ARCHIV 2000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Znak VelešínaVelešínský
      ZPRAVODAJ


červen
2000


O ČEM ROZHODLO MĚSTSKÉ ZASTUPITELSTVO
NA 16. ZASEDÁNÍ 22.5. 2000

(výtah z usnesení)

1.

MZ schválilo výměnu bytu (městského) 3 + 1 mezi p. Indrákovou (Vel.) a manž. Muchovými (Č.B.).

2.

MZ schválilo prodeje 2 částí pozemku 8/29 k. ú. Velešín (u křižovatky do Č. Krumlova - v sousedství domu č.p. 357 Krumlovské ulice). Jednu část fě DS Technik, jednu část manž. Zatloukalovým. Současně schválilo záměr prodeje dalších dvou částí tohoto pozemku.

3.

MZ opakovaně jednalo o místě pro nové pohřebiště, které by se mělo v budoucnu zřídit - bude jednáno na 18. zasedání.

4.

MZ schválilo zprávu o hospodaření města za rok 1999. MZ rozhodlo o provedení auditu v hospodaření KZ, ZŠ a SM za rok 1999.

5.

MZ rozhodlo o detailním provedení revize označení ulic ve městě. Podle výsledku prověrky bude rozhodnuto na 18. zasedání o výrobě nových značení.

6.

MZ schválilo zadání č. 6a) a č. 6b) pro změnu ÚPSÚ Velešín.

7.

MZ jmenovalo komisi pro jednání se SSŽ (Stavby silnic a železnic) o nabídce komplexních oprav komunikací s využitím finanční pomoci (leasing) - bude projednáno na 18. zasedání.

8.

MZ schválilo jednatelské smlouvy mezi městem a jednateli SMOS s. r. o. p. K. Krejčím a p. ing. Josefem Valachem.

9.

MZ schválilo změnu SMLOUVY o budoucí smlouvě o úplatném převodu akcií (energetiky) s fou KVINTA - prodloužení doby platnosti do r. 2060 s tím, že po uplynutí této doby se ruší závazek města na vrácení peněz (cca 16 mil. Kč).

10.

MZ schválilo podání žádosti na dotaci pro opravu a novou výstavbu hřišť (za ZŠ a nohejbalové) dotace cca 540 tis. Kč.

11.

MZ schválilo zpětné odkoupení části STL plynu ve městě od JČP v souvislosti s konečným vyúčtováním dotace a půjčky od SFŽP (jde o částku 3 mil. Kč). Současně MZ schválilo SMLOUVU o budoucí kupní smlouvě na prodej plošné plynofikace v r. 2003 za cenu cca 5,7 mil. Kč.

12.

MZ projednalo 4 varianty nového uspořádání stání autobusů na autobusovém nádraží - schválilo zadat studii řešení s ohledem na potřebnou kapacitu a zachování norem.

13.

MZ schválilo odstoupení od nevymožitelných finančních pohledávek z. r. 1992 až 1998 v celkové částce 106 tis. Kč.

14.

MZ schválilo zakoupení digitálního fotoaparátu za cenu cca 15 tis. Kč.

15.

MZ ukládá pokračovat na pracích k vybudování koupaliště ve Velešíně a současně jednat o možnostech koupání v přehradě.

16.

Příští jednání MZ (17.) bude 3. 7. 2000

Ing. Josef Valach
starosta


ZAZNĚLO NA DNU MATEK
Načali jsme již 2. desítku let po pádu totality a bohužel sílí hlasy, že to za ní bylo lepší. K tomuto názoru především vede zvyšující se nezaměstnanost a narůstající kriminalita. Zde je jasně vidět, pokud svoboda člověka byla totalitním systémem omezována, tolik kriminality nebylo. Ve vyspělé společnosti tuto funkci jakési totality ducha plní křesťanství, jeho Desatero. V člověku musí být potlačována náklonnost ke zlému a naopak pěstována semena dobra. Desatero není žádný zákon, který by omezoval svobodu člověka, ale naopak z něj tvoří plnohodnotného člena zdravé lidské společnosti. Mnozí, kteří křesťanství nepřejí, nechtějí se jím nechat omezovat. Ale tím, že se odnaučíme plnit zákony Božské, nepovažujeme pak za nutné ani plnit zákony světské. K čemu jsou pak vydané zákony, když se neplní?

