ARCHIV 2001 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Znak VelešínaVelešínský
     ZPRAVODAJ


únor
 2001


22. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

22. ledna 2001 bylo veřejné zasedání našeho zastupitelstva.
Výsledek jednání mj.:

1. 

ZM schválilo název nové ulice - od cukrárny Moka směrem do areálu zemědělského družstva - název je "Na Humnech".

2. 

ZM diskutovalo o výběru investičních akcí na rok 2001 s tím, že po rozpravě a doplnění informací, každý člen ZM zpracuje písemně návrh priorit obcí , předá jej starostovi, bude provedeno vyhodnocení a na 23. zasedání (26. února 2001) bude jednáno o konečném rozhodnutí, které akce budou realizovány. K dispozici máme finance ve výši cca 28 milionů Kč, z toho se zatím zvažuje vyčlenit cca 18 milionů na dostavbu a vybavení víceúčelového kulturního zařízení. Ze zbývající částky je možné financovat další vybrané akce.

3. 

Na základě nařízení vlády o platových poměrech i na městských úřadech, naše ZM schválilo rozpočtovou změnu č. 1/2001 - navýšení platů o cca 180 tisíc Kč a s tím i souvisejících pojištěních (OSSZ, VZP) - celkem jde o navýšení ve výdajích o 318 tisíc Kč. Tato částka byla vyčleněna z financí na investice ( z částky 2, 054 mil. Kč).

4. 

Příští veřejné zasedání zastupitelstva bude 26. února od 18 hodin v malém sále restaurace U Zlaté podkovy.

ing. Josef Valach
starosta města


STAV SOUČASNĚ PŘIPRAVOVANÝCH INVESTIČNÍCH AKCÍ

1. 

Dostavba víceúčelového kulturního zařízení ("KINA"). Dokončuje se kompletace dokumentace k vyřízení stavebního povolení na "změnu stavby před dokončením" a zpracování prováděcího projektu k možnosti vypsání výběrového řízení na dodavatele stavby.

2. 

Demolice domu č. 65 a hospodářských budov. Vyřizuje se povolení k demolici. Firma na demolici byla vybraná - jedná se o firmu ZEMSTAV - Velešín. Náklad na demolici činí cca 0,5 mil. Kč. Demolice by měla být dokončena do 31.5.2001.

 

Dům č.p. 65 určený k demolici

3. 

Kanalizace a ČOV Chodeč - bylo uskutečněno řízení k vydání územního rozhodnutí, zpracovává se realizační projekt k vydání stavebního povolení.

4. 

Kanalizace Velešín - nádraží - je zpracovaná dokumentace k podání žádosti na vydání územního rozhodnutí , chybí ještě dvě souhlasná stanoviska majitelů dotovaných pozemků.

5. 

Změna odkanalizování části domů v ulici Šumavská a Budějovická (nad rybníkem Layrerák). Je zpracovaná dokumentace k podání žádosti o vydání územního rozhodnutí - shromažďují se souhlasná stanoviska majitelů dotace - jen pozemků.

6. 

Úprava bývalého kostela sv. Filipa a Jakuba
Je zpracováno zaměření celé stavby, začne jednání s památkovým ústavem a referátem regionálního rozvoje OkÚ a možnostech stavebních úprav objektu ke stanovení podmínek a podkladů pro využití celého objektu.

ing. Josef Valach
starosta města


SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ, BYTŮ

KDO SČÍTÁ? - Úkol byl uložen Českému statistickému úřadu zákonem č. 158/99. Zákon určuje otázky, na které bude obyvatelstvo odpovídat.

KDY SČÍTÁNÍ? Uskuteční se k datu 1.3.2001 - rozhodný okamžik je noc z 28.2. na 1.3. 2001. Požadované údaje budou zaznamenány do sčítacích tiskopisů - sčítací list osob, Domovní list, Bytový list.

KDO BUDE SČÍTÁN? Všechny osoby, které budou v rozhodný okamžik na území ČR a tedy i na území našeho města. Každý dostane předem sčítací tiskopis, který sám za sebe, případně za děti či dočasně nepřítomné osoby vyplní a odevzdá.

