ARCHIV 2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Znak VelešínaVelešínský
     ZPRAVODAJ


Červenec
Srpen
 2002


PRÁZDNINY ZAČALY

Po ročním čerpání vědomostí dětmi a po ročním úsilí učitelů naučit své svěřence co nejvíce, přichází zasloužený dvouměsíční odpočinek jak pedagogů, tak i žactva. Otázka úspěchu ve školním roce byla v rodinách už jistě vyřešena podle zásluh.

Nám dovolte popřát dětem hezké prázdniny bez školních povinností. Pedagogickým pracovníkům patří poděkování za jejich záslužnou celoroční práci, a rovněž přání hezké dovolené.

Oběma skupinám přejeme, aby na konci prázdnin po sobě tesknily. Všem přejeme šťastný návrat do milované školy.

Těm žákům, kteří se již do naší školy nevrátí, protože školu absolvovali, přejeme šťastné vykročení do dalších studií.

Za celé zastupitelstvo
starosta Josef Valach


JAK JSME VE VELEŠÍNĚ VOLILI DO PARLAMENTU

Výsledky voleb ve Velešíně shrnuté ze tří okrsků :
Počet zapsaných voličů ve Velešíně 3 043, počet voličů, kteří volili ve Velešíně 1 791 (tj. 58,86 %), (celorepublikový počet zúčastněných voličů 58 %).

Na prvním místě ve Velešíně ODS s 27,91% (ČR - 24,47%),
na druhém místě ČSSD s 23,95% (ČR - 30,2%),
na třetím místě Koalice KDÚ-ČSL, US-DEU s 17,31% (ČR - 14,27%),
na čtvrtém místě KSČM se 14,4% (ČR -18,51% ),
na pátém místě neparlamentní strana Sdružení nezávislých - 8,15% (ČR - 2,78%).

Uvedená čísla jsou bez záruky.

JV


DNE 17. 6. 2002 SE KONALO 37. ZASEDÁNÍ NAŠEHO ZASTUPITELSTVA

Z projednávaných otázek vybíráme:

  Mistryně Evropy Marcela Klimešová, foto: B. Havlíček

 1. Na zasedání bylo poděkováno sl. Marcele Klimešové za sportovní úspěch v TAEKWON - DO, když na Mistrovství Evropy získala ve své kategorii zlatou medaili.

 2. ZM vzalo na vědomí informaci o pokračování příprav na nástavbu bytů na dva panelové domy a chodbu ZŠ. V jednání je uzavření smlouvy s firmou na práce spojené se založením družstva, se zpracováním smluv apod.

 3. ZM uložilo místostarostovi urgovat u SÚS odfrézování pařezů z poražených stromů u E55.

 4. ZM schválilo kupní smlouvu s Jednotou Kaplice na zakoupení bývalé prodejny č.p. 362 v Družstevní ulici.

 5. ZM schválilo prodej několika pozemků.

 6. ZM schválilo ponechat ředitelce ZŠ částku 218 000,- Kč - vratné za topení v r. 2001. Finance jsou určeny na vybrané investiční akce a musí být vyúčtovány.

 7. ZM schválilo smlouvy na prodej obecních bytů, celkem 41 bytů (zděné domy pod továrnou).

 8. ZM schválilo kupní smlouvu na prodej plošné rozvodné plynofikační sítě ve městě za 5,7 milionu Kč. Finance musí být použity na zlepšení životního prostředí ve městě - zatím jsou určeny na financování výstavby kanalizací (Nádraží, Chodeč).

 9. ZM schválilo vypsání výběrového řízení na dodavatele stavby - úprava prostranství demolice domu č. 65.

 10. ZM delegovalo do schůzky s protidrogovým koordinátorem OKÚ p. Mgr. Nerudem své členky - pí. Kleinovou a pí. Grillovou.

 11. ZM schválilo podání žádosti o dotaci na výstavbu bezdrátového obecního rozhlasu z programu Ministerstva vnitra.

 12. ZM projednalo otázku kolem konkurzního řízení na vedoucího Odboru kultury mládeže a sportu. Výsledek rozsáhlé diskuse vyústil v závěr, že se má pokračovat v konkurzním řízení podle usnesení z 36. zasedání.

Ing. Josef Valach
starosta


JAK POKROČILY PRÁCE VE MĚSTĚ

Ve Zpravodaji č. 5 - 2002 byl uveden seznam akcí, které by měly být realizovány v roce 2002. Od doby schválení zastupitelstvem (15.4.2002) uběhly dva měsíce. Co je nového?

AKCE :
č.1,2/2002 - o získání dotace nejsme ještě informováni, ale je na obě akce vydáno stavební povolení a pracuje se na dalších krocích pro možnou výstavbu, pokud město dotaci obdrží.
č.3/2002 - projekt zatím nebyl zadán.
č.4/2002 - úprava prostranství po domě č. 65. Je navržena částečná výstavba v r. 2002. Bude-li uskutečněna, může se stát, že z finančních důvodů nebude provedena (nebo nebudou provedeny) jiné akce.
č.5/2002 - úpravy v MŠ - zpracovává se projektová dokumentace.
č.6/2002 - cyklostezka Velešín - Holkov. Realizace je závislá od získání dotace. Pracovat na vyřízení stavebního povolení.
č.7/2002 - oprava chodníků v areálu kostela - smlouva s firmou podepsána, termín provedení do 15.9.2002.
č.8/2002 - prodloužení VO Budějovická a Krumlovská ke křižovatkám s E 55. Vyřizuje se stavební povolení.
č.9/2002 - neprašná silnice z Krumlovské ulice na hřiště ZŠ. Provedeno.
č.10/2002 - prodloužení kanalizačního řadu v ulici Na Vrších. Vyřizuje se stavební povolení.
č.11/2002 - vyřizuje se stavební povolení, výběrové řízení na dodavatelskou firmu je vypsáno.
č.12/2002 - úprava krajnice silnice V Domkách (levá strana). Realizace je odvislá od rozhodnutí ZM v souvislosti s úpravou prostranství po domě č. 65.
č.13/2002 - akce, která je v přípravě - zaslat studii.
č.14/2002 - postavení "U" rampy v areálu ZŠ - realizace závislá na rozhodnutí o budování oválu pro atletiku.
č.15/2002 - generální oprava běžecké dráhy za ZŠ - požádáno o finanční dotaci z Kraje.
č.16/2002 - příprava na budování koupání ve Velešíně - rada má vybrat firmu na zpracování projektů a vyřízení územního rozhodnutí.
č.17/2002 - zpracovat projektovou dokumentaci na nové rozvody horké vody v obou sídlištích. Zadáno.
č.18/2002 - prodloužení kanalizačního a rozvodního řadu v ulici Krumlovská. Vyřizuje se stavební povolení.
č.19/2002 - oprava cyklostezky z Římova do Velešína. Oprava je problematická, protože nejsou ujasněny majetkoprávní vztahy. Proto bude provedeno pouze označení cyklotrasy.

