ARCHIV 2001 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Znak VelešínaVelešínský
     ZPRAVODAJ


červen
 2001


Z POSLEDNÍHO 26. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

26. zasedání Zastupitelstva Města dne 14.5.2001 řešilo řadu problémů. Z nich nejzajímavější jsou následující:

1.

Schválení smlouvy na dotaci z programu malých projektů PHARE na "HOUPAČKU". Město získalo dotaci ve výši cca 55 tisíc Kč na 4. společensko-kulturní akci pro handicapované občany z ÚSP, nazvanou HOUPAČKA 2001. Již tradiční, velmi pěkné a působivé odpoledne v sadě "U Hamerníků" ve Velešíně-nádraží by mělo být letos v sobotu 15. září. Přesné informace budou včas zveřejněny.

2.

ZM schválilo podání žádostí na dotace z "Programu obnovy venkova" (POV) na rok 2002:
a)cyklotrasy - Velešín-Bor, Velešín-Chodeč, Velešín-Holkov
b)výstavba "U" rampy pro skateboard
c)rekonstrukce bývalého kostela sv. Filipa a Jakuba (I. etapa)
Dále bylo schváleno požádat o dotace na rok 2002 z programu na podporu strukturálně slabých regionů a to na stejné cyklotrasy jako z programu Obnovy venkova.

3.

ZM schválilo zpracovat informační materiály o městě ze současnosti, které budou uloženy v hermetické schránce pod kořeny stromu milenia. Tento úkol na sebe vzala dobrovolně členka Zastupitelstva paní Zdena Kleinová. Nápomocen je pan ing. Vladimír Jantač.

4.

ZM schválilo změnu zařazení Kulturního zařízení města a to od 1.7.2001. KZ města se stane od 1.7.2001 odborem městského úřadu, to znamená, že nebude mít právní subjektivitu a nebude jako dosud příspěvkovou organizací. Současně bude snaha rozšířit působnost tohoto nového odboru i na sportovní a společenskou problematiku, hlavně ve věkové kategorii mládeže. Nápomocna by měla být i nová komise rady, která se bude zabývat problematikou kultury, sportu a zájmových spolků a organizací.

5.

Pokračují práce na zřízení Městské policie. ZM rozhodlo městskou policii zřídit od 1.1.2002.

6.

Stále není ukončeno jednání ve věci snížení rychlosti na mezinárodní silnici E55 v části Holkova. Snahou města je docílit snížení rychlosti v tomto dá se říci nebezpečném úseku. OKÚ byl požádán o svolání nového jednání.

7.

Základní škola zůstane příspěvkovou organizací i od 30.6.2001. Mateřské školy zůstanou dvě, jako organizační složky města (tzn. že nemají právní subjektivitu). Při hlasování o návrhu obě MŠ sloučit pod jedno vedení (od 1. 1. 2002) tento návrh nebyl schválen.

8.

ZM schválilo zprávu o hospodaření města v roce 2000 bez výhrad.

9.

ZM schválilo předat výtěžek z akce HOUPAČKA 2000 v celkové výši 14 200 Kč čtyřem zúčastněným sociálním ústavům - Empatie Č.B., Sananim Karlov, ÚSP Mačkov a Dětský domov Polárka Písek a to stejným finančním dílem.

10.

ZM neschválilo výměnu nájemců v obecním bytě za nájemníka z Českých Budějovic.

Příští veřejné zasedání ZM je 25.6.2001 od 18.30 hodin v malém sále restaurace U Zlaté podkovy.

J.V.


STAV POSTUPU PRACÍ VE MĚSTĚ

Na 24. zasedání Zastupitelstvo města dne 19.3.2001 určilo úkoly investičního charakteru pro rok 2001. Jaký je stav prací ?

1.

Dostavba "kina" - na stavební úřad byla podaná žádost o povolení dokončení stavby. Je zpracován realizační projekt, v nejbližší době bude vypsáno výběrové řízení na dodavatele stavby.

2.

Demolice domu a hospodářských budov č. 65
Vlastní demoliční práce dle projektu byly ukončeny dne 24.5. 2001. Nyní nastává etapa druhá a to stavební ve smyslu řešení dopravní bezpečnosti - vybudování oboustranných chodníků, rozšíření silnice. Tato část akce bude vyžadovat přeložení kabelu VN, NN do nového chodníku. Realizace této etapy je dohodnuta se Správou a údržbou silnic Český Krumlov. Je zpracován projekt, byla podaná žádost o vydání územního rozhodnutí, následně se musí vyřídit stavební povolení a může se začít s vlastními pracemi. Akce druhé etapy by měla být provedena ještě v tomto roce. Třetí etapou by měly být práce na využití zbylé části pozemku. V současné době probíhá diskuse s cílem stanovit funkce (využití) pozemku - parčík, parkoviště, památník rodině Kamarýtů apod.
Do této námětové diskuse byli vyzváni i občané. V okamžiku psaní tohoto textu nelze jednoznačně říci nic bližšího.

Demolice domu a hospodářských budov č. 65, foto: V. Jantač

3.

Oprava fasád na budovách a chodbách Mateřské školy
Jde o akci dokončit zcela nutné práce na budovách (I. etapa - "staré" budovy byla v r. 2000). Firma pana Sumerauera zpracovala variantně technologii opravy, rada rozhodne o způsobu a práce mohou začít. Po opravě fasád bude dokončena v areálu MŠ rekonstrukce chodníků. Tím by měly být práce na nemovitostech MŠ ukončeny.

4.

