ARCHIV 2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Znak VelešínaVelešínský
     ZPRAVODAJ


Duben
 2002


PŘIŠLO JARO, PROBOUZÍ SE I PRÁCE VE MĚSTĚ

Ano, jaro si již otevřelo dveře do našich zahrádek, na spící stavby a snad i do našich srdcí. Ráno se veseleji vstává, protože venku svítí (a již hřeje) sluníčko, ptáčci nám vesele zpívají na cestu do práce. Potkáme li usmívající se spoluobčany, je i nám veseleji. Rozdávejme i my kolem sebe úsměvy a dobrou náladu. Hledejme ve svém okolí pozitivní věci, nesoustřeďujme se na vyhledávání všeho negativního, abychom si zdůvodňovali svoji škarohlídskou náladu, abychom mohli nadávat na vše a na všechny. Takže hezké jaro, hlavu vzhůru a radost v duši všem. Co čeká naše město v posledním roce volebního období? Pro přehlednost si dovolím psát stručně a bodově :

1. 

Největší stavební akcí r. 2001 a 2002 je dostavba nového víceúčelového kulturního zařízení ve výši investice přes 20 milionů Kč. Termín předání díla byl posunut z 31.5.2002 na 12.7.2002. Důvodem je zpožděné zahájení stavby (stavební povolení) a nutné vícepráce. Stavba bude předána na klíč, to znamená od předání díla bude možný provoz celého objektu. Odbor kultury, mládeže a sportu zajistí a zorganizuje akci ke slavnostnímu otevření.

2. 

V posledních dnech r. 2001 byla zahájena další rozsáhlá stavba ve výši 10 milionů Kč, a to výstavba kanalizace ve Velešíně - nádraží. Technicky má dvě části - kanalizační spádový řad do přečerpávací stanice a výtlačnou větev do ČOV ve Velešíně. Stavba probíhá od Velešína směrem na nádraží, tzn. od výtlačné větve do centra zástavby. Stavba bude pokračovat od přečerpávací stanice do jednotlivých ulic, aby domy postupně přecházely napojením na novou kanalizaci. Stavba by měla být ukončena do podzimních měsíců r. 2002. V roce 2003 pak bude provedena generální oprava komunikací, včetně chodníků, veřejného osvětlení (tak rozhodlo ZM).

3. 

Dalším místem, kde se připravuje vybudování kanalizace a ČOV je část města Chodeč, a to z důvodu toho, že jsme obdrželi dotaci a půjčku na výstavbu od státního fondu ŽP. Náklad akce do 5 mil. Kč. Realizace je plánována na rok 2002 až 2003. V současné době se připravuje stavební povolení.

4. 

Pod továrnou, v ulicích Dělnická, Tovární a U Hřiště je v plném proudu práce na generální opravě komunikací, včetně chodníků. Náklad oprav je 1,4 mil. Kč. Akce byla zahájena jako "vynucená" po položení nového vodovodního řádu v ulicích. Při pracích na opravě komunikací se spolupracuje s JČE na přípravě kabelizace NN do země. JČE zpracovávají projekt s tím, že investorem bude JČE. To znamená, že zmizí nadzemní rozvody NN.

5. 

V letošním roce byla zahájena i již ukončena jedna drobnější investiční akce, a to nová přípojka elektřiny a vody na tenisové kurty - je to akce vynucená stavbou hokejového hřiště v r. 2001.

6. 

V letošním roce byla také ukončena investiční akce kanalizace v Šumavské a Budějovické ulici - kolaudace byla 5. února 2002. Vybudovaná kanalizace zajistí větší zdroj čisté vody do rybníka "Layrerák" a odvod splaškových vod do kanalizačního řadu.

7. 

Pro zvelebení hřbitovního areálu město opravilo márnici, a to položením nové střechy, opravou vnitřních omítek a venkovní fasády.

8. 

Tento bod je výčtem prací, které předkládá rada města zastupitelům ke schválení jejich realizace v r. 2002, a to na základě ankety a předběžných jednání v zastupitelstvu:

 
8.1. 