Ing. Valach Josef
starosta města


PODĚKOVÁNÍ

Děkuji všem přátelům a známým, kteří se přišli spolu s námi dne 7.6.2002 rozloučit s panem Jaroslavem Kabíčkem. Zvláště děkuji Městskému úřadu ve Velešíně za projevenou soustrast a vedení ZD Netřebice za květinový dar.

Za pozůstalé
Marie Kabíčková s rodinou


OZNÁMENÍ PRO PŘISPĚVATELE DO SBÍRKY NADACE PRO TRANSPLANTACI KOSTNÍ DŘENĚ

Ke dni 17.6.2002 bylo vybráno 5 649.- Kč. Kasička bude i nadále umístěna v Lékárně ve Velešíně.

Všem dárcům děkujeme.

Za Nadaci
Pavlína Pitrová


CENTRUM SLUŽEB PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ V Č.KRUMLOVĚ NABÍZÍ :

1) Rekondiční pobyt pro kardiaky - září 2002
Místo konání : Lipno nad Vltavou
Termín : 19.-3O.9.2002
Cena : 2 300.-Kč (ubytování, stravování, pojištění a doprava z Č.Krumlova)
Ubytování : 2 - 3 lůžkové pokoje
Program : cvičení, relaxační cvičení, meditace, kondiční vycházky za dozoru lékaře, zdravotní sestry a cvičitelky
Přihlášky : Centrum služeb pro zdravotně postižené v Č.Krumlově, Kaplická 586 (budova autobusového nádraží), tel. +420 380 711 764 - Mgr. Růžena Marhounová - vedoucí

2) Ozdravný zájezd do italského městečka Bibione, který organizuje cestovní kancelář Pectour Tábor. Zájezd je určen i širší veřejnosti.
Místo konání : Itálie, Bibione
Termín : 14.9. - 21.9.2002
Cena : Ubytování od 1 200,-Kč do 2 400,- Kč (5% slevy pro stálé klienty CK)
Autobusová doprava : 1 450,- Kč (děti do 3 let 900,- Kč, od 3 - 12 let a důchodci nad 60 let 1 350,- Kč).
Cena nezahrnuje - stravování, pojištění, plážový servis.
Informace : Centrum služeb pro zdrav. pojištěné Č.Krumlov, nebo vedoucí zájezdu p. Marie Plánská, tel. 0337/741 33O.


SETKÁNÍ PO 50 LETECH

V sobotu 1. června se uskutečnilo setkání bývalých žáků měšťanské školy ve Velešíně po 50, resp. 51 letech. Sraz byl organizován pro dva ročníky, které ukončily školní docházku v roce 1951 a 1952. I když mnozí z nás již nejsou mezi námi, sešlo se nás z obou tříd 41. Svou účastí nás poctila jedna ze dvou žijících bývalých učitelek, paní Emilie Jindrová, tehdy Frcalová. Několik nepřítomných žáků se omluvilo. Tichou vzpomínkou jsme uctili památku zemřelých učitelů a spolužáků.

Setkání se uskutečnilo od 16:00 hodin. Po seznámení a přípitku následovala zpověď každého spolužáka, včetně paní učitelky, co za uplynulé období od posledního srazu, nebo jeho poslední přítomnosti udělal, a zda ještě něco dělá, nebo si užívá zaslouženého důchodu a věnuje se svým zálibám a koníčkům.

Protože bylo nádherné letní počasí, mohli se účastníci setkání zvěčnit na památku a pro příklad následování mladším ročníkům, před velešínskou věží - viz foto.

Setkání žáků velešínské školy

Vše se odehrávalo v restauračním zařízení penzionu Zlatá podkova. Podávaná večeře byla výborná a přišla každému k chuti. Od 19:00 hodin nám k pobavení i k tanci vyhrávali tři muzikanti. Všichni přítomní si měli za večer co říci. Proto jsme se také dohodli (a také vzhledem k našemu pokračujícímu věku), že příští setkání uskutečníme po dvou letech. To již také bude dokončena budova kulturního zařízení, takže "přespolním" spolužákům bude možné ukázat konečně dokončenou stavbu.

Rozcházeli jsme se před půlnocí. Každý jistě s přesvědčením. že je nanejvýš užitečné se scházet, zavzpomínat na studentská léta, poklábosit o všem možném i nemožném. Věřím, že nebylo jednoho účastníka, který odcházel s přesvědčením, že takováto setkání jsou k ničemu. Tedy, za dva roky nashledanou.

Karel Papír


ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

Novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění

Kdy nabude účinnosti zákon č. 176/2002, kterým se novelizuje zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění a jaké změny pro pojištěnce přináší?

