ARCHIV 2001 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Znak VelešínaVelešínský
     ZPRAVODAJ


červenec
srpen
 2001


Z POSLEDNÍHO 27. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Dne 25.6. 2001 bylo 27. veřejné zasedání zastupitelstva města.

O čem zastupitelstvo jednalo:
1.

Zastupitelstvo schválilo prodej akcií České spořitelny - město vlastní akcie v nominální hodnotě 320 tisíc Kč.

2.

ZM schválilo vybudování splaškové kanalizace z části ulice Šumavská a Budějovická ještě v roce 2001 s cílem oddělit splaškové vody od dešťových. Dešťové vody budou přivedeny do rybníka "Layrerák", z důvodu zlepšení kvality vody v rybníce. V současné době se splaškové vody i dešťové přečerpávají do kanalizačního řadu. ZM schválilo také, že náklady na vybudování přípojek z domů uhradí město. Město bude investorem kanalizačního řadu na soukromých pozemcích dotčených projektem.

3.

ZM schválilo dodatek č.1 ke smlouvě se SFŽP na povolení předčasného prodeje rozvodů plynu ve Velešíně. Žádost o povolení prodeje byla městem podaná z důvodu získání finančních prostředků na vybudování kanalizace ve Velešíně - nádraží a kanalizace a ČOV v Chodči. Podmínkou úspěšnosti prodeje je dohoda s Jihočeskou plynárenskou a.s. o předčasný prodej - smluvní termín je zatím do 31.12.2003. Jednáním bychom měli dosáhnout možnost prodeje již začátkem roku 2003.

4.

ZM schválilo žádosti města na finanční dotace z Ministerstva zemědělství a ze SFŽP na vybudování kanalizace ve Velešíně-nádraží a kanalizace a ČOV v Chodči. Náklady na oba projekty představují částku cca 21 milionů, finanční pomoc je vyžádaná ve výši celkem cca 11 milionů, k tomu máme vyřízenou půjčku ve výši 6,5 mil. Kč z programu PHARE. Podařilo-li by se prodat plošnou plynofikaci ve Velešíně (5,4 mil. Kč). Měli bychom mít dostatek financí na obě akce, bez nutnosti úvěru, nebo čerpání financí z rezervního fondu města. Toto je scénář ideální, pokud neuspějeme, budeme muset realizovat rozsah, na který budou finanční prostředky.

5.

ZM rozhodlo, že oprava fasád u budov 2. MŠ bude provedena "zateplovacím systémem", i když vychází cena asi o 120 tisíc Kč vyšší než klasickou opravou, t.j. nutným otlučením omítek. Oprava bude provedena do konce roku.

6.

ZM rozhodlo, že při dostavbě "KINA", bude město prodávat nepotřebný materiál demontovaný ze současné stavby - jedná se hlavně o vlnité eternitové šablony, boční krovy, některá okna. Prodej bude rozhodovat rada, včetně ceny. Konkrétní nabídka prodeje bude zveřejněna na úřední desce.

7.

ZM schválilo konkrétní smlouvy na prodej obecních pozemků v zahrádkářské kolonii u trati ČD.

8.

ZM schválilo vybudování chodníků v části vyústění náměstí do ulice V Domkách a Krumlovská - po demolici objektů č.p. 65 a to v roce 2001.

9.

ZM neschválilo uspořádání veřejné besedy ke zřízení městské policie. Podle rozhodnutí ZM bude zřízena k 1.1.2002.

10.

ZM schválilo pokračovat v přípravě vybudování sběrného dvora na odpady v sousedství dnešního objektu sběrných surovin po rozhodnutí vedení ZD Netřebice prodat městu potřebnou část pozemku.

11.

ZM vzalo na vědomí zadání prací na průzkumu možnosti vybudovat ve Velešíně přírodní koupání v lokalitě mezi Velešínem a Chodčí. Postup: hydrogeologický průzkum - geotechnický průzkum v případě, že se prokáže dostatečný zdroj vody. Práce provede fa Hydroprojekt Č.B.

12.

ZM vzalo na vědomí neoficiální informaci o rozhodnutí OkÚ snížit rychlost v části města Holkov na silnici E55 na 70 km/h. Očekává se oficiální dokument z OkÚ.

13.

ZM vzalo na vědomí zprávu Kulturního zařízení o konaných kulturních akcích ve Velešíně v roce 2000. Zpráva byla vzata na vědomí bez připomínek k činnosti KZ, což svědčí o tom, že nebyly ze strany členů ZM vzneseny žádné námitky, připomínky, či podněty k práci KZ. Od 1.7.2001 se mění statut KZ - přestává být příspěvkovou organizací města a stává se odborem MěÚ. V důsledku to znamená pouze organizační problém a práce KZ bude ve vztahu k občanům pracovat i nadále podle dosavadních zvyklostí. KZ je ochotno zajišťovat akce i podle námětů občanů.

14.

ZM schválilo podepsání smlouvy s firmou EKOKOM a.s., tzn. , že město bude vykazovat množství sběru "tříděného" odpadu a firma podle prokázaného množství bude městu "platit" motivační příspěvek. Po podpisu smlouvy budou občané informováni a vyzváni ke spolupráci (např. možný tříděný odpad: papír, kovy, sklo, PFT lahve). Pozn. sběr PET LAHVÍ se výhodně osvědčil, patří Vám občané poděkování. Vaky budou nahrazeny dle slibu sběrnými zvony. Pro minimalizování objemu lahví je nutné je sešlapovat.

15.

ZM schválilo koncepci využití plochy po objektech domu čp. 65, v tom provedení, které bylo projednané a doporučené veřejnou besedou (5 členů ZM, 7 občanů).

16.

ZM vzalo na vědomí stav prací na výběrových řízeních pro dodavatele dostavby "KINA" a zpracování projektů na nástavbu bytů na panelové domy města čp. 376-377, 378-379 v Sídlišti.

17.

Mimo schválený program projednalo ZM problém řešení nočního klidu ve městě při pořádání kulturních akcí v baru "U koňské dráhy". V zájmu veřejného pořádku bude provedena řada opatření k tomu, aby nebyli občané obtěžováni hlukem a aby se omezila vandalská činnost opilců. ZM je si vědomo i své odpovědnosti za veřejný pořádek, ale opatření musí být učiněna v součinnosti všech odpovědných činitelů - pořadatelem akce počínaje a státními orgány (policie ČR, OkÚ, ZM) konče.

Ing. Josef Valach
starosta


SKONČIL ŠKOLNÍ ROK

Významný okamžik pro každé dítě školou povinné nebo studenta, kdy je mu předaná "odměna" za celoroční práci čerpání vědomostí pro svůj budoucí život, kdy někteří končí studium na škole a odchází do dalšího víru života studijního nebo již pracovního.

I v našem městě máme školku, základní školu a Integrovanou střední školu a učiliště, kde prožívají děti radostné okamžiky , některé i smutnější chvíle nad výsledky své práce.

