ARCHIV 2003 1 2 3 4 5 6 7+8 9 10 11 12

Znak VelešínaVelešínský
     ZPRAVODAJ


Květen
 2003


OZNÁMENÍ O PROVÁDĚNÍ REFERENDA O PŘISTOUPENÍ ČESKÉ REPUBLIKY K EVROPSKÉ UNII

Prezident republiky vyhlásil zákonem č. 114/2003 Sb. provádění referenda o přistoupení České republiky k Evropské unii. Referendum se koná ve dvou dnech 13. a 14. 6. 2003 a hlasování ve Velešíně proběhne ve třech okrskových komisích.

Otázka pro referendum zní:
„Souhlasíte s tím, aby se Česká republika stala podle smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii členským státem Evropské unie?"

Odpověď na otázku: ANO, NE - se označí křížkem v příslušném rámečku. Občan, který nebude moci hlasovat v okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán, může požádat o vydání hlasovacího průkazu, a to u MěÚ ve Velešíně osobně do 11. 6. 2003 nebo písemným podáním opatřeným úředně ověřeným podpisem, doručeným nejpozději do 4. 6. 2003. Hlasovací průkaz opravňuje k hlasování ve dnech konání referenda v jakémkoliv okrsku na území ČR.

Od 23. 5. 2003 bude na Městském úřadu připravena k nahlédnutí Smlouva o přistoupení České republiky k Evropské unii v plném znění.

Mgr. Josef Klíma
starosta


SETKÁNÍ S PODNIKATELI VELEŠÍNA

Dne 23. dubna v podvečer se uskutečnilo první setkání vedení města s podnikateli.

Společné posezení se konalo v sále U zlaté podkovy na náměstí. Účast byla dle očekávání hojná. Cílem bylo seznámení podnikatelské veřejnosti se záměry radnice v průběhu volebního období a z toho vyplývajících možností pro místní firmy. Úvodní slovo pronesl starosta Mgr. Josef Klíma. Jako host zde vystoupila také Mgr. Zdeňka Doležalová - ředitelka Oblastní kanceláře Jihočeské hospodářské komory a Jana Tomajková - vedoucí obchodního místa GE-Capital Bank ve Velešíně. Hlavní část večera se ale odehrála v příjemné a neformální atmosféře, kdy si jednotliví účastníci u chutného občerstvení, které sponzorsky zajistily níže uvedené firmy, popovídali s vedením města i mezi sebou navzájem o věcech, které je zajímají.

Setkání s podnikateli Velešína, foto: B. Havlíček

Účastníci se mohli vyplněním anketního lístku přihlásit do připravované databáze (portfolia) firem, aby mohli být oslovováni při různých výběrových a poptávkových řízeních, které město vyhlašuje pro zajištění investičních akcí, údržbě a opravách městského majetku.

Tato beseda a posezení bylo, nejen dle mého mínění, přínosné pro všechny zúčastněné a rozhodně nebylo poslední. V podobném duchu bude vhodné pokračovat v setkávání i s dalšími profesními a zájmovými organizacemi v našem městě.

Setkání s podnikateli Velešína, foto: B. Havlíček

Poděkování za vydařenou akci patří firmám, které zajistily sál a občerstvení: U zlaté podkovy s.r.o., Foitl v.o.s., Okov s.r.o., Ticháčková-Valentová - Zelenina, Jaroslav Sumerauer, Irena Žáčková - Textil, Karel Stropek, ARTEL Kostečka s.r.o., Bohumil Pelderl, F. Greiner - GRANTA, Jaroslav Bartizal.

Bořivoj Havlíček
podnikatel a radní města


DRAMATICKÝ SOUBOR PŘI ZŠ VELEŠÍN

Ve dnech 11. - 12. dubna 2003 se uskutečnila Jihočeská přehlídka dětských divadelních, loutkářských a recitačních kolektivů Bechyňské JARO. Stejně jako v loňském roce se této přehlídky zúčastnil i náš dramatický kroužek „Velíšek". Pod vedením paní Markéty Ivanové nastudovalo 8 děvčat: Petra Valdaufová (VI.C), Zuzana Švamberková (VI.C), Ivana Táchová (VI.C), Michaela Ivanová (VI.A), Markéta Volfová (V.B), Šárka Havlová (V.A), Marie Ondrášková (IV.C) a Karolína Lhotská (II.B) dramatizaci písničky Dědečkovy hodiny. A stejně jako v loňském roce obdržel „Velíšek" diplom „jako jeden nejlepší ze všech nejlepších souborů" této přehlídky. Tak jim k loňskému keramickému draku „Velíšek" přibyl další krásný maskot souboru - žabák „Velda".

