ARCHIV 2001 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Znak VelešínaVelešínský
     ZPRAVODAJ


březen
 2001


BOURÁNÍ OBJEKTŮ DOMU Č. 65 - VÝVOJ SITUACE, FAKTA, ÚVAHY

Jedno z nejnebezpečnějších míst pro chodce i motoristy je ve Velešíně na výjezdu z náměstí směrem do ulice V DOMKÁCH. Tento stav je dán dávnou historií, kdy tehdejší stavitelé nevěděli o budoucím vývoji motorismu a o další výstavbě. Tato skutečnost nemůže být předmětem naší kritiky. Naším úkolem je dbát o bezpečnost občanů, ale samozřejmě v rámci platných zákonů, v rámci možných podmínek. Toto platí obecně pro všechny obce, města.

Náš problém je specifický tím, že jde o řešení problému na úkor domu (č.65), který má svoji historickou cenu stavební, ale i cenu společenskou. Skutečnost komplikuje také to, že dům je hodnocen statikem po stránce technické jako nevyhovující pro další užívání a je odborníky doporučena jeho úplná demolice. To, že dům není zapsán do seznamu kulturních památek, rozhodnutí o povolení demolice usnadnilo. Ministerstvo kultury zatím zahájilo řízení o zapsání domu do seznamu kulturních památek. Vedení města to jest Zastupitelstvo města již v únoru roku 2000 schválilo záměr dům s budovami odkoupit za účelem řešení dopravní bezpečnosti. Po zvážení možných řešení a technického stavu domu bylo nakonec rozhodnuto dům zbourat.

Byl zpracován projekt, bylo provedeno výběrové řízení na demoliční firmu, bylo požádáno o povolení demolice. Vše probíhalo nezakrytě, viz jednání Zastupitelstva, jednání Rady, stavební komise, jednání s bývalými majiteli. Informace byly uvedeny i ve Zpravodaji. Vše bylo činěno v souladu s platným územním plánem Velešína (schválen byl koncem roku 1977).

Zadní část objektu č.p. 65 - po sejmutí střešní krytiny, foto: V. Jantač

Po odkoupení domu jsme chtěli proces demolice urychlit i z důvodu ohrožení bezpečnosti chodců a motoristů - neopravena spadlá římsa, nedobrý stav západního štítu, následky požáru v domě.

Povolení k demolici nabylo právní moci 12.2.2001, ve stejný den, kdy jsme dostali od Ministerstva kultury vyrozumění, že zahájilo řízení ve věci prohlášení domu za kulturní památku. Toto sdělení zavazuje majitele nepodnikat s věcí nic, co by je znehodnotilo, zničilo apod., se sankčními důsledky v případě neuposlechnutí.

Tato skutečnost vyžaduje rozhodnutí Zastupitelstva města, zda pokračovat v úplné demolici s tím, že městu může být udělena pokuta do výše 100 tisíc korun, nebo zrušit rozhodnutí o demolici, nevyřešit tím dopravní bezpečnost chodců a motoristů a do polorozpadlého domu investovat peníze v milionových částkách na jeho záchranu.

Výše uvedený popis je souhrn faktů "úředních".

Vedle tohoto úředního procesu se vyprodukoval organizovaný odpor "kulturní veřejnosti" mimovelešínské. Z Velešína nebyl na radnici doručen žádný protest, naopak je akce vítaná. V průběhu vlastního stavebního řízení docházely dopisy, zvonily telefony, přijížděli zástupci institucí, vše ve smyslu nesouhlasu s demolicí. Odpůrci demolice mají také svoji pravdu - jde o dům stavebně zajímavý z hlediska technického, jde o dům, kde se údajně narodil básník Josef Vlastimil Kamarýt, přítel a současník L. Čelakovského. Odpůrci demolice nám neřekli nic, co bychom nevěděli, co bychom nezvažovali při rozhodování.

Jižní pohled na Velešín z věže bývalého kostela sv. Filipa a Jakuba, foto: V. Jantač

Nechci jitřit vášně a emoce, ale nemohu si odpustit poznámku, proč se tito dnes "bojovníci" nezajímali o dům před rokem, deseti, padesáti lety ? Proč musel dům zchátrat do stavu nutné demolice nebo do stavu, kdy by jeho záchrana stála milióny? Tento dům nemá takovou cenu jako např. Karlův most nebo ruiny zámků, které byly v padesátých letech státem "znárodněny" a dnes jsou troskami.

