ARCHIV 2003 1 2 3 4 5 6 7+8 9 10 11 12

Znak VelešínaVelešínský
     ZPRAVODAJ


Duben
 2003


SVAZEK MĚST A OBCÍ REGIONU POMALŠÍ - NÁVRAT K PŮVODNÍM CÍLŮM ?

Město Velešín je členem Svazku měst a obcí regionu Pomalší. Svazek je dobrovolnou nepolitickou organizací, která sdružuje obce, jejichž katastrální území je v povodí řeky Malše na území dvou bývalých okresů - Český Krumlov a Č. Budějovice. Původním předmětem a cílem činnosti svazku bylo řešení dopadů vodohospodářských děl na Malši na hospodaření obcí v oblasti ochrany životního prostředí (likvidace a ukládání odpadů, zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod, přechod na ekologické způsoby vytápění ap.), v oblasti správy, údržby a provozování zařízení, sloužících k uspokojování potřeb občanů a v oblasti školství, sociální péče, zdravotnictví a kultury.

Protože sdružení vzniklo již v roce 1993, postupně se měnil charakter práce svazku. Začal se orientovat i na zastupování členských obcí při jednáních se státními, ale i soukromými institucemi a orgány s cílem získat dotace a granty ať z ČR, tak i ze zahraničí (fondy Evropské unie). Bohužel se začala prosazovat oblast kultury, sportu, komunikací ap., a to vše na úkor toho pro Velešín nejdůležitějšího - bezprostřední blízkost vodního díla Římov - nejdražší voda a ztráta koupání. V současné době se snažíme vrátit pozornost na tato ožehavá témata a problémy. 19. března letošního roku jsme jednali s hejtmanem Jihočeského kraje Janem Zahradníkem.

President Václav Klaus navštívil oblasti postižené loňskými povodněmi

Dne 26. března 2003 jsme využili návštěvy prezidenta České republiky Václava Klause v Plavě, kde asi na hodinovém setkání se starosty SMO Pomalší jsme představili jednotlivá místa svazku a připomněli původní cíle sdružení.

JK


INVESTIČNÍ PLÁN

Na 4. zasedání zastupitelstva města 10. března 2003 proběhlo schválení zařazení investičních akcí, které jsou plánovány k realizaci pro příští období. Počet akcí, včetně požadavků na jejich provedení, vysoko přesahuje finanční možnosti města a proto není jednoduché při zhodnocení všech kritérií stanovit pořadí. Proto byl pořízen soupis plánovaných akcí, spolu s vyčíslením finančních možností města pro rok 2003. Soupis akcí vycházel již z projektů, které jsou rozpracovány z let minulých, z předvolebních programů jednotlivých volebních stran, ze stávajících potřeb města a z podnětů, které byly různou formou předány z řad občanů. Jednotlivé akce byly rozděleny do čtyřech skupin.

V první skupině jsou akce, které jsou již rozpracovány, popřípadě termín jejich realizace je dán zákonem.

Ve druhé skupině jsou akce, z nichž některé byly již v dlouhodobém plánu a skupina byla aktualizována a doplněna další dle současných potřeb. Zastupitelstvo zvolilo pořadí upřednostnění realizace jednotlivých akcí, které však je možné aktualizovat. Jejich realizace bude také vázána na potřebné množství finančních prostředků. V současném rozpočtu je místo pro první tři akce. Výstavba nových bytů je uvedena zcela zvlášť, protože akce je podmiňována přidělením státní dotace. Ve třetí skupině jsou akce drobnějšího charakteru, které nemají příliš vysoké finanční nároky k realizaci a je možné je provádět průběžně podle stupně připravenosti a momentální finanční situace.

Ve čtvrté skupině jsou zařazeny akce, jejichž financování je zařazeno ve vlastních rozpočtech jiných organizací. Jedná se o víceméně náročnější akce provozního charakteru příspěvkových organizací města - mateřské školy a základní školy.

Z přiloženého je patrné, že potřeba financí pro realizaci těchto investičních akcí vysoko přesahuje možnosti rozpočtu města. Pro informaci činí daňové příjmy cca. 20 mil. Kč a v loňském roce provozní náklady města činily cca 22 mil. Kč. Současné investiční akce můžeme realizovat díky úsporám z let minulých a díky mimořádným příjmům v minulosti (prodej hlasovacích práv).

Získávání financí z různých dotačních titulů je velice obtížné jak z hlediska přípravy, tak i potom z hlediska samotného schvalovacího procesu ve státních orgánech.

Oprava střechy spoj.chodby ZŠ50 000,00
Výměna osvětlení v 1. třídách ZŠ60 000,00
Oprava odpadů ZŠ400 000,00
  
Spojovací chodby MŠ25 000,00

Studie využití objektu Jednota 
Odhlučnění bowlingu a spojovacích dveříI.etapa
Odvodnění vyvěrající vody u zbrojnice 
Odvodnění vyvěrající vody Družstevní ul. 
Chodník Školní směr k poště - použ.dlažby ze Strahovské 
Zřízení parkoviště v Dělnické 
Příprava herny pro stolní tenis v JSV 
Zakoupení a instalace laviček v prostoru pod poštou, ... 
Výsadba náhradní zeleně 
Digitalizace územního plánu 
Zřízení a provoz vlastních internetových stránek 