Tímto souboru blahopřejeme a děkujeme paní Ivanové za její obětavou práci.

Mgr. Jana Štěpánková
zást. řed. Školy


VYHLÁŠENÍ NEJLEPŠÍHO SPORTOVCE VELEŠÍNA ZA ROK 2002

Tato akce proběhla 3. dubna 2003 ve velešínském kinosále. Protože to bylo něco úplně nového, byli jsme všichni zvědaví, jak to dopadne. A výsledek předčil všechna očekávání.

Byla to show, kterou Velešín ještě asi nezažil. Díky nesmírné píli pořadatelů, což byla Sportovní komise MěÚ Velešín a podpoře ze strany představitelů města, nabylo toto vyhlášení velkolepých rozměrů. Přispěla k tomu i přítomnost Mgr. Karla Vachty, zástupce hejtmana a Jana Vobra z Českého Krumlova. Hlavní zásluhu na celé organizaci měl Milan Prokeš, vedoucí sportovní komise a Jaroslav Bartizal, vedoucí kulturní komise. Poprosil o spolupráci svého kamaráda, velešínského rodáka Václava Broma, který se ochotně ujal celé organizace. A na jeho práci byla vidět zkušenost a cit pro věc.

Sportovec roku 2002, foto: B. Havlíček

Z každého sportovního oddílu ve Velešíně bylo nominováno několik kandidátů. Celkově se jednalo o deset sportovních odvětví a z každého vzešel jeden vítěz. S těmi se potom natočil krátký vstup na video, většinou z prostředí tělocvičen, ale i školních tříd a v několika případech i domovů. Bylo zajímavé si poslechnout, jak tvrdý je trenink těchto malých i velkých sportovců, jak brzy musejí někteří z nich vstávat, co nejraději jí a jak celkově ovlivňuje sport jejich život. Došlo i na poděkování trenérům a rodičům, na kterých bylo znát velké dojetí. Ti přece nejlépe ví, co obnáší podpora takovéhoto dítka a že to kromě radosti přináší i řadu problémů. Zvláštní pozornost byla věnována vyhlášení ocenění za záchranu života, které dostal Pavel Ťupa. Vyhlašování bylo prokládáno vtipným konferováním V. Broma a věřte, že to neměl v mnoha případech jednoduché. Asi všichni, kteří se postavili na podium a světlo svítilo pouze na ně, téměř ztratili řeč. Zkrátka se lépe cítí v tělocvičně nebo při šlapání na kole do kopce.

Mezi vyhlášením jednotlivých sportovců zpívala a tančila hudební skupina AXA. Dále vystoupili členové oddílu TAEKWON - DO a děvčata z oddílu AEROBICU pod vedením A. Prokešové. Zvláštností byly i živé famfáry, které zajistili hudebníci z Českého Krumlova. I jim patří velké poděkování, protože famfáry zazněly za tento večer mnohokrát.

Sportovec roku 2002, foto: B. Havlíček

A nesmíme zapomenout ani na sponzory, kterých bylo celkem patnáct (MARWEI s.r.o., SPAR Prouza, TRIO Velešín s.r.o., Jihostroj a.s., NAVEL s.r.o., OKOV s.r.o., VEEL s.r.o., Golem o.s., Květiny Jana a Pavel Šíhovcovi, RELAX BOWLING bar, FOITL řeznictví, Stavební prodej Velešín a.s., ARTEL Kostečka s.r.o., Bartizal Jaroslav, Kámen a písek ČK) a všichni se snažili přispět svými cenami pro vyhodnocené sportovce co nejlépe.

V neposlední řadě bych se ráda zmínila o publiku. Bylo prostě perfektní. Byli zde kamárádi nominovaných, rodiče, příbuzní, trenéři a ředitelka Základní školy Mgr. Božena Dvořáková. Ozýval se mohutný potlesk a pískání a myslím si, že pro všechny přítomné to byl silný zážitek, který bude motivovat v příštím roce sportovce i pořadatele. Celý večer zakončil starosta Velešína Mgr. Josef Klíma, který poděkoval všem sportovcům, ale hlavně jejich trenérům a organizátorům, protože právě ti dělají ve svém volném čase pro naše děti nejvíce a neptají se, co za to. Největší odměnou je jim úspěch jejich svěřenců. Všichni jim přejeme hodně trpělivosti a sportovních úspěchů v roce 2003.

