ARCHIV 2004 1 2 3 4 5 6 7+8 9 10 11 12

Znak VelešínaVelešínský
     ZPRAVODAJ


Červen
 2004


INFORMACE PRO STÁTNÍ OBČANY ČESKÉ REPUBLIKY
O PODMÍNKÁCH HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH
DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Volby do Evropského parlamentu na území České republiky upravuje zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů (dále jen "volební zákon").

Kdy se budou volby do Evropského parlamentu na území České republiky konat?
Volby do Evropského parlamentu se budou na území České republiky konat ve dnech 11. a 12. června 2004. Dne 11. června 2004 (pátek) se bude hlasovat od 14.00 hodin do 22.00 hodin a dne 12. června 2004 (sobota) se bude hlasovat od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Za jakých podmínek má občan České republiky právo volit ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky?
Občan České republiky má právo volit ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky za předpokladu, že
- nejpozději druhý den voleb dosáhl věku 18 let a
- nevznikla u něj překážka ve výkonu volebního práva.
Překážkou ve výkonu volebního práva, pro kterou nelze hlasovat, je zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu (infekční onemocnění) nebo zbavení způsobilosti k právním úkonům.

Kde lze ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky hlasovat?
Volič hlasuje ve volební místnosti na území obce, u jejíhož obecního úřadu je zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. Bylo-li na území obce zřízeno více volebních okrsků, hlasuje volič ve volební místnosti v tom volebním okrsku, kam podle místa svého bydliště patří. Starosta obce zveřejní nejpozději 15 dnů přede dnem voleb (do 27. května 2004) způsobem v místě obvyklým, které části obce náležejí do jednotlivých volebních okrsků a uvede adresy volebních místností.
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě vyšle okrsková volební komise k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky a výpisem ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. Při hlasování postupují členové okrskové volební komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování.
Volič může hlasovat v jakékoli volební místnosti na území České republiky, pokud hlasuje na voličský průkaz.

Co učiní volič po příchodu do volební místnosti?
(Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné)
Volič prokáže po příchodu do volební místnosti svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je poté povinen odevzdat okrskové volební komisi tento průkaz.
(Neprokáže-li volič tyto skutečnosti, nebude mu hlasování umožněno)
Po záznamu ve výpisu ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu obdrží volič od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku. Na žádost voliče mu okrsková volební komise dodá za chybějící, škrtané nebo jinak označené hlasovací lístky jiné.

Jak volič hlasuje?
Po obdržení úřední obálky, popřípadě hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. V tomto prostoru vloží volič do úřední obálky 1 hlasovací lístek. Na hlasovacím lístku může přitom zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 2 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. Jiné úpravy hlasovacího lístku nemají na jeho posuzování vliv.
Volič hlasuje tak, že po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do volební schránky.
V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků, nesmí být nikdo přítomen zároveň s voličem, a to ani člen okrskové volební komise. S voličem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo proto, že nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoli však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho v souladu s jeho pokyny upravit, vložit do úřední obálky a úřední obálku s hlasovacím lístkem vložit do volební schránky.
(Voliči, který se neodebral do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, okrsková volební komise hlasování neumožní)


Setkání se zástupci a obyvateli regionu Waldviertler Kerlanand

V den přistoupení České republiky do Evropské Unie - 1.5.2004, uspořádal Svazek měst a obcí regionu Pomalší setkání se zástupci a obyvateli regionu Waldviertler Kerlanand. Toto setkání směřovalo k dalšímu prohloubení vzájemných kontaktů našeho regionu a regionu Dolnorakouského a navazovalo na setkání 6. září 2003 v Doudlebech, kdy byla podepsána dohoda o spolupráci.

Setkání s partnerským regionem započalo v městečku Marbach an der Kl. Krems, kdy po slavnostním uvítaní starostkou městečka Albrechtsberg a zástupcem regionu Waldviertler Kerlanand proběhla na otevřeném prostranství mše Evropy a mše k svátku svatého Floriána. Po této mši se všichni účastníci přesunuli za doprovodu místní kapely před hasičskou zbrojnici, zde byla po projevech zástupců obou regionů slavnostně vztyčena vlajka Evropské Unie. Výprava z Římova zůstala v Marbachu a po obědě se zde uskutečnily hasičské závody, jedno družstvo tvořily hasičky z Římova.

Náš autobus se přesunul do městečka Albrechtsberg, kde po obědě proběhlo jednání starostů partnerských obcí. Náš pan starosta, Mgr. Josef Klíma, jednal se zástupci městečka Ottenschlag - našimi možnými partnery. Představitelé obou měst si navzájem sdělili své představy o spolupráci a projevili zájem pokračovat v jednání koncem července v Ottenschlagu.

V odpoledních hodinách jsme byli pozváni rakouskými hostiteli na prohlídku městeček Traunstein a Schönbach. Viděli jsme zde kostely, obecní úřad, muzeum s prodejnou produktů místních obyvatel a sochařskou dílnu.

Domů jsme se vraceli v pozdních hodinách s myšlenkami a krásně prožitý den a s nadějí na další spolupráci, která bude směřovat k prohloubení vzájemných kontaktů a vybudování pevných přátelských vztahů založených na výměně zkušeností a pomoci ve prospěch všech občanů.

J.O.


Z PAMĚTÍ PANA M.KŘÍŽKA, DÍL X.

PRO MAS0 K ŘEZNÍKOVI
Skoro pravidelně chodil starší bratr Olouš v sobotu pro hovězí maso k řezníkovi Kořenskému. Později jsem se také zúčastňoval. Bylo toho 3 nebo 4kg masa na neděli, aby všichni ve mlýně i chasa měli jiný, lepší oběd, než tomu bylo ve všední dny.
Řezník Kořenský navážil maso, prohodil pár slov, vzal peníze a uříznul klukovi z věšáku kus salámu. To byla dobrota. Aby salám déle vydržel, měl jsem v kapse kus chleba a po cestě domů si pochutnával. Byla to bašta.

NA JAHODY
Říkalo se jahody a jahodáři, ale myslelo se ne jinak, než borůvky a borůvkáři. Chodili jsme s bratrem Oloušem na jahody do Sekyří, málokdy do dlužského lesa. Na jahody se jeden čas smělo jen s písemným povolením, které jsme si obstarali za 20 haléřů v myslivně v Chumské hoře.