AkceNákladyRozpočetPoznámka
Koupání Velešín1 500 000,001 200 000,00 celkem 5,5 mil.
Osvětlení Strahovská, U Lesa, K Malši, Za Humny350 000,00350 000,00 
Rekonstrukce komunikací V Úvoze, U Přeložky, Zahradní 1 500 000,001 500 000,00 
Zastřešení hlavního pavilonu ZŠ1 200 000,00  
Zatrubnění ulice V Domkách - levá strana směr Kaplice250 000,00  
Zastřešení hasičské zbrojnice200 000,00  
Chodník ulice Kaplická - pravá strana směr Kaplice400 000,00  
Komunikace v ulici K Malši200 000,00  
Kanalizace a ČOV Holkov380 000,00  
Místní bezdrátový rozhlas - 1.etapa osady400 000,00  
Zatravňovací tvárnice ZŠ230 000,00  
Odkoupení pozemků pod komunikací u zahrádek130 000,00  
Stavební úpravy radnice150 000,00  
Byty nástavby - PD, ZŠ30 000 000,00 nutná dotace
CELKEM 36 890 000,00 3 050 000,00 

AkceRozpočetPoznámka
Kanalizace Nádraží3 500 000,00celkem cca 10 mil.
Kanalizace a ČOV Chodeč3 000 000,00celkem cca 3,5 mil.
Prodloužení vodovodu a kanalizace Krumlovská150 000,00 
Prodloužení kanalizace Na Vrších350 000,00 
Park J. V. Kamarýta1 200 000,00celkem cca 2,2 mil.
Teplovody rekonstrukce 1. etapa3 000 000,00 celkem cca 3,5 mil.
Rekonstrukce komunikací Nádraží2 200 000,00 
Rekonstrukce MŠ1 000 000,00celkem cca 3,5 mil.
CELKEM 14 400 000,00 

Vladimír Jantač


ZPRÁVA O ČINNOSTI SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ VELEŠÍN ZA ROK 2002

- Počet členů hlášených: 41 činných, 33 vysloužilých (přestárlých, čestných a nečinných).
- Zemřeli členové - bývalí funkcionáři sboru : Janda Jan, Štěpán Josef, Bláha Stanislav.
- Konal se jeden ples - hrála hudba "Marchalinka".

Požáry byly čtyři : truhlárna Kozelský, stodola v Zubčicích, v Šumavské ulici v domku, silo Ambitu na kaplickém nádraží.

Okrskové kolo soutěže se konalo 4.5. v Zubčicích u příležitosti trvání 50 let sboru v Zubčicích. Soutěže se zúčastnila naše dvě družstva a děti. Muži obsadili 1. a 4. místo. Děti byly třetí. Dalších soutěží se sbor zúčastnil 13.7. v Dolním Třeboníně. Naše družstvo obsadilo 4. místo. 10.8. - soutěž v Přední Výtoni, 4. místo. 7.9. ve Vyšším Brodě 6. místo. Další soutěže se pro povodně v rámci okresu nekonaly.

Byl opraven startér u stříkačky PS 12 bratry Žlunkovými a p. Netečným. Požární vozidlo Avie A 30 byla znovu dodavatelsky přestříkána, náklady činily téměř 50 000.- Kč a byly hrazeny z rozpočtu města. Na zvony přispěl sbor 10 000.- Kč. Naši členové řídili v květnu dopravu na křižovatkách při Závodu míru, jehož trasa vedla naším městem směrem na Sv. Jan nad Malší.

Při povodních byla zásahovou jednotkou čerpána voda ze sklepů a dvorů na Holkově, ve Skřidlech, nádraží a ve Velešíně/a>. Dále byla držena pohotovost pro další zásahy. Za tuto činnost obdržel sbor poděkování od ministra vnitra na zasedání zastupitelstva v lednu 2003 z rukou mjr. Pavla Vejvary z HZS Č. Krumlov. Na pomoc hasičským sborům byla odeslána částka 1 500,- Kč po povodních.

Byly pořízeny nové uniformy pro pana J. Radu a J. Žlunku, M. Vlažného a Fr. Netečného.

Na ošetřování techniky, materiálu, výzbroje, nátěrů vrat a oken bylo odpracováno 700 hodin.

Svěcení zvonů 28.9. se sbor zúčastnil ve vycházkových krojích, zastoupen V. Syslem, K. Škorvánkem, J. Paškem, M. Vlažným, J. Hodou, Fr. Netečným. S praporem sboru šel J. Žlunka, A. Klein a p. Zifčák z HZS Kaplice.

Dne 14.12. se konala valná hromada od 17 hodin u Zlaté podkovy. Schůzi řídil starosta sboru Jiří Pašek. Přivítal přítomné - starostu města p. Mgr. J. Klímu, starostu okresního sdružení hasičů p. J. Marka. Taktéž přivítal zástupce Hasičské vzájemné pojišťovny p. Ing. P. Svobodu. Byla zvolena mandátní a volební komise ve složení: Jan Žlunka, Fr. Matys, V. Hůlka, Roman Pícha. Navržený výbor byl jednohlasně zvolen všemi přítomnými členy. Pro špatný výběr mezi složením sboru nebylo jiných návrhů.

V diskusi starosta města poděkoval za činnost sboru, informoval o zastřešení zbrojnice v roce 2003.

Pan J. Marek, starosta OS SDH poděkoval za činnost při povodních a za příspěvek kaplickému sboru na obnovu hasičského stadionu. Ing. Pavel Svoboda objasnil provádění pojištění ze zákona motorových vozidel. Starosta sboru poděkoval za činnost všem členům, popřál k vánočním svátkům a zdraví do nového roku a v 19:00 hodin schůzi ukončil.

Sbor dobrovolných hasičů Velešín děkuje všem podnikatelům za sponzorské dary do tomboly na ples.

