ARCHIV 2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Znak VelešínaVelešínský
     ZPRAVODAJ


Květen
 2002


Z 35. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Dne 15. 4. 2002 se uskutečnilo 35. veřejné zasedání ZM.
Projednávané otázky :

1.

 Poděkování bezpříspěvkovým dárcům krve

2.

 ZM vzalo na vědomí informaci o opatřeních pro bezpečnější provoz na silnici E 55 a ukládá místostarostovi, aby jednal o poražení dalších problematických stromů u E 55.

3.

 ZM stanovilo pro schválení odkoupení bývalé prodejny Jednoty u vodárny tyto podmínky :
- zpracování statického posudku stavby
- uspořádání majetkoprávních vztahů k pozemku pod prodejnou
- jednání o ceně a splátkách

4.

 ZM schválilo radou navržené investiční akce na rok 2002 (viz samostatný článek)

5.

 ZM schválilo koupi osobního auta Fabia sedan za 362 140,70 Kč.

6.

 ZM schválilo zprávu o hospodaření města v r. 2001. Uložilo finanč. výboru předložit ZM návrh na opatření k odstranění zjištěných nedostatků.

7.

 ZM schválilo prodej stavební parcely p.č. 6/1 k.ú. Velešín firmě F.T.J. s.r.o. Č. Budějovice - stavební podmínky dle schválených regulativů a kupní podmínky dle zásad stanovených ZM.

8.

 ZM schválilo koupi pracov. vozidla zn. Magma - Aficar s nástavbami za cenu 1,6 mil. Kč.

9.

 ZM schválilo podání změny ÚPSÚ v části Holkov na výstavbu hospodářské nemovitosti na pozemku PK 1013/16 k.ú. Prostřední Svince - Holkov.

10.

 ZM projednalo a rozhodlo, že po dostavbě "Kina" zůstane zachováno začlenění řízení kultury ve městě jako odbor s tím, že bude vypsáno na vedoucího odboru výběrové řízení.

11.

 ZM schválilo výměnu nájemníka obecního bytu s nájemníkem v bytě v Č. Budějovicích.

12.

 ZM rozhodlo nepožádat o vydání oddělitelného majetku z Jihočeského vodárenského svazu (kanalizace a ČOV a vodovodní řady ve městě).

13.

 ZM rozhodlo, že město bude hradit náklady na vybudování částí kanalizačních přípojek od kanalizačního řadu na hranici pozemků k jednotlivým domům v části Velešín - nádraží.


VZÁJEMNÁ INFORMOVANOST JE PROSPĚŠNÁ

Od samého začátku mého působení na radnici ve funkci starosty se pravidelně konají sezení s občany, a to každou první neděli v měsíci od 9 hodin na radnici sezení "dědků" a každou první středu v měsíci od 14 hodin v malém sále restaurace U Zlaté podkovy "babinec". Tato setkání jsou otevřená a přístupná všem občanům Velešína. Je škoda, že se nepodařila podobná spolupráce s mladými občany, když ze strany vedení města tato snaha byla.

Na schůzkách jsou prodiskutovávány problémy města, občanů. Jsem rád, že mohu slyšet různé rady, připomínky i kritiku k práci radnice. Rád slyším i pochvalu k naší práci.

O tom, že setkání jsou prospěšná "oběma stranám", svědčí trvalý zájem o setkávání obou stran a počet zúčastněných. Touto cestou mi dovolte poděkovat všem, kteří mají zájem o věci veřejné, a tím pomáhají našemu městu k tomu, aby se nám zde dařilo postupně vylepšovat životní podmínky. Přeji všem aktivním občanům, aby nám vydržel elán a chuť měnit věci k lepšímu i nadále.