Usilovat o dotaci a realizaci zahájení výstavby 20 bytů nástavbou nad panelové domy. Při získání dotace je naděje zahájení v letošním roce.

8.2. 

Usilovat o dotaci na výstavbu a realizaci zahájení nástavby 4 bytů nad chodbou ZŠ. Žádost o dotaci byla podána 29.3.2002 pro MHR.

8.3. 

Jednat a pokračovat v projektu na vybudování "nouzového bydlení" v části bývalé výměníkové stanice v sídlišti. Studie je zpracována. Realizace nebude zahájena v roce 2002.

8.4. 

Úprava prostranství po domě č. 65. Chodníky byly v první etapě vybudovány, včetně rozšíření silnice (kolaudace byla 12.3.2002). Zbývá provést II. etapu akce, a to úplné provedení úpravy. Projekt je zpracován, vyřizuje se stavební povolení. V letošním roce by se měla připravit akce k realizaci v r. 2003 - usilovat o finanční dotaci z vhodného programu.

8.5. 

Stavební úpravy v mateřské škole 1. Úpravy jsou vynuceny novými hygienickými a stavebními předpisy. Termín opatření je do července 2003. V r. 2002 připravit projekty, provést podle možností nejdůležitější operace podle jednání s OHS.

8.6. 

V programu rozšiřování cyklotras a cyklostezek usilovat o dotaci na úpravu trasy Římov - Velešín (po betonce) - opravit cestu od "betonky" k Integrované střední škole. Získáme - li dotaci, provést v r. 2002.

8.7. 

Usilovat o vybudování cyklostezky Velešín - Holkov - římovská křižovatka - realizovat v případě získání dotace z programu SAPARD - podat žádost. Je zpracován projekt k podání žádosti o vydání územního rozhodnutí.

8.8. 

Oprava chodníků v areálu kostela sv. Václava ke hřbitovu. Souvisí s nutností vybudování i nové vodovodní přípojky na hřbitov. Nutná spolupráce s památkáři.

8.9. 

Prodloužení VO v ulici Krumlovská a Budějovická souvisí s osvětlením křižovatek s E 55. Akce měla být realizována již v roce 2001.

8.10. 

Vybudování neprašné komunikace z Krumlovské ulice na hřiště ZŠ. Nutná oprava - splachy do kanalizace.

8.11. 

Prodloužení kanalizačního a vodovodního řadu v Krumlovské ulici - souvisí s plánovanou výstavbou provozovny u křižovatky s E 55. Prostranství vpravo před křižovatkou.

8.12. 

Prodloužení kanalizačního řadu v ulici Na Vrších a doasfaltování komunikace - souvisí s plánovanou výstavbou dvou rodinných domů (dle ÚPSÚ).

8.13. 

Úprava levé strany ulice V Domkách. Realizovat ve spolupráci se SÚS Český Krumlov. Položit obrubníky, vtoky vody do stoky, zarovnání silnice.

8.14. 

Holkov - kanalizace - podat zpracování studie dle územního plánu - příprava pro podání žádosti o dotace v r. 2003.

8.15. 

Postavení U - rampy v areálu hřiště ZŠ v případě získání dotace (žádost podána v r. 2001).

8.16. 

Generální oprava běžecké dráhy a vybudování atletického oválu. Požádáno o dotaci z kraje. Náklad se odhaduje na částku 3 mil. Kč. Je nabídka firmy na spolufinancování (formou půjčky).

8.17. 

Pokračovat v akci "KOUPÁNÍ" - podle konečné ZPRÁVY O VHODNOSTI lokality v případě kladného stanoviska vykupovat pozemky, podat zpracování projektu.

8.18. 

Zadat zpracování projektu na nové horkovody topného systému z plynových kotelen Nad Cihelnou i v Sídlišti - nutné pro postupnou výměnu v budoucnu.

Celkové náklady na provedení prací bodů 8.1. až 8.18. jsou odhadnuty na výši cca 6 milionů.