Nečekejme, že změna režimu, nebo nějaká opoziční smlouva vše vyřeší a zjedná pořádek. Pořádek si musíme udělat napřed každý sám u sebe. Musíme se konečně odhodlat, přestat zbaběle poskakovat před zvůlí zla a mravní zkažeností. Musíme začít všichni společně léčit strom od kořene, to je v rodinách. Tam je základ té změny, kterou tak všichni toužebně očekáváme.

Milé maminky, prosíme Vás, snažte se svým dětem vštěpovat lásku k bližnímu, k přírodě, úctu k hodnotám, mravnost, poctivost, spravedlnost, pokoru. Naučte je rozeznávat dobro od zla.

K tomu Vám přejeme dostatek síly, odvahy, zdraví a trpělivosti.

Děkujeme všem, kteří na Dnu matek U Zlaté podkovy vystoupili, i všem sponzorům, kteří náklady s tím spojené uhradili.

MO KDU-ČSL
Karel Rada


PRÁCE VE MĚSTĚ - INFORMACE
V dubnovém čísle Zpravodaje jste byli informováni o hlavních investičních akcích, které mají být realizovány v tomto roce.

Stav prací k 23. 5. 2000.
1.

čekárna na autobusovém nádraží - dodavatel prací je firma Kamlach - Č. Krumlov - termín dokončení prací je do 31. 5. 2000. V současné době jsou provedeny zemní práce (dodavatel fa Bína - Mojné) a provádí se stavba vlastní čekárna.

 Výstavba parkovacích míst v sídlišti Nad Cihelnou
2.

oprava hřiště za základní školou - dodavatel prací ERTL - Kaplice - termín dokončení do 31. 5. 2000. 24. 5. by mělo být provedeno konečné zaasfaltování celého povrchu hřiště.

3.

rozšíření parkovacích míst v Sídlišti i v sídlišti Nad Cihelnou - dodavatel prací fa ZEMSTAV - Velešín. Termín dokončení prací 31. 5. 2000. Stav prací - 23. 5. 2000 provedly asfaltové povrchy. Pak by měly být realizovány vícepráce (Nad Cihelnou i v Sídlišti) - další rozšíření kapacity Nad Cihelnou, vybudování stanovišť pro kontejnery na komunální odpad apod.

4.

vybudování nového hřiště pro hokejbal - dodavatel fa ERTL - Kaplice, dle smlouvy mají být práce provedeny od 7/2000 do 8/2000.

5.

prodloužení chodníku Ke Kozákům - dodavatel fa ZEMSTAV Velešín - dle smlouvy mají být práce provedeny od 6/2000 do 7/2000.

6.

schody z ulice Na Hvízdalce - byla projednaná možnost výstavby z dlažby a silničních obrubníků - fa ERTL předloží nabídku na toto provedení - o nabídce rozhodne městská rada. Pokud schválí stavbu Parkoviště na sídlišti Nad Cihelnou i VaK, realizace by měla být ještě v r. 2000

Další práce - rozpracované
1.

prodejna potravin Nad Cihelnou - výběrovým řízením bylo komisí doporučeno pořadí zadavatelských firem - rozhodne městská rada 30. 5. 2000. Dne 26. 5. - stavební řízení k vydání stavebního povolení. Realizace stavby - do konce září r. 2000 - náklad na stavbu cca 2,5 mil. Kč.