KOUPÁNÍ
V létě jsme byli u vody každý pěkný den. Nejvíce u jezu, méně v mlýnské stoce. Pamatuji ta první léta ve mlýně, kdy jsme byli u jezu skoro jediní. Velešáci chodili k řece u Velkého kamene nebo ke Kolínům (dnes vše pod vodou). K našemu jezu jen někdy přicházel Ing. Sklenář od navigace z Čes. Budějovic. Hrával si tam na malý přenosný gramofon. Pak tam někdy chodil president soudu Blažek. Později si u jezu na Babkově straně postavil malou dřevěnou chatu Šachl, rotmistr ve výslužbě. Pak začal řeku navštěvovat Ing. Flieger z Chodče a postupně jeho rodina, která se rozrůstala. Hodně často pak s jeho dětmi tam chodila Růžena Stejskalová, a také bílit prádlo.
S přibývajícími léty se jez zaplňoval lidmi, hlavně v neděli, a to jak z Velešína, tak i od Jána či odjinud. Plavat jsem zkraje neuměl, to Olouš už uměl, ani nevím, odkdy. Koupali jsme se také v mlýnské stoce, kde bylo mělko. Učil jsem se plavat tak, že jsem měl pod paždí metrové poleno a dělal jsem tempa jako při plavání. Polena jsem pak postupně zmenšoval, až jsem je pak nepotřeboval. Nu, a pak jsem si troufnul u jezu i do míst, kde jsem na dno nestačil.

...pokračování v dalším čísle


MEZINÁRODNÍ PLATNOST MATURITNÍHO VYSVĚDČENÍ A VÝUČNÍHO LISTU

Studenti Integrované střední školy a Učiliště ve Velešíně mají rozšířenou možnost svého uplatnění.
Škola se zapojila do projektu IES (International Education Society), který certifikuje střední a vysoké školy v ČR. Společnost IES již vydala přes 14500 mezinárodních certifikátů, které jejich majitelé uplatnili nejen v evropských zemích, ale i v USA, Kanadě, Austrálii, Africe a Asii.
Našim maturantům, ale i absolventům učebních oborů se tedy otevírá možnost uplatnit své vzdělání a svou kvalifikaci i v mezinárodním měřítku.
První certifikáty byly slavnostně předány studentům školy společně s maturitním vysvědčením 28. května 2004 v sále kina Velešín . Absolventům učebních oborů budou předány 11. června 2004.

R.O.


VELEŠÍN A DEN ZEMĚ 2004

V průběhu dubna a května jste mohli pozorovat neobvyklou aktivitu a ruch. Malí i velcí dobrovolníci z řad velešínských obyvatel, likvidovali nepořádek ve městě a jeho okolí. Snažili se tak přispět, každý podle svých možností, ke zlepšení životního prostředí pro nás všechny.

Do této činnosti se zapojilo 11 skupin (osloveno bylo 22).Celkem likvidovalo odpad 190 dětí a 70 dospěláků. Posbíralo se přes 30 pytlů směsného drobného odpadu.Obrovskou měrou přispělo také město Velešín, zorganizováním svozových dnů. Při těchto svozech bylo odvezeno několik nákladních vozidel papíru a železa do sběrných surovin k recyklaci. Směsný a nebezpečný odpad je likvidován za peníze. Na skládku v Bukovsku bylo vyvezeno 24t odpadu, to představuje částku za uložení cca 24 000Kč. Nebezpečný odpad 2,5t, byl za poplatek 23 000 Kč odborně zlikvidován. Poděkování patří Technickým službám Kaplice, za dodržení domluvené ceny i přes značné navýšení nákladů. Za povšimnutí stojí dvě kategorie odpadu: televizory, kterých se odvezlo 920kg a autobaterie 1620kg. Nechci nikomu sahat do svědomí, ale nemyslím si, že všechen pochází z domácností.

Velešínský zpravodaj, Velešín a Den Země 2004

Ti z vás, kteří chodí na procházky do okolí, si jistě všimli nových ,,přírodních" laviček.Jsou na místech, na kterých je i pěkná vyhlídka po kraji.Pokud má někdo návrh na umístění lavičky u vycházkové trasy, pomůžeme rádi s realizací.

V rámci prezentace přírody, bylo v kině promítání pro školu, kterého se zúčastnilo téměř 300 dětí. Promítaly se krátké filmy z tvorby ,,mladých" ochranářů, pánů Holuba, Stejskala a Šimečka.

Zájemci o živou ukázku navštívili pod vedením paní učitelky Grillové ochranářskou genofondovou plochu Jeryn.Seznámili se z historií jejího založení i se současným stavem.

Na závěr bylo velice ekologickým(a příjemným)postupem, zlikvidováno značné množství špekáčků (viz. foto).

Chtěl bych poděkovat všem, kteří nelitovali času ani sil a pomohli.Věřím, že příští rok se k nám přidají i ti, kteří mne letos překvapili svou odmítavou a dotčenou reakcí. Nepochopili totiž základní věc, neděláme to pro ,,někoho" ale pro ,,sebe".

Ještě jednou všem díky.
Za ČSOP Velešín - Jirka Růžička


CO JE NOVÉHO V ČS POBOČCE VE VELEŠÍNĚ ?

(Reakce čtenáře na článek v minulém čísle)
Stačí už jen to, že je od 1.5. týdenní otevírací doba okleštěna o dalších 7 a půl hodiny. Rád bych znal průzkum, který a jak vedení ČS provádělo. Rozhodně nebyl proveden u klientů jejich ústavu. ČS a Česká pošta (dále ČP) sídlí ve Velešíně v jedné budově. Již dříve jsem chtěl upozornit na rozdílnost provozní doby u obou ústavů. Protože ČP má provozní dobu od 8 do 11 hodin doporučuji ČS svou pracovní dobu upravit podle ČP na dobu od 8 do 11:30 hodin. Tím by se dopolední otevírací doba u obou ústavů skoro sjednotila a celkový otevírací čas ČS by se nezměnil. Domnívám se, že takto upravenou provozní dobu by uvítala většina občanů Velešína, především pak občané z osad. Při návštěvě ČP by zároveň vyřídili své záležitosti i u ČS. Nebylo by to jako dnes, kdy musíme čekat do 9 hodin, než se otevře přepážka ČS. Očekávám, že vedení ČS pochopí můj návrh a občanům velešínským vyjde vstříc.

K.P.