Konečné rozhodnutí padne na zasedání zastupitelstva města dne 15. 4.2002. Na zasedání Vás, spoluobčany, srdečně zveme. Zasedání se koná v malém sále restaurace U Zlaté podkovy. Zahájení je v 18 hodin. O konkrétním rozhodnutí zastupitelstva Vás budeme informovat v příštím vydání Zpravodaje.

Josef Valach
starosta


SVOZOVÝ DEN PEVNÉHO DOMOVNÍHO ODPADU

Vážení spoluobčané,
ve Velešíně včetně osad bude v sobotu 13. a v sobotu 20. dubna 2002 proveden svoz pevného domovního odpadu.

Jak?   Mobilním způsobem.

Kam?   Před kontejnery či jiné odpadové nádoby (popelnice) umístíte papír (do papírových krabic, resp. svázaný do balíků), textil (do plastových pytlů), nebezpečný odpad (staré televize, chladničky, baterie ap.) a další pevný kusový odpad včetně např. nepotřebného nábytku tak, aby v co nejmenší míře nebránilo dočasné uložení odpadu provozu vozidel a chodců.

Kdy?   Nejdříve v pátek 12.4.2002 a nejpozději ve svozový den, tj. v sobotu 13.4.2002 do 8.00 hod. uložíte výše uvedeným způsobem odpad na uvedená místa - železo a papír.
Nejdříve v pátek 19.4.2002 a nejpozději ve svozový den, tj. v sobotu 20.4.2002 do 8.00 hod. - ostatní.

Za kolik?   Zdarma, vše hradí město.

 

Vážení spoluobčané,
zájemci o papírové krabice a provázky na odpad, mají možnost tyto získat ve sběrně odpadů u pana Mesároše tel. číslo 332141.

Případné dotazy zodpoví místostarosta: Mikeš Vladimír (telefon - 332787).


OZNÁMENÍ

Od 1. dubna se mění zákon č. 200/90 Sb o přestupcích, který kromě přestupků na úseku podnikání, porušování průmyslových práv a práv k obchodní firmě, řeší též přestupky na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů.

Podle této úpravy zákona se dopustí přestupku (a může mu být uložena pokuta 5 000.- Kč) ten, kdo - úmyslně zničí, poškodí nebo zneužije občanský průkaz nebo potvrzení o OP
nesplní povinnost požádat o vydání občanského průkazu v případech, stanovených zákonem o OP
na opakovanou výzvu nepředloží požadované podklady k vydání OP
nesplní povinnost neprodleně ohlásit poškození, zničení, ztrátu, odcizení a zneužití OP

Přibližně totéž se týká i cestovních pasů.

Nelze vypsat celý zákon, ale jen ve stručnosti se další sdělení tohoto zákona týká matričních dokladů - rodných, oddacích a úmrtních listů, užívání jména atd.

Takže, komu končí platnost OP, raději požádat dříve, tj. 30 dnů před skončením platnosti, než tuto záležitost odkládat.

A.H.


POSLEDNÍ ROZLOUČENÍ

V pondělí 18. března jsme se v hojném počtu naposledy rozloučili s naším spoluobčanem, panem Stanislavem Bláhou. Nelze na něho nevzpomenout alespoň touto krátkou vzpomínkou. Byl občanem Velešína, který se aktivně podílel na dění v obci.

Stanislav Bláha se narodil v roce 1925 na Holkově. Ve čtyřech letech mu zemřel otec a o dvě osiřelé děti se starala sama matka. Přes veškeré těžkosti stačil po vyučení v místním Jihostroji vystudovat průmyslovou školu. Následně až po odchodu do důchodu pracoval jako konstruktér v Jihostroji Velešín.

Na poli politickém se od mládí jako účastník sjezdu lidovecké mládeže v Praze angažoval v Československé straně lidové. V MO byl až do své smrti jednatelem. Do své rezignace v roce 1995 byl předsedou Okresní revizní komise ČSL, následně KDU-ČSL.