2.

oprava fasád budov MŠT - provedeno výběrové řízení na dodavatele - komise předložila návrh městské radě - ta 31. 5. rozhodne o dodavateli - náklad oprav cca 300 tis. Kč

3.

rozestavěná stavba víceúčelového kulturního zařízení "Kino". 24. 5. 2000 - jednání poroty k vyhodnocení čtyř ideových návrhů pro dostavbu. Porota vyhodnotí návrhy a předloží návrh MZ k rozhodnutí o dostavbě. Po rozhodnutí MZ bude určen projektant ke zpracování projektu a bude požádáno o vydání stavebního povolení (již vydané dávno propadlo). Zahájení stavebních prací je možné v r. 2000 (koncem roku)

4.

budování předávacích stanic v panelových domech. První větev s přechodem pro nový systém oběhu TUV byla zapojena začátkem měsíce května. Koncem května a začátkem června bude zapojena druhá větev. Následně pak poslední větev (směr základní škola a panel. domy u vodárny). Práce pokračují bez problémů a budou ukončeny před smluvním termínem. Realizuje firma D.I.M. České Budějovice.

5.

VO u cukrárny Moka směrem do areálu ZD - umístění jednoho světla - probíhá jednání projektu.

6.

úprava komunikace a rozšíření VO v ulici K Malši k domu manž. Koubových - probíhá jednání o projektu.

7.

nástavba bytu (bytů) nad spojovací chodbu objektu ZŠ - zadáno zpracování statického potvrzení možnosti výstavby. Podle posudku bude postupováno v dalších pracích.

8.

nástavba bytů na panelové domy č. p. 376 - 379 v Sídlišti byla zahájena konzultací o postupu a výběrem k přípravě prací a realizaci s cílem získat státní dotaci, vyhledání zájemců o výstavbu (s finanční spoluúčastí) apod.

9.

rekonstrukce atrakcí pro děti u panel. domů Nad Cihelnou. Zpracován projekt - realizace by měla být v r. 2000.

10.

akce z programu "Obnovy venkova".

chodník Velešín - Holkov - vybrán projektant - bude zadáno zpracování projektu k podání žádosti o vydání územního rozhodnutí

komunikace Chodeč - zpracovává se projekt opravy

kanalizace a ČOV Chodeč - probíhá jednání s VaKem o projektu

stoka "Skřidla" - práce prozatím nepokračují pro zamítavé stanovisko ČD - řešení - jednat s kompetentním referentem ČD o souhlas.

nová kanalizace Velešín - Nádraží s přečerpáváním na ČOV zpracovává se projekt - zpracovatel VaK Č. Budějovice.

12.

bývalý kostel sv. Filipa a Jakuba - provádí se zaměření stavby, je dohodnut stavebně historický průzkum. Následně bude jednáno s památkovým ústavem o možných stavebních úpravách a možném využití.

Ing. Josef Valach
starosta


HASIČI VE VELEŠÍNĚ
(pokračování)

Problémy kolem sušení hadic, stavba sušičky, také trochu historie hasičské zbrojnice ve Velešíně. Kdy byla hasičská zbrojnice ve Velešíně postavena, není ze zápisů tehdejšího dobrovolného hasičského spolku zřejmé, jistě však v době založení hasičského sboru stála a byla použita pro uložení tehdejší hasičské výzbroje, která byla tehdy majetkem městyse Velešína. Ta budova neměla strop, vjezd do hasičské kolny byl přibližně o 40 cm výše, nežli je nyní. První zmínka o budově je z mimořádné valné hromady ze dne 25. srpna 1895 kde se podle záznamu v jednací knize praví:

"Po čas manévrů začínajících 1. září 1895 bude hlídka hasičská zavedena, a to jeden muž v plné zbroji ve dne po 2 hodinách, v noci dva po dvou hodinách do deseti hodin. Hasičská kolna se zvenku a zevnitř vybílí, a bratr starosta na vratech lví znak opraví. Potřebné barvy se zaplatí ze sborové pokladny. Též se má obstarati prapor 4 metrový, který se vystrčí z hasičské kolny" - doslovný zápis. Z tohoto zápisu je zřejmé, že spolkový lví znak byl na vratech namalován již od začátků hasičské činnosti ve Velešíně.