Ing. Valach Josef
starosta města


INFORMACE O NEZAMĚSTNANOSTI K 31. 3. 2002

Úřad práce Č. Krumlov vydal bulletin o nezaměstnanosti v okrese Č. Krumlov k 31. 3. 2002. Z něj přetiskujeme (čísla v závorce jsou k 30. 9. 2001 - pro srovnání vývoje, EČO=ekonomicky činní obyvatelé):

Nezaměstnanost k 31. 3. 2002:
Česká republika - 9,1 % (8,5 %); jihočeský kraj - 6,1% (5,4%)
okres Č. Krumlov - 8,9% (7,7%); okres Č. Budějovice - 4,4% (4,4%)

Podle mikroregionů v okrese Č. Krumlov:
Českokrumlovsko (22 obcí) - 8,3% (7,37%); Kaplicko (15 obcí) - 9,67% (7,81%); Hornoplánsko (3 obce) - 13,64% (10,25%); Vyšebrodsko (6 obcí) - 13,35% (12,8%)

Extrémy v obcích okresu:
Největší nezaměstnanost: Pohorská Ves 45,64% (35,3%) - ze 149 EČO; Malšín 22,81% - z 57 EČO; Světlík - 22,5% (25%) - ze 120 EČO; Boletice 21,83% (20,42%) - ze 142 EČO.

Nejmenší nezaměstnanost: Chlumec 0% - z 21 EČO; Zubčice 3,03% (2,5%) - ze 198 EČO; Nová Ves 3,06% ze 196 EČO; Holubov 4,66% - ze 451 EČO.

Nezaměstnanost ve městech :
Č. Krumlov 7,34% (6,42%) - ze 7 808 EČO; Kaplice 7,81% (6,18%) - z 3 919 EČO; Velešín 5,27% (5,12%) - z 2 127 EČO; Horní Planá 11,66% (9,86%) - z 1 166 EČO; Vyšší Brod 13,35% (11,37%) - z 2 981 EČO.

Přetištěno z bulletinu ÚP Č. Krumlov - bez záruky.

J.V.


INVESTIČNÍ AKCE V ROCE 2002

Zastupitelstvo města na 35. zasedání schválilo návrh rady, a to výběr investičních akcí, které by se měly realizovat v r. 2002. Konečný návrh byl zpracován na základě předchozího hodnocení důležitosti ze širšího soupisu akcí členy zastupitelstva města a limitu finančních prostředků, uvolněných pro rok 2002 FRR města.

Sál kina na začátku dubna, foto: V. Jantač

AKCE STAVEBNĚ REALIZAČNÍ :

č. 1/2002 - Zajišťovat dotaci na nástavbu 4 bytů na spojovací chodbu ZŠ
Požádáno o dotaci ve výši 1,28 mil. Kč (4 x 320 tisíc Kč). Získáme - li dotaci, stavba by měla být zahájena v r. 2002.

č. 2/2002 - Zajišťovat dotaci na nástavbu 20 bytů na dva panelové domy ve vlastnictví města.
Požádáno o dotaci ve výši 6,4 mil. Kč. Získáme-li dotaci, měla by být stavba zahájena v r. 2002.

č. 3/2002 - Vybudování "nouzového bydlení" v části bývalé výměníkové stanice v Sídlišti.
Bude-li záměr realizovatelný, zpracovat projektově.

č. 4/2002 - Úprava prostranství po domě č. 65
Vyřídit stavební povolení, podle výše nákladů a finančních možností města rozhodnout o postupu stavby.

č. 5/2002 - Stavební úpravy v mateřské škole
Vynucené opravy podle podmínek nařízení a vyhlášek z důvodů hygienických. Zpracovat projekt, vyřídit stavební povolení, začít s úpravami po dohodě s Okresní hygienickou stanicí, tzn. zahájit stavebně (asi v kuchyni).

č. 6/2002 - Vybudování cyklostezky Velešín - Holkov v případě získání dotace z programu SAPARD. Vyřídit stavební povolení. Pokud nebude dotace získána, připravit ke stavbě v r. 2003.

č. 7/2002 - Oprava chodníků v areálu kostela sv. Václava ke hřbitovu a vybudování nové vodovodní přípojky na hřbitov. Rada rozhodla vypsat na akci výběrové řízení. Práce by měly být hotovy do svěcení nových zvonů.

č. 8/2002 - Prodloužení veřejného osvětlení v ulicích Krumlovská a Budějovická směrem k silnici E 55. Vyřídit stavební povolení a stavbu provést.