Od roku 1954 byl aktivním členem sboru dobrovolných hasičů. 21 let byl velitelem, následně osm let starostou. Odpovědné funkce zastával v rámci okrsku a okresním výboru. Jeho největší sen, výstavba hasičské zbrojnice, se mu splnil v roce 1993. A až do své smrti vedl vzorně kroniku hasičského sboru Velešín.

Za svou politickou a společenskou činnost byl několikrát odměněn a vyznamenán. Pravidelně se zúčastňoval plenárních zasedání zastupitelstva města a aktivně se zapojoval do diskuse.

Pan Stanislav Bláha byl přátelský k lidem. Tak, jak měl rád rodinu a lidi, tak si zamiloval i přírodu. Rád a s láskou obdělával zahrádku. Již nikdy ale nezasekne rýč do záhonu, již nikdy nezazní jeho hlas. Odešel náhle, nečekaně jej Pán povolal. A proto i my mu věnujme alespoň tu poslední vzpomínku.


VZPOMÍNKA

24. dubna 2002 uplyne 60 let od úmrtí letce Prokopa Brázdy, který byl v roce 1942 jako stíhač britského letectva sestřelen nad britským pobřežím. Před odchodem do zahraničí bydlel ve Velešíně u své sestry pí. Marie Pískové.

Přestože by se někomu - zvláště z mladší generace - mohlo toto výročí zdát již velmi vzdálené a nic neříkající, určitě bychom si měli obětavost a hrdinství těch, kteří žili v naší obci, připomínat.

Pamětní deska na domě č.p. 100 v ulici V Domkách

Na Prokopa Brázdu a jeho kamarády letce chceme vzpomenout i mší svatou ve zdejším kostele, případně v kapli na faře dne 24. dubna a jako každoročně položíme k pamětní desce na domě č.100, kde bydlel, květiny.

MěÚ, A.H.

 

Ve středu 8. května se koná v 8.00 hod. v místním kostele sv. Václava mše svatá za všechny oběti obou světových válek.

V neděli dne 12. května 2002 od 14.00 hod. se pak v sále U Zlaté podkovy koná Oslava Dne matek.

Na obě tyto akce srdečně zve MO KDU-ČSL.


Z ČINNOSTI ZÁJMOVÝCH ODDÍLŮ - LEDNÍ HOKEJ

Po zániku ledního hokeje ve Velešíně koncem šedesátých let a krátkém působení v podnikových soutěžích v osmdesátých letech se před několika lety podařilo partě nadšenců postupně navázat na tradici velešínského hokeje.

Pod hlavičkou HC Velešín nastupuje mužstvo ve sdruženém okresním přeboru (Č. Krumlov, Č. Budějovice a Prachatice) se slušnými výsledky. V sezóně 2000 - 2001 se přeboru zúčastnilo celkem 12 družstev a velešínští hokejisté obsadili celkové sedmé místo. Před minulou sezonou byl zimní stadion v Č. Krumlově zastřešen a dále byl vybudován nový zimní stadion na Hluboké nad Vltavou, a to dává oddílu možnost začít postupně zařazovat do mužstva mladé hokejisty, a tím zajistit úspěšné pokračování činnosti místního hokejového klubu v příštích letech.

Oddíl hokeje má celkem 20 hráčů, kteří přispívají na činnost klubu nemalou finanční částkou, ale všem je jasné, že tento náročný a krásný sport v našem městě může pokračovat a dále se rozvíjet pouze za podpory města a dalších sponzorů. Tyto finanční prostředky jsou výhradně používány na pokrytí nákladů spojených s pronájmem zimních stadionů.

HC Velešín děkuje Městu Velešín, firmě Komat z Č. Krumlova a Jihostroji a.s. za finanční příspěvek na činnost klubu.

za HC Velešín - K. Krejčí - jednatel


O NEJVŠETRANNĚJŠÍHO SPORTOVCE VELEŠÍNA
PŘESPOLNÍ BĚH 14.3.2002

Počasí nám přálo. Svítilo sluníčko, byla výborná nálada, všichni se těšili a někteří závodníci byli k neudržení. Sešlo se 39 chlapců a 9 dívek. Všichni se vydali ze všech sil. Někteří aktéři po proběhnutí cíle nemohli ani chytit dech. Za malou chvíli ale všichni svorně skandovali a fandili svým favoritům. Ani jeden závodník nevzdal, každý běžel podle svých možností až do samého cíle. Závod se líbil a všichni se těší na další klání o nejvšestrannějšího sportovce našeho města.

