ARCHIV 2003 1 2 3 4 5 6 7+8 9 10 11 12

Znak VelešínaVelešínský
     ZPRAVODAJ


Červen
 2003


OZNÁMENÍ O MÍSTĚ A KONÁNÍ REFERENDA O PŘISTOUPENÍ ČESKÉ REPUBLIKY K EVROPSKÉ UNII

Starosta města Velešín podle § 21 zákona č. 114/2003 Sb., o provádění referenda o přistoupení České republiky k Evropské unii a o změně některých zákonů (zákon o provádění referenda) oznamuje :

1. Hlasování v referendu o přistoupení České republiky k Evropské unii se uskuteční
 dne 13. června 2003 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
dne 14. června 2003 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

2. Místem, kde se oprávnění občané mohou seznámit s textem smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii je Městský úřad a Městská knihovna.

3. místem konání referenda v okrsku č. 1 je místnost pro hlasování na Městském úřadu pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu v ulicích: Kaplická, Na Vrších, Ke Kozákům, náměstí J.V. Kamarýta, Zahradní, Krumlovská, V Domkách, Latrán, V Úvoze, U Přehrady, K Malši, U Přeložky, Dolní, Nad Cihelnou, Nová
 místem konání referenda v okrsku č. 2 je místnost pro hlasování v městském kinu pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu v ulicích: Družstevní čp. 330-337, Školní, Nádraží, Skřidla, Chodeč, Bor, Na Hvízdalce, Sídliště čp. 376-389, 465-466, 504-505
 místem konání referenda v okrsku č. 3 je místnost pro hlasování v Základní škole pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu v ulicích: Dělnická, Strahovská, U Hřiště, Tovární, Budějovická, Šumavská, U Lesa, Sídliště čp. 374-375, 457-464, 506-508, Holkov

4. Oprávněnému občanovi bude umožněno hlasování poté, co prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem).

5. Hlasovací lístek bude oprávněnému občanovi předán v místnosti pro hlasování. Oprávněný občan hlasuje tak, že na hlasovacím lístku v příslušném rámečku označí křížkem svoji odpověď na položenou otázku.

Ve Velešíně dne 27.5.2003
starosta města
Mgr. Josef Klíma


6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Dne 26. května 2003 se uskutečnilo 6. zasedání zastupitelstva města (ZM) s tímto programem :

1. Jmenování ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2. Projednání a schválení programu jednání
3. Připomínky, dotazy k zápisu z 5. zasedání ZM
4. Připomínky, dotazy k zápisu ze schůzí rady města
5. Kontrola usnesení
6. Závěrečná zpráva o hospodaření města a příspěvkových organizací za rok 2002 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2002 (audit)
7. Zápis z jednání finančního výboru č. 03/03
8. Záměr prodeje části pozemku p.č. 1846/2 a části pozemku p.č. 1847/3
9. Záměr výkupu pozemků v Sídlišti
10. Žádosti o poskytnutí půjčky na modernizaci bytového fondu
11. Stav nemovitostí v majetku města
12. Informace o realizaci plánu akcí 2003
13. Informace o přípravách provádění referenda o přistoupení České republiky k EU
14. Informace o činnosti Svazku měst a obcí regionu Pomalší (partnerství s Rakouskem)
15. Interpelace

V dnešním čísle zpravodaje se o některých bodech dozvíte více i v jiných článcích. Rád bych Vás však upozornil na zdánlivě nepodstatnou informaci o činnosti Svazku měst a obcí regionu Pomalší, jehož jsme jako město významným členem. Jako svazek, volné společenství obcí a měst Pomalší, jsme určitou "silou" pro jednání s obchodními, politickými, ale i společenskými institucemi, orgány, organizacemi, sdruženími. Můžeme lépe využívat různé granty (např. rok 2003 "Značení cyklotras Velešínsko"), dotace a fondy. Protože se blíží naše hlasování o přistoupení ČR k Evropské unii, a pokud se staneme členy, otevřou se před námi další možnosti využití strukturálních fondů EU. Jejich přidělení je vázáno nejenom na dokonalou přípravu z naší strany (hotové projekty akcí, jako je např. společensko kulturní a sportovní centrum, jehož součástí je i bazén), ale rovněž na význam projektů. Důraz na prospěšnost akcí je podtržen i mezinárodním dosahem realizovaného projektu. Proto region Pomalší chce navázat spolupráci s Dolním Rakouskem, konkrétně s regionem Kernland - Waldviertl. Ve Velešíně je spousta šikovných lidí, a tak máme našim budoucím partnerům ve společenském, kulturním, sportovním i podnikatelském "světě" co nabídnout. Rádi bychom totiž, aby naše přání nezůstala jen na papíře.

- jk -


HOSPODAŘENÍ VELEŠÍNA V ROCE 2002

Na 6. veřejném zasedání Zastupitelstva města, které se konalo v pondělí 26. května 2003, bylo schváleno hospodaření města za rok 2002. Konečný výsledek k 31. prosinci 2002 byl -17 604,58 tisíc korun. Celkové příjmy činily 42 675,21 tis. Kč, výdaje 64 212,85 tisíc Kč. Dále v roce 2002 město v položce financování splatilo úvěr Státnímu fondu životního prostředí ČR ve výši 2 004 tisíc Kč a úvěr Raiffeisenbak a.s. na koupi areálu mateřské školy v částce 500 tisíc Kč. Na kanalizaci Velešín-Nádraží obdrželo město z prostředků Phare půjčku ve výši 6 437,06 tisíc Kč.

