ARCHIV 2000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Znak VelešínaVelešínský
      ZPRAVODAJ


květen
2000


 

O ČEM ROZHODLO MĚSTSKÉ ZASTUPITELSTVO
10. dubna 2000 bylo 15. zasedání Městského zastupitelstva. O čem bylo jednáno a jak členové MZ rozhodovali :
1.

Městské zastupitelstvo projednalo ( již po několikáté ) otázku výstavby nového pohřebiště ( po neschválení vybudovat urnový háj v "Dejdarově zahradě" ). Byla ustavena komise ve složení p. Janák, p. Papír a p. Pártl, která má vytypovat vhodná místa pro vybudování nového pohřebiště, když umístění pohřebiště podle schváleného územního plánu ( Na Vrších ) je daleko od města a vyžadovalo by velké náklady na vybudování. Komise předloží zastupitelstvu náměty a bude zkoumaná možnost postavení z hlediska životního prostředí, dopravní obslužnosti, sítí atd.

2.

Městské zastupitelstvo schválilo závazné regulativy pro výstavbu městských domů "řadových" s nebytovými prostory pro služby a podnikání. Závěry a regulativy vyplynuly z dohody mezi návrhy 3 projektantů, 3 stavebníků a 3 členů MZ na společném jednání dne 6.4.2000.

3.

Městské zastupitelstvo schválilo finanční vyrovnání mezi Správou majetku a Městem a to převedením částky 6 780 430,- Kč na účet města s tím, že tyto finance budou použity na úhradu nákladů spojených na budování předávacích stanic v panelových domech.

4.

Městské zastupitelstvo pověřilo starostu k jednání a pronájmu částí pozemků v Boru na hřiště pro místní děti, když vlastníci pozemků nesouhlasí zatím s prodejem městu.

5.

Městské zastupitelstvo schválilo zásady prodeje stavebních pozemků " za drogerií " - podle zásad zpracuje právník smlouvy o budoucích kupních smlouvách.

6.

Městské zastupitelstvo schválilo změnu č.5a územního plánu Velešína, tj. záměr výstavby parkovacích míst a průjezdní komunikaci od panelových domů Nad Cihelnou a záměr výstavby sportovní plochy pro děti. Realizace těchto akcí není stanovena.

7.

Městské zastupitelstvo schválilo ROZPOČET MĚSTA na rok 2000 v celkových příjmech 18 950 tis.Kč, výdajích 159 55 tis. Kč a financování - 3004 tis. Kč.

8.

Městské zastupitelstvo uložilo provést revizi stávajícího značení ulic a provést návrh nového značení včetně nákladů.

9.

Městské zastupitelstvo schválilo v roce 2000 provést opravu fasád na budovách Mateřské školy 1 ( staré budovy ) - náklad cca 300 tis. Kč.

10.

Městské zastupitelstvo projednalo a rozhodlo o několika záměrech prodeje pozemků.

11.

Městské zastupitelstvo schválilo bezúplatné převedení pozemku pod silnicí v ulici Ke Kozákům od státu. Probíhá jednání o možnosti rozšíření této komunikace a k tomu je nutné provést navážku podloží.

Příští jednání Městského zastupitelstva bude 22.5.2000.

ing. J. Valach
starosta města

DOMOVNÍ PŘEDÁVACÍ STANICE V PANELOVÝCH DOMECH NAPOJENÉ NA KOTELNU V SÍDLIŠTI
V současné době probíhá v uvedených objektech instalace s domovních předávacích stanic ( dále DPS ) a rádi bychom občany Velešína blíže seznámili s touto akcí.

Celá akce probíhá v souladu s novou koncepcí provozu plynové kotelny EGC 750, kdy přechod ze současného do cílového stavu proběhne v několika etapách. Cílovým stavem by měl být nový dvoutrubkový rozvod z předizolovaného potrubí, instalace DPS na patách objektů, instalace řídící centrály včetně sběru dat a provedení komunikace mezi řídící centrálou, kotelnou a jednotlivými DPS.

I. etapa - instalace DPS zahrnuje zachování stávající potrubní rozvody topné vody v podzemních tepelných kanálech s tím, že potrubní rozvody teplé užitkové vody a cirkulace v kanálech zůstanou, ale nebudou dále využívány. Nové DPS budou zajišťovat úpravu teploty topné vody v závislosti na venkovní teplotě a tepelném charakteru objektu a přípravu teplé užitkové vody.