Pedagogové na těchto školách se jistě snažili předat dětem maximum znalostí i svých zkušeností. Jim začíná vytoužená a zasloužená doba odpočinku a doba načerpání sil pro další školní rok.

Touto cestou blahopřejeme všem úspěšným žákům a studentům k jejich výsledkům, těm méně úspěšným je dáno na vědomí, že výsledky jsou dány také pílí a snahou. Všem ale přejeme hezké prázdniny a šťastný návrat do školních lavic v novém školním roce.

Pedagogickým pracovníkům i personálu všech škol děkujeme za jejich práci pro naše děti a i jim přejeme hezkou zaslouženou dovolenou k načerpání energie pro pokračování jejich práce po prázdninách.

Za zastupitelstvo města starosta ing. Josef Valach


UKONČENÍ ŘÍZENÍ K DOMU Č. 65 ("KAMARÝTOVEC")

Dne 12.6. 2001 jsme dostali z Ministerstva kultury rozhodnutí, že "Ministerstvo kultury ČR NEPROHLAŠUJE podle § 3 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, dům č. 65 ve Velešíně, pozemky st.parc. č. 779/1 k.ú. Velešín za kulturní památku".

V odůvodnění se konstatuje, že zahájení k řízení ve věci prohlášení uvedených nemovitostí za kulturní památku bylo na podnět Státního památkového ústavu v Českých Budějovicích. Dále se sděluje, že Město Velešín obdrželo dne 12.2.2001 vyrozumění o podání návrhu na prohlášení věci za kulturní památku. Dne 12.2.2001 obdrželo město také rozhodnutí o odstranění předmětné stavby, které ten den také nabylo právní moci. Okresní úřad i Krajský úřad se 7.3.2001 a 8.3.2001 vyjádřili v tom smyslu, že dům prakticky již neexistuje a tudíž nedoporučují jeho prohlášení za kulturní památku. Proto Ministerstvo kultury vydalo zamítavé stanovisko.

ing. Josef Valach
starosta


ELEKTRIFIKACE TRATĚ - DRÁTY VEDOU AŽ NA HRANICI

Ve čtvrtek 7. června t.r. vyjel před polednem z vlakového nádraží slavnostně zvláštní vlak do železniční stanice Horní Dvořiště. Zvláštní byl tím, že celou trasu (až na hranici s Rakouskem), byl tažen lokomotivou na elektrický pohon. Vlakem se vezli pozvaní hosté - pracovníci Českých drah, stavebních firem, zástupci státní správy i samosprávy. V soupravě byl zapojen i vagón našeho prvního pana prezidenta. Vyjetí vlaku předcházela společná návštěva muzea v Českých Budějovicích na vernisáž výstavy "Železnice přes hranice".

Slavnostní přestřižení pásky, foto: J. Valach

V Bujanově byli hosté přivítáni starostou, prohlédli si muzeum koněspřežky a byli pohoštěni tradičními koláčky.

Ve stanici Rybník byly položeny květiny k památníku F.A. Gerstnera (1793-1840), který v roce 1824 obdržel privilegium ke stavbě koněspřežky a řídil počátek stavby dráhy. Dnešní elektrifikace je dalším významným mezníkem v železniční dopravě.

Krajský hejtman u památníku F.A.Gerstnera, foto: J. Valach

Konečná zastávka zvláštního vlaku byla ve stanici Horní Dvořiště, kde jsme vyslechli řadu slavnostních projevů. Zájemci o cestu vlakem na elektrický pohon se mohli svézt až na hranici s Rakouskem, kam vedou "dráty". Rakousko bude usilovat, podle vyjádření jejich zástupců o elektrifikaci jejich částí železnice, aby se mohly oba systémy propojit a nemuselo docházet k přepřahání lokomotiv ve Dvořišti.

Historie na kolejích, foto: J. Valach

Po skončení programu vyjel zvláštní vlak zpět do Českých Budějovic asi v 16.45 hodin.

J.V.


MĚSTSKÝ ÚŘAD VELEŠÍN SE ZTRATIL V ČESKÉM TELECOMU

Hledáte-li telefonní čísla Městského úřadu Velešín ve Zlatých stránkách Českého Telecomu na období 2001 - 2002, hledáte marně. Není to proto, že by byl Městský úřad zrušen, důvodem je opomenutí buď lidí, nebo techniky, že náš úřad "vypadl".

Vypadli jsme při psaní Zlatých stránek, což jsem osobně telefonicky oznámil na patřičném pracovišti Telecomu, se žádostí o nápravu tohoto nedobrého stavu. Pracovnice mi sdělila, že nejsme sami, že se tato chyba týká více institucí a že bude Telecom hledat nápravu, o čemž nás budou informovat.

Nápravu Telecom provedl vydáním dotisku ke Zlatým stránkám ale ouvej, stala se chyba druhá, zapomněli dotisknout Městský úřad Velešín. Opět jsem telefonem kontaktoval příslušné pracoviště se sdělením, že ani v dotisku nejsme uvedeni.

Napůl žertem jsem požadoval, aby nám na základě toho Telecom neúčtoval telefony. Byl jsem ujištěn, že zákazník nemá nárok na úhrady škod v důsledku neposkytnutí služby, nebo vadného poskytnutí služby. Naproti tomu jsme byli ujištěni, že "při přípravě dalších vydání telefonních seznamů bude Městskému úřadu Velešín věnována zvýšená pozornost". To je tedy náplast na bolístku. Jinak jsme dostali omluvný dopis (29.5.) se sdělením, že není v zájmu Telecomu poškozovat své zákazníky. Věřme, že se nebude chyba v seznamu na r.2002-2003 opakovat.

Telefonní čísla na Městský úřad:
ústředna 331541, starosta 331233, tajemník 331680, místostarosta 332787, Správa majetku 331761, Odbor kultury, sportu a mládeže 331003.

ing. Josef Valach
starosta


ODVOD NAŠICH BRANCŮ

Jako každý rok, i letos byli pozvaní naši mladí muži k vojenskému odvodu. V tomto roce byli pozvaní ti, kteří se narodili v roce 1982. Celkem bylo vyzváno k odvodu 9 chlapců. Z nich bylo uznáno schopných splnit svoji občanskou mužskou povinnost k vykonání Základní vojenské služby šest, dva byli pro svůj zdravotní stav uznáni neschopnými k vojenské službě a jeden byl zbaven služby dočasně, to znamená, že bude za danou dobu dle zákona znovu předvolán ke komisi.

Komise zhodnotila výsledek odvodu mladých mužů z Velešína jako dobrý.

ing. Josef Valach
starosta


NEUSKUTEČNĚNÁ TŘETÍ BESEDA S MLADÝMI

Podle dohody s účastníky druhé besedy s mladými 26. dubna byla zorganizovaná třetí beseda 26. června. Oznámení konání besedy bylo stejným způsobem jako u předchozích dvou besed.