Rekonstrukce domu č. 19 - (bývalá ZUŠ na náměstí) na byty. Stavební povolení je vydané, bylo vypsáno výběrové řízení na stavební firmu. Rada rozhodne o tom, kdo práci provede. Akce bude ukončena v r. 2001.

5.

Schodiště Na Hvízdalce - úkol splněn.
Práce je provedena, dílo předáno. Akci realizovala firma p. Ertla z Kaplice ve výborné kvalitě.

 Schodiště Na Hvízdalce, foto: V. Jantač
6.

Oprava komunikace v Chodči - úkol splněn
Práci provedla firma p. Ertla z Kaplice.

7.

Oprava chodníku kolem drogerie Rada rozhodla zadat opravu firmě ERTL Kaplice. Bude založena zámková dlažba až k domu č. 72 - nejkritičtější stav chodníku. Současně bude opraven asfalt vozovek s cílem odstranit louže.

8.

Částečné zatrubnění kanalizační stoky ve Skřidlech na louce pana Staňka. Stavební povolení je vydané, rada rozhodla vyzvat k nabídce na realizaci firmu pana Jůdy. Cena díla byla navržena, rada projedná a rozhodne. Akce by měla být provedena v době dohodnuté s panem Staňkem v roce 2001.

9.

Oprava chodníku u domů č. 465 a 504
Zatím není konkrétně dohodnuto a oceněno nabídkou od firmy. Akce by měla být provedena v roce 2001.

10.

Vybudování nové přípojky NN a vodovodu na tenisové kurty
Projekt na vodu zpracován, čeká se na projekt přípojky NN. Musí být podaná žádost o stavební povolení.

11.

Vybudování nové běžecké dráhy ve sportovním areálu ZŠ v r. 2001
ZM rozhodlo vybudovat novou běžeckou dráhu ve sportovním areálu ZŠ. V současné době probíhá "průzkumné" řízení na technologii a náklady.

Kromě přípravy konkrétních prací realizovaných probíhá příprava prací projektových na úkolech:

a)

nástavba 4 bytů nad chodbou ZŠ - projekt je zpracován a připraven k podání žádosti na vydání stavebního povolení. Je nutné podat žádost o dotaci - zpracovávají se podklady.

b)

nástavba bytů nad dvěma panelovými domy města - ZM rozhodlo vypsat výběrové řízení na firmu ke zpracování projektu. Podmínka výstavby je získání státní dotace a současně finančního podílu budoucích nájemníků.

c)

zpracovává se diagnostika místních komunikací
Nutný dokument pro plánování generálních oprav komunikací i chodníků. Materiál má být zpracován do 15.6.2001.

d)

rozšíření veřejného osvětlení ke křižovatkám na silnici E55
k posouzení řešení byla vyzvaná firma VEEL.

e)

odkanalizování některých domů v Šumavské ulici a některých domů v Budějovické ulici (oddělení splaškových a dešťových vod).
Bylo uskutečněno řízení k vydání územního rozhodnutí. Bude předložen návrh Zastupitelstvu, aby se vybudování oddílné kanalizace uskutečnilo ještě v tomto roce, na základě skutečností - dimenze přečerpávací stanice je jen na splaškové vody a při dlouhodobých deštích dochází k přetoku odpadních vod do rybníka Layrerák a tím k znehodnocování vod v rybníce.

f)

nová kanalizace ve Velešíně nádraží s přečerpáváním vod do Velešína
Bylo uskutečněno řízení k vydání územního rozhodnutí, zpracovává se žádost o dotaci. Máme přislíbenou půjčku 6,5 mil. Kč, máme schválen předčasný prodej plošné plynofikace města od SFŽP (5,4 mil. Kč). Akce by mohla být zahájena ihned po vydání stavebního povolení, pokud budou zajištěny uvedené finanční zdroje s dofinancováním ze strany města podle finanční náročnosti z nabídky výběrového řízení na stavební firmu.

g)

kanalizace a ČOV Chodeč
Je vydáno územní rozhodnutí, realizace akce je podmíněna získáním dotace ze strany státu. Finanční náročnost je cca 6 mil. Kč. Při budování kanalizace je nutné zvážit současné položení rozvodu pitné vody s napojením vody na vodovodní řad v budoucnu.

h)

koupání ve Velešíně
ZM rozhodlo zařadit akci na r. 2001 ke zpracování projektu - dvě lokality. V současné době probíhá jednání o zpracování studie vhodnosti umístit rekreační rybník mezi Velešínem a Chodčí. Náklad na studii je cca 140 tisíc Kč. Ze studie by mělo být zřejmé, zda zmíněná lokalita je vhodná po stránce dostatku vody a vhodnosti podloží. Případná realizace je podmíněna souhlasem vlastníků pozemků v lokalitě na jejich prodej městu. Očekáváme vyjádření pěti vlastníků.

ing. Josef Valach
starosta města


VÝZVA OBČANŮM MĚSTA, ORGANIZACÍM, SPOLKŮM

Náš Velešínský zpravodaj vychází pravidelně jako měsíčník. Uzávěrka obsahu je stanovena do 25. příslušného měsíce, aby jej bylo možno přepsat, upravit formátově, vytisknout, distribuovat a to hned začátkem nového měsíce.

Problém je v získávání článků. Není-li "náplň" a Zpravodaj musí vyjít, musím psát hodně sám, což je vidět na uvedení autora. Mám vždy námětů dost, ale času na psaní je málo. Myslím si, že i Vy čtenáři a občané máte co říci svým spoluobčanům, i ve vztahu k "radnici", k vedení města, k zastupitelstvu.

