošný.

V Okresním kole přespolního běhu byli úspěšní Adam Pečl a Markéta Rajková - 1. místo a Jan Petrou, Lucie Slípková a Adam Pečl - 3. místo.

Plavecké olympiády v Českém Krumlově se zúčastnilo 36! plavců - naše škola se umístila na 6. místě z 13-ti škol. Medaile si přivezli: za 2. místo - Antonín Šípek, Markéta Layrerová, Kamila Hedánková, Lucie Glaserová, Petra Nosková, Lucie Kudláčková, Lucie Russfellová, Markéta Polívková, Alina Fistioc, Veronika Koubová, Petra Loudová, za 3. místo - Filip Rozkošný, Veronika Koubová.

V okrskovém kole ve florbalu obsadili mladší žáci 3. místo, mladší žákyně - se umístily na 2. místě, starší žáci i žákyně - 5. místo

Dívky se umístily na 3. místě v okresním kole v košíkové, v okresním kole v halovém fotbalu byli chlapci 4.

V okrskovém kole ve vybíjené se chlapci 5. tříd umístili na 2. místě, děvčata na 3. místě, v okresním kole pak dívky na 3. místě a chlapci na 5. místě.

Na 5. místě se umístili v okresním kole stolního tenisu hoši ve III. i IV. kategorii.

I v letošním školním roce měli cyklisté velké úspěchy.
V okresním kole cyklistického závodu „Závod míru nadějí 2003" se v kategorii nejmladších žáků umístil Jiří Petrou na 1. místě, postoupil do republikového kola, kde obsadil 3. místo, v kategorii mladší žáci se umístil Michal Kysela na 1. místě, starší žáci Adam Pečl, Martin Staněk a Jan Petrou obsadili první tři místa, a postoupili do republikového kola, kde v závodu družstev byli na 2. místě.

Mezinárodního etapového závodu „Malý Závod míru" v Lanškrouně se zúčastnili Martin Staněk - celkově na 9. místě a Adam Pečl.

Na „Hrách první Olympiády s Orbitem pro děti České republiky" získal zlatou medaily za 1. místo v cyklistickém závodě Martin Staněk, dále se zúčastnili také Adam Pečl a Jan Petrou.

Žáci naší školy se zúčastnili oblastního kola Kinderiáda.

Mnozí žáci naší školy se opět zapojili do soutěže „O nejvšestrannějšího sportovce Velešína".

Školní družina pravidelně zasílala do časopisu Sluníčko výtvarné práce, za které obdržela odměnu Linda Šustrová.

Od 2. 6. do 5. 6. proběhla výstava dětských prací jako ukázka celoroční práce školní družiny.

I v letošním školním roce se uskuteční letní tábor v Nové Včelnici, kterého se zúčastní 30 dětí.

Tyto výsledky poukazují na dobrou práci vyučujících i žáků. Vedení školy děkuje učitelům za přípravu, žákům za dobrou reprezentaci školy a SRPŠ za finanční zabezpečení.

Mgr. Jana Štěpánková,
zást. řed. školy


O CENU MĚSTA VELEŠÍNA

V sobotu a neděli 14. a 15. 6. 2003 se ve Věžovaté Pláni a Velešíně jel 8. ročník cyklistického etapového závodu "O cenu města Velešína". Na startu se objevilo celkem 106 závodníků ve všech věkových kategoriích. Závod byl rozdělen do tří etap.

V sobotu dopoledne jeli cyklisté časovku jednotl. na 8 km ze Zubčic, s cílem ve Věžovaté Pláni.

V neděli absolvovali okruh Velešín - Trhové Sviny - Nové Hrady - Hojná Voda (vrchařská premie) - Benešov nad Černou - Blansko - Besednice - Rozpoutí - Velešín.

Celkovým vítězem se stal Michal Zochman z oddílu Diabolo Loučovice.