č. 9/2002 - Vybudování neprašné silnice z Krumlovské ulice na hřiště ZŠ
Práce je zadána firmě Ertl.

č. 10/2002 - Prodloužení kanalizačního řadu v ulici Na vrších v souvislosti s plánovanou výstavbou rodinných domů. Zpracovává se projekt.

č. 11/2002 - Vybudování kanalizace a ČOV v Chodči
Město získalo finanční podporu ze SFZP. Vyřizuje se stavební povolení.

č. 12/2002 - Úprava silnice V domkách - levá strana, ve spolupráci se SÚS Český Krumlov.

č. 13/2002 - Kanalizace a ČOV Holkov - zadat zpracování projektové dokumentace, požádat o finanční podporu ze SFŽP (obdoba jako u akce v Chodči).

č. 14/2002 - Postavení "U" rampy v areálu ZŠ - v případě získání dotace.

č. 15/2002 - Generální oprava běžecké dráhy za ZŠ - požádáno o dotaci z jihočeského kraje. Je zpracována studie komplexního řešení celého areálu.

č. 16/2002 - Pokračovat v akci přípravy budování koupání - podle konečné zprávy o vhodnosti lokality mezi Velešínem a Chodčí.

č. 17/2002 - Vybudování nových rozvodů horké vody v obou sídlištích
Zpracovat projektovou dokumentaci a určit časové etapy vlastní realizace.

č. 18/2002 - Prodloužení kanalizačního a vodovodního řadu v Krumlovské ulici směrem ke křižovatce se silnicí E 55. Zpracovává se projektová dokumentace.

č. 19/2002 - Oprava cesty - cyklotrasy z Římova do Velešína po "betonce".
Získání dotace z programu SAPARD je problematická z toho důvodu, že cesta není ve vlastnictví města.
Informace o jednotlivých akcích je velmi stručná. Jde v podstatě o základní informaci. V průběhu roku budou informace o stavu uveřejňovány. Celkové náklady uvedených akcí jsou asi 6 000 000 Kč. Samozřejmě může dojít v průběhu roku ke změnám, ale na základě rozhodování zastupitelstva. Ve výčtu akcí není zahrnuta dostavba kulturního domu, výstavba nové kanalizace ve Velešíně - nádraží, generální rekonstrukce ulic Dělnická, Tovární, U Hřiště, a to z toho důvodu, že v době rozhodování o plánu na rok 2002 byly již rozpracovány natolik, že se berou jako již rozhodnuté.

Ing. Josef Valach
starosta


JEŠTĚ JEDNOU K MASOPUSTU

Protože máme konečně hotové fotografie, můžeme se s vámi podělit o zážitky z oslav Masopustu v MŠ 12. 2. 2002.

Již týden dopředu si děti vyráběly s učitelkami čelenky a vyzdobily třídu. Maminky pro ně doma chystaly masky. Na masopustní úterý se sešla společnost několika princezen, beruška sedmitečná, vodníček se zeleným šosem, Indián, čertík s čerticí, muchomůrka, tři klauni a pan král. Veselí byla spousta.

Masopust v mateřské škole, foto: M. Opekarová   Masopust v mateřské škole, foto: M. Opekarová

Občas se děti chodily posilnit dobrotami (zdravé mlsání, jednohubky, kobližky).

Uprostřed dovádění přišel tatínek Schmölder a přinesl pro každého cukrářskou koblihu, kterou si pak děti vzaly s sebou domů. Děti se zabavily házením míčků na dřevěného šaška, dováděním s balónky a míčky, tancováním. Nakonec si chvíli pohrály, a pak každá z masek předvedla pantomimicky, co dovede, a pomalu se masopust chýlil ke konci. Ještě společné zazpívání, a pak už jsme "pochovali basu" - každý se snažil držet basu a za smuteční písně jsme obešli obě třídy a basu uložili ke spánku. Až do Velikonoc odpočívala, a my také, jako v té písni : "Jémine, domine, masopust pomine, masopust přestane, růženec nastane" - se postíme a omezíme televizi a mlsání (kromě Večerníčků).

