ARCHIV 2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Znak VelešínaVelešínský
     ZPRAVODAJ


Únor
 2002


MĚSTSKÁ POLICIE VE VELEŠÍNĚ

Jistě mnozí z vás potkali v ulicích Velešína městského strážníka v uniformě, mnozí z vás s ním již hovořili.

Jak jsme vám sdělili v předchozích vydáních našeho Zpravodaje, město Velešín má od 1.1.2002 dva strážníky městské policie. Jejich velitelem je ze zákona starosta. Městská policie se řídí zákonem č. 553/91. Strážníci jsou zaměstnanci města.

Sídlo naší městské policie je v domě č. 309 v ulici U přeložky, telefon je 33 26 39, mobilní služební telefon je +420 728 680 890.

Pro vaši informovanost vám nastíním základní práva a povinnosti městských strážníků podle zákona 553/91 Sb.

Úkoly strážníků zejména:
a)dohlížejí na dodržování obecně závazných právních předpisů o ochraně veřejného pořádku
b)přispívají k ochraně bezpečnosti osob a majetku
c)dohlížejí na dodržování pravidel občanského soužití
d)odhalují přestupky a ukládají v blokovém řízení pokuty za přestupky (dle zákona o přestupcích)
e)upozorňují fyzické osoby i právnické osoby na zjištěné nedostatky a činí opatření na jejich odstranění

Strážníci ukládají a vybírají v blokovém řízení pokuty též za přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu (včetně nepovoleného parkování).

Prokazování příslušnosti strážníka k městské policii:

Strážník je povinen prokázat svoji příslušnost stejnokrojem s odznakem obecní policie, identifikačním číslem a názvem obce (odznak má na levé straně prsou). Nášivku s názvem obce nosí na předloktí uniformy (Městská policie Velešín).

Povinnosti strážníka při zákroku a povinnosti občanů:
  1.

Je povinen poučit osoby o jejich právech, provádí-li podle tohoto zákona zákrok nebo úkon, spojený se zásahem do jejich práv nebo svobod.

  2.

Strážník je mimo pracovní dobu povinen v mezích zákona 253/91 Sb. provést zákrok nebo opatření, zejména vyrozumět útvar policie, je-li spáchán trestný čin nebo přestupek, kterým je bezprostředně ohrožen život, zdraví nebo majetek. Může se prokázat průkazem obecní policie Velešín.

  3.

Každý je povinen uposlechnout výzvy zakročujícího strážníka.

  4.

Strážník je oprávněn požadovat vysvětlení od osoby, která může přispět k objasnění okolností konkrétního přestupku. Osoba je povinna výzvě vyhovět.

  5.

Oprávněnost strážníka ke zjišťování totožnosti osob:

 

- osoba po vyzvání musí prokázat tyto údaje: jméno, příjmení, datum narození a bydliště

 

- osoba je povinna výzvě vyhovět, pokud je výzva oprávněná podle zákona

  6.

Strážník je oprávněn předvést na policii osobu podezřelou ze spáchání přestupku, neprokáže-li osoba hodnověrně svou totožnost a věc nelze na místě vyřídit pokutou v blokovém řízení.

 

Strážník je oprávněn předvést na policii osobu hledanou policií.

 

Strážník je oprávněn předvést osobu na žádost příslušného orgánu města. O předvedení se sepíše krátký zápis.

  7.

Strážník je oprávněn v případech vyjmenovaných v zákoně odebrat osobě zbraň.

  8.

Strážník je oprávněn zakázat vstup na určená místa, vyžaduje-li to zabezpečení plnění úkolů obecní policie.

  9.

Strážník je oprávněn otevřít byt nebo jiný uzavřený prostor, je-li ohrožen život nebo zdraví osoby, nebo hrozí-li větší škoda na majetku. Má právo do něj vstoupit a provést potřebné zákroky podle zákona. Je nutná přítomnost nezúčastněné osoby , ale nemusí tak být, hrozí-li nebezpečí z prodlení.Strážník je povinen neprodleně vyrozumět uživatele bytu a zabezpečit byt. O otevření bytu sepíše strážník úřední záznam.

10.

Strážník je oprávněn odejmout věc, předpokládá-li, že v přestupkovém řízení může být zabrána.

11.

Strážník je oprávněn zastavit vozidlo, jehož řidič spáchal přestupek proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu neuposlechnutím zákona vjezdu, zákona zastavení a zákona stání. Při zastavování vozidel postupuje obdobně jako příslušník policie ČR.