Pro úplnou informaci uvedu organizace, které písemně nebo jiným způsobem vyslovily nesouhlas s demolicí:

Státní památkový ústav v Českých Budějovicích - dal m.j. podnět pro Ministerstvo kultury k zahájení řízení zapsat dům do seznamu kulturních památek.

Státní vědecká knihovna v Českých Budějovicích poslala dopis s nesouhlasem

Památník národního písemnictví - telefonát, dopis.

Dopis z Ústí nad Labem - bez označení instituce, zřejmě z PF Univerzity J.E.Purkyně.

Všechny dopisy měli slušnou formu žádosti. Výjimku tvoří druhý dopis od Památkářské obce Českokrumlovska, který je plný zášti, nenávisti, vyhrožování, nebude-li demolice zastavena. Dopis je k přečtení ve skřínce u autobusového nádraží. Všem, kdo napsali bude po ukončení akce dle rozhodnutí Zastupitelstva města odpovězeno.

Město, aby nedošlo ke ztrátám movitých věcí s historickou cenou, umožnilo čtyřem pracovníkům Jihočeského muzea veškeré věci prohlédnout a vybrat s podmínkou zpracování seznamu a předložení zastupitelstvu k rozhodnutí o darování muzeu nebo o zapůjčení. Stejně tak bylo učiněno s Památkářskou obcí Českokrumlovska. Českému památkovému ústavu bylo umožněno provést prohlídku a zdokumentování celé budovy.

I my jsme před zahájením demoličních prací prohlédli objekt a vybrali možné věci (dokumenty, fotokopie), které se nevztahují jen k rodině Kamarýtově, ale i k Velešínu. Věci budou roztříděny, zdokumentovány, po případě ve spolupráci s muzeem v Č.Budějovicích ošetřeny.

Je naší povinností učinit vše potřebné a možné, aby město nezapomnělo na básníka J.V. Kamarýta, na význačné osoby rodu. Máme příležitost vybudovat jim stálou expozici v bývalém kostele sv. Filipa a Jakuba. Tento objekt je kulturní památkou. Je v majetku města (poslední třetinu jsme koupili od pana Karla Veselého v roce 1999). Nebráníme se ve spolupráci s rozumnými pracovníky referátu regionálního rozvoje okresního a krajského úřadu tento historicky cenný objekt opravit. Tam uvidíme, jak si stát cení památek, jak nám pomůže dotacemi nebo půjčkami na jeho obnovu.

Záchrana památek být musí, ale musí jít o reálné posuzování technického stavu věcí, individuální vzácnosti a o finanční náročnost a finanční možnosti.

Nejsou od nás daleko objekty národní kulturní památky, které pod dohledem státu chátrají a pomalu ale jistě se mění v trosky (pokud se nenajde někdo - mimo stát a vyvine snahu něco udělat).

Rozhodnutí Zastupitelstva města dne 26.2.2001 na 23. zasedání:
Zastupitelstvo města po zvážení všech skutečností:

1.Platný územní plán
2.Pravomocné rozhodnutí stavebního úřadu o povolení odstranění stavby (č.j. 65/01-výst./Ja) ze dne 12.2.2001
3.Vyrozumění o poslání návrhu na prohlášení věci za kulturní památku (č.j.3080/2001 MK ČR).
4.Vyjádření statika s ohledem na nebezpečnost objektu s vědomím možné pokuty od OkÚ podle § 35 odst. 1 písm. a zákona č. 20/1987 Sb.

souhlasí s dokončením celkové demolice souboru budov č. 65.

Co dál se vzniklým místem po budovách?

Občané, dávejte náměty na využití. Co musíme - vybudovat důstojný památník básníkovi J.V.Kamarýtovi a dalším význačným osobnostem rodu. Další nápady posoudí zastupitelstvo a rozhodne - např. parčík, vhodné ozeleněné parkoviště, malá tržnice, kombinace těchto námětů.

ing. J. Valach
starosta města


BŘEZEN - MĚSÍC INTERNETU

V týdnu od 5. - 9.3.2001 proběhne v Městské knihovně týden Internetu. Všichni, kdo navštíví v té době knihovnu, i děti, mohou se připojit půl hodiny na Internet zdarma. Počítače jsou zde zapojeny do sítě a je zakoupen nový program ONLINE katalog, ve kterém si čtenáři mohou vyhledávat knihy z našeho fondu na počítači sami. Pokud knihy ve fondu nejsou, je možné je najít na Internetu. V tomto týdnu bude uskutečněn prodej vyřazených knih a časopisů za nízké ceny. Zveme všechny, kteří by se chtěli seznámit s Internetem nebo jen tak navštívit knihovnu.