Články mohou být popisné, námětové i kritické (ale slušně). Jde o řešení dlouhodobých problémů jako například psí extramenty na ulicích města, nevhodné parkování aut na chodnících, mladí vandalové a jejich "výsledky práce", užívání drog, rušení nočního klidu řvoucími opilci v noci, venkovní hudební produkce a rušení nočního klidu, nekvalitní funkce místního rozhlasu apod.

Zveřejňování názorů Vás občanů může pomoci radnici, může "tlačit" na vedení města - radní, zastupitele k tomu, aby se tím kterým problémem zabývali intenzivněji.

Není-li ze strany Vás občanů, organizací, spolků žádný signál, názor, námět, pak vše je v rukou rady města nebo zastupitelstva, kteří musí rozhodovat a 15 lidí je mnohdy málo v případě závažných rozhodnutí.

Osud města a jeho budoucnost je v rukou zastupitelů a radních, ale rozhodování by mělo být na širší bázi diskuse o problémech. K tomu by mohl a měl pomoci i náš měsíčník VELEŠÍNSKÝ ZPRAVODAJ.

Proto Vás vyzývám - nebojte se a pište. Články by neměly být úplně anonymní. Dnes máme opravdovou svobodu slova, nejen proklamovanou. Kádrové materiály se nevedou, záznamy se nedělají.

Články nikdo necenzuruje, pouze může dojít k jednání s autorem o rozsahu článku nebo slohové úpravě, pokud je to nutné.

Velešínský zpravodaj umíme udělat i s fotem, celý zpravodaj vychází i na Internetu.

Takže vážení spoluobčané věřím, že najdete odvahu a začnete psát, o Velešíně i Vy, aby nebyl ZPRAVODAJ jen Zpravodajem převážně několika jedinců. Za to Vám předem srdečné díky.

ing. Josef Valach
starosta města


HURÁ NA BRIGÁDU !!!

Je jaro, takže u našeho paneláku jsem na pátek 6. dubna 2001 vyhlásila brigádu. I když celý týden lilo jako z konve a já už jsem myslela, že brigádu zruším, tak zrovna v pátek počasí docela ušlo a hlavně nepršelo. Tak jsme se kolem 16 hodiny začali všichni shromažďovat. Stejně, jako loni, bylo málo nářadí - Městský úřad by se měl lépe vybavit !!!

Letos zabralo nářadí i plno dětí a přiložily ruce k dílu. Některé, nám již známé firmy se opět nezúčastnily. Ale všichni ostatní jsou už tak "vycvičený" (omlouvám se za ten výraz, ale je nejvěrohodnějším přirovnáním) , že chodí i několik členů rodiny. Letos mě překvapil pan Bohouš Truhlář, ten má u mě i u ostatních velké plus, protože udělal kus práce. Pochvala patří třeba klukům Petrů a všem těm malým capartům, kteří se nezalekli velkých hrábí, motyk a košťat.

V půl šesté byl vyhlášen konec akce a já a paní Skleničková jsme napekly nějaké ty buchty a podávalo se kafíčko a celkově to bylo takové milé panelákové posezení, než nás vyhnaly dešťové kapky. Měli jsme to s chlupem ! Ale bylo z toho jen opravdu pár kapek, tak ještě některé z nás vydržely "drbat" další hodinu mezi vchodovými dveřmi.

Nebudu se chlubit a ani nechci, že to je moje zásluha. O to tady vůbec nejde. Jen mám z takové akce velikou radost, že se vyvedla, utužily se sousedské vztahy, mám dobrý pocit z toho, že se lidé ještě umí domluvit a pomoci si navzájem. Mám velikou radost, že i ty 4 - 10 leté děti tu brigádu braly tak zodpovědně. Prostě, i když nesvítilo ten den sluníčko, na mé dušičce a srdíčku svítilo veliké slunce a hřála spokojenost.

Velký DÍK patří všem, kteří věnovali jedno dubnové páteční odpoledne na zkrášlení svého domova.

L.M.


ZADEJTE SE, PROSÍM !!!

Jednoho únorového dne přišla dcerka ze školy s tím, že bude kroužek tancování a jestli není 200,- Kč hodně, prý by to chtěla zkusit. Druhá dcerka se nevyjadřovala, bylo na ní vidět, že se jí do toho moc nechce. Další den však přihlášku přinesly obě. Kroužek tancování to zdaleka nebyl, byly to rovnou taneční pro děti pořádané KZ Velešín. Najednou se mi promítly a oživily vzpomínky na mé taneční a s hrůzou jsem zjistila, že bych sama nějaké ty tanečky potřebovala zopakovat.

Čekalo nás deset lekcí, plných zábavy a hlavně dobrodružství, píle a statečnosti. Prvním velkým dnem malých budoucích tanečníků a jejich rodičů bylo zahájení dne 15. února. Již od prvních minut, kdy vypukla výuka tanců, vzbudil velký respekt taneční mistr - pan Eduard Hois svým profesionálním vystupováním, ale i komediální povahou a uměním zaujmout ty 7-13leté živé dětičky.