Žádost k občanům Velešína

Hasičský sbor Velešín žádá spoluobčany o poskytnutí historických dokladů, fotografií, diplomů a odznaků, které mohou postrádat, pokud si je nechtějí ponechat na památku. Jedná se hlavně o doklady činnosti místního sboru.

Předem děkujeme.

Jiří Pašek,
starosta sboru a kronikář


2 KRÁT NA TÉMA: POŘÁDEK VE VELEŠÍNĚ

No, přiznejme si, že není nic moc. Největší nepořádek se soustřeďuje kolem školy, autobusového nádraží a na Sídlišti.

Okolo školy uklízíme my, neděláme to však z dobré vůle, ale protože musíme. Dokud ale nebudeme pořádek dobrovolně dodržovat, ani uklízecí četa tam nepomůže.

Já osobně bych se nezaměřovala na úklid, jako na prevenci. Měli bychom se naučit, že je mnohem lepší ujít o pár kroků víc a vyhodit papírek do koše, než ho rovnou hodit na zem. Protože když každý odhodí papírek na stejném místě, tak by se z toho místa za chvíli stala skládka.

Takže bychom své okolí neměli jenom uklízet, ale měli bychom v něm udržovat pořádek, aby příroda zůstávala stále přírodou.

Olga Hintermüllerová, 9.A

Velešín je malé město, to přiznávám, a právě proto by se mohl pořádek zde zlepšit.

Souhlasím s tím, že součástí služeb je zde i úklidová četa, která bohužel nepracuje tak, jak by měla. Je potřeba vysvětlit, co tím myslím. Kdykoliv se projdete po ulicích tohoto města, všude se povalují odpadky. Největší nepořádek se vyskytuje před panelovými domy, u rodinných domků běžně ne. Dále okolo školy, na náměstí a na ostatních veřejných prostranstvích; zmíním-li se o našem školním hřišti, můžeme tam najít kromě normálních odpadků dokonce velmi nevhodné a nebezpečné předměty, a proto se dostáváme k řešení tohoto problému.

Městská úklidová četa pracuje velmi volně, z výzkumů anket jsem se dozvěděla, že městské úklidové čety mnohokrát podávají jen poloviční výkon, než kterého jsou schopni. Dalo by se tedy více uklízet, což je můj hlavní návrh.

Do úklidu by se mohli zapojit žáci ZŠ, ISŠ a jiní dobrovolníci. Alespoň na Den Země by se ho měly zúčastnit všechny kroužky, spolky, organizace, zaměstnanci soukromých firem i státních podniků, tedy všichni úklidu schopní občané města.

Souhlasí s mým názorem i ostatní? Pořádek v tomto městě by mohl být, jen musí být i určitá vůle.

Jana Bednářová, 9.A


POZITIVNÍ ZKUŠENOST

Měsíc březen se zdál trochu "smůlovatej". Podařilo se mi při průjezdu sídlištěm na namrzlé silnici nabourat své a ještě dvě zaparkovaná auta a mému synovi se docela kuriózním způsobem ztratil mobilní telefon.

Shodou okolností a na radu přátel jsem se s oběma problémy obrátil na velešínský městský úřad, respektive na Městskou policii. Dříve bych to asi neudělal, protože proti minulému vedení jsem měl určité výhrady a nejsem typ, co snadno přijímá autority. Překvapila mne tedy vstřícnost a zájem o mé problémy. Na městském úřadě se nám podařilo vyřešit havárii přes pojistku, kterou má pro tyto případy město uzavřeno a telefon se zásluhou policistů vrátil původnímu majiteli.

Já vím, jde jen o peníze, ale pro mne je daleko cennější zjištění, že na svých místech jsou lidé, kteří chtějí pomáhat a to je povzbuzující zkušenost.

Jan Rytych


20.4. DEN ZEMĚ 2003

Jako již tradičně, je termín 20. dubna celosvětově vnímán a oslavován jako DEN ZEMĚ. I v našem okolí se naštěstí najde dost "bláznů", kteří ví, že není možné nechat vše na "veřejných činitelích" a občas je nutné přiložit ruku k dílu. Snad si postupem doby víc lidí uvědomí, že ne všichni a všechno je na prodej. Zemi máme totiž co splácet úplně všichni, bez rozdílu.

Pro letošní oslavu je připraven pestřejší program než v dřívějších letech. Je to tím, že se zapojuje stále více aktivních účastníků.

Program je rozdělen na celý duben aby se mohl zúčastnit každý, podle svých možností a chuti.

Město Velešín zajistilo bezplatný svoz odpadu.
5.4. železo a papír
12.4. nebezpečný a domovní odpad

Základní škola má v plánu úklid ve Velešíně a jeho okolí, v týdnu od 22. - 25. 4. 2003.

Předpokládáme i účast sportovních klubů a zájmových kroužků na úklidu veřejných prostranství. Informace zájemcům podá p. Mikeš na Mě.Ú.

Pro malé i velké milovníky přírodního života, připravil Velešínský kmen Otyókwa z Ligy Lesní Moudrosti, ukázku táboření v indiánských stanech Tee-pee, rozdělávání ohně bez zápalek a ukázku různých indiánských výrobků. Vše se uskuteční v areálu školky 19.4. od 13.00 hodin.

Velešínští ochranáři, pod taktovkou zkušených kameramanů p. Františka Holuba a p. Vladimíra Šimečka, připravili projekt dokumentárních filmů, který představí řeku Malši před napuštěním Římovské přehrady a seznámí vás s historií a současností krumlovských medvědů. Nebude chybět ani promítání diapozitivů, které dokumentují stav a vzhled Velešína a jeho okolí. Pro vytrvalce bude ke shlédnutí příběh velešínských čápů. Všechny srdečně zveme.