Výsledky :

Kategorie ml. žáci2 etapy - 23 km
1. Michal Černý (Soběslav)0:42:38 h
2. Vítek Koval (Sedlčany)0:45:32 h
3. Jakub Rohlík (Soběslav)0:45:33 h
4. Michal Kysela (Cyklo Velešín)0:47:39 h
5. Jiří Petrou (Cyklo Velešín)0:55:41 h

Kategorie st. žáci2 etapy - 23 km
1. Martin Staněk (Cyklo Velešín)0:37:15 h
2. Adam Pečl (Cyklo Velešín)0:37:25 h
3. Jan Petrou (Cyklo Velešín)0:39:42 h

Kategorie kadeti3 etapy - 115 km
1. Libor Vacek (Pelhřimov)  3:27:21 h
2. Pavel Zháňal (Třebíč)3:46:07 h
3. Jan Janda (Strnad Č.B.)4:03:08 h

Kategorie junioři3 etapy - 153 km
1. Jiří Křivánek (Znojmo)4:01:12 h
2. Petr Culka4:09:51 h
3. Václav Pivoňka (Jiřička Č.B.)4:10:38 h
4. Viktor Honsa (Cyklo Velešín)4:14:28 h

Kategorie ženy3 etapy - 115 km
1. Soňa Ryšánková3:30:07 h
2. Václava Dudáková (TOP Č.B.)4:06:33 h
3. Renáta Burešová (Cyklo Velešín)4:16:20 h

Kategorie muži nad 60 let3 etapy - 115 km
1. Miroslav Paul (Příbram)3:48:46 h
2. František Šesták (Tábor)3:51:03 h

Kategorie muži 51 - 60 let3 etapy - 115 km
1. Zdeněk Šlehofer (Příbram)3:16:30 h
2. Václav Klíma (Cyklo Velešín)3:34:27 h
3. Antonín Fiala (Švec Písek)3:37:36 h
4. Karel Hísek (Cyklo Velešín)3:49:38 h

Kategorie muži 41 - 50 let3 etapy - 115 km
1. Luboš Opava (Švec Písek)3:14:45 h
2. Pavel Šustr (Mor. Budějovice)3:15:46 h
3. Karel Schwarz (Cyklo Velešín)3:16:15 h

Kategorie muži 31 - 40 let3 etapy - 153 km
1. Zbyněk Jordán (Loučovice)4:03:27 h
2. Josef Vlášek (Loučovice)4:03:57 h
3. Michal Zrnečko (Apache Bike Č.B.)4:08:55 h
13. Jiří Turek (Velešín)5:07:20 h

Kategorie muži 19 - 30 let3 etapy - 153 km
1. Michal Jochman (Loučovice)4:00:06 h
2. Martin Modlitba (H.M.-Č.K)4:04:43 h
3. Petr Pivoňka (Apache Bike Č.B.)4:08:35 h
4. Jan Frnka (Loučovice)4:08:59 h
10. Tomáš Rotbauer (Cyklo Velešín)4:20:18 h
16. Tomáš Zendulka (Cyklo Velešín)4:31:11 h

Cyklo K. Růžička


1. OLYMPIÁDA DĚTÍ A MLÁDEŽE

"Olympiáda s Orbitem pro děti 2003" se konala ve dnech 14. - 19.6.2003 ve městech Litomyšl, Svitavy a Choceň v Pardubickém kraji. Zúčastnilo se jí asi 2 700 sportovců ze všech 14 krajů, z toho bylo 190 Jihočechů. Soutěžilo se v mnoha sportovních disciplinách, např. v atletice, plavání, kopané, basketbalu, tenisu, stolním tenisu, volejbalu, triatlonu, cyklistice, baseballu atd. a sportu pro nevidomé show-down. Jihočeši získali celkem 16 medailí: 4 zlaté, 5 stříbrných a 7 bronzových. Mezi nositeli zlaté medaile je i cyklista Martin Staněk ze ZŠ Velešín, který vybojoval 1. místo v silničním bodovacím kritériu v Chocni. Spolu s ním startovali ve starších žácích i Adam Pečl a Jan Petrou ze stejné školy. V mladších žácích reprezentovali jihočeský kraj soběslavští Michal Černý a Jakub Rohlík a přivezli zásluhou Michala Černého bronzovou medaili. Výprava cyklistů tak byla s dvěmi medailemi procentuelně nejúspěšnější jihočeskou výpravou. Každý kraj mohl nominovat do soutěže cyklistů jen 3 starší a 2 mladší žáky.

Pro všechny mladé sportovce byl během olympiády připraven bohatý kulturní program, v olympijských městech měli volný vstup do kin, na koncerty, plovárny apod., a samozřejmě i na ostatní sportovní discipliny. Mezi městy jezdila zdarma kyvadlová autobusová doprava a usnadňovala tak návštěvu jiných sportovních podniků a kulturních akcí.