Schodek v hospodaření města byl zastupitelstvem přijat úmyslně, protože v roce 2002 byla rozpuštěna část finanční rezervy z minulých let na kompletní dostavbu kina, kde činily náklady v roce 2002 19 943,78 tisíc Kč. Z dalších investičních nákladů, které významně ovlivnily plnění rozpočtu byla výstavba kanalizace Velešín-Nádraží, kde náklady v roce 2002 činily 6 618,46 tisíc Kč, nákup nového technického vozidla MAGMA - v částce 1 515,24 tisíc Kč a úprava plochy Kamarýtova parku v částce 810,31 tisíc Kč.

Výsledek hospodaření byl podle zákona zveřejněn na úřední desce, prověřen oddělením auditu Krajského úřadu a byl doporučen k přijetí zastupitelstvem města i finančním výborem.

- vj -


MĚSTO OBDRŽELO DOTACI !

Snaha vedení města nevyšla naprázdno! V pondělí 26. května 2003 se uskutečnila na velešínské radnici schůzka představitelů Státního fondu rozvoje bydlení Ing. Romana a p. Gerhátové se starostou a místostarostou města. Jednání mělo za cíl zjistit připravenost akce k poskytnutí dotace na výstavbu nájemních bytů nástavbou na panelové domy čp. 376- 377, 378 - 379. Výbor Fondu, který zasedal ve večerních hodinách 27. května, obdržel zprávu své kontrolní komise a rozhodl PŘIDĚLIT DOTACI VE VÝŠI 6.580.000 KČ městu Velešín na výstavbu 20 bytových jednotek! (A to jako jediné obci v rámci kraje!) Nyní nás čeká intenzivní práce a jednání společně se zaregistrovanými zájemci zajistit dofinancování celé akce. Pro upřesnění uvádíme, že rozpočet na výstavbu činí 20 mil. Kč a budoucí nájemníci se finančně podílí podle velikosti jimi zvolených bytů na realizaci.

- jk -


PODĚKOVÁNÍ

MěO KDU - ČSL děkuje za pěkné odpoledne, které vytvořily svými vystoupeními maminkám a babičkám děti z mateřské, základní a Umělecké školy a cvičenky aerobiku. Velký dík samozřejmě patří všem, kteří program nacvičili.

Velkou chybou bylo snad jen to, že nám nevyšly květiny, za což se velice omlouváme. Byla pro nás milým překvapením taková účast. Myslíme, že ve stísněnějších prostorách kina, kdy mnoho lidí stálo, se oslava povedla, a můžeme s ní tam počítat i v letech budoucích.

Při této příležitosti bychom chtěli poděkovat majitelům restaurace U zlaté podkovy - p. Havlíčkovi a p. Bůžkovi za to, že po 13 let nám tam umožňovali tuto oslavu konat s minimálním, někdy i nulovým nájmem.

Velice děkujeme též sponzorům, bez jejichž finančních darů bychom takovou akci dělat nemohli. Jsou to: Město Velešín, stavební firma Sumerauer, zámečnictví ing. Opekar František, květinářství Kabíček Václav. Děkujeme též představitelům města Velešín, Kulturnímu zařízení města i zaměstnanci kina p. Krupicovi, že nám umožnili tuto oslavu tam konat, a za dobrou spolupráci s nimi. Věříme, že tato dobrá spolupráce bude pokračovat i v budoucnu.

Za MěO KDU - ČSL
Karel Rada


DUBEN 2003 MĚSÍC VE ZNAMENÍ PŘÍRODY

Již tradicí se stávají akce na zlepšování životního prostředí ve Velešíně a jeho okolí. Není náhodou, že vše probíhá právě v dubnu. Na 24.4. totiž připadá mezinárodní "DEN ZEMĚ". Myslím si, že rozsah činností, které se ve Velešíně v zájmu životního prostředí provádí, by nám mohlo závidět i kdejaké velké město. Snad je to i tím, že tady ještě někteří lidé chápou nutnost "trošku" pomoci přírodě od některých vymožeností civilizace a jsou proto ochotni, přiložit ruku k dílu. Pokusím se Vám přiblížit alespoň některé akce, které se realizovali během měsíce dubna.

První dvě dubnové soboty připadly na svoz komunálního a nebezpečného odpadu. Veškeré náklady na svoz hradilo Město Velešín a umožnilo tím občanům zbavit se odpadu, který by možná skončil někde v lese.

Jenom pro zajímavost uvádím množství odpadů :
Nebezpečného odpadu 1.140 kg, Směsného odpadu 18.140 kg, Železa a papíru 2 vleky

Duben 2003 měsíc ve znamení přírody

Sportovní a zájmové organizace, se podílely úklidem veřejného prostranství a údržbou našich dvou známých pramenů, Srdíčka a Fontány. Škola pomohla malováním plakátů i úklidem. ISŠ a Učiliště Velešín zajistilo úklid okolí svého areálu. Dokonce i děti ze školky pomáhaly podle svých možností. Celkem se zúčastnilo :
Dětí 102, Dospěláků 27, Sebralo se 30 pytlů odpadu

Kmen Ligy Lesní Moudrosti Otyókwa, pod vedením Radka Janáka a Vládi Korbela, pořádal 19.4. v areálu školky "Indiánský den". Předvedl dětem indiánský stan tee-pee, rozdělávání ohně bez sirek, různé přírodní hry a povozil děti na horolezecké lanovce. Umožnil tak dětem poznat styl života, který má blízko k přírodě a přesto na něm není nic "divošského". Je dobře, že se "indiáni" zaměřili na malé děti, protože ty to ještě mohou pochopit. Netíží je stres a nemusí se stále za "něčím" hnát. Snad budou mít tyto generace rozumnější pohled na život.