LAMPIONOVÝ PRŮVOD A DEFILÉ ČARODĚJNIC

Velešínský zpravodaj, Lampionový průvod a defilé čarodějni 30. dubna jsme zkusili uspořádat již podruhé lampionový průvod. Počasí nám přálo a dětí se sešlo opět hodně. Velikou pochvalu zasluhují malí i větší účastníci, protože statečně ušli celkem dlouhou trasu po Velešíně. Ale jak se vyjádřila jedna z maminek: "Alespoň si děti budou pamatovat, že se něčeho takového zúčastnily a budou lepší spát!" Tak doufám, že to tak opravdu bylo. Velice chci pochválit všechny čarodějnice, protože jich bylo kolem 40 a všechny si daly na svém "zohyzdění" velice záležet. Viděli jste, že při jejich defilé nebylo jednoduché vybrat ty nejlepší , ale všechny dostaly alespoň malou sladkou odměnu. Myslím si, že dokonalým zakončením večera byl ohňostroj ve 22 hodin. Tady bych chtěla ještě jednou velice poděkovat Pavlovi Černému z Holkova, který celý ohňostroj financoval. Myslím si, že je to v dnešní době čin velice nevídaný . Dovedeme si asi všichni představit, že částka, kterou p. Černý takto věnoval Velešínu, nebyla zrovna malá a snad mu určitým zadostiučiněním byly rozesmáté tváře a nadšené výkřiky dětí , ale i dospělých . Samozřejmě musím poděkovat za spolupráci i p. Švarcovi a jeho rodině , která zajistila zázemí pro děti, dále "Rychlé rotě" za dovoz a odvoz laviček a stolů a v neposlední řadě i Janě Polokové ( člence Kulturní komise )a dalším rodičům, kteří mi pomohli s organizací. A nesmím ještě zapomenout na pomoc městských policistů. Ono se totiž bez pomoci přátel a dalších dobrovolných nadšenců, moc udělat nedá. Takže ještě jednou díky všem a budeme se těšit zase na příští rok.

Hana Růžičková-KIC


PROMÍTÁNÍ O VELEŠÍNĚ

Bylo 14. května, půl jedenácté. Netrpělivě jsme přešlapovali před kinem a přemýšleli nad významem akce "Promítání o Velešíně".

Konečně jsme se pohodlně usadili. Na plátně se objevují první snímky starších filmů. Právě probíhá film O Malši. Záběry nám mnohdy připomínají vyprávění rodičů a prarodičů, kteří tuto krásnou část Velešínska důvěrně znali. Pociťujeme trochu lítost, že my už dnes nemůžeme spatřit původní údolí, protože je součástí vodní nádrže Římov. Jsme však vděčni alespoň za tyto snímky. Ale to už běží film s názvem Růže a po něm neméně zajímavý snímek o čápech. V duchu oceňujeme práci záchranářů, kteří se pokusili ve Velešíně zachovat hnízdění čápů. Jejich původní hnízdo bylo totiž narušeno likvidací továrního komínu. Závěr filmu nás těší, několikaleté úsilí o návrat čapí rodiny se vydařilo.

Ani předposlední snímek není nezajímavý. Každý rok se žáci sedmých tříd vždy vypraví na poznávací exkurzi se svými učiteli biologie do Vyšenských kopců u Českého Krumlova, a tak jim tato místa nejsou neznámá. Málokoho z nás ale při návštěvě těchto míst napadne, že hrstka obětavců z Velešína má na dnešní podobě kopců takový podíl. Teprve v kině si to uvědomujeme.

Poslední ukázka je velmi smutná. Leckomu z nás vyhrknou slzy do očí. Snímek ukazuje historii medvědího příkopu v Českém Krumlově. Všichni dodatečně odsuzujeme nerozvážnost dvou mladíků, kteří způsobí, že medvědi Zuzana a Jakub přicházejí o život. Ze závěru je nám jasné, že příkop má dnes už nové obyvatele, ale smutek a trochu i vztek v nás přetrvávají.

Promítání nebylo dlouhé jako jiné filmy, ale zanechalo ve většině z nás pěkné pocity. Umožnilo nám nahlédnout tam, kam se už dostaneme jen ve vzpomínkách. Děkujeme všem, kteří se na jejich vzniku podíleli.

Žáci 9.A


ŽÁCI SI S UČITELI VYMĚNILI ROLE

U příležitosti Dne učitelů si v pátek 26.3.O4 žáci vyšších ročníků vyměnili role se svými učiteli a připravili si vyučovací program pro mladší spolužáky.

Velešínský zpravodaj, žáci s učiteli si vymenili role

Některým "malým učitelům" se jejich nová role zalíbila, ovšem našli se i tací, kteří byli zaskočeni tím, jak náročné je připravit si a přežít vyučovací hodinu v roli kantora. Pro všechny zúčastněné to byla cenná zkušenost.

D.G.,E.B.

Další příspěvek na toto téma:

V pátek dne 26.3. se na naší základní škole uskutečnila akce "Den naruby". Žáci 8. a 9. tříd měli možnost učit žáky nižších ročníků.

Většina zjistila, že to není tak snadné, jak se zdá. Napětí a nervozita se vznášely všude kolem.Ke konci hodiny se "učitelé" cítili uvolněněji. Měli svoji první zkušenost s vyučováním. Někteří žáci byli se svým výkonem spokojeni, jiní zase zklamáni.

Jsem ráda, že jsme si mohli zkusit, čím učitel prochází každý den. Učitel musí mít pevné nervy a být dobrým organizátorem. Už bych si nikdy nedovolila práci učitele zlehčovat a myslím, že si to také uvědomili i ostatní žáci.

Žákyně 8.B

Pořádek ve Velešíně - příspěvky do třídní diskuse - několik názorů žáků naší ZŠ

Velešín není velké město, ale nepořádku má dost. Nepořádkem se dokonce lidé i živí. Ne tak, že by ho pojídali, ale uklízejí ho a dostanou za to zaplaceno. My nezkušení, mladí a světa neznalí je nazýváme "bufeťáky", ale kdyby tu nebyli, utápěl by se Velešín v odpadcích. Kromě okolí školy. Protože všechny odpadky kolem školy si musíme dobrovolně nebo nedobrovolně posbírat.