Slavnostního zahájení jsme se, bohužel, nemohli zúčastnit, protože jsme ještě v sobotu a v neděli absolvovali závody ve Velešíně a J. Hradci, ale od pondělka jsme se stali účastníky dění v olympijských městech, ve středu jsme absolvovali svůj závod a nechyběli jsme na slavnostním zakončení olympiády, kde byla symbolicky předána olympijská vlajka dalším pořadatelům. Tyto letní OH se budou opakovat každé 2 roky, v roce mezi nimi budou i zimní OH.

Na slavnostním zahájení, zakončení i během všech soutěží byli přítomni mezi ml. olympioniky i bývalí olympijští medailisté - J. Bugár, J. Němec, D. Zátopková a další význační sportovci - P. Nedvěd, M. Doktor, J. Kratochvílová atd., kteří předávali medaile vítězům.

Cyklisté se na závod pečlivě připravovali. Ještě v Chocni si sjeli v pondělí a v úterý dolaďovací tréninky. Tento závod byl pro ně jedním z vrcholů letošní sezony. Kriterium se konalo ve středu 18.6.2003. Trať vedla centrem města na 900 m dlouhém okruhu, technicky velmi náročném. Připravovaná taktika - Adam bude Martinovi rozjíždět bodovací spurty - vzala brzy za své. Adam Pečl měl ve 2. okruhu defekt, a po výměně zadního kola vyjížděl z téměř posledního místa. Mezitím se na čele zformovala devítičlenná skupina, ve které byl Martin Staněk. Moc se mu v ní nelíbilo, a tak se závodníkem z Brna v osmém okruhu odjeli. V dalším okruhu odjel i jemu, a až do cíle jezdil sám. Nasbíral celkem 45 bodů a přijel před skupinou pronásledovatelů s náskokem 20 sekund. Adam Pečl se během závodu postupně probojoval ze 4. skupiny až do skupiny, jež stíhala Martina, a stačil ještě v posledním okruhu sebrat 4 body, které ho vynesly na celkem 6. místo. Pěkně jel i Honza Petrou. Před cílem odjel ze "své" skupiny a dojel na místě osmnáctém.

Ceny a medaile na stupních vítězů přiděloval Pavel Doležel, legenda československé cyklistiky, bývalý reprezentant a současný ředitel Závodu míru.

Výsledky cyklistů :

Ml. žáci :  3. Michal Černý, jihočeský kraj
13. Jakub Rohlík, jihočeský kraj
 
St. žáci :  (18,9 km, 21 okruhů, průměr 40,8 km/hod.)
1. Martin Staněk, jč kraj, 45 bodů
2. Jaroslav Šebánek, jm kraj, 29 bodů (Šebánek)
3. Marek Farkaš, ústecký kraj, 28 bodů (Farkaš)
4. Petr Kaltofen, král.hradec. kraj, 8 bodů (Kaltofen)
6. Adam Pečl, jč kraj, 4 body
18. Jan Petrou, jč kraj

Tento závod je svým významem srovnatelný s Mistrovstvím ČR. Všichni cyklisté, kteří závod jeli, na olympiádě reprezentovali své školy a kraje. Během roku absolvují závody Českého poháru v dresech takových oddílů, jako jsou Favorit Brno, Stadion Louny, ZČE Plzeň, Remerx H. Králové, Duha Lanškroun atd., a patří mezi naši absolutní špičku ve své věkové kategorii.

V pondělí 23.6. byli všichni jihočeští medailisté přijati krajským hejtmanem Janem Zahradníkem. Ten všem poděkoval za vzornou reprezentaci jč kraje a popřál další sportovní úspěchy.

Cyklo, Karel Růžička


SOUSTŘEDĚNÍ TAEKWON-DO ŠKOLY VELEŠÍN NA SVATÉM KAMENI

Letos jsme zvolili pro nás trochu netradiční termín - už v červnu. Přesto nás ráno v pátek třináctého odjíždělo na bývalou rotu Svatý Kámen dvacet osm. Odpoledne dorazila většina dospěláků a počet se ustálil na 34 taekwonďácích (17 dětí, 7 juniorů, 10 dospělích). Ubytování perfektní, strava taktéž a zbytky z jídel žádné, neboť bylo vyhlášeno, že kdo nebude dojídat, nedostane u večerního táboráku buřta !

