ARCHIV 2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Znak VelešínaVelešínský
     ZPRAVODAJ


Červen
 2002


VANDALOVÉ A ZLOČINCI SE OPĚT PROJEVUJÍ

Zdálo by se logické, že s vývojem společnosti směrem k upevňování demokracie, které se učíme již 12 let, bude stoupat i vědomí u lidí k individuální odpovědnost za své činy, že se nám bude lépe žít, že bude ubývat vandalských projevů "fyzicky silných" jedinců, ale slabých duchem po konzumaci alkoholu a drog, nebo jedinců mladistvých, kteří si dokazují svoji chlapskost ničením hodnot.

Malé příklady z poslední doby :

1)

U vodního zdroje Srdíčko byli přistiženi 4 chlapci ve věku 12 až 14 let, kteří se snažili ulomeným zábradlím otevřít vodní zdroj (zakrytou studánku), zřejmě proto, aby jej poškodili. K osobě, která je přistihla, se chovali drze a odmítli sdělit svá jména. Případ se vyšetřuje.

2)

Stalo se již "normálním", že jsou vysypané a rozlité koše na odpadky. Jeden koš stojí 1 500,- Kč. Je to otázka pro psychiatra, aby posoudil inteligenci takového jedince, aby řekl, co takové individuum tímto činem kompenzuje.

3)

Ze čtvrtka 23. na pátek 24. 5. někdo, kdo se obává, že je považován za slabocha, za ubožáka, dokazoval svou velikost a sílu sám před sebou, možná před stejně inteligentními kamarády tím, že rozbil dvě skleněné vitríny vedle chodníku naproti autobusovému nádraží - škoda je vyčíslena na 2 500,- Kč.

4)

Nedávno bylo rozbito sklo ve výkladu Knihy - obdoba "chrabrého" činu jako u vitrín.

5)

Krádeže věcí ze zaparkovaných aut jsou dalším častým jevem i v našem městě. Mnohdy je větší škoda poničením auta, než co bylo ukradeno.

6)

Bezohlednost některých občanů je bezmezná, když skládkují odpad na nepovoleném místě.

Dalo by se psát o mnoha dalších příkladech, které dokazují, že jsme zakrněli někde dole, že se nesnažíme posuzovat své činy, jejich závažnost ve vztahu ke spoluobčanům, k cizímu majetku. Co je toho příčinou? Ať každý z nás příčinu hledá u sebe, u našich dětí, které vychováváme (nebo nevychováváme).

Nebudeme-li dbát toho, aby se množství a "sortiment" vandalských projevů snižoval, budeme muset ze společného rozpočtu města ukrajovat stále větší díly peněz na to, abychom ve městě udržovali nějaký pořádek.

Vyzývám vás, občany, rodiče - dbejte toho, aby vaše děti nepatřily mezi ty, které škodí.

Vyzývám vás, rozumné mladé lidi, usměrňujte chování svých nevybouřených kamarádů, aby neškodili, když nevědí, co se svou energií, když si dokazují, že jsou již "chlapi".

Vyzývám vás, jedince nebo party, abyste se zamýšleli nad výsledným efektem svých činů, které se vám v daném okamžiku zdají hrdinné a chlapské. Zamýšlejte se nad sebou.

Nabídka z Městského úřadu zní - přijďte se na radnici přihlásit k akci na skutečné zvelebování našeho města. Práce je dost a jistě vás vědomí přínosu pro spoluobčany uspokojí více, než když po vandalském činu vystřízlivíte.

Vás všechny občany vyzývám - pokud jste svědky vandalského činu, volejte neprodleně Policii ČR, Kaplice 31 10 61, nebo 158, či v pracovní dny městskou policii (7:00 - 22:30) na tel. 0728-68 08 90, nebo 33 26 39. Nenechejme si ničit město! Oznámení protizákonního aktu není práskání, ani udávání. Je to součást "spravedlivé odměny" vandalům a zločincům.

Vás, provozovatele pohostinství, vyzývám, abyste redukovali prodej alkoholu vám známým individuím, které způsobují, že i část vašich daní je nedobře využívána na opravy škod, které páchají pod vlivem vámi jim prodaného alkoholu.

Město vkládá nemalé finanční prostředky na to, abychom měli naše domovy a jejich okolí hezké. Každý z nás může přispět k tomu, aby tomu tak bylo. Ale dílo bude mařeno těmi, kterým nezáleží na hezkém prostředí, naopak, asi mají radost z nepořádku. Hlídejme si své děti, ať z nich nevyrůstají alkoholici, narkomané nebo vandalové.