Další "propagandistická" akce byla 26.4. večer. Velešínští ochranáři pořádali vzpomínkový filmový večer o řece Malši. Díky Městu Velešín mohlo být využito nové kino. Autoři snímků, p. Šimeček a p. Holub, dokázali upoutat naplněné hlediště krásnými snímky s přírodní tématikou a to nejen pamětníky ale i velešínský dorost. Při této příležitosti se mohli návštěvníci seznámit i s problematikou akce Místo pro přírodu, kterou celostátně propaguje ČSOP.

24.5. pořádá škola ve spolupráci s Městem Velešín sběr papíru. Tato akce, pokud se osvědčí, by se měla opakovat třikrát do roka.

Na závěr bych rád poděkoval všem, kteří se na dubnových událostech podíleli a pomohli tak odčinit některé z "hříchů minulých i současných".

Za ZO ČSOP Velešín
Jirka Růžička


Z ČINNOSTI SKAUTSKÉHO ODDÍLU

  Skautský znak
Již podruhé se skauti a skautky z Velešína zúčastnili výpravy k mohyle na Ivančeně.

25.4.2003 jsme v odpoledních hodinách s plnou polní vyjeli do Ostravy-Svinov, kde jsme se ubytovali u ostravských skautů v klubovně.

26.4.2003 v ranních hodinách jsme společně s mnoha skauty a jinými příznivci skautingu vyrazili k pietnímu místu na Ivančenu, k mohyle vybudované na počest pěti zastřelených ostravských skautů. I my jsme přispěli kamenem z Malše od Velešína, který jsme položili na mohylu. Po zahájení pietního aktu jsme všichni zpívali skautskou, českou a slovenskou hymnu. Po ukončení ceremoniálu jsme vystoupili na Lysou horu. Do klubovny jsme se vraceli ve večerních hodinách. Výprava, které se zúčastnilo celkem 19 skautů a skautek střediska Albatros Velešín se velmi vydařila.

Z činnosti skautského oddílu

Dne 3.5.2003 se konal na skautské základně ve Zlaté Koruně Svojsíkův závod. Tento závod se koná jednou za dva roky na počest A.B. Svojsíka, zakladatele skautského hnutí v České republice. Tímto závodem dokazují skautky a skauti své skautské dovednosti a znalosti z praktických dovedností, např. stavba stanu z celtových dílců, rozdělávání ohně za pomoci březové kůry a tří zápalek, vysílání zprávy pomocí Morseovy abecedy, základy zdravovědy, topografie a orientace na mapě a v terénu a jiné. V letošním roce pořádalo okresní kolo Svojsíkova závodu skautské středisko Albatros Velešín. Závodu se zúčastnilo pět družstev. Dvě družstva skautek z Kaplice, dvě družstva skautek z Velešína a jedno družstvo skautek z Holubova. Po náročném a velmi vyrovnaném výkonu všech družstev se velešínské skautky umístily na prvním a druhém místě a postoupily do krajského kola, které se bude konat 30.5.2003 v Jindřichově Hradci. Věřím, že velešínské skautky budou reprezentovat město Velešín co nejlépe.

Irena Lustová - výchovná zpravodajka


ČARODĚJNICE VE VELEŠÍNĚ

LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD A PÁLENÍ ČARODĚJNIC

Při přemýšlení, čím oživit již tradiční pálení čarodějnic, jsme se, trochu i z legrace, rozhodli zorganizovat lampiónový průvod. Vzpomněli jsme si na své zážitky z dětských let, kdy jsme i my pyšně pochodovali městem s lampiónem v ruce a s jedinou starostí, aby nám náš lampión neshořel. (Tiše jsme přitom záviděli těm z nás, kterým šikovný tatínek namontoval do lampiónu plochou baterii a žárovčičku).

Vše se odehrálo 30. dubna, sraz byl v 8 hodin večer na školním hřišti. Naše smělé odhady účasti se před akcí pohybovaly kolem 20 dětí. Příjemným překvapením pro nás bylo zcela zaplněné nádvoří školy. Přišlo tak 200 Velešíňáků různých věkových kategorií; od nejmenších dětí v doprovodu rodičů či babiček až po 300 let staré čarodějnice, za které se převlekly větší holky.

Lampiónový průvod ve Velešíně

Neodradil nás ani nepříjemný silný vítr a asi ve čtvrt na devět jsme vyrazili. Utvořili jsme průvod, který zaplnil celou Družstevní ulici od školy až na křižovatku s ulicí Krumlovskou. Jak se stmívalo, lampióny začínaly k radosti svých malých majitelů svítit víc a víc. Kolem kina, autobusového nádraží a jihostrojského parkoviště jsme se blížili k cíli naší cesty, do vinárny ke Švarcům, kde následovalo pálení čarodějnic s doprovodným programem. Tím byl "slet" čarodějnic s volbou "miss čarodějnice", živá hudba, opékání párků a nakonec i upálení čarodějnice. K radosti nás všech zúčastněných žen byla upálena jen čarodějnice dřevěná.