Vlasta Szabová
knihovnice


DNY INTERNETU V ČESKÉM KRUMLOVĚ

V loňském roce měla svou premiéru akce Dny Internetu ve městech České republiky. Akce se v celorepublikovém měřítku setkala s velice příznivým ohlasem a nejlépe byly hodnoceny právě Dny Internetu v regionu Český Krumlov. Na základě této skutečnosti byl Český Krumlov vybrán jako místo, kde v letošním roce v týdnu od 26.3. do 30.3.2001 Dny Internetu vyvrcholí. Stojí tedy před námi úkol, "dohnat a předehnat" sami sebe. Program celé akce bude zaměřen zejména na elektronické obchodování na Internetu a na úlohu Internetu v občanské společnosti. Těmto dvěma tématům budou věnovány hlavní semináře našeho týdne - Elektronické obchodování na Internetu a OIS Český Krumlov 26.3. a Fórum k otáčivému hledišti v Českém Krumlově 28.3. Oba semináře proběhnou od 17 hodin v budově Prelatury - Horní 155 v Českém Krumlově. Účast již potvrdili např. Pavel Komárek - Internet strategy director firmy INTEL Czech, František Klufa - oblastní ředitel Banky Expandia (eBanka) a další. Další informace o březnových akcích na www.ckrumlov.cz/BMI.

Všichni zájemci jsou srdečně zváni a očekáváni.

Lubor Mrázek, Ipex a. s..


INFORMACE O NEZAMĚSTNANOSTI

Z Informačního bulletinu o situaci na trhu práce okresu Český Krumlov vydaného dne 31.12.2000 vybíráme následující údaje:

Nezaměstnanost: ČR - 8,8 % , Budějovický kraj - 5,8% , okres Český Krumlov - 8,7%

V porovnání s minulým rokem se snížil podíl nezaměstnanosti v ČR o 0,6%, v okrese Č. Krumlov o 0,8%. Uvádíme ještě situaci v mikroregionech:

Velešín - 6,21%, Besednice - 5,42% , Kaplice - 6%

Nejvyšší podíl nezaměstnanosti vykazuje v mikroregionu Kaplice Pohorská Ves s počtem 40,15% uchazečů o práci.

Situace ve Velešíně ve srovnání s rokem 1999 se výrazně nezměnila (6,93% - stav k 31.12.1999).


FARMA PRO CHOV DOJNIC CHODEČ

Dne 17.1.2001 se v zasedací místnosti Městského úřadu konalo jednání - veřejné projednání záměru výstavby nového kravína Chodeč (na místě stávajícího).

Jednání bylo pro posouzení vlivu na životní prostředí. Účastníci jednání byli - investor, zpracovatel dokumentace (hodnocení vlivu na životní prostředí), zpracovatel posudku (oponent), zástupci státní správy, zástupci města Velešín.

Ze strany veřejnosti (pan Rada) byla vznesena obava ze špatného stavu komunikace, která vede z Boru na silnici E55 - předseda ZD (pan Talíř) sdělil, že komunikace nebude v souvislosti s provozem kravína využívána.

OkÚ vydá na základě veřejného projednání stanovisko a pak již bude následovat stavební řízení stavebním úřadem Kaplice.

Pro informaci - projekt počítá s vybudováním nového moderního kravína pro 400 dojnic, 60 telat v boudách, dojírny moderního typu (2 x 12 dojnic), mléčnice s nádržemi 3 x 5000 l. Předpoklad jsou 4 zaměstnanci. Umístění haly by mělo být v prostoru mezi dnešními dvěma křídly. Dle sdělení předsedy ZD se předpokládá výstavba v roce 2002. V příštím čísle Zpravodaje by měl být upřesňující článek o technologii a další zajímavosti a fakta.

