ARCHIV 2003 1 2 3 4 5 6 7+8 9 10 11 12

Znak VelešínaVelešínský
     ZPRAVODAJ


Leden
 2003


Z 2. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Na sklonku roku 2002 - 16. prosince - se uskutečnilo 2. jednání městského zastupitelstva. I když celý zápis si budete moci přečíst na vývěsce MěÚ (naproti autobusovému nádraží), vybírám z jednání některé důležité body a usnesení :

Josef Klíma, starosta


UKLÍZENÍ CHODNÍKŮ JE POVINNOST

Jak může město nutit vyhláškou pod hrozbou pokuty majitele domů v řadové zástavbě k odklízení sněhu na chodníku, který je na obecním pozemku? Majitelé domu chodník nevybudovali. Co když se na chodníku zraní cizí osoba? Myslím, že odklízení sněhu je věc dobrovolná, v zájmu majitelů domů, aby se dostali domů.

(dotaz občana)

Mýlíte se v tom, když si myslíte, že uklizení chodníku, např. od sněhu, je věcí dobrovolnou, a pouze pro potřeby majitelů domů. Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích totiž uvádí, že vlastník nemovitosti, která v zastavěném území obce hraničí se silnicí nebo s místní komunikací, odpovídá za škody, jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti na přilehlém - zdůrazňuji na přilehlém chodníku, která vznikla znečištěním, náledím, nebo sněhem, pokud neprokáže, že nebylo v mezích jeho možností tuto závadu odstranit. U závady způsobené povětrnostními situacemi a jejich důsledky takovou závadu zmírnit. Obecní úřady mají možnost vyhláškou upravit, do kdy má být chodník, např. od sněhu, očištěn, nebo jak postupovat při nepředvídaných situacích.

Pokud ve vašem případě skutečně jde o přilehlý chodník k vaší nemovitosti (i když v katastru nemovitosti může být zapsán jako obecní pozemek) a cizí osoba si na něm v důsledku vámi neuklizeného sněhu způsobí úraz, odpovídáte za škodu. Náhrada škody, kterou byste musel hradit poškozenému, může být značně vysoká.

(přetištěno z den. tisku)


PLATBY ZA ODVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Za rok 2002 můžete platit jako loňského roku od ledna do dubna na Městském úřadě ve Velešíně - 1. patro, paní Řihoutová. Ve městě i v osadách je sazba stejná.

Vývoz každý týden - 1 529,- Kč
Vývoz 2x za měsíc - 765,- Kč
Vývoz 1x za měsíc - 353,- Kč

Splatnost je 30. 4. 2003.

Známkový systém je pro rok 2003 rozhodnutím zastupitelstva nahrazen jednotnou sazbou za občana (s trvalým pobytem ve městě) 350,- Kč/rok. Vývoz popelnic a kontejnerů bude každý týden v pondělí (v pátek v osadách).

Pavla Řihoutová
správní referentka MěÚ


JEŠTĚ SLOVÍČKO K VOLBÁM A K ČLÁNKU VÝMĚNA NA POSTU STAROSTY VELEŠÍNA

Člověk za svůj život udělá hodně kotrmelců a špatných rozhodnutí - mne nevyjímaje, a jsou některá, která mě budou mrzet celý život. Za svoje názory jsem se však nikdy nestyděl a musím proto zareagovat na článek p. Valacha, který mě nepřímo vyzývá k tomu abych se zamyslel nad svým charakterem a nad tím, že jsem porušil předchozí dohody a sliby při volbě nového starosty.

Ano, byl jsem to já, který ač kandidoval za stranu nezávislých (SNK), rozhodl se dát hlas protikandidátovi Pepovi Klímovi. Proč jsem se takto rozhodl nechci vysvětlovat v tomto článku panu Valachovi, nýbrž všem těm, kteří mi dali hlas ve volbách a kterým moc děkuji, které jsem nechtěl zklamat a taky doufám nezklamu.