Funkce instalovaných DPS:
a)

regulace teploty topné vody pro vytápění

b)

zajištění oběhu topné vody v napojeném objektu

c)

ohřev teplé užitkové vody přímo v objektu

d)

zajištění cirkulace teplé užitkové vody

e)

měření celkové spotřeby tepla pro vytápění a ohřev TUV

f)

měření množství vody pro ohřev teplé užitkové vody

V I. etapě budou instalovány všechny DPS a budou napojeny na stávající rozvody topné vody po skončení topného období s tím, že odstávky v dodávce teplé užitkové vody nepřesáhnou 1 týden ( dle zkušenosti prováděcí firmy - 3 až 4 dny ).

Přínosem I. etapy bude zlepšení regulace vytápění a zlepšení dodávky teplé užitkové vody. Provedením I. etapy lze předběžně odhadnout úsporu na 10 až 15% oproti současnému stavu. Instalaci DPS provádí firma D.I.M. spol. s r.o. z Českých Budějovic a celá akce bude dokončená do začátku topného období tj. do září letošního roku o celkovém nákladu 9,5 mil. Kč. Finanční prostředky potřebné pro tuto akci jsou čerpány z naspořených financí z pro vozu tepelného hospodářství v minulých letech a budou postupně zohledňovány v cenách tepla dle platných předpisů pro věcně usměrňované ceny tepelné energie.

II. etapa - zahrnuje provedení nových dvoutrubkových rozvodů z předizolovaného potrubí s postupnou realizací nejen po jednotlivých větvích, ale i po částech větví, aniž by to ohrozilo funkci topného systému. Při provádění nových teplovodů budou do země uloženy komunikační kabely, které umožní budoucí komunikaci a sběr dat z domovních předávacích stanic do řídící centrály v kotelně. Přínos II. etapy lze odhadnout na 10 až 20% oproti současnému stavu, kdy tepelná ztráta nových předizolovaných potrubí nepřesahuje 3%. Předpokládané finanční náklady na realizaci II. etapy jsou cca 15 mil. Kč. Předpokládaná realizace II. etapy postupně podle naspořených finančních prostředků nebo při větší havárii - rozvodů.

III. etapa - jedná se o závěrečnou etapu, kde by měla být do kotelny instalována řídící centrála, která umožní dálkový sběr dat z instalovaných DPS, změnu regulovaných teplot přímo z centrály a propojení centrály s řídícím systémem kotelny.

Veškeré další informace o modernizaci tepelného hospodářství v majetku města Velešín Vám poskytneme na Správě majetku města Velešín, J.V.Kamarýta 131.

Karel Krejčí
správa majetku města Velešín


DLUŽNÍCI NÁJEMNÉHO V MĚSTSKÝCH BYTECH ZA ROK 1999
Juhaniaková

čp. 376

(provedeno vyklizení bytu)

 

31.562,- Kč

Laštovička

čp. 305

(dohodnutý splátkový kalendář)

 

6.238,- Kč

Karas

čp. 288

(předáno k soudnímu řízení)

 

3.665,- Kč

Rada města
Velešín


BÍLÝ PRAPOR ČISTOTY
Počátkem dubna zavlál na radnici bílý prapor se zeleným potiskem světově uznávaného loga. Proto ta anglická verze akce Ukliďme svět - CLEAN UP THE WORLD. Význam, jak už bylo nejednou ve Velešínském zpravodaji psáno, spočívá v úklidu nepořádku v našem okolí. Uvedený prapor - (to není uznaný prapor symbolizující město Velešín) včetně letáčků, vybízí občany k pomoci na zlepšení stavu v čistotě nejenom města Velešína a jeho okolí, ale i v okolních vesnicích, které jsou částí Velešína.

D.J.


JARNÍ VERZE AKCE UKLIĎME SVĚT
To není mé zdání, že se lidé probouzejí z lhostejnosti a sami začínají dbát na pořádek v okolí svých bydlišť. Potěšující je, že nelení přiložit ruku k dílu mladí, staří, skupiny i jednotlivci. Ano, všechno je v lidech. Když se najde obětavec, kterému se podaří dát dohromady skupinu lidí, kterým také není lhostejný nepořádek v okolí bydliště, je úspěch zajištěn. Pořádek trvá, bohužel, jen krátkou dobu, je to práce, která nekončí. Je stále ještě dost ignorantů, kteří nepomohou, za to se o přísun nečistot ochotně starají.