V roce 1909 bylo rozhodnuto postavit hasičské leziště. K tomu bylo shledáno 120 korun, ale ke stavbě leziště nedošlo. V roce 1911 rozhodnuto peníze použít ke zhotovení navijáku na hadice. Zhotovení navijáku bylo zadáno Janu Petrovi, mistrovi kovářskému ve Velešíně, který naviják zhotovil, do dnešní doby se však naviják nezachoval.

V roce 1922 bylo rozhodnuto o zřízení stropu v hasičské kolně, do té doby strop v hasičské kolně nebyl, byla to opravdu kolna. Bylo provedeno položení stropních trámů, podbití a omítnutí stropu. Za tím účelem byla požádána lesní správa v Nových Hradech o darování jednoho špalku. Obecní zastupitelstvo městyse Velešína požádal tehdejší starosta hasičského spolku Jan Kamarýt o darování dalšího špalku. Tehdejší radní obce Velešína rozhodli chybějící prkna na pokrytí stropu darovat. Od té doby je hasičská zbrojnice opatřena stropem. Vzniklá půda nad hasičskou zbrojnicí byla přístupná pouze po žebříku ponechaným otvorem ve stropu. V roce 1926 byl zřízen druhý vjezd do hasičské zbrojnice z horní strany, byl uzavřen roletou, na kterou si již mnozí pamatujeme. Tím se zbrojnice stala průjezdnou. Bylo to zejména proto, že tehdejší hasičská stříkačka motorová na čtyřech kolech byla velice těžká, vážila okolo 1. 800 kg, těžko se vtahovala do hasičské zbrojnice.

-pokračování příště

Stanislav Bláha starší


VŠEM POUTNÍKŮM
Pro všechny, kteří se po okolí Velešína
pohybují pomocí svých dvou i více končetin !!!

V katastru obce bylo v zimním období z důvodu přestárnutí pokáceno několik statných topolů. Na popud Komise životního prostředí, zajistil Městský úřad zhotovení jednoduchých laviček z jejich kmenů. S pomocí pánů J. Layrera a K. Tomáška, jsme lavičky rozvezli na místa, kde už naši dědové takovéto lavičky budovali, aby se mohli kochat překrásnou přírodou a výhledem v okolí Velešína.

Pro názornost uvádím seznam těchto míst:
1.Na kraji dubového hájku Na Vrších
2.Z křížku pod akátem - směr Vrcha - Varhany
3.Pod dubem na Varhanech
4.U smrkového háje - křižovatka u psince ( kynologický klub )
5.U polní cesty směr plynová stanice U dvou rybníků - zahrádka
6.U vrbiček - křižovatka pod učilištěm k Plaňákům
7.Smrkový hájek směr od vrbiček k betonce
8.Křižovatka cest u betonky a k valu
9.Pod lípou u Gregorů zahrádky ( proti čapímu hnízdu nad Houžvákem )
10.Kraj lesa u polní cesty, směr Gregorů zahrádka - k přehradě
11.U rybníčka Adamčáků
12.U rybníčka Adamčáků

Snad Vám pro orientaci postačí tyto "domorodé" názvy. Rád uvítám návrhy na další místa. Všechny okolojdoucí a usednuvší prosím o shovívavost nad tvrdším posezením a o udržení pořádku.

Děkuji předem.
za Komisi životního prostředí
Jiří Růžička


AŤ ŽIJE OSTUDA!
Je sobota 20. května 2000 - devět hodin a patnáct minut a na parkovišti Jihostroje stojí autobus a do něj nasedá pouhých 16 osob, z toho 6 dospělých. V Českých Budějovicích se koná muzikál "Ferda Mravenec", který se po úspěchu před více jak dvěma lety vrátil zpět, aby potěšil děti i dospělé z celého okolí.