12.Použití donucovacích prostředků
 Donucovací prostředky jsou:
 a)hmaty, chvaty, údery a kopy sebeobrany
 b)slzotvorné prostředky
 c)obušek
 d)pouta
 e)úder služební zbraní
 f)hrozba služební zbraní
 g)varovný výstřel ze služební zbraně
 

O použití vyjmenovaných donucovacích prostředků rozhodne strážník podle okolností a konkrétní situace.

 

Strážník je oprávněn použít donucovací prostředky k ochraně bezpečnosti jiné osoby nebo své vlastní, nebo majetku, k zabránění výtržnosti, rvačky.

 

Pouta smí použít pouze při předvedení osoby, která klade odpor.

 

Služební zbraň může použít jen v případech nutné obrany, nebo v krajní nouzi - přesné vymezení použití je uvedeno v zákoně. Před použitím zbraně musí osobu upozornit, že pokud neupustí od protiprávního jednání, bude použito služební zbraně.

 

V případě použití donucovacích prostředků, dojde-li ke zranění osoby, musí strážník zraněné osobě poskytnout první pomoc a zajistit lékařské ošetření.

 

O použití donucovacích prostředků musí být bez zbytečného odkladu informován v našem případě starosta a musí být sepsán úřední záznam.

 

Donucovací prostředky nesmí být použity proti těhotné ženě, osobě vysokého věku, osobě se zjevnou tělesnou vadou nebo chorobou a osobě mladší 15 let vyjma případů, kdy útok těchto osob bezprostředně ohrožuje život, zdraví, větší škodu na majetku a nebezpečí nelze odvrátit jinak.

13.Náhrada škody
 

Obec odpovídá za škodu způsobenou strážníkem v souvislosti s plněním úkolů, stanovených tímto zákonem; to neplatí, jde-li o škodu způsobenou osobě, která svým protiprávním jednáním přiměřený zákrok vyvolala.

 

Obec odpovídá za škodu osobě, která poskytla strážníkovi na jeho žádost pomoc.

 

Tento základní výčet práv, povinností a odpovědnosti nenahrazuje znění zákona. Účelem je seznámit vás s činností městské policie.

 

Apeluji na vás, spoluobčany, abyste nezavdávali příčinu k tvrdším zákrokům našich strážníků, apeluji na vás, abyste jim vycházeli vstříc při jejich výzvách a žádostech v rámci zákona.

 

Městská policie byla ve Velešíně ustavena v zájmu vás, občanů, k zajištění zlepšení života v našem městě, k odstranění i drobných nedostatků a nekázně některých občanů. Např. volně pobíhající psi bez identifikační známky, znečišťování veřejných prostranství psími exkrementy, nevhodné parkování atd.

 

Věřím, že dojde k dobrému soužití řádných občanů se strážníky. Jejich autorita je v jejich rukách. Jak mají pracovat, jak se mají chovat mají dáno v organizačním a pracovním řádu. Budete-li mít oprávněné výhrady k jejich chování, sdělte to starostovi.

 

Pro účinnější práci bude městská policie úzce spolupracovat s policií ČR, dohoda byla již učiněna.

Ing. Josef Valach
starosta


PRÁCE KONTROLNÍHO VÝBORU V ROCE 2002

Kontrolní výbor (dále jen KV ) se sešel ke svému jednání v uplynulém roce celkem šestkrát. Odmyslíme-li pravidelnou neúčast jednoho člena na jednáních, byla účast ostatních členů velmi dobrá. Podle toho lze i konstatovat, že i výsledky práce KV byly dobré. KV se pravidelně seznamoval se zápisy z usnesení rad a zastupitelstva města (dále jen ZM). Na jejich základě přijímal různé návrhy na opatření. Vyslovil plnou podporu usnesení č. 11/23 ZM, týkající se demolice domu čp. 65 na náměstí J.V.Kamarýta. Jediný úkol, zadaný nám ZM - kontrola odstranění nedostatků v ZŠ, SM a KZ - byl řešen na první a třetí schůzi KV.

Dále byla projednávána otázka docházky zaměstnanců MěÚ, jednací řád výborů ZM, návrh změny vyhlášky č. 2/2000, seznámení se se zákonem o obcích.

Čtvrtá schůze projednala návrh vyhlášky č. 4/2001 o místních poplatcích. Připomínky KV k návrhu byly z 80% ZM přijaty. Nebyl například přijat návrh na zavedení poplatku ze vstupného. Na straně druhé nebyl přijat náš návrh, tzv. kombinovaný, na svoz komunálního odpadu. Nebyl přijat náš návrh na konání besedy s občany k návrhu zavedení městské policie. Byl přijat návrh na naše zastoupení při výběrovém řízení městských strážníků.