Den malých budoucích tanečníků a jejich rodičů , foto: V. Jantač

Každý čtvrtek v 16 hodin se seběhly všechny děti, no děti, 5 velmi odvážných kluků, před kterými smekám klobouk, že vydrželi od začátku až do samého konce a samý ženský, tedy "jen" 28 dívek. Každý čtvrtek nás čekal stejný rituál, ale přeci po každé úplně jiný - zopakování tanců, které již děti zvládly, potom výuka nového, několik vět o slušném chování a zase zopakování všech tanečků. Při jedné vyučovací hodině měly děti, ale i rodiče, možnost shlédnout opravdové mistry ve svém oboru a to zřejmě tak zapůsobilo na malé žáčky, že se do dalších tanců pouštěly ještě odvážněji a s velkým nasazením. Nevím, jak na tom byli ostatní rodiče, ale při nacvičování nových tanců jsem zjistila, že se snažím pod stolem "šlapat" ty základní kroky i já. A když přišla na řadu ča-ča, tak se "kroutilo a poskakovalo celé mé tělo". V polovině lekcí bylo pro děti připraveno další překvapení. Prodloužené taneční o další hodinku ve stylu diskotéky přineslo další pěknou podívanou, když učitel tanců Eda spolu se svojí partnerkou Irenou Valhovou na diskotékovou hudbu ukázali něco ze svého řemesla, všechny děti okamžitě přestaly tancovat a trdlovat a s údivem ve tváři pozorovaly svoje taneční mistry.

Poslední desátou lekcí byl věneček, který se konal 3. května. Naši malí tanečníci přišli elegantně oblečeni v doprovodu maminek, tatínků, babiček a dědečků a skládali zkoušku v předvádění toho, co se naučili. A nebylo toho málo!

Kromě rumby samby, tanga a rock´- rollu to byly všechny tance v základních krocích. Věneček byl o hodinu delší a protože ten den bylo hrozné vedro, některé malé tanečnice sundaly střevíčky a tancovaly bosé. Milé překvapení bylo v podobě pozvání rodinných příslušníků na parket a ukázka nádherného waltzu v podání Edy a Irči.

Veliký obdiv a úspěch měl nejmenší a zřejmě nejmladší pár, který ale svým tanečním uměním a talentem převyšoval ostatní páry. Uznání patří ale úplně všem - za snahu, disciplinovanost, kterou by mohl leckdo závidět.

Zbývalo už poslední zopakování všech tanečků a loučení. Poslední slovo měl taneční mistr Eda, který přislíbil dětem, že od září budou taneční pokračovat s výukou zbývajících tanců, které se do těchto 10 lekcí nevešly. Tento slib měl veliký ohlas a již některé děti se po skončení věnečku nechaly zapsat na další taneční.

Za rodiče, kteří pravidelně chodili povzbuzovat a podporovat své ratolesti, děkuji za krásných deset strávených odpolední mé kamarádce Irče Valhové, Edovi Hoisů, paní Havlisové a všem dětem, které nás dokázaly pobavit, překvapit, odzbrojit a dokázaly alespoň na jednu hodinu týdně zastavit čas.

L.M.


PAN JAN OPEKAR NEJSTARŠÍ, ZVANÝ ŠIMEK, RYCHTÁŘ CHODČE

 Pan Jan Opekar z Chodče, foto: V. Jantač
Oslovení "rychtáři" se pan Jan Opekar z Chodče bránil s tvrzením , že mu tento titul nenáleží, že mu nebyl přisouzen. Já byl opačného přesvědčení. Kdo jiný by si tuto poctu v Chodči zasloužil. Jeho přirozená autorita platila jak mezi starousedlíky, tak mezi zdejšími chalupáři. Rychtář byl vlastně člověk, kterému leželo na srdci blaho obce, dozíral na pořádek a pranýřoval šlendrijánství. A právě to byly jedny z vlastností pana Jana Opekara - starého Šimka.

Těžko si člověk zvyká, že najednou musíme mluvit o člověku, kterého jsme měli rádi a vážili si ho, v minulém čase. Byl a již není. Pan Jan Opekar zanechal v našich myslích hlubokou stopu. Uzavřela se jeho životní pouť. Dožil se požehnaného věku. Lecjaký člověk by potřeboval k naplnění tak plodného života minimálně dvojnásobek času. Pan Šimek šel dobrou cestou, která přináší užitek i jiným a musel nejednou klopýtat přes kamení.

Jak rád jsem poslouchal jeho vyprávění, které bylo v dnešní uspěchané době balzámem na duši a zároveň i zdrojem poučení. Vážím si selského rozumu, kterým pan Opekar jen hýřil.

Nelpěl jen na starých metodách, byl přístupný i progresivním metodám, které se ukázaly být životné. Opekarů les je vzorem pro široké okolí. Starají se o něj nejenom hospodáři, ale i citliví pěstitelé. Lesáci jej dávají ostatním restituentům za vzor. Co se nás jen pan Šimek naproháněl, abychom získali do obecního majetku les, který Chodeč tehdy za první republiky jako samostatná obec odkoupila od hraběte Buquoye. Jenže tehdejší radní nedotáhli věc do samého konce a opomenuli nabytý majetek zaregistrovat. A tady vznikl kámen úrazu. Ani po četných urgencích v Praze na "Zemských deskách" jsme neuspěli. A tak les zůstal ve vlastnictví státu a Velešín tím přišel o nemalé bohatství.

Z vyprávění pana Jana Opekara by vznikl celý román, kdyby někdo dokázal využít jeho pokladů.

Sám pan Jan Opekar dopsal poslední kapitolu svého bohatého života v květnu v roce 2001, v době kdy se jabloně obalují květy, které se rozzářily sadem až dolů k rybníčkům. Odešel v čase, kdy na jehličnanech vyrážejí štětečky nového jehličí barvy naděje, které vymalovávají další rok života lesa.

D.J.