Tyto informace budou v průběhu dubna upřesňovány na plakátech a místním rozhlasem. SLEDUJTE PROSÍM PLAKÁTOVÁNÍ!

Předem děkuji všem, kteří se připojí k letošnímu DNI ZEMĚ i těm kteří nečekají na celosvětové akce ale starají se o stav našeho okolí a tím i o stav Země po celý rok.

Za Velešínské ochranáře a Komisi životního prostředí - Jirka Růžička


MĚSTSKÝ ÚŘAD V KAPLICI - REFORMA VEŘEJNÉ SPRÁVY

Město Kaplice se k 1. 1. 2003 na základě zákona stává obcí s rozšířenou působností. Převod působností v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů určuje zákon č.320/2002 Sb. Pro informaci uvádíme seznam odborů MÚ KAPLICE. (Detailní seznam výkonů státní správy jednotlivých odborů bude uveden v následujících číslech Zpravodaje. Jinak lze samozřejmě podrobné informace získat ihned na MÚ Kaplice tel. 380 311 154 i na MÚ Velešín - tel. 380 331 541)

Odbory:
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Odbor obecní živnostenský úřad
Odbor výstavby a územního plánování
Odbor školství, kultury a tělovýchovy
Odbor vnitřních věcí
Odbor životního prostředí
Odbor dopravy a silničního hospodářství - zde předesíláme, že běžné dopravně správní agendy - řidičské průkazy, přihlašování vozidel, evidence řidičů, řešení přestupků - bude vykonáváno v roce 2003 v Českém Krumlově, jako dosud.


OČKOVÁNÍ PSŮ PROTI VZTEKLINĚ

Podle zákona 166 / 1999 par.4, čl. f je každý chovatel psa povinen zajistit jeho každoroční přeočkování proti vzteklině. (U štěňat ve stáří od 3 do 6 měsíců)

Hromadné očkování psů proběhne dne 29.dubna (úterý) a to v:
15.00- Chodeč, 15.30 - Bor, 16.30 - Velešín Nádraží - výkup, 17.00 - Skřidla, 17.30 - Holkov a dne 6.5. - úterý 14.00 - 16.30 Velešín - u líhně

V souvislosti s očkováním je dobré připomenout povinnost majitele zajistit, aby bylo neprodleně veterinárně vyšetřeno zvíře, které poranilo člověka nebo s ním přišlo do přímého kontaktu způsobem nebo za okolností, které mohou vyvolávat podezření z onemocění vzteklinou. (citace zákona)

V.M.


POZVÁNKA NA KONCERT

Na Květnou neděli - 13. dubna 2003 - připravil Chrámový sbor a orchestr se svými hosty od 1900 hodin ve velešínském chrámu koncert duchovní hudby. Na programu bude provedení Dvořákova oratoria Stabat Mater, pro sóla, smíšený sbor a orchestr, op. 58. Toto dílo, které v sobě nese nejen tvůrcova nesmírného génia, ale i hlubokou bolest, kterou v období napsání oratoria prožíval, je jedním z nejniternějších a největších, které Dvořák napsal.

Chrámový sbor a orchestr Velešín

Vystoupení navazuje na koncertní provedení tohoto díla v v neděli 6. dubna v katedrále v Plzni a po provedení ve Velešíně následuje vystoupení 18. dubna v katedrále v Českých Budějovicích.

V sólových partech se představí Marie Pešková, Dagmar Volfová, Bohdan Petrovič a Petr Poldauf. Provedení celého díla řídí dirigent Jihočeského divadla pan Petr Chromčák.

Jistě si nenechte ujít provedení Dvořákova Stabat Mater, jehož provedení právě v době velikonoc je velice příhodné.

VJ


DÁLNICE ???

Tragická dopravní nehoda autobusu, která se stala v sobotu 8. 3. 2003 v kopci Nažidlák na Kaplicku, rozpoutala v tisku bouři názorů. Co vlastně tuto nehodu a samozřejmě všechny další nehody na úseku silnice od Kamenného Újezda po Dolní Dvořiště způsobuje? V Mladé frontě Dnes probíhala tzv. „horká linka„, což byla diskuse právě na výše uvedené téma. Kdo tyto názory četl,jistě postřehl, že se k problému vyjadřovali lidé, kteří v těchto oblastech bydlí, lidé, kteří jsou nuceni denně po této silnici jezdit do zaměstnání, ti, kteří se stavbou dálnice souhlasí i ti, kteří nesouhlasí. Pravdou je, že každý, kdo jezdí směr České Budějovice od nás z Velešína nebo opačně směrem na Kaplici ví, že je to mnohokrát válka nervů. Místní lidé znají dobře záludnosti jednotlivých úseků, proto dovedou ledacos předvídat. Ale představte si řidiče, který jede z Prahy, má za sebou poměrně slušnou cestu Praha - České Budějovice. Pak zpomalí, až zastaví v Budějovicích. Potom projede přehledným úsekem kolem Kamenného Újezda, přejede železniční přejezd a ejhle, před ním v kopci na Bukovec se vleče kamion. To je typická situace, která zde nastane v osmi případech z deseti. A teď přijde ten okamžik, kdy řidič, který to tu dobře zná, ví, že může předjet až na Krasejovce, pokud ovšem nepojedou auta v protisměru. Většinou to velešínští řidiči řeší tak, že se zkrátka smíří s osudem a jedou za náklaďákem nebo kamionem. Ne tak řidiči jiných značek a silných aut. Zkrátka si myslí, že musí předjet za každou cenu. Pak může nastat ještě horší případ, že se vyhoupnete na nějaký horizont, kterých je na tomto úseku nepočítaně a proti Vám se řítí dva kamiony nebo dvě auta vedle sebe. V tomto případě máte několik možností. Buď doufat, že se ten předjíždějící stačí zařadit nebo přemýšlet, kam se uhnete!