Hana Růžičková


NEJLEPŠÍ SPORTOVEC VELEŠÍNA 2002

3. dubna 2003 se v místním kinosále uskutečnil nultý ročník akce Nejlepší sportovec Velešína.

Sportovní komise vybrala ze všech nominovaných sportovců následujících deset. Bez udání pořadí: šipky - Václav Havel, fotbal - Markéta Polívková, atletika - Jaroslav Moravec, Vladimíra Mikešová, cyklo - Adam Pečl, Jan Šimek, kulturistika - Bohumil Ticháček, aerobik - Martina Lustová, taekwon-do - Marcela Klimešová, Milan Prokeš jun. + cena fair play: hokejbal - Pavel Ťupa. Všem vyhlášeným gratulujeme a doufáme, že pro ostatní sportovce se tato akce stane motivací do dalšího tréninku.

Sportovec roku 2002, foto: B. Havlíček

Velký dík patří panu Václavu Bromovi ml., který večerem provázel, a který s panem Prokešem a panem Bartizalem sestavil program celého večera. A program byl, podle mého názoru, opravdu pestrý. Poděkování patří i všem ostatním, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na přípravách celé akce.

Hříchem by bylo, kdybych opomněla uvést firmy, které poskytly sponzorské dary pro sportovce nebo se jinak podíleli na akci: MARWEI s.r.o., SPAR Prouza, TRIO Velešín s.r.o., JIHOSTROJ a.s., NAVEL s.r.o., OKOV s.r.o., VEEL, s.r.o., Golem o.s., Květiny Jana a Pavel Šíhovcovi, RELAX BOWLING bar, FOITL řeznictví, STAVEBNÍ PRODEJ Velešín a.s., ARTEL Kostečka s.r.o., Bartizal Jaroslav, KÁMEN a PÍSEK ČK.

Je nám jasné, že se objevili různé chyby a nedostatky, ale doufáme, že celkově se akce líbila, a že příští ročníky budou lepší a lepší.

Mgr. Hana Ondřichová


DEN ZEMĚ 2003

Ve Velešíně stálo opět po delší době teepee (týpí) k oslavám Dne Země. V uplynulých letech se členové velešínského kmene Otyókwa z Ligy lesní moudrosti věnovali především pracem na podporu ochrany přírody, a ani letos se jim nevyhýbali. Vysadili jsme 50 jehličnanů, 15 vzrostlých listnáčů, uklízeli jsme veřejná prostranství, opravovali poničené kotvení vysazených stromků, provedli nejnutnější úpravy na tvořících se korunách aleje lip u vlakové zastávky a opravili některá jejich poničená kotvení. Krom toho nás napadlo ukázat ostatním něco z naší činnosti a část z toho připravit formou her pro ostatní.

Akce Den země 2003 ve Velešíně, foto: J. Růžička

Proto jsme se 19. dubna sešli ve 13 hodin v areálu mateřské školy. V týpí mohli návštěvníci zhlédnout ukázku indiánských výrobků a rovněž rozdělávání ohně pomocí tření dřev. Pro děti byla připravena řada stanovišť, kde mohly prokázat svou šikovnost, vnímavost, zdatnost, fantazii i trpělivost. Snad největšímu zájmu malých návštěvníků se těšila lanovka. Tady bylo stále plno.

Akce Den země 2003 ve Velešíně, foto: J. Růžička

Bohužel přišlo asi jen 30 dětí, především těch malých. Možná právě proto, že se akce konala u mateřské školy a řada rodičů (snad i větších dětí) si myslela, že to bude odpoledne plné her jen pro ty nejmenší. Chyba! Na své si přišla jistě i hrstka těch, kteří již dávno nenavštěvují mateřskou školu.

Akce Den země 2003 ve Velešíně, foto: J. Růžička

Celkem malá návštěvnost byla možná způsobena nepříznivým, chladným počasím, ale možná také leností a pohodlností dětí.

Kmen OTYÓKWA


DEN ZEMĚ

I studenti ISŠ a Učiliště Velešín se zúčastnili oslav Dne Země úklidem okolí školy. Příjezdové cestě ke škole jsme „ulehčili" o tři plné pytle odpadu všeho druhu. My všichni, kteří jsme se akce zúčastnili, jsme rádi, že jsme se podíleli na úklidu města a tím jsme alespoň trochu přispěli ke zlepšení životního prostředí.

