ARCHIV 2003 1 2 3 4 5 6 7+8 9 10 11 12

Znak VelešínaVelešínský
     ZPRAVODAJ


Únor
 2003


LEPŠÍ ŽIVOT VE VELEŠÍNĚ

Při nejrůznějších setkáních, rozhovorech s občany, novináři nebo při představování firem se mě lidé ptají na to, jaké máme priority, co upřednostňujeme v přípravě rozpočtu a v investičních nebo drobných akcích.

Na takovéto otázky se může odpovědět v konkrétní, nebo obecné rovině. Buď odpovíme, že dokončíme kanalizaci na Nádraží a v Chodči, že opravíme místní komunikace U Přeložky ad., že dokončíme park J. V. Kamarýta atd., a nebo že se postaráme o to, aby byl zajištěn chod města, aby lidé ve Velešíně byli spokojeni, aby se jim dobře bydlelo, aby měli kde trávit volný čas, aby podnikatelé a živnostníci měli vhodné podmínky pro rozvoj svých aktivit - zkrátka aby občané ve Velešíně byli DOMA.

Jedním malým střípkem, kterým se zastupitelé snaží naplnit naše priority DOMOV, bylo schválení snížení úrokových sazeb u půjček z fondu rozvoje bydlení. Podle novelizace vyhlášky si budou moci občané Velešína půjčit na obnovu střech a krovů, vnějších omítek, zateplení budov, nástavbu bytů rušící ploché střechy peníze od města za 4% a na přechod na ekologický způsob vytápění, zřízení malé čistírny odpadních vod k již stojícímu rodinnému domu či na vestavbu bytu do půdních prostor za úrok ve výši 3%. Podrobnější informace získáte na finančním odboru MěÚ.

-JK-


ZÁPIS DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Ve středu 15. ledna a ve čtvrtek 16. ledna 2003 se v ZŠ Velešín uskutečnil zápis dětí do 1. tříd. K zápisu přišlo 53 dětí. 9 rodičů požádalo pro své děti o odklad školní docházky. Předpokládáme, že 1. září roku 2003 nastoupí do 1. ročníku 44 dětí (20 chlapců a 24 dívek). Tento počet nám umožní otevřít 2 třídy.

Mgr. Jana Štěpánková
zástupce ředitele školy


PIŠTE DOPISY, MAILY, VZKAZY, ALE HLAVNĚ KOMUNIKUJTE !

Asi takto nějak by se dal vyjádřit postoj nově vzniklé kulturní komise při Městském úřadě ve Velešíně. Jejím vedoucím byl jmenován Jaroslav Bartizal st., členy potom Jana Štěpánková, Zdeňka Kleinová, Kamil Zeman, Hana Růžičková, Jana Šrámková a Luboš Hrdlička.

Chtěli bychom ve spolupráci s odborem kultury a městským úřadem rozšířit spektrum kulturních akcí ve Velešíně. Zaměříme se na různé věkové skupiny spoluobčanů, ale k tomu potřebujeme znát přání a zájmy všech generací. Proto vás vyzýváme (jak už bylo řečeno v úvodním titulku), pište a mailujte nám své názory, přání, vzkazy apod., protože jenom tak bude mít naše práce smysl. Nebojte se říci své mínění o dění a událostech ve Velešíně, protože jako kulturní komise máme na starosti i obsah Velešínského zpravodaje a naším cílem je, aby to byl časopis nás, občanů. Slibujeme, že se každým příspěvkem (pokud nebude vulgární) budeme zabývat a rádi ho otiskneme. Meze se nekladou ani žákům a studentům zdejších škol, různým spolkům a sdružením. Velice rádi budeme i za fotografickou dokumentaci k vašim článkům, protože každý článek je zajímavější, pokud je u něj fotka. Na druhou stranu, když se podíváte na vše z našeho pohledu, snadno pochopíte, že veškerá snaha bude marná, pokud vy nebudete koncerty, zábavné pořady a jiné kulturní akce navštěvovat. Proto sledujte plakáty, kterých se budeme snažit vylepovat co nejvíce (co nejdříve budou nainstalovány nové výlepové plochy, šest ve Velešíně a po jedné v každé přilehlé obci), poslouchejte hlášení a časem budou všechny informace i na internetu. Pokusíme se sestavit nabídku pestrou, aby si každý mohl vybrat, co mu nejvíce sedí. Chce to zkrátka vzájemnou spolupráci a z vaší strany i kapku tolerance do začátku.