Zákon nabude účinnosti dne 1. července 2002. Je zde zakotveno několik změn, z nichž nejvýznamnější pro pojištěnce budou následující:

Novela upravuje vymezení a platbu pojistného u tzv. osob bez zdanitelných příjmů. Za osoby bez zdanitelných příjmů budou nadále považováni pojištěnci s trvalým pobytem v ČR, za které není po celý kalendářní měsíc plátcem pojistného ani zaměstnavatel, ani stát, ani pojištěnec sám není plátcem pojistného jako OSVČ. Pojištěnec, u kterého budou výše uvedené skutečnosti, tzn. že nebude mít plátce pojistného, trvat jen po část kalendářního měsíce, nebude povinen platit sám za tuto část měsíce pojistné. Od 1.7.2002 tedy pojištěnci, kteří např. změní zaměstnání a mezi ukončením starého zaměstnání a nástupem do nového zaměstnání vznikne prodleva, nebudou muset doplácet za tyto jednotlivé dny pojistné. Výraznou úpravou bude změna v odstranění tvrdosti zákona u penále, pokut a přirážek k pojistnému. Žádost o odstranění tvrdosti zákona musí být plátcem podána písemně nejpozději do právní moci rozhodnutí, kterým byla uložena pokuta, vyměřena přirážka k pojistnému nebo vyměřeno penále. Rozhodovat o odstranění tvrdosti u penále bude od 1.7.2002 možné i bez vydání platebního výměru. Penále může být předepsáno např. tak, že je uvedeno v protokolu o kontrole, ve vyúčtování, je předmětem zvláštního sděleni zdravotní pojišťovny apod. Doposud mohl o odstranění tvrdosti zákona rozhodovat pouze Rozhodčí orgán zdravotní pojišťovny. Od 1. 7. 2002 je dána pravomoc zdravotní pojišťovně, aby sama rozhodla o odstranění tvrdosti zákona při vyměření penále do 20.000,- Kč. Nutnou podmínkou pro prominutí penále je úhrada dlužného pojistného a odstraňování tvrdosti nebude dále možné v případě, že na plátce již byl vydán návrh na prohlášení konkurzu nebo plátce vstoupil do likvidace.

Co dále upravuje tento zákon?

V současné době není osoba s trvalým pobytem v ČR povinna platit pojistné zdravotní pojišťovně v ČR, pokud o tomto pobytu učiní před odjezdem písemné prohlášení a je po celou dobu pobytu v cizině zdravotně pojištěna. Nová právní úprava, platná od 1. července 2002 vyžaduje, aby doklad o pojištění předložily po návratu z ciziny všechny osoby, které postupovaly podle ustanovení o dlouhodobém pobytu v cizině a neplatily pojistné v ČR a to i u zemí, ve kterých je poskytována lékařská péče bez přímé úhrady na základě mezinárodní smlouvy. Jsou však země, kde vůbec neexistuje možnost zdravotní pojištění uzavřít, např. Anglie. Pojištěnci, kteří budou pobývat v takové zemi déle než 6 měsíců budou povinni buď po celou dobu pobytu v cizině platit pojistné v ČR nebo uzavřít některou z forem komerčního zdravotního pojištění, např. pojištění pro cesty a pobyt v cizině.

Zákon obsahuje i podmínky pro postup zdravotní pojišťovny vůči plátcům, kteří se vyhýbají komunikaci. Můžete vysvětlit v jakém směru?

Novela zákonů dává zdravotní pojišťovně možnost řešit případy, kdy plátce s pojišťovnou nekomunikuje, nepřebírá korespondenci, oznámení ani další písemnosti. V takových případech zdravotní pojišťovna použije doručení veřejnou vyhláškou, tj. ve svém sídle vyvěsí po dobu 15 dnů na úřední desce oznámení o místě uložení písemnosti s jejím přesným označením a poslední den lhůty se považuje za den doručení.

Připomínáme, že pro plátce je vždy výhodnější zásilky přebírat a se zdravotní pojišťovnou komunikovat. Vždy se lze dohodnout o úhradě dluhu, např. ve splátkách a vyhnout se tak nepříjemnému vymáhání dlužných částek soudní cestou.

Jsou v zákoně ještě další úpravy, týkající se plátců pojistného?

V zákoně je pro plátce zakotvena ještě další poměrně důležitá věc a sice ta, že zdravotní pojišťovna nepředepíše penále, pokud plátce prokáže, že provedl platbu na účet příslušné zdravotní pojišťovny, ale pod nesprávným variabilním symbolem.

Dále zákon přesně specifikuje, jakým způsobem mají zdravotní pojišťovny doručovat písemností plátcům a pojištěncům a specifikuje obsah registru všech pojištěnců veřejného zdravotního pojištění v ČR tak, aby nedocházelo k pochybnostem z hlediska zákona o ochraně osobních údajů. Poslední úpravou, o které bych se chtěla zmínit je úprava, umožňující zdravotním pojišťovnám nadále provozovat smluvní (komerční) zdravotní pojištění.


BLÍŽÍ SE ČAS DOVOLENÝCH - MYSLEME NA POJIŠTĚNÍ

Smlouvy o sociálním zabezpečení

V současné době nabyla platnosti smlouva o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou. Po Rakousku je to další smlouva a v budoucnosti se bude okruh těchto smluv dále rozšiřovat.

Na základě těchto smluv má pojištěnec jednoho státu při pobytu na území druhého státu nárok na nutnou a neodkladnou zdravotní péči podle právních předpisů země, kde je poskytována. Základním principem těchto smluv je tedy to, že zdravotní péči pojištěnci jednoho státu na území druhého smluvního státu poskytuje pojišťovna v místě pobytu a cizímu pojištěnci je zdravotní péče poskytována za stejných podmínek a hlavně ve stejných cenách jako místním pojištěncům.

Občan ČR musí před cestou do země, se kterou je podepsaná smlouva, navštívit svou zdravotní pojišťovnu a vyzvednout si formulář, který potvrzuje, že má v ČR nárok na zdravotní péči. Maximální dobou na níž je formulář vydáván je 6 měsíců. Další informace ohledně případného čerpání zdravotní péče v zahraničí poskytnou občanovi zaměstnanci zdravotní pojišťovny.

