ARCHIV 2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Znak VelešínaVelešínský
     ZPRAVODAJ


Březen
 2002


Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Dne 28.1.2002 bylo 33. veřejné zasedání zastupitelstva města.
Vybíráme důležitá rozhodnutí zastupitelů :

 1. Stále je v jednání snaha o omezení rychlosti na silnici E55 v části Holkov. Mělo by být svoláno jednání institucí na krajské úrovni, protože Okresní úřad rozhodl podle našich názorů polovičatě, když určil omezení rychlosti na 70 km/hod. jen v úseku před křižovatkou ve směru od Č.Budějovic.

 2. Nástavba bytů na panelové domy - informace : Je vydáno stavební povolení, chybí vypsat výběrové řízení na dodavatele, tj. stavební firmu a pojistit státní dotaci (asi 1/3 nákladů na výstavbu).

 3. Zastupitelstvo města rozhodlo prodat pozemek v areálu cvičiště kynologického klubu Velešín, a to za cenu 1,70 Kč/m2, s podmínkou protislužby městu - umožnit vybudování alespoň dvou kotců pro zatoulané psy.

 4. Výměna objektů prodejen Jednoty - informace. Je jednáno s Jednotou DS Kaplice o výměně "nové prodejny" Nad cihelnou a "staré, zrušené prodejny" u vodárny. O finančním dorovnání bude jednáno po zpracování oceňovacích posudků.

 5. ZM schválilo "metodiku podmínek prodeje bytového fondu města", když na 30. zasedání 10.12.2001 schválilo záměr prodeje bytů v domech č.p. 249, 250, 268, 288 až 294.

 6. ZM neuzavřelo výběr investičních akcí na r. 2002. ZM bude po doplnění informací rozhodovat na 34. zasedání.

 7. ZM schválilo finanční příspěvek města ve výši 50 tisíc korun do sbírky, kterou organizuje město Kaplice na zakoupení sanitního vozu pro zdravotní služby Polikliniky Kaplice. Sanitka bude předána nemocnici v Českém Krumlově, ale její stanoviště bude v Kaplici a bude určena pro Kaplicko.
  Sbírka je veřejná a mohou přispívat i občané.
  Členové zastupitelstva byli vyzváni, aby přispěli svou měsíční odměnou za práci v zastupitelském úřadě a v radě.

 8. ZM projednalo návrh kontrolního výboru na zavezení rybníka "Layrerák". Zastupitelstvo návrh neschválilo.

 9. ZM bylo informováno o výsledku hydrologického průzkumu množství vody pro vytypovanou lokalitu se záměrem vybudovat ve Velešíně přírodní koupaliště. Dle hydroměření je zdroj dostatečný, včetně dobré kvality vody. ZM schválilo pokračovat v geotechnickém průzkumu. Výsledek - vyhodnocení průzkumů - by měl být do konce dubna 2002.

 10. ZM schválilo navýšení dotace ZŠ na rok 2002 o 50 000.- Kč na odměny vedoucím kroužků při ZŠ. Dotace je účelová bude zúčtovatelná. ZM si vyhrazuje právo kontrolovat činnost kroužků.


UPOZORNĚNÍ

Platby za odvoz komunálního odpadu v roce 2001 můžete provádět do 30. dubna 2002 na Městském úřadě - 1. patro P. Řehoutová v částkách

vývoz 1x týdně (celoročně)    1 420,- Kč
vývoz 2x měsíčně (celoročně)697,- Kč
vývoz 1x měsíčně (celoročně)349,- Kč

P. Řehoutová


LÉKAŘSKÉ SLUŽBY PRVNÍ POMOCI

Počínaje dnem 1.3.2002 budou v okrese Český Krumlov pouze tři stanoviště Lékařské služby první pomoci (LSPP).

 1. ordinace LSPP Český Krumlov, její stanoviště je v přízemí budovy LDN v areálu nemocnice Český Krumlov.

  Ordinační hodiny LSPP Český Krumlov :
  všední dny : 16:00 - 24:00 hodin
  dny prac. klidu (soboty, neděle, svátky) : 7:00 - 24:00 hodin

 2. ordinace LSPP Kaplice, její stanoviště je v budově polikliniky v Kaplici.