Potěšující je, že to již nejsou stále ti samí, kdo uklízejí. Přidávají se další a další lidé a to je moc dobře. Proto děkuji všem, kteří nekonečný boj se špínou a nepořádkem nevzdali, neodradila je lhostejnost některých občanů, a dále uklízejí ve prospěch Velešína a svých spoluobčanů. Ta služba nekončí. Rád bych jmenovitě poděkoval všem a jelikož o všech, kdo pomáhali nevím, děkuji jim i malým klukům Kubíkovi a Vojtíkovi, které do akce Ukliďme svět zapojila maminka, která s nimi šla uklízet okraj lesa nedaleko Srdíčka. Tak jako se vzdává hold neznámému bojovníkovi, já děkuji všem, kteří uklízeli a akci organizovali. Mladým i starším, školákům, studentům, skupinám i jednotlivcům. Věřím, že podzimní verze akce Ukliďme svět, bude mít neméně účastníků!

D.J.


MATKÁM A DĚTEM
Když jsme vyrostli z dětského oblečení a jako dospělí vpluli do života podobně jako lodě, často jsme pocítili nejistotu i úzkost, když nás zaskočila složitost životního běhu, podobně jako rozloha moře, toho, kdo je poprvé spatří. Nejednou námi smýkají i rozbouřené vlny problémů a tu nám bývá oporou matka a nezáleží, je-li nám pět nebo padesát let. Vždy zůstáváme pro matku dětmi a vždy nás bude chránit a utěšovat. Děti mají oproti dospělým tu výhodu, že jsou přizpůsobivější - jejich paměť není ještě tak vrásčitá a zatížená. Někteří z nás se vydali na cestu oceánem, jiní se spokojili vyplout jen kus od břehu a nespustit pevninu z očí. Čluny snáze přistanou téměř kdekoliv u břehu, tak jako jsou děti přizpůsobivější než dospělí. Ale velké lodě potřebují jistotu přístavu. Mateřský přístav znamená bezpečí. Když se moře zmítá v bouři, v přístavu jsou lehké vlnky jako matčino pohlazení. Šepot vlnek zní jako konejšivá matčina slova. Čím je pro loď přístav, kde se spravují různé šrámy a doplňují se zásoby pro další plavbu, tím jsou pro děti matky.

Ztráta matky, stejně jako jistota útěchy, poznamenává na celý život. Matce, které zůstaneme vždy dlužni, nikdy nechybí pro děti čas. Ten si najde i na úkor svého spánku a svých potřeb. Dětem se bohužel pro matku času nedostává a ona by za ně dýchala. To vše si uvědomujeme až když matku navždy ztratíme a my jí nestačili ani poděkovat. Marná bývá pozdní lítost a nenapraví to ani trýzeň vlastních výčitek. Skutečnou hodnotu matčiny náruče poznáme teprve až když jí ztratíme. Proto nelitujme času stráveného u maminky, skloňme se před její láskou a oplácejme jí stejnou mincí. Druhá neděle v měsíci květnu bývá dnem matek a to plným právem. Matky od nás nežádají dary, ale hlavně pozornost a porozumění ... A tak i já přikládám na jejich počest kytičku. D.J.

NOVÁ METODA ČTENÍ V PRVNÍ TŘÍDĚ
V letošním školním roce se děti v prvních třídách velešínské základní školy učily číst jinak, než bylo zvykem. Na jaře loňského roku jsme se zúčastnily semináře s autorkou genetické metody čtení PhDr. Jarmilou Wágnerovou, CSc. Tato metoda nás velmi zaujala, proto jsme se rozhodly tímto způsobem učit. Zrychlené tempo života vede dítě k tomu, že se velmi brzy začíná zajímat o písmenka. Zaujmou ho především jednoduchá písmena, tedy hůlkové písmo. Hůlkové písmo je pro dítě již v předškolním věku velmi zajímavé, dokáže je napodobit. Proč toho tedy nevyužít ve škole ? Téměř každé šestileté dítě, které přichází do školy, se umí podepsat velkými tiskacími písmeny. A právě toho se v této metodě využívá. V prvních týdnech se děti seznamují s velkou tiskací abecedou. Podepisují se křestním jménem, zapisují jméno kamaráda. Slova se učí číst po písmenkách a slovo na hlásky rozložit - trénují hláskovou a písmenkovou analýzu a syntézu. Klade se důraz na porozumění textu. Tato metoda vynechává to nejobtížnější - čtení slabik. Školní rok se chýlí ke konci a my můžeme hodnotit a porovnávat. Do konce září uměly děti všechna velká tiskací písmena nejen číst, ale i zapisovat. V říjnu četly a zapisovaly slova, v listopadu se seznámily se všemi malými písmeny. Od té doby čtení zdokonalujeme. Genetická metoda učení se nám líbí, pro děti je zábavnější a jednodušší, proto podle ní budeme učit prvňáky i v příštím školním roce. Škola je na tuto metodu velmi dobře materiálně vybavena. Možná, že budeme mít v prvních třídách i starší počítač! Učitelky prvních tříd ZŠ Velešín