Myslím, že se nám všem nultý ročník lampiónového průvodu v novém století docela povedl. Příští rok budeme - my organizátoři - určitě lépe připraveni na velký počet účastníků, než jsme byli letos, a proto nám - vy "lampioňáci" a čarodějnice - zůstaňte věrní. Těšíme se zase za rok s lampióny.

Jana Šrámková, kulturní komise


ČARODĚJNICE 2003

"Čarodějnice jsou zlé, ďábelské ženštiny, které kradou mléko, vyvolávají zlé povětří a dokážou dát věcem jinou podobu, aby se někdo zdál krávou nebo volem, i když ve skutečnosti jest člověk", prohlásil v roce 1522 protestantský kněz Martin Luther.

O 480 let později se konal rej sester ďáblových na zahradě Pod věží (u vinárny Zlatá růže). K upálení však byla odsouzena pouze jedna z nich - slaměná atrapa. Ostatní, za hudebního doprovodu skupiny Harley z Kaplice pobíhaly kolem ohně, aby šest nejlepších mohlo být vybráno a oceněno.

Čarodějnice ve Velešíně

Pálení čarodějnic pořádáme na zahradě pro veřejnost již asi po sedmé. Po prvních letech určité rozpačitosti se stává tento večer oblíbeným povyražením zvláště pro děti. Letošní rok byl zorganizován i lampionový průvod, který končil právě v místě konání čarodějného děje. Když jsem pozoroval nekončící průvod, směřující na zahradu, bylo mi jasné, že tohle bude pro pořádající trochu silná káva. Tatínkové si tedy museli odstát frontu na občerstvení, dětičky frontu na špekáček, frontu na klacek a frontu na oheň. Vzhledem k tomu, že všem frontám vesele vyhrávala veselá muzika a byl vlahý májový večer, organizační nedostatky byly návštěvníky vcelku tolerovány, za což dodatečně děkuji a slibuji, že se příště polepšíme.

Jsem přesvědčen o tom, že i tyto drobné kulturní akce přispívají k vyžití obyvatel Velešína. Tím méně chápu názor škarohlídů, kteří z nevímjakých důvodů tomuto dění brání. Kulturní akce s aktivním přístupem návštěvníků vychovává k občanskému životu, bez něhož život na malém městě či vesnici není možný. Myslím si, že tohle je určitý problém i ve Velešíně. (Ať taky řeknu něco chytrýho.)

A ještě vás již předem zveme na Léto pod věží, které se bude konat na konci srpna a má ve Velešíně již několikaletou tradici. Doufám, že nám bude přát počasí.

Sledujte plakátovací plochy.

J. Švarc


INTERNETOVÉ STRÁNKY VELEŠÍNA ...

Již od roku 1998 je vytvořena internetová podoba prezentace Velešína, která byla vytvořena ve spolupráci se sdružením Oficiálního informačního systému regionu Český Krumlov. Na těchto stránkách je představena základní informace o Velešínu a zároveň je na těchto stránkách k disposici i kulturní přehled o velešínských kulturních a sportovních akcích, o kině a od května roku 2000 i Velešínský zpravodaj.

V květnu letošního roku rada města rozhodla o vytvoření stránek, které by mohly být širší, dynamičtější a které by poskytovaly aktuální informace nejen pro zájemce z řad turistů, ale aby byly i pro praktické použití obyvatel Velešína, zájmových spolků a organizací a i jako podpora v podnikatelské sféře. Celá akce byla zahájena získáním tzv. domény velesin.cz, která byla ve vlastnictví jiné firmy, což se úspěšně podařilo.

V současnosti již na internetové adrese www.velesin.cz pracuje zkušební provoz, kde se postupně začínají tvořit jednotlivé bloky stránek. Již nyní je na stránkách k disposici program kulturního zařízení a kina, odkaz na Velešínský zpravodaj a výběr z aktualit.

Funkční je také diskusní fórum, kde můžete svými příspěvky tvůrčím způsobem přispět jak k tvorbě stránek, tak i chodu města, aniž vstanete od svého počítače.

- vj -


...A TAKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLA NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH

Informace o dění v naší základní škole můžeme sledovat již také na webových stránkách. Pro všechny, kteří mají možnost přístupu k internetu, by teď mělo být jednodušší dozvědět se, co je ve škole nového, kde ve škole najdu právě tuto paní učitelku, kdy bude opět třídní schůzka, kam zavolat při odhlašování oběda nebo kdy přesně budou např. jarní prázdniny. Rodiče se zde mohou seznámit s nabídkou zájmových kroužků pracujících při naší škole.

Na stránkách školy jsou také uveřejňovány novinky o škole, výsledky sportovního dne školy a sportovní úspěchy žáků naší školy.

Samozřejmostí je, že zde naleznete kontakt na vedení školy, kancelář a školní jídelnu. Na vedení školy je připojena i e-mailová adresa. To vše (a ještě více) na adrese www.zsvelesin.cz.

Mgr. Zdeněk Vaclík


ŽÁCI 9. TŘÍD ZŠ VELEŠÍN

V letošním školním roce končí na naší škole školní docházku 49 žáků devátých tříd.