Další, kdo dbají na pořádek v přírodě, jsou skauti. Každoročně vyrážejí na hon odpadků v Den Země. Jsou odhodlaní naše autobusové nádraží zbavit všech odpudivých odpadků. Ale nebojte se, příští rok budete mít práci zase, protože těm, kteří jezdí autobusem, by upadly nohy, kdyby se zvedli a došli ke koši, a raději onen předmět hodí na zem. A nejen ti. Plno kolemjdoucích se také urputně snaží skautům poskytnout práci na příští rok.

A z toho plyne i závěr. Určitě by bylo lepší, kdybychom překonali svou lenost a vše odhodili do určených nádob.

Tereza Škrlantová 9. C

V našem městečku Velešín je celkem pořádek. Jediné, co mi vadí, jsou psí výkaly na okrajích chodníku, na každém menším zeleném plácku, mezi panelovými domy, prostě všude.

Navrhoval bych na nejfrekventovanější místa umístit koše na tyto psí výtvory a vydat vyhlášku /jestli už není/, aby si každý to, co jeho psík vytvoří, uklidil.

Jinak jsem s pořádkem celkem spokojen, myslím si, že hlavně "rychlá rota" zde udělá mnoho práce.
Dobré je, že je město zapojeno do mezinárodního dne "Ukliďme svět" a každý sportovní oddíl pomůže Velešín uklidit.

Takže podle mě je Velešín dostatečně uklizený a čistý.

Michal Müller 9. C

V Chodči je docela pěkně. Nejen že je tu klid, ale protože tu moc lidí nežije, tak i pořádek. Žádný papírek třeba od bonbónů tu v podstatě nenajdete. Akorát k nám někdy zavane západní vítr od kravína, ale jinak je tu tak čisto, že ses tu dá dokonce i zdravě dýchat. To se o nějakých větších městech nedá říct.

Kdybych měl srovnat Prahu a Chodeč, tak bych vám řekl, že se to ani srovnat nedá. Praha, takové na památky hezké město, je zakouřena výfukovými plyny a plná prachu! Vedle ní taková malá, hezká, klidná čistá vesnička Chodeč s dvěma kapličkami a nádherným výhledem na krajinu, vypadá hned lépe.
A je to snad málo?

Tomáš Ondrášek 9. C

Na téma "pořádek ve Velešíne" se dá docela dobře psát. Kamkoli se ve Velešíně podíváte, tam vidíte nepořádek. Např. na autobusovém nádraží a u panelových domů.

Nepořádek ve Velešíně způsobují hlavně …náctiletí, samozřejmě také zvířata. Kdyby nebylo hasičů, rybářů a dalších lidí, kteří dobrovolně uklízejí prostory ve Velešíně, skončili bychom zasypáni odpadky. Myslím si, že by nikoho neubylo, kdyby popošel pár kroků a vyhodil odpadky do koše místo na zem. Zástupci Velešína podle mě dbají na pořádek ve Velešíně, ale velký problém je,že je tu také plno dospívajících lidí, kteří dělají nepořádek neustále. A doufám, že tito lidé zmoudří a začnou se také zajímat o pořádek a čistotu ve Velešíně, kde jich přece mnoho bydlí.

Martina Šubjaková 9.C

Málokdo by si asi troufl říct, že Velešín je krásně čisté městečko. Přes růžové brýle by to tak možná mohlo vypadat, ale realita je trochu jiná.

Když se jdu třeba projít kolem sídliště, odpadky a papírky jsou na každém rohu. Já ale také nejsem žádná výjimka, a tak nemohu soudit ostatní za to, že kolem sebe neuklízejí. Ale alespoň netrousím papírky všude, kudy chodím. Když se pak rozhlédnete kolem sebe, někoho možná napadne, že by to asi chtělo uklidit. Ale lidé si řeknou /včetně mě/: "A proč bych to jako měla uklízet já, když jsem to neudělala?!" Ale kdo to udělal? Nebo se tam snad ty papírky objevily samy od sebe? Asi ne, takže zase zbývá uklízet.

Ale ne každý má třeba zrovna čas a náladu plahočit se po Velešíně a za krásného jarního dne sbírat odpadky. No tak co s tím? Prostě nedělat nepořádek a nenechávat ty papírky "náhodně" padat z ruky. Tak potom nikdo nebude muset nikoho otravovat heslem "Ukliďme Velešín".

A trochu by mě zajímalo, jak je to možné, že třeba v Rakousku není nikde vidět ani zrnko prachu, natož ještě odpadky. Buď tam musí pořádat akci "Ukliďme svět" třikrát do týdne, nebo se opravdu snaží "neztratit" ani jeden papírek.

Andrea Nedorostová 9. B

Každé město by se mělo starat o svoje prostředí. Pořádek města je asi hlavní, aby se naše město každému líbilo. Hlavně záleží na lidech, aby ve městě byl pořádek. Každý občan si musí uvědomit, že pořádek ve městě záleží jen na něm. Já si myslím, že nepořádek tady ve městě dělají feťáci a ti, kteří se každý den opíjejí. A myslí si, že to za ně uklidí "rychlá rota".

Jakub Klícha 9. B

Bydlím v ulici U Hřiště, kde moc pořádku není. Je tu hodně malých dětí, což není podstatou problému. Podstatou tohoto problému je to, že ty děti nemají vychování, aby si po sobě uklidily např. obal od sušenky, kterou právě snědly. Když vidím, že někdo z těchhle "roztomilých kloučků" někde něco takového udělá, tak ho samozřejmě okřiknu a rozumně mu vysvětlím, že kdyby toto dělaly všechny děti, tak tu žijeme jak na smetišti. Ale spíše mi někdy přijde, že bych měla napomenout ty rodiče, protože oni by měli dohlédnout na to, aby tohle všechno jejich děti znaly. Bohužel tomu tak v mnoha případech není. A podle toho to u nás v ulici vypadá. Dospělí se chovají přesně tak jako ty nevychované děti. Ale u těch dospělých nemám takovou odvahu je napomenout. Měli by se chovat jako "dospělí", a ne jako děti.