Jenže tady je další zádrhel. Silnice je lemovaná stromořadím, se kterým rozhodně nemůžete soupeřit a spoléhat na to, že se trefíte mezi dva stromy je poněkud riskantní. Takže záleží víceméně na štěstí a pohotovosti řidičů. A to už vůbec nemluvím o tom, že ne všichni řidiči mají rychlá auta, ne všichni řidiči jsou pohotoví, ale máme i hodně spoluobčanů vyššího věku, kteří už nemají reakce jako ti mladší. Ale i tito řidiči mají přece právo jezdit a cítit se přitom relativně bezpečně i když si jedou svým tempem. Řeknu vám, že při představě, že takovýto člověk chce zabočit ve směru od Velešína na Prostřední Svince nebo od Holkova do Velešína, mě jímá hrůza. Sama jsem několikrát zažila, že mě těsně před odbočením velkou rychlostí předjelo auto zleva. A teď řekněte, co je příčinou těch častých dopravních nehod? Nás občanů Velešína se tento problém bezprostředně týká. Vždyť velice často slyšíme houkání sanitek a každý z nás si řekne: „To je zase nějaká bouračka„ ! Řidiči jsou také jenom lidé, chybující, kteří mají své starosti a někdy stačí právě takový malý okamžik, kdy se zamyslíte a něštěstí je hotovo. Na této silnici není žádný prostor pro únik. Zde se vyžaduje maximální pozornost a každá malinká chybička může stát život několik lidí. A přiznejme si, kolikrát už každý z nás měl anděla strážného, když nám třeba jen malá nepozornost jen tak tak prošla. Proto si myslím, že výstavba nové rychlostní komunikace by dávala větší šanci na přežití těm, kteří jezdí sice odbytně, ale zbytečně neriskují a také těm, kteří nikdy nebyli „perfektní řidiči„. Bohužel právě tito lidé to nejčastěji odnášejí.

Proto vás, občany Velešína vyzýváme, napište do Zpravodaje své názory na tuto problematiku. Zároveň pro ty, kteří neradi píší vyhlašujeme anketu. Pošlete SMS zprávu na tel. č. 603 785 628 ve znění ANO, NE, podle toho jestli souhlasíte s výstavbou dálnice nebo ne. Anketu po vyhodnocení v dalším čísle zveřejníme.

Hana Růžičková


DÁLNICE - PETICE OBČANŮ KAPLICE

PETICE PRO NEODKLADNÉ VYBUDOVÁNÍ RYCHLOSTNÍ KOMUNIKACE Z ČESKÝCH BUDĚJOVIC K HRANIČNÍMU PŘECHODU DOLNÍ DVOŘIŠTĚ

Podle původního usnesení vlády z roku 1992 měli již v tomto roce jezdit motoristé po dálnici D 3 na trase Praha - Benešov - Tábor. Dále pak měla dálnice pokračovat ke krajskému městu Jihočeského kraje a odtud k rakous. hranicím, podle vládní koncepce z roku 1998, měla být vybudována rychlostní komunikace R 3.

Nevyjasněné majetkoprávní vztahy a protesty ekologických organizací stavbu neustále oddalují. Mezitím umírají lidé a přibývá zraněných. Tato petice chce ukázat, že názory ekologů a postoje majitelů pozemků jsou menšinové a většina z nás, kteří v blízkosti silnice E 55 žijeme, si přeje, aby stavba odpovídající rychlostní komunikace začala a byla dokončena co nejdříve.

Zákon o právu petičním (Sb. zákonů č. 85/1990) umožňuje osobám starším 18 let takto formulovanou petici beztrestně podpořit a vyjádřit tak svůj názor. Petice bude postoupena Poslanecké sněmovně České republiky a Senátu České republiky. Pokud chcete, aby i Váš hlas byl slyšen, uveďte, prosím, své jméno a příjmení, bydliště a podepište se na přiloženém podpisovém archu.

Děkujeme. Petiční výbor

Občané Velešína, kteří mají shodný názor, mohou petiční arch podepsat v přízemí MÚ Velešín.


SVOZOVÉ DNY PEVNÉHO DOMOVNÍHO ODPADU

Vážení spoluobčané,
ve Velešíně včetně osad bude v sobotu 5. a v sobotu 12. dubna 2003 proveden svoz pevného domovního odpadu.

Jak? - Mobilním způsobem.

Kam? - Před kontejnery či jiné odpadové nádoby (popelnice) umístíte papír (do papírových krabic, resp. svázaný do balíků), textil (do plastových pytlů), nebezpečný odpad (staré televize, chladničky, baterie ap.) a další pevný kusový odpad včetně např. nepotřebného nábytku tak, aby v co nejmenší míře nebránilo dočasné uložení odpadu provozu vozidel a chodců.

V sobotu 5. 4. 2003 do 8:00 hod. uložíte výše uvedeným způsobem odpad na uvedená místa - železo a papír.

V sobotu 12. 4. 2003 do 8:00 hod. - ostatní.

Zdarma, vše hradí město.

Zájemci o papírové krabice a provázky na odpad,mají možnost tyto získat ve sběrně odpadů u pana Mesároše tel. číslo 380 332 141. Případné dotazy zodpoví místostarosta - tel. 380 332 787

V.M.


