ARCHIV 2004 1 2 3 4 5 6 7+8 9 10 11 12

Znak VelešínaVelešínský
     ZPRAVODAJ


Květen
 2004


KVĚTEN 2004 - EVROPSKÁ UNIE

Vážení spoluobčané,
sobota 1. května 2004 se nesmazatelně zapíše do historie Evropy a samozřejmě České republiky. Jestli to bude inkoustem zlatým, nebo jiné barvy - to záleží jenom na nás. Češi nejsou známí jenom výborným pivem, krásnými ženami a zlatými ručičkami, ale rovněž svým rozumem, svými znalostmi, kulturou i sportem. To budou nesporně naše výhody, které si do Evropské unie přineseme. Měli bychom si však vzít s sebou také národní hrdost a sebevědomí. Naše životní úroveň je oproti některým státům unie sice nižší, ale nejsme žádnou rozvojovou zemí. Buďme si vědomi naší ceny, vraťme se do Evropy s hlavou vztyčenou a svobodnou.

Přeji nám všem, aby se nám podařilo možností, které rozšíření společné Evropy nabízí, co nejvíce využít.

"Evropané - vítejte v Evropě!"
-jk-


VYNÁŠENÍ MORANY

Chceme se s Vámi podělit o zážitky s vynášením "Zimy" (Morany, Smrtky)... s rodiči a s dětmi ze "Zvonečkové třídy" naší mateřinky.

Týden předem vyrobili klucí ze dvou kusů latěk kříž a obalili ho slámou. Tak nám vznikla postava Morany, kterou jsme přioděli suknicí, halenou a na hlavu uvázali šátek. Ještě na kric vybarvily děti náhrdelník z vajec a několik vajec červené barvy se použilo na ozdobu "lita" (symbolu jara).

V neděli, 3. dubna (to nám vyšlo počasí), jsme se všichni a nebylo nás málo, shromáždili u rybníka na Vrších a kolem domků si to celý průvod namířil do lesa a dolů k potoku u přehrady. U potoka utvořily děti uličku z dvojic a za zvuku říkanky "Zimo, zimo, táhni pryč, nebo na tě vezmu bič!...." si milou Moranu předávaly, až ji poslední dvojice hodila do potoka. Zima plavala kus po proudu a všichni jí mávali. Potom už děti v kroužku zazpívaly písně o jaru, o probouzení přírody a pomalu se jednotlivé rodiny začaly vracet kolem "Srdíčka" domů.

Několik vytrvalců ještě doprovodilo Moranu, ze které už zbyla jen sláma na kříži, ale vytrvale se točila v malé prohlubni pod splávkem, to jakoby nám chtěla říci "... jen tak se mne nezbavíte, ještě vás potrápím!......" (a hned také druhý den začalo pršet a další týden dokonce sněžit).

Bylo to pěkné odpoledne strávené spolu s dětmi a rodiči naší "Zvonečkové třídy".


OBRÁZEK ZAŠLÉHO PŮVABU VELEŠÍNA

Originál tohoto obrazu je v prostorách zdejší Základní školy a za jeho autora je považován dřívější ředitel školy pan Rudolf Ondřich. Ale je to jinak.

Před několika roky, při setkání absolventů školy z roku 1952, nám tehdejší ředitelka při prohlídce školy ukázala i tento obrázek. Podotkla při tom, že jde o unikátní a cenný, protože nenávratně zaniklý pohled na Velešín. Vskutku je tomu tak :

Na obrázku v popředí vlevo je "Iškova" stodola s velkým dřevěným křížem, v pozadí pak "Práškovec", kde bývala trafika. Napravo v popředí je "Blažkovec", ve kterém si pamatuji školu, později loutkové divadlo a nakonec obchod smíšeným zbožím. V pozadí na rohu je "Mertlovec", kde byla hospoda a baráčnická Rychta. Věž má samozřejmě ochoz, který občas býval zpřístupňován veřejnosti a tak jsme se mohli na svou obec podívat pěkné z výšky. V parčíku je pouze lípa, tehdy ještě trochu menší.