Poslední informace se týká shromažďování příspěvků. Kdo má možnost mailovat, posílejte zatím příspěvky na p. Havlíčka (boha@mybox.cz) nebo p. Jantače (jantac@muvelesin.cz) Až bude zaveden internet do kanceláře pí. Havlisové, budou se příspěvky zasílat tam. Ostatní mohou využívat schránku na budově kina.

Přejeme nám všem hodně nápadů a těšíme se na spolupráci s vámi všemi.

kulturní komise


ZUŠ VELEŠÍN - „CO MI VODA VZALA A CO MI PŘINESLA"

V minulých dnech úspěšně reprezentovali město Velešín výtvarníci ze Základní umělecké školy pod vedením učitelky Ivy Opekarové. Jejich práce na téma „Co mi voda vzala a co mi přinesla" byly otištěny v časopise Lifebook a při velké konkurenci byly vyhodnoceny jako vítězné. Přitom se z tohoto ocenění neradovali jenom mladí velešínští výtvarníci: Lucie Blaserová, Šárka Hrdličková a Sára Mainková, ale Střední zdravotnická škola pro sluchově postižené v Berouně. Její žáci díky prodeji časopisu získali speciální keramickou tabuli v hodnotě 19 000,- Kč.

Radka Hájková


PODĚKOVÁNÍ

Ve dnech 7. - 14.1. 2003 se uskutečnil na základní škole „Týden sběru starého papíru". V tyto dny shromažďovali žáci ve škole starý papír a v úterý byl přistaven ke škole kontejner, do kterého byl veškerý sběr uložen. Byli jsme mile překvapeni, jak se do této akce zapojili rodiče žáků. Pomáhali dětem balíčky přinést a nebylo ojedinělé, že přivezli sběr autem. Celkem byl odevzdán starý papír v hodnotě: 5 470,- Kč. Tato částka bude uložena na konto SRPŠ.

Všem zúčastněným patří poděkování. Chtěli bychom tuto akci opět zopakovat, věříme, že žákům i dospělým zájem vydrží.

Vedení školy


ZMĚNY V PLATBĚ ZDRAVOTNÍHO POJIŠTENÍ OD I. LEDNA 2003

Okresní pojištovna VZP ČR upozorňuje své pojištěnce na změny v platbě zdravotního pojištení od ledna 2003.

Nařízením vlády ze dne 2. prosince 2002 byla zvýšena minimální mzda z 5.700,- Kč na 6.200,- Kč. Osoby samostatně výdělečně činné, které zahajují samostatnou výdělečnou činnost v roce 2003, nebo i ty, které podle Přehledu za rok 2001 platily v roce 2002 zálohy nižší než 837,- Kč, s výjimkou těch, které nemají stanoven minimální vyměřovací základ, jsou povinny od platby zálohy za měsíc leden 2003, která je splatná do 10. února 2003, platit zálohy vypočtené ze zvýšené minimální mzdy, tj. ve výši 837,- Kč.

Osoby bez zdanitelných příjmů jsou povinny od platby pojistného za měsíc leden 2003, která je splatná do 10. února 2003, zvýšit pojistné z dřívějších 770,- Kč na 837,- Kč. Se změnou minimální mzdy musí počítat i zaměstnavatelé. Poprvé při zúčtování příjmu za měsíc leden 2003 musí počítat s výší minimální mzdy 6.200,- Kč. Měsíční pojistné vypočtené z takového minimálního vyměřovacího základu představuje částku 837,- Kč. Nařízením vlády č. 327/2002 ze dne 19. června 2002 byl zvýšen od 1. ledna 2003 vyměřovací základ u osoby, za kterou je plátcem pojistného na všeobecné zdravotní pojištení stát na částku 3.458,- Kč. Stát tak bude v roce 2003 platit za takové osoby měsíčně pojistné ve výši 467,- Kč, místo dosavadních 439,- Kč.