Tentokrát se besedy "zúčastnili" - členové ZM - starosta , místostarosta a paní Havlisová jako vedoucí Kulturního zařízení. K debatě o městě, o problémech se nedostavil ani jeden mladý občan, či mladá občanka.

Nebudeme pátrat po důvodu nezájmu. Šlo nám o to dát mladým šanci ke komunikaci s vedením města. Jak je vidět, asi ze strany mladých není zájem.

Přesto se vedení města, t.j. členové zastupitelstva, ani zaměstnanci jistě nebrání a nebudou bránit s mladými hovořit. Tentokrát vzkazuji mladým, že se na ně nehněváme, že jsme připraveni opět zahájit dialog. Má to však jednu podmínku - očekávám, že se sami ozvete, že máte zájem o besedování. Čtvrtou možnou besedu tedy můžeme uskutečnit na základě Vaší aktivity.

ing. Josef Valach
starosta


STAVEBNÍ KOMISE

Stavební komise je komisí rady města, s přenesenou pravomocí části činnosti stavebního úřadu, jehož sídlo není v místě. Tato pravomoc byla komisi udělena okresním úřadem.

Členové komise jsou též pověřeni výkonem státního stavebního dohledu, t.j. pravomocí kontroly všech prováděných stavebních činností v obvodu města.

Hlavní činnost komise je soustředěna na registrování drobných staveb, povolování stavebních úprav a udržovacích prací.

Co jsou drobné stavby ?

Drobnými stavbami jsou stavby, které plní doplňkovou funkci ke stavbě hlavní, a to:

stavby s jedním nadzemním podlažím, pokud jejich zastavěná plocha nepřesahuje 16 m2 a výška 4,5 m.

podzemní stavby, pokud jejich zastavěná plocha nepřesahuje 16 m2 a hloubka 3 m.

oplocení

Za drobné stavby se nepovažují stavby garáží, skladů hořlavin apod.

Udržovacími pracemi, které nevyžadují ohlášení jsou zejména:

opravy fasád a vnitřních omítek, obkladních stěn, podlah a dlažeb, výměna a opravy střešních krytin, opravy povrchu plochých střech, komínových těles, opravy vnitřních instalací, výměna, opravy a nátěry oplechovaných střech, žlabů a odpadních dešťových svodů, opravy oken a dveří a jejich nátěry, výměna dveří a oken a opravy oplocení, nemění.li se jimi vzhled stavby

výměna nepodstatných částí konstrukcí stavby

výměna zařizovacích předmětů (např. kuchyňských linek, van) a jiného běžného vybavení stavby.

Ohlášenou drobnou stavbu, stavební úpravu a udržovací práce může stavebník provést jen na základě písemného sdělení stavební komise, že proti jejich provedení nemá námitek.

Pokud toto sdělení nebude stavebníkem oznámeno do 30 dnů ode dne ohlášení, anebo stavební komise v téže lhůtě nestanoví, že ohlášená drobná stavba, stavební úprava či udržovací práce podléhá stavebnímu řízení, může je stavebník provést.

Jiří Pártl
předseda stavební komise


UVOLNĚNÍ ŽÁKA Z VYUČOVÁNÍ

Během školního roku 2000/2001 bylo podáno a vyřízeno 80 žádostí o uvolnění z vyučování. Bohužel řada žádostí byla podána pozdě ( výjimkou není ani žádost podaná den před odjezdem ), některé žádosti měly věcné a formální nedostatky. Abych předešla pro příští školní rok nedorozuměním při vyřizování žádostí, chtěla bych rodiče upozornit na některé skutečnosti a poradit jim.

Vyhláška č. 291/91 Sb. MŠMT ČR o základní škole ve znění pozdějších předpisů v § 3, odst. 8 uvádí": "Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodů předem známých žákovi nebo jeho zákonnému zástupci, požádá zástupce žáka třídního učitele nebo ředitele školy o uvolnění z vyučování. Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z nepředvídatelných důvodů, je zástupce žáka povinen nejpozději do dvou dnů oznámit třídnímu učiteli důvod nepřítomnosti. Dobu, na kterou žáka uvolní třídní učitel nebo ředitel školy, stanoví řád školy". Řád ZŠ Velešín upravuje uvolňování následujícím způsobem: Třídní učitel uvolní žáka na 1-2 dny, na 3 a více uvolní žáka ředitel školy. Rozhodnutí o uvolnění z vyučování je tedy plně v kompetenci ředitele školy po dohodě s třídním učitelem a na jeho doporučení.

Většina žádostí o uvolnění byla odůvodňována rodinnou rekreací, proto bych rodičům ráda připomněla, že na rodinnou rekreaci uvolňujeme žáka po dohodě s třídním učitelem pouze jednou ve školním roce. Chápu, že zahraniční zájezdy jsou v době hlavních prázdnin podstatně dražší a pro mnohé rodiny těžko ekonomicky dostupné, proto vycházíme rodičům maximálně vstříc, ale pro rekreaci dětí jsou určeny především hlavní prázdniny. Individuálně přistupujeme při uvolňování žáka ze zdravotních důvodů.

Rodiče podávají žádosti někdy na příslovečnou poslední chvíli, proto bych chtěla všechny požádat, aby žádosti podávali nejpozději 21 dní před odjezdem. Necháváte nám totiž (zejména teď na konci školního roku) nedostatečný časový prostor pro objektivní klasifikaci. Včasné podání žádostí umožní plánování písemných prací, zkoušení, organizaci výměny učebnic i předání vysvědčení.

Jaké náležitosti by měla žádost o uvolnění z vyučování obsahovat?

V úvodu písemné žádosti uveďte komu je žádost určena (opakuji na 1-2 dny uvolní třídní učitel, na 3 a více ředitel školy), nezapomeňte uvést své jméno a celou adresu, datum a místo podání. V žádosti o uvolnění z vyučování uvádějte prosím nejen jméno dítěte, ale i třídu, dále termín, odůvodnění a vlastnoruční podpis zákonného zástupce dítěte.

Všechny přijaté žádosti evidujeme a zakládáme, proto nejvhodnější formát papíru žádosti je A4. Odpověď na žádost zasíláme pouze v případě negativního stanoviska. Až dosud jsme všechny žádosti o uvolnění i přes nedostatky vyřídili k oboustranné spokojenosti.

Pokud zůstala v nějakém rodiči i přes mou (doufám, že vyčerpávající ) informaci nějaká nejasnost nebo pochybnost, zvu žadatele k osobní návštěvě ve škole.

Mgr. Božena Dvořáková
ředitelka školy


JAK PROBĚHL ŠKOLNÍ ROK 2000/2001
NA 1. MATEŘSKÉ ŠKOLE VELEŠÍN

K 1. září bylo zapsáno do 4. tříd 111 dětí - tj. 28 dětí na třídu. Ve třídě jsou vždy dvě učitelky - jedna dopoledne, druhá odpoledne. Překrývají se pouze na vycházku a oběd. S dětmi se pracuje podle Programu výchovné práce pro MŠ. Plní se úkoly z rozumové výchovy, tělesné, jazykové, literární, výtvarné, pracovní, hudební, mravní a matematických představ. Složky se mezi sebou prolínají během celého týdne.