Alina Fistioc 9. B


ZAMYŠLENÍ NAD NEOMALENOSTÍ NĚKTERÝCH LIDÍ

Jistě většina z vás ví, že u chodníku na autobusovém nádraží je městská vývěska a má tam svoji vývěsku i kino a KIC.. Tyto vývěsky jsou zasklené a uzamčené. To, že minulý měsíc bylo rozbité sklo na vývěsce kina bylo sice nepříjemné, ale dalo se to pochopit. Koneckonců je to jenom sklo a snad to byla jenom hloupá klukovina. Ale nevím, co si mám myslet o tom, když někdo ( a musel to být dospělý člověk se značnou silou ) vytrhne zámek na vývěsce , kam věším plakáty a vyvěsí si tam plakát svůj. Přece není problém, pokud mám nějaký speciální plakát, který potřebuji vyvěsit právě v zasklené vývěsce, aby za mnou dotyčný zašel a já tam plakát dám. Dělám to běžně a zdarma. Nevím, co k tomuto kroku dotyčného vedlo, ale je to drzé a neomalené chování, které rozhodně není příkladem pro mládež, kterou v tomto směru stále kritizujeme. Nehledě na to, že toto byl plakát, který se běžně vylepuje na veřejné vylepovací plochy, kterých máme ve městě dostatek. Kdyby tohle začal dělat každý, za chvíli by mohly být plakáty i přes zápis z městského zastupitelstva atd. Nehledě na to, že zámek byl zničený, takže jsem musela koupit nový. Takže jenom doufám, že se to nestane pravidlem a že pokud si toto ten dotyčný přečte, že se nad svým jednáním alespoň trošku zamyslí.

Hana Růžičková - ředitelka KIC města Velešín


VÝLET DO RAKOUSKA

V dubnu navštívili žáci učící se ve škole německy sousední Rakousko.Po překročení hranic jsme poprvé zastavili v Kerschbaumu - zastávce koněspřežky. Byla dostavěna r. 1832, ale používat se přestala už po 40 letech. Pak nastalo století páry, ale protože F. J. Gerstner myslel dopředu, molo se jejích kolejí dále využívat.

Naše další zastávka byla v Linci, podívali jsme se na kostel sv. Martina a viděli jsme budovu, kde studovali A. Stifter a R. M. Rilke. Dozvědeli jsme se, kdo ze slavných v Linci bydlel nebo jej aspoň navštívil.

Asi nejmilejším zážitkem z našeho výletu byla jeskyně s trpaslíky a hned vedsle pohádková jeskyňka se spoustou dřevných postaviček z pohádek. J pohádky přímo zbožňuji a tato jeskyně byla příjemným zpestřením našeho výletu.

Velešínský zpravodaj, výlet do Rakouska

Cestou do Mauthausenu jsme odbočili do městečka Enns. Je to nejstarší městečko v Rakousku. I zde, jakožto všude předtím, jsme navštívili kostel, tento byl zasvěcen sv. Floriánovi. Už nás trochu pobolívali nožky, ale naším nejhorším nepřítelem bylo spíše velké a vyčerpávající horko.

Mauthausen. Co si asi pod tímto názvem představíte? Já osobně si po návštěvě tohoto koncentračního tábora představuji hlavně velké utrpení, hlad a bídné zacházení s lidmi jako jsme my. Pokud si stoupnete ke zdi některého domu v Mauthausenu, jako by do vás přecházela ta bolest a utrpení. Už jen vidět "schody smrti" a představit si, jak lidé vyhublí až na kost nosí kameny z dolu a na těchto schodech jich mnoho umírá pro pobavení nacistických věznitelů, je strašné. Nenávidím války, kolik nevinných lidí musí zemřít, aby ti výše postavení měli konečně dost? Návštěva koncentr. tábora a zhlédnutý film mě velmi rozesmutněly. Najedsnou jsem měla pocit, že jsem za to také odpovědlná. Bylo mi těch lidí tak líto. Ale jsem ráda, že jsem to nezažila.

Naší poslední zastávkou byl Kefermarkt. I zde jsme viděli kostel, měl dřevěný oltář se svatými v životní velikosti. Nakonec nás pan učitel Ondřich s paní učitelkou Štýfalovou pozvali za zbylé peníze na zmrzlinu.

Zažili jsme pěknou atmosféru a byli jsme fajn parta, a tak si myslím, že se výlet jaksepatří vydařil, a všichni jsme si pro sebe určitě něco důležitého odnesli jak pro poučení, tak pro srdce i pro oči.

Sylva Šimková 9.C ZŠ Velešín


SUPERSTAR ZŠ VELEŠÍN

V úterý 4. května 2004 se v Kině uskutečnil 1. ročník pěvecké soutěže Superstar ZŠ Velešín, do které se přihlásilo 78 soutěžících. Na druhém stupni ZŠ byl o akci takový zájem, že jsme v některých třídách museli nejprve uspořádat třídní kolo, z něhož vzešli vítězové postupující do samotné soutěže. Ne všechny děti však měly odvahu vystoupit sólově, proto se při soutěži střídali na pódiu jednotlivci i dvojice. Nakonec v ono květnové dopoledne zaznělo 56 písní různých žánrů. Celou soutěž hodnotila jednak odborná porota (Luboš Hrdlička, Jaroslav Bartizal, Hana Růžičková, Jana Poloková, Božena Dvořáková a Iva Olšanová, Lenka Nosková a Petr Ondřich), jednak porota divácká (žáci školy a jejich učitelé).
A jak celá soutěž dopadla?

V 1. kategorii (1.-3. třída) získali titul SUPERSTAR: Alžběta Vaclíková z 1. B, Ondřej Nedorost z 2. A a Kristýna Šafránková z 3. C. Zvláštní ocenění odborné poroty obdržela Nela Mariňáková z 1. A. Diváci ocenili výkony Alžběty Vaclíkové, Kristýny Šafránkové a dále Aleše Kysely z 2.B.

Velešínský zpravodaj, Superstar ZŠ Velešín

Ve 2. kategorii (4.-6. třídy) zvítězila tři děvčata: Štěpánka Vítů ze 4. B, Šárka Hrdličková z 5. A a Lucie Glaserová taktéž z 5. A. Zvláštní ocenění získalo duo Veronika Weisfeitová a Petra Hlaváčková ze 6. A. Nejvíce hlasů od divácké poroty dostala Michaela Valentová z 5. C, V. Weisfeitová a P. Hlaváčková a duo Michal Kysela a Roman Vraspír ze 6. C.

Ve 3. kategorii (7.-9. třída) odborná porota ohodnotila výkony Nikoly Šafránkové z 8. A, Markéty Rajkové z 8. A a Šárky Plackové z 9. C, zvláštní ocenění získalo duo Šárka Placková a Tomáš Ondrášek z 9. C. U divácké poroty zvítězila Markéta Rajková, duo Ondrášek a Placková a Markéta Gregorová ze 7. A. Všichni ocenění dostali originální tričko a diplom, devět vítězů vybraných odbornou porotou bude mít navíc možnost strávit jeden den v nahrávacím studiu ve Vyšším Brodě.