  Ordinační hodiny LSPP Kaplice :
  všední dny : 16:00 - 7:00 následujícího dne
  dny prac. klidu (soboty, neděle, svátky) : 7:00 - 7:00 hodin následujícího dne

 3. ordinace LSPP Loučovice, její stanoviště je v budově zdravotního střediska v Loučovicích, až do odvolání a stanovení jiného místa pro Lipenskou oblast.

  Ordinační hodiny LSPP Loučovice :
  všední dny : 16:00 - 24:00 hodin
  dny prac. klidu (soboty, neděle, svátky) : 7:00 - 24:00 hodin
  (od 15.6. do 31.8.2002 ve všední dny od 16:00 - 7:00 hodin, ve dnech prac. klidu a svátcích od 7:00 - 7:00 hodin násled. dne).

V průběhu roku 2002 bude zřízena pro Lipenskou oblast stanice LSPP ve Frymburku, kam bude přemístěna z Loučovic.

Počínaje dnem 1.3.2002 bude ukončena činnost LSPP v Horní Plané. Pacienty z tohoto rajonu bude zabezpečovat LSPP Loučovice.

MUDr Jaroslav Švejcar
ved. referátu SVaZ OkÚ


NOVÁ TELEFONNÍ SLUŽBA JIHOČESKÉ ENERGETIKY (JČE) A JIHOČESKÉ PLYNÁRENSKÉ SPOLEČNOSTI (JČP)

Obě výše uvedené firmy - JČE na dodávku elektřiny, JČP na dodávku plynu - zřídily SPOLEČNÉ TELEFONNÍ CENTRUM pod číslem 14050 bez předvolby.Centrum slouží zákazníkům k rychlému a pohodlnému získání informací a služeb od obou firem za místní poplatek, v pracovní dny v době od 700 - 1700 hodin. Služba pracuje od počátku ledna 2002.

Tuto informaci nám sdělil obchodní ředitel JČE p. ing. Michal Šafář se žádostí o zveřejnění.

Josef Valach


INFORMACE O NEZAMĚSTNANOSTI k 31.12.2001

Informace je čerpána z Informačního bulletinu Úřadu práce v Českém Krumlově.

Porovnání míry nezaměstnanosti v % :

k 30.9.2001k 31.12.2001
Česká republika8,58,9
jihočeský kraj5,45,5
okres Č.Krumlov7,78,7
Kaplicko7,819,21
Velešín5,125,08
_______________________________________________________
Českokrumlovsko7,378,35
Vyšebrodsko12,0812,31
Hornoplánsko10,2513,26

Josef Valach


ZÁPIS DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY

V úterý 15. ledna a ve středu 16.ledna 2002 se v ZŠ Velešín uskutečnil zápis dětí do 1. tříd. K zápisu přišlo 55 dětí. Pět rodičů požádalo pro své děti o odklad školní docházky. Předpokládáme, že 2.září roku 2002 nastoupí do 1. ročníku 50 dětí (24 chlapců a 26 dívek). Tento počet nám umožní otevřít 2 třídy.

J. Vaclík při zápisu do 1. třídy s paní učitelkou Noskovou, foto: Z. Vaclík

Mgr. Jana Štěpánková


PODĚKOVÁNÍ

Sbor dobrovolných hasičů Velešín děkuje všem sponzorům za dary do tomboly plesu.

Jiří Pašek
starosta SDH


ODMĚNĚNÍ BEZPŘÍSPĚVKOVÍ DÁRCI KRVE

Na 33. zasedání ZM bylo veřejně poděkováno bezpříspěvkovým dárcům krve, a to panu Františku Andrýskovi za 20 odběrů a paní Daně Neubauerové za 20 odběrů (darovala již 31 krát). S poděkováním byla jmenovaným předána i symbolická odměna města.

Panu Andrýskovi a paní Neubauerové i v našem Zpravodaji vyslovujeme poděkování a přejeme oběma hodně zdraví.

Josef Valach
starosta


PŘÁNÍ

Základní organizace KSČM Velešín přeje ku příležitosti Mezinárodního dne žen všem ženám hodně zdraví, lásky a spokojenosti, děkujeme za Vaši starostlivou péči.