Je třeba upozornit, že na základě smluv není hrazena přeprava do České republiky a nejsou hrazeny ani žádné příplatky za spoluúčast, např. v Rakousku poplatek za nemocenský lístek, poplatek za každou položku receptu, v Chorvatsku pak příplatek za každé ošetření, za recept ap.

Z tohoto důvodu doporučujeme uzavřít cestovní zdravotní připojištění.

Smlouva se Slovenskem

Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o poskytování a úhradě zdravotní péče, která zakotvuje poskytování zdravotní péče vč. léků a zdravotnických prostředků, očkování, přepravy, dopravy a zdravotnické záchranné služby na území druhé smluvní strany za podmínek a cen platných pro vlastní pojištěnce strany poskytující, nabyla platnosti 1.4.2001.

Je poskytována pouze nutná a neodkladná péče. Pojištěnec se prokáže průkazem pojištěnce a průkazem totožnosti, nemusí si tedy před cestou na Slovensko vyžadovat od své zdravotní pojišťovny žádné potvrzení. Zdravotnické zařízení ve SR účtuje poskytnutou péči "mateřské" zdravotní pojišťovně v ČR. V případě SR se hradí i přeprava do mateřského státu, pokud ji ošetřující lékař indikuje jako nezbytnou s ohledem na zdravotní stav pacienta.

otištěn materiál OP VZP


ROSTOU HOUBY, ROSTOU BORŮVKY

Mnozí z nás se vydávají za čerstvým vzduchem a za výše zmíněnými produkty do lesů. Nezbytným doplňkem je samozřejmě vhodné oblečení, obuv a příslušné nádoby.

Jsou ovšem i tací, kteří mezi nezbytný doplněk právě do lesa berou sebou také zápalky a cigarety. Těmto návštěvníkům lesa ovšem připomínáme, že takové zapálení si cigarety je může přijít opravdu draho, a to na pokutu na místě až 1000,- Kč, nebo řízení dle zákona o ochraně lesa č. 289/1995Sb., § 53, kde je stanovena pokuta až do výše 15 000,- Kč slovy patnáct tisíc korun.

AH


SPORTOVNĚ SPOLEČENSKÉ AKCE

ŠIPKAŘI
29-30.6. Mistrovství České republiky, Milovice u Hořic družstva, jednotlivci
naši borci odjíždějí v tomto složení: Hastík Petr, Havel Václav, Vebrová Alena, Mesároš Karel, Palan Oldřich, Schwarz Oldřich, Mariňák Petr, Buchanec Petr

HOKEJBAL
19.6. proběhl ve dvou etapách nábor mladých hokejbalových naději l. nábor při účasti 22 dětí
2. nábor při účasti 25 dětí

CYKLISTIKA
Ve dnech 15.-16.6.2002 proběhl ve Velešíně a v Zubčicích 7.ročník cyklistického závodu "O cenu města Velešína". V sobotu absolvovali závodníci dvě etapy v Zubčicích - dopoledne časovku jednotlivců 10 km a dopoledne okruhy na trase Zubčice - Střítež - Kaplice-nádraží - Zubčická Lhotka - Markvartice - Mirkovice - Zubčice - 64 km.

V neděli na ně čekala etapa Velešín - Trhové Sviny - Nové Hrady - Hojná Voda - Benešov nad Černou - Blansko - Besednice - Rozpoutí - Velešín - 80 km.

V sobotní časovce byl nejrychlejší Zbyněk Jordán v kat.B - čas 12:46 min. Vítězové dalších kategorií : A Petr Kučera - 13:00, C Luboš Opava - 13:13, D Zdeněk Šlehofer st. - 13:37, E Zdeněk Sumbal (Znojmo) - 15:18, Ž Helena Všetečková - 16:18, M3 Jan Šimek - 13:55, M4 Štepán Merenus - 13:50. Na zkrácené trase 6 km M1 Jan Petrou - 9:58, M2 Tomáš Blecha - 9:18.

Na odpoledních okruzích nejrychleji spurtoval Jiří Křivánek (Znojmo) v kat. A, v kat. B Miroslav Jiřička FA - JI ČB, C Luboš Opava, D Zdeněk Šlehofer, E František Šesták, Ž Helena Všetečková. V dorosteneckých kategoriích Jan Šimek, v ml. žácích Jan Petrou, st. žácích Tomáš Blecha.

V sobotu skončily závody pro mládežnické kategorie. Celkově po dvou etapách - viz výsledky.

Pro kategorii dospělých pokračoval závod třetí etapou ve Velešíně. Tam zvítězili : v kat. A Jiří Mikulášek (Sparta Praha), B Zdeněk Šlehofer ml. (Příbram), C Pavel Rybařík, D Zdeněk Šlehofer st., E František Šesták, Ž Petra Luhanová (Písek).

Pro kategorii A byla vypsána vrchařská prémie před hotelem Hojná Voda, kterou vyhrál vítěz 2. etapy Jiří Křivánek. Ten pak pokračoval v úniku a skupinou byl dostižen až 7 km před cílem.

O celkovém pořadí pak rozhodoval součet všech tří etap - fakticky pak výkony sobotní časovky jednotlivců.

Závodu se za horkého počasí zúčastnila celkem za oba dny více než stovka závodníků.

Závod sponzorovaly firmy : Artel, Jihostroj, Sport Toma, Budvar, JČE, Schwan Stabilo Č.K., Schlumberger, město Velešín. Dřevo UM Č.B. a hotel Hojná Voda.