Akce Den země 2003 ve Velešíně, foto: J. Růžička

Na fotografii je zachycena třída mechanik - seřizovač, první ročník.

Ing. Božena Šrámková


REAKCE ČTENÁŘŮ NA TÉMA - DÁLNICE

Chtěla bych se připojit k článku paní H. Růžičkové (která v dubnovém zpravodaji velice výstižně popsala pocity řidiče, odbočujícího z hlavní silnice ve směru od Holkova do Velešína), i s mými obavami, pramenícími z pocitu bezmocnosti, když máte navíc v autě na zadních sedadlech děti! Nějaký rozjetý pirát silnic nezaregistruje včas, že chcete odbočit, a kam narazí nejdříve?

A jsme u jádra pudla. Všichni rádi řekneme: "Dálnice? Ano!!!", ale ta bude vybudována v horizontu deseti let. Proto podepišme petici na její urychlenou výstavbu, ale zároveň bychom měli přemýšlet, co můžeme udělat pro větší bezpečnost "Velešíňáků" my sami, tady, v co nejkratší době.

Proč by měli řidiči na E 55 zpomalovat, či být obezřetnější, když ani neví, že se tu nějaké město nachází? Každé město, které je hrdé na to, že je městem, to svému okolí dá najevo erbovním znakem s příslušným vítáním. Učiňme totéž a dejme takové značení na dvě nebezpečné křižovatky (ve směru od Č. Budějovic a u "Benzinky" ve směru od Kaplice), neboť tyto úseky jsou současně vstupními branami. Náš krásný erb na těchto místech jistě přispěje k popularitě města i ke zvýšení bezpečnosti odbočujících řidičů.

D. Javoříková
 

Dobrá myšlenka vedla k iniciování petice pro neodkladné vybudování rychlostní komunikace z Č. Budějovic k Dolnímu Dvořišti. Vždyť všichni, kteří tímto úsekem cestujeme, víme o velkém riziku nehody v důsledku nedodržování předepsané rychlosti, nesprávného předjíždění, nepozornosti atd.

Než ale bude nová rychlostní komunikace vybudována, snad by nebylo od věci připomenout, že cca 20% kamionů, které po stávající silnici jezdí, by mohlo být přepravováno po železnici. České dráhy tuto službu již v minulosti zajišťovaly, a to z Nemanic u Českých Budějovic až k rakousko - italským hranicím. Pokud by se tato přeprava po železnici iniciovala stejně razantně jako rychlostní komunikace, mohli by již zanedlouho obyvatelé Netřebic, a stejně tak Kaplice - nádraží být ušetřeni zvýšeného provozu, ale i my všichni bychom byli ušetřeni výfukových zplodin z projíždějících kamionů.

Nakonec si dovolím položit otázku: Co nás bude nová rychlostní komunikace stát? Jistě, lidský život je nejcennější. Ale když se z finančních důvodů ruší školky, školy, zdravotnická zařízení..., nebudou peníze, vydané nejen na samotné vybudování komunikace, ale i na její následnou údržbu, chybět právě dětem, školám, nemocným?

A. Hovorková
 

Dálnice ano, či ne!!
Z článku p. Růžičkové jsem vyčetl bohužel jen to, že existují naprosto nezodpovědní řidiči, což nová dálnice nenapraví! Nebýt těchto řidičů, klesla by úmrtnost na komunikacích mnohem více, než stavbou nákladných komunikací, které by řešily jen mizivé procento těchto problémů, nehledě na to, že tento stát není schopen opravit komunikace stávající. Navíc mi není jasné, jak si pisatelka článku představuje, že na dálnici může být více nepozorná, než na obyčejné vozovce. To je jen další názor dobrovolného dárce orgánů!

Z mého hlediska by byla smysluplná a finančně odůvodnitelná injekce do výroby (inteligentních) vozidel, která by řidiči nedovolovala porušovat dopravní předpisy. To by byly další zachráněné životy!

Navíc se mi jeví jako velmi nešťastné řešení petičního výboru, který v podstatě nechce nic jiného, než vyvlastnit ve svůj prospěch (dálnici) majetky těch, kteří je mají, což je zásahem do práv těchto občanů, jen proto, že někdo chce něco jiného, a to bez sebemenších zásluh! Tito lidé mají totiž ve svém majetku více, než jen finanční stránku, ale i značnou část svého života, o který by byli tito lidé oloupeni.