Za přítomnosti vedoucího finančního odboru města bylo projednáno plnění vyhlášky o místních poplatcích za třičtvrtiletí, především pak platby za lázeňský a ubytovací pobyt a z ubytovací kapacity. Bylo konstatováno, že výběr se do značné míry zlepšil. Přesto byly zjištěny vážné nedostatky ještě u tří ubytovatelů. Následný návrh opatření byl 32. ZM schválen.

Členové KV se dále zúčastnili výběru poplatků z místa při pouti a inventarizace majetku města a kontroly vedení účetnictví ekonomickým odborem.

Vzhledem ke stále se opakujícím potížím s rybníkem Layrerák, a po zkušenostech z let dřívějších s rybníčky výše položenými, se KV rozhodl doporučit ZM rybník Layrerák zavést a místo pak využít pro vhodnější účel (parková úprava).

Karel Papír
předseda výboru


ZPRÁVA STAVEBNÍ KOMISE

Stavební komise ve složení J. Pártl, J. Flieger, F. Kaifer, J. Kouba, J. Troják, S. Bláha ml. A M. Cízler zasedala v roce 2001 jednou měsíčně a projednala celkem 60 ohlášení drobných staveb, stavebních úprav či udržovacích prací, což je od roku 1991 nejvyšší počet projednaných ohlášení.

Nejčastěji občané ohlašují rekonstrukce a opravy rodinných domků, jako výměnu střešní krytiny, opravu fasády, výměnu oken. Ale ani obyvatelé panelových domů nezahálejí. Ve větší míře se objevují stavební úpravy - vyzdění bytového jádra.

Zájemcům o tuto stavební úpravu sdělujeme, za jakých podmínek je možno úpravu povolit. Je třeba doložit souhlas majitele domu (SBD, město aj.). Pokud je občan vlastníkem bytu, předloží k vyplněnému tiskopisu "Ohlášení stavební úpravy" ještě fotokopii kupní smlouvy a vyjádření statika.

Jsou však drobné stavby, které stavební komise povolit nemůže, ačkoliv jde často o zdánlivé maličkosti. Jsou to stavby ve volné krajině, které netvoří doplňkovou část hlavní stavby, a tak na tyto drobné stavby je třeba mít stavební povolení, vydané Stavebním úřadem v Kaplici.

J. Pártl


SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ KOMISE

má sedm členů. V roce 2001 se sešla celkem šestkrát. Na svých zasedáních se zabývá např. pečovatelskou službou pro staré občany - donáškou obědů, nákupu atd. Dále projednává žádosti o umístění do domů s pečovatelskou službou, a dle těchto žádostí doporučuje radě města přidělování bytů v DPS, rozhoduje o poskytování bezúročných půjček ze sociálního fondu. Ty jsou určeny k překlenutí tíživé finanční situace rodiny. V roce 2001 byly poskytnuty půjčky v celkové částce 16 878- Kč. Komise také pořádala sbírku u vánočního stromu, tentokrát se vybralo 2 656.70 Kč a peníze budou věnovány ústavům sociální péče, které spolupracují s Městským úřadem.

D. Kollarová


POČET OBYVATEL

Velešín má k 31.12.2001 3 972 obyvatel, z toho Chodeč 43 obyvatel, Bor 33 obyvatel, Holkov 45 obyvatel, Skřidla 14 obyvatel a samotný Velešín 3 837 obyvatel.

V roce 2001 se do Velešína přihlásilo 90 nových občanů, 115 obyvatel se odhlásilo z pobytu, narodilo se 32 dětí a zemřelo 27 občanů.

D. Kollarová


ZPRÁVA O ČINNOSTI KOMISE ŽP V ROCE 2001

Komise pro životní prostředí při MěÚ Velešín má 7 členů a slouží jako poradní orgán rady při posuzování záležitostí, které se týkají životního prostředí v regionu Velešína. Do jejích kompetencí patří například :

V roce 2001 se naše komise sešla 9x, vyjadřovala se celkem k patnácti žádostem o kácení a několika projektům. Pro rok 2002 si komise jako hlavní úkol zvolila likvidaci černých skládek, realizaci náhradní výsadby zeleně za pokácené stromy a ve spolupráci s rybáři "zkulturnění" vodních ploch v našem regionu.