ZÁJMOVÉ AKTIVITY ŽÁKŮ ZŠ
Na základní škole byl proveden průzkum o zapojení žáků do různých zájmových útvarů organizovaných při škole i mimo ni. Z něho vyplynulo, že níže uvedené kroužky a zájmové oddíly navštěvuje následující počet žáků:

pěvecký47 žáků dramatický23 žáků pohybové hry25 žáků 
němčinu14 žáků rybářský14 žáků ZUŠ obor výtvarný61 žáků 
tenis29 žáků taneční57 žáků ZUŠ obor hudební61 žáků 
kopaná54 žáků skaut24 žáků Liga lesní moudrosti11 žáků 
aerobik51 žáků hasiči19 žáků taekwon-do35 žáků 
cyklistický6 žáků Sokol15 žáků cvičení rodičů s dětmi18 žáků 

Z přehledu vyplynulo, že někteří žáci pracují ve dvou i více kroužcích, zatímco někteří nejsou zapojeni vůbec. Z 335 žáků prvního stupně není zapojeno 29%, z 225 žáků druhého stupně není zapojeno 37% žáků.

A o co by měly děti ještě zájem ? O práci v kroužku turistickém, zdravotnickém, modelářském, o basketbal, florbaal a o počítače. Pro práci nových uvedených kroužků je nutné zajistit vedoucí a připravit vše pro zahájení činnosti kroužků od 1. září tohoto roku.

VÝZVA - hledáme vhodné a obětavé občany k vedení kroužku dětí: TURISTICKÝ, ZDRAVOTNÍ, MODELÁŘSKÝ, BASKETBAL, FLORBAAL, POČÍTAČE. Zájemci hlaste se u ředitelky Základní školy pí. Novákové - telefon +420 380 331 614.

vedení ZŠ


HASIČI VE VELEŠÍNĚ (pokračování)
Přehled funkcionářů hasičského dobrovolného sboru ve Velešíně od doby založení v roce 1877 do dnešních dnů.

RokStarostové - předsedové RokNáčelníci - velitelé
1877Jan Frant. Koidl 1877Josef Pöschl
1894Jan Mikyška 1900Jan Kouba
1903Frant. Ryneš 1905Jan Hamerník
1907Jan Kouba 1909Josef Koidl
1922Jan Kamarýt 1915Jan Kamarýt
1932Jan Štefl 1922Jan Štefl
1945Petr Kotal 1932Jan Kamarýt
1948Jan Kamarýt 1938Frant. Uretschläger
1953Jan Kolář-předseda 1939Frant. Dychtl
1957Václav Janda-předseda 1945Karel Hujsl
1960Karel Hujsl předseda 1960Stanisl. Bláha
1968Lad. Gallistl-předseda 1978Josef Stejskal
1974Karel Layrer-předseda 1980Jan Papoušek
1978Josef Štěpán-předseda 1993Frant Netočný mladší dosud
1980Stanis. Bláha-předseda   
1988Jiří Pašek starosta dosud   

RokJednatelé RokZástupci náčelníků velitelů
1877Václav Mikyška 1877Václav Mikyška
1884Jan Kamarýt 1880Rudolf Šreiner
1894Václav Hamerník 1909Frant. Dychtl
1903Frant. Dychtl 1915Jan Šavrda
1909Lad. Kučera 1919Jan Štefl
1913Jan Kamarýt mladší 1922Frant. Koidl
1919Frant. Koidl 1925Jan Ryneš
1932Jan Havel 1932Frant. Koidl
1935Frant. Písek 1935Karel Hujsl
1954Karel Mach 1945Jan Veselý
1980Václav Sysel dosud 1948Václav Janda

Požáry ve Velešíně
Požáry v dřívějších dobách byly skutečnou pohromou. V době nevyspělé techniky, nedostatku vody, v době, kdy většina stavení byla ze dřeva, střechy doškové pokryté slámou, stropy dřevěné, znamenalo vypuknutí požáru obyčejně vyhoření celé vesnice nebo její části.