V průběžném pořadí JAL 2002 si vedou velešínští závodníci takto :
Ml. žáci : 1. Jan Petrou
 4. Adam Pečl
 6. Michal Kysela
 8. Antonín Šípek
  
St. žáci :4. Martin Staněk
  
Kadeti :1. Jan Šimek
 2. Viktor Honsa
  
Kat. C nad 41 let :5. Karel Schwarz
  
Kat. D nad 51 let :3. Karel Hísek

Družstvo CYKLO Velešín je zatím na 4. místě ze 17 zúčastněných.
V závodech MTB je v soutěži ml. žáků Jan Petrou průběžně na 3. místě.

Výsledková listina ze 3 etap - členové Cyklo Velešín :
A - Tomáš Rotbauer - 15. místo
B - Jiří Musil - 13. místo
C - Karel Schwarz - 5. místo, Jan Joza - 9. místo
D - Václav Klíma - 3. místo, Karel Hísek - 5. místo

Výsledková listina ze dvou etap :
M1 - Jan Petrou - 1. místo, Adam Pečl - 2. místo, Michal Kysela - 5. místo
M2 - Martin Staněk - 4. místo
M3 - Jan Šimek - 1. místo, Viktor Honsa - 4. místo

K. Růžička, U Hřiště 307, Velešín

TAEKWON-DO
MISTROVSTVÍ ČECH, žáků, juniorů a seniorů 2002 (republiková soutěž českého svazu Taekwon-do ITF)
Tato soutěž byla vlastně generálkou na letošní říjnové mistrovství České republiky (tzn. probíhala bez účasti moravských oddílů). Zúčastnilo se jí 16 oddílů a kolem 200 závodníků. Velešín odcestoval na závody v tomto složení:
senioři: Zdeněk Mikeš-2. kup, skupina A - povinné sestavy, sportovní boj
junioři: Dalibor Leher-7. kup, skupina B - povinné sestavy
žáci: Milan Prokeš-2.kup - povinné sestavy (jednotlivci a tým), sportovní boj, speciální.techniky (jednotlivci a tým)
Radim Linhatt-5.kup - povinné sestavy, speciální techniky (jednotlivci a tým)
Michal Gondek-5.kup - povinné sestavy (jednotlivci a tým)
Jan Tácha-6.kup - povinné sestavy (jednotlivci a tým)
Miroslav Leher-7.kup - povinné sestavy, speciální techniky (jednotlivci a tým)
Jako rozhodčí cestovali z velešínského klubu Taekwon-do čerství držitelé rozhodcovské licence:
Aleš Císař a Hana Ondřichová

Vlastní soutěž začala povinnými sestavami a tam už mají velešínští své zkušenosti. V nejsilněji obsazené kategorii nižších pásků (kupů) vypadli v prvním kole Linhart, Gondek, Tácha. Překvapením bylo proto třetí místo M.Lehera. Také Prokeš získal bronz i když vzhledem k příznivému vylosování se čekalo více. Poprvé byl v soutěži juniorů D.Leher, neponechal nic náhodě a získal pro Velešín první zlato. V kategorii seniorů Mikeš potvrdil lehkou roli favorita a byla z toho také zlatá medaile, ovšem po urputném boji. Třikrát rozhodčí cvičence ocenili remízou a až při předvádění základní sestavy se přiklonili k Z.Mikešovi. V prvním kole soutěže týmů byla soupeřem velešínských opět jako před rokem silná Třeboň, která se netajila svými ambicemi. Velešínští se nezalekli a zopakovali loňský postup, který je letos donesl až do finále, kde změřili sílu s týmem Silla Praha. Chlapci dokončili své úspěšné tažení a díky dobré choreografii a secvičení získali pro velešínské barvy třetí zlatou medaili. Do týmu dobře zapadl i nováček J.Tácha, který byl na svých prvních závodech.

Ve sportovním boji se už tolik nedařilo. Prokeš měl opět příznivý los, ale psychická stránka tentokráte velešínského borce nepodržela. I tak získal postup do finále, kde prohrál s nepříliš výrazným soupeřem z Mostu stříbrná medaile. Podobné tomu bylo i u Z.Mikeše, který si v prvním kole neporadil s výškovou převahou svého soupeře, uhrál remízu, ale v prodloužení se mu nepodařilo zabodovat.

K překvapení došlo ve speciálních technikách. Ještě před rokem žáci vzhledem i k svým výškovým proporcím tyto techniky vůbec netrénovali. Jednou se ovšem začít musí a tak po týdenním(!) tréninku (toto je ovšem nadnesené, protože závodníci trénují čtyřikrát v týdnu a odrazová síla je prakticky v každé úvodní části-pozn.) v jednotlivcích Prokeš získal stříbrnou medaili. Nastoupil tým ve složení Prokeš, Linhart a Leher a úvod vyšel pouze prvnímu jmenovanému. Tato jediná technika posunula tým do dalších bojů, kde se postupně rozskákali i ostatní. Boje o stříbro dostali do varu i třeboňskou halu. Rozhodčí určili dálkový kop (nomo chagi) a Leherovi, který v úvodu skočil tuto techniku s rezervou ujeli nervy a zavadil o pásku. Naštěstí se toto stalo i týmu Sonkal Praha, Narama Plzeň a Silla Praha. Další technika byla určena nopi chagi-výškový kop. Prokeš se však pouze dotkl desky ve výši 2,20m a verdikt rozhodčích byl jasný-0 bodů. Ani soupeři neměli více štěstí a tak se pokračovalo dále. Obloukový kop s výskokem (twimyo dollyo chagi) Prokeš zdolal, ale rozhodčí neuznali čistou techniku. Podobné tomu bylo i u soupeřů. Jako čtvrtá rozhodující technika byl znovu výškový kop (nopi chagi) a tam už Prokeš nechal soupeře za sebou a stříbrná medaile byla velešínská.

Celková rekapitulace, kterou velešínští oslavovali u Mc Donalda byla 3 zlaté, 3 stříbrné a 2 bronzové. A nutno připomenout, že domů s výpravou cestovala členka oddílu, odchovankyně a reprezentantka Marcela Klimešová (nyní už 3 rokem na hostování v Č.BUDĚJOVICÍCH ), které se houpali na krku medaile dvě - zlato ze sportovního boje a stříbro ze speciálních technik.