Další závod proběhne 17.4.2002 a bude to silniční cyklistika a 25. dubna proběhne závod horských kol.

Všechny srdečně zveme!

V.M.


VÝSLEDKY PŘESPOLNÍHO BĚHU

roč. 94 a ml.1. Pavel Pečenkaroč. 92-931. Josef Mikeš
 2. Vojtěch Šípek 2. Michal Kysela
 3. Pavel Hrdý 3. Petra Hrušková
 
roč. 90-911. Adam PečlKategorie děvčat
 2. Jan Petrou 
 3. Tomáš Jirský 
 
roč. 88-891. Pavel Trajert 
 2. Miroslav Codl 
 3. Michal Müller 
 
roč. 86-871. Jan Šimek 
 2. Václav Placek 
 3. Petr Dvořák 


KALENDÁŘ SPORTOVNĚ SPOLEČENSKÝCH AKCÍ NA MĚSÍC DUBEN

CYKLO
6 - 7. dubna - Český pohár dorostu, Brno
Velešín budou reprezentovat: Staněk - žáci
 Šimek - ml. dorost (kadeti)
 Honsa - ml. dorost (kadeti)
 Chlanda - st. dorost (junioři)

AEROBIK
6. dubna - Sobotní aerobic s Helenou a Markétou Jankovskou (z Prahy), Č. Krumlov
Program HIP-HOP, intervalový aerobic
Zúčastní se cvičenky z velešínského aerobiku.

13. dubna - úklid starého železa v našem městě, 8.00 sraz u sběrny
Zúčastní se vybraní jedinci z jednotlivých organizací pod dohledem p. Mesároše.

CYKLO - MěÚ Velešín
Soutěž o nejvšestrannějšího sportovce Velešína
17. dubna - závod v silniční cyklistice, který bude zároveň okresním kolem "Závodu míru nadějí"
25. dubna - závod horských kol

20. dubna - Ukliďme svět 2002, Velešín
Dle úklidového rozpisu p. Růžičky (komise ŽP) se zúčastní maximální počet všech zástupců z jednotlivých organizací pod vedením svých vedoucích

KYNOLOGOVÉ
20 - 21. dubna - Výběrová soutěž na mistrovství světa FCI a mistrovství IPO, fotbalové hřiště Velešín
Prestižních závodů se zúčastní celorepubliková kynologická špička včetně zástupce velešínského klubu V. Klíchy (loni 2. místo)

CYKLO
21. dubna - Běh okolo Hluboké (25 km), Hluboká u Č.Budějovic
Velešín budou reprezentovat: Růžička Karel - senioři

AEROBIK
21. dubna - Postupový aerobik Master Class, Č. Budějovice - tělocvična zem. fakulty
Krajské kolo soutěže v aerobiku nejen pro děti. Soutěží se ve čtyřech kategoriích dle věku, 10 nejlepších postupuje do finálového republikového kola do Prahy.
Zúčastní se děti z velešínského aerobiku.

CYKLO
27. dubna - 1. závod jihočeské amatérské ligy, Dubné u Č. Budějovic
Velešín budou reprezentovat: cca 20 lidí z oddílu


VELEŠÍNSKÉ ZVONY

Na podnět některých velešínských spoluobčanů se již několik let hledá řešení, jak získat pro věž kostela svatého Václava ve Velešíně nazpět zvony, které byly zrekvírovány (zabaveny) ve druhé světové válce. Na základě korespondence, která proběhla v minulých letech díky městskému a farnímu úřadu, bylo zjištěno, že původní velešínské zvony již není možné dopátrat. Patřily do kategorie, která neměla žádnou historickou hodnotu a Státní muzeum v německém Norimberku sdělilo, že zvony skončily buď rozlitím a nebo na věžích nově postavených kostelů po druhé světové válce.