Na závěr bych rád upozornil všechny občany Velešína na skutečnost, že žádná komise, ani žádný úřad, nemůže nahradit jejich vlastní přístup a vztah k okolnímu prostředí. Je to všechno velice jednoduché. Jaké si to uděláme, takové to budeme mít. Možná by stačilo, aby si každý občas připomněl jednoduché heslo ochranářů : "POZNEJ A CHRAŇ !".

Jiří Růžička
za komisi ŽP


PODĚKOVÁNÍ

Dne 29.12.2001 jsme v kruhu rodiny oslavili 50 let společného života zlatou svatbou. Příjemným překvapením pro nás všechny bylo, že nás osobně navštívil pan starosta ing. Valach a paní Kleinová a předali nám blahopřání s dárkem. Velmi nás to potěšilo, za což oběma srdečně děkujeme.

Alena a Rostislav Škařupovi


MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Dne 5.12.2001 uvedla knihovna ve Velešíně do provozu výpůjční protokol za pomoci p. Jiránka z firmy LANius Tábor a knihovnice p. J.Valtrové z Kaplice, což znamená půjčování knih čtenářům přes počítač. Tyto programy jsme mohli zakoupit díky grantu Ministerstva kultury a rozdíl doplatil Městský úřad Velešín. Příprava trvala asi tři a půl roku. Do počítače muselo být vloženo 17 500 knih, data skoro 500 čtenářů a všechny časopisy, které knihovna odebírá. To vše bylo označeno čárovými kódy. Čtenáři dostali nové průkazky. Některým se možná zdá, že je to příliš složité, ale opak je pravdou. Je to přehlednější a počítač si sám hlídá termíny vrácení knížek, které jsou mimochodem delší, než předtím. Čtenář si může rezervovat kteroukoliv knihu z naší knihovny bez poplatku. Pokud by si chtěl nechat objednat knihu přes Internet, zaplatí poštovné. Jak už jsem uvedla, v knihovně je k dispozici Internet a nová laserová tiskárna. Jestliže si někdo bude chtít nahrát informace na disketu, musí ji zakoupit u nás. V knihovně je čtenářům k dispozici ještě jeden počítač, na kterém je ONLINE katalog. V tomto katalogu si může kdokoliv sám, nebo za pomoci knihovnice, najít knihu, kterou hledá. Knihovnu a Internet navštěvuje stále více lidí. Je zde útulné a příjemné prostředí, ale jak přibývá elektronika a knihy, začíná být knihovna malá. Doufejme, že i to se v blízké době vyřeší.

Vlasta Szabová


VEŘEJNÁ SBÍRKA NA ZAKOUPENÍ NOVÉ SANITKY

Město Kaplice pořádá veřejnou sbírku na zakoupení nového sanitního vozu pro Nemocnici v Českém Krumlově, která bude sloužit pro potřeby regionu Kaplicka. Zastupitelé Velešína se 33.veřejném zasedání usnesli, že tuto sbírku podpoří částkou 50 000,-Kč z rozpočtu města a zároveň vyzývají občany města k dalším individuálním příspěvkům na tento sanitní vůz. Sami zastupitelé podpořili návrh Mgr. Klímy, že všichni do této sbírky přispějí částkou ve výši měsíční odměny zastupitele.

Veřejná sbírka bude prováděna na území obcí: Malonty, Pohorská Ves, Besednice, Dolní Dvořiště, Horní Dvořiště, Benešov nad Černou, Soběnov, Omlenice, Bujanov, Rožmitál n. Š., Střítež, Kaplice, Velešín Sv. Jan n. M., Dolní Třebonín, Zubčice, Věžovatá Pláně, Zvíkov, Horní Třebonín, Netřebice.
Ukončení sbírky je 31.3.2002

Číslo účtu: 020036-0580009369 / 800, Česká spořitelna a.s. Č.Budějovice, poboč.Kaplice


TŘI KRÁLOVÉ

Ve dnech 3. až 6. ledna procházeli naším městečkem Tři králové, kteří svým příchodem k Vašim dveřím zapěli koledu a předali Vám malé dárky. Od Vás potom převzali do zapečetěné kasičky finanční dar, který bude použit na činnost Charity. Většina z Vás toto pochopila a stejně jako při loňské obchůzce svůj dar do kasičky vhodila. Někteří jste se již těšili, až u Vás králové zazvoní. Zvláště starší občané byli příchodem Tří králů potěšeni, protože si vybavili své zážitky z dětství, kdy toto sami jako děti prožívali. Žel, setkali jsme se i s nepochopením a urážením. Jsou mezi námi spoluobčané, kteří nechápou smysl celé této akce.