NEJEN OBECNĚ ZÁVAZNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY A JEJICH UPLATŇOVÁNÍ, ANEB NENADÁVEJTE ÚŘEDNÍKŮM.

Ústava jako nejvyšší právní norma a základní pramen českého právního řádu stanovuje ve své sedmé hlavě principy samosprávy územních samosprávných celků. Základními územně samosprávnými celky (ÚSC) České republiky jsou obce jimiž jsou obce o 100 obyvatelích nebo třeba města o 100 tis. obyvatelích a kraje tzv. vyšší územně samosprávné celky (VÚSC). Oba ÚSC jsou veřejnoprávními korporacemi samostatně spravovanými zastupitelstvy. Tyto "celky" spravují své záležitosti jednak na principu "samostatné působnosti", jednak na principu "přenesené působnosti" (tzv. státní správa). Jedním z principů samostatné (ale i přenesené působnosti) ÚSC je právo vydávat obecně závazné právní předpisy. Při výkonu samostatné působnosti ÚSC vydává zastupitelstvem tzv. "vyhlášky" a při výkonu přenesené působnosti vydává radou tzv. "nařízení." Tyto obecně závazné právní předpisy musí mít kontinuitu s platnými zákonnými normami vydanými ministerstvy a jinými správními úřady a nesmí odporovat ústavnímu zákonu nebo mezinárodní smlouvě podle čl. 10 Ústavy.

(Každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá - čl. 2 odst. 3) Listiny základních práv a svobod.)

Neznalost zákona však neomlouvá a každý je povinen jej dodržovat. Obce jsou povinny umožnit nahlížení do sbírky zákonů, jakož i do jiných závazných právních předpisů a norem.

Listina základních práv a svobod, která je nedílnou a nezastupitelnou právní normou občanů naší republiky dále stanovuje v čl. 21, že občané mají právo podílet se na správě věcí veřejných buď přímo nebo prostřednictvím svých, svobodnou volbou zvolených zástupců (zastupitelů). To znamená, že každý občan je tzv. "spoluzodpovědný" za správu "věcí veřejných" a má dostatek prostředků k tomu, aby svou svobodnou vůli prosadil.

Činnost obce je upravena zvláštním zákonem a to zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), kde v ustanovení § 10 je obec zmocněna v samostatné působnosti vydávat vyhlášky zejména ve věcech stanovených zvláštním zákonem, mimo jiné k zabezpečení místních záležitostí ve věcech veřejného pořádku, k zajištění udržování čistoty ulic a veřejného prostranství, pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték.

Platnost vyhlášek (nařízení) v samostatné působnosti je určena datem schválení zastupitelstvem (radou) a jejich účinnost (až na výjimky) nabývá patnáctým dnem jejího zveřejnění na úřední desce.

Jedním ze "zvláštních" zákonů je i zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, který opravňuje obec vydat obecně závaznou vyhlášku o místních poplatcích. Druh a počet poplatků je taxativně vymezen a jejich výše je zákonem limitována. Příjmy z těchto poplatků slouží k posílení rozpočtových finančních zdrojů obce. Je jednou z mála vyhlášek, která ukládá oznamovací povinnost.. Tzn., že poplatník je povinen oznámit činnost, která je touto vyhláškou zpoplatněna. Při neoznámení lze poplatky doměřit, případně jinak vymoci. Správou poplatků je vždy pověřen orgán obce, kterým je obecní úřad.

Avšak při výkonu správy poplatků, jakož i při uplatňování ustanovení jiných obecně závazných právních předpisů mnoho občanů z neznalosti věci nadává úředníkům, aniž by s uvědomili, že ti jsou pouze vykonavatelé jiné vůle; prakticky vůle zástupců poplatníků samotných.

Z. Žák
tajemník MěÚ


PODĚKOVÁNÍ

Začátkem května tohoto roku jsme spolu s mým kamarádem a manželkami navštívili Černou Horu v Jugoslávii. Cestu, která mohla být bohatým turistickým zážitkem, naplněným mnoha dojmy z poznání krásného jadranského pobřeží jsme však absolvovali s mnohými problémy, způsobenými několika poruchami vozu na trase dlouhé téměř tři tisíce kilometrů.

Bohužel, někdy se totiž stává, že předpoklady založené na zodpovědnosti těch, kteří dopravní prostředek pro tak náročnou dlouhou cestu připravují, nejsou opodstatněné, a pak nastávají situace, které mnohé hezké zážitky z cesty za poznáním zastíní.

To se také stalo nám, když jsme navečer 9. května t.r. zůstali stát s porouchaným autem v lese asi 50 km od českých hranic na rakouském území. V takové situaci v cizině člověk ocení dnešní možnosti - mobilní telefon, který pomůže s komunikací při hledání pomoci. Ani to však by nestačilo, kdyby na druhém konci nebyl člověk, který je kromě telefonického rozhovoru a případné telefonické rady také skutečně ochoten pomoci.

Takovým člověkem se pro nás stal 9. května večer pan David Libra, majitel autoservisu z Velešína, který jako jediný z několika kontaktovaných provozovatelů odtahových služeb na jihu Čech zareagoval okamžitě. Po sdělení údajů, kde se s porouchaným vozem nalézáme ( nebylo to na žádném hlavním silničním tahu, navíc to bylo již v noci, a tak se také mohlo stát, že by s naším vyhledáním mohly nastat obtíže) přijel s potřebným vybavením a ve ztížených podmínkách při umělém osvětlení se pokusil výměnou poškozeného dílu v motoru odstranit na místě vzniklou poruchu.