Ing. Valach Josef
starosta města


INFORMACE Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Dne 13. 5. 2002 se sešlo zastupitelstvo města na svém 36. zasedání. Výsledek jednání k některým důležitým problémům:

1.

 Zastupitelstvo města projednalo a schválilo několik prodejů pozemků.

2.

 Zastupitelstvo města schválilo zakoupení bývalé prodejny Jednoty (u vodárny) za cenu 1 milion Kč na 3 splátky do 30.6.2004.

3.

 Zastupitelstvo města povolilo z řad občanů čtyři přísedící Okresního soudu v Českém Krumlově, a to pana Karla Papíra, p. Františka Bohdala, p. Jaroslava Hynšta ml. a p. Jiřinu Hechtbergerovou. Uvedení jsou zvoleni do funkce pro období let 2002 - 2006.

4.

 Zastupitelstvo města schválilo zahájení jednání o zrušení nebo omezení podmínek rozhodnutí jihočeského Krajského národního výboru z r. 1976 o ochranném pásmu bývalé koněspřežky na správním území města Velešín.

5.

 ZM schválilo (po schválení dodatku ke smlouvě se SFŽP) prodej plošné plynofikace Jihočeské plynárenské akciové společnosti za cenu 5,7 milionu Kč.

6.

 ZM schválilo:
- provést u dvou ubytovatelů v r. 2002 namátkovou kontrolu
- podat zprávu o činnosti městské policie k 30.6.2002 zastupitelstvu
- jednat o dalších nebezpečně umístěných stromech kolem silnice v Budějovické ulici
- upozornit majitele kulturní památky - můstku bývalé koněspřežní stanice na nedobrý stav (nebezpečí pádu).

J.V.


VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR

14. a 15. června tohoto roku se uskuteční volby do sněmovny Parlamentu ČR. Ve Velešíně se volí ve třech volebních místnostech - podle rozdělení částí města do okrsků, níže uvedených:

Okrsek č. 1 - volební místo - Městský úrad, náměstí J. V. Kamarýta čp. 76
Seznam ulic: Kaplická, Na Vrších, Ke Kozákům, náměstí J. V. Kamarýta, Zahradní, Krumlovská, V Domkách, Latrán, V Úvoze, U Přehrady, K Malši, U Přeložky, Dolní, Nad Cihelnou, Nová

Okrsek č. 2 - volební místo - Penzion U Zlaté podkovy, čp. 74
Seznam ulic: Družstevní, Školní, Velešín-Nádraží, Skřidla, Chodeč, Bor, Na Hvízdalce, Sídliště 376-389, 465-466, 504-505, Za Humny

Okrsek č. 3 - volební místo - Základní škola, čp. 340
Seznam ulic: Dělnická, Strahovská, U Hřiště, Tovární, Budějovická, Šumavská, U Lesa, Sídliště 374-375, 457-464, 506-508, Holkov

Zahájení voleb je 14. 6. 2002 ve 14 hodin - do 22 hodin.
15. 6. 2002 je otevřena volební místnost od 8 hodin do 14 hodin.
Volič se musí prokázat dle zákona platným dokladem (občanský průkaz nebo pas, nebo voličský průkaz).

Ing. Valach Josef
starosta města


VÝSTAVBA KANALIZACE VELEŠÍN - NÁDRAŽÍ V PLNÉM PROUDU

 Výstavba kanalizace Velešín-Nádraží je v plném proudu, foto: B. Havlíček
Druhá největší investiční akce tohoto roku (po kině) v našem městě - výstavba kanalizace na Nádraží, začíná nabírat obrátky. Je položena a prakticky hotova výtlačná část tohoto díla, kterým bude splašková voda z celého Nádraží čerpána pod tlakem na čističku ve Velešíně. Od objektu čerpací stanice se začíná kanalizační potrubí rozbíhat po celé osadě. První etapa - větev okolo železniční stanice k restauraci by měla být dokončena v průběhu tohoto měsíce. Na konci června a během července začne budování hlavních kanalizačních řadů v ulici, vedoucí k teletníku a v srpnu v ulicích od „výkupu". Zároveň se budou pokládat přípojky od kanalizačního řadu k hranicím jednotlivých pozemků. Zde budou přípojky v zemi zaslepeny a připraveny na pozdější připojení vlastních domků. Přípojky od kanalizačního řadu po hranici pozemku (většinou po oplocení) budou realizovány stavební firmou, a oproti původnímu předpokladu nebudou hrazeny občany ale městem (odsouhlaseno zastupitelstvem na 35. zasedání ZM Velešín). Tyto práce si na rozdíl od předchozích etap vyžádají značná dopravní omezení a budou klást nemalé nároky na vstřícnost a ohleduplnost jak ze strany občanů, tak i stavební firmy ERTL Kaplice. Jak zatím zkušenosti ukazují, je dostatek pochopení a ochoty na obou stranách.