1. MS Velešín, foto: V. Jantač

Cílem MŠ je harmonický a všestranný rozvoj osobnosti dítěte. Plnění těchto úkolů a práci učitelek zkontrolovala na jaře třídenní hloubková inspekce, která byla s prací v MŠ spokojena. Paní inspektorky velice kladně hodnotily prostředí v MŠ, které je pro MŠ výjimečné, líbilo se jim vkusné vybavení tříd a celková atmosféra v MŠ. Ocenily zájem MÚ o předškolní zařízení a dobrou spolupráci se sousední MŠ. Děti během roku shlédly několik divadelních představení, byly na výletě v ZOO na Hluboké, na zámku v Českém Krumlově. Podílejí se na oslavách svátků během roku - Mikuláš, vánoce, masopust, velikonoce. Maminkám připravily besídku ke Dni matek. Předškolní děti vystupovaly v Pečovatelském domě, ve Střížově při oslavách Jihostroje. Předškolní a prostřední děti jezdily na předplavecký výcvik do bazénu v Českém Krumlově. Děti se účastnily i různých soutěží. Největší úspěch měly v soutěži "Louka plná broučků", kde vyhrály mobilní telefon v hodnotě 4 000,- Kč a různé drobnosti. Jelikož mobilní telefon v MŠ nevyužijeme, prodali jsme ho a koupili dětem hračky, ze kterých mají větší radost.

Školní rok končí, do ZŠ odchází 28 dětí, kterým začnou od září školní povinnosti. Do MŠ přijdou nové děti, které se budou opět připravovat na vstup do ZŠ.

K 30.6.2001 je zatím zapsáno do 1. MŠ 109 dětí.

Veselé prázdniny, hodně sluníčka, klidné rodinné prostředí přeje všem dětem a rodičům

ředitelka Hana Ondřichová
a ostatní zaměstnanci 1. MŠ


AHOJ, ŠKOLKO!

Naše 2. MŠ ve Velešíně připravuje celoročně řadu různých akcí , kterými chceme obohatit citový život našich dětí. Některé akce se osvědčily a tak je pořádáme pravidelně - návštěvy divadel, plovárny, kroužek němčiny, karneval, oslavy vánoc, Dne matek i Dne dětí. Do akcí se zapojují všechny děti.

V závěru školního roku přichází období věnované především nastávajícím školáčkům. Děti, které navštěvují kroužek němčiny uzavřou školní rok ukázkou práce a znalostí rodičům.

Osvědčila se nám návštěva Planetária v Českých Budějovicích. Aby byla cesta pro děti zajímavá, jezdíme vlakem.

Na Ťapáček se těšíme dlouho dopředu: kousek se svezeme vlakem a dál už pokračujeme pěšky. Pohladíme a nakrmíme koně u Horváthů. Dříví na polední ohníček bychom sami nepřipravili, ale díky rodině Opekarů z Chodče si na oheň neseme už připravená polínka. Buřtík chutná všem. Máme radost, když najdeme poklad skřítka Mechulíčka, který nás odmění za správné chování v lese. Pak zbývá jen cesta zpátky do školky.

Na hru na indiány se těšíme celý rok. Díky Lize lesní moudrosti pod vedením pana Janáka se nám sen splní. Na zahradě školky nám vyrostou dvě indiánská týpí, prohlédneme si indiánské oblečení, hračky, zapalování ohně bez sirek, poslechneme si jejich vyprávění. Pak už si hrajeme a zpíváme. Ani se nám nechce spát, ale pomyšlení, že budeme nocovat v týpí nás do postýlek - tedy do spacáků - přece dostane.

Zbývá už jen rozloučení s předškoláčky na samém konci školního roku spojené s rozdáním památečních knih a pohoštěním.

Písnička o tom, že každá školka má svůj konec, jako měla začátek, a to, co skončí nejde vrátit nazpátek je dozpívaná.

Děti a učitelky 2. MŠ ve Velešíně


ZÁVĚR ŠKOLNÍHO ROKU ISŠ A UČILIŠTĚ

Začátek prázdnin je velmi příjemná doba. Chvíle, na které jsme se tak dlouho těšili, teprve nastanou a jejich plánování je vzrušující. Někdo by rád odpočíval v prosluněném lese, někdo by raději navštívil přátele, někdo spokojeně zůstane doma, někdo naopak uvítá dalekou cestu.

Každopádně začátek prázdnin je také doba. kdy se bilancuje právě uplynulý školní rok a práce, která v něm byla vykonána. Úsilí bylo zhodnoceno a vysvědčení rozdána.

Naše škola, Integrovaná střední škola a Učiliště ve Velešíně, takových vysvědčení letos vydala 310. Někteří studenti dostali svá středoškolská vysvědčení naposledy, protože svá studia úspěšně zakončili. Jednalo se o jednu třídu denního studia oboru Management v elektrotechnice, kde složilo maturitní zkoušku 21 studentů a studentek, a jednu třídu dálkového studia oboru Provozní technika, ve které uzavřelo své studium 8 studentů. Výčet by nebyl úplný bez třídy, do které byly soustředěny tři učební obory středního odborného učiliště : Mechanik elektrotechnických zařízení, Obráběč kovů a Krejčová. Celkem se jedná o 31 absolventů, z nichž 7 získalo výuční list s vyznamenáním.

Prázdniny budou jistě příjemné, ale znamenají již také přípravu školního roku následujícího. Kromě tradičně otvíraných studijních oborů - Mechanik seřizovač a Mechanik číslicově řízených strojů - bude otevřena i třída učebních oborů Obráběč kovů a Mechanik elektronických zařízení. Celkem bylo do 1. ročníků přijato 97 studentů.

Od školního roku 2002/03 plánuje naše škola nabídku studijních oborů ještě rozšířit. Bude se jednat o obor střední průmyslové školy Elektrotechnika se zaměřením na počítačové systémy. Nově - na mechatroniku - bude zaměřen i studijní obor Mechanik seřizovač.

Novou nabídkou oborů studijních i učebních se naše škola snaží přizpůsobit požadavkům trhu práce, ale i našich konkrétních "obchodních" partnerů - strojírenských podniků, které některé naše studenty a učně sponzorují. Jedná se především o českobudějovickou firmu BOSCH, se kterou spolupracujeme již několik let a kde dokonce vzniklo naše odloučené pracoviště odborného výcviku, a místní firmu Jihostroj Velešín. V poslední době projevily zájem o spolupráci i další regionální firmy - např. firma Greiner z Trhových Svinů nebo firma GMA z Kaplice, jejichž záměrem je sponzorovat další studenty či učně strojírenských oborů.