Městečko Velešín prodělalo velké požáry v těchto letech:
14. února 1622, 21. října 1678, 14. června 1773, 8. září 1845, 10. května 1863, 24. května 1896.

Největším požárem byl požár dne 14. června 1773, který podrobně popisuje Václav Papír, kantor ve Velešíně. Vypisuje vlastně paměti svého otce Jana Papíra v první školní kronice z let 1732 až 1852. Přepis této zprávy je v kronice městyse Velešína. Za tohoto požáru vyhořely domy po obou stranách náměstí Velešína, od Bendů až ke Kváčovu a na druhé straně od Marchalů až po Išku. Horní strana Velešína podél tehdejší silnice zůstala zachována. Shořela i věž u kostela sv. Václava. Požár vznikl u Zikmundů.

Stanislav Bláha starší
pokračování příštěVOLEJBALOVÝ TURNAJ O POHÁR MĚSTA VELEŠÍN
Dne 20. května 2000 proběhne volejbalový turnaj smíšených družstev o pohár města Velešín za účasti deseti družstev z okresů Český Krumlov, České Budějovice a Tábor. Začátek turnaje bude v 9.00 hodin. Zveme všechny přátele dobrého volejbalu.

Za pořadatele
K. Krejčí

KONEC HOKEJOVÉ SEZÓNY 99 - 00 HC - VELEŠÍN
Loňský titul okresního přeborníka se nám sice nepodařilo obhájit, ale i dosažené třetí místo v okrese Český Krumlov je pro nás v této kvalitní soutěži při našich možnostech velkým úspěchem. Celkově ve sdruženém okresním přeboru ( Prachatice, Český Krumlov, České Budějovice ) z dvanácti mužstev obsadili velešínští hokejisté šesté místo.

Děkujeme za podporu MÚ Velešín, firmám Komat-STK Č.Krumlov a autobazar Janeček Č.Krumlov, kteří nám svými příspěvky umožnily dokončit letošní hokejovou sezónu. Těšíme se na další spolupráci.

S pozdravem Sportu zdar
Za HC Velešín
vedoucí mužstva Jan BednářPODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem přátelům a známým za účast na pohřbu Mgr. Nadi Nedvědové, za květinové dary a projevy soustrasti.

rodina Novákova
a ing. Stanislav Nedvěd s dětmi

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme tímto všem přátelům a známým, kteří se přišli naposledy rozloučit s paní Annou Kurucovou. Rovněž děkujeme za květinové dary a projevy soustrasti.

Za rodinu Anna Pupková

OSLAVA SVĚTOVÉHO DNE VODY - POZNÁMKA
Poznámka k článku "Oslava světového dne vody" z minulého čísla. Vinou neznámého šotka došlo k chybě v textu článku. Vytratila se zmínka o práci rybářského potěru pod vedením zkušeného sumce Oty Neubauera. Tímto chci dodatečně ocenit jejich práci. Také děkuji panu Karlu Tomáškovi, který umožnil pomocí své kánoe sběr odpadu na hluboké vodě.

J.R.

OZNÁMENÍ
MO KDU-ČSL oznamuje: V pondělí 8. května 2000 v 8 hodin ráno bude sloužena v místním kostele mše svatá za všechny oběti obou světových válek. Dále v neděli 14. května ve 14 hodin začíná v místní restauraci "U Zlaté podkovy" oslava Dne matek s obvyklým programem.

Na obě akce srdečně zve
MO KDU-ČSL Velešín

ZPRÁVA O ŠKOLNÍ KNIHOVNĚ
V základní škole jsou žákům k dispozici dvě oddělení knihovny. V oddělení pro II. stupeň je uloženo 2 900 knih nejrůznějšího zaměření. Někteří žáci si je půjčují příležitostně, jiní pravidelně. V tomto školním roce registruje knihovna II. stupně 1 100 výpůjček.