Po dokončení a kolaudaci kanalizace (cca konec léta / podzim) mohou začít jednotliví občané připojovat své nemovitosti.

To předpokládá mít připraven projekt a vyřízeno stavební povolení. Pokud někteří občané nestihnou připojení do zimy, nic se neděje, protože termín připojení je až do konce příštího roku. Přesto je lépe neotálet a nenechat vše na poslední chvíli.

Bořivoj Havlíček
zastupitel


SDĚLENÍ OKRESNÍHO ÚŘADU

Dne 1. 5. 2002 zahájila činnost stanice Lékařské služby první pomoci ve Frymburku. Ordinace je umístěna v budově kulturního domu.

Telefon - +420 380 748 114

Ordinační hodiny: všední dny od 16.00 do 24.00 hod. soboty,neděle a svátky od 7.00 do 24.00 hod.

V turistické sezóně od 15.6 do 31.8.2002 bude ordinační doba ve všední dny od l6.00 hod. do 7.00 hod. následujícího dne, o sobotách, nedělích a ve svátky bude ordinační doba od 7.00 hod. do 7.00 hod. následujícího dne.

Dne 30. 4. 2002 ukončila činnost stanice Lékařské služby první pomoci v Loučovicích.

MUDr. Jaroslav Švejcar
vedoucí referátu SVaZ OkÚ


VEŘEJNÁ SBÍRKA NA SANITKU PRO KAPLICKO ÚSPĚŠNĚ UKONČENA

S radostí Vám oznamuji, že byla úspěšně zakončena veřejná sbírka na nákup sanitního vozu pro region Kaplicka. Sanitní vůz byl již zakoupen a slavnostné předán řediteli Nemocnice Český Krumlov v pátek 24. května 2002 ve 13.00 hodin na Náměstí v Kaplici.

Ing. František Doležal
starosta města Kaplice


SLET ČARODĚJNIC

Poslední dubnový den prý létají čarodějnice. My jsme je chtěli předběhnout, a tak jsme 29. dubna uspořádali s dětmi malý "slet čarodějnic" na naší zahradě ve školce. Odpoledne jsme šli hledat "poklad" do lesa a večer měly čarodějnice rej na zahradě. Velice nám s programem pomohla děvčata z dramatického kroužku ze školy pod vedením paní Ivanovové. "Starší čarodějnice", děvčata ze školy, zaučovala naše děti do "cechu čarodějnic". Touto cestou bychom chtěli paní Ivanovové poděkovat za ochotu podílet se na programu. Pak následovalo pečení buřtů a na úplný konec si děti prožily čarodějnou noc v mateřské škole. Bylo to fajn.

Slet čarodějnic, foto: M. Müllerová

Broučková třída
1. MŠ Velešín


OSLAVA DNE MATEK

Krásnou májovou neděli dne 12. května 2002 se jako každoročně uskutečnil kulturní program ke Dni maminek, pořádaný místní organizací KDU-ČSL. Byl to velice hezky prožitý zlomek nedělního odpoledne v našem společenském domě U Zlaté podkovy. Sál byl zaplněn do posledního místečka a mnoho maminek a příbuzných vystupujících dětí postávalo u vchodu a podél sálu. Na úvod, při vstupu do sálu dostala každá maminka kromě ústního blahopřání kytičku a perníkové srdíčko na uvítanou.

Pestrý program byl zahájen proslovem poslance Parlamentu za KDU-ČSL panem Jaromírem Talířem, rodákem z nedalekého Chlumce, kterého srdečně přivítal předseda místní organizace za tuto stranu pan Karel Rada.