Hlavní účel bylo připravit oddíl na zkoušky, které se budou konat 6.7., také na Sv. Kameni. Hned po obědě vyrazilo „Ukázkové družstvo" do Kaplice resp. na kaplickou radnici, kde si řekli „ano" naši kamarádi, Jirka se Sabinou. Kluci jim přímo před radnicí předvedli malou exhibici a novomanželé museli poté přerazit ohromnou desku, která byla ovšem pouze z polystyrenu polepeném dýhou. Večerní posezení u táboráku muselo být odloženo pro první kolo Alešovi celovíkendové dobrodružné hry. Bohužel zapojil se do ní i tým vedoucích a tak jsme se vrátili „zplavený jak koně" a poštípaný od komárů, jako kdybychom tábořili v deltě Amazonky. Proklínali jsme Aleše, ale u dětí byl rázem hrdinou.

V sobotu za pilného tréninku jsme stihli ještě druhé kolo celovíkendové hry a nacvičit ukázku na slavnostní večer kam byli pozváni kromě rodičů i zástupci města a sponzoři. Na pozvánce bylo napsáno, že úderem 19.03 bude slavnostně zažehnut oheň a to nejvíce pobavilo Jirku Růžičků, který přijel, ani ne tak jako zástupce města, ale jako bývalý taekwondista. Nejvíce se těšil na přesný začátek uvedený na pozvánce. Téměř se nám to povedlo a za hojné účasti rodičů a příznivců Taekwon-do byla v 19.45 zahájena ukázka. Také začalo trochu poprchávat a někteří naši cvičenci měli problémy s kluzkým terénem. Slavnostní oheň byl zažehnut a došlo na buřtíky. Dlouho jsme se však u ohně neohřáli, neboť se rozpoutala pravá novohradská bouře, která nás donutila přestěhovat sezení do klubovny. Tam také po zásluze zmizel v malých, ale bezedných dětských útrobách, svatební dort a 6-ti násobný zmrzlinový nanukáč, který byl ozdoben znakem Taekwon-do školy Velešín a jeho pěti zásadami. První pochoutku si kluci vykopali na svatbě a s druhou již tradičně přijeli rodiče Michala Gondeka. Došlo na prohlížení fotoalba, kronik a článků. Děti měli povolenu večerku do 23.00 a my dospělí jsme si ji protáhli zpěvem a kytarovým doprovodem. Ale pak hajdy na kutě neboť...

...neboť v neděli ráno, k nepovinné každodenní lekci jógy bylo potřeba vstávat v půl sedmé a děti neznají slitování - večer, nevečer. Kluci s pytlíkama pod očima a před ranní hygienou se dostávají do potřebných asán, ale mají z toho spíše legraci než kýžená jogínská uvolnění. Snahu jim však upřít nemůžeme. To naše hezčí část oddílu, děvčata, jógu sabotovala pádnými argumenty, z nichž každý byl opodstatněný dívčí výmluvností. Ovšem povinné rozcvičce neušel nikdo i když pozdní příchozí byli nuceni udělat pár kliků navíc. Po vydatné snídani už následoval „jen" dopolední trénink. Na všech se projevovala únava z dvou až třífázového tréninku, kterou částečně odstranila sprcha a nejvíce pak večer domácí postel.

Letos bylo na soustředění i poměrně hodně nováčků, kteří zapadli bez potíží do oddílového dění a pokud vydrží (a my jim k tomu mačkáme pěsti) zažijí s Taekwondem ještě krásné chvíle. Lehce jsme na rozloučenou zamávali bývalé rotě, dnes pěkně upravené a zrekonstruované budově, protože už za tři týdny se na víkend (5. - 6.7.) stane naším domovem. Čekají nás už výše zmíněné zkoušky, na které přijali pozvání tři nejvyšší muži Českého Taekwon-do ITF :
pan HWANG HO YONG 8. dan - jako zkoušející,
pan LADISLAV BURIAN 4. dan - prezident svazu,
pan ROSTISLAV KANKA 4. dan - reprezentační trenér české republiky

Srdečně zveme rodiče, sponzory: město Velešín - fa Navel - Stavební prodej a.s. - Klenotnictví Mockovi - Jihostroj a.s. a všechny přátele Taekwon-do !

Milan Prokeš Ing.