Každý autor spolehlivě pozná své dílo a tak i já jsem se při tehdejším setkání ke svému autorství rád přihlásil, přestože jsem na vznik tohoto obrázku již dávno zapomněl. Asi mi však nebylo uvěřeno s poukázáním, že na rubu obrazu je podpis pana ředitele Ondřicha. Nicméné jsem si mohl pořidit fotokopii obrazu.

Pan učitel Ondřich mě m.j. vyučoval kreslení. Rozpoznal snad jakýsi talent a tak po vyučování mi zadával různé náměty, které jsem pod jeho vedením kreslil. V roce 1952 mě připravoval k přijímacím zkouškám na uměleckou školu a tehdy vznikl i předmětný obrázek. Někteří moji spolužáci si také pamatují, jak jsem jej maloval.

Obrázek zůstal ve škole, stejně jako tam zůstávají a posléze jsou likvidovány téměř všechny žákovské práce. Můj obrázek byl jistě zachován jen díky jeho dokumentární, nikoli umělecké hodnotě. Rozpoznal jsem na něm několik "mistrovských" zásahů, kterými jej později asi pan učitel upravil, poté na rubu signoval a opatřil rámem. Tak jej zachoval do dnešních dnů a já jsem mu za to vděčen.

Zvětšená fotokopie obrazu je k vidění v prostorách vinárny "Růže", jejíž majitel pan Švarc tam s notnou dávkou fandovství vystavuje řadu zajímavých dokladů o životě a podobě, Velešína v dobách minulých.

Josef Písek, Velešín čp. 100, Dne 20. dubna 2004

Poznámka: Uvítám případnou polemiku k tomuto článku, a to na adrese, kde t.č. bydlím:
K. V. Raise 1080/12, 736 O1 Havířov


Z ČINNOSTI SKAUTSKÉHO STŘEDISKA

Zatímco nejmladší členové našeho střediska dokončovali poslední přípravy na letošní závod vlčat a světlušek, který se konal 17.4. na skautské základně ve Zlaté Koruně (podrobnější informace o závodě naleznete v příštím vydání), dospělí činovníci začali s jarními brigádami na naší základně v Ličově. Po průseku a silných větrech zůstalo na tábořišti mnoho větví i menších stromů, které bylo třeba odklidit.

Brigáda v Ličově (archiv)

První brigádu jsme naplánovali na Velikonoční pondělí. Počasí nám přálo, sluníčko se na nás celý den usmívalo a nám šla práce dobře a rychle od ruky. Za celý den jsme stihli odklidit větve z tábořiště a jeho blízkého okolí a našli jsme si čas i na chvíle odpočinku a zábavy. Opravdu jsme si tento "pracovní" svátek užili a domů jsme přijeli příjemně unaveni.

Sraz na základně ve Zlaté Koruně (archiv)

Skautské středisko


Z PAMĚTÍ PANA M. KŘÍŽKA, DÍL VIII. - NA PILE

Strýček mlynář občas koupil celý vor pro pilu. Vor se připoutal řetězy k levému břehu řeky nad jezem k železným kruhům, asi 20 - 30 cm v průměru, zakovaných do skály těsně nad hladinou vody.