Když mě někdy v létě oslovil pan Valach, že hledá lidi na kandidátku nezávislých (SNK), vzal jsem si čas na rozmyšlenou, neboť si myslím, že můj pracovní i volný čas je dost naplněn. Přesto jsem však přijal nabídku, protože jsem měl dobrý, nezasvěcený pocit z toho, jak město pracuje a spěje k lepšímu a sám jsem se angažoval ve sportovní komisi a měl některé nápady, které si myslím, že by pro obec byly dobré. Netlačil jsem se na vyšší místa v kandidátce, neboť, jak jsem již popsal času nazbyt nemám a na předvolební schůzce nezávislých kandidátů mi bylo přiděleno 7 místo. Nebylo mi sice zpočátku moc jasné proč jsou v tak malém městě dvě kandidátky nezávislých, ale ani pan Valach mi to nedokázal spolehlivě vysvětlit. Volby dopadly, jak dopadly a já jsem najednou musel znovu přemýšlet, jestli přibrat další aktivitu či nikoliv. Rozhodl jsem se pro první ze dvou variant a na naší první povolební schůzce nezávislých jsem byl pln chuti a elánu do další práce. Nepřipouštěl jsem si možnost, že svůj hlas dám někomu jinému než panu Valachovi. Začal jsem se zajímat o práci v zastupitelstvu, jak vše funguje a samozřejmě i diskutovat s lidmi, kterým věřím a kteří mi dali důvěru ve volbách. Pomalu ale jistě jsem začal zjišťovat, že jsem na špatném břehu, kam jsem se z nevědomosti dostal. To, co jsem vnitřně prožíval týden před volbami ví jen pár nejbližších lidí a zároveň jsem týden před zasedáním zastupitelstva telefonicky sdělil panu Valachovi, že mám jisté pochybnosti, zda budu volit jeho. Nesledoval jsem žádný mocenský cíl ani finanční podporu z jedné či druhé strany nezávislých kandidátů, ale nebylo mi lhostejné s kým, za jakých okolností a jak budu moci prosazovat své nápady v novém zastupitelstvu. Hodinu před veřejným zasedáním zastupitelstva jsem panu Valachovi zavolal, že mu svůj hlas nedám. Ano, měl jsem zlost sám na sebe, že jsem toto nedokázal panu Valachovi říct dříve. S tím nebo resp. s touto slabostí se budu muset vyrovnat sám, protože vím, že není jednoduché lidem říkat nepříjemné věci.

Nechtěl jsem ublížit člověku, chtěl jsem dobro pro obec, pro pracovní atmosféru a pro prosazení nových věcí a za tím si stojím.

Prokeš Milan Ing.


ČINNOST STAVEBNÍ KOMISE ZA ROK 2002

Komise výstavby se v roce 2002 sešla 11x, zpravidla 1x měsíčně. Kromě toho se její členové zúčastňovali jednání, týkajících se stavebních akcí ve městě, nebo byli jmenováni jako členové komise pro výběrová řízení pro stavební akce.

Co se týká nejčastěji podávaných ohlášení, je to hlavně u rodinných domků výměna oken, střešní krytiny, rekonstrukce nebo výstavba plotů. Stoupající trend má počet ohlášení rekonstrukce bytového jádra v panelových domech.

Od prosince 2002 byla ustavena stavební komise v tomto složení :

předseda - Ing. arch. Václav Mařík, bytem Chodeč
členové - Ing. arch. Dana Pavelková, Velešín
 - Jiří Pártl, Velešín
 - Jan Flieger, Velešín
 - Miloš Císler, Velešín
 - Josef Troják, Holkov
 - Stanislav Bláha, Velešín
 - Petr Procházka, Velešín
 - Jiří Zikmund, Velešín

Nově ustavená komise již měla své první zasedání 23. prosince.

AH


Z ČINNOSTI OBČANSKÉ KOMISE V ROCE 2002

Že Velešín má rovných 300 přihlášených občanů, kterým je 70 a více let, zjistila v loňském roce občanská komise.

Přesně tolik blahopřání bylo jubilantům rozesláno, nebo jim je osobně donesly členky komise. Těch osobních návštěv, které jsou spojeny s předáním malého dárku, bylo 86. Osobní blahopřání předáváme těm jubilantům, kteří slaví "kulaté" nebo "půlkulaté" narozeniny, tj. 70, 75, 8O, 85 let, a pak navštěvujeme jubilanty každý rok. Od věku 90 let jubilanty navštěvuje také pan starosta nebo místostarosta.

27.12. byli přivítáni noví občánci Velešína. Celkem jich bylo pozváno 37, z toho 19 chlapců a 17 děvčat.

Koncem roku se, jako každoročně, uskutečnila návštěva našich bývalých občanů, kteří nyní žijí mimo Velešín. Spolu se starostou a oběma pečovatelkami jsme