K začátku letošních prázdnin se váže ještě jedna důležitá změna - zřizovatelem středních škol se 1.7.2001 stane Jihočeský kraj. Měl by se stát garantem podpory odborného školství v našem regionu. Vzhledem k technickému zázemí a vybavení má v tomto směru ISŠ a U Velešín velmi dobrou perspektivu.

vedení ISŠ a U
sepsala uč. Jitka Turková


Z VÝROČNÍ ZPRÁVY ŠKOLY

Ve školním roce 2000/2001 zahájilo v ZŠ Velešín školní docházku 528 žáků. Školní rok zakončilo 533 žáků. Během školního roku bylo do školy přijato 15 žáků, odešlo 10 dětí. Do školní družiny bylo zapsáno ve třech odděleních 113 žáků. Provoz školy zajišťovalo 29 pedagogických pracovníků včetně ředitelky školy a obou zástupců, tři vychovatelky školní družiny, 9 správních zaměstnanců a 6 zaměstnanců školní jídelny.

Do dvou prvních tříd nastoupilo na začátku školního roku 52 dětí, u zápisu pro školní rok 2001/2002 bylo zapsáno 74 dětí. (Po vyřízení všech odkladů školní docházky předpokládáme nástup 60 žáků do tří 1. tříd)

Povinnou školní docházku ukončilo 48 žáků, z toho 45 žáků v 9. ročníku, 2 žáci v osmém ročníku a 1 žák v 7. ročníku. Všichni vycházející žáci byli umístěni a pokračují v dalším vzdělávání na gymnáziích, SOŠ, SOU a OU. 60% žáků bylo přijato na školy ukončené maturitní zkouškou.

Ze sedmých ročníků přechází jeden žák na šestileté gymnázium a tři žáci z pátých tříd byli přijati na osmiletá gymnázia.

Škola pořádala ve školním roce řadu akcí, které přímo nesouvisí s plněním učebních plánů, avšak přispívají k formování osobnosti dítěte a k utváření žádoucích postojů k okolnímu světu. Pravidelně jsou pořádány tyto akce:

vánoční představení pěveckých sborů pro žáky a vystoupení 9. tříd
společný koncert s pěveckým sborem Úsměv ze ZŠ Borovany
aktivní zapojení do oslavy Svátku matek
vystoupení dramatického kroužku ve škole a v MŠ
sportovní den dětí
turnaje v kopané a malé kopané
výstava výtvarných prací ŠD
dvouetapový cyklistický závod ke Dni dětí, Závod míru nadějí a dětský duatlon, pořádané ve spolupráci s cyklistickým oddílem
pořádání dětského letního tábora školní družiny o hlavních prázdninách

V letošním školním roce bylo v září slavnostně předáno dětem do užívání nové sportoviště v areálu školního hřiště za vítězství v soutěži, kterou pořádala firma OPAVIA.

Výtvarný kroužek při ZŠ uspořádal na závěr školního roku výstavu svých prací v malé tělocvičně. Vystoupení kroužků pěveckých i dramatického při různých příležitostech např. v Dolním Dvořišti možná založí novou tradici. Děti školní družiny se úspěšně zapojovaly do výtvarných soutěží časopisu Sluníčko, kde získaly několik knižních odměn.

Většina akcí vyžadovala dlouhodobější přípravu a pedagogickým pracovníkům, kteří tyto akce zajišťovali patří poděkování.

Děti měly možnost zapojit se do práce v následujících kroužcích, vedených jak pedagogy, tak externími vedoucími:

pěvecký kroužek, vedený Mgr. V. Jančářovou
dramatický kroužek, vedený pí M. Ivanovou
kroužky výpočetní techniky, vedené V. Bednářem
výtvarný kroužek, vedený I, Hintermüllerovou a R. Hechtbergerovou
kroužek folkových písní Borůvky, vedený pí D. Weiglovou
tělovýchovný kroužek, vedený pí H. Langerovou

Pro potřeby žáků byla denně otevřena školní knihovna, aby ji mohli využít jako studovnu. Šikovné a nadané děti se zapojily do různých soutěží a olympiád.

Okresního kola fyzikální olympiády 8.tříd se zúčastnil Vladislav Hajný, 9. třídy reprezentoval Jiří Mareš.

V okresním kole matematické olympiády 7. tříd se umístil Pavel Trajer na 1.-3. místě. Dále se této olympiády zúčastnili Libor Šítal jako úspěšný řešitel a Barbora Jelínková. V kategorii 8. tříd se stal úspěšným řešitelem Vladislav Hajný. 9. třídy reprezentoval Tomáš Trajer (3.-4. místo), stal se úspěšným řešitelem a postoupil do krajského kola.

Úspěšnými řešiteli okresního kola Pythagoriády 7. tříd se stali Pavel Trajer, Libor Šítal. Této soutěže se dále zúčastnili Barbora Jelínková, Jana Bednářová, Petr Papež, Daniel Kudláček, Pavel Švec, Petr Valík.

Okresního kola zeměpisné olympiády 6. tříd se zúčastnil Jan Děd. Zdeněk Šrámek se umístil na 3. místě v kategorii 7. tříd a 9. třídy reprezentovali Pavel Hanzalík (9.místo), a Marie Síkorová.

Jana Bednářová (7.místo), Vendula Kleinová a Pavel Matoušek se zúčastnili okresního kola biologické olympiády.

Okresního kola olympiády v českém jazyce se zúčastnily Lenka Havlíčková a Alena Olšanová, která se umístila na 2. místě a postoupila do oblastního kola

Pavel Matoušek ze 7.třídy a Pavel Hanzalík z 9. třídy reprezentovali naši školu v okresním kole konverzační soutěže v německém jazyce

Soutěže mladých historiků - okresního kola se zúčastnila Alena Olšanová (7. místo) a Michal Dušák (9. místo).

V okresním kole soutěže Jihočeský zvonek obsadila v 1. kategorii Tereza Škrlantová v sólovém zpěvu 2. místo a Václav Beneš 3. místo, 0. kategorie - Svatopluk Pospíšil - 3. místo.

Na regionální přehlídce Dětská porta v Českém Krumlově obdržely Alena Olšanová a Monika Chovancová l. místo za duo a tím si zajistily postup na folkový festival Krumlovský medvěd.

Ve 4. kategorii okresního kola Soutěže dětských recitátorů postoupil Jiří Tvaroh do regionálního kola a Pavel Hanzalík obdržel čestné uznání.

Na přehlídce německé recitace nadace Nietsche byli kladně oceněni v recitaci Pavel Matoušek a Petra Nováková, ve zpěvu Monika Chovancová a Alena Olšanová.

V okresní atletické olympiádě v Českém Krumlově obsadili žáci 3. až 5. ročníku 3. místo a žáci 6. až 9. ročníku 7. místo. Do krajské olympiády postoupili: Žaneta Horvátová - 1.místo - vrch koulí, Gabriela Bartková - 3. místo - skok do výšky, běh 800m, Markéta Rajková - 5. místo - běh 600 m.

Chlapci 4. a 5. tříd se umístili na 3. místě ve sportovní soutěži Mc Donald's Cup v oblastním kole v Kaplici a na 2. místě v okresním finále v Kaplice.