Postupně se jednotlivé díly voru (tabule) odsekaly ve spojích, z houžví připlavily ke stavidlům mlýnské stoky, a pak se jednotlivé klády pouštěly volně po proudu stokou ke mlýnu. Tam, u kolejí, byly zapuštěny do dna stoky dvě hranaté klády spojené kramlemi do tvaru žlabu a opřené šikmo o břeh stoky na pevno. Připlavená kláda se předním koncem zvedla do žlabu, chytila dlouhým řetězem, jehož druhý konec byl na hřídeli vrátku. Vrátek, to byl dřevěný, svislý hřídel o průměru asi 40 cm, vysoký asi 140 cm, uložený v dřevěné konstrukci, upevněné k zemi. Horní část konstrukce, jež měla otvor pro hřídel, dovolovala, aby se hřídelí v jeho otvoru prostrčil dlouhý kůl. O ten se z obou stran opřeli dělníci a pochodem dokola navinovali řetěz na hřídel, a tím vytahovali kládu z vody. Vytažená kláda se pomocí sochorů vyzvedla na vozík na kolejích, odvezla a shodila na místo, kde v zásobě klád proschla, než přišla na řadu k prořezání. Oschlé klády se dopravily vozíkem na kolejích na pilu ke katru. Zde byly jiné železné vozíky na kolejích, jež konec klády pevně sevřely. Přední díl klády se položil na rýhovaný válec, shora přitlačil dalším rýhovaným válcem a oba válce pomalu sunuly kládu do zubů několika listů pil, upevněných na potřebnou vzdálenost od sebe do velkého rámu, a ten se pomalu pohyboval nahoru a dolů. Na druhé straně katru (pily) pomalu vylézala nařezaná prkna či trámy, a tam se jejich začátek zase pevně uchytil do železného vozíku na kolejích. Takto rozřezaná kláda, která celá prošla katrem, se rozpadla na pořezaná prkna, nebo trámy. Pořez se pak odvážel na volné prostranství a srovnával do štosů, nebo se hned vedle katru na cirkulárce ořezávala (sámovala) a zbavovala nerovných okrajů.

Cirkulárka byla kotoučová pila s velkými obrátkami. Prkna se položila na dlouhý vozík, ručním tlakem se přiblížila ke kotouči pily k oříznutí okrajů.

Štosů prken bylo víc a dosahovaly až 3m výše. Na zemi byly silnější, asi metrové polštáře, kolmo na ně se ukládala prkna, která se prokládala tenkými latěmi, aby doschla. Jako kluci jsme rádi vylézali na ty hromady prken, hráli si tam, vyhřívali se na slunci a zvláště sobotní čištění bot se tu odbývalo s přehledem z této výšky na všechny strany.

Pod katrem na pile bylo složité železné soukolí s dubovými zuby. Soukolí převádělo točivý pohyb, vedený sem řemenem z hlavního transmisního hřídele od turbiny na kolmo postavená kola katru v úhlu 90°.

Aby piliny při řezání nepadaly z katru do soukolí, tomu zabraňovala šikmá prkna, jež sváděla piliny do prostoru pod pilou. Nahromaděné piliny kupovali Velešáci za babku pro stlaní dobytku, nebo na topení. Piliny vynášeli po schodech nahoru v opálkách do přistaveného vozu. Často jsme jim jako kluci pomáhali šlapat piliny, aby se jich vešlo na vůz více. A udělali jsme to s klukovskou radostí z pohybu.

Těch pilin pod pilou jsme užili ještě jinak. Kdosi vymyslel zvláštní, jednoduchá plechová válcová kamna na spalování pilin. Do nich se shora vkládaly kotlíky s napěchovanými pilinami. Do válcovitého kotlíku s otvorem dole se položil kus kulatého dřeva, do něho, vodorovného, se posadil ve středu kotlíku další svislý, válcový sloupek. Kolem obou dřev se sypaly do kotlíku a pěchovaly piliny až po povrch. Z napěchovaného kotlíku se pak oba kůly vykroucením vyndaly. V pilinách v kotlíku zůstal otvor. Kotlík se posadil do plechových kamen válcového tvaru.

Stačilo pak do otvoru dole zastrčit kus zmačkaných novin, zapálit jej. Kamínka vydržela dlouho hořet a vydávat příjemné teplo.

Kotlíky jsme přenášeli z prostoru pod pilou přes strojovnu, podél běžícího řemenu, který přenášel sílu točivou na transmisi. Dieselův motor vypomáhal pouze při nedostatku vody, nepostačující turbině. Otvor ve zdi, kudy jsme pronášeli kotlíky, byl pro řemen postačující, ale pro nás s kotlíky proklatě malý. Museli jsme dávat veliký pozor, aby nás řemen nestrhl mezi kola.