Asi nejhorší na tom je, že nikoho ani v nejmenším nezajímá, že dojde k slušnému úbytku půdy a dalšímu poškození v blízkosti takovéto komunikace! Už dnes se přitom ví, jaké budeme mít s půdou těžké problémy, které vznikají její devastací!!! A nebo až přijde čas, dají tito rodiče svým dětem na talíř kus asfaltu? Zdá se vám to přehnané? Prosím, nezavírejte oči, jde o budoucnost nás všech, proto si myslím, že nemusíme platit všichni za nedisciplinovanost mnohých řidičů!!!

S pozdravem všem R. K.


AKCE KE DNI OSVOBOZENÍ

Den osvobození
8. května 2003 se uskuteční pietní akt u příležitosti Dne osvobození. Připomenutí výročí a zároveň vzpomínka na oběti obou světových válek začne 8. května v 9:00 hodin u pomníku obětem I. a II. světové války na náměstí J.V. Kamarýta. Poté bude položen věnec i u pomníku obětem transportu smrti na velešínském hřbitově.

Město Velešín zve všechny občany.

Starosta J. Klíma

 

KDU - ČSL oznamuje :
8. května 2003 v 8 hodin ráno se koná v místním kostele mše za všechny oběti obou světových válek.
V neděli 11. května od 14 hodin bude již tradiční oslava Dne matek, tentokrát v novém kině. Vystoupí žáci všech místních škol.

Na obě akce srdečně zveme za MěO KDU - ČSL.

Karel Rada

 

Informace
V pátek 9.5.2003 se od 15 hodin uskuteční v rámci oslav osvobození Československa Sovětskou armádou a armádami protifašistické koalice vzpomínkové shromáždění u památníku na náměstí ve Velešíně. Po uctění památky padlých je zajištěn odjezd autobusem k památníku v Netřebicích, kde se uskuteční za účasti občanů, představitelů samosprávy, společenských, politických organizací a sdružení hlavní vzpomínkový akt. Zveme občany Velešína.

Jménem organizátorů
Jan Majer


DĚTI BUDOU ZÁVODIT V RYBOLOVU

Dne 31.5.2003 se budou konat na rybníku "Nádražák" v rámci Dětského dne závody v rybolovu. Každý zájemce musí mít vlastní rybářské vybavení a nesmí být starší 15ti let. Zúčastnit se mohou pouze přihlášení závodníci.

Zájemci se mohou přihlásit každé úterý od 15:00 do 16:00 hod. v zasedací místosti MěU Velešín, nebo na telefonu 607 853 245 u p. Neubauera.


LYŽAŘSKÝ KURZ ŽÁKŮ VII.A,B V ROCE 2003

Lyžařský kurz se uskutečnil v Peci pod Sněžkou na horské chatě „A-A" v termínu od 22.3. do 28.3.2003. Kurzu se zúčastnilo 32 žáků ze VII.A a VII.B třídy.

Výcvik žáků zajišťovali učitelé pan J. Kopřiva, pan učitel Z. Koukal a paní učitelka J. Hrušková (také jako zdravotnice).

Všichni žáci zdárně zvládli základní techniky sjezdového lyžování i závěrečný závod ve slalomu. Ze zdravotního hlediska se nic závažného nepřihodilo.

A jak lyžařský výcvik probíhal?

První den, v sobotu po ubytování, jsme všichni vyrazili před chatu na poslední zbytky sněhu, abychom předvedli to, co umíme na lyžích. Byli jsme pak rozděleni do tří družstev podle lyžařských schopností a dovedností. Druhé a třetí družstvo se seznamovalo s úplnými začátky lyžování, protože téměř všichni byli poprvé na lyžích. Byly to perné dvě hodiny plné pádů a slz, ale každý se snažil „trumfnout" svého kamaráda. První družstvo nemělo s pády a s lyžováním vůbec žádné problémy.

Druhý den, v neděli, jsme se všichni přesunuli na protější svah, kde bylo dostatek sněhu a hlavně - lyžařský vlek. Toho hned využilo 1. družstvo. Ostatní ještě dopoledne „šlapali" kopec a učili se oblouky, ale odpoledne se již někteří odvážili zvládnout jízdu na vleku. Ti, kteří to bravurně zvládli, byli vybráni na další den na „velké" sjezdovky.