 IX.A - 23 žáků
tříd. učitelka Mgr. Hana Trajerová
  IX.B - 26 žáků
tříd. učitelka Mgr. Božena Bednářová
 
 Václav Beneš  Jiří Kováč 
 Martin Bína  Jiří Kožant 
 Jan Hájek  Daniel Kudláček 
 Martin Hálek  Martin Layrer 
 Petr Šedivý  Miroslav Lenčeš 
 Zdeněk Šrámek  Henrich Lendacký 
 Vít Šuba  Jan Mareček 
 David Švamberk  František Malovec 
 Pavel Švec  Václav Mareš 
 Martin Turek  Pavel Matoušek 
 Petr Valík  Vojtěch Olšan 
 Miroslav Volín  Petr Papež 
 Monika Balková  Lukáš Růžička 
 Gabriela Bártková  Libor Šítal 
 Jana Bednářová  Pavel Trajer 
 Michaela Gondeková  Lucie Doubková 
 Olga Hintermülerová  Monika Komrsková 
 Hana Horná  Marie Lednická 
 Blanka Kehlerová  Petra Loudová 
 Vendula Kleinová  Veronika Lustová 
 Eva Krametbauerová  Michaela Mainková 
 Barbora Jelínková  Jaroslava Malovcová 
 Petra Nováková  Edita Megová 
   Lucie Nedorostová 
   Lenka Papoušková 
   Aneta Pikhartová 

Většina těchto žáků byla přijata podle svého přání na studijní a učební obory. Přestože mají už po přijímacích zkouškách, stále se ještě pilně učí. Dokonce v současné době chystají pro naše nejmenší žáky z prvních a druhých tříd "Pohádkový les" jako dárek k MDD.

Slavnostní předání vysvědčení a rozloučení s těmito žáky se uskuteční v pátek 27. 6. 2003 od 9:00 hod. v sále KINA za přítomnosti starosty města Mgr. Josefa Klímy, předsedy SRPŠ a místostarosty Vladimíra Mikeše, vedení školy a ostatních vyučujících.

Srdečně zveme na tuto slavnost rodiče i občany Velešína.


DĚTI Z ARPIDY NA NÁVŠTĚVĚ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Při školní družině pracuje již řadu let folkový kroužek "Borůvky".

Jezdíme už pátý rok na návštěvu do zřízení pro děti s problémy s pohybovým ústrojím Arpida v Českých Budějovicích. Účastníme se během roku řady akcí, jako jsou velikonoční a vánoční tradice, dětský karneval, mikulášská oslava a Den dětí. Při svých vystoupeních se snažíme v Arpidě především děti pobavit. Jsem ale přesvědčená, že každé setkání dětí má i velký přínos pro obě strany. Naše děti se učí, jak se mají chovat k dětem s handicapem a ony, jak se zařadit mezi zdravé děti.

Děti z Arpidy na návštěvě ve školní družině

K mé velké radosti se ve středu 21. 5. 2003 konečně uskutečnilo setkání u nás ve Velešíně. Navštívily nás děti ze školní družiny "Arpida" s paní vychovatelkami Evou Lindovou a Jiřinou Trávníčkovou. Naše děti měly připravený program plný písniček a soutěží. Dramatický kroužek pod vedením paní Ivanové a Kubíčkové jim zahrál krásné divadlo.

Velešínské děti zaslouží pochvalu. Byly opravdu báječné. Dokázaly se o své nové kamarády postarat a pomoci jim. Bylo vidět, že se setkání všem líbilo.

Doufám, že to nebylo setkání poslední a navázaná kamarádství budou pokračovat. Nakonec - vždyť naše "Borůvky" jedou 4. 6. opět do Arpidy zpívat na Den dětí.

Za kolektiv vychovatelek ŠD
Dana Weiglová


ZÁJEZD DO PROTIVÍNA

Oba pěvecké sbory Koťata a Rolničky při ZŠ Velešín byly pozvány do Protivína na společný koncert s pěveckými sbory při ZŠ Protivín. Zájezd se uskutečnil v pátek 16. 5. 2003.

Sešli jsme se v 7:20 a z parkoviště u vodárny jsme odjížděli autobusem v 7:30. Celkem nás bylo 57, takže jsme se do autobusu jen tak, tak vešli. Po hodině jízdy jsme v 8:30 dorazili do Protivína k místnímu kinu. Byli jsme srdečně přivítáni, seznámeni a dostali jsme svoji šatnu. Převlekli jsme se do sborových krojů a šli jsme do sálu. V sále zkoušely protivínské pěvecké sbory a po nich jsme se mohli připravit i my. Vyzkoušeli jsme si nástup, rozezpívali jsme se a zazpívali si některé naše písničky. Moc nám to ale nešlo, protože jsme byli unavení a otrávení dlouhou cestou.

V 10:00 začaly chodit děti do hlediště a v 10:15 začal koncert. První zpíval náš malý pěvecký sbor Koťata, druhý protivínský První pěvecký sbor (děti od 1. do 5. třídy), potom náš velký pěvecký sbor Rolničky a nakonec protivínský Druhý pěvecký sbor (děti od 6. třídy a výše). Na tomto dopoledním koncertě pro místní základní školu jsme ovšem nezpívali všechny své písničky a nechali si některé až na večerní koncert.