V neděli býval na pile klid, ale vozíky na pile nás nenechaly v klidu. Koleje se od pily mírně svažovaly ke stoce v místě, kde se klády vytahovaly z vody. Odtud dál, na druhou stranu, se zase mírně zvedaly. To byla příležitost. Vozík se od pily roztlačil, honem jsme si na něj naskákali a vyjeli jsme s ním skoro na druhý konec. A zase zpět. Vozík na klády byl jen rám ze čtyř krátkých trámků, uprostřed nic. Tak jsme se vozívali až do omrzení. Často se ale stávalo, že vozík při prudké jízdě ve spojích kolejnic vykolejil. Neobešlo se to bez úrazů, ale klukovská pohotovost se většinou vyhnula nebezpečnému výsledku havárie vozíku, někdy až zázrakem.

Strýček mlynář měl plno starostí s mlýnem a hospodářstvím, a tak pilu pronajal asi na sedm let Nachtmannovi. Ten si od roku 1924 do roku 1931 vydělal milion a koupil si pod Římovem pilu vlastní. Jako Němec však o ni přišel po II. světové válce.

pokračování příště ...


SOKOLSKÝ SLET V HOSPUDCE

Asi v roce 1924 uspořádali v hospůdce - na louce u hospůdky - Sokolský slet obce Velešína. Dcera hospůdkáře Ryneše měla za manžela Antonína Douchu. To byl velký národovec, sokol a sjednal ten slet s tchánem Rynešem. Na posečené louce u hospody se vyměřily a daly značky a sokolové cvičili na podívanou návštěvníků. A majitel - hospůdkář - měl tržbu. Z té slavnosti má Oloušovi pohlednici (viz foto).


PODĚKOVÁNÍ

Děkuji velice paní Mráčkové z Velešína za navrácení ztracené peněženky. Jsem rád, že jsou ještě na světě poctiví lidé, kteří mi ušetřili spoustu času a starostí ohledně vyřizování nových dokladů.

Jaroslav Cajkář, Velešín - Nádraží


REKONSTRUKCE TEPLOVODU - II. ETAPA

Dne 14. dubna 2004 proběhlo předání staveniště II. etapy investiční akce "Rekonstrukce teplovodů Velešín" na Sídlišti.

Předání staveniště se týkalo teplovodní větve "A" - z kotelny EGC 750 k hasičské zbrojnici a k panelovým domům podél silnice E55, teplovodní větve "C"- z kotelny k Základní a Mateřské škole, k panelovým domům a objektu bývalé prodejny Jednoty v Družstevní ulici a k domu s pečovatelskou službou v Krumlovské ulici.

Dále bude dokončena teplovodní větev "B" pro panelové domy č. p. 465-6 a 504-5.

Na uvedeném jednání byl s dodavatelskou firmou D.I.M., s. r. o., České Budějovice dohodnut termín zahájení stavby na 3. 5. 2004 s tím, že dokončení celé akce bude do začátku topného období letošního roku (09/2004). Zemní práce bude provádět firma pana Vlastimila Němce, která zajistí nutné přechody a přejezdy výkopů.

Rekonstrukce teplovodů představuje výměnu stávajících rozvodů za nové, bezkanálové z předizolovaného potrubí, zaručující bezproblémovou dodávku tepla s minimálními ztrátami až do připojených objektů, vybavených domovními předávacími stanicemi tepla. S novým potrubím bude položen telekomunikační kabel pro přenos dat do centrálního dispečinku v kotelně EGC 750.

Napojování více než dvaceti objektů na nové teplovodní rozvody bude prováděno nezbytně nutnou dobu, kdy bude omezená dodávka teplé vody v připojovaných objektech. Na omezení dodávky TUV budou obyvatelé těchto domů včas upozorněni.

Připojením nových teplovodních rozvodů na vytápěné objekty bude dokončena dlouhodobá modernizace tepelného hospodářství města Velešín, provozující dvě plynové kotelny, které dodávají teplo do 824 bytů, Základní a Mateřské školy, hasičské zbrojnice, prodejen Jednoty, kina a objektu firmy Airconfuji, a. s.

Po dokončení modernizace celého tepelného hospodářství bude hodnota investičních nákladů vč. nákladů na inž. činnost jednotlivých akcí téměř 37 mil. Kč.