V programu, který mně opravdu nadchl a věřím, že i ostatní maminky, vystoupily děti z velešínských mateřských škol, základní a umělecké školy. Předvedly zajímavá a poutavá vystoupení. Za zmínku stojí pěvecké soubory Koťata (I. stupeň ZŠ) a Rolničky (II. stupeň ZŠ) pod vedením pí.učitelky Jančářové, které zazpívaly melodie z dětských muzikálů a pohádek, dále vystoupil divadelní soubor ZŠ pod vedením pí. Ivanovové, který předvedl poměrně dlouhé pásmo venkovských dětských her pod názvem "Na české vsi". Dětská pěvecká sóla, která připravovala pí. učitelka Gregorová doprovázel na klavír ing. Jantač. Svým sólem mně příjemně překvapila Pavla Komárková a Jiří Jantač. Zajímavé bylo vystoupení aerobiku pod vedením Aleny Prokešové, která rozšířila škálu svého působení i na předškolní děti.

Program zakončil svým proslovem velešínský starosta ing. Josef Valach.

Opravdu nelituji, že jsem se to odpoledne tohoto "blahopřání maminkám" zúčastnila.

Pavla Řihoutová, Velešín


PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme touto cestou pokrývačské firmě PROFI, v.o.s. Dvořák Borovany za bezplatné opravení střechy naší hlavní budovy.

1. MŠ Velešín


PODĚKOVÁNÍ

MO KDU - ČSL děkuje všem, kteří na oslavě Dne matek U Zlaté podkovy vystoupili a také všem, kteří tento hezký program nacvičili. Poděkování patří i pánům Havlíčkovi ml. a Žákovi za ozvučení sálu. Děkujeme i všem přítomným za úcast a omlouváme se těm, kteří museli stát, i té části aerobiku, na kterou nezbyly kremrole.

Děkujeme i všem sponzorům, bez jejichž darů bychom tuto akci v takovéto formě nemohli konat.

Letos přispěli: město Velešín, Penzion U Zlaté podkovy, penzion U Koňské dráhy, restaurace U Hřiště, Cafe Bar Librová, autoservis Janás, Zemědělské stroje Ondrášek, cukrárna Imbis-Cafe Bártková.

Pevně věříme, že i v příštím roce najdeme ochotné firmy, které pomohou tuto, již zde vžitou tradici, financovat a opět našim maminkám, babičkám, prababičkám připravit hezké odpoledne jejich svátku.

Upřímný dík i za dary do tamní sbírky na velešínské zvony. Její výnos byl 1 500.- Kč.

Karel Rada


PODĚKOVÁNÍ

Děkuji za projevenou soustrast všem, kteří se dne 3. května 2002 přišli spolu s námi rozloučit s panem Josefem Štěpánem. Zvláště děkuji členům hasičského sboru za prokázanou službu a květinový dar i členům KDU-ČSL.

Za pozůstalé:
Anna Štěpánová s rodinou


PODĚKOVÁNÍ

Základní organizace Komunistické strany Čech a Moravy ve Velešíně, OV KSČM v Českém Krumlově a Krajská rada KSČM V Českých Budějovicích děkují občanům Velešína za účast na májových akcích, zejména na pietních shromážděních ve Velešíně a Netřebicích u památníků obětí války. Poděkování patří obci Netřebice za zajištění vzpomínky, úpravu okolí památníku. Zejména si ceníme osobního podílu obecního zastupitelstva a pana starosty Netřebic.

Pro informaci - ve Velešíně přišlo uctít oběti války 26 občanů, v Netřebicích víc než 150. Zde byl přítomen také poslanec za KSČM JuDr. Vojtěch Filip.

Z pověření organizátorů
Jan Majer


DEN DĚTÍ 2002

Místní organizace Českého rybářského svazu ve Velešíně uspořádala dne 1. 6. 2002 na rybníku „Houžvák" v rámci dne dětí rybářské závody. Zúčastnit se mohli děti do 15 let, které vlastní rybářský lístek. Zúčastnilo se 28 dětí. Hodnocení bylo stanoveno - za 1 gram chycené ryby 1 bod. Každý si mohl ponechat ryby podle místního rybářského řádu pro tento rybník. Zvítězil Švec, který získal 2270 bodů, na druhém místě byl Kučera Z., který získal 970 bodů. Na prvních šesti místech obdrželi závodníci hodnotné ceny jako např. rybářský prut, podběrák, vezírky apod. Všichni závodníci pak obdrželi drobné dárky jako např. třpytky, čihátka apod. Každý pak dostal špekáčky, které si mohl o přestávce opéct na připraveném ohni, rohlíky a velkou limonádu. Počasí bylo příjemné, ale ryby mohly brát více, ale to už tak při rybařině bývá. Věříme, že se zde všem zúčastněným líbilo.