Všichni ocenění zazpívali před zcela zaplněným sálem Kina na podvečerním vystoupení ve čtvrtek 6. května.

Velešínský zpravodaj, Superstar ZŠ Velešín

Chtěla bych poděkovat těm, bez jejichž nadšení a ochoty pomoci by se taková soutěž nemohla uskutečnit - paní Haně Růžičkové, vedoucí KIC, která nám umožnila uspořádat soutěž v důstojných prostorách velešínského Kina, MěÚ za podporu, všem členům odborné poroty, kteří na úkor svého volna zodpovědně hodnotili výkony soutěžících, paní ředitelce Boženě Dvořákové a paní Janě Štěpánkové za organizační pomoc, panu učiteli Zdeňku Vaclíkovi za hudební doprovod většiny účinkujících a velkou trpělivost a všem mým kolegyním, které přispěly aktivní pomocí nebo nápadem ke zdárnému průběhu soutěže.

Vendula Jančářová-učitelka ZŠ Velešín

A ještě dodatek k Superstar ZŠ Velešín

Ve čtvrtek 20.května bylo 9 nejlepších zpěváčků, které vybrala odborná porota, v nahrávacím studiu ve Vyšším Brodě. Majitel studia p. Frýdl jim vysvětlil jak taková písnička vůbec vzniká. Že se nahrává každý nástroj a každý hlas zvlášť a pak se s tím provádějí různá kouzla a vyjde z toho dokonalá písnička, kterou slyšíte třeba v rádiu. Ale protože naše superstar jsou skutečné hvězdy, nahráli si všichni svou písničku pěkně naostro. Tréma byla veliká, ale nakonec vzniklo CD s devíti sólovými a jednou společnou písničkou. A že to bylo všechno jako u opravdových profesionálů, to vidíte na přiložených fotografiích. Tak ještě jednou gratulujeme a děkujeme p. Hrdličkovi, že dojednal dětem tuto možnost. Byla to zkušenost k nezaplacení.

Hana Růžičková, KIC


PODĚKOVÁNÍ

Vedení základní školy děkuje panu Františku Holubovi za přednášku a promítnutí filmů o Velešíně. Této velice pěkné vzdělávací akce se zúčastnili žáci 4.-9. ročníků.


SBĚR STARÉHO PAPÍRU NA ZŠ VELEŠÍN

V letošním školním roce se na naší škole zatím uskutečnily tři sběrové akce. Celkem byl odevzdán starý papír v hodnotě: 14 470 Kč. Tato částka byla uložena na konto SRPŠ. Postupně se z ní čerpalo především na spotřební papír pro žáky, toner do kopírky, příspěvky na dopravu, odměny žákům, apod.
Děkujeme všem, kteří se této akce zúčastnili.

Od pondělka 14.6. do čtvrtka 17.6. 2004 (na tento den dopoledne máme zajištěný odvoz) uskutečníme poslední sběrovou akci v tomto školním roce. Budeme rádi, když se veřejnost opět zapojí.

Vedení ZŠ Velešín


ANI ZIMA NÁS NEZASKOČILA

V sobotu 22. května proběhly na parkovišti u Jihostroje jízdy zručnosti na kolech. Ráno, když jsem se podívala z okna, nevěřila jsem tomu, že se nám povede vůbec dát dohromady trasu a že vůbec někdo přijde. Ono totiž mrzlo a chvílemi padal déšť se sněhem. Ale odpoledne se počasí trošku umoudřilo a v 16 hodin byly jízdy zahájeny. Přišlo 29 dětí . Nejmladšímu účastníkovi byly 2 roky a nejstarším 14 let.

Velešínský zpravodaj, ani zima nás nezaskočila

Soutěžilo se v pěti kategoriích.

chlapci do9 let : 1. místo Jan Hucek 2. místo Ondřej Trnka
3. místo Martin Vraspír
chlapci 9-11 let : 1. místo Pavel Pečenka 2. místo Marek Váňa
3. místo Aleš Kysela
dívky 9-11 let : 1. místo Tereza Beránková
chlapci 11-14 let : 1. místo Jan Kubiš 2. místo Jiří Petrou
3. místo Michal Kysela
dívky 11-14 let : 1. místo Daniela Librová 2. místo Lucie Russfellová
3. místo Nela Javoříková

Gratulujeme i dvouletému Tomáši Beránkovi a hlavně jeho rodičům, kteří mu statečně pomohli zdolat trať. Dále chci poděkovat za vzornou přípravu p. M. Machovi a jeho pomocníkům z oddílu Motosport a p. K. Růžičkovi z oddílu Cyklo Velešín. Bylo vidět, že mají značné zkušenosti a doufám, že i děti si to i přes nepřízeň počasí užily. Největší rozruch způsobily jízdy ve sportovních autech, ve kterých se mohly děti svézt. Tak snad za rok zase a za lepšího počasí.

Hana Růžičková, KIC


TURNAJ V NOHEJBALU TROJIC

Dne 8.5.2004 proběhl turnaj v nohejbalu trojic na volejbalovch kurtech ve Velešíně o "Pohár starosty města Velešína".

Velešínský zpravodaj, turnaj v nohejbalu trojic

Pan starosta Josef Klíma celý turnaj zahájil a popřál všem týmům, kterých se sešlo devět z celého krumlovského okresu, hodně úspěchů. Turnaj nakonec, po těžkých bojích, vyhrála domácí trojice Velešín ve složení Semerád ml., Hastík Petr, Semerád st. Druhé skončily Nové Hrady a třetí Svatý Jan. Všechny zúčastněné týmy dostaly drobné dárky od sponzorů velešínských nohejbalistů, kterým bych chtěl poděkovat za poskytnuté dary. Byli to : Pan Jiří Šrámek, pan Juda, Hana Černá, Olina Křepelková, Jihostroj Velešín, p. vedoucí FLOP Velešín, Jan Bartizal, Jiří Glaser, Česká spořitelna a další. Moc děkujeme i panu Mizerovi a p. Semerádové za občerstvení.