Karel Krejčí
Správa majetku města Velešín, s. r. o.


VZPOMÍNKA

Paní Ludmila Kořenská, Sídliště 462, zemřela 22. 3. 2004 ve věku 81 let.


NĚCO MÁLO KE SVOZOVÝM DNŮM

Jako již tradičně, proběhly o dvou dubnových sobotách dva svozové dny.

Množství odvezeného odpadu se dozvíte až v příštím čísle. Dnes chci pouze poukázat na několik nešvarů, které se opakují s neúprosnou pravidelností.

Sídliště v Družstevní ulici, foto: J. Růžička

Opět se našlo mnoho těch, kteří nerozlišují "železo a papír" od směsného a nebezpečného odpadu. První svozový den, byl určen právě pro tento druh odpadu. Naopak při druhém dnu se na sběrných místech objevila spousta železa. Možná si někdo myslí, že na složení odpadu nezáleží, ale opak je pravdou. Za každou tunu odpadu, který se musí uložit na skládku nebo ekologicky likvidovat, platí město nemalou částku. Proto je nutné odpad separovat a to co jde využít jako druhotnou surovinu, neukládat na skládku. Svozové dny slouží občanům Velešína a přilehlých obcí k tomu, aby se mohli zbavit odpadu, který se jim v průběhu roku doma nahromadí. Nejsou určeny pro likvidaci odpadu, vznikajícího z podnikatelské činnosti. Tyto případy se začínají také objevovat a do budoucna budou řešeny. Neukázněnost při separování odpadu přidělává nemalé starosti naší "rychlé rotě" a likvidace zbytků po svozu platíme z našich společných peněz z městského rozpočtu.

Sídliště u prodejny, foto: J. Růžička

Informace, kdy-jak-co, jsou vždy dostatečně dopředu zveřejněny. Prosím proto všechny. Při příštím svozu se zamyslete nad tím, kdy a jaký odpad připravíte k odvozu. Věřím tomu, že pro všechny je tato možnost vítaná a ušetří každému dost starostí. Nepřidělávejte proto zbytečné starosti jiným. Na závěr chci ještě upozornit na možnost dávání sběrového papíru do naší školy. Žáci papír shromažďují a prodávají do sběru. Utržené prostředky potom využívají pro svou činnost. Informace vám určitě podají jak děti, tak i pracovníci školy. Děkuji všem, kteří se na jarním svozu odpadu podíleli a pomohli tak ulehčit našemu městu od nežádoucí zátěže.

za komisi Životního prostředí - Jirka Růžička


A JEŠTĚ NĚCO O "PRODLOUŽENÉ"

Prodloužená proběhla v pátek 23. dubna v sále U Zlaté podkovy. Sál byl téměř plný, protože maminky, babičky (většina tatínků a dokonce někteří dědečkové) chtěli vidět, co už účastníci kurzu umí. A je to už 13 tanců, velice různorodých od klasických až k těm nejmodernějším. Konečně právě rodiče si velice rádi zatancovali Mazurku, ale i Discopolku nebo country tanec Zuzana. Velice jsme se nasmáli při jednotlivých soutěžích, kdy páry musely udržet mezi sebou jablko. Ale úplně největší ohlas měla soutěž, kdy páry tančily na rozložených novinách a nikdo nesměl přešlápnout. A páry vypadávaly a noviny se stále překládaly na menší, až to byly úplně malé obdélníky. A to si představte, když má takový mladík nohu č. 43 a ještě se k němu musí vejít nožky partnerky. Všichni nakonec tancovali bosí a všichni se skvěle bavili. Samozřejmě výherci dostali sladkou odměnu. Myslím si, že se to všem líbilo a už se všichni těšíme na Věneček. Prodej vstupenek bude zahájen 21. května na lekci. Vstupné bude 80,- Kč.