Žáci se zúčastnili "Večerního běhu Kaplicí" - Markéta Rajková - 1. místo.

V okresním kole Malé kopané v Českém Krumlově obsadili chlapci 8.-9. tříd 2. místo.

V oblastním kole košíkové byli hoši na 4. místě a dívky si přivezly z okresního kola košíkové 3. místo.

V oblastním kole ve florbalu obsadili mladší i starší žáci 4. místo, dívky - starší žákyně se umístily také na 4. místě a mladší žákyně - na 3. místě okresního kola.

V cyklistickém závodu "Závod míru nadějí 2001" se umístil Michal Kysela v okresním, krajském i republikovém kole na 1. místě. Do republikového kola postoupil také Jiří Petrou - 4. místo, Martin Staněk -8.místo, Jan Petrou, Monika Marková (6. místo).

Žáci naší školy se zapojili i do výtvarných soutěží. Lenka Kozáková se umístila na 1. místě ve výtvarné soutěži "Škola nového tisíciletí", dále se této soutěže zúčastnili Vendula Neumanová, Růžena Obrinová, Josef Mikeš. Za malířskou soutěž "Vánoce dětí 2000" obdrželi žáci 2.,4.a 5. tříd diplomy. Barbora Čížková a Petr Šedivý se přihlásili k projektu "Můj velikán" a své práce prezentovali v oblastní přehlídce. Práce Petra Šedivého byla vybrána k prezentaci na Diecézní přehlídce v Českém Krumlově a v Českých Budějovicích.

Školní družina pravidelně zasílala do časopisu Sluníčko výtvarné práce, za které obdržela Petra Hrušková odměnu.

Od 4. 6. do 6. 6. proběhla výstava dětských prací jako ukázka celoroční práce školní družiny. I v letošním školním roce se uskuteční letní tábor v Nové Včelnici, kterého se zúčastní 30 dětí.

Vedení školy děkuje všem pedagogickým pracovníkům, kteří se na přípravě žáků k soutěžím a olympiádám podíleli. Všem soutěžícím gratulujeme k dosaženým výsledkům a děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy.

Poděkování také patří všem ostatním zaměstnancům školy a v neposlední řadě i všem rodičům, bez jejichž spolupráce by škola takových výsledků nedosáhla.

Mgr. Božena Dvořáková
ředitelka školy


DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY

Místní organizace Českého rybářského svazu ve Velešíně uspořádala dne 26.5.2001 v rámci dne dětí pro své členy do 15 let věku rybářské závody na rybníce "Houžvák".

Program byl následující - po prezentaci si závodníci vylosovali svá místa pro chytání. Dopoledne se chytalo na položenou a odpoledne na plavanou. V rámci polední přestávky si každý závodník mohl upéci na připraveném ohni špekáčky, které zdarma obdrželi a každý závodník dostal zdarma láhev limonády. Zúčastnilo se dvanáct dětí. Počasí bylo nádherné, ale bohužel ne moc vhodné pro chytání ryb a tak chytili jen ti nejšikovnější. Bylo hodnoceno - největší počet získaných bodů ( 1 bod - 1 cm chycené ryby) a největší chycená ryba.

V počtu získaných bodů zvítězil Šuba, který získal 146 bodů. Na druhém místě byl Švec, který získal 122 bodů, třetí Miler získal 120 bodů, čtvrtý Čabala T. získal 69 bodů a pátý byl Turek se 44 body.

Závodník na prvním místě obdržel podběrák. Druhý a třetí závodník dostal vezírek. Čtvrtý a pátý závodník dostal krabičku na háčky. Všichni ostatní závodníci obdrželi drobné dárky.

V závodě o největší chycenou rybu zvítězil Šuba, který chytil kapra o délce 46 cm. Druhý byl Čabala T., který chytil kapra 43 cm a třetí Švec, který chytil candáta o délce 20 cm. Tito závodníci obdrželi knihu Naše ryby.

Ryby, které měly zákonnou míru si mohli závodníci ponechat.

Všem zúčastněným se akce líbila.

Bohuslav Vácha


CYKLISTICKÝ ZÁVOD

V letošním roce se 31. května jel již 6. ročník dvouetapového cyklistického závodu ke Dni dětí. Zájem dětí se rok od roku zvyšuje a letos se závodu zúčastnilo téměř 50 dětí. 1. etapa - časovka se již tradičně jela mezi křižovatkou u Stavebnin Jůda a Zubčickou Lhotkou v délce 6 km. Vládlo poměrně chladné a větrné počasí, což vůbec nevadilo ani nejmladším závodníkům předškolního věku. Při druhé etapě, kterou je terénní trať v délce 2,2 km - pro nejmladší kategorii a 4,4 km pro mladší a starší kategorii, se jelo v prostoru pod učilištěm. A počasí tentokrát dalo závodníkům řádně zabrat. Prudký vítr způsobil razantní změnu počasí a závodníci, kteří byli momentálně na trati si zažili řádnou průtrž mračen, při které se z nebe sypaly i kroupy. Teplota vzduchu byla bližší spíše začátku března než konci května. A závodníci, kteří jeli po největším dešti, se vraceli do cíle tak obaleni bahnem, až vzbuzovali výbuchy smíchu při průjezdu cílovou páskou.

Závod má již svoji tradici, foto: V. Jantač

Závěrečné vyhodnocení a odměny nejen pro ty nejlepší, byly skutečně zasloužené. A při závěrečné tombole, kdy byly ještě vylosovány mimo spoustu dalších cen i computer na kolo a velký koláč, se všichni závodníci radovali z nějaké odměny.

Velký dík patří všem sponzorům, kteří se podíleli na zajištění všech cen a organizátorům celé akce Základní škole a Cyklo Velešín. Díky sponzorům se bude konat ještě před koncem školního roku triatlon pro mládež.

R. Zifčák v plném nasazení, foto: V. Jantač

 nejmladší žácimladší žácimladší žákyněstarší žácistarší žákyně
1.M. KyselaM. StaněkV. MikuškováR. DašekP. Jílková
2.M. KofroňJ. PetrouM. MarkováB. HrdýJ. Megová
3.T. MikuškaM. Pechouš L. ČernýJ. Zivčáková
4.J. PetrouP. Klimeš D. Mráček 
5.N. VeselýM. Marek M. Kučera 
6.R. MačejnýR. Cupal   
7.F. RozkošnýM. Kroneisl   
8.R. ZivčakM. Diorka   
9.A. CupalJ. Moťka   
10.M. FriedelJ. Motal   
11.P. Pečenka (1)T. Rada   
12.M. Bürger    
13.J. Kejšardorostenci :1. J. Šimek  
14.P. Hrdý (2) 2. R. Janás  
15.J. Nejedlý    
16.M. Vaněček (3)    
17.P. Adamec    
18.Z. Kučera    
19.A. Kysela (4)    
20.A. Feslová (1)    
21.O. Adamec (5)    
22.J. Švec(6)    