Žákovská knihovna II. stupně neslouží jen ke knihovnickým účelům, ale i k vlastnímu vyučování. V příštím školním roce škola uvažuje o převedení katalogu na počítač.

E.B.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Nepatří rozhodně k těm "velkým" knihovnám. A ne vždy tady najdete knihu, kterou právě potřebujete. Oproti jiným má ale obrovskou výhodu. Paní Szabovou. Velmi milou, příjemnou, ochotnou a hodnou paní "knihovnici", která nerozhodným i méně zkušeným čtenářům dokáže poradit. Paní Szabová je zkrátka člověk na pravém místě. Díky ní je městská knihovna příjemným místem, což určitě potvrdí i ostatní čtenáři.

K. J.


OPUSTILI NÁS
Anna Ratajová *1918 + 20.3.2000 Strahovská č. 256
Jan Peřka *1927 + 3.4.2000 Strahovská č. 256
Anna Kurucová *1921 + 4.4.2000 Sídliště č. 379
Hermína Ťupová *1914 + 11.4.2000 Sídliště č. 381


KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ V MĚSÍCI KVĚTNU NABÍZÍ

VÝSTAVA K 55. VÝROČÍ OD KONCE 2. SVĚTOVÉ VÁLKY
Výstava je z technických důvodů zrušena.

čtvrtek 11.5. od 19 hodin v Českých Budějovicích
LUCIE
Koncert populární skupiny. Vlastní doprava.

neděle 14.5. od 7. 30 hodin - zájezd
TERMÁLNÍ LÁZNĚ V BAD FUSSINGU - SRN
Zájezd bude zřejmě zatím poslední a znovu bychom začali jezdit ke konci roku. Přihlašovat se můžete na KZ.

úterý 16.5.
ENKLÁVA
Skupina plánovaný koncert zrušila. Náhradní termín včas oznámíme.

sobota 20.5. od 10 hodin v Českých Budějovicích
FERDA MRAVENEC
Dětský muzikál v podání těšínského divadla. Odjezd z parkoviště JHS v 9.15 hodin.

sobota 27.5. - zájezd do Prahy v 8 hodin z Českých Budějovic
VÝSTAVA PRAGA MYSTICA
Na Staroměstské radnici je instalována výstava s podtitulem " Praha jako archetyp evropského magického města", která vrcholí nejvýznamnějším obdobím města za doby Karla IV. a končí připomínkou druhého vrcholu slávy města za vlády císaře Rudolfa II.
Naším průvodcem bude autor výstavy Bohumil Vurm. Hlavním pořadatelem zájezdu je agentura "M" České Budějovice. Cena zájezdu je 410 Kč /včetně vstupného/. Další informace na kulturním zařízení.

neděle 28.5. od 14.30 hodin v Praze
PINOKIO - DIVADELNÍ MUZIKÁL V CIRKUSOVÉM STANU
Napínavý, veselý i dojemný příběh o dřevěném panáčkovi, který poznává záhady a tajemství světa lidí. V cirkusovém stanu vystoupí slavní herci, slavní artisté. Hlas postavě Pinokia propůjčuje Jiřina Bohdalová. Hrají např. Martin Dejdar, Jiří Pecha, Mojmír Maděrič, Lucie Zedníčková a další. Dále účinkují artisté a zvířata Originál Cirkusu Berousek. Cena 490 Kč.

pondělí 29.5. od 19 hodin v Českých Budějovicích
ŽENITBA
Naprosto neuvěřitelná událost o tom, co se může stát, rozhodnete-li se (konečně) oženit. Klasická komedie N.V.Gogola. Vlastní doprava.


PŘIPRAVUJEME

neděle 4.6. od 7.30 hodin - zájezd
TERMÁLNÍ LÁZNĚ V SRN
Přihlášky na KZ. Cena včetně pojištění 220 Kč.

MĚSTSKÉ DIVADLO ČESKÝ KRUMLOV
Znovu upozorňujeme, že KZ Velešín má v předprodeji vstupenky na všechna představení českokrumlovského divadla.

 


© Sdružení k vytvoření financování a správě informačního systému regionu Český Krumlov, 1998
Počet přístupů na tuto stránku od 27. dubna 2000 : TOPlist 0