KDO BUDE SČÍTAT? Tedy kdo dodá a pak vybere vyplněné tiskopisy. Celá republika a tedy i naše město jsou rozděleny na sčítací obvody. V každém obvodu je sčítací komisař - předá tiskopisy, pomůže je vyplnit a pak je sebere. Musí se prokázat průkazem sčítacího komisaře a občanským průkazem. Tyto osoby jsou vázány mlčenlivostí o zjištěných datech. Seznam sčítacích obvodů ve městě a jména sčítacích komisařů v obvodech budou zveřejněny na úřední desce Městského úřadu. Ke konci června budou zpracována sebraná data a výsledky sčítání budou předběžně publikovány. Definitivní výsledky pak budou známy v průběhu roku 2002. V žádném případě nebudou publikována data za jednotlivé osoby, vždy půjde o sumarizaci (např. část obce, obec, apod.).

PROČ SČÍTÁNÍ? Důvodů je mnoho, sčítání bylo i ve středověku, za římského imperia. Dnes jde o zjišťování skutečností, souvisejících se stavem obyvatelstva, bytového fondu, životní úrovně, shromažďovat podklady pro plánování a odhad vývoje atd.

Ze zákona vyplývá povinnost občanů informace poskytnout. Věřím, že i všichni občané Velešína přistoupíme k této občanské povinnosti vstřícně a pravdivě, abychom poskytli objektivní informace k celkovému zjištění stavu naší společnosti.

Předem díky Vám i sčítacím komisařům za snahu a práci pomoci.

ing. Josef Valach
starosta města


Nabídka pro zdravotně postižené občany s kardiovaskulárním onemocněním.

MÍSTO-penzion "PÍSTINA" u Stráže nad Nežárkou
TERMÍNY-6. - 16.6.2001 (10 dní), 3. -17.9. (14 dní)
CENA-2.500 - 2.800 Kč (ubytování, strava, pojištění, doprava z Č. Krumlova a zpět).
UBYTOVÁNÍ-2 - 3 lůžkové pokoje se sociálním zařízením
PROGRAM-relaxační cvičení, cvičení, meditace a kondiční vycházky. Vše pod odbornou péčí lékaře, sestřiček a cvičitelek.
PŘIHLÁŠKY-telefonicky, osobně nebo písemně

adresa :Centrum služeb pro zdravotně postižené, Kaplická č. 586 (autobusové nádraží Český Krumlov)
telefon:+420 380 711 764 pan Tůma Jiří - předseda svazu
+420 380 728 057 paní Kvíčalová Dagmar - vedoucí rekondičních pobytů

Centrum vyzývá zájemce, aby se přihlásili co nejdříve.


DROGY STÁLE HROZÍ MLADÝM LIDEM

Kolegium přednosty OKÚ Český Krumlov dne 2.1.2001 projednávalo opět problém drog v našem okrese a vyzývá také obce k činnosti proti drogovému moru.

Samotné obce nemají mnoho možností působit na mladé. Je to otázka rodičů, školy, obsluh restaurací, apod.

Protidrogové centrum K - centrum Český Krumlov nabízí široké veřejnosti služby. Mj. zprostředkování detoxifikace a léčby, poradenství pro rodiče, partnery, kamarády, individuální a skupinové terapie. ZDARMA - ANONYMNĚ.

Telefon K - centra +420 380 711 794 a +420 606 871 644.
Kontaktní hodiny:Po - Út16.30 - 19.30
 St - Pá9.00 - 19.00

Naše KZ se pokusí využít složek K - centra k uspořádání přednášky o drogách pro nejširší veřejnost - pro rodiče i zájemce z řad mládeže. Termín oznámíme včas.

J.V.


BUDOU SE KÁCET STROMY KOLEM SILNICE E55

Správa a údržba silnic České Budějovice oznámila kácení stromů na krajnici silnice I/3 (E55) v úseku Bukovec - Krasejovka - Holkov.

Zdůvodnění: Stromy rostou na krajnici vysoce frekventované silnice a tím tvoří pevnou překážku silničního provozu podle § 20 odst. 1) silničního zákona č. 13/97 Sb. SÚS České Budějovice jako správce této komunikace je povinna pevné překážky odstranit. Postup kácení je stanoven dohodou. Jedná se celkem o cca 80 stromů. V současné době je celá akce v jednání s příslušnými institucemi a státními orgány. Po vydání rozhodnutí Vás budeme informovat o výsledku.