Připomeňte si spolu s námi v rodinném kruhu svátek pokrokových žen celého světa.


SPORTOVNÍ KLUB ASOCIACE SPORTU PRO VŠECHNY VELEŠÍN

Je sportovní organizací pro širokou veřejnost - děti, ženy, dívky i muže, což je zatím spíše vzácností. Zahrnuje cvičení, většinou ve spojení s hudbou, pod vedením cvičitelky. Nabízí velkou škálu moderních a účinných druhů cvičení, jako např. aerobik, přes všeobecnou gymnastiku, končící posilováním a strečinkem. Ke dni 31.12.2001 měla 216 členů (z toho 112 dětí) a 6 cvičitelek. Velešínský oddíl pracuje již řadu let a na Českokrumlovsku si své jméno a prvenství získal nejen počtem svých členů, ale i zařazováním novinek. Již před pěti lety jsme byli dlouhou dobu jediným oddílem na Českokrumlovsku, vlastnícím stepy a provozujícím STEP aerobik. Další novinkou byl dětský aerobik, se kterým jsme začínali jako jedni z prvních v okrese. V současné době, kromě již klasicky známých technik, zkoušíme nové, více taneční styly - funky. Horkou novinkou je cvičení PILATES - balanční cvičení na malých míčích OVER BALLECH či velkých míčích BODY BALLECH.

Pro děti letos nabízíme :

Dětský aerobik - děti se učí vše, co k aerobiku patří, dále soutěží, hrají hry, účastní se závodů a připravují vystoupení k různým příležitostem. jsou rozděleny na mladší a starší žákyně, dále na začátečníky, pokročilé a soutěžní družstva.

Pondělí     16:00 - 18:00 hodin s A. Prokešovou
Úterý     18:30 - 20:00 hodin s M. Lustovou
 

Cvičení rodičů s dětmi a předškoláků - sportovní hry, základy cvičení na nářadí

Středa     16:00 - 17:00 s L. Šípkovou
 

Všeobecná gymnastika - všeob. gymnastika, cvičení na nářadí, sportovní hry

Středa     17:00 - 18:00 hodin s J. Voráčkovou
 

Pro dospělé :

BODYSTYLING - posilovací cvičení, zaměřené na problémové partie

Pondělí     19:00 - 20:00 hodin se Z. Kyselovou
 

Všeobecná gymnastika - základy rytmické gymnastiky, posilování, kalanetika, zdravotní gymnastika

Pondělí     20:00 - 21:00 hodin s E. Veselou
 

Aerobik MIX - vytrvalostní cvičení pro zvýšení fyzické kondice, spalování tuků, zpevňovací posilovací cvičení, strečink, funky

Úterý     20:00 - 21:15 hodin s A. Prokešovou
 

STEP aerobik - cvičení s použitím stepů, posilování

Čtvrtek     20:00 - 21:15 hodin s L. Šípkovou

Přesný rozpis najdete na nástěnce ASPV na autobusovém nádraží, kde naleznete i pozvánky na různé sportovní akce (semináře, dovolené spojené s cvičením...).

Nabídka cvičení je velmi pestrá. Každý má možnost si vyzkoušet a rozhodnout se, která forma cvičení mu nejvíce "sedí".

Kromě sportovního vyžití mu pak cvičení přináší i duševní odpočinek a pohodu. Pokud chodí cvičit pravidelně, časem zvládne i složitější variace a radost je o to větší. Tímto zveme na cvičení i ty, kteří váhají, mají chuť se hýbat a nenašli dosud odvahu, mezi nás !