Touto cestou chceme poděkovat všem dárcům, a zároveň se omluvit i těm občanům, kteří na příchod Tří králů čekali a nedočkali se. Je nám to velice líto, ale projít celé městečko se dvěma skupinkami dětí se prostě nedá. Ačkoliv jsme na celou akci upozorňovali ve velešínském Zpravodaji i místním rozhlasem ( v obou médiích jsme žádali děti i rodiče o spolupráci ), nikdo neprojevil zájem s touto akcí pomoci. Naše poděkování proto patří těmto dětem a dospělým, kteří v počasí, jež v oněch dnech panovalo, neúnavně, s písničkou na rtech a s úsměvem ve tváři došli k Vašim dveřím. Dětem: Petře Hruškové, Verunce Vojtěchové, Evičce Pečenkové, Lucii Slípkové, Aleně Slípkové a Pavle Komárkové, dospělým : Ivaně Jordánové ml. a Petru Hruškovi. Za pomoc při organizaci děkujeme paní Ivaně Jordánové starší, paní Anně Slípkové a panu děkanovi Adolfu Kubešovi.

Tři králové do svých kasiček celkem vybrali finanční částku 12 461.30 Kč. Občané, kteří by chtěli přispět na činnost Charity a k nimž se Tři králové nedostali, mohou své dary zaslat složenkou, kterou našli ve své dopisní schránce, a nebo si o ni zažádat u pana Hrušky na tel. 33 10 90.

Za FCh Velešín
Jaroslava Petrů


NA VYSVĚTLENOU

Ve středu 28.listopadu minulého roku v dopoledních hodinách se jistě hodně obyvatel Velešína divilo, co že se to vlastně "v tom Artelu" děje. Někteří se zeptali, jiní se domýšleli a někteří se domýšlejí dodnes. Dovolte mi tedy uvést tuto událost na pravou míru.

Tuto obyčejnou středu oficiálně otevírala novou výrobně administrativní budovu dceřinná společnost firmy ARTEL, akciová společnost AIRCONFUJI. Při záblescích ohňostroje a za přítomnosti významných hostů, byla přestřižena páska u vchodových dveří. Dost oficialit. Raději se vám pokusím objasnit, proč jsme vlastně tuto budovu postavili.

Nová budova Artelu krášlí Kaplickou ulici, foto: J. Růžička

Celosvětový trend v zavádění obnovitelných zdrojů energie přivedl vedení společnosti na myšlenku - ne dovážet a prodávat hotové výrobky, ale vsadit na "zlaté české ruce". Po dlouhém a pečlivém rozhodování padla volba na jeden z nejoblíbenějších a nejúčinnějších ekologických zdrojů tepla, tepelné čerpadlo. Protože rozjet výrobu čehokoliv vyžaduje kromě odvahy také prostory, zakoupila společnost budovu bývalé samoobsluhy Na Vrších. Po ročním, ne vždy veselém budování, vyrostla na dříve šedivém místě nepřehlédnutelná, a podle našeho i několika dalších názorů, pěkná stavba. V této nové budově je dostatek místa pro výrobu i pro administrativu.

Věříme, že navážeme na tradici kvalitní výroby ve Velešíně, a že se o tepelných čerpadlech z Velešína bude za nějaký čas mluvit pouze v tom nejlepším smyslu.

Rádi bychom poděkovali všem za, byť jenom morální, podporu a za trpělivost s naším "rozjezdem".

Jiří Růžička
Airconfuji (Artel)


OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2001

Velešínské Taekwon-do o sobě zase dává vědět. Po hubených letech, které zapříčinil odchod budějovických závodníků, se naši cvičenci začínají zase prosazovat. Tentokrát ovšem ti nejmenší žáci. Už v roce 2000 jsme poprvé vystrčili růžky na republikových závodech a Zdeněk Mikeš a Milan Prokeš získali shodně po třetím místě.