Třetí - šestý den se vydávalo 1. a 2. družstvo pěšky s lyžemi a botami na zádech na závodní sjezdovky: Labuť, Zahrádky, Smrk a Klondajk, kde se žáci zdokonalovali ve sjezdové technice lyžování. Třetí družstvo trénovalo na sjezdovce na protilehlém svahu chaty.

Pátý den odpoledne jsme se všichni vypravili na Sněžku, ale lanovka jezdila pouze na Růžovou horu. Na vrchol Sněžky jsme museli pěšky. Na cestu tam i zpět jsme měli pouze 1,5 hodiny, abychom stihli poslední lanovku z Růžové hory. Svižným tempem jsme zvládli výstup za 40 minut. Na Sněžce foukal studený vítr, bylo -1°C a rozhled do okolí byl chvílemi zastřen mraky a lehkým oparem. Udělali jsme společnou fotku a už jsme zase uháněli zpět, jen abychom stihli lanovku. Běželi jsme, někteří „váleli sudy" a za 30 minut jsme byli celí zchvácení u stanice lanovky Růžová hora. Výlet se všem líbil.

Šestý den dopoledne jsme uspořádali závod ve slalomu pro všechna družstva na svahu, kde celý týden cvičilo třetí družstvo. Jela se dvě kola a hodnotili se chlapci a děvčata odděleně.

1. Petrou Jan 1. Homolková Aneta
2. Pečl Adam 2. Čulíková Martina
3. Staněk Martin 3. Šedivá Lucie

Šestý den večer se 20 borců odvážilo na večerní lyžování, dokonce i dvě děvčata z 3. družstva! Všem se lyžovačka při umělém osvětlení velmi líbila, na sjezdovce Labuť bylo poloprázdno - s námi celkem kolem 40ti lyžařů. Letošní lyžařský výcvik se po všech stránkách vydařil, počasí bylo báječné - celý týden svítilo sluníčko, teplota se pohybovala stabilně kolem 10°C, sněhu a zážitků dost...

Jana Hrušková
vedoucí kurzu


SPORTSEZNAMKA

FOTBALOVÝ KLUB FC VELEŠÍN

Kontaktní osoby: Předseda: Dušan Kollár
Jednatel: Karel Krejčí (tel: 602 379 331)
Organizační pracovník: Miroslav Lenčéš
Informace:Nástěnka FC Velešín na samoobsluze Trio u autobusového nádraží
Tréninky: Přípravka: St, Pá 16:00 - trenéři: J. Moravec, J. Šváb
 Žáci: Út, Čt 16:00 - trenéři: V. Švamberk, L. Novák
 Dorostenci: St, Pá 17:00 - trenéři: M. Lančéš, J. Janda
 Muži: Út, Čt 18:00 - trenéři: Brožka, M. Prokeš
 Vše na fotbalovém hřišti FC Velešín

Psát zde o tom, co je to fotbal, by jistě bylo nošením dříví do lesa. Ale co vlastně víme o fotbale ve Velešíně? První oficiální oddíl kopané byl v našem městě založen již v roce 1935. Zpočátku fotbalisté hráli hlavně přátelské zápasy např. proti mužstvu Skřidel, Římova, Zubčic aj. Velešínští se ale vypracovali a v letech 1942 až 1945 fotbalisté postoupili do II. třídy. Dobrá výkonnost družstva se odrážela i v návštěvnosti, když na mistrovské a pohárové zápasy se chodilo dívat a fandit až 1500 diváků.

Zlatým písmem je v análech velešínské kopané zapsán ročník 1984/1985, kdy fotbalisté Velešína pod vedením trenéra M. Prokeše postoupili do krajského přeboru. Tento úspěch byl o to hřejivější, že v roce 1985 oslavil fotbalový oddíl Jihostroje Velešín padesáté výročí svého vzniku. Krajský přebor hráli velešínští nepřetržitě až doku 1990. Samozřejmě, že během svého působení klub několikrát změnil svůj název. Nejprve to byl Sportovní klub Velešín, SK Jikov Velešín, Spartak Velešín, TJ Jihostroj Velešín, a konečně od roku 1993 FC Velešín. Jako v každém sportu i ve fotbale se střídají období úspěšná a neúspěšná, v současné době hraje FC Velešín okresní přebor a pokouší se o návrat do krajských soutěží. Takže držíme palce...