ÚSPĚCHY ŽÁKŮ VELEŠÍNSKÉ ZUŠ

ZUŠ Velešín pořádala 25. února 2003 okresní kolo Národní soutěže ve hře na dechové nástroje, kterou každoročně v různých nástrojových oborech vyhlašuje MŠMT ČR. Žáci velešínské, kaplické a českokrumlovské ZUŠ soutěžili v příslušných věkových kategoriích a s povinným časovým limitem skladeb.

Výsledky okresního kola byly pro naši školu velmi uspokojivé. Hana Bürgerová ze třídy Pavly Matiáškové získala v I. kategorii ve hře na příčnou flétnu 1. místo, tři klarinetisté ze třídy Petra Špatného - Jiří Kožant (V. kategorie), Andrea Kamenová (VII. kategorie) a Pavel Hanzalík (VII. kategorie) pak dokonce l. místa s postupem do krajského kola. To proběhlo v Jindřichově Hradci l4. března 2003. Andrea Kamenová a Pavel Hanzalík tam obsadili 3. místa, Jiří Kožant obdržel čestné uznání.

Radka Hájková,
učitelka ZUŠ Velešín


PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme všem přátelům a známým, kteří se přišli rozloučit s p. Františkem Tröstrem 28. 2. 2003. Též děkujeme za projevenou soustrast a květinové dary od jeho spolupracovníků a hasičskému sboru z Netřebic.

bratr a sestra s rodinou


PETICE PROTI NÁSILÍ, KULTURNÍ A MRAVNÍ DEVASTACI

Motto: Máme zákony, které trestají toho, kdo druhého fyzicky zraní. Ale vůbec neuvažujeme nad tím, že tisíce našich dětí jsou zraňovány duševně a duchovně už nejen tím, že denně sledují televizní obrazovku, která často devastuje jejich představu o kulturních a morálních hodnotách, předkládá jim falešné názory, zvrácenou sexualitu, zobrazování pohlavního aktu a presentuje násilí v nejrůznějších podobách.

Vyzýváme televizní pracovníky odpovědné za skladbu programu, aby

  1. zařazovali více programů zaměřených na téma etiky a duchovních pořadů, aby zviditelnili jiné hodnoty, než je konzumní život v naší společnosti
  2. častěji ukazovali pozitivní příklady
  3. v maximální možné míře omezili počet filmů plných násilí, zobrazování pohlavního aktu, a jejich vysílání posunuli do pozdních nočních hodin, kdy děti spí
  4. se nebáli zaujmout odmítavé stanovisko k dnes sice běžným, avšak negativním společenským jevům, jakými jsou nevěry, rozvody, potraty, násilí, lhostejnost a sobectví

Tuto petici podepsalo již více než 80 000 televizních diváků.
Řekněte i Vy své ANO. Připojit se můžete prostřednictvím
e-mailu: sekretariat@etickeforumcr.cz
Uveďte jméno, adresu, rodné číslo, případně vaši e-mailovou adresu.
EF ČR garantuje ochranu Vašich osobních dat. Řekněte ANO projektu etické a duchovní obnovy ČT !

Tolik text petice, která probíhala po celé ČR od roku 2000 do začátku roku 2003. Podpisové archy byly následně zaslány petičnímu výboru Parlamentu ČR. Ti z Vás, kteří máte podobný názor na uvedené téma a nemáte možnost připojit se prostřednictvím e-mailu, napište do televize nebo napište svůj názor poslancům Parlamentu ČR.

Podrobnější informace mohu poskytnout po obdržení od organizátorů petice.

Anna Hovorková


VODOVODY A KANALIZACE JIŽNÍ ČECHY A. S. - INFORMACE

Divize České Budějavice
PROVOZNÍ STŘEDISKO KAPLICE
Hlášeni poruch na veřejné vodovodní a kanalizační síti (ne na vnitřních rozvodech):
Nepřetržitá služba 24 hod. Denně : 800 900 991 (bezplatná linka), 389 132 245
Provozní středisko Kaplice :
(pracovní doba pondělí - pátek od 7.00 do 15.00 hod)
spojovatelka : 380 312 415, 380 312 416


SPORTSEZNAMKA
SPORTOVNÍ KLUB ASPV VELEŠÍN

Takže co vlastně znamená ta záhadná zkratka ASPV? Odpověď je jednoduchá: Asociace Sportu Pro Všechny. Jde o sportovní organizaci pro širokou veřejnost - děti, ženy, dívky i muže, i když ti jsou zatím spíše vzácností. Klub nabízí velkou škálu moderních a účinných druhů cvičení, většinou ve spojení s hudbou a pod vedením zkušené instruktorky.

Ke dni 31. 12. 2001 měl velešínský klub ASPV 216 členů (z toho 112 dětí) a 6 cvičitelek. Na Českokrumlovsku si své jméno a prvenství získal nejen počtem členů, ale i zařazováním novinek. Již před 5-ti lety byl jediným oddílem na Českokrumlovsku vlastnícím stepy a provozujícím STEP aerobik. V současné době se díky nadšení a profesionalitě cvičitelek zařazují i nové, více taneční styly - funky. Horkou novinkou je cvičení PILATES - balanční cvičení na malých míčích OVER BALLECH či velkých míčích BODY BALLECH.

Jak jste již určitě přečetli výše, nabídka různých druhů cvičení je pestrá. Tak jen pro upřesnění: Dětský aerobik
Děti se učí vše, co k aerobiku patří. Dále soutěží, hrají hry, účastní se závodů a připravují vystoupení k různým příležitostem. Cvičební hodiny jsou rozděleny podle věku dětí na mladší a starší žákyně, dále na začátečníky, pokročilé a soutěžní družstva.