B. Vácha


MISTRYNĚ EVROPY V TAEKWON-DO ITF JE Z VELEŠÍNA

V neděli 5. května skončilo mistrovství Evropy v Taekwon-do, a to v Třeboni. "Velešín získal" mistrovský titul v nejtěžší věkové kategorii žen, a to zásluhou naší občanky, slečny Marcely Klimešové, která po loňském úspěchu v soutěžích se probojovala letos ke zlaté medaili. Jak sama pravila, splnil se jí velký sen a vyplnilo se i naše přání, když jsme jí blahopřáli v září 2001 ke stříbrné medaili reprezentačního týmu ČR na mistrovství světa v Rimini. Zastupitelstvo města ocenilo její úspěch rozhodnutím, že jí bude předán věcný dar v hodnotě 10 tisíc Kč. Tato symbolická odměna je oceněním její neúnavné, houževnaté a cílevědomé sportovní činnosti.

Marcela Klimešová je velkým vzorem pro naši mládež. Je pravdou, že nemohou být všichni sportovci mistry Evropy, ale i na nižších úrovních soutěží se cení píle a snaha všech sportovců, od dětí až po dospělé.

Blahopřejeme naší Marcele, děkujeme jí za to, že Velešín se dostává do světa i díky sportu a přejeme jí ještě hodně vítězství, již na úrovni světových zápasů a mistrovství.

Ing. Josef Valach
starosta města


7. ROČNÍK CYKLISTICKÉHO ZÁVODU "O CENU MĚSTA VELEŠÍNA"

Je to tříetapový silniční závod. Jede se v rámci seriálu JAL 2002. Pořadatelem je oddíl CYKLO VELEŠÍN.
Závod se koná v sobotu 15. 6. 2002 a v neděli 16. 6. 2002.

Místo :
sobota - kulturní dům Zubčice
neděle - náměstí ve Velešíně

Trasa :
1. etapa - časovka jednotlivců: Zubčice - Kaplice nádraží a zpět
(M1, M2 - 6 km, ostatní 10 km)
2. etapa - okruhy: Zubčice - Střítež - Kaplice nádraží - Zubčice - Zubčická Lhotka - Markvartice - Mirkovice - Zubčice (16 km)
3. etapa - okruh: Velešín - Svatý Jan - Ločenice - Trhové Sviny - Žár - Nové Hrady - Dobrá Voda - Benešov nad Černou - Blansko - Besednice - Pořešín - Rozpoutí - Velešín (80 km)

Kategorie B,C,D,E,Ž budou mít okruh zkrácený.

Informace na adrese: Karel Růžička, U Hřiště 307, Velešín (tel. 0604/73 69 33)


KALENDÁŘ SPORTOVNĚ SPOLEČENSKÝCH AKCÍ NA MĚSÍC ČERVEN

TAEKWON - DO

7. - 9. června - Mistrovství Čech (pouze české oddíly) žáků, juniorů a seniorů, Třeboň

Velešín budou reprezentovat: F. Jeřábek, Z. Mikeš, M. Prokeš jun., M. Gondek, R. Linhart, L. Urbancová, D. Leher a M. Leher.

Jako rozhodčí byli nominováni: A. Císař, H. Ondřichová a V. Bednář.

12. června - zkoušky na vyšší technické stupně všech členů oddílu za úcasti hlavního rozhodčího a reprezentanta České republiky p. Kaňky - 4. dan. Konají se v tělocvičně ZŠ Velešín v 18:00 hodin.
 

HOKEJBAL - začala 13. sezóna

Naše "áčko" vyhrálo základní část extraligy a ve čtvrtfinále play off narazilo na tým Kovotexu. Oba zápasy byly poznamenány nezaviněným zraněním hráče Kovotexu, na jehož záchraně se podíleli zejména naši hráči Pavel Ťupa a Jan Taraba. Oba byli po sezóně po zásluze vyznamenáni z rukou prezidenta AHbK ČR "Čestnou plaketou za záchranu života". Po výsledcích 2:0 v Č. Budějovicích a 1:1 ve Velešíně postoupili naši hokejbalisté do semifinále.

Zde na nás čekal obhájce titulu, tým MONTZA Krasejovka, který staví do play off, oproti základní části, zcela nový tým, složený ze současných i bývalých hokejistů z Č.B. Ač naši vedli v 1. utkání v Č.B. už 3:1, přišlo na řadu prodloužení, a posléze i samostatné nájezdy. Až 7. série rozhodla o štastném postupu obhájce do finále a Velešínské odsoudila k boji o 3. místo. I přes obrovské zklamání z vyřazení zvítězilo naše "áčko" v utkání o 3. místo nad týmem Palestine Thumbs 6:3 a úspěšnou sezónu zakončilo ziskem bronzových medailí.