V úseku Holkov - Kaplické nádraží je správce silnice SÚS Český Krumlov. Podle sdělení ředitele pana Ouředníka se zatím nepodařilo vydání povolení na hromadné kácení, postupuje se při kácení individuálně podle nutnosti z hlediska ohrožení silničního provozu.

starosta ing. J. Valach


PIJEME VODU Z PŘEHRADY

Vlastník vodovodního systému v regionu i ve Velešíně Jihočeský vodárenský svaz spolu se správcem sítě Vodovody a Kanalizace a.s. realizovali dle příslibu - viz Velešínský zpravodaj č.10/2000 - napojení Velešína na zásobování vodou z Římovské přehrady a úpravny vody Plav. Přepojení na římovskou vodu bylo dle sdělení ředitele divize VaK pana Ungera 4.1.2001, i když mohlo být přepojení již před vánocemi. Z důvodu možných komplikací nechtěli však riskovat problémy před vánočními svátky.

Hlavním důvodem přepojení bylo zajistit stabilně kvalitní pitnou vodu nezávisle na zhoršení poměrů vody v řece , odkud se bere voda do úpravny v Pořešíně.

Technické řešení přepojení spočívá v propojení vodovodního řadu z Českého Krumlova, který je zásobován z úpravny Plav, do Netřebického vodojemu. Odtud je pak voda distribuována samospádem stávajícím vodovodním rozvodem i do Velešína.

J.V.


Český rybářský svazČeský rybářský svaz
místní organizacemístní organizace
VelešínVelešín

Jak již bylo uvedeno v první části této kroniky, člen organizace pan Josef Čuta provedl v roce 1949 proměření celého revíru, který patřil Rybářskému klubu Velešín. Tento velice podrobný zápis dává představu jak vypadala řeka Malše než byla zatopena Vodním dílem Římov. Přehled je uveden dále.

Povodí Rybářského klubu
Velešín

Vypracoval v roce 1949 pan Josef Čuta - místopředseda klubu

Horní hranice -kamenný jez u Marešů dříve ( Mach - Brousek)
 šíře na jezu 25 m, pod jezem 11 m - hloubka 60 cm

kmšířkahloubka

popis

37   

nachází se nad jezem asi 80 m po pravé straně. Z téhož břehu ústí do jezu potok (kat. Pořešín)

36,5 8,5 m 55 cm

nachází se po levém břehu u vtoku mlýnské stoky do řeky

36 20,0 m 70 cm

po pravém břehu na louce

35,5 15,0 m 60 cm

po pravém břehu 200 m nad Pšeničků skálou

35 25,0 m 80 cm

po pravém břehu asi 150 m nad jezem u Cajzů.Kamenný jez u Cajzů, dříve Rob, zničený na 50 %, ve mlýně se již nemele od r. 1938. Do tohoto jezu ústí Výheňský potok po levém břehu, který tvoří zároveň hranice katastru Pořešín - Výheň.

34,5 18,0 m 60 cm

po pravém břehu asi 150 m pod bývalým mlýnem u Cajzů

34 15,0 m 55 cm

po pravém břehu ve velkém oblouku pod Cajzem

33,5 18,0 m 60 cm

po pravém břehu asi 150 m nad skálou se železným zábradlím. Asi v polovině mezi km 33,5 a 33 vtéká do Malše po levém břehu potok tzv. Dlužský (nesprávně Výheňský).

33 8,0 m 55 cm

po pravém břehu pod Dlužským potokem.

32,5 18,0 m 55 cm

po pravém břehu na louce v jasanech

32 15,0 m 60 cm

po pravém břehu u balvanů

31,5 10,0 m 60 cm

po pravém břehu asi v polovině louky nad Opičinou

31 18,0 m 50 cm

po pravém břehu na počátku Babkovi louky pod Opičinou, katastr Sedlec

30,5 16,0 m 60 cm

po pravém břehu u proudů nad Babkou

29,95 38,0 m 130 cm

nachází se po levém břehu řeky u kamenného jezu, který je v dobrém stavu na mlýn tzv. Kozák nynější majitel Pučejgl. U tohoto km je řeka v našem úseku nejširší. Z levého břehu se do tohoto jezu vlévá potok Šimků nebo tzv. Chodečský, který činí hranici mezi katastrem Dlouhá (Výheň) a Velešín .

29,5 20,0 m 110 cm

po pravém břehu u mostu přes Malši

29 20,0 m 50 cm

po levém břehu na Pekočů louce

28,5 10,0 m 50 cm

po levém břehu na Bůžků louce. V těchto místech stával kdysi jez na tak zvanou kostivárnou (Stupárnou). Dnes již není po jezu ani památky. Nad tímto km vtéká do řeky z levého břehu potůček Kamenomlýnský.