Jedna etapa: P. Žáček, R. Hájek, T. Havel, M. Ondřich

Ředitel závodu Karel Růžička, foto: V. Jantač 
Sponzoři závodu: Artel Kostečka, Autodoprava Žlunka, Autoopravna Švec, Bazar Malše, Boty Mirka, Café-bar Libra, Cukrárna Moka, Drogerie Pavlíčková, DS Technik, Elektro Amchová, Elektro Kanděra, Farma Gita, Figura-natěrač, Figurová-kadeřnictví, GE Capital Bank, Golem - Prokeš + Kysela, Grafodílna Havlíček, Hechtberger malířství a natěračství, Hotel Party, JABO, JATVAR-pomníkářství, Jezvík Nesměň, Jízdní kola Brázda, Jízdní kola Kmoch, Karosářství Petrou, Jihostroj Velešín, Kavárna U Jakuba, Knihkupectví pana Voka, Kosmetika Marie, Krejčovství Petrouová, Květinářství Kabíček, Květinářství Šíhovec, Město Velešín, Móda M&M Bártková, Ocelové konstrukce Kunc, Papírnictví Pavlis+Pavlisová, Pekařství Pekast, Penzion U Koňské dráhy, Potraviny Trio, Prodej tisku Němcová, Restaurace U Zlaté podkovy, Restaurace Na Spartě, Rouha-krmivo pro zvířata, Řeznictví Foitl, Spar Prouza, Strojírna Doucha, Tesařství Německý-Hruška, Truhlářství Petr, VEEL, Zámečnictví Štindl, Zemědělské stroje Ondrášek.

VJ


O CENU MĚSTA VELEŠÍN - CYKLO

Tuto sobotu a neděli se uskutečnil v Zubčicích a ve Velešíně tříetapový cyklistický závod "O cenu města Velešín". Po oba dva dny provázel závodníky vydatný déšť. V sobotu absolvovali závodníci dopoledne časovku jednotlivců na 10 km, odpoledne silniční závod na zvlněném okruhu v okolí Zubčic. V neděli čekala na závodníky nejtěžší etapa na trase Velešín-Trhové Sviny-Nové Hrady-Hojná Voda-Benešov nad Černou-Blansko-Besednice-Pořešín-Velešín (80 km) s vrchařskou prémií na Hojné Vodě.

kategorie A 19 - 29 let8. Frnka (Velešín)4 : 15 : 02
 16. Študlar (Velešín)4 : 35 : 05
kategorie B 30-40 let10. Musil (Velešín)3 : 41 : 18
 13. Schwarz (Velešín)3 : 48 : 48
kategorie C 41-50 let7. Růžička J. (Velešín)4 : 14 : 18
kategorie D 51-60 let III. etapa 40 km :3. Klíma (Velešín) 
Celkově:2. Klíma (Velešín)2 : 30 : 04
 7. Hísek (Velešín)2 : 36 : 21
kategorie ženy2. Burešová (Velešín)2 : 56 : 01
kategorie M4 junioři 17 - 18 let  
I. etapa 10 km1. Chlanda (Velešín) 
 3. Rotbauer (Velešín) 
Celkově:1. Chlanda (Velešín)2 : 18 : 14
 3. Rotbauer (Velešín)2 : 28 : 16
kategorie M3 kadeti 15 - 16 let  
I. etapa 10 km2. Šimek (Velešín) 
II. etapa 32 km2. Šimek (Velešín) 
III. etapa 40 km2. Šimek (Velešín) 
Celkově:2. Šimek (Velešín)2 : 17 .: 28
 7. Honsa (Velešín)2 : 28 : 16
kategorie M1 mladší žáci 11 - 12 let
(jen 2 etapy)
  
Celkově:1. Staněk (Velešín)0 : 44 : 01
  3. Petrou (Velešín)0 : 49 : 07
kategorie M1 mladší žákyně 11 - 12 let
(jen 2 etapy)
  
Celkově :3. Burešová (Velešín)1 : 02 : 13
kategorie nejmladší žáci do 10 let  
Celkově:2. Kysela (Velešín)0 : 52 : 45

Karel Růžička
Cyklo klub Velešín


VÝSLEDKY 4. ROČNÍKU JIHOČESKÉHO MARATONU,
KONANÉHO DNE 24.6. 2001 VE VELEŠÍNĚ

4. ročníku JM ve Velešíně se zúčastnilo 39. závodníků z celé republiky. Zvítězil 26-letý Petr Kratejl ze Stříbra ve svém prvním maratonu. Od startu se odpoutala dvojice Kratejl - Ulma a stále zvyšovala svůj náskok. Od 12. km běžel již budoucí vítěz sám a pravidelným tempem svůj náskok neustále zvyšoval. Raritou závodu bylo, že jednou z nejobsazenějších byla kategorie nad 60 let. Jediný traťový rekord vytvořil Jan Merunka právě v této kategorii. Slabá byla opět účast jihočeských závodníků - pouze 8.

Celkové výsledky:
1.Petr KratejlBaník Stříbro2 : 38 : 37 
2.Tomáš UlmaPraha 32 : 44 : 36 
3.Vladimíe UrbanecMK Kladno2 : 47 : 101. nad 40 let
4.Rostislav VotýpkaČerníkov2 : 48 : 12 
5.Josef KalátHvězda Trnovany2 : 52 : 302. nad 40 let
6.Milan ŠkardaZPB Plzeň3 : 03 : 29 
7.Jan MerunkaMK Kladno3 : 08 : 201. nad 60 let !!! rekord
8.MUDr. Petr CycoňLiga 100 Praha3 : 21 : 151. nad 50 let
9.Petr HrčekBrandýs n.Labem3 : 21 : 523. nad 40 let
10.František NovotnýAK Kroměříž3 : 21 : 292. nad 50 let
11.Otakar KučeraTJ Přeštice3 : 22 : 223. nad 50 let
13.Pavel PochobradskýNová Včelnice3 : 25 : 521. Jihočech
14.Jiří BřezinaSK Přerov3 : 28 : 532. nad 60 let
16.Zdeněk MikšovskýSK Včelná3 : 31 : 12 
18.Pavla KováříkováŠAK Chodov3 : 32 : 421. žena
20.Jaroslav KabelíkUherské Hradiště3 : 33 : 243. nad 60 let
21.Karel VoráčekCyklo Velešín3 : 33 : 43 
22.Zdeněk KopeckýBudvar ČB3 : 36 : 21 
23.Josef KrálNetolice3 : 36 : 59 
25.Miloslav SládekSpiridon ČB3 : 37 : 48 
28.Martina PopovováMK Kladno3 : 40 : 402. žena
31.Pavel ŠanderaNetolice3 : 43 : 59 
36.Karel LuftnerVyšší Brod4 : 06 : 40 
37.Iveta VyšínováKarlovy Vary4 : 14 : 103. žena

Karel Růžička
Cyklo klub Velešín


PENZION RODINA

Oznamujeme občanům, že penzion RODINA ve Straňanech nabízí možnost přechodného ubytování občanům, kteří potřebují celodenní péči na přechodnou dobu (např. při odjezdu rodiny na dovolenou ...).