Okresní pojištovna VZP ČR


SPORTOVNÍ KOMISE

V lednu 2003 schválila rada města a většina zástupců jednotlivých sportovních oddílů složení sportovní komise. Ta má nyní 7 členů: Ing. Milan Prokeš, Karel Krejčí, Karel Růžička, Václav Taraba, Vladimír Mikeš, Alena Prokešová a Mgr. Hana Ondřichová. Tito lidé nejsou ve sportovní komisi proto, aby hájili zájmy oddílů, které reprezentují, ale jsou zde proto, aby se zabývali návrhy a problémy všech sportovních oddílů, klubů a sportovního dění ve Velešíně vůbec.

Členové sportovní komise uvítají každý nápad, návrh, ale i kritiku jak z řad sportovců, tak z řad široké veřejnosti. Proto zde uvádíme kontakty, které jsou vám všem plně k dispozici.

JménoMobilE-mail
Prokeš Milan Ing.605 180 641golems@quick.cz
Mikeš Vladimír603 530 247mikes@muvelesin.cz
Ondřichová Hana Mgr.723 736 839eiffelovka@seznam.cz
Krejčí Karel602 379 331 
Prokešová Alena605 189 100 
Taraba Václav723 642 124 
Růžička Karel604 736 933 

Těšíme se na spolupráci a všem přejeme hodně sportovních, ale i osobních úspěchů v roce 2003.

Mgr. Hana Ondřichová


SPORTOVNÍ KOMISE OZNAMUJE :

Vyhlášení 10-ti nejlepších sportovců Velešína

Vzhledem k tomu, že desítka nejlepších sportovců bude vyhlášena na slavnostním společenském večeru ve spolupráci s kulturními organizacemi a to pravděpodobně začátkem března, prodlužujeme termín pro návrhy do 21.2. 2003.

Svoje návrhy (ovšem podložené diplomy, popř. medailemi) posílejte na adresu kteréhokoliv člena sportovní komise nebo lépe k panu Vl. Mikešovi na MěÚ. Těšíme se na Vaše náměty i na účast při slavnostním vyhlášení.

Prokeš Milan Ing.


SPORTOVNÍ AKTIVITY ŽÁKŮ ZŠ VELEŠÍN V I. POL. ŠKOL. R. 2002/03

Žáci ZŠ Velešín se pravidelně zúčastňují sportovních soutěží v regionu Č. Krumlov většinou s dobrými výsledky.

Září :
První sportovní klání se uskutečnilo v Kaplici, kde se pořádal již 35. ročník Večerního běhu Kaplicí. Z naší školy se zúčastnilo 16 žáků a žákyň. Závodilo se za velmi nepříznivých klimatických podmínek: pršelo a bylo chladno. Na start si každý závodník musel počkat pod širým nebem, ale našim borcům to nevadilo, protože dokázali vybojovat medailová umístění :

1. místa:  Kohoutková Pavla III.A
Rajková Markéta VII.A
Pečl Adam VII.B
2. místa:  Petrou Jiří IV.C
Petrou Jan VII.B
3. místo:  Rozkošný Filip V.C

Říjen :
Druhou prověrkou sil bylo okresní kolo v přespolním běhu žáků 6.-9. tříd v Č. Krumlově, které proběhlo 9. 10. Zájemců o toto sportovní klání nebylo sice mnoho (7 žáků), ale 4 z nich opět vybojovali medaile. Žák Pečl Adam nejenže vyhrál ve své kategorii, ale mimo soutěž dokázal ve starší kategorii doběhnout na skvělém 3. místě !

1. místa:  Pečl Adam VII.B
Rajková Markéta VII.A
3. místa:  Petrou Jan VII.B
Slípková Lucie VII.A
Pečl Adam (mimo soutěž)

Třetí soutěží bylo okresní kolo v minifotbale pro žáky 6. a 7.tříd, které se pořádalo v hale ZŠ Školní v Kaplici 24. 10. Hoši obsadili 5. místo ze 14-ti škol.

Listopad :
Nejpočetnějším co do počtu žáků a žákyň byla plavecká olympiáda v Č. Krumlově, kde se sešlo 18. 11. až 36 plavců od 4. do 9. třídy naší školy. Ti soutěžili ve třech disciplinách: znak, prsa, volný způsob a ve štafetách. Z celkového počtu 13-ti škol jsme se umístili na pěkném 6. místě.
I tentokrát naši žáci a žákyně vyplavali medaile:

2. místa:  Šípek Antonín V.C - 25m prsa
Layrerová Markéta VIII.A - 50m volný způsob
Hedánková Kamila a Glaserová Lucie IV.A, Nosková Petra, Kudláčková Lucie, Russfellová Lucie a Polívková Markéta V.B - 6x50m volný způsob
Fistioc Alina a Koubová Veronika VIII.B, Douchová Petra, Čížková Marie a Layrerová Markéta VIII.A, Loudová Petra IX.B - 6x50m v.zp.
3. místa:  Rozkošný Filip V.C - 25m volný způsob
Koubová Veronika VIII.B - 50m znak

Prosinec :
3. 12. v předmikulášské náladě si žáci a žákyně 6.-7. tříd vybojovali v Kaplici v okrskovém kole ve florbale medaile. Děvčata se umístila na pěkném 2. místě. Chlapcům ke 3. místu pomohlo vydatné skandování našich dívek.

Absolutně největší sportovní událostí bylo bezesporu vyhlášení vítěze v celoroční soutěži O nejvšestrannějšího sportovce Velešína, kde od prosince r. 2001 do prosince r. 2002 soutěžili žáci a žákyně celé školy v 16-ti sportovních disciplinách.

Leden :
Po zimních prázdninách se opět rozjely soutěže. Jednou z prvních bylo okrskové kolo ve florbale žáků 8.-9. tříd. Chlapci z naší školy bojovali, ale stačilo to pouze na celkové 5. místo z 9ti škol.

Děvčata ve stejné kategorii, ale v okresním kole, se umístila také na 5. místě.

Vedení školy všem sportovcům blahopřeje a děkuje za reprezentaci školy.

Mgr. Jana Hrušková
učitelka ZŠ


KINO VELEŠÍN

Uplynuly již 4 měsíce od zahájení provozu kina a známe první výsledky návštěvnosti. Velký zájem o kino z počátku zahájení provozu byl celkem pochopitelný, už proto, že ve městě delší dobu kino nebylo. Svou roli sehrál jistě i zájem o docela novou budovu, kterou se po mnoha letech Městu podařilo dokončit.

Po slavnostním otevření 14. 9., navštívilo do konce září promítání v novém kině více než 1.200 diváků (z toho 600 dětí) a tržby dosáhly téměř 70.000 Kč (z toho za odpolední dětská představení cca 34.000 Kč).

Za celý měsíc říjen navštívilo promítání 1.026 diváků s tržbou více než 56.000 Kč (z toho 308 dětí s tržbou asi 17.000 Kč).

V měsíci listopadu přišlo 849 diváků a tržby činily necelých 42.000 Kč (z toho na odpolední představení od 15 hodin přišlo 300 diváků a tržby za tato představení klesly na 12.600 Kč).

Vzhledem k trendu návštěvnosti jsme se rozhodli zařadit do programu "Promítání o vánočních prázdninách" v podvečer, které jsme výběrem filmů směrovali ke starší mládeži. Přestože kina mnohých měst zůstávají v tomto období uzavřena, promítání velešínského kina bylo úspěšné. Za tento týden od 22. do 30. 12. 2002 navštívilo promítání téměř 600 diváků a tržba do pokladny za tento týden dosáhla téměř 22.000 Kč. Tím se nám podařilo přes snižující se návštěvnost srovnat tržby s měsícem listopadem. Také je zde na místě poděkovat všem zaměstnancům kina za vzorné plnění úkolů a za jejich čas, který zejména v předvánoční době věnovali návštěvníkům kina.

Budovou kina získal Velešín také lepší prostory pro pořádání dalších programů. S Vaším zájmem a tedy s úspěchem se setkal pořad dvojice "Náhlovský a Mladý" nebo program imitátora Vladimíra Hrona. Věřím, že stejně se Vám bude líbit beseda s naším úspěšným režisérem Zdeňkem Troškou, kterou se podařilo, po delším jednání, zajistit na konec měsíce února.

Ještě Vás chci upozornit na prázdninový týden od 3. do 7. února 2003. Věřím, že děti, mládež, ale i dospělí přivítají následující program.

V pondělí odpoledne od 16,30 hodin si mohou starší žáci zatančit U Zlaté podkovy při DISKOTÉCE Davida Lišky. Od úterka jsou již programy připraveny v kinosále. V úterý, ve čtvrtek a v pátek je připraveno promítání, ve středu od 10 hodin hraná pohádka Divadla pod čepicí. Jednotné vstupné bude 20 Kč.