27,8 12,0 m 55 cm

po levém břehu na obecní louce mezi chatou Šítala a Ondřicha

27 20,0 m 40 cm

po levém břehu na louce pod Velkým Kamenem. Asi v km 27,200 ústí do řeky potok v Lazečku, který napájí umělý rybníček k odchovu plůdku pstruha obecného.

26,65 16,0 m 80 cm

jez u Kolína zničený na 50 %, ve mlýně se již nemele 10 roků.

26,5 15,0 m 50 cm

u vtoku stoky bývalého mlýna do řeky po levém břehu.

26,2 18,0 m 50 cm

po pravém břehu asi 200 m pod statkem Witzány (Moravec).

25,5 20,0 m 60 cm

po pravém břehu na pozemku Ondrášek dříve Benák.

(pokračování)


NOVINKY V PRAVIDLECH PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

Ve sdělovacích prostředcích jste se jistě seznámili s tím, že od 1. ledna 2001 platí nový zákon o provozu na pozemních komunikacích č. 361/2000. Z něho chceme občany upozornit mj. hlavně na tyto změny (bez záruky):

1. 

Rozsvícení světel po dobu zimního času i ve dne za dobré viditelnosti.

2. 

Používání autosedaček pro děti do 12 let (nebo do 18 let do výšky 150 cm), podmínky pro upevnění zádržného systému.

3. 

Při vlečení vozidla musí mít vlečené vozidlo viditelně umístěno výstražný trojúhelník.

4. 

Cyklisté mladší 15ti let jsou povinni za jízdy použít ochrannou přilbu.

5. 

Řidiči /i mimo profesionálů/ jsou povinni se podrobit pravidelné lékařské prohlídce nejdříve šest měsíců před dovršením 60, 65 a 68 let věku a nejpozději v den dovršení stanoveného věku. Po dovršení 68 let věku pak každé dva roky. Osoba, která nemá platný posudek o zdravotní způsobilosti, je zdravotně nezpůsobilá k řízení motorových vozidel.

6. 

Výměna řidičských průkazů:a)vydané do 30.6.1964 - nutná výměna do 31.12..2002
 b)vydané po 1.7.1964 - nutná výměna do 31.12. 2005

Je mnoho změn v uvedeném zákonu, proto je v zájmu všech účastníků silničního provozu, aby se s nimi seznámili podrobně.

J.V.


VÝSTAVA O ŽELEZNICI OD ČASŮ KONĚSPŘEŽKY

Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích připravuje výstavu o železnici od časů koněspřežky až do současné doby.

Pokud má někdo doma starší i nové fotografie či jiné dokumenty, vztahující se k trati Č.Budějovice - H.Dvořiště, prosím o zapůjčení pro uvedenou výstavu v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích. Výstava se plánuje od června 2001. Kontaktní telefon 33 10 03.

Miluše Havlisová
Kulturní zařízení města


NEDĚLNÍ AUTOBUSOVÝ SPOJ DO ČESKÉHO KRUMLOVA

Město i pro tento rok uzavřelo smlouvu se společností RAMVEJ BUS Domoradice na dopravu na lince Velešín - Český Krumlov a zpět, přes Mojné, Zlatou Korunu. Spoj jezdí v:
N - jezdí v + před pracovním dnem
+ - jezdí v neděli a ve svátek uznaný státem
a to z Velešína, aut.nádr. ve 13,10 hodin s příjezdem do Č. Krumlova ve 13.36 hodin a zpět z Českého Krumlova v 16.00 hodin s příjezdem do Velešína v 16.27 hodin.

J.V.


ZAHRANIČNÍ REKREACE I. MATEŘSKÉ ŠKOLY

1. mateřská škola ve Velešíně pořádá prostřednictvím cestovní kanceláře Sally tours týdenní rekreaci v letovisku Eraclea Mare severně od Benátek v Itálii.

Eraclea Mare, nazývaná zelenou perlou Jadranu je pro svojí několikakilometrovou pláž s pozvolným vstupem do moře ideálním místem pro klidnou rodinnou dovolenou.