Týmy B a C úspěch "áčka" nenapodobily, a ve svých soutěžích skončily v dolních patrech tabulky.

Úspěchem zakončili premiérovou sezónu velešínští junioři, a to 2. místem. Pro naše juniory je to povzbuzující vykročení do hokejbalového života.

Jménem HbK Termiti Velešín chci poděkovat městu Velešín za výstavbu hokejbalového hřiště, naším příznivcům za podporu, a v sezóně 02/03 na našem sportovišti na viděnou.

Václav Taraba
předseda HbK
 

MISTROVSTVÍ JČ REGIONU v cyklistice - časovka jednotlivců

Mladší žáci : 2. Pečl Adam, 3. Petrou Jan, 7. Kysela Michal.
Starší žáci : 12. Staněk Martin.
Kadeti, juniorky, ženy : 2. Šimek Jan, 10. Honsa Viktor.
Junioři : 2. Chlanda Martin.

1. 5.- MTB Tábor - 3. místo Jan Petrou, ml. žáci
3. - 5. 5.- Čtyřetapový závod kadetů, ZM nejmladších - 22.místo (120 startujících ze 7 států) Jan Šimek.
5. 5. - JAL Milevsko : 1.místo, ml.žáci - Jan Petrou, 5.místo,st. žáci - Martin Staněk.
8. 5. - Kritérium Milevsko : 2.místo, žáci (nábor) - Michal Kysela, 4.místo - A.Šípek, 5.místo - Jiří Petrou. 2. místo ml. žáci - Jan Petrou
10. místo st. žáci - Martin Staněk
12. 5. - ZM NADĚJÍ : republikové finále, ZŠ H.Králové
kat. 9 - 10 let - 3. Michal Kysela, 4. Antonín Šípek, 5. Jiří Petrou
kat. 11 - 12 let - 8. Adam Pečl
kat. 13 - 14 let - 2. Veronika Mikušková
12. 5. - JAL Votice : 3.místo, ml. žáci - Jan Petrou
18. 5. - JAL N.Cerekev : ml.žáci, 1. místo A.Pečl, 3.místo J.Petrou,st. žáci, 5.místo M.Staněk.
18. 5. - Český pohár dorostu Chrudim : 11. Šimek - kadeti (120 start.), 32. Chlanda - junioři (105 start.).
19. 5. - Český pohár dorostu, Seč u Chrudimi : 7. Šimek - kadeti (100 start.), 25. Chlanda - jun. (90 start.).
V současné době je Šimek v pořadí Č. poháru kadetů na 14. místě.

Červen - Cyklo Velešín

Pořadatelské akce :
4. 6. - 7. ročník 2. etapového závodu ke Dni dětí
15. - 16. 6. - 7. ročník etapového závodu v rámci seriálu JAL 2002 - viz propozice "O cenu města Velešína".

Ještě budou 1 - 2 závody v soutěži "O nejvšestrannějšího sportovce Velešína", zatím bez termínu.

Na mistrovství JČ kraje v silničním závodě jednotlivců 2002, konaném v Kyšicích 26. 5. 2002, se umístil Jan Šimek v kategorii kadetů na 1.místě !

Ve stejném závodě se v kategorii ml. žáků umístil Adam Pečl na 2. místě a Jan Petrou na 3. místě, v kat. st. žáků byl 10. Martin Staněk. V závodě juniorů se umístil Martin Chlanda jako pátý.
 

Na den 22. června připravujeme na parkovišti Jihostroje

SPECIÁLNÍ JÍZDA ZRUČNOSTI

Kategorie automobily a motocykly.

Za Motosport team : Miloš Mach, Velešín 479
telefon 0607/54 56 53 (p. Mach)
0607/61 19 63 (p. Talíř)


PROGRAM NA MĚSÍC ČERVEN 2002

středa 5. 6. od 17,30 hodin v zasedací místnosti MěÚ
K U R S    F R A N C O U Z Š T I N Y
Zakončení kursu a poslední lekce. Prosím účastníky kursu, kteří chtějí po prázdninách pokračovat ve výuce, aby to nahlásili své vyučující. Přihlásit se mohou i noví zájemci.