Z těch 6 rodin, které v sobotu vyrazily, byly 4 rodiny, které na tento výtečný muzikál vzalo děti podruhé. To byl i můj případ. A i když mé dvě dcerky znaly všechny písničky z tohoto muzikálu zpaměti z kazety - zcela již ohrané - kterou jsme koupily na představení před lety, odměnou za vynaložené peníze byly právě rozzářené oči, upřeně sledující dění na pódiu. V sále Metropolu v Českých Budějovicích to praskalo ve švech. Nikdy bych si nemyslela, že ranní představení od 10 hodin může mít takovou návštěvnost. Opět jsem se sama na sobě přesvědčila, že i dětský muzikál Vás může odzbrojit tak, že Vás až mrazí v zádech. A tento příjemný zážitek nebo pocit zažili i ostatní, jak jsem se dozvěděla na zpáteční cestě do Velešína.

Ale jako Velešačka jsem se velice styděla, protože pouhých 10 křesel, která byla jediná prázdná, patřila Kulturnímu zařízení ve Velešíně. Co se to s Vámi, lidi, děje? Proč počítače, videa a televize vyhrávají nad uměním a ochuzují tak děti o nezapomenutelné zážitky ?

Potkávám po Velešíně mladé maminky, které si neustále stěžují, že se u nás nic nedělá pro děti, že tu nejsou žádné akce. Pokud tu ovšem nějaká akce je rozjetá, pak polovina objednaných vstupenek propadá. Stačí jen číst Velešínský Zpravodaj a letáky Kulturního zařízení, popř. poslouchat místní rozhlas a hlavně stačí jen chtít něco udělat pro své děti.

LM


HOUPAČKA 2000

V tomto roce se na sadě "U Hamerníků" na Velešínském Nádraží koná již 3. ročník setkání kamarádů z několik ústavů sociální péče, dětských domovů, vystoupí i malé divadelní a hudební skupiny. Všichni budou bavit všechny v kulturně společenském odpoledni, a to od 10 hodin do 17 hodin dne 24. 6. 2000 (sobota) na sadě a večer pak bude zábava pokračovat koncertním vystoupením hudebních skupin ve stodole, a to do nočních hodin.

Návštěvníci Houpačky se mohou občerstvit na místě v restauraci po celý den.

Chcete-li prožít hezký sobotní den s našimi dětmi, přijďte se podívat a povzbudit kulturní vystupování našich hendikepovaných spoluobčanů.

Na uspořádání této akce přispívají finančně i sponzoři. Čistý výtěžek z akce je vždy rozdělen a předán zúčastněným sociálním ústavům.

O přesném programu budete informování plakáty a městským rozhlasem.

Pořadatelé vás srdečně zvou k účasti.

Josef Valach


VOLEJBAL O POHÁR MĚSTA VELEŠÍN

Dne 20. května se uskutečnil I. ročník volejbalového turnaje smíšených družstev (3 + 3) o pohár Města Velešína za účasti sedmi družstev z okresů Č. Krumlov a Č. Budějovice. Přes nepřízeň počasí na začátku turnaje byl po celý den k vidění kvalitní sport s řadou nevídaných obětavých zákroků. V přestávkách mezi jednotlivými zápasy se účastníci turnaje mohli občerstvit v bufetu na tenisových kurtech.

Putovní pohár Města Velešín předal starosta Velešína Ing. Josef Valach vítěznému družstvu z Kaplice, které ve finále turnaje zdolalo pořádající družstvo Velešína. Třetí příčku obsadili volejbalisté z Vyššího Brodu. Všechny zúčastněné celky obdržely věcné ceny, diplomy včetně medailí a putovního poháru pro celkového vítěze turnaje.