Bohužel, ukázalo se, že porucha je větší, než jsme si mysleli. Pan Libra, bez ohledu na pozdní hodinu (a jistě i své předcházející náročné celodenní zaměstnání) nás však se svým vozem nejen odtáhl na naše území, ale ochotně nám nabídl i odtah až do místa bydliště, což znamenalo vzhledem ke značné vzdálenosti našeho bydliště od hranic celonoční mnohahodinovou cestu a pak ještě cestu zpět.

Jistě, lze říci: vždyť je to jeho povolání, nedělá to z donucení, ale z vlastní vůle, podniká v tomto oboru a má za to přeci peníze atd. Ale zkušenosti z mnohých autoservisů a i jiných provozoven služeb jsou však pro každého z nás bohužel jiné: ne vždy se člověk setká s ochotou, která znamená schopnost provést něco nad rámec běžné praxe a zvyklosti. I pan Libra by mohl (a jistě oprávněně) říci: Mám své již dnes odpracováno a potřebuji si také odpočinout, abych mohl zítra opět pracovat pro své zákazníky, a nikdo by mu to nemohl mít za zlé. Pan Libra se však rozhodl jinak, a my jsme mu za to vděční.

Chtěli jsme proto, prostřednictvím tohoto vašeho zpravodaje vyjádřit poděkování tomuto občanu vašeho města a informovat veřejnost o jeho ochotě pomoci.

Chceme věřit tomu, že bude na světě lépe, až všichni budeme nejen schopni, ale také ochotni udělat něco navíc pro druhé. Pan David Libra takovým člověkem v našich očích již je. Přejeme mu, aby jeho živnost vzkvétala, neboť to bude znamenat také mnoho dobrého pro jeho zákazníky. Nám všem bude lépe, vezmeme-li si z takového jednání příklad i sami pro sebe ve vlastní práci.

Děkujeme za otištění a přejeme nejen redakci, ale celému vašemu městu mnoho úspěchů.

Vladimír a Miloslava Synáčovi
Boženy Němcové č. 902
332 02 Starý Plzenec


HUDBA NEZNÁ HRANIC

Velešínský Chrámový sbor přivítal ve čtvrtek 24. května, již po třetí od roku 1992, Mužský chrámový sbor z holandského Leensu. Po přátelském přivítání po třech letech ( naposledy byli velešínští zpěváci v Leensu v červnu roku 1998 ) se rozešli holandští zpěváci se ubytovat do jednotlivých rodin. Vzhledem k tomu, že byl připraven bohatý program jak zábavný, tak i hudební, dirigent holandského sboru Rentje te Wies nemínil příliš marnit čas a hned na 20 hodinu nechal svolat zkoušku. Pravdou je, že koncertní repertoár holanďanů doprovázel velešínský orchestr, který ve třech týdnech nacvičil poměrně náročné skladby a obě tělesa čekalo vzájemné sladění prováděných skladeb. Zkouška se protáhla do pozdních nočních hodin, ale s výsledkem byli spokojeni oba dirigenti - Marie Pešková i Rentje te Wies.

Hudba nezná hranic, foto: V. Jantač

Páteční ráno odjel holandský sbor se zástupci velešínského sboru do Jindřichova Hradce, kde čekala hosty prohlídka zámku, města a musea s Krýzovými jesličkami. Oba sbory se sešly v podvečer v Třeboni ve Schwarzenberské hrobce, kde se konal první společný koncert. Po krátké akustické zkoušce se překrásný prostor kaple naplnil diváky. Na koncertu zazněla díla i takových skladatelů, jakými jsou Mozart, Vivaldi, Haydn, Schubert a Franck. Oba sbory se vystřídaly v provedení svých skladeb. Na konci koncertů zazněly ve společném provedení dva německé chorály a mariánská píseň z českého kancionálu, upravená Rentje te Wies. O dobrém provedení svědčil i dlouho trvající potlesk diváků s vyžádáním přídavku. Pak už čekal všechny jen návrat do Velešína, kde si holanďané po perném dni rádi odpočinuli.

Hudba nezná hranic, foto: V. Jantač

V sobotu ráno čekala hosty cesta do Českých Budějovic s prohlídkou pivovaru Budvar. V rámci prohlídky byla i ochutnávka piva, což s veselostí přijali zpěváci sboru. Údajně mají interní pravidlo od dirigenta, že v předvečer a v den koncertu se musí vyvarovat alkoholu, včetně piva. Ale ochutnávka byla ochutnávka. Zato místo prohlídky a nákupu, kterou uskutečnila pouze dámská část hostů, se zpěváci vrátili do Velešína a od dvanácti hodin měli ještě dvouhodinovou zkoušku. Pak už rychle na oběd, převléknout a již v 16 hodin proběhlo slavnostní zasazení stromu přátelství - lípy, kterou dovezli přátele z Holandska. Celý slavnostní akt proběhl za přítomnosti starosty Ing. J. Valacha, který ve svých slovech zdůraznil důležitost mezinárodních přátelských zájmových setkání. Za Christijan Manerkoor promluvil Japp Baumann a spolu s textem na pamětní tabulce zdůraznil, že : " Hudba nezná hranic. " Zasazenou lípu zahrnuli společně dirigenti obou sborů lopatou, která na sobě nesla barvy obou států - holandskou oranžovou a českou červenomodrobílou. Po té se odebrali všichni do kostela sv. Václava, kde proběhl společný koncert. Skladba koncertu byla obdobná jako v Třeboni, i když tempa některých skladeb byla pro orchestr o poznání rychlejší. Rentje te Wies se po koncertu v Třeboni přesvědčil o kvalitě hráčů v orchestru, a více si "troufl" - ač nejmladší houslistce je pouhých dvanáct let. Závěrečné společné skladby, z nichž jednu dirigovala Marie Pešková a druhou Rentje te Wies, krásně završily společné vystoupení obou sborů. Posluchači odměnili účinkující dlouhotrvajícím potleskem.