Zase jedna slavnost a tradice obohatila jak děti, tak i rodiče a přispěla ke sblížení všech.

Zvonečková třída I.MŠ Velešín
Opekarová, Rytychová


POZVÁNKA

KSČM - ZO Velešín zve občany na pietní vzpomínku, věnovanou obětem 2. světové války, v sobotu 11. 5. 2002 ve 13:15 u památníku na náměstí ve Velešíně. Ve 13:30 odjedeme autobusem z autobusového nádraží k památníku v Netřebicích k uctění obětí Transportu smrti. Účast přislíbil předseda poslaneckého klubu PS ČR, poslanec JuDr. Vojtěch Filip a další významní hosté. Vystoupí starosta obce Netřebice, zástupce ČSBS a KSČM. Následovat bude beseda účastníků k problémům regionu v sále restaurace Slovan v Kaplici. Doprava tam i zpět zajištěna.

Jan Majer


DEN ZEMĚ VE VELEŠÍNĚ

20. duben byl v letošním roce vyhlášen jako celosvětový DEN ZEMĚ. Většina obyvatel našeho města si snad všimla neobvyklého pohybu v ulicích. Tato činnost byla výsledkem spolupráce: Městského úřadu, ochránců přírody a několika místních zájmových klubů. Celkem se úklidové akce zůčastnilo 170 lidí. Myslím si, že tento počet jasně dokazuje zájem části obyvatel Velešína o veřejné dění. V této uspěchané době je to velice potěšující poznatek. Všem aktivistům za to patří dík. Poděkování patří samozřejmě i Městu Velešín, které uhradilo nemalou částku za dva svozové dny.

Akce se tradičně zúčastňují i dětské sportovní oddíly, foto: V. Jantač

Pro zajímavost několik čísel: bylo odvezeno: železa 58 tun, komunálního odpadu 8 tun, nebezp. odpadu 2,7 tuny

V těchto číslech není zahrnut drobný odpad, který nasbírali dobrovolníci do pytlů (zdarma dodaných ÚV ČSOP).

Nechci, aby závěr tohoto článku vyzněl příliš optimisticky. Přesto si neodpustím poznámku "snad se začíná blýskat na lepší časy". Možná lidé pochopí že se samo nic neudělá a pokud někdo něco chce, nestačí stát s nataženou rukou, ale je lepší použít ruce obě a něco s nimi dělat. Ještě jednou dík všem, kdo pomohli.

Za komisi ŽP Jiří Růžička


 Odlévání zvonu sv. Josef v dílně zvonaře Rudolfa Pernera, foto: J. Valach
VELEŠÍNSKÉ ZVONY

19. dubna proběhla již první část díla ve zvonárně Rudolfa Pernera. Byly odlity první dva menší zvony - Josef a Anežka. Velký zvon - Václav bude odlit až na konci měsíce května. Na tomto lití bylo z Velešína přítomno 40 osob, kteří na vlastní oči viděli zrod dvou zvonů a mohli si v dílně zvonaře prohlédnout, jak vznikají zvony o hmotnosti až 10 000 kg. V některém z příštích čísel se ještě k cestě do Pasova vrátíme.

V současné době je na účtu zvony (159321658/0600) přes 510 tis. Kč. Děkujeme všem, kteří se již podíleli a přispěli na zdar tohoto velkého díla.

V.J.


PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme touto cestou manželům Ťupovým za okamžité zasklení výlohy, která byla rozbita vandalským způsobem neznámými mladíky.

Novotná, Klein
Knihkupectví pana Voka


ODMĚNĚNÍ BEZPŘÍSPĚVKOVÍ DÁRCI KRVE

Na 35. zasedání ZM bylo veřejně poděkováno bezpříspěvkovým dárcům krve, a to paní Zdeňce Papírové za 20 odběrů (darovala již 32 krát) a panu ing. Miroslavu Zemenovi za 20 odběrů. S poděkováním byla jmenovaným předána i symbolická odměna města.

Oběma dárcům i v našem Zpravodaji vyslovujeme poděkování a přejeme oběma hodně zdraví.