Jednotlivé soutěže v Taekwon-do ITF
Protože se čas od času objevují články o umístnění sportovců z Taekwon-da a mnohdy i o medailových žních, rozhodli jsme se Vám přiblížit, jak a v čem se v Taekwon-du soutěží.

Republikové a mezinárodní soutěže taekwon-do se skládají ze čtyř disciplin: povinné sestavy (tul), sportovní boj (matsogi), speciální techniky (t-ki), silové přerážení (wi-rok).

U povinných sestav se hodnotí správnost zacvičení sestavy, razance bloků a úderů, postoje, nástupy a chování cvičence. U týmu se přihlíží k choreografii sestavy a secvičení jednotlivých závodníků. Na republikových soutěžích je tato disciplina rozdělena dle technických stupňů cvičenců.

Sportovní boj patří mezi nejatraktivnější discipliny. Je prováděn v chráničích na rukou a nohou a údery by měly být prováděny formou semikontaktu. Tzn. ne s maximální silou a s cílem ublížit soupeřovi, deklasovat jej či dokonce zneškodnit. Odporuje to pěti morálním zásadám Taekwon-do (zdvořilost, čestnost, vytrvalost, sebeovládání, odvaha). Proto se této discipliny mohou zúčastnit závodníci s vyšší technickou vyspělostí (od 4.kupu hodnota žákovského stupně-pozn.). Kategorie jsou odstupňovány dle hmotnosti.

Při speciálních technikách se provádí výškové a dálkové kopy s následným úderem do sklapovací desky , která je umístěna ve stojanu v předepsané výšce. Jen pro představu žákovská kategorie měla výškový kop-"nopi chagi" ve 2 m 20 cm, kam musel žák, chtěl-li uspět vyskočit a nohou sklopit desku.

Silové přerážení cvičí pouze juniorské a seniorské kategorie neboť u žáků, kteří ještě nemají vyvinuty kloubní pouzdra je nebezpečí zdeformování. V této disciplině musí závodník předepsanými údery pokusit se prorazit určený počet desek umístněných ve stojanu. Pokud chce tuto disciplinu absolvovat závodník bez možného zranění, je nutný tvrdý trénink, utužováni úderových ploch, které pak tlumí pocit bolesti při kontaktu s plastovými deskami.

PODĚKOVÁNÍ
Teakwon-do škola Velešín ITF děkuje Městu Velešín, firmě NAVEL s.r.o.Velešín, a.s. Jihostroj Velešín a a.s. Stavební prodej Velešín za příspěvky, které velkou měrou pomohly našim sportovcům k získání medailových úspěchů na letošním Mistrovství Čech v Třeboni.


NOHEJBAL: POHÁR STAROSTY PUTUJE NA KURTY SOKOLA LIŠOV

Ve Velešíně se hrál 5. ročník turnaje dvojic "O pohár starosty města".

Nohejbalisté NC Velešín uspořádali již pátý ročník turnaje dvojic "O pohár starosty města".

Letošní klání přilákalo velmi kvalitní konkurenci dvanácti dvojic z celého jihočeského regionu, které před začátkem přivítali velešínský starosta Josef Valach a předseda pořádajícího klubu Jan Semerád.

Dvojice byly rozlosovány do dvou skupin po šesti hráčích, v nichž se týmy utkaly systémem "každý s každým" o tři postupová místa do finálové skupiny (základní skupiny i finále se hrály na dva vítězné sety). Po dramatických a velmi vyrovnaných bojích postoupila ze skupin do finále tato družstva : Sokol Lišov, NC Třísov, Jiskra Třeboň a tři dvojice pořádajícího NC Velešín.

Hráčům vítězné dvojice nohejbalového turnaje "O pohár starosty města Velešín" Luděk David a Martin Hönig (na snímku zleva) ze Sokola Lišov předal ceny a pohár velešínský starosta ing. Josef Valach.

Konečné pořadí :
1. Sokol Lišov (Martin Hönig a Luděk David)
2. NC Velešín (Jiří Peterka ml. a Martin Karvánek)
3. Jiskra Třeboň (Milan Pávek a Jan Semerád)
4. NC Velešín (Jan Semerád ml. a Jan Semerád st.)
5. NC Třísov (František Fousek a Ivan Vovesný)
6. NC Velešín (Petr Hastík a Karel Toman)

Na závěr zdařilého nohejbalového klání organizátoři ocenili nejlepší hráče turnaje na jednotlivých postech. Nejlepším smečařem byl vyhlášen Martin Karvánek (NC Velešín), nahrávačem Martin Hönig (Sokol Lišov), blokařem Jiří Peterka ml.(NC Velešín), univerzálem František Fousek (NC Třísov). Cenu si odnesl i nejstarší hráč turnaje, kterým byl jednašedesátiletý Zdeněk Pudil z Kaplice.

Pořadatelé z NC Velešín děkují všem sponzorům, kteří do turnaje věnovali hodnotné věcné ceny.

Foto a text : Jiří Peterka
Velešín 506
Jan Semerád
Velešín 504

Sponzoři : ARTEL, SORTO - Petrášek, cukrárna - Moková, Benzina - Křepelková, NS - Němcová, Penzion K.D. - Černá, město Velešín, restaurace "Na Spartě" - Glaser, Česká spořitelna, Česká pojišťovna, CE CAPITAL BANK.


RALLYESHOW

Zhodnocení a poděkování pořadatelů 2.ročníku rallyeshow JIHOSTROJ konané 01.06.2002 ve Velešíně.

Tento ročník byl o proti loňskému situován spíše do podoby "rallyeshow" nežli jako orientační soutěž. Letos jsme disponovali čtyřmi uzavřenými úseky z čehož nejvíce oblíbená a pochvalovaná jízdní zkouška (JZ) byla na pozemku a prostorách KOMAT STK v Dolním Třeboníně.