Po dopoledním koncertě jsme šli všichni společně na oběd do jídelny místní základní školy. Po obědě jsme byli rozděleni do rodin dětí zpívajících v protivínských pěveckých sborech. V rodinách jsme se seznamovali a chodili po Protivíně a do cukráren. Také jsme v té rodině dostali večeři.

V 17:00 jsme se zase všichni sešli v místním kině. Znovu jsme se rozezpívali, vyzkoušeli teď již všechny písničky a připravili se na večerní koncert. V 18:00 začal večerní koncert pro veřejnost. Opět zpívaly všechny sbory ve stejném pořadí, ale tentokrát všechny písničky. Tento večerní koncert se nám povedl mnohem lépe a myslím, že to musel být hezký kulturní zážitek. Koncert skončil asi v 19:45. Převlékli jsme se zpátky do cestovního oblečení, rozloučili se, nastoupili do autobusu a odjeli. Domů do Velešína jsme přijeli asi ve 21:00 a rozešli jsme se do svých domovů.

Byla to naše první velká akce, první celodenní vystupování v cizím městě. Na tomto zájezdu jsme poznali nové kamarády, slyšeli jsme jiné sbory a poučili se o tom, co máme dělat lépe. V pátek 23. 5. 2003 se ta samá akce uskuteční u nás. Protivínské pěvecké sbory přijedou k nám, dopoledne budou dva koncerty pro Základní školu ve Velešíně a večer od 18:00 koncert pro veřejnost v našem kině. Byl to krásný zážitek a ještě dlouho na něj budeme vzpomínat.

Libor Šítal
žák IX.B a člen sboru Rolničky


JARNÍ KONCERT VE VELEŠÍNĚ

V pátek 23. 5. 2003 se opravdu uskutečnila návštěva pěveckých sborů při ZŠ Protivín u nás. Předcházela pilná příprava organizačního zabezpečení: chystaly se plakáty, programy, rozesílaly a roznášely se pozvánky, objednávaly květiny, vymýšlely se rozvrhové změny, chystal se program na odpoledne pro pedagogický doprovod z Protivína, apod.

V pátek od 8. hodiny ranní byly prostory našeho krásného KINA k dispozici škole. Pilně se zkoušelo, dokonce i na chodbě u výtahu, hledala se správná poloha klavíru, praktikáblů, mikrofonů, řešily se nástupy, atd.

Od 10:00 a 11:20 hod. se uskutečnila dvě zkrácená vystoupení pro žáky 1. - 6. tříd naší školy. Po obědě ve školní jídelně si děti odvedly své kamarády ze ZŠ Protivín na odpoledne do rodin.

Jarní koncert ve Velešíně

Večerní vystoupení začalo v 18:00 hod. a končilo v 19:45 hod. Všechna tři vystoupení se malým zpěvákům opravdu povedla. Zaslouží si obdiv, protože vystupovali v jednom dni třikrát a zvládli to opravdu výborně. Při posledních dvou společných písničkách, kdy se na jeviště přímo naskládaly všechny čtyři sbory tak, že paní učitelka Přástková musela dirigovat z hlediště, jsem určitě nebyla jen já dojatá a zároveň pyšná, jak máme šikovné děti.

Poděkování patří především paním učitelkám Mgr. Vendule Jančářové, Mgr. Lence Přástkové, které sbory vedou, pánům Ing. Vladimíru Jantačovi a prof. Miloslavu Mikulovi za klavírní doprovod, Luboši Hrdličkovi za kytarový doprovod, paním učitelkám Mgr. Ivě Olšanové za obětavou péči o děti v zákulisí tady i v Protivíně, Mgr. Marcele Zimekové za doprovod dětí do Protivína a fotodokumentaci. Dále děkujeme MěÚ za finanční zajištění dopravy a zapůjčení KINA na celý den, odboru kultury za technické, organizační a pořadatelské zabezpečení.

Když jsme večer naší milé návštěvě zamávaly na rozloučenou, přesunuly se do sborovny školy, cítily jsme, jak jsme všechny unavené po nesmírně náročném dni, ale stálo to za to. Přály bychom si, aby se podobná akce uskutečnila i v příštím školním roce.

Za organizační tým
Mgr. Jana Štěpánková, zástupce ředitele školy


HOUPAČKA 2003

Po roční odmlce se do Velešína znovu vrací integrační kulturní festival HOUPAČKA.
Letošní již pátý ročník vypukne 28.6.2003 od 10 hodin v areálu "U Hamerníků" na Velešínském Nádraží.

Houpačka bude i tentokrát setkáním lidí ze sociálně odlišných prostředí s námi ostatními často označovanými za normální. Letošní ročník bude navíc částečně orientován na pomoc rodičům dětí s DMO i jim samotným.

Výtěžek z Houpačky bude zdvojnásoben nadací Divoké Husy a věnován dětskému centru Arpida v Českých Budějovicích.

A na koho se můžete těšit ?
Letos se pohoupání zúčastní :
Ústavy sociální péče Zběšičky, Osek, Mačkov a Exodus, DC Arpida z Českých Budějovic.
Členové Jihočeského Divadla v Č.B. sdruženi v tanečním spolku "Victims", K.I.C (Kaplice): Ochotnický divadelní spolek, Loutkové divadlo "Pimprlata" (Vodňany), Profesionální divadelní soubor 1. pražská divadelní s vynikajícím dětským představením "Brouhádka", Ochotnický divadelní spolek "Bez nebes" (Velešín).