Cvičitelky: Alena Prokešová, Martina Lustová, Alena Šrámková

Cvičení předškoláků a rodičů s dětmi
Hodinu vede cvičitelka Lenka Šípková a cvičení je zaměřeno na sportovní hry a základy cvičení na nářadí.

Všeobecná gymnastika
Cvičební jednotky jsou zaměřeny na všeobecnou gymnastiku, cvičení na nářadí, sportovní hry, základy rytmické gymnastiky, zdravotní gymnastiky a kalanetiky. Vše pod vedením cvičitelek Jany Voráčkové a Evy Veselé.

Aerobik MIX
Je vytrvalostní cvičení zaměřené na zvýšení fyzické kondice, spalování tuků, zpevňování postavy, ale nechybí ani strečinková cvičení a funky. Cvičitelka: Alena Prokešová.

STEP aerobik
Pro tento druh aerobiku se používají stepy. Různým vystupováním, sestupováním, přeskakováním a obíháním se nejen krásně zapotíte, ale i si výborně zaposilujete. Cvičitelka: Lenka Šípková.

Nabídka cvičení je opravdu velmi pestrá, takže pokud jste ještě nenašli odvahu a máte chuť se hýbat, neváhejte a přijďte si zacvičit. Všechny cvičení jsou v tělocvičně ZŠ Velešín. Přesný rozpis hodin najdete na nástěnce ASPV na autobusovém nádraží.

Cvičení:Po16:00 - 17:00Dětský aerobik - začátečníci (předškoláci + mladší žákyně)
 17:00 - 18:00Dětský aerobik - pokročilí (mladší žákyně)
 20:30 - 21:30Všeobecná a zdravotní gymnastika
Út18:30 - 20:00Dětský aerobik - začátečníci + pokročilí (starší žákyně)
 20:00 - 21:15AEROBIK MIX
St16:00 - 17:00Cvičení předškoláků a rodičů s dětmi
 17:00 - 18:00Všeobecná gymnastika (mladší a starší žákyně a žáci)
Čt18:30 - 20:00Dance aerobik
 20:00 - 21:15STEP aerobik
Vše v tělocvičně ZŠ Velešín

Kontakt:  Eva Veselá  (tel: 724 280 817)
Alena Prokešová  (tel: 605 189 100)
Lenka Šípková  (tel: 608 203 341)

Informace:   Nástěnka ASPV na autobusovém nádraží

Takže sportu zdar a příští měsíc na shledanou. - Hanka O.


PODĚKOVÁNÍ

Celý minulý rok probíhala v našem městě soutěž „o nejvšestrannějšího sportovce Velešín" v různých sportovních kategoriích. Za velkého přispění města, školy a mnoha dalších sponzorů a dobrovolníků bylo uspořádáno 16 závodů počínaje lyžováním a konče testem zdatnosti. Rozmanitost soutěží prověřila naše malé spoluobčany ve všech směrech. Soutěží se zúčastnily desítky dětí z našeho města. Na všech bylo vidět zapálení o co nejlepší výsledky, někdy i slzy zklamání, ale to již do sportovního zápolení patří. Pokaždé jsme ale odcházeli s dobrým pocitem, že ne všichni ještě sedí před televizí či počítačem a že je ještě dost těch, kteří se snaží pro sebe a pro radost z pohybu něco udělat. Největší obdiv a poděkování patří panu Karlu Růžičkovi. Byl to on, kdo celou soutěž vymyslel a uspořádal, kdo sháněl sponzory a ceny nejen pro vítěze, ale i pro téměř všechny děti při závěrečném slavnostním vyhlašování výsledků. Množství cen při závěrečném ceremoniálu nám vyrazilo dech. Ještě jednou bych rád za všechny rodiče panu Karlovi Růžičkovi za jeho bezměrnou celoroční snahu poděkoval, protože takto zapálených lidí pro dobrou věc je a vždy bude málo. A zároveň mu popřál i mnoho sil do organizování nového ročníku této soutěže.

Karel Voráček


KONEC HOKEJOVÉ SEZÓNY R. 2002/2003 - HC - VELEŠÍN

Naše mužstvo se zúčastnilo sdruženého přeboru okresů Český Krumlov, České Budějovice a Prachatic.

Z třinácti mužstev jsme obsadili 9. příčku. Jelikož letošní soutěž hrálo i šest mužstev z krajského přeboru, je pro náš klub i toto umístění důvodem ke spokojenosti.

Doufáme, že se nám ve Velešíně podaří i v příštích letech udržet tento krásný, ale drahý sport.

Tímto vyzýváme případné zájemce o tento sport k aktivní účasti v další sezóně.

Děkujeme za podporu Městského úřadu Velešín a firmě KOMAT-STK- Český Krumlov, bez jejichž pomoci bychom již tuto soutěž finančně nezvládli.

S pozdravem "Sportu zdar" za HC Velešín

Jan Bednář

Konečné pořadí SOP r. 2002/2003

1. Sharks ČK
2. Slavoj ČK B
3. Hluboká Cannons
4. Cheyennes ČB
  5. Aspera ČB
6. Hluboká Barons
7. Petříkov
8. Netolice
    9. Velešín
10. Přísečná
11. Kaplice
12. HoDo ČB
  13. B-Praktik ČK 11


KINO NA DUBEN 2003

Upozorňujeme, že od dubna začínají večerní představení o půl hodiny později - v 19,30 hodin, o prázdninách to bude od 20 hodin a nedělní dětská představení posouváme až na podzimní měsíc říjen.