Na soustředění v Blansku, foto: M. Prokeš

Začátkem loňského roku složila většina žáků úspěšně zkoušky na vyšší technické stupně a tím si otevřela cestu i na republikové závody. Poprvé si odbyli závodníci svůj křest v květnu na Mistrovství Čech a Mistrovství Moravy. Tady se podařilo zabodovat pouze Milanu Prokešovi (3. místo). O prázdninách se trénovalo 3krát v týdnu, díky pochopení velešínských fotbalistů na jejich hřišti a příprava vyvrcholila na soustředění v Blansku v dětském táboře Energetik. Zde se stmelil kolektiv oddílu včetně dospělých, kteří se připravovali na své zkoušky. Poctivý přístup v tréninku se vyplatil - naši kluci (Prokeš, Gondek, Kejšar, Linhart a Šimek) vybojovali na žákovském mistrovství České republiky 3. místo v týmovém cvičení povinných sestav, když v boji o 3. místo zdolali silnou Třeboň. Další blesk z čistého nebe přišel z Mistrovství České republiky seniorů. Naše minivýprava - Zdeněk Mikeš a František Jeřábek, přivezla také 3. místo díky prvnímu z jmenovaných, Zdeňkovi Mikešovi. Posledním závodem ke konci roku byl Mezinárodní vánoční turnaj žáků a juniorů v Č. Budějovicích, za účasti Chorvatů a Slovinců. Celkem změřilo síly 210 borců z 22 oddílů! Kluci se nezalekli velké konkurence a M.Prokeš získal druhé a J.Kejšar třetí místo v technických sestavách.

Veřejnosti jsme se představili na 1. června ( Dětský den ), na akci Houpačka a poslední vystoupení jsme měli ve Vyšším Brodě na vánoční besídce. Svými výkony i chováním si řekli o nominaci do Tréninkového střediska mládeže M. Gondek, R. Linhart, J. Kejšar, M. Šimek, kteří se zde zúčastňují společných tréninků, soustředění a závodů s ostatními talenty jihočeského kraje. Pokud vydrží píle a nadšení mladým taekwondistům, možná, že naše odchovankyně, reprezentantka Marcela Klimešová, dostane zdatné zástupce.

M. Prokeš


JEŠTĚ JEDNOU O TAEKWONDU

Na prosincové ukázce ve Vyšším Brodě jsem se setkal s jedním náhledem na Taekwon-do, který, myslím, je pro nezasvěcené většinovým. Paní učitelka, která měla na starost organizaci a chod vánoční besídky, mi neustále zdůrazňovala, abychom vše urychlili a nebyli na scéně moc dlouho - jedním slovem, poznal jsem, že má strach z toho, co se z těch "velešáků", oblečených do pomalovaných bílých mundúrů vyklube. Měla strach z toho, že násilí, které je vidět dnes a denně na obrazovce, v ulicích a mezi lidmi, přeneseme my do vánoční nálady. Tohoto strachu nebo obavy se nezbavila ani po velkém úspěchu, kdy našim nejmenším i těm dospělým aplaudovalo celé publikum při speciálních technikách, přerážení dřevěných desek a cvičení bronzové sestavy z mistrovství republiky žáků. A proto jsem si řekl, že by se o tomto moderním způsobu sebeobrany a jeho filosofii mělo dozvědět více lidí.

Taekwon-do cvičím 14 let a měl jsem možnost trénovat s několika korejskými mistry. Taekwon-do není sport, není srovnatelné s boxem, kickboxem, thajským boxem a řadou těchto úpolových sportů. Taekwon-do vzniklo na Korejském poloostrově v dávných dobách před naším letopočtem jako nástroj obrany chudého lidu. Nepoužívá tudíž žádné zbraně, jako např. Kung-fu, ale pouze svého těla. Je to umění sebeobrany. Novodobý zakladatel Taekwon-da, pan generál Choi Hong Hi, napsal své celoživotní dílo, 15-ti dílnou encyklopedii Taekwon-da, která je pro nás, kteří se učíme tomuto bojovému umění, slabikářem. Každý z 15-ti dílů této encyklopedie začíná 5-ti zásadami Taekwon-da, které musí znát už nositel 10. kupu (bílého pásu). Zdvořilost, čestnost, vytrvalost, sebeovládání a odvaha - i ti naši nejmenší se učí těchto pět slov, ale je na nás, na trenérech a rodičích, aby se z dětského světa dostali mnohem dál. Taekwon-do není žádné násilí, mlácení, rvaní, ale je to způsob a cesta životem . Někdo na ni pouze našlápne a někdo po ní kráčí až do smrti. Ti, kteří k nám přicházejí s tím, že se naučí prát, odcházejí po několika měsících. Poznají, že Taekwon-do je dřina , jako každé umění, jako každý sport.

Ruku na srdce, vidíte však při fotbale, hokeji a jiných sportech, zdvořilost a čestnost vůči soupeři a rozhodčím ? Přijďte se podívat na zkoušky na technické stupně, na závody Taekwon-do, na úctu a chování vůči rozhodčím, starším, trenérům a vyšším technickým stupňům. Na úctu vůči učitelům. Kéž by to tak bylo u všech žáků na základní škole.