Nezapomenutelný zážitek vám připraví Praliny (Pražská liga improvizace) která vystoupí se zápasem v divadelní improvizaci na divácká témata, tento druh představení má kořeny v Kanadě a je divácky nesmírně zajímavý.

Hudební vystoupení členů doprovodné skupiny světoznámé rómské zpěvačky Věry Bílé sdružených do skupiny Le Čavendar bude jedním z vrcholů odpoledního programu.

To že v hudbě nerozhoduje věk a zkušenost ale nadšení a chuť hrát Vám dokáží Mladí muzikanti z Plzně, vítězové několika hudebních soutěží vystupující pod názvem Mandrage.

Po celý den bude v areálu k dispozici Vojtův stůl, kde si budou moci maminky postižených dětí odcvičit nebo si oddychnout a nechat se zastoupit zkušenými fyzioterapeuty z DC Arpida.

V rámci festivalu se budete moci seznámit s rehabilitačními pomůckami a počítačovými softwary pro postižené na prezentacích firem Petit a Maxim.

Další doprovodný program se bude skládat z pestré škály her pro Vaše děti, ukázky Taekwonda, malování na obličej, keramické dílny a ergoterapeutického koutku.

Od 20:00 budou vystupovat hudební skupiny :
Nahoru po schodišti dolů band (Praha) Tleskač (Plzeň)
Phil Shöenfelt & Southern Cross (Velká Británie / Praha)
Mediterian (Plzeň)
RVA (Beroun)
A samozřejmě černí koně současné světové hudby Microwave Cowboys se svým multimediálním projektem.

Po celý den bude otevřena restaurace "U Hamerníků" se širokou nabídkou teplých i studených jídel. Pro přespolní bude k dispozici stanový městýsek přímo v areálu.

Integrační festival Houpačka je svým charakterem a posláním ojedinělý projekt v rámci celé České Republiky, přijďte jej proto podpořit svou návštěvou. Budete vítanými hosty !!!

Houpačka by se nemohla uskutečnit bez výrazné podpory Městského úřadu Velešín, za kterou upřímně děkují členové pořádajícího o.s. 2/4. Dále také děkujeme paní Marii Součkové za přátelskou a nezištnou podporu a otevření bran svého domova. A samozřejmě Vám všem kteří podporujete festival finančně a morálně patří také naše velké poděkování.

Jsme přesvědčeni že naše společné úsilí je pro dobrou věc !!!

organizatoři Houpačky 2003


REKONSTRUKCE TEPLOVODU

Dne 29.4.2003 proběhlo výběrové řízení na dodavatele akce "Rekonstrukce teplovodů Velešín" na Sídlišti a Nad Cihelnou. Pro realizaci byla vybrána firma DIM, s.r.o. z Českých Budějovic.

Pro informaci uvádím, že se jedná o výměnu stávajících teplovodních rozvodů za nové, bezkanálové z předizolovaného potrubí, které zaručuje minimální ztráty tepla. Zároveň s potrubím bude položen komunikační kabel pro přenos dat do centrálního dispečinku.

Dne 28. 5. 2003 se uskutečnilo předání staveniště dodavateli stavby a bylo dohodnuto, že zahájení stavby bude k 16. 6. 2003 a stavba bude rozdělena do tří etap. V letošním roce dodavatel provede I. etapu - větev "B", teplovod pod plynovou kotelnou na Sídlišti EGC 750. Zemní práce bude provádět subdodavatel firma Maryška - Zemstav, která při realizaci zajistí přechody a přejezdy výkopů.

V měsíci srpnu letošního roku bude I. etapa dokončená a nové teplovodní rozvody budou napojeny na kotelnu a domovní předávací stanice ve vytápěných objektech. Toto napojení bude prováděno nezbytně nutnou dobu (několik dní) a bude omezená dodávka teplé vody v panelových domech pod kotelnou. Na omezení dodávka teplé vody budou obyvatelé těchto domů včas upozorněni.

V roce 2004 bude provedená II. etapa - teplovody na Sídlišti k panelovým domům kolem E 55 a k ZŠ a panelovým domům v Družstevní ulici. III. etapa bude realizována v r. 2005 v sídlišti Nad Cihelnou.

K. Krejčí
Správa majetku města Velešín


AUTOMOBILOVÁ SOUTĚŽ

  Automobilová soutěž
Dne 7.6.2003 se zúčastní naše dvě posádky MTV MOTORSPORT automobilové soutěže, pořádané Klubem automobilového sportu při Jč. AK České Budějovice.

Na voze do 1 400 ccm - VAZ 2103 bude startovat posádka: Talíř Pavel, Koza Ludvík.

Na voze od 1 400 ccm - Lancia 1,6 Delta Turbo posádka: Mach Miloslav, Machová Alena.

Soutěž měří asi 100 km, má uzavřené úseky. Doufáme, že našim posádkám se bude dařit, a tak budou čestně reprezentovat i naše město.

MTV MOTORSPORT


POZVÁNKA DO KNIHOVNY

Ve dnech 16.6.- 20.6.2003 bude zpřístupněn v Městské knihovně Velešín pro seniory Internet zdarma. Zveme všechny, kdo má zájem seznámit se s Internetem, na půlhodinku zdarma.