V závěrečném hodnocení turnaje poděkoval starosta Ing. Valach všem zúčastněným za předvedenou hru, pořadatelům za vzornou organizaci celého turnaje a pozval všechny na příští ročník v roce 2001.

Za pořadatele
Karel Krejčí


DROGY OHROŽUJÍ NEJEN NARKOMANY
Nezodpovědnost narkomanů, kteří si drogu aplikují injekčními stříkačkami, pomineme-li skutečnost, že si sami ničí mladý život, ohrožují i jiné lidi, hlavně zvídavé děti.

Zahozená injekční stříkačka s jehlou na ulici, do trávy, na hřišti je váženou hrozbou pro každého, kdo se jehlou zraní a to tím, že může dojít u poraněného k přenosu infekčních žloutenek a viru HIV, vzhledem k tomu, že ve skupině narkomanů je vysoký výskyt těchto infekcí.

Ohroženy jsou nejvíce děti, které stříkačku s jehlou najdou a zraní se.

Proto apelujeme na rodiče, učitele, ale i na širokou veřejnost. Poučujme děti o tom, že takováto nalezená věc se nesmí brát do ruky. Pokud někdo nalezne volně pohozenou injekční stříkačku s jehlou, je nutné sběr provést v rukavicích, pinzetou nebo kleštěmi a vložit ji do uzavíratelné pevné nádobky. Na radnici dostaneme zdarma speciální nádobu k ukládání tohoto nebezpečného odpadu. Naleznete-li pohozenou infekční stříkačku s jehlou, oznamte nález na městský úřad tel. +420 380 331 541 a do doby sběru vhodným způsobem zabezpečte místo proti možnosti manipulace se stříkačkou dětmi.

Nevhazujte tento odpad do popelnic, odpadkových košů apod.

Ing. Josef Valach
starosta


PRAPOR VELEŠÍNA
Dne 15. května 2000 zavlál poprvé na radnici nový prapor města Velešín. Prapor byl schválen parlamentem ČR. Složení barev (kolmo k žerdi): nahoře je modrý, uprostřed žlutý a dole bílý pruh o stejných šířkách.

DJ


VODA NA HŘBITOVĚ
Lidé poukazují na malý průtok vody v "kašně" na hřbitově. Je to způsobeno zanesením vodovodní přípojky vodním kamenem. S budováním vodovodní přípojky pro hřbitov se počítá před položením nového chodníku k hlavní hřbitovní bráně. Závěr by se měl uskutečnit během dvou let. Za nové by se měly vyměnit i dveře u bývalé márnice.

DJ


PODĚKOVÁNÍ
Občanské sdružení Diakonie Úpice velice děkuje všem, kteří přispěli svou pomocí na humanitární sbírku oděvů, obuvi, školních potřeb, hraček a dalších předmětů : " Jsme nesmírně rádi, že se opět setkáváme s vaší pomocí, že vám můžeme opakovaně poděkovat za váš zájem, porozumění a ochotu pomoci těm, kteří většinou ne svojí vinou, jsou na tom hůře než my. Váš laskavý dar bude i nyní plně využit dle konkrétních potřeb. Poslouží lidem v sociální tísni všude tam, kde ho bude nejvíce zapotřebí: dětským domovům, pěstounským rodinám, ženám samoživitelkám, nezaměstnaným, imigrantům - občanům u nás i v zahraničí.

Věříme, že naše spolupráce bude i nadále pokračovat. Vždyť bez lidí jako jste vy, lidí plných ochoty a obětavosti, by nejen nemohla existovat naše potřebná služba, ale především svět by byl o mnoho šedivější a smutnější."

Sbírka pokračuje dále opět "u Havlů", kam můžete své dary kdykoliv během dne ve vhodném balení odevzdat.