Velešínský zpravodaj, turnaj v nohejbalu trojic

Předseda Jan Semerád


HOKEJBAL - SEZÓNA 2003 - 2004

Hřiště ve Velešíně bylo domácím hřištěm nejen pro 4 dospělá a 2 žákovská družstva místního HbK, ale i pro hokejbalisty ze Římova. V této sezoně se zde odehrálo 134 mistrovských utkáni mužů a 2 turnaje žáků, to vše v soutěžích Asociace hokejbalových klubů ČR. Rozhodčí na tato utkáni zajišťoval ve většině náš klub( Zatloukal 39,Taraba 34,rozhodčí z Č.B. I7,Bečvář I2 atd.).

Velešínský zpravodaj, hokejbal - sezóna 2003 - 2004

VÝSLEDKY HbK TERMITI VELEŠÍN 2003-2004
V EXTRALIZE AHbK obsadilo naše ÁČKO po základní části 4.místo. Ve čtvrtfinále po prohře 0:2 na zápasy se Včelnou vypadlo, když zklamala především koncovka.
V OKRESNÍM PŘEBORU Č.B. hraje naše mladé BÉČKO tradičně o udržení, čemuž odpovidá 9. místo z 12. účastníků. Největšího úspěchu dosáhlo v II.OKRESNÍ SOUTĚŽI CÉČKO, které ligu vyhrálo, jmenovitě:v brance J.Dvořák, v poli M.Zatloukal, M.Martínek, J.Kejšar, J.Taraba, P.Večerka, J.Sumerauer, A.Bečvář, D.Dvořák, P.Oberfalzer, O.Lavička.

DÉČKO zakončilo svou prémierovou sezonu ve III.OKRESNÍ LIZE solidním 11.místem ze 17.účastníků. Ve společné žákovské kategorii sbírali vavříny nejcennější pouze hráči Velešína. Ze 6 turnajů- 4 vyhrálo Áčko-starší a stali se vítězi ŽÁKOVSKÉ LIGY, 2 turnaje vyhrálo Béčko-mladší, mj.závěrečný turnaj O PŘEBORNÍKA AHbK.

Velešínský zpravodaj, hokejbal - sezóna 2003 - 2004

Příznivce hokejbalu zvu na TURNAJ O POHÁR AHbK, který proběhne ve Velešíně na začátku září za účasti osmi nejlepších týmů AHbk včetně našeho.Abychom účastníkům zajistili nejnutnější zázemí, potřebujeme sehnat podle ceny min.2 stavební buňky místo šaten.Případné nabidky na. tel.723/642124, děkujeme!

Sezóna 2004/2005 bude pro náš HbK jubilejní PATNÁCTÁ, za uplynulých 14 sezón děkujeme za podporu Městu Velešín,sponzorům i všem 131 členům.

Václav TARABA - Předseda HbK TERMITI Velešín


STOLNÍ TENIS

Co je to stolní tenis ? Hra, o které jeden čínský mistr světa řekl : ,, Hrát ping-pong je jako běžet stovku a současně hrát šachy!". Potřebujete rychlost, tvrdost, fyzičku, ale i důvtip, taktiku a pevné nervy. Krása tohoto sportu spočívá v tom, že ho může hrát úplně každý. Ovšem dosáhnout výborných výsledků na soutěžní úrovni lze přirovnat k úsilí Mravence Z vyniknout ve velkém mraveništi. Jako při hře na počítači se vám podaří přejít přes obranáře, dokonce zdoláte útočníka, nakonec skončíte na ,, trávaři ''. Doma zmáčknete znovu tlačítko, ale po prohraném zápase přemýšlíte, kam se poděly hodiny tréninku, hektolitry potu, zda má vůbec smysl se dál snažit . A přece se točí ! Ten bílý míček vám zatančí na stole a vyzve do kola. Do víru topspinů, čopů, drajvů…

Oddíl stolního tenisu ve Velešíně vznikl v květnu roku 2002 jako přirozený důsledek velkého zájmu o hru ze strany dětí. ZŠ Velešín nám nabídla prostory v malé tělocvičně, kde jsme měli zázemí až do začátku letošního roku. V tomto počátečním období, kdy byl obrovský zájem a kapacita herny zdaleka nepokrývala potřeby, bylo úsilí směřované k tomu, aby se všechny děti dostaly ke stolu. Dlouhé čekání se však přece jen podepsalo na tom, že počet členů klesl, což ovšem na druhé straně znamenalo zvýšení kvality tréninků. K růstu výkonnosti pomohly i hrací hodiny ve velké tělocvičně a zejména přemístění herny oddílu do sálu bývalého kulturního domu, které nám umožnil p. Šrefl. Oddíl se zapojil v loňském a letošním roce do mládežnických soutěží na okresní i krajské úrovni a hlavně úspěchy dosažené v kategorii dívek nás dále motivují. V nové sezóně, která začíná v září, máme přihlášeno také družstvo do soutěže dospělých. Naším cílem je postupně vybudovat silné družstvo chlapců (mezi naše naděje patří např.Roman Vraspír) a další zlepšování výkonnosti všech členů oddílu. Současně chceme nadále umožnit všem zájemcům zahrát si ping-pong, třeba jen rekreačně.

Za níže uvedené výsledky děkujeme i VŠEM těm, kteří nám pomáhají, fandí a drží palce.

1. místo - okresní kolo základních škol v Kaplici. III. kategorie (žákyně 6.,7. tříd ) - Petra Kučerová a Nela Javoříková

1. místo - okresní kolo základních škol v Kaplici. IV. kategorie (žákyně 8.,9. tříd) - Cingrošová Barbora a Megová Nikola

3. místo - krajské kolo ZŠ v Českých Budějovicích vybojovalo družstvo (Cingrošová B.,Megová N., Kučerová P.)

po sérii bodovacích turnajů mladších žákyň započítávaných do krajského žebříčku skončila N. Megová na celkovém 8.místě a vybojovala si účast na závěrečném turnaji deseti nejlepších hráček kraje TOP 10 v Kaplici, kde skončila opět na 8. místě. Petra Kučerová obsadila v žebříčku 13. místo.