Hudba nezná hranic, foto: V. Jantač    Hudba nezná hranic, foto: V. Jantač

Pak už zbýval jenom večer na rozloučenou, kde oba sbory v přátelské náladě uzavřely společné setkání. Sbormistři obou sborů si vzájemně předali dary na památku a ze strany holandských přátel zněla jen slova díků a chvály za krásné dny prožité v Čechách.

V neděli ráno ve tři čtvrti na osm se autobus se značkou "NL" rozjel za mohutného mávání všech cestujících směrem ke státní hranici.

Hudba nezná hranic, foto: V. Jantač

Na závěr se sluší poděkovat všem, kteří se přímo i nepřímo podíleli na vytvoření hezkého pobytu zahraničních hostí - především Marii Peškové, která nesla nejvíce organizačních starostí. Dále starostovi Velešína J. Valachovi, D.P. A. Kubešovi a dalším sponzorům, kteří přispěli svojí pomocí.

V.J.


PODĚKOVÁNÍ

Děkuji mnohokrát občanům města a přátelům za projevenou účast nad úmrtím mého manžela, projevenou soustrast, květinové dary a účast na pohřbu dne 15.5.2001.

Marie Blažková


PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým za hojnou účast, projevy soustrasti, květinové dary a panu Karlu Papírovi za slova útěchy při posledním rozloučení s panem Janem Opekarem z Chodče.

Za pozůstalé syn Jan Opekar s rodinou


PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM

Den dětí, tradiční svátek našich nejmenších slavíme i ve Velešíně v pátek odpoledne 1.6. ve sportovním areálu za ZŠ. Na odměny soutěžícím dětem přispěli sponzoři, které uvádíme a současně jim vyslovujeme srdečné díky za děti, kterým svým darem udělali radost, jež jim patří, zvláště v jejich den oslav.

Sponzoři této akce jsou:
Elektro a videopůjčovna u Amchů, ARTEL Kostečka, Jihostroj a.s. Velešín, Česká spořitelna, SPAR Prouza, Česká pojišťovna, Samoobsluha Budějovická ulice ( TRIO ), Jednota Kaplice, Textil pí. Žáčková, Kadeřnictví pí. Janouchová, Zelenina Velešín, Řeznictví a uzenářství Foitl, Videoclub 23 Kozelský, Bártková Alena, Stavební práce Mikeš, Domácí potřeby, Knihkupectví Velešín, Restaurace Na Spartě, Boty Mirka, Železářství Šlejhar, Grafo Havlíček. Dík patří také všem organizátorům oslav svátku dětí, kteří obětují svůj volný čas, aby děti mohly prožít šťastné odpoledne.

J.V.


PODĚKOVÁNÍ ZA DEN MATEK

MO KDU - ČSL ve Velešíně děkuje všem vystupujícím na Oslavě Dne matek U Zlaté podkovy dne 13. května. Děkujeme též všem, kteří tento program nacvičili a vedli. Děkujeme rovněž všem sponzorům za finanční příspěvek na úhradu květin maminkám a malého občerstvení vystupujícím dětem. Poděkovat chceme i kapele "Jassica" za zapůjčení zvukové aparatury a hlavně panu Zdeňku Žákovi za její obsluhu.

Oslava Dne matek, foto: V. Jantač

Přejme si všichni společně ve zdraví a v pohodě setkání v dalším roce a projevování úcty matkám nejenom 1x ročně, ale po celý rok.

za MO KDU-ČSL Velešín
Karel Rada


PODĚKOVÁNÍ

Chtěl bych touto cestou poděkovat Kulturnímu zařízení při MÚ Velešín a jmenovitě pak paní Havlisové a paní Hovorkové za vzpomínkový večer spojený s promítnutím filmu o mém strýci páteru Josefu Jílkovi, rodákovi z Výhně, faráři v Katovicích, který byl 20.4.1945 popraven nacisty v Brandenburgu u Berlína.

Josef Mráz
Chodeč


CYKLO KLUB - AKTUÁLNÍ INFORMACE

Po absolvování okresního a krajského kola ZMN postoupili závodníci do republikového finále ve Žďáru nad Sázavou.

Výsledky:
nejmladší žáci - ročník 91 a mladší mladší žáci - ročník 89 - 90
1. Kysela Michal 8. Staněk Martin
4. Petrou Jiří 21. Petrou Jan

mladší žákyně - ročník 89 - 90 starší žáci - ročník 87 - 88
6. Marková Monika 10. Hajn Daniel

starší žákyně - ročník 87 - 88
1. Megová Jaroslava
2. Motlíková Barbora

Výsledky celorepublikového kola Závodu míru nadějí z 15.5.2001 ve Žďáru nad Sázavou

Závod se konal před dojezdem úterní etapy Závodu míru.