Zvony nesporně patří ke kulturnímu odkazu, který se zanechává budoucím generacím. Pokud se ohlédneme do minulosti, byly z věže velešínského kostela odvezeny zvony celkem dvakrát. Poprvé v první světové válce. Již v roce 1926 si farníci opatřili od firmy Perner z Českých Budějovic nové čtyři zvony. Ale tyto zvony nevydržely dlouho zvonit. Již po 16 letech, v roce 1942 byly zvony zabaveny znova. Zvon, který nám zvoní dnes, byl odlit v roce 1946 zvonárnou v Suchém Vrbném. Jeho zavěšení je však natolik špatné, že hrozí v současné době jeho poškození a je nutná oprava tohoto zavěšení. Tato oprava a také obnovení zvonů by mohla být provedena i díky Vaší pomoci. Dovolujeme si tedy pozvat i Vás ke spolupráci na tomto velikém díle.

O co vás prosíme: Odlití zvonů pro věž velešínského kostela bude spojeno s nemalými finančními náklady, které se budou pohybovat ve výši cca. 950 tisíc korun. Pro tento nákladný projekt hledáme sponzory a dárce, kteří by byli ochotni nám hmotně i finančně pomáhat, abychom mohli toto dílo realizovat. Zastupitelstvo Města uvolnilo pro pořízení zvonů z rozpočtu 300 tisíc korun. Nové zvony vzniknou v dílně Rudolfa Pernera, která se nachází v Pasově. Rudolf Perner je synem českého zvonaře, jehož rod působil od roku 1760 do roku 1945 v Českých Budějovicích a zvony vyrobené v jeho dílně zvoní na mnoha věžích jihočeských kostelů. Z jeho dílny pochází i zvonkohra na českobudějovické radnici. Odlévání zvonů by mělo proběhnout koncem měsíce května a firma Perner umožní, že se odlévání zvonů zúčastní Ti, kteří se o uskutečnění díla nejvíce zaslouží. Svěcení, zavěšení a zprovoznění zvonů by mělo proběhnou, když Pán Bůh dá, na pouť k patronu velešínského kostela sv. Václava 28. září letošního roku.

Obracíme se proto i na Vás a prosíme o poskytnutí finančních prostředků na tento účel. Chcete-li nás v této akci podpořit, uvádíme číslo účtu, na který je možné finanční hotovost přímo složit - 159321658/0600 GE Capital bank ve Velešíně.

Věříme, že i Vy nám budete chtít pomoci a tak se podílet touto formou nejenom na zachování bohaté kulturní tradice našeho národa, ale i na větší cti a slávě Boží.

V dalších číslech Vás budeme informovat o postupu a přípravě pořízení nových velešínských zvonů.

V.J.


KULTURNÍ PROGRAMY V DUBNU

Z důvodu nemoci jsou programy Odboru kultury v tomto měsíci omezeny.
Normálně bude pokračovat kurz francouzštiny ve středu a kurzy němčiny ve čtvrtek.

pátek 5.4. od 19.30 hodin v zasedací síni MěÚ
POVÍDÁNÍ O USA

Zveme Vás na večer povídání s profesorem na několika českých i amerických universitách Dr. Ing. Salzmannem.

Vstupné dobrovolné

pátek 13.4. od 14.00 hodin, U Zlaté podkovy
DĚTSKÝ KARNEVAL

Zábavné odpoledne pro děti. Zveme Vás na veselý rej masek při diskotéce B. Havlíčka ml., při které si můžete i zasoutěžit o drobné odměny. Předprodej vstupenek bude zahájen 4. dubna na MěÚ.

Vstupné je 25 Kč

 


© Sdružení k vytvoření financování a správě informačního systému regionu Český Krumlov, 2001
Počet přístupů na tuto stránku od 27. dubna 2000 : TOPlist 0