4. května jsme uspořádali turnaj, kterého se zúčastnilo 28 dětí. Všichni získali cenné body do oblíbené soutěže O nejvšestrannějšího sportovce Velešína. Medaile si vybojovali :
chlapci : 1. místo - Tomáš Ondrášek 2. místo - Roman Vraspír 3. místo- Ivan Georgiev
dívky : 1. místo - Nikola Megová 2. místo- Barbora Cingrošová 3. místo- Petra Kučerová

Za OST Velešín D. Javoříková


UPOZORNĚNÍ - KURZ SPOLEČENSKÉHO TANCE V ROCE 2005

Upozorňuji všechny zájemce o taneční, že nový kurz bude zahájen v lednu 2005. Přihlášky přijímám od června do konce listopadu 2004 v kanceláři v kině nebo na tel. čísle 380 33 10 03. Kurz povedou opět manželé Máčovi z Českého Krumlova. Jelikož se předchozí kurz velice povedl a jak taneční mistři, tak snad účastníci kurzu byli spokojeni, rozhodli jsme se pokračovat a umožnit všem, kteří váhali a chodili se jenom dívat, aby dostali také možnost se něco přiučit. Cena kurzovného bude včas upřesněna podle zájmu.

Hana Růžičková, ředitelka KIC


UPOZORNĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY VĚNEČKU - TANEČNÍ KURZ 2004:

V kanceláři v Kině si můžete vždy v pondělí a ve středu od 8.00 do 17.00 hodin z alba vybrat fotografie. Cena jedné fotografie je 25,- Kč. Peníze vezměte s sebou. Fotografie je třeba objednat do 17. června ( včetně ).

Hana Růžičková, KIC


JAK NA TOM JSOU MALÁ KINA ?

Na počátku měsíce května vyšel v Českokrumlovských listech článek s názvem: " Malá kina zdraží. Zničí je obři ?" Možná ho někteří z vás četli a možná si ani neuvědomili, že se to týká i velešínského kina. Jelikož mi autor článku mluví z duše , chtěla bych vás alespoň zhruba seznámit s problémem, který se stává pro malá kina více než noční můrou.

Určitě jste si všimli, že ceny vstupného šly nahoru. A možná si říkáte proč, když vstupné zůstalo v 5 % DPH ? To je sice pravda, ale jaksi už se zapomnělo na to, že do 19 % DPH přešly všechny další služby potřebné pro provoz kina. Zejména se jedná o tzv. půjčovné, které každé kino platí distribučním společnostem za " zapůjčení" filmových kopií. Problém to není u multikin, která jsou plátci DPH, tudíž se jim daň vrátí od státu zpět. Největší problém je to právě u malých kin, která jsou většinou zřízena obcemi a nejsou plátci DPH. Další nemalou položku tvoří doprava filmu, která také přešla do 19 % DPH a že dopravné je drahé nemusím nikomu vysvětlovat. A to už vůbec nepočítám další náklady na energii atd. Zkrátka když to všechno shrnu, pokud není v kině alespoň 40 - 50 návštěvníků, je promítání vždy prodělečné.

A aby toho nebylo ještě dost, musíme nyní investovat nemalou částku do inovace snímání zvuku na promítačkách, protože společnosti, které filmy vyrábí přecházejí na nový druh výroby zvukového záznamu tzv. modrou stopu, kterou naše promítačky neumějí přečíst. Toto je bohužel další problém, který se na malá kina valí, protože multikina již tuto technologii mají.

Zpočátku, když multikina začala fungovat , utěšovali se provozovatelé malých kin tím, že multikina působí jako každá novinka u nás, lidi se zblázní a jdou za něčím novým. Po čase se nabaží a vrátí se k tomu , co je jim bližší. Ale jak vidíme, lidem vůbec nevadí, že za film v multikině zaplatí dvojnásobek toho, co u nich doma v malém kině. Navíc si připočítejte cestu a to, co utratíte ve všech těch obchodech, kterých je multikino plné. Navíc mají multikina přednost při premiérových filmech, takže malá kina musí třeba půl roku počkat. To už potom ale vychází filmy na kazetě nebo DVD.

Vidíte, že problémů je mnoho, ale pokusíme se s tím poprat. Na rozdíl od předchozího roku poběží letos provoz kina ve Velešíně celé prázdniny. Dokonce jsme promítací dny rozšířili ještě o některé čtvrtky. Proto sledujte program, protože už v červenci a srpnu se bude některé čtvrtky promítat. Doufám, že nabídka se vám bude líbit a že ve volném čase prázdnin rádi přijdete. A co se týče vstupného, věřte, že průměrná cena vstupenky v ČR je podstatně vyšší, než v našem kině
(v roce 2003 89,30 Kč, v roce 2004 už 96,61 Kč).

A ještě malá zajímavost z historie vstupného. Ještě v roce 1995 se dalo jít v centru Prahy do kina na Václavském náměstí za 36 Kč. Magickou hranicí 40 Kč otřásl až První rytíř s Richardem Gerem. Filmem, který nenávratně poslal ceny vstupného v pražských kinech za stokorunovou hranici, byl proslulý velkofilm TITANIC. Distributoři spekulují, že do několika let vyletí ceny vstupného v multikinech až do výše 300 Kč, nepočítají však, že by se to odrazilo v poklesu návštěvnosti.

Tak co myslíte, je to sci- fi nebo se toho opravdu dočkáme ? V každém případě vám mohu slíbit, že v našem kině 300 Kč za lístek platit nebudete.
Važme si toho, že máme pěkné nové kino a příznivé ceny. Zachovejte nám přízeň.

Hana Růžičková, ředitelka KIC a Kina Velešín


KINO VELEŠÍN

PROGRAM KINA VELEŠÍN NA MĚSÍC ČERVEN

Připravujeme na červenec:
Baba na zabití, Dům z písku a mlhy, Petr Pan, Výplata, 21 gramů,Intermission, Bratři jak se patří, Van Helsing, EDI, Škola Ro(c)ku, Scary Movie


KULTURNÍ PROGRAM NA MĚSÍC ČERVEN

26. června od 10.00 hodin (areál U Hamerníků na Vel. Nádraží) Tradiční festival Houpačka

Upozornění:
Na 12. srpna 2004 mám k předprodeji lístky na otáčivé hlediště v Českém Krumlově na baletní pohádku P.I.Čajkovského "Labutí jezero".
Začátek představení je ve 21.00 hodin. Odjezd autobusu z parkoviště u Jihostroje ve 20.00 hodin. Cena vstupenky včetně dopravy je 350,- Kč včetně dopravy.
Zájemci se mohou hlásit přímo v kanceláři v kině vždy v pondělí a ve středu od 8 do 17 hodin nebo na tel. čísle 380 33 10 03.

Hana Růžičková, KIC města Velešín


© Sdružení k vytvoření financování a správě informačního systému regionu Český Krumlov, 2001
Počet přístupů na tuto stránku od 27. dubna 2000 : TOPlist 0