nejmladší žáci - ročník 91 a mladší trasa 3,3 km
1. Kysela MichalVelešín čas 6:37
4. Petrou JiříVelešín čas 7:17

mladší žáci - ročník 89 - 90 trasa 5,5 km
1. TykalLouny čas 10:50
2. MurčoTrutnov čas 10:50
3. RohelOpava čas 10:50
8. Staněk MartinVelešín čas 11:00
21. Petrou JanVelešín čas 12:12

mladší žákyně - ročník 89 - 90 trasa 5,5 km
6. Marková MonikaVelešín  

starší žáci - ročník 87 - 88 trasa 9,9 km
1. MařákBrno čas 15:39
2. ElsnicLouny čas 15:39
3. HortTřebíč čas 15:39
4. ZelenkaZŠ Sez.Ústí čas 15:39
5. BambulaZŠ Sez.Ústí čas 15:39
8. VoboraZŠ Sez.Ústí čas 15:42
10. HajnZŠ Rožnov
člen Cyklo Velešín
 čas 15:59
15. JanZŠ Č.Buděj. čas 16:14
25. NěmečekZŠ Č.Buděj. čas 16:39

starší žákyně - ročník 87 - 88 trasa 5,5 km
1. MegováVelešín  
2. MotlíkováVelešín  

družstva starší žáci
1. ZŠ Sezimovo Ústí - Zelenka, Bambula, Vokora
2. ZŠ Louny I.
3. ZŠ Louny II.

Karel Růžička
trenér Cyklo klubu Velešín


MOTORISTICKÝ ZÁVOD VE VELEŠÍNĚ

Už od sedmé hodiny ranní se začaly sjíždět na parkoviště u Integrované střední školy ve Velešíně soutěžní posádky. Poté prošli všichni důkladnou formální a technickou přejímkou. Odpověděli též na znalostní test.

Motoristický závod ve Velešíně, foto: V. Jantač

V 9.30 hodin byla odstartována jízda zručnosti a zkouška akcelerace na 300 m. Ve 12.30 hodin byla starostou ing. Valachem slavnostně zahájena vlastní soutěž. První vozidlo vyjelo na trať podle itineráře ve 13 hodin. Trať vedla většinou po známé trati Rally Wolkswagen Český Krumlov. V průběhu musely posádky projet časovými a průjezdními kontrolami. Za 1 hodinu po dojetí posledního vozu cílem bylo dekorování posádek. Byla vyhlášena též nejlepší ženská posádka. Tento celý podnik se vedl v krásné závodnické a kamarádské atmosféře. Jelikož ohlasy od posádek byly kladné, rozhodli jsme se uspořádat na podzim ještě II. ročník této soutěže, ale už zajímavější a náročnější.

Tímto chceme poděkovat Městskému úřadu ve Velešíně za finanční a materiální pomoc, panu Ondřichovi - řediteli Integrované střední školy ve Velešíně za poskytnutí prostor a panu Slípkovi za pomoc při parkování vozidel v prostoru tenisových kurtů a všem pořadatelům nového závodu. Děkujeme.

Za vedení závodu
Miloslav Mach a Pavel Talíř


VOLEJBAL O PUTOVNÍ POHÁR MĚSTA VELEŠÍNA

Dne 26.5.2001 se na volejbalových a nohejbalových kurtech uskutečnil již II. ročník volejbalového turnaje smíšených družstev (3 +3) o putovní pohár města Velešína za účasti osmi družstev z okresů Č. Krumlov a České Budějovice.

Celý turnaj tradičně zahájil starosta města ing. Josef Valach s přáním mnoha sportovních úspěchů pro všechny účastníky turnaje a pěkného počasí, které provázelo celý turnaj.

II. ročník volejbalového turnaje o putovní pohár města Velešína, foto: V. Jantač

Volejbalová družstva byla rozdělena do dvou skupin po čtyřech, kde hrála systémem každý s každým a podle umístění ve skupinách se dále hrálo přímo o celkové pořadí. Po velice vyrovnaných bojích ve skupinách i o pořadí byl putovní pohár předán zástupcem pořadatelů panem p. Kulhavým vítěznému družstvu z Kaplice, které obhájilo své loňské prvenství ve finálovém utkání s týmem Obořil J. České Budějovice.

Další pořadí družstev -Slovan Č. Budějovice
 Sedlce
 Vikina České Budějovice
 Větřní
 Velešín
 Římov

Všechny zúčastněné celky obdržely charakteristické ceny a byly pozvány na příští ročník volejbalového turnaje.

Závěrečné zhodnocení celého turnaje proběhlo tradičně v restauraci U hřiště, kde bylo o přítomné dobře postaráno.

Za pořadatele
Karel Krejčí


KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA NA MĚSÍC ČERVEN NABÍZÍ

pátek 1.6. odpoledne na hřišti ZŠ
DĚTSKÝ DEN
Zábavné odpoledne pro děti k jejich svátku. Pořídíme ve spolupráci s velešínskými sportovními organizacemi a sponzory.

úterý 5.6. od 19.30 hodin v Praze
MONTE CRISTO
V hlavních rolích se představí Leona Machálková, Daniel Hůlka, Iveta Bartošová a další. Odjezd je z autobusového nádraží v 15 hodin. Cena zájezdu včetně dopravy je 795,- Kč.

čtvrtek 21.6. od 19 hodin v sále U Zlaté podkovy
DEN HUDBY
Koncertní vystoupení Chrámového sboru Velešín pod vedením paní Marie Peškové a žáků základní umělecké školy Velešín pod vedením paní Magdaleny Valentové. Vstupné zdarma.

 


© Sdružení k vytvoření financování a správě informačního systému regionu Český Krumlov, 1998
Počet přístupů na tuto stránku od 27. dubna 2000 : TOPlist 0