Szabová V. - knihovnice


KINO NA ČERVEN 2003


Warning: mysql_numrows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/localhost/htdocs/ois1g/cz1250/aktual/region/t_velzpr0603.htm on line 791

Připravujeme na červenec:
Kluci to taky chtěj; Čert ví proč; Krysař; Pianista; Chyť mě, když to dokážeš; Déšť; Muž bez minulosti; Tak daleko, kam mě nohy donesou; Italština pro začátečníky; Pearl Harbor.


KULTURNÍ PROGRAMY ČERVEN 2003

čtvrtek 5. 6. od 19,00 hodin
KRÁL JAN
DIVADLO NA VINOHRADECH
Zájezd do Prahy na představení hry F. Dürrematta (podle W. Shakespeara). Režii má Jiří Menzel a kromě Viktora Preise, Jiřiny Jiráskové a Petry Hobzové uvidíte mnoho dalších umělců. Odjezd z Mariánského náměstí v 15,30 hodin.
Cena s dopravou 270 až 420 Kč

pondělí 9.6. a úterý 10. 6. v podvečer
JAZYKOVÉ KURSY - zakončení 2002/2003

čtvrtek 12. 6. od 19,00 hodin v Hudebním divadle v Karlíně
CHICAGO
Populární muzikál na české scéně. Vystupuje: S. Postlerová, T. Duchková, L. Županič, M. Dolinová a další. Odjezd v 15,30 z Mariánského náměstí v Č. Budějovicích. Přihlásit se je třeba co nejdříve na odboru kultury.
Cena zájezdu včetně dopravy je 550 Kč.

úterý 17. 6.
VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ
ZADÁNO PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKOU ŠKOLU VELEŠÍN

pátek 13. - neděle 15. 6.
ZÁBAVNÍ PARK GARDALAND
Největší zábavní park v Itálii s velkým delfináriem. Odjezd kolem 7 hodiny z Č. Budějovic, celodenní prohlídka GARDALANDU, večer prohlídka Verony. Návrat domů v neděli dopoledne. Bližší informace na odboru kultury. Spěchá !!!

Pátek 20. 6. od 8,30 hodin - 3x - v kinosále
LUBOMÍR HRDLIČKA
Program pro děti 1.- 6. tříd Základní školy.
vstupné 20 Kč

Jihočeské divadlo již pro předplatitelské skupiny nehraje, má vystoupení na otáčivém hledišti.

P ř i p r a v u j e m e  :

středa 2. 7. od 21,30 hodin v Č. Krumlově - otáčivé hlediště - Alois Jirásek : LUCERNA
Pohádková hra.
Cena včetně dopravy je 390 nebo 410 Kč - podle kategorie.

DIVOTVORNÝ HRNEC (29.7.) v Č. Krumlově na otáčivém hledišti
Muzikál. Vlastní doprava.
Vstupenky 340 nebo 360 Kč - podle kategorie.

POPRASK NA LAGUNĚ (5.8) a HAVRANE Z KAMENE (25.8.) v Týně nad Vltavou na otáčivém hledišti
Odjezd autobusu vždy v 19 hodin.
Cena (5.8.) je 180 Kč a cena (25.8.) je 140 Kč

sobota 27. 9. od 14,30 hodin v Goja Music Hall - LES MISERABLES - Bídníci
Muzikál, který si získal mnoho příznivců se vrací na pražské jeviště.
Mimo jiné účinkují: Helena Vondráčková, Jan Ježek, Daniel Hůlka, Magda Malá, Jiří Korn, Pavel Vítek a řada dalších.
Přihlášky můžete ihned volat na odbor kultury. Odjezd je v 10 hodin z Mariánského náměstí v Českých Budějovicích.
Cena včetně dopravy je 625, 725, 880 nebo 930 Kč.

podzim - Národní divadlo Praha
CYRANO Z BERGERACU
Soubor činohry ND sehraje známé představení.
Hrají: D. Prachař, S. Rašilov, B. Rözner, J. Kodet a další.
Odjezd do Prahy je z Mariánského náměstí v Č. Budějovicích.
Přihlášky ihned na odboru kultury.
Cena zájezdu včetně dopravy je 380 Kč


POZVÁNKA

Srdečně Vás zveme na netradiční koncert duchovní hudby cca 40 členného akordeonového orchestru z německého Friedingenu.
Dirigent: Marita Kraft. V programu vystoupí i hostující Chrámový sbor Velešín pod vedením Marie Peškové.
Koncert se koná v sobotu 7. června 2003 od 1700 hodin v chrámu sv. Václava ve Velešíně.
Vstupné dobrovolné.

P O Z O R !!! Změna uzávěrek Velešínského zpravodaje.

Oznamujeme všem, kteří přispívají svými články a zprávami do zpravodaje, že se posouvá uzávěrka pro příspěvky a to takto :
uzávěrka bude místo 25. již 15. v každém měsíci. Poslední číslo podle starých pravidel má uzávěrku 25.6.2003 a letní dvojčíslo bude mít uzávěrku 15.8.2003. Vyjde k 1.9.2003.

Takže nezapomeňte a pište ! Děkujeme.

redakční rada

 


© Sdružení k vytvoření financování a správě informačního systému regionu Český Krumlov, 2001
Počet přístupů na tuto stránku od 27. dubna 2000 : TOPlist 0