Tanec na novinách, foto: H. Růžičková

UPOZORNĚNÍ - ZMĚNY V TANEČNÍCH
Chtěla bych upozornit všechny, kteří chodí do tanečních, na několik změn. Už víte, že budeme muset vynechat 2 kurzy, protože manželé Máčovi se účastní Mistrovství republiky a dále soustředění, které nemohou vynechat. Proto vám píši termíny následujících kurzů i Věnečku: 7.5. lekce bude, 14.5. vynecháme, 21.5. lekce bude, 28.5. - Věneček Vše se tedy posouvá o 14 dní. Závěrečný věneček bude s živou hudbou a bude zde fotograf, u kterého si budete moci nechat udělat fotografie dle přání. Tak pozvěte příbuzné a kamarády. Předprodej vstupenek bude zahájen na lekci 28.5. 2004. Vstupenka bude stát 80,- Kč.

Hana Růžičková, KIC


ORIENTÁLNÍ TANEČNICE VE VELEŠÍNĚ

V sobotu 17. dubna předvedly tanečnice z českobudějovického studia orientálních tanců FARHA, taneční show v orientálním stylu v sále Kina ve Velešíně. Celá show trvala téměř dvě hodiny a viděli jsme různé typy tanců. Od klasických orientálních až po tance cikánské. Cikánky byly totiž zpočátku v Orientě jediné ženy, které směly tančit na veřejnosti při různých společenských i rodinných událostech.

Bylo na co se dívat, foto: H. Růžičková

Celý večer byla prostě "pastva pro oči". Barevné kostýmy, tance se závoji i bez a dokonce tanec se svíčkami, kdy měla tanečnice umístěn podnos se zapálenými svíčkami na hlavě. Toto byl prý typický tanec pro slavnostní ceremoniály v Turecku.

Mnozí z nás mají představu, že orientální tanečnice musí být Twigi, ale není to tak docela pravda. Prý bývaly právě oblíbené ty oplácanější, dokonce se v některých zemích tradovalo, že dobře živená manželka je symbolem mužova bohatství a postavení.

Ty z vás, které chodí do kurzů orientálních tanců ví, že ač pohyby vypadají jednoduše, vůbec jednoduché nejsou. Tento tanec je o izolaci. To znamená, že celé tělo je v klidu a pouze určitá část (např. boky) se pohybuje. Ale když se to naučíte, tak to vypadá krásně a navíc je to velice zdravé. Přestanou vás bolet záda a naučíte se pořádně stát a nezatěžovat zbytečně určité části těla. Naše lektorky nám velice rády předvádějí zlozvyky, které má většina z nás tak zafixované, že je už vůbec nevnímáme.

Bylo na co se dívat, foto: H. Růžičková

Zdálo by se, že orientální tanec bude zajímavá podívaná i pro pány, ale podle návštěvníků show tomu tak nebylo. Byly tady převážně ženy a dívky různého věku. Možná je to pro nás stále ještě velice cizí kultura, které nerozumíme a o které toho mnoho nevíme. Takže pánové, ale i dámy, nevíte, o co jste přišli! Třeba bude ještě nějaké "příště", až účastnice současných kurzů budou už něco umět a budou schopné a ochotné vystoupit před diváky.

Hana Růžičková - KIC


JE VAŠE DÍTĚ PŘIPRAVENO NA ŠKOLU ?

Společenské předpoklady

Fyzické předpoklady

Psychické předpoklady

Předpoklad dobré spolupráce rodiny a školy

Mgr. Božena Dvořáková ředitelka školy


KDE BYCH CHTĚLA ŽÍT, KDYBYCH MOHLA KDEKOLIV ?

Jako malé děti jsme měli všichni mnoho snů. Některé byly uskutečnitelné, jiné zase bláznivé a neuskutečnitelné. Všichni jsme chtěli žít na Marsu, na zámku jako princezny nebo v úplně jiném světě. Naše fantazie neměla hranic.

Potom jsme pomalu zestárli do dvanáctého roku svého života a začali jsme snít o vilách s bazény a o rodinných domech pokrytých břečťanem. Někteří z nás chtěli žít třeba u moře na pláži. Fantazie jsme měli stále dostatek, ale už byla reálnější.