Do této doby budeme dětem nabízet jen filmy nebo jiné programy při různých příležitostech. Nejdříve to budou programy o velikonočních prázdninách a potom 1. a 8. května. Promítání je připraveno i na Dětský den 1. června a na sváteční neděli 6. 7. jsme objednali novou českou pohádku "Čert ví proč". Sledujte vývěsky na budově kina a využívejte předprodej vstupenek!

Věřím, že si děti během jarních a letních měsíců užijí vody a sluníčka a v říjnu se s nimi opět setkáme v "našem" kině. Přivítáme je novou italskou (hranou) pohádkou o dřevěném panáčkovi, který ožil. Jmenuje se "Pinocchio".

M.H.

POZOR ZMĚNA ZAČÁTKŮ PŘEDSTAVENÍ ----------------- od 19,30 hodin

Pravidelná odpolední NEDĚLNÍ představení pozastavujeme od dubna do září, z důvodu malého zájmu dětí o tato představení. Budeme ale dětem nabízet náhradní program. Sledujte plakátování !

PROGRAM :


Warning: mysql_numrows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/localhost/htdocs/ois1g/cz1250/aktual/region/t_velzpr0403.htm on line 778

Připravujeme: Útěk do Budína, Charlotte Gray, Hladina adrenalinu, Sexy párty, Tělo na tělo, Žába k zulíbání, Láska po francouzsku, Krásná pokojská.

Dále dokumentární filmy, např.: O koněspřežce, Hamry a hamerníci, Život v mraveništi atd.

redakční rada


KULTURNÍ PROGRAMY NA DUBEN 2003

I nadále probíhají KURSY NĚMČINY, FRANCOUZŠTINY a MAŽORETKY

čtvrtek 3. 4. od 18 hodin v kinosále
VYHLÁŠENÍ 10 NEJLEPŠÍCH SPORTOVCŮ VELEŠÍNA
Slavnostní večer, který pro Vás a oceněné velešínské sportovce, připravila ve spolupráci sportovní a kulturní komise. Zveme vás. Přijďte a podpořte své favority.
vstupné zdarma

úterý 8. 4. od 9,30 hodin v kinosále - pro MŠ
PERNÍKOVÁ CHALOUPKA /ČR/ - 73 minut
Pásmo krátkých pohádek: Perníková chaloupka, Psí kusy, Krtek a paraplíčko, Policejní pes, Pohádku o domečku, Krakonoš a kukačky. Po dohodě mohou přijít na promítání i rodiče nebo prarodiče s dětmi, které do školky nechodí.
vstupné zvýhodněné za 15,-

čtvrtek 10. 4. od 19 hodin v Jihočeském divadle
B. Martinů: DEN DOBROČINNOSTI
Opera, která se do nedávné doby považovala za ztracenou. Ve spolupráci s Institutem B. Martinů se podařilo získat kopie rukopisů všech dostupných materiálů. Editorskou prací a přípravou opery byl pověřen Milan Kaňák, který se ujal i hudebního nastudování.
Režii má Josef Průdek.
Vstupenky se slevou 20 a 50% si vyzvedněte na odboru kultury.
Odjezd autobusu z parkoviště JHS je v 18,15 hodin, jízdné 20 Kč zaplatíte v autobusu

neděle 13. 4. od 7,30 hodin - zájezd
LÁZNĚ SRN
Oblíbený zájezd do německého Bad Füssingu, do termálních lázní. Hlásit se můžete ihned. Cena zájezdu je různá pro děti, dospělé a důchodce. Informace získáte na odboru kultury.

čtvrtek 24. 4. od 18 hodin v kinosále
PAVEL NOVÁK "NEŘESTI A CNOSTI"
Koncert lyrických písniček od 60. let s úsměvným vyprávěním a poezií.
Zamyšlení nad hodnotami života, mezilidskými vztahy a láskou. Průvodní slovo je laděno do citlivé polohy. Zamyšlení střídá vtip a posluchači jsou vtaženi do děje. Nejenže s Pavlem Novákem komunikují, ale i zpívají. Pihovatá dívka, Malinká, Vyznání, Chci zapomenout jsou jen krátkým výčtem hitů, které se ozvou. Vedle nich ale také písničky Beatles, E. Presleyho, divadla Semafor. Při bloku lidových písniček se vždycky rozezpívá celý sál.
Po koncertu přichází Pavel Novák do sálu, povídá si s diváky a nabízí svá CD, MC a knihy.
Předprodej vstupenek od 13. 4.
vstupné 80,-

pátek 25. 4. od 15 hodin v divadle Kalich
GALILEO
Dlouho očekávaný nový muzikál Janka Ledeckého. Hrají: J. Ledecký, P. Muk, I. Chýlková, F. Blažek, P. Janů, J. Laufer, J. Vojtek, S. Laurinová, K. Brožová, bři Tesaříkovi a další.
Odjezd z Mariánského náměstí v Č. Bu v 11,30 hodin.
cena celkem je 715,-

středa 30. 4. od 19 hodin
LAMPIONOVÝ PRŮVOD
Zájemci se začnou řadit před 19. hodinou na prostranství před Základní školou. Odtud odejde průvod kolem autobusového nádraží a parkoviště JHS na prostor Pod věží u vinárny pana Švarce, kde od 20 hodin začne "Pálení čarodějnic".
zdarma

P ř i p r a v u j e m e  :

pátek 16. 5.  DRACULA - zájezd do Prahy

pátek 16. 5.  GALILEO

neděle 25. 5.  LÁZNĚ SRN

 


© Sdružení k vytvoření financování a správě informačního systému regionu Český Krumlov, 2001
Počet přístupů na tuto stránku od 27. dubna 2000 : TOPlist 0