Také se přiblížila uzávěrka SOUTĚŽE pro děti o 2 volné vstupenky do kina, na představení podle vlastního výběru. Hlasovací lístky odevzdávejte v pokladně kina.

Havlisová M.
 

PROGRAM KINA - ÚNOR 2003


Warning: mysql_numrows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/localhost/htdocs/ois1g/cz1250/aktual/region/t_velzpr0203.htm on line 364

Připravujeme na březen :

Od 15 hodin: Myšák STUART II, Harry Potter a tajemná komnata, Kuťáci (Pat a Mat), Šiju, šiju pohádky, Krakonoš a mistr Jehlička.

Od 19 hodin: Rezident Evil, Road to Perdition, K19 - Stroj na smrt, 8 žen, Mluv s ní, Klub sráčů, Svatby podle Mary, Dnes neumírej, Těžce zamilován.

Nezapomeňte na uzávěrku SOUTĚŽE PRO DĚTI, která je v neděli 9. února 2003 ! ! ! ! !
Hrajeme o dvě volné vstupenky do kina, na film podle vlastního výběru
 

P R Á Z D N I N Y od 3. do 7. února si užijte s námi !


Warning: mysql_numrows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/localhost/htdocs/ois1g/cz1250/aktual/region/t_velzpr0203.htm on line 424


KULTURNÍ PROGRAMY V ÚNORU 2003

Odbor kultury MěÚ Velešín Vás zve :

pondělky od 18,00 hodin v klubovně kina
JAZYKOVÝ KURS FRANCOUZŠTINY pro začátečníky
Mimo pondělí 3. 2. , kdy jsou jarní prázdniny

úterky od 17,30 hodin v klubovně kina
JAZYKOVÝ KURS NĚMČINY (začátečníci i pokročilí)
Mimo prázdniny 4. 2.
K výuce v jednotlivých kursech se můžete připojit . A to po dohodě s vyučujícími, které Vám sdělí, kam právě kurs pokročil a pak se přihlásíte na OK MěÚ s platbou.

čtvrtek 13. 2. od 19 hodin v Č. Budějovicích
RIGOLETTO - G. Verdi
Zájezd do divadelního sálu DK Metropol na operu G. Verdiho "Rigoletto". Pořádáme letos poprvé v rámci předplatného na sezónu 2003 do Jihočeského divadla. Autobus bude vždy vypraven z parkoviště Jihostroje v 17,15 hodin, cena jízdného je 20,- Kč (platí se v autobuse) zástupci odborů Jihostroje, který autobus zajišťuje. Permanentky budou k dispozici na odboru kultury, cena vstupenky bude určena na základě jednání Rady Města později. Přihlaste se co nejdříve !

čtvrtek 13. 2. od 16,15 hodin v malé tělocvičně ZŠ
MAŽORETKY
Děvčata, která chodila v loňském roce do kursu mažoretek, mohou pokračovat od 13.2. 2003 a to vždy v liché čtvrtky od 16,15 do 17 hodin v malé tělocvičně ZŠ.
Platit mohou až na místě před zahájením. Částka 300 Kč je do čtvrtka 5. 6., který bude pro tento školní rok poslední.

pátek 21. 2. od 19,30 hodin v kinosále
NA POKEC SE ZDEŇKEM TROŠKOU
Vtipné povídání Zdeňka Trošky a Jaroslava Suchánka.
Předprodej od 26. 1. v pokladně kina.
Vstupné 195,- Kč

P ř i p r a v u j e m e  :

sobota 1. 3. od 20,00 do 3,00 hodin U Zlaté podkovy
PLES PŘI SVÍČKÁCH
V sále hrají Marilyn a Fontanela, v přízemí si můžete zatančit při diskotéce Davida Lišky. Připraveno je předtančení a kulturní program.
Předprodej v pokladně kina 2. 2. od 14 hodin.
Vstupné 120,- Kč

neděle 9. 3. v 7,30 hodin
TERMÁLNÍ LÁZNĚ V SRN
Přilášky již v březnu.
Vstupné 550,- Kč

Dále připravujeme pořad ke 170. výročí úmrtí J.V. Kamarýta.
O datu budete včas informováni.

 


© Sdružení k vytvoření financování a správě informačního systému regionu Český Krumlov, 2001
Počet přístupů na tuto stránku od 27. dubna 2000 : TOPlist 0