čtvrtek 6. a 13. 6. od 16,30 hodin v zasedací místnosti MěÚ
K U R S    N Ě M Č I N Y
Zakončení kursu a poslední lekce. Prosím účastníky kursu, kteří chtějí po prázdninách pokračovat ve výuce, aby to nahlásili své vyučující. Přihlásit se mohou i noví zájemci. Jedná se o kurs pro začátečníky i pokročilé.

pátek 7. 6. u Švarců - "Pod věží" - od 19,00 hodin
F O L K O V Ý    V E Č E R
P + L se svými přáteli připravili večer pro milovníky folkové hudby. Přijďte posedět.

21. - 25. 6.    D O V O L E N Á

sobota 29. 6. od 21,30 hodin v Č. Krumlově
L A B U T Í    J E Z E R O  -  P. I. Čajkovskij
Zájezd na otáčivé hlediště. Účinkuje balet Jihočeského divadla v Českých Budějovicích. Přihlášky a bližší informace dostanete na odboru kultury. Odjezd z autobusového nádraží asi ve 20 hodin.

sobota 29. 6. od 19,00 hodin v Praze
S L U H A    D V O U    P Á N Ů - Carlo Goldoni
Zájezd do Stavovského divadla v Praze. Hlavní roli obratného sluhy hraje Miroslav Donutil. Dále hrají Miluše Šplechtová, Alexej Pyško a další.
Odjezd z Mariánského náměstí v Č. Budějovicích v 15,3o hodin.

P ř i p r a v u j e m e    n a    p r á z d ni n y :

Zájezdy

zatím bez termínu - do Týna nad Vltavou
S T R A K O N I C K Ý    D U D Á K  -  J. K . Tyl Lidovou báchorku zahraje Divadelní soubor Vltavan z Týna nad Vltavou. Uvidíte ji na otáčivém hledišti v Městském parku v Týně nad Vltavou.
Přihlášky přijímá odbor kultury ihned po zveřejnění termínu.

zatím bez termínu - do Křemže
K Ř E M E Ž S K Ý    V E L E T R H  pro dům a zahradu
Přihlášky přijímá odbor kultury ihned po zveřejnění termínu.

neděle 21. 7. v Holašovicích
5.    S E L S K É    S L A V N O S T I    H O L A Š O V I C E
Setkání Slovanských folklórních souborů z celé Evropy.

neděle 4. 8. - Strakonický hrad
R U M P Á L O V Á N Í
Trhy, hodování, souboje, klání.

neděle 18. 8. - Hluboká nad Vltavou
V Á C L A V    H U D E Č E K
Houslový recitál na zámku v Hluboké nad Vltavou.

neděle 25. 8. - Strakonice
15.    M E Z I N Á R O D N Í    D U D Á C K Ý    F E S T I V A L

U všech nabízených programů, sledujte plakátování !

PŘIHLÁŠKY bude přijímat odbor kultury, jakmile zveřejníme přesné datum, hodinu odjezdu a cenu zájezdu.

D ě k u j e m e    z a    V á š    z á j e m .

Úřední dny na odboru kultury jsou: pondělí a středa
Telefon/záznamník/fax: 331003
Havlisová Miluše


VÝZNAMNÉ DNY A UDÁLOSTI V ČERVNU

11. 6. 1881 bylo premiérou Smetanovy Libuše slavnostně otevřeno Národní divadlo

3. 6. 1801 se narodil František Jan Škroup, skladatel, dirigent


BARIÉROVÁ ANTIKONCEPCE - KONDOM

( pokračování )

Kondom je patrně jednou z nejstarších používaných antikoncepčních metod. Už náhrobní desky ve starém Egyptě totiž znázorňují často muže, který má na penisu navlečen jakýsi plátěný obal. Skutečný kondom se pak objevil až v r. 1564, kdy italský anatom Fallopius přišel s nápadem navléknout na penis jakési pouzdro zhotovené ze lněného plátna napuštěného olejem,které mělo plnit ochrannou funkci. V 18. století byla ochrana zhotovována se zvířecích slepých střev. Známým uživatelem kondomu byl i Giacomo Casanova. Prezervativy byly tehdy označovány jako "prostředek před pohlavní nemocí a proti zplození bastardů". Někdy bývaly nazývány také "mužským brněním". Tedy už před třemi sty lety byl dobře znám dvojí účinek kondomu - antikoncepce a ochrana před sexuálně přenosnou nemocí.