Poplatek za 1 den je 500,- Kč bez DPH.
Obsahuje:ošetřovné 14 Kč/hod.336,- Kč
 lůžko50,- Kč
 prádlo, úklid15,- Kč
 celodenní stravování100,- Kč

Bližší informace se dozvíte v penzionu RODINA, Straňany 62, 370 07 České Budějovice, telefon 038/798 87 52, mobilní telefon +420 602 872 435

sociální komise


MÉSTSKÝ ÚŘAD VELEŠÍN -
ODBOR KULTURY A SPORTU VÁS ZVE

2. - 4. 7. - DOVOLENÁ

úterý 10.7. od 20 hodin v parku pod kaštany
LUŇÁČKOVÉ
Koncertní vystoupení country skupiny z Týna nad Vltavou. V případě nepříznivého počasí se koncert uskuteční v sále U Zlaté podkovy. Vstupné zdarma.

úterý 17.7. od 21.30 hodin v Českém Krumlově
DIVOTVORNÝ HRNEC - Y. Harburg, F. Saidy, B. Lane
Zájezd na otáčivé hlediště do Českého Krumlova na oblíbený muzikál. Odjezd z autobusového nádraží ve 20 hodin. Cena včetně jízdného 330,- Kč (děti a ZTP sleva 180,- Kč). Přihlášky nejpozději 4. července na tel. 331541 - pí. Vraspírová na MěÚ.

čtvrtek 19.7. od 9 hodin zájezd
KŘEMEŽSKÝ VELETRH
Zájezd do Křemže na tradiční veletrh, který je uváděn s podtitulem "vše pro domov, zahradu a hobby." Odjezd z autobusového nádraží v 9 hodin, návrat kolem 14 hodiny, podle dohody s účastníky na místě. Cena jízdného je 45,- Kč.

pondělí 23.7. od 21.30 hodin v Týně nad Vltavou
OTEC KONDELÍK A ŽENICH VEJVARA - Ignát Herrmann
Zájezd na otáčivé hlediště do Městského parku v Týně nad Vltavou, kde Divadelní společnost Vltavan Týn nad Vltavou uvádí humoresku I.Herrmanna. Upravil a režii má Jan Humhej. Zájezd spojíme s příjemnou projížďkou parníkem po Vltavě. Objednali jsme pro Vás malý okruh, tj. Týn-Lužnice-Kořensko-Týn. Projížďka trvá 45 minut a na lodi je možné si zakoupit i menší občerstvení. Cena projížďky je pro dospělého 80,- Kč a pro děti 6 - 15 let je 40,- Kč. Večeři doporučujeme vzít si s sebou.
Odjezd z autobusového nádraží je v 16.30 hodin. Celková cena: 210,- Kč, dítě 170,- Kč. Přihlášky do 4.7. na MěÚ u pí. Vraspírové - tel.331541. Od 9.7. přihlášky na odboru kultury a sportu - tel. 331003 u paní Havlisové. V případě, že budete nechávat vzkaz na záznamníku, nezapomeňte nechat telefon, kde Vás můžeme zastihnout.

 

PŘIPRAVUJEME:

pondělí 6. 10.8. v zasedací místnosti MěÚ
VÝSTAVA
Výstava fotografií z programů, které pro Vás od roku 1985 připravovalo Kulturní zařízení

pátek 10.8. od 17.30 hodin zájezd
SETKÁNÍ NA ZÁMKU V BECHYNI
Zveme Vás na setkání se dvěma zajímavými muži. Ten první je mladý, sympatický a úspěšný. Jmenuje se PAVEL ŠPORCL a my se s ním můžeme setkat od 20 hodin v zámecké jízdárně, kde nám společně s orchestrem zahraje klasiku i jazz na strunách.
Ten druhý muž již dávno nežije, ale ve své době byl významným mužem. Jmenuje se PETR VOK a od 22 hodin bude pro nás připravena Tajuplná noc s Petrem Vokem - NOČNÍ PROHLÍDKA ZÁMKU. Atmosféra zámku skrývá pod pláštěm noci netušená překvapení, nad kterými by žasl i sám Petr Vok. Odjezd autobusu z autobusového nádraží v 17.30 hodin. Cena zájezdu je celkem 440,- Kč, děti, studenti, důchodci, ZTP: 400,- Kč. Přihlášky už nyní na odboru kultury 331003, na MěÚ 331541.

pondělí 13.8. od 20.30 hodin v Týně nad Vltavou
HADRIÁN Z ŘÍMSŮ - Václav Kliment Klicpera
Opět Vás zveme na otáčivé hlediště do Městského parku v Týně nad Vltavou. Divadelní soubor Vltavan sehraje frašku V.K.Klicpery v úpravě a režii Petra Hanuse. I tento zájezd si zpestříme projížďkou po Vltavě, stejně jako v červenci. Bližší informace dostanete na telefonních číslech 331003 nebo 331541. Odjezd z autobusového nádraží v 16.30 hodin. Celková cena 210,- Kč, dítě 170,- Kč.

čtvrtek 16.8. od 17.30 nebo 20 hodin v kině v Kaplici
TMAVOMODRÝ SVĚT
Zájezd na nový český film Jana Svěráka. Přihlášky ihned. Celková cena do 85,- Kč.

čtvrtek 30.8. od 10 hodin do Českých Budějovic
ZEMĚ ŽIVITELKA
Zájezd na tradiční zemědělskou výstavu, na které si mimo jiné budete moci v Pivovarské zahradě (vždy od 10 do 17 hodin) poslechnout jihočeské dechovky. V letním amfiteátru vystoupí například Kamil Střihavka, Bára Basiková, Martin Maxa, vítězové PORTY a další. V Dětském koutku je denně program pro děti - soutěže, divadelní představení, předvádění zvířat atd. Cena celkem je 95,- Kč, děti, důchodci, ZTP 65,- Kč.

Dále si můžete vyzvednout přihlášky na TANEČNÍ 2001, přijímáme také přihlášky na kurs němčiny pro začátečníky i pokročilé. Oznamujeme také, že po dohodě s vedením MěÚ budeme i nadále zajišťovat vstupenky podle Vašeho přání na programy mimo Velešín s vlastní dopravou. Rovněž chystáme zájezdy do termálních lázní v SRN.

Miluše Havlisová

 

Městský úřad přeje všem občanům krásné prožití léta, školákům příjemné a veselé prázdniny plné sluníčka, rodičům klidné chvíle plné odpočinku a načerpání nových sil do dalšího školního roku svých ratolestí.

 


© Sdružení k vytvoření financování a správě informačního systému regionu Český Krumlov, 1998
Počet přístupů na tuto stránku od 27. dubna 2000 : TOPlist 0