J. Valach


ÚHEL POHLEDU ANEB KDYŽ DVA HODNOTÍ TOTÉŽ, NENÍ TO TOTÉŽ

Ještě máme v živé paměti konec loňského roku a vstup do roku 2001. Řada z nás využila přelomu k zamyšlení a hodnocení. Učinil tak ve Velešínském zpravodaji č. 12-2000 i pan starosta města ing. Josef Valach svým pohledem na posledních 10 let života Velešína. Neodpustil si však úvodní zpolitizované prohlášení, které nás v podstatě vedlo k vyjádření našeho názoru. Od prvního zvolení pana starosty i hlasy našich zastupitelů ( následně i v dalších volbách ) jsme jej plně respektovali a uznávali a jsme také proto oprávněni konstatovat, že podobné úlety nemá osobnost, kterou bezpochyby pan starosta je, zapotřebí.

Takováto "hodnocení" dobře známe, čteme, vidíme a slyšíme je zejména ve sdělovacích prostředcích, jsou vyslovována „politiky“, kteří se zřejmě narodili až po roce 1989 i když dávno oslavili 30, 40 a více let svého žití. Jejich vyjádření jsou účelová,nepravdivá, neobjektivní a jako takováto opovrhují prací a životem občanů, budujících naši společnou vlast v době socialistického společenského uspořádání před rokem 1989. Ani tenkrát, ani dnes nejsou občané bezmyšlenkovité stádo a sami jistě dovedou hodnotit svůj podíl na všem , co bylo ve Velešíně dosaženo a rozhodně se nemají za co stydět.

I my tedy chceme spolu s nimi trochu hodnotit. Velešín patřil k místům, kde byl před rokem 1989 patrný značný rozvoj všech oblastí za účasti všech lidí, kteří i dnes zde žijí a jsou třeba našimi politickými protipóly. Za krátkou dobu se z poměrně málo významné vesnice stal, společnou prací národního výboru, Jihostroje, družstva, politických a společenských organizací, velké části občanů rozvýjejícím se městečkem, kde nacházela práci a dobré podmínky pro život od dětství až do zaslouženého odpočinku většina jeho obyvatel i občanů ze širokého okolí. Dnes je sjednocující, plánovitý postup odsuzován a život města je tak ochuzován.

Za významné pomoci socialistického státu, tedy celé společnosti, se za 10 let před rokem 1989 postavilo v průměru za rok více bytů pro občany, než za posledních 10 let. Jen pro ilustraci - celé sídliště Na Vrších ( kde však v konečné etapě dnes mělo být 540 - 560 bytů ), 5 osmipatrových, 2 šestipatrové, 2 čtyřpatrové domy v dolním sídlišti, asi 240 bytů. Za dva roky, před rokem 1989, bylo postaveno více rodinných domků, než za 10 let poté. Dobudovali jsme základní školu, školku, jesle, prodejny. Vystavěn byl ucelený, moderní areál Středního odborného učiliště pro potřeby Jihostroje a strojírenství okresu, kraje. V Jihostroji nacházelo kvalifikovanou práci kolem 2000 zaměstnanců, přičemž podnik měl reálnou plánovanou perspektivu růstu do roku 1997 na 7000 zaměstnanců ( 3000 ve Velešíně, 2000 v Kaplici, 2000 v Č. Krumlově ), samozřejmě podpořenou masivní bytovou výstavbou v Kaplici a Č. Krumlově ( tam 700 bytů ). Závod pro zaměstnance, tedy občany Velešína, vybudoval špičkové rekreační středisko na Radslavy. V reálném stadiu přípravy byla výstavba závodního a rehabilitačního střediska, kulaté budovy o 3 - 4 patrech u haly speciálních výrob ( M6 ), to mělo rovněž sloužit veřejnosti. Nechceme unavovat dalšími plány, bylo jich požehnaně v obci, Jihostroji, zemědělském družstvu - měly jediný cíl - spokojený život nás všech.Máme za to, že i společenský život byl bohatší, občan měl větší možnost realizovat se ve společenských a zájmových organizacích, zejména potom děti a mládež. Řadu „vymožeností“, jako jsou například drogy u dětí a mládeže, obrovská kriminalita, možná i ty napořád omýlané banány jsme si v té době většinou odpustili. Tím nechceme vůbec zastírat problémy a nedostatky „totality“, kdo jiný než lidé, kteří se v té době podíleli na práci by je měl znát a proto se jich také může vyvarovat. Tu dobu nepřeceňujeme, měla své nedostatky a klady, jako každá doba, jen důrazně žádáme, aby nebyla snižována práce nás všech, každý na dosažených výsledcích má svůj podíl i ti, kteří ji tak hanobí. Je přece jedno, jestli zastupitel byl zvolen v dřívější době za organizace a složky Národní fronty „nuceně“ 98% voličů, nebo dnes za politické strany a tak zvané nezávislé, „svobodně“ 35% voličů. Rozhodující je jeho podíl na práci ve prospěch života občanů města. Tak jsme hodnotili, hodnotíme a budeme hodnotit. Nemůžeme a nechceme zůstat lhostejní k tomu že Velešín se stává nepřitažlivým zejména pro mladé občany, jen těžko hledají bydlení, perspektiva možnosti zaměstnání v místě silně poklesla a není vytvářena nová. Mladí odcházejí budovat své rodinné domky za podstatně lepších podmínek do okolních obcí. Společenské dění je utlumeno, řada dříve aktivních organizací z různých důvodů ukončila svou činnost, další upadají. Zhoršení doznaly vztahy mezi lidmi, lhostejnost a nezájem se prohlubují. Na řadu dalších problémů upozorňoval zejména pan starosta v dřívějších číslech Zpravodaje, jen svalovat to vše na „totalitu“ po deseti letech je dětinské. Ano, nese to možná doba, shodneme se však všichni, že se s tím nemůžeme spokojit. Čelit problémům znamená lidi spojovat, ne rozdělovat.A tak si odpovídáme podle svého vědomí a svědomí, i když byl podle slov pana starosty do něj vtloukán hrubý materialismus, třídní nenávist a štvavá propaganda po dobu 40 let, že spolu s ním, celou radnicí, stranami, spolky a organizacemi chceme přispět k zkvalitňování života lidí ve Velešíně. Sjednocující úlohu při dobré vůli může sehrát právě pan starosta a radnice.