Dnes je většině z nás 15 let a každý to vidí úplně jinak. Někteří stále žijí ve své fantazii, jiní pohlížejí na situaci pragmaticky. Mají přesně stanovené cíle a vědí, jak budou jednou chtít žít. Někteří se uchýlí do panelových domů, do malých bytečků, jiní do rodinných domků. Kdo ví, co nám osud namíchá za lektvar. Třeba z nás budou jednou bezdomovci bez rodin a bez jakéhokoliv zázemí.

Já osobně bych chtěla žít v rodinném domku na kraji města, kde bych měla blízko k zaměstnání a na druhou stranu k přírodě. Samozřejmě mi to vůbec nemusí vyjít, protože jak už jsem zmínila, osud nám to vždy zamotá a velice málo lidem to vyjde přesně tak, jak plánují.

Musíme se ale zamyslet a uvědomit si, že vlastně nezáleží na tom, zda žijeme v panelovém domě nebo ve vile, ale na tom, s kým tam žijeme. A pokud jsme obklopeni milující rodinou, považujeme za domov i ten nejmenší byteček.

Tereza Škrlantová 9.C ZŠ Velešín


DĚVČATA ZE ZŠ POSTUPUJÍ DO CELOREPUBLIKOVÉHO FINÁLE
V ORION FLORBAL CUPU !!!

5. 4. 2004 se uskutečnilo krajské kolo ve florbale chlapců i dívek 4.-5. tříd v krásné sportovní hale v Týně nad Vltavou.

Družstva chlapců ze sedmi okresů byla rozdělena do dvou skupin, kde se hrálo systemém "každý s každým" s postupem do závěrečných bojů o 1. - 3. místo.

Naši hoši si vedli statečně a dostali se až do hry o třetí místo, kde ztroskotali na samostatných závěrečných nájezdech na brankáře a obsadili tak celkové 4. místo.

Děvčata hrála ve skupině čtyř družstev z celého kraje a po skvělých výkonech vybojovala 1. místo a postupují tak do celorepublikového finále!

Všem - chlapcům i děvčatům - náleží pochvala za vynikající výkony v krajském kole a za skvělé povzbuzování se navzájem při zápasech.

Držíme palce děvčatům do velkého finále, které se uskuteční začátkem května v Praze !

Mgr. Jana Hrušková


KONEC HOKEJOVÉ SEZÓNY HC VELEŠÍN ROČNÍKU 2003 - 2004

Po dlouhé sezóně, která trvala od září až do března odehrálo mužstvo HC Velešín 13 mistrovských utkání okresního přeboru sdruženého z mužstev okresů Český Krumlov, České Budějovice a Prachatice.

Přesto, že jsme si o základní části zajistili svými výkony účast ve finálové skupině, odehráli jsme nakonec na žádost klubu po dohodě s hráči skupinu "B". Tuto skupinu jsme vyhráli.

Skupina A
1. Slavoj CK B, 2. Sharks ČK, 3. Hluboká C, 4. Aspera ČB, 5. Cheyennes, 6. So Petříkov, 7. Sp. Kaplice

Skupina B
1. Velešín, 2. Hluboká B, 3. Slavoj ČK dor, 4. HoDo ČB, 5. Netolice, 6. Jeremys ČB, 7. B-Praktik-Přísečná

Po problémech s vleklou sezónou provázenou nedostatkem tréninkových ledů a nepravidelnou docházkou hráčů je toto umístění velkým úspěchem. Do bojů o body zasáhlo postupně 19 hráčů (Taraba V., Bednář J., Bartizal J. st., Goldfinger Z., Schwarz M., Mikeš F., Vondrka J., Chrt F., Bartizal J. ml., Schwarz O., Crkva R., Peterka J., Šrámek J., Sumerauer J., Novák P., Havel D., Vondrková M., Adamčík R., Kejšar J.). Nejlepším hráčem byl vyhlášen M. Schwarz s 29 body v kanadském bodování.

Nakonec děkujeme touto cestou městu Velešín za finanční podporu a všem, kteří přispěli k zdárnému průběhu hokejové sezóny HC Velešín.

za HC Velešín: Jan Bednář


RYBÁŘI

Dne 29. 5. 2004 (sobota, 7:00 - 13:00) se koná v rámci Dětského dne "soutěž rybolovu" na rybníku "Nádražák".