Alena Prokešová
cvičitelka


HOKEJBALOVÝ KLUB TERMITI VELEŠÍN

Domácí utkání B - týmu na hřišti Velešín
Ne 3.3.10:30Velešín B - Čtyři Dvory
Ne 24.3.10:30Velešín B - Římov A
 
Domácí utkání C - týmu na hřišti Velešín
So 19.3.10:30Velešín C - Zavadilka
So 23.3.11:45Velešín C - B. Santos
 
Domácí utkání Junior - týmu na hřišti Velešín
Ne 17.3.11:45Velešín - Démoni Č.B.
Ne 24.3.13:00Velešín - Plav
So 30.3.11:45Velešín - Orel Č.B.
Ne 31.3.11:45Velešín - Plav
 
Domácí utkání A - týmu na hřišti Velešín
So 23.3.10:30Velešín A - Týn nad Vltavou 
 
 
EXTRALIGA termiti Velešín A
 
Hřiště Pedagog :
So 2.3.13:00Falcon - Velešín
 
Hřiště Zliv
So 16.3.14:15Lugáno Zliv - Velešín
 
Hřiště Velešín
So 23.3.10:30Velešín - Týn nad Vltavou
 
Hřiště Pedagog
So 30.3.14:15Kovotex - Velešín

 

Okresní přebor TERMITI Velešín B
 
Ne 3.3.10:30hřiště VelešínVelešín B - Čtyři Dvory
Ne 17.3.8:00hřiště PedagogŠumava - Velešín B
Ne 24.3.10:30hřiště VelešínVelešín B - Římov A
So 30.3.11:45hřiště ČejkoviceHurikan A - Velešín B
 
OKRESNÍ SOUTĚŽ
 
Ne 3.3.14:15hřiště PedagogLong Cash - Velešín C
So 9.3.10:30hřiště VelešínVelešín C - Zavadilka
So 16.3.10:30hřiště PlavDeradez - Velešín C
So 23.3.11:45hřiště VelešínVelešín C - Bekera Santos
So 30.3.9:15hřiště ČejkoviceHurican B - Velešín C
 
OKRESNÍ PŘEBOR
 
Ne 3.3.11:45hřiště VelešínVCHS A - Šumava
Ne 17.3.13:00hřiště ČejkoviceHurican - VCHS A
Ne 24.3.10:30hřiště VelešínVelešín B - VCHS A
Ne 31.3. 9:15hřiště PedagogZahrádka - VCHS A
 
III. OKRESNÍ SOUTĚŽ
 
Ne 3.3.13:00hřiště VelešínVCHS B - Munice
Ne 10.3.11:45hřiště ČejkoviceDasný - VCHS B
Ne 17.3.10:30hřiště VelešínVCHS B - Sborná
Ne 24.3.13:00hřiště VelešínVCHS B - Alpynisch
Ne 31.3.10:30hřiště VelešínVCHS B - Ol. Chorch


Z ČINNOSTI ZÁJMOVÝCH ODDÍLŮ

Když se někoho zeptáte, co je to AQ Sparta Velešín, málokdo vám odpoví. A pro tyto spoluobčany vznikl tento článek.

Každý sportovní klub má svoji historii, i náš šipkový oddíl AQ Sparta Velešín. Tento oddíl vznikl z nadšenců, kteří se věnovali házení šipek spíše ze zábavy.

Psal se rok 1994. V tu dobu ještě ve Velešíně nikdo nevěděl, že existují organizované turnaje na automatických šipkových strojích. U zrodu našeho klubu byli hráči hrající dnes většinou už jen pasivně. Byl jím i Jaroslav Bečvář, tehdejší provozovatel restaurace Na Spartě, dá se říci sponzor a zakladatel prvního velešínského ligového šipkařského družstva.

V roce 1995 se objevil nenápadný člověk, pozdější ředitel ČAKS pro jihočeský region, a s ním i nabídka kvalifikování se do nultého ročníku první jihočeské ligy. Řekli jsme si, proč to nezkusit. Byly přivezeny první soutěžní stroje Löwen, které poskytla do pronájmu firma Starmatic a všechno mohlo začít.

Začátek byl přímo raketový. Prošli jsme kvalifikací do první ligy. Vyhráli jsme jihočeský region. Následovalo mistrovství republiky - euforie - čtvrté místo v republice - neskutečný úspěch. Potkávali jsme se se skvělými hráči i s úsměvnými otázkami. Nejvíce nás pobavila otázka soupeřů: „ A kde ten Velešín vlastně leží ?“ Dnes už to většina z nich ví i díky Vašku Havlovi, který byl později nominován do výběru ČR, reprezentujícího nás na Kanárských ostrovech.

Za sezónu 1996/97 hovoří titulky v šipkařských časopisech, například: „Havel na jihočeský trůn !“, „Ocelová Sparta z Velešína !“ a podobně.