Za ZO KSČM
Výbor


SVOZOVÝ DEN PEVNÉHO DOMOVNÍHO ODPADU

bude ve Velešíně zajištěn mobilním způsobem dne 24. března 2001.

V sobotu dne 24. března budou Velešínem projíždět vozidla Technických služeb Kaplice a na určených stanovištích budou po dobu 15 minut odebírat pevný odpad, včetně odpadu nebezpečného. Žádáme občany, aby odkládali nebezpečný odpad přímo do určených kontejnerů na přistavené vozidlo. Kov, hadry a papír odkládejte přímo do Sběrny druhotných surovin, sklo do kontejnerů na sídlištích.

Nebezpečný odpad se nesmí skladovat volně !!!

Pořadí stanovišť a čas pobytu vozidla:
Bor8.00 - 8.15 Chodeč8.20 - 8.35
Sídl. u požár. zbrojnice8.40 -8.55 U Lesa9.00 - 9.15
Sídl. "u Layreráku"9.20 - 9.35 Družstevní - "u vodárny"9.40 - 9.55
J.V.Kamarýta - "u pivovaru"10.00 - 10.15 Latrán - "u lípy"10.20 - 10.35
V Úvoze10.40 - 10.55 Na Hvízdalce - "u Kubešů"11.00 - 11.15
Dolní - "u Fontány"11.25 - 11.40 Na Vrších - "Adamčák"11.45 - 12.00
Nádraží - u obchodu12.05 - 12.20 Skřidla12.25 - 12.40
Holkov - starý12.45 - 13.00 Holkov - nádraží13.05 - 13.20

Seznam nebezpečného odpadu, který bude sbírán:
olověné akumulátory
zářivky a ostatní svítidla s obsahem rtuti
suché galvanické články - baterie
sklo znečištěné škodlivinami - televizní obrazovky
plastové, skleněné a kovové obaly znečištěné škodlivými látkami
papír znečištěný škodlivinami
ledničky

ODPAD DÁVEJTE PŔÍMO NA SVOZOVÁ VOZIDLA,
NEODKLÁDEJTE ODPAD VOLNĚ!!!


 
TURNAJ V SÁLOVÉ KOPANÉ - "GAMBRINUS 2001"

Dne 17.2.2001 se ve sportovní hale ISŠU Velešín uskutečnil turnaj v sálové kopané za účasti třech fotbalových mužstev z Velešína. Turnaj probíhal systémem „každý s každým“ dvoukolově a hned první utkání přineslo velké překvapení, když ryze amatérské družstvo „Plzeňka B“ porazilo účastníka okresního přeboru Velešín A výsledkem 4:3. I ve druhém utkání mezi „Plzeňkou A“ a Velešínem A dokázalo rekreační družstvo Plzeňky, že ve Velešíně „není rozdílu“ mezi rekreačními a registrovanými fotbalisty a s přehledem zvítězilo 4:2. Suverénní postavení ve zdejším fotbale prokázali hráči „Plzeňky A“ i v dalších zápasech a zaslouženě celý turnaj vyhráli se ziskem devíti bodů. Na pěkném druhém místě se umístila „Plzeňka B“ se šesti body a na třetím místě po nevyrovnaných výkonech mužstvo Velešín A se ziskem tří bodů.