Ing.Josef Valach
starosta


POTÁPĚČSKÝ KLUB KALMAR VELEŠÍN

Potápěčský klub ve Velešíně vznikl již v šedesátých letech jako jeden z prvních sportovních klubů s tímto zaměřením v jižních Čechách. Od této doby nepřetržitě svou činností naplňuje zájmy nadšenců pro tento dnes velice oblíbený sport. Z historie klubu lze vyčíst mnohé úspěchy, zvláště v soutěžích ploutvového plavání. V současné době potápěčský klub nese název KALMAR Velešín, je registrován v republikovém svazu potápění. Sdružuje 12 aktivních členů, z nichž někteří získali tříhvězdové kvalifikace CMAS, a jeden z nich dokonce kvalifikaci instruktora potápění. Těchto zkušeností je využíváno při instruktážích amatérských potápěčů na tzv. expedicích, které klub KALMAR každoročně pořádá u středomořských břehů. Někteří členové se zabývají i podmořskou fotografií a filmováním. Jedním krátkým filmem se klub také zúčastnil festivalu filmů s touto tématikou v Tachově. 24. až 28. března prezentovali velešínští potápěči své podmořské fotografie, videozáznamy a přírodniny z hlubin na výstavce, kterou uspořádali v prostorách vinárny Zlatá růže na náměstí. Od 10:00 hodin dopoledne do 20:00 hodin večerních byl vždy jeden z potápěčů připraven podat informace o exponátech i vystavované potápěčské technice. Přestože výstava byla plakátována i vyhlašována městským rozhlasem, nenaplnila naše očekávání, co se týká zájmu, a bohužel byla úplně ignorována místní školou i školkou, i když ze zkušenosti víme, že mezi dětmi je o podobnou tématiku velký zájem.

Za potápěče
Jaroslav Švarc


ZÁVOD MÍRU VE VELEŠÍNĚ

Svou premiéru v našem městě bude mít letošní Závod míru, který se pojede 10. května.

Start bude v Českých Budějovicích ve 13:30 hodin na náměstí Přemysla Otakara II. Závodu, který je sedmým největším na světě, se zúčastní 132 profesionálních závodníků z celého světa.

Trasa závodu bude z Č. Budějovic směrem na Dasný - Netolice - Brloh - Č. Krumlov - Mirkovice - Velešín (centrum) - Svatý Jan nad Malší - Ločenice a dále zpět do Č. Budějovic, kde je cíl etapy, s dojezdem přibližně v 15:50 hodin.

V souvislosti s tím bude po trase závodu v katastru Velešína v uvedený den krátkodobá uzavírka komunikací, a to kolem 15:00 hodin. Přesnější doba uzavírky by měla být upřesněna pořadatelem v tisku, nebo plakáty.

A.H.


VÝSLEDKY SPORTOVNÍCH AKCÍ ZA MĚSÍC DUBEN

CYKLO : 6. 4. 2002 - Český pohár dorostu - časovka
39. místo STANĚK (žáci)
27. místo ŠIMEK (ml. dorost)
17. místo CHLANDA (st. dorost)

7. 4. 2002 - Český pohár dorostu - silniční závod 30. místo STANĚK (žáci)
15. místo ŠIMEK (ml. dorost)
29. místo CHLANDA (st. dorost)

21. 4. 2002 - Běh okolo Hluboké 6. místo MORAVEC (jun.) - čas 1,31 hod.
41. místo VORÁČEK - čas 1,53 hod.
50. místo RŮŽIČKA K. - čas 1,57 hod.
51. místo KOPŘIVA - čas 1,58 hod.
 