A kolik je vlastně ve Velešíně hráčů tohoto oblíbeného sportu? V roce 2002 bylo v FC Velešín organizováno 105 registrovaných a neregistrovaných fotbalistů následujících družstev: kadeti, přípravka žáků, žáci, dorost a muži. Kromě toho, že v oddíle najde uplatnění plno mládeže, stojí za zmínku i ten fakt, že klub se může pochlubit fotbalovým hřištěm, které bylo vybudováno už v letech 1950 - 1954. V loňském roce se Velešínští zaměřili na rekonstrukci šaten a sociálního zařízení. Klub má ve vlastnictví restauraci „Na hřišti", kterou pronajímá a utržené finanční prostředky (spolu s dotací od města a OFS) používá na činnost a správu celého fotbalového areálu.

O velešínském fotbalu by se jistě dalo psát ještě hodně dlouho. Kdo má zájem si zahrát nebo se jen tak podívat a zafandit, bude jistě vřele přivítán na každém tréninku nebo zápase. Podrobnější rozpis tréninků najdete výše. Takže co ještě dodat? Úspěšnou sezónu, přesnou trefu a plný stadión fanoušků.

Mgr. Hana Ondřichová


Z VELEŠÍNSKÉHO SPORTU

Velešínští teakwondisté na Mistrovství Čech zlatí a stříbrní

Mistrovství Čech se konalo tuto sobotu v Třeboňské hale a to pro všechny věkové kategorie - žáci, junioři, senioři. Zúčastnilo se třináct českých oddílů včetně reprezentantů ověnčených medailemi z mistrovství Evropy (210 závodníků a závodnic). Velešínští měli zastoupení ve všech třech kategoriích, ale s úspěchem moc nepočítali. Do juniorské kategorie byly letos přeřazeni v žácích úspěšní Prokeš jun., Leher a Tácha a pro všechny je to obrovský skok, když musí soutěžit s téměř osmnáctiletými závodníky. Velkou nadějí byl senior Mikeš Zdeněk, který prokazoval v trénincích dobrou formu a taky žák Gondek Michal, ostřílený závodník a člen tréninkového střediska mládeže. Ostatní mohli jen překvapit. Bohužel, těsně před závody onemocněli žáci Linhart a Rolnic a žákovský tým se rozpadl a Velešín se mohl spoléhat pouze na soutěže jednotlivců.

Nakonec odcestoval tým v tomto složení:
žáci: Gondek Michal, Sůva Petr; junioři: Prokeš Milan jun., Leher Miroslav, Tácha Jan, Urbancová Lucie; senioři: Mikeš Zdeněk.

Soutěžilo se ve čtyřech disciplínách: technické sestavy, sportovní boj, speciální techniky a silové přerážení.

TECHNICKÉ SESTAVY: V žákovské kategorii Petr Sůva v prvním kole vyřadil Knapa z Mostu ale druhé již bylo nad jeho síly. Stejně tak pro Michala Gondeka, který hladce přešel přes Aleše Maxu z Prahy ale ve druhém kole vypadl. V juniorské kategorii v prvním kole vypadl Prokeš jun. i Tácha. Lucka Urbancová přešla přes Evu Kusákovou z Prahy, ale ve druhém neuspěla. Neustále se lepšící Miroslav Leher potvrdil formu a zanechal za sebou závodníky Habrycha (Týnec), Doležala (Praha) a Mazance (Č. Budějovice). Nezalekl se finálového zápasu a úspěšně zakončil své tažení zlatou medailí! Zdeněk Mikeš potvrdil roli favorita a přes Čutku (Č. Budějovice), Krystka (Plzeň) se dostal do finále kde jen těsně na body podlehl Svitkovi ze Sonkalu Praha - stříbrná medaile!

Tím byl úspěch Velešínských vyčerpán neboť ve SPORTOVNÍM BOJI se Mikešovi a Gondekovi nedařilo a vypadli v prvním kole. Stejná situace byla ve SPECIÁLNÍCH TECHNIKÁCH, kde na juniorské výšky desek Prokeš Milan nestačil a nebodoval. Na silové přerážení Velešínští junioři nemají ještě natrénováno a Zdeněk Mikeš nenastoupil kvůli zranění. Podtrženo, sečteno, přes chmurné předpovědi se přeci jen ve výpravě zablesklo a Velešínští junioři získali cenné zkušenosti, které se jim budou hodit na červnových republikových závodech.

Tuto sobotu se koná opět v Třeboni republiková soutěž seniorů, které se zúčastní pouze Zdeněk Mikeš. Uvidíme jak se mu bude dařit i při účasti moravských závodníků.