Do soutěže odstartovalo celkem 28 posádek a byli zde zastoupeny téměř všechny obsahové třídy, počínaje vozidlem Trabant 601 až po 3,5 litrový BMW. Nejvíce zastoupena však byla třída do 1350 ccm, ve které také došlo k dramatickým okamžikům. Např. při startu do první měřené JZ u učiliště se posádce Červený-Koclíř na voze Š-1000MB, kteří byli velkými favority startovního pole, rozsypal diferenciál jejich vozu a tím pro ně závod skončil. Jiná porucha, tentokrát chlazení přibrzdila další Š-1000MB a ztratili tak šanci na dobré umístění. A nechyběli ani situace krizové, kdy na zmíněné JZ KOMAT STK nedobrzdila posádka zelené Škody Felicie nájezd do zatáčky a neovladatelný vůz přeskočil obrubník, o který poškodil zavěšení předního kola. Této posádce náleží uznání, že i přes tuto událost dovezla svůj poškozený vůz až do závěrečné časové kontroly a zúčastnila se slavnostního vyhlášení výsledků.

Bohužel se soutěž setkala i s nepochopením některých občanů, kteří narušovali dobrou náladu při konání soutěže. Pokud jsme jim způsobili jakékoli škody či jiné újmy, nebo byli-li nějakým způsobem pohoršeni, tímto se jim hluboce omlouváme a věříme, že při konání dalších ročníků se rozumným způsobem domluvíme.

Závěrečné zhodnocení: Soutěž dopadla nad očekávání dobře. Byli zde drobné nedostatky v měření a zapisování časových údajů a v rozvržení časového harmonogramu. Posádky byli vcelku spokojeny a nebyl podán žádný protest. Soutěž měla vzrůstající tendenci v podobě vyššího počtu startujících, ale i v zkvalitnění přípravy a práce pořadatelů.

Závěrem bych rád poděkoval za celý MTV motorsport team všem, kteří nám byli nápomocni při realizaci této akce.

Zvláštní dík patří všem sponzorům za příkladnou pomoc v podobě sponzorských darů. Dále děkuji městskému zastupitelstvu, že nám umožnili soutěž uskutečnit a podpořili nás finanční základnou.

Všem těmto výše zmíněným, ale i těm na které jsem zapomněl děkuji!

Za MTV motorsport ředitel závodu
Pavel Talíř


AKCE SLALOM

Akce konaná 22.06.2002 se sídlem ve Velešíně a dějištěm závodu v. objektu STK Komat v Dolním Třeboníně. Okruhová jízdní zkouška v podobě slalomu se jela na dvě měřená kola, a to první bylo po směru hodinových ručiček a druhé proti směru. Zúčastnilo se ji celkem 21 posádek z čehož šest bylo v kategorii do 1350 ccm a patnáct v kategorii nad 1350ccm.

Jako v minulé soutěži zde byli vidět karamboly z nezvládnutí vozidla. Došlo zde tedy k materiální újmě nikoliv však na zdraví.

Zúčastnění byli vcelku spojeni s organizací i s podobou tratě.

Zvláštní poděkování: Majiteli Komat STK panu Stanislavu Koptovi za opakované propůjčení prostor pro konání motoristických akcí. Dále také městu Velešín za umožnění konání těchto akcí.

za MTV motorsport team
Pavel Talíř


PING-PONG VE VELEŠÍNĚ

Vážení spoluobčané,
v minulém čísle Zpravodaje nás pan starosta 5x vyzýval, že si máme hlídat a vychovávat své děti, ať z nich nevyrůstají alkoholici, narkomané, vandalové atd.. On sám se dokonce pokoušel zvítězit nad bowlingem kvůli 65 dětem, které se zúčastnily soutěže o Nejvšestrannějšího sportovce Velešína. Neuspěl, stál sám proti osmi (čtyři zastupitelé se zdrželi hlasování, dva nebyli přítomni). Toto vše píši, abych uvedla na pravou míru jednu zavádějící větu z článku v Českokrumlovských listech.

Slova se říkají, příklad pana starosty táhne. Proto jsem vypracovala dotazník, zájem o ping-pong projevilo 210 dětí, vedení školy s Mgr. B. Dvořákovou v čele poskytlo prostor malé tělocvičny, město koupilo 3 stoly, které do školy osobně dovezl pan místostarosta V. Mikeš (sportovec tělem i duší, výborně ovládá i pingpongovou pálku), zaregistrovala jsem Oddíl stolního tenisu na ministerstvu vnitra v Praze, a od května do konce června jsme začali hrát.

Zájem dětí je však obrovský: jak jinak nazvat stovku přihlášených plus to, že 13 -letí kluci jedou na trénink na kolech v 30 stupňovém vedru až z Netřebic ? Nechci po prázdninách odmítat další adepty jenom kvůli malé kapacitě tělocvičny a taky bych uvítala, aby až děti ukončí školní docházku, měly kde pokračovat ve Velešíně.

Na 36. zasedání zastupitelstva jsem písemně předložila návrh, ve kterém jsem uvedla dva možné prostory na vybudování pořádné herny stolního tenisu. Výměníková stanice na sídlišti má sice dobré rozměry, ale náklady na zarovnání podlah, zateplení a hlavně na provoz by byly tak vysoké, že bychom skončili ještě dříve, než bychom začali. Druhým (a žádným jiným mnou navrhovaným) prostorem je budoucí přístavba jednoho patra nad bývalou prodejnou Jednoty, do které bude přemístěna městská knihovna. V závěru zasedání (konaného 13. 5.) jsem tudíž navrhla, aby statik, který má od města kulaté razítko a bude budovu staticky posuzovat z hlediska jejího pozdějšího využití, vypracoval rovnou posudek na byty, ale i na dynamické zatížení od sportovního zařízení. Nepochybně schopný odborník, když má důvěru města, zvládne během dvou měsíců prázdnin tento důležitý posudek vypracovat, neboť má k dispozici veškerou stavební dokumentaci.