VJ


TELECOM OZNAMUJE
Od 1. 6. 2000 bude ukončen provoz ZÁKAZNICKÉHO CENTRA ČESKÉHO TELECOMU a.s. v Českém Krumlově, ul. Třída Míru 146, Vaše přání, požadavky nabízí Telecom projednat zavoláním na bezplatnou ZELENOU LINKU Telefonického centra služeb - 0800/123456 (Po - Pá od 7 h do 22).

Sděluje Ing. Vladimír Šíma
ředitel oblasti Jižní Čechy, o. z.


PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme tímto všem přátelům, známým a členům Obce baráčnické, kteří se přišli naposledy rozloučit s paní Františkou Witkovou. Rovněž děkujeme za květinové dary a projevy soustrasti.

za rodinu Věra Povolná


NOVÍ OBČÁNCI
Barbora Michalová narozena 12.4. 2000 U Přehrady 562
Lukáš Kočer narozen 20.4. 2000 Sídliště 382
Josef Skupa narozen 30.4. 2000 Nad Cihelnou 600


OPUSTILI NÁS
Františka Witková *1907 + 7.5.2000 Strahovská č. 256


KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ V MĚSÍCI ČERVNU NABÍZÍ

čtvrtek 1.6. od 15 hodin na fotbalovém hřišti
DĚTSKÝ DEN
Nohejbalový a fotbalový oddíl Velešín za podpory MěÚ, místních firem a Kulturního zařízení zvou všechny na fotbalové hřiště na soutěže, hry, ukázky Taek-wondo, výcviku psů na diskotéku.

čtvrtek 1.6. od 18 hodin v parku pod kaštany
PÍSNIČKY POD KAŠTANY
Velešínská Fontanela a její přátelé. V případě nepříznivého počasí v sále "U Zlaté podkovy". Zdarma

neděle 4.6. od 7.30 hodin - zájezd
TERMÁLNÍ LÁZNĚ V BAD FUSSINGU - SRN
Pro velký zájem opakujeme zájezd ještě jednou. Další už bude až v podzimních měsících. Cena zájezdu je 220,- Kč včetně pojištění. Vstupné do lázní je 12 DEM. Přihlašovat se můžete na KZ. Odjezd autobusu v 7,30 hodin z parkoviště Jihostroje

úterý 6.6. od 19,30 hodin v zasedací místnosti MěÚ
ZÁKON O OCHRANĚ SPOTŘEBITELE
Karel Havlíček a JUDr. Ladislav Novotný nás seznámí se zákonem o ochraně spotřebitele. Pořádáno ve spolupráci s ČSNS. Zdarma.

čtvrtek 22.6. od 10 hodin zájezd
ČESKÉ BUDĚJOVICE
Okružní jízda po zajímavostech Českých Budějovic, kterou zakončíme v některém supermarketu s možností nákupu. Příjezd do Velešína asi v 17,00 hodin. Odjezd autobusu z parkoviště Jihostroje ve 12,00 hodin a ve 12,05 hodin od DPS č.256. Přihlášky ihned na Kulturním zařízení. Cena zájezdu je asi 30 Kč.

čtvrtek 22.6. od 21 hodin v Českých Budějovicích
J.A.R.
Koncert funkové kapely v KD Vltava, která už na naší hudební scéně vystupuje 10 let. Vlastní doprava. Vstupné 150,- Kč.

pondělí 26.6. od 17,00 hodin v Českých Budějovicích
NĚMÝ BOBEŠ
Divadlo Járy Cimrmana, v režii Ladislava Smoljaka, uvidíte v divadelním sále DK Metropol. Vlastní doprava.


PŘIPRAVUJEME

KURS TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY
Přijímáme přihlášky na základní kurz tance a společenské výchovy. Kursy budou probíhat v pátek a pravděpodobné zahájení bude poslední pátek v září.

 


© Sdružení k vytvoření financování a správě informačního systému regionu Český Krumlov, 1998
Počet přístupů na tuto stránku od 27. dubna 2000 : TOPlist 0