Bližší informace na tel. 607 853 245


KINO VELEŠÍN

PROGRAM KINA VELEŠÍN NA MĚSÍC KVĚTEN

Připravujeme na červen :
Nesnesitelná krutost, KILL BILL 2, Poslední Samuraj, Rekonstrukce, Král zlodějů, Náhradní díly, Hledá se Nemo, Porota, Cokoliv, Vítejte v džungli

A ještě upozornění ! Na četná přání je objednán film "Umučení Krista" na 31. srpna 2004.


CO JE NOVÉHO V ČESKÉ SPOŘITELNĚ VE VELEŠÍNĚ?

Česká spořitelna mění od 1. května 2004 otevírací dobu na pobočce ve Velešíně. Zeptali jsme se proto manažera pobočky ve Velešíně pana Roberta Bindera, co vedlo Českou spořitelnu ke změně otevírací doby.

Ke změně otevírací doby jsme přistoupili po detailní analýze návštěv klientů a průzkumu. Naším cílem je, aby klienti byli kvalitně obslouženi. Touto změnou chceme zajistit maximální obsazení pobočky po celou otevírací dobu stejnými pracovníky, kteří budou nejlépe znát finanční potřeby konkrétních klientů.

Co si tedy počnou klienti, kteří se nemohou dostat na pobočku po dobu jejího otevření?

Jsme si vědomi toho, že otevírací doba nikdy nebude vyhovovat požadavkům všech klientů. Proto jsme připraveni poskytnout klientům řešení jak obsluhovat účet i v době, kdy je pobočka uzavřena.

Ano, mluvíte o elektronickém bankovnictví. Vím, že spořitelna nabízí širokou škálu produktů tohoto druhu, ale není to stále pro klienty spíše okrajová záležitost?

S takovým názorem nemohu souhlasit. S telefonem, který dnes vlastní snad každá domácnost, máte možnost 24 hodin denně, 7 dní v týdnu zadávat své požadavky osobnímu telefonnímu bankéři či prostřednictvím tónové volby, podle rozhodnutí klienta. Vedle toho samozřejmě nabízíme další formy obsluhy svého účtu: platebními kartami, mobilními telefony pomocí GSM bankovnictví, přes Internet, firemní klientela může využívat moderní homebanking. Všechny tyto formy včetně telefonního bankovnictví Vám nejen šetří čas při řešení základních bankovních operací, ale i Vaši peněženku, jelikož všechny operace provedené jejich prostřednictvím jsou téměř o polovinu levnější než provedené na přepážce. O tom, jakou oblibu si získaly tyto služby mezi našimi klienty svědčí skutečnost, že již téměř 500 000 klientů České spořitelny používá nějakou z forem přímého bankovnictví. Další z možností je využití bankomatu, který lze využít po dobu 24 hodin denně sedm dní v týdnu.

A nemůže se nakonec stát, až všichni budou komunikovat jen telefony a počítači, že Vaše pobočky úplně uzavřete?

To určitě ne, vždyť některé bankovní služby přes tyto alternativní distribuční kanály nelze poskytnout. Naopak, využitím přímého bankovnictví pro provádění základních transakcí vznikne na pobočkách více prostoru pro individuální jednání, pro poradenství v oblasti investic, půjček či pojištění.

Osobní kontakt s klienty bude pro nás stále nejdůležitější. Jen tak můžeme zjistit, s jakými požadavky klient do pobočky přichází a co od České spořitelny očekává.

Děkujeme za rozhovor.

Nová otevírací doba:
Pondělí9.00-12.3013.30-17.00
Úterý9.00-12.30 
Středa9.00-12.3013.30-17.00
Čtvrtekzavřeno 
Pátek9.00-12.30 


© Sdružení k vytvoření financování a správě informačního systému regionu Český Krumlov, 2001
Počet přístupů na tuto stránku od 27. dubna 2000 : TOPlist 0