Jistě každý z rodičů (nejen prvňáčků, druháčků) pochvalně ocení výhodnou polohu budovy od školy, kdy by se děti, místo každodenní docházky do družiny, mohly 2x týdně zlepšovat v nejrozšířenějším sportu na světě. Večer by pilovali hru dospělí, ať už rekreačně nebo jako členové oddílu na turnaje. Malý dětský koutek s barevnými míčky, skluzavkou by byl pro předškolní děti v doprovodu svých maminek otevřen celý den.

Vhodný a výhodný prostor pro hernu tady tedy je, nemusí se hledat. Stačí, aby zastupitelé hlasováním podpořili zájem nezletilých, kteří se sami ozvat nemohou. Postavením herny stolního tenisu by navíc vznikla možnost sportovního vyžití pro CELOU RODINU.

Ještě na okraj - vím, že Mgr. D. Grillová zná naše potřeby nejlépe, neboť pro nás navrhla ve Velešíně bowling, ale přesto si dovolím nesouhlasit s její myšlenkou, že vhodné prostory pro hernu stolního tenisu by se mohly najít např. ve školce. Pokud zastupitelé nezohlední zájem 210 dětí ZŠ, 220 maminek s předškolními dětmi a vůli občanů, kteří svým podpisem na petici podpořili správnou věc, a dají přednost dvěma až třem obecním bytům, zůstane náš oddíl Dráčata raději v malé tělocvičně. V říjnu pořádáme pro členy oddílu první turnaj, všichni jste srdečně zváni.

D. Javoříková


ODBOR KULTURY VÁS ZVE :

v červenci

čtvrtek 18. 7. od 8,30 hodin - zájezd
K Ř E M E Ž S K Ý     V E L E T R H - pro dům a zahradu
Zveme Vás na zájezd do Křemže, kde právě 18.7. zahajuje tradiční veletrh pro dům a zahradu.
Zájemci se mohou přihlásit na odboru kultury již nyní. Upozorňujeme zájemce, že autobus bude vypraven jen v případě, že bude dostatečný zájem. Nelze tedy spoléhat na to, že se dodatečně přihlásí v autobuse. Cena zájezdu bez vstupného cca 80,- Kč

neděle 21. 7. od 8,30 hodin - zájezd
5.     S E L S K É     S L A V N O S T I     H O L A Š O V I C E
Holašovice jsou zapsány v Seznamu Světových památek v souladu s Konvencí o ochraně světových a přírodních památek UNESCO.

Tento zápis znamená potvrzení výjímečného univerzálního významu této památky, která si zasluhuje ochranu v zájmu lidstva. Každý rok, vždy v červenci se v Holašovicích pořádají "Selské slavnosti" s ukázkou staročeských řemesel. Nechybí muzeum, lidová hudba - dechovka, dudácká muzika a občerstvení.

Letos poprvé, Vám nabízíme možnost zúčastnit se zájezdu do Holašovic. Jestliže máte zájem, přihlaste se na odboru kultury co nejdříve. Akce je plánována jako celodenní. Cena bude upřesněna dodatečně.

v srpnu

v neděli 4. 8. od 8,30 hodin - zájezd
R U M P Á L O V Á N Í
Celodenní výlet do Strakonic, kde právě probíhají trhy, hodování, souboje a klání. Můžete navštívit také strakonický hrad. Výlet uskutečníme jen v případě, že bude dostatečný zájem. Přihlášky ihned na odboru kultury. Cenu upřesníme.

neděle 4. 8. od 19,30 hodin v sále U Zlaté podkovy
M I R O S L A V     D O N U T I L
Věříme, že potěšíme příznivce a obdivovatele Miroslava Donutila. Vystoupí u nás s pořadem "Ptejte se mě na co chcete, já na co chci odpovím". Před jeho vystoupením Vám rozdáme lístky na dotazy a můžete se sami zeptat, co Vás zajímá. Předprodej vstupenek bude zahájen 8. 7. na odboru kultury. Vstupné 190,-Kč

Zájezd 18. 8. - na recitál Václava Hudečka je zrušený.

neděle 25. 8. - zájezd do Strakonic
15.    M E Z I N Á R O D N Í    D U D Á C K Ý     F E S T I V A L
Zájezd do Strakonic na tradiční setkání dudáckých kapel z celého světa. Přihlášky přijímá ihned odbor kultury, kde také dostanete další informace. Cenu stanovíme později.

Připravujeme na měsíc září :

ve spolupráci s ag. pí Hrdličkové

L É T O     P O D     V Ě Ž Í
Sledujte plakátování !

sobota 14. 9. v novém kulturním zřízení
S L A V N O S T N Í    O T E V Ř E N Í
nového víceúčelového zařízení
Program je stále ještě upřesňován. Z místních určitě vystoupí naše děti a chrámový sbor. V hlavním večerním programu vystoupí populární dvojice NÁHLOVSKÝ - MLADÝ. Neděli 15. 9. bychom chtěli věnovat dětským programům.
Podrobný program najdete ve vývěsních skříňkách a na plakátovacích plochách během měsíce srpna.

Sál nového kina, foto: V. Jantač

sobota 28. 9. v novém zařízení od 14 hodin
S E T K Á N Í     S     D Ů C H O D C I
Tradiční setkání představitelů města se starší generací. V hlavním programu vystoupí se svým pořadem kapela ŠVEJK BAND. Těšíme se na Vás, přijďte si popovídat se svými známými a pobavit se při pěkných písničkách.

 


© Sdružení k vytvoření financování a správě informačního systému regionu Český Krumlov, 2001
Počet přístupů na tuto stránku od 27. dubna 2000 : TOPlist 0