Ale všechno netrvá věčně. Objevila se druhá šipková asociace Bohemia a tím i pozdější rozklad našeho týmu. Ze základní kostry nezbyla ani polovina hráčů. Bylo těžké se vším bojovat. Cestování, finance, to vše nám ztěžovalo podmínky. Uběhly další tři roky, než se dala dohromady správná parta. Parta, která možná za rok nebo dva bude opět útočit na přední místa v tabulce.

Samozřejmě srdečně zveme každého zájemce i sportovního fandu. Dveře jsou otevřené pro každého, koho tento sport zajímá.

Zároveň bych chtěl tímto poděkovat i současnému provozovateli restaurace Na Spartě ing. Jiřímu Gláserovi za vytvoření podmínek, tak nezbytně nutných k dosažení našich dalších sportovních úspěchů.

(z kroniky města)


KALENDÁŘ SPORTOVNĚ SPOLEČENSKÝCH AKCÍ NA MĚSÍC BŘEZEN

Na tomto místě vás budeme informovat o činnostech zájmových organizací ve Velešíně, které samy tyto organizace pořádají, nebo se jich pouze účastní.

TAEKWON - DO
8. - 9. března - celorepubliková soutěž talentů v Třeboni.
Do reprezentace jihočeského kraje byli pozváni : Michal Gondek, Radim Linhart, Jiří Kejšar, Martin Šimek.

CYKLO - MěÚ Velešín
Soutěž o nejvšestrannějšího sportovce Velešína.
Termín bude upřesněn - tentokrát čeká na naše malé sportovce závod v přespolním běhu.

AEROBIC
16. března - seminář funky aerobic, Strakonice.
Jednou z předcvičujících bude Alena Prokešová. Kromě ní se zúčastní semináře další členky oddílu.


KULTURNÍ PROGRAMY V BŘEZNU

Z důvodu nemoci jsou programy Odboru kultury v tomto měsíci omezeny.
Normálně bude pokračovat kurz francouzštiny ve středu a kurzy němčiny ve čtvrtek.


PRÁVNÍ PORADNA

Uklízení chodníků je povinnost

Jak může město nutit vyhláškou pod hrozbou pokuty majitele domů v řadové zástavbě k odklízení sněhu na chodníku, který je na obecním pozemku ? Majitelé domu chodník nevybudovali. Co když se na chodníku zraní cizí osoba? Myslím, že odklízení sněhu je věc dobrovolná v zájmu majitelů domů, aby se dostali domů.

Z.Ž. Přerovsko

Odpověď:

Mýlíte se v tom, když si myslíte, že uklízení chodníku např. od sněhu je věcí dobrovolnou a pouze pro potřeby majitelů domů. Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích totiž uvádí, že vlastník nemovitosti, která v zastavěném území obce hraničí se silnicí nebo s místní komunikací, odpovídá za škody, jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti na přilehlém - zdůrazňuji - na přilehlém chodníku, která vznikla znečištěním, náledím nebo sněhem, pokud neprokáže, že nebylo v mezích jeho možností tuto závadu odstranit. (U závady způsobené povětrnostními situacemi a jejich důsledky takovou závadu zmírnit.) Obecní úřady mají možnost vyhláškou upravit, do kdy má být chodník, např. od sněhu, očištěn, nebo jak postupovat při nepředvídaných situacích.

Pokud ve Vašem případě skutečně jde o přilehlý chodník k Vaší nemovitosti (i když v katastru nemovitostí může být zapsán jako obecní pozemek) a cizí osoba si na něm v důsledku Vámi neuklizeného sněhu způsobí úraz, odpovídáte za škodu. Náhrada škody, kterou byste musel hradit poškozenému, může být značně vysoká (jeden bod je 120 korun).

Otázky, týkající se uklízení chodníků, se stávají každou zimu velmi frekventovanými, proto uvedla právní poradna již loni v listopadu podrobné pojednání, jak se vyhnout uvedeným problémům.

 


© Sdružení k vytvoření financování a správě informačního systému regionu Český Krumlov, 2001
Počet přístupů na tuto stránku od 27. dubna 2000 : TOPlist 0