Proto držím palce každému nováčkovi, který přijde k nám do oddílu, ať už s maminkou, tatínkem nebo sám, aby vydržel, nebo alespoň aby v něm zůstala vzpomínka na slib Taekwon-do, který se může někomu zdát dětinský, ale je pravdivý :
- budu dodržovat zásady Taekwon-do
- budu si vážit svého mistra a sonbe (sonbe = starší člověk, vyšší techn. stupeň)
- nikdy Taekwon-do nezneužiji
- budu bránit svobodu a pravdu
- budu bránit mír


SPORTOVNÍ ODDÍL CYKLO VELEŠÍN

Sportovní oddíl Cyklo Velešín již působí 6 let a v letošním roce dosáhl zatím nejlepších výsledků. V soutěži Jihočeské amatérské ligy (JAL) skončilo družstvo na 2.místě z dvaceti zúčastněných oddílů. O nejvíce bodů se zasloužili cyklisté v mládežnických kategoriích:

O nejlepšího sportovce ZŠ Velešín - běh na lyžích, foto: V. Mikeš

Žáci 10-12 let6. místo
Staněk Martin
7. místo
Petrou Jan
10. místo
Kysela Michal
Žáci 13-14 let4. místo
Hajn Daniel
 
Dorost 15-16 let2. místo
Šimek Jan
4. místo
Honsa Viktor
7. místo
Janás Radek
Dorost 17-18 let1. místo
Chlanda Martin
4. místo
Rotbauer Tomáš
 

Na trati se urputně bojovalo, foto: V. Mikeš  
V kategoriích dospělých byli nejúspěšnější: Frnka Jan v kategorii 19-29 let na 7.místě a Václav Klíma v kategorii 50-59 let na 5.místě. Žáci ZŠ Velešín (členové oddílu Cyklo Velešín) startovali v soutěži Závodu míru nadějí (ZMN).

Okresní kolo ZMN, pořádané naším oddílem, mělo krajské pokračování v Táboře a celostátní ve Žďáru nad Sázavou, kde mladí cyklisté závodili před dojezdem etapy ZM. Do tohoto finále se kvalifikovalo 8 závodníků z našeho oddílu, a nejlépe se umístil Michal Kysela, který vyhrál kategorii do 10 let, čtvrtý byl Jiří Petrou. V kategorii 11-12 let skončil osmý Martin Staněk a dvacátý první Jan Petrou, v dívkách šestá Monika Marková. V kategorii 13-14 let obsadil čtvrté místo Daniel Hajn, v dívkách si rozdělily první a druhé místo Jaroslava Megová a Barbora Motlíková.

Ti nejlepší reprezentovali oddíl na závodech Českého poháru v silniční cyklistice žactva a dorostu. Tam byl v celkovém hodnocení žáků Daniel Hajn na 24.místě z 99 bodujících a v kategorii kadetů Jan Šimek na 41. místě ze 129 bodujících.

Oblíbené jsou i cyklistické maratony, např. legendární Samson (225 km) v rakouských Taurech a Král Šumavy (250 km), kterých se také někteří naši závodníci zúčastnili.

V příštím roce se náš oddíl opět zúčastní celoročního seriálu JAL ve všech věkových kategoriích, žáci a dorostenci kromě toho i závodů Českého poháru v silniční cyklistice.

Náš oddíl v roce 2001 zorganizoval tyto sportovní akce:
okresní kolo ZMN - 40 účastníků
6. ročník cykl. závodu ke Dni dětí - 49 účastníků
6. ročník etapového závodu JAL - 12O účastníků
4. ročník Jihočeského maratonu - 39 účastníků
5. ročník Velešínského půlmaratonu - 37 účastníků

Kromě závodů, které byly organizovány v minulých letech i letos, budeme spolupořadateli při zajištění trasy 1.etapy Závodu míru 2002, kdy bude peloton profesionálních jezdců projíždět Velešínem. Pokud bude zájem ze strany města, pomůžeme i s pořadatelstvím sportovně - humanitární akce Běh Terryho Foxe.

Na stupních vítězů stanuli ti nejlepší, foto: V. Mikeš

Zvláštní pozornost bude věnována náborovým akcím pro žáky ZŠ. Jednalo by se o seriál 10 - 15 závodů a soutěží (cyklistika, běh, duatlon, triatlon, tenis, stolní tenis, v případě příznivých podmínek i běh na lyžích a plavání).