KINO NA KVĚTEN 2003


Warning: mysql_numrows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/localhost/htdocs/ois1g/cz1250/aktual/region/t_velzpr0503.htm on line 566

Připravujeme na červen: Kruté radosti, Quo vadis, Lesní chodci, Kameňák, Sexy ptáci, Pupendo, Čokoláda, Chléb a tulipány, Městečko, Věčný příběh.


KULTURNÍ PROGRAMY NA KVĚTEN 2003

pátek 2. 5. od 8,30 a 10 hodin v kinosále
PARAMISA - RÓMSKÉ PŘÍBĚHY
ZADÁNO PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU
Rómské příběhy autora Pavla Petra Procházky sehrají herci Malého divadla z Č. Budějovic.
vstupné 25 Kč

pondělky a úterky v podvečer v klubovně kina
JAZYKOVÉ KURZY
kurzovné

středa 7.5. od 19 hodin
J. Strauss II: NETOPÝR
Zájezd do Jihočeskéhjo divadla v Českých Budějovicích na oblíbenou operu J. Strausse.
Odjezd autobusu z parkoviště Jihostroje je v 18,15 hodin. Jízdné 20,- Kč zaplatíte v autobusu.
Vstupenky se slevou si můžete vyzvednout na odboru kutury.
Důchodci á 65 Kč, ostatní 104 Kč

neděle 11. 5. od 14 hodin v kinosále
DEN MATEK - pořádá místní KDU-ČSL
Oslava potrvá asi do 15, 3o hodin a vystoupí místní kluby a organizace.

pátek 16. 5. - zájezd do Prahy
"DRACULA" a "GALILEO"
Příjem přihlášek ukončen.

pátek 23. 5. - kinosál
DĚTSKÉ PĚVECKÉ SBORY
CELÝ DEN ZADÁNO PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU
Večer vystoupení pro veřejnost - sledujte plakátování, kde se dozvíte bližší informace.

neděle 25. 5. od 7,30 - zájezd
LÁZNĚ SRN
Oblíbený zájezd na koupání v termálních lázních do německého Bad Füssingu. Hlásit se můžete ihned. Cena zájezdu je různá pro děti a dospělé. Informace na odboru kultury.

sobota 24. 5. - zájezd do Prahy
GALILEO
Od 15 hodin v divadle Kalich v Praze. Přihlášky ještě možné. Odjezd z Marián. náměstí v Č. Budějovicích.
Cena celkem 715 Kč

P ř i p r a v u j e m e  :

neděle 1. června OSLAVA DNE DĚTÍ dopoledne od 10 hodin v kinosále, promítání: Věčný příběh - pohádkový film
sportovní a zábavné odpoledne - hlavním pořadatelem jsou sportovní organizace ve Velešíně
Podrobnosti se dozvíte na plakátech !

ZÁJEZDY NA OTÁČIVÉ HLEDIŠTĚ v Českém Krumlově a v Týně nad Vltavou
včetně dopravy: otáčivé hlediště v Týně nad Vltavou - Divadelní společnost Vltavan

úterý 5. srpna od 21 hodin v Týně
Carlo Goldoni: POPRASK NA LAGUNĚ
Italská komedie v režii Petra Hanuse. Cena zájezdu celkem je 180 Kč. Odjezd autobusu kolem 19. hodiny. Podrobnosti později.

pondělí 25. srpna od 21 hodin v Týně
Tomáš Pěkný: HAVRANE Z KAMENE
Pohádkový příběh pro rodiče s dětmi v režii Zdeňka Duška. Cena zájezdu celkem 140 Kč.
Odjezd autobusu kolem 19. hodiny. Upřesníme.

středa 2. července od 21,30 hodin v Č. Krumlově
Alois Jirásek: LUCERNA
Pohádková hra. Odjezd autobusu asi ve 20,15 hodin. Upřesníme. Cena zájezdu celkem 390 Kč nebo 410 Kč - podle kategorie.

úterý 29. 7. od 21,30 hodin v Č. Krumlově
Harburg/Saidy/Lane: DIVOTVORNÝ HRNEC
Muzikál. Vstupenky za 340 Kč nebo 360 Kč - podle kategorie. Spěchá, proto se hlaste co nejdříve!

Úřední dny jsou: pondělí a středa. Telefon/záznamník/fax: +420 380 331 003

Havlisová Miluše

 


© Sdružení k vytvoření financování a správě informačního systému regionu Český Krumlov, 2001
Počet přístupů na tuto stránku od 27. dubna 2000 : TOPlist 0