Celý turnaj proběhl s tradičně plynulou organizací, bez vážných zranění hráčů a jistě se přihlížejícímu obecenstvu líbil, zvláště pak mnoho nezapomenutelných akcí „starších“ zkušených fotbalistů. Zakončení turnaje se uskutečnilo v prostorách restaurace Na Spartě, kde hlavní sponzor celé akce pan Ing. Jiří Glaser za firmu BVG v.o.s. poděkoval všem aktérům turnaje za předvedené výkony a předal celkem 50 + 1 drobných věcných cen a pozval všechny na právě probíhající vepřové hody. Organizátoři turnaje věří, že i díky pochopení vedení ISŠU Velešín, bude mít tato akce svou tradici a bude pořádána i v dalších letech.

Za pořadatele
K.Krejčí


VINCENCSKÉ SPOLEČENSTVÍ

Podnět k založení tohoto křesťanského sdružení, které si "vložilo" do "erbu" patrona chudých - sv. Vincence z Pauly, dal umírající opat rakouského kláštera, jehož posledním přáním bylo založit sdružení pomáhající chudým a potřebným, lidem opuštěným a v nouzi a jemuž odkázal nemalé jmění. V jižních Čechách bylo založeno v roce 1991 Češkou, žijící v Insbrucku v Tyrolech. První kontakty byly navázány ve Štěkři u Dobré Vody. První společenství začala fungovat v Nových Hradech při klášteře servitů a v Horní Stropnici. Další společenství vznikla v následných letech 1992 a 1993 v Borovanech a ve Velešíně.

Vincencské společenství je duchovním a dobročinným sdružením, poskytující pomoc všem, kteří ji potřebují. Péče o potřebné se uskutečňuje především osobními návštěvami, ale existují, zvláště v cizině tzv. přispívající členové, kteří poukazují každý rok určitou finanční částku, tzv. dar tomuto společenství. Pozornost je věnována lidem vysokého věku, nemocným, sociálně slabým, lidem upoutaným na lůžko a všem ostatním potřebným bez ohledu na jejich náboženské vyznání, národnost nebo politické přesvědčení.

V současnosti tvoří ve Velešíně toto společenství 20 členů s převažujícím věkem nad 60 let. Domnívám se, že je to práce vhodná i pro mladší občany, např. pro maminky na mateřské dovolené apod., kteří mají cit, pochopení a hlavně lásku k druhým lidem.

Chodí se blahopřát k narozeninám, významným životním jubileím, každým rokem se pořádají duchovní cvičení a v případě účasti většího počtu členů i zájezdy na významná poutní místa v Čechách a zahraničí. Případní zájemci o členství se mohou hlásit na adrese: Pavla Řihoutová, Náměstí č. 17, Velešín (naproti faře) nebo u místopředsedy sdružení pana Milana Šítala, Náměstí č. 95, Velešín.

P. Řihoutová, předsedkyně
Vincencského společenství ve Velešíně

 

VINCENCSKÁ SBÍRKA PRO CHARITU V ÚPICI

V pátek 23.3.2001 od 13.00 do 19.00 hodin a v sobotu 24.3.2001 od 8.00 do 18.00 hodin se uskuteční v domě č. 19 na náměstí naproti faře (bývalá ZUŠ) sbírka potřebných věcí, rozesílaných prostřednictvím Charity na místa válečných ohnisek pro civilní obyvatelstvo např. do Čečenska. Charita přijímá oděvy, šatstvo, boty, nádobí, sklo, nábytek, hračky, drogistické věci a věci denní potřeby zabalené nejlépe v krabicích od banánů nebo v igelitových pytlích. Shromážděné věci budou ihned v následujícím týdnu odvezeny do Charitního střediska v severních Čechách.