Termín: 25.5. - 2.6. 2001

Typ A: pro 4 osoby - ložnice se dvěma lůžky, denní místnost s rozkládacím gaučem, kuch. kout, sprcha a WC. Cena 1. 590 Kč. Děti do 12 let mají slevu Kč 150,- Kč.
Typ B: pro 6 osob - dvě dvoulůžkové ložnice, denní místnost s rozkládacím gaučem, kuch.kout, sprcha a WC. Cena 1. 490 Kč. Děti do 12 let mají slevu Kč 150,- Kč.

Stravování si účastníci zájezdu zajišťují sami.

Hana Ondřichová
ředitelka MŠ


TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Vážení spoluobčané, ve dnech 4. až 7. ledna se v našem městě uskutečnila finanční "Tříkrálová sbírka", jejíž výtěžek činí 10. 048. 80 Kč.

Farní charita Velešín tímto děkuje všem občanům města, kteří s laskavou ochotou do této sbírky přispěli. Poděkování patří i žákyním 3. tříd ZŠ Petře Hruškové, Evě Pečenkové a Veronice Vojtěchové, které se po tyto dny ujaly rolí tří králů.

Petr Hruška
ředitel Farní Charity ve Velešíně


PODĚKOVÁNÍ

Chtěl bych poděkovat všem, kteří mi přáli k 70. narozeninám, zástupcům radnice, hasičům, Jihostroji, chrámovému sboru, Vincencskému společenství, sousedům a známým.

Václav Brom


KOMUNÁLNÍ ODPAD 2000

Způsob úhrady:
Přímou platbou na Městském úřadě v úřední dny pondělí a středu od 7.00 do 17.00 hodin v 1. patře u paní Řihoutové. Termín: do 30.4. 2001.


KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ NA MĚSÍC ÚNOR NABÍZÍ

čtvrtek 1.2. od 16 hodin v zasedací místnosti MěÚ
JAZYKOVÝ KURS NĚMČINY
pro mírně pokročilé. Přihlásit se můžete po dohodě s vyučující paní Julií Gregorovou a na Kulturním zařízení.

sobota 3.2. a sobota 24.2. od 19.30 hodin v Praze
HRABÉ MONTE CHRISTO
Zájezd na nový muzikál autorů Karla Svobody a Zdeňka Borovce. Odjezd autobusu je v 15 hodin z parkoviště Jihostroje. Cena vstupenky je pro představení 3.2. 495,- Kč nebo 595,- Kč, pro představení 24.2. 495,- Kč. Doprava autobusem činí 195,- Kč.

úterý 6.2. od 15.45 hodin v zasedací místnosti MěÚ
KURS PODVOJNÉHO ÚČETNICTVÍ
Každé úterý a čtvrtek bude pokračovat Kurs podvojného účetnictví. Vyučuje ing. Marie Doležalová z Obchodní akademie v Kaplici.

čtvrtek 15.2. od 16 hodin v sále U Zlaté podkovy
DĚTSKÉ TANEČNÍ - PŘÍPRAVKA
Kurs je určen pro žáky 2. - 9. tříd a účastníci budou rozděleni do dvou skupin podle věku. Kurs bude mít 10 lekcí a bude ukončen 26. dubna. Přihlášky přijímá od 29.1. paní učitelka Iva Olšanová v 1.B na ZŠ nebo přímo Kulturní zařízení. Kursovné činí 200,- Kč

čtvrtek 15.2. od 19 hodin v divadelním sále DK Metropol
HANA HEGEROVÁ - KONCERT
Vystoupení naší přední šansoniérky se skupinou Petra Maláska. Vlastní doprava.
Vstupné asi 300 Kč.

sobota 17.2. od 14.00 hodin v sále U Zlaté podkovy
DĚTSKÝ KARNEVAL
Zábavné odpoledne pro děti. Zveme Vás na veselý rej masek při diskotéce B. Havlíčka ml., při které si můžete i zasoutěžit o drobné odměny. Předprodej vstupenek bude zahájen 5.2.
Vstupné je 20 Kč.

neděle 18.2. - odjezd v 7.30 hodin
LÁZNÉ BAD FUSSING - SRN
Po krátké přestávce opakování úspěšného zájezdu do lázní. Návrat se počítá kolem 20 hodiny. Cena 200 Kč + 12 DEM.

 


© Sdružení k vytvoření financování a správě informačního systému regionu Český Krumlov, 1998
Počet přístupů na tuto stránku od 27. dubna 2000 : TOPlist 0