AEROBIC : Mistrovství České republiky (krajské kolo)
2. místo LUSTOVÁ Martina (karegorie nad 18 let)
 


KALENDÁŘ SPORTOVNĚ-SPOLEČENSKÝCH AKCÍ NA MĚSÍC KVĚTEN

 Celoroční soutěž o nejvšestrannějšího sportovce Velešína se těší velkému zájmu dětí - na trati crosového závodu V. Mikusková, foto: V. Jantač
CYKLO
3.-5. května - etapový Závod míru, Jevíčko (Šimek, dorost)
8. května - kritérium, Milevsko (všichni žáci z oddílu)
10. května - CYKLO jako spolupořadatel 1. etapy Závodu míru (přibližná trať: Č.B. - Šumava - Netolice - Č.K. - Velešín, cca 130 km). Ve Velešíně vede etapa přes autobusové nádraží směrem na Svatý Jan nad Malší, kde bude horská prémie.
11. května - Jihočeská amatérská liga, Votice (celý oddíl CYKLO - žáci, dorost, dospělí, veteráni)
18. května - Jihočeská amatérská liga, Nová Cerekev (celý oddíl CYKLO - žáci, dorost, dospělí, veteráni)
25. května - Český pohár dorostu a žactva, Pardubice
26. května - Český pohár žactva a dorostu, Hradec Králové (všichni žáci a dorostenci z oddílu)
29. května - kritérium, Soběslav (všichni žáci a dorostenci z oddílu)

CYKLO - MěÚ Velešín
23. května - dvouetapový závod - Soutěž o nejvšestrannějšího sportovce Velešína

FOTBAL - rozbíhají se naplno mistrovské soutěže - přípravka žáci (OP skup. A), dorost (OP), muži (OP)
Podrobný rozpis zápasů najdete ve fotbalové vývěsce.

HOKEJBAL - ukončení sezóny, resp. mistrovských zápasů.

MTV - RALLYE MOTOSPORT TEAM
1. června - Rallye show, parkoviště Jihostroje - amatérská orientační soutěž automobilů
Na červen připravujeme také jízdu zručnosti automobilů a motocyklů.

AEROBIK
11. 5. 2002 - Sobotní aerobic Č. Krumlov
začátek : 9:30, tělocvična na Špičáku
program : FUNKY aerobic - Alena Prokešová
 TAE - BO - Jana Kostková
 Duble aerobic - Jana Kostková

Cvičení pro všechny, kteří se raději hýbají, než lenoší. Bližší informace : nástěnka ASPV autobusové nádraží, nebo na tel. 0336 - 33 23 71

12. 5. 2002 (neděle) - Vystoupení dětského aerobiku na oslavě Dne matek v sále U zlaté podkovy, Velešín. Jako každoročně připravily děti pro své maminky, babičky a své nejmilejší ukázku celoročního snažení v tělocvičně. Začátek celé akce : 14:00 hodin, vystoupení dětí mezi 15:00 a 16:00 hodinou. Přijďte se podívat a děti povzbudit !
K svátku přejeme vše nejlepší, vystoupení je naším dárkem pro vás.

18. 5. 2002 (sobota) - Mistrovství České republiky
Soutěžní aerobic MASTER CLASS Praha.
Na krajském kole Postupového Aerobic Master Class v Č. Budějovicích dne 21. 4. 2002 získala Martina Lustová 2. místo v karegorii nad 18 let a postoupila do republikového finále. Za ASPV klub gratulujeme a přejeme hodně úspěchů ! (Krajského kola v Č. Budějovicích se zúčastnilo 6 dětí a 2 vedoucí.)

31. 5. 2002 (pátek) - Vystoupení dětského aerobiku na oslavě Dne dětí na školním hřišti ve Velešíně. Termín byl posunut z 1. 6. na 31. 5. 2002 !

NOHEJBAL - 4. května - 4. ročník tradičního turnaje "O pohár starosty města Velešína". Začínají mistrovské soutěže mužů - Okresní přebor a 1. ligy dorostu (Peterka jun., Semerád jun.)

ŠIPKAŘI - květen - Poslední čtyři kola mistrovské soutěže
V případě umístění do 5. místa má Velešín zajištěnu účast na Mistrovství republiky.


STOLNÍ TENIS

Milí spoluobčané,
ráda bych vám představila nový přírůstek do široké rodiny sportovních oddílů ve Velešíně - STOLNÍ TENIS. Je to sport pro věkovou kategorii od 7 do 70 let, ale naším prvním krůčkem budiž vytvoření členské základny z dětí na základní škole. 210 (!) jich projevilo zájem - 132 dětí chce do družstva a 78 dětí by uvítalo, kdyby měly možnost alespoň rekreačního hraní v herně.