Vztah člověka ke kondomu se ovšem v poslední době prudce mění. Není tak vzdálena doba, kdy byly kondomy vnímány jenom jako prostředek společenské legrace a různých vtipů, ale objevení smrtelného rizika AIDS a hrozivý vzestup dalších sexuálně přenosných infekcí najednou zajistily kondomům novou slávu a respekt.

V současné době se většina kondomů zhotovuje z latexu. Stěna je při napětí velice jemná - asi 0,05 mm, představuje tedy mechanickou zábranu pro postup spermií, současně však také značnou zranitelnost hlavně prostřednictvím ostřejších předmětů. Kromě toho je však také zranitelná chemicky. Týká se to zejména různých mastných přípravků, ať už jsou to různé krémy, oleje, masti a pleťová mléka. Určitý počet kondomů z každé výrobní série pak podstupuje vodní zkoušku ( naplnění značným množstvím vody a sledováním případného úniku ) a zkoušku vzduchovou ( kondom pojme až 25 litrů vzduchu ). Současný světový trh, ( patří sem i výrobci z ČR ), nabízí kondomy různého provedení, barvy, síly stěny i strukturou materiálu. Zajímavé je, že většina kondomů má standardní velikost. Pokud je kondom schopen pojmout 25 litrů, je jisté, že pojme i penis poněkud větších rozměrů. Pouze v USA se ujal prezervativ nadměrných rozměrů, který ovšem většina zákazníků kupuje pouze proto, aby snad v obchodech inzerovali svůj rozměrnější penis. Různé žertovné tvary kondomů slouží spíše k obveselení uživatelů. Ke zvýšení prodejnosti v dnešní době patři různé vynálezy spojené s atraktivním balením a reklamou. Např. v USA v dnešní době více jak 40% kondomů kupují ženy, v Japonsku dokonce 95%. Také zde existuje prezervativová donášková služba do domu. U nás kupují prezervativy většinou muži. V Austrálii se distribucí zabývají např. pizzerie. Po 22. hodině dostane zákazník ke každé pizze bezplatně kondom jako pozornost podniku. Také švédské železnice dávají cestujícím dárkový balíček s kondomem.

V poslední době však nicméně zejména v důsledku hrozby celosvětové pandemie AIDS celková spotřeba prezervativů utěšeně vzrůstá. V současnosti se ročně prodá na světě více než 5 miliard kondomů.

Je zajímavé, že potřebu užívaní kondomu si více uvědomují ženy, je to pochopitelné, protože možnost sexuálně přenosné nemoci pro ně představuje relativně větší nebezpečí. Kondom chrání ženu před nechtěným těhotenstvím, mimoděložním těhotenstvím, záněty pochvy, vaječníků a vejcovodů a v neposlední řádě i před rakovinou děložního čípku. To vztah mužů je konzervativnější - slogan, že souložit s prezervativem je jako "lízat zavařeninu přes sklo zavařovací láhve" už v dnešní době neobstojí.

Na závěr jen několik zásad správného používání kondomu: výhodné je učinit z použití prezervativu součást milostné předehry, kondom je jemný, zacházejte s ním opatrně, pozor při otevíráni, pomocí zubů to jde rychle, ale nebezpečí poškození je veliké, nebezpečí pro kondom představují i dlouhé nehty. Odmotávejte kondom až ke kořeni penisu, nechejte asi 1 cm volného prostoru pod špičkou, důležité je zvlhčení, ve vodě rozpustnými přípravky, žádné oleje masti a opalovací krémy.

Při prasknuti prezervativu je vhodná jednorázová pohotovostní antikoncepce.

Tolik jen stručně k mužské bariérové antikoncepci s přáním prožití mnoha nevšedních příjemných zážitků.

MUDr. Milan Tomešek

OMLUVA - reakce čtenáře na článek MUDr. M. Tomeška Ve zpravodaji č. 5/2002 byl zveřejněn článek Antikoncepce ano či ne? Když autor článku donesl druhý díl svých pojednání a zkušeností, dovolila jsem si poznamenat na adresu autora, že se jedná o staré pověsti české.

Po zběžném přečtení tohoto druhého dílu, zveřejněného v č. 6/2002 zpravodaje, jsem dospěla k názoru, že se musím omluvit.

Proto se touto cestou hluboce omlouvám autorovi Starých pověstí českých spisovateli Aloisu Jiráskovi.

Anna Hovorková

 


© Sdružení k vytvoření financování a správě informačního systému regionu Český Krumlov, 2001
Počet přístupů na tuto stránku od 27. dubna 2000 : TOPlist 0