SBĚROVÝ TÝDEN V ZŠ VELEŠÍN

V týdnu od středy 21. 5. do středy 28. 5. 2003 organizovala základní škola ve spolupráci se SRPŠ sběr starého papíru. Tentokrát jsme se obrátili i na veřejnost. Nejen žáci naší školy, ale i občané a firmy přinášeli a přiváželi do naší školy sběrový papír. Žáci a učitelé také vyprázdnili nashromážděný sběr ze tříd a kabinetů. Ve čtvrtek 29. 5., kdy byl objednán kontejner na odvoz, jsme měli už sběr všude, takže musel přijet dvakrát. Díky obrovskému a námi nečekanému zájmu veřejnosti přibyla dětem na konto SRPŠ nemalá částka 5.620,- Kč.

Vedení školy děkuje MěÚ za vstřícnost a podporu, Jihostroji za relaci v továrním rozhlase a samozřejmě velký dík všem, kteří se do této akce zapojili.

Na podzim bychom chtěli opět sběrový týden zopakovat.

Mgr. Jana Štěpánková,
zást. řed. školy


KINO NA ČERVENEC 2003


Warning: mysql_numrows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/localhost/htdocs/ois1g/cz1250/aktual/region/t_velzpr070803.htm on line 690

KINO NA SRPEN 2003

03.08.2003  JSEM AGENT (19:30 hod.)
USA - 96 minut - titulky
Mladý agent v zasněžených tchjenšanských horách v Uzbekistánu dopadne pilota, který prodal speciální vojenské letadlo.
Vstup 50,- Kč

06.08.2003  POLICAJTI NA BATERKY (19:30 hod.)
USA - 82 minut - titulky
Jeden druhého nesnášejí víc než recidivisty.
Vstup 50,- Kč

10.08.2003  OKO (19:30 hod.)
USA - 98 minut - titulky - od 12 let
Mun Wong Kar je od dvou let slepá. Ve dvaceti podstoupí operaci, která jí umožní znovu spatřit svět očima neznámého dárce.
Vstup 50,- Kč

13.08.2003  TEST (19:30 hod.)
USA - 115 minut - titulky - od 12 let
Napínavý thriller, který ukazuje zasvěcený pohled na tajnou výcvikovou školu CIA.
Vstup 50,- Kč

17.08.2003  OPILÍ LÁSKOU (19:30 hod.)
USA - 97 minut - titulky
Majitel malého podniku je bratrem sedmi sester, díky kterým zůstal osamocen a neschopen navázat citový vztah. Když do jeho života vstoupí harmonium a tajemná žena, jeho romantická cesta začíná...
Vstup 50,- Kč

20.08.2003  EXPERIMENT (19:00 hod.)
SRN - 120 minut - titulky - od 15 let
Film založený na skutečných událostech při nechvalně známém „Stanfordském vězeňském experimentu", který proběhl v roce 1971.
Vstup 50,- Kč

24.08.2003  BLBEC NA KRKU (19:30 hod.)
Francie, VB - 107 minut - od 12 let
Bláznivá honba za milióny.
Vstup 50,- Kč

27.08.2003  FRIDA (19:30 hod.)
USA - 118 minut - titulky - od 12 let
Strhující životní příběh slavné extravagantní mexické malířky.
Vstup 50,- Kč

31.08.2003  CHICAGO (19:30 hod.)
USA - 107 min.
Muzikál. Příběh kabaretních zpěvaček Roxie a Velmy, uvězněných za úkladné vraždy milence a manžela.
Vstup 50,- Kč


Taneční skupina Victims, foto: Bořivoj Havlíček

Tak tento snímek temperamentních španělek mohl být pořízen v Madridu.

Kupodivu se jej povedlo vyfotit na akci „Houpačka" ve Velešíně „U Hamerníků".

Brilantní číslo taneční skupiny „Victims" bylo jen jedním z celé řady skvělých vystoupení hudebních, divadelních, tanečních a všelikých dalších účinkujících souborů.

Více informací přinese další číslo Zpravodaje.

B.H.


U P O Z O R N Ě N Í !!!

Oznamujeme všem pisatelům příspěvků do Velešínského zpravodaje, že mohou zasílat své články na nově zřízenou adresu na odboru kultury :
kino.velesin@tiscali.cz

Tak pište a nezapomeňte na změnu termínu uzávěrky (25.6.2003 a pak 15.8.2003). Děkujeme.

redakční rada

 


© Sdružení k vytvoření financování a správě informačního systému regionu Český Krumlov, 2001
Počet přístupů na tuto stránku od 27. dubna 2000 : TOPlist 0