P. Řihoutová
Vincencské společenství Velešín


ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÝCH ŠKOL VE VELEŠÍNĚ
na školní rok 2001 - 2002

se bude konat ve dnech 26. března 2001 ( pondělí ) od 9.30 - 11.30 hodin a 27. března 2001 ( úterý ) od 9.30 - 11.30 hodin v I. MŠ a II. MŠ Velešín.

K zápisu se dostaví všechny děti, které nastoupí do MŠ v období od září 2001 - června 2002.

ředitelky MŠ


PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme za květinové dary, účast a projevení soustrasti na pohřbu paní Zdeňky Táchové.

manžel s rodinou

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji Městskému úřadu, Obci baráčníků, Jihostroji, Hasičskému sboru, Jednotě, přátelům a všem ostatním milým lidem, kteří mi přišli blahopřát k 70. narozeninám.

Miroslav Pražan

PODĚKOVÁNÍ
Sbor dobrovolných hasičů ve Velešíně děkuje za dary do tomboly na hasičském plese, konaném dne 17.2.2001.

Jiří Pašek
starosta SDH


KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA NA BŘEZEN NABÍZÍ

čtvrtek 1.3. od 16 hodin v zasedací místnosti MěÚ
JAZYKOVÝ KURS NĚMČINY
pro mírně pokročilé. Přihlásit se můžete po dohodě s vyučující paní Julií Gregorovou a na Kulturním zařízení. Ve čtvrtek 15.3. se kurs neuskuteční, jsou jarní prázdniny.

čtvrtek 1.3. od 16 hodin v sále U Zlaté podkovy
DĚTSKÉ TANEČNÍ - PŘÍPRAVKA
Pokračování kursu tance, kde se děti naučí nejen základnímu kroku klasických tanců, ale také správnému držení těla a základům společenského chování. Ve čtvrtek 15.3. jsou jarní prázdniny a lekce není plánována.

čtvrtek 8.3. od 19.30 hodin v zasedací místnosti MěÚ
BESEDA O DROGÁCH
Víte, že v Českém Krumlově pracuje už od roku 1999 Kontaktní centrum, které se zaměřuje na aktivity spojené s osobami, které mají problémy s užíváním drog ? Pracovníci K-centra přijedou ve čtvrtek do Velešína, aby nás seznámili se svojí činností a samozřejmě odpoví na naše dotazy.

čtvrtek 15.3. od 19.30 hodin v Českých Budějovicích
KAREL PLÍHAL
Recitál písničkáře Karla Plíhala dostal název "Kluziště". Uskuteční se v sále DK Slávie v Českých Budějovicích. Vlastní doprava. Přihlášky ihned na KZ. Vstupné 90 Kč.

čtvrtek 22.3. od 19.30 hodin v sále U Zlaté podkovy
MÓDNÍ PŘEHLÍDKA
Příjemný večer hlavně pro ženy připravila Umělecká agentura M Models. Čeká Vás módní přehlídka ručně malovaných šatů výtvarníka Jana Vaňka a povídání o módě. Hostem večera bude kosmetička, která zdarma nalíčí dvě dámy z publika a poskytne také odborné rady. Budete mít také možnost zakoupit si vybrané modely. Předprodej vstupenek od 12.3. na KZ. Vstupné je 60 Kč.

neděle 25.3. - odjezd v 7.30 hodin
LÁZNĚ BAD FUSSING - SRN
Opět Vás zveme do lázeňského komplexu termálních bazénů. Bližší informace dostanete na KZ. Cena jízdného je 230 Kč, pojistné dle věku přihlášeného, vstupné do lázní je 12 DEM.


PŘIPRAVUJEME

sobota 7.4. od 19 hodin v Praze
POMÁDA - zájezd na muzikál
Největší taneční show v Praze - muzikálový hit z Brodwaye můžete vidět a slyšet v divadle GoJa Music Hall v areálu Výstaviště v Praze - Holešovicích. Přihlášky odevzdávejte urychleně na KZ. Cena včetně dopravy je cca 650 Kč.

úterý 5.6. od 19.30 hodin v Praze
MONTE CRISTO
Opakování zájezdu na úspěšný muzikál autorů Karla Svobody a Zdeňka Borovce. Přihlášky odevzdávejte urychleně na KZ.

Miluše Havlisová
Kulturní zařízení města

 


© Sdružení k vytvoření financování a správě informačního systému regionu Český Krumlov, 1998
Počet přístupů na tuto stránku od 27. dubna 2000 : TOPlist 0