Díky vstřícnosti ředitelky ZŠ Mgr. Dvořákové, která nám dala k dispozici prostor malé tělocvičny, může náš benjamínek začít objevovat svět. Cíle si klade nemalé - navázat na skvělou tradici ping - pongu Jihostroje a z mladého potěru vychovat dravé štiky do jihočeských rybníků !

Držte nám palce.

D. Javoříková


ANTIKONCEPCE ANO, ČI NE ???

Vzhledem k tomu, že rostoucí světová populace patří dnes, dle OSN, mezi tzv. globální problémy, je i na počátku nového milénia jedním z hlavních programů Světové zdravotnické organizace program na podporu rozšiřování znalostí o možnostech plánování rodičovství, který má poněkud zmírnit hrozbu přelidnění, jež v současné době postihuje hlavně nejchudší země třetího světa. Otázky spolehlivé kontracepce se však netýkají jen přelidněných a hladovějících rozvojových zemí, ale požadavky na spolehlivou kontracepci s minimem negativních a převahou pozitivních vedlejších účinků se ozývají stále více i z rozvinutých zemí v Evropě i Americe, kde s rostoucím socioekonomickým statusem žen se odsouvá mateřská role až do vyšších věkových skupin - do období ukončení vzdělání a zahájení úspěšné profesní kariéry, kdy nechtěné těhotenství může znamenat značný problém.

V naší republice sledujeme radikální změny v reprodukčním chování. Výrazně poklesl počet umělých přerušení těhotenství (od r. 1989 více než o polovinu), zvyšuje se věk partnerů při uzavření sňatku a narození prvního dítěte, ale také stoupá počet narozených dětí v nemanželských svazcích. Reverzibilní (vratná) kontracepce je definována jako dočasná zábrana nechtěného těhotenství. Zahrnuje celou řadu způsobů, s výjimkou sterilizace, která je chápána jako trvalá zábrana těhotenství.

Historie kontracepce sahá až do období starověkého Egypta, kdy bylo v roce 1850 př.n.l. zmíněno použití krokodýlího trusu jako antikoncepční metody. Později začali Egypťané používat tampon, napuštěný kvašeným akátovým výtažkem a vyráběli vaginální čípky s extraktem z granátových jablek, který obsahuje větší množství přírodního hormonu estrogenu. Od 16. století se objevuje kondom, v 19. století i jiné bariérové metody a začátkem 20. století přicházejí ke slovu postupně nitroděložní tělíska. Již od počátku 20. století dochází k významným objevům v endokrinologii, a tak v roce 1960 byl na trh v USA uveden první hormonální antikoncepční preparát.

Metody kontracepce můžeme rozdělit do dvou skupin - mužské a ženské.

1) Mužské :
a) sexuální abstinence - metoda velmi spolehlivá, leč pro normální populaci zcela nepoužitelná
b) přerušovaná soulož (coitus interruptus) - přerušovaný styk spočívá v tom, že muž přeruší soulož ještě před orgasmem a ejakuluje mimo rodidla ženy. Principem této metody je zabránit spermiím v cestě do pohlavního ústrojí ženy. Jedinou předností je jeho okamžitá dostupnost, ale nevýhodou je vysoké riziko selhání. Takže, pánové : metoda jen pro silné a odpovědné jedince. Pozor též na opakovaný pohlavní styk, riziko otěhotnění je velmi vysoké.
c) bariérová antikoncepce (kondom)
d) chirurgická antikoncepce - vasektomie (přerušení chámovodů)
e) hormonální antikoncepce pomocí hormonálních prostředků, potlačujících tvorbu spermií, ovšem tyto látky tlumí spolehlivě i sexuální chuť.

(Pokračování v dalším čísle.)

MUDr. Milan Tomešek

 


© Sdružení k vytvoření financování a správě informačního systému regionu Český Krumlov, 2001
Počet přístupů na tuto stránku od 27. dubna 2000 : TOPlist 0