Soutěž o nejlepšího sportovce ZŠ Velešín: Touto celoroční soutěží žactva bychom chtěli oslovit firmy a podnikatele ve Velešíně a okolí a požádat je o pomoc při zajištění této dlouhodobé akce (režie závodu, ceny pro závodníky apod.) formou věcných nebo finančních příspěvků.

Za cyklistický oddíl Cyklo Velešín
Karel Růžička
U Hřiště 307, Velešín


VELEŠÍNSKÝ HOKEJBALOVÝ KLUB TERMITI VELEŠÍN "A" VÁS ZVE :

v sobotu 2.2.2002 od 10:30 hodin na hřiště do Velešína,
utkání : Velešín - Krasejovka

v sobotu 16.2.2002 od 13:00 hodin na hřiště Plav,
utkání : Palestine - Velešín

v sobotu 23.2.2002 od 10:30 hodin na hřiště do Velešína,
utkání : Velešín - Krumlovská

Okresní přebor - TERMITI VELEŠÍN "B"
3.2.2002 11:45 utkání: Forsage - Velešín "B" hřiště: Čejkovice
17.2.2002 10:30 utkání: Velešín "B" - Samson hřiště: Velešín
24.2.2002 13:00 utkání: Plav "A" - Velešín "B" hřiště: Plav

II. Okresní soutěž
2.2.2002 11:45 utkání: Velešín "C" - Palestine "B" hřiště: Velešín
9.2.2002 13:00 utkání: Orel "A" - Velešín"C" hřiště: Čejkovice
16.2.2002 10:30 utkání: Velešín "C" - Rozkrock hřiště: Velešín

Okresní přebor
3.2.2002 9:15 utkání: Samson - VCHS A hřiště: Pedagog
17.2.2002 11:45 utkání: VCHS A - Plav hřiště: Velešín
24.2.2002 9:15 utkání: Čt. Dvory - VCHS A hřiště: Pedagog

III. Okresní soutěž
3.2.2002 10:30 utkání: Prachatice - VCHS B hřiště: Čejkovice
10.2.2002 13:00 utkání: Netolice - VCHS B hřiště: Čejkovice
17.2.2002 13:00 utkání: VCHS B - Křenovice hřiště: Velešín

Domácí utkání "B" týmu - hřiště Velešín
17.2.2002 10:30 utkání: Velešín "B" - Samson

Domácí utkání "C" týmu - hřiště Velešín
2.2.2002 11:45 utkání: Velešín "C" - Palestine "B"
16.2.2002 10:30 utkání: Velešín "C" - Rozkrock

Junior - tým
17.2.2002 14:15 utkání: Velešín - Palestine Č.B.

"A" tým
2.2.2002 10:30 utkání: Velešín "A" - Krasejovka
23.2.2002 10:30 utkání: Velešín "A" - Krumlovská


V MĚSÍCI ÚNORU JSOU PRO VÁS PŘIPRAVENY TYTO PROGRAMY :

Z důvodu nemoci jsou programy Odboru kultury v tomto měsíci omezeny. Normálně bude pokračovat kurz francouzštiny ve středu a kurzy němčiny ve čtvrtek.

Městský úřad a Odbor kultury ve Velešíně pořádá dne 23.února 2002

PLES PŘI SVÍČKÁCH
předtančení, kulturní program, překvapení
Vstupné je 100.- Kč

Přízemí: DISCO DJ Liška
Vstupné je 80.- Kč


PRANOSTIKY NA ÚNOR

Je-li únor mírný ve své moci, připílí březen s mrazem i v noci.
Jestliže v únoru sníh a led, v létě nanesou včely med.
Únor plní příkopů míle buď černě, anebo bíle.
Na sv. Matěje napije se skřivan z koleje.
Na sv. Blažeje kamínek se ohřeje.


TIPY NA VÝLET ZÁJEZD PRO DĚTI K MOŘI

I. MŠ Velešín již po čtvrté organizuje zájezd k moři ve spolupráci s CK Sally Tours. Týdenní pobyt v létě, tentokráte Chorvatsko - ZATON, je ideálním místem pro rodiny s malými dětmi. Letos navíc s animačními a zábavními programy pro hosty.
Termín pobytu 14.-23.6.2002.
V případě zájmu se kontaktujte v I.MŠ, nejpozději do poloviny února.

Učitelky I. MŠ Velešín

 


© Sdružení k vytvoření financování a správě informačního systému regionu Český Krumlov, 2001
Počet přístupů na tuto stránku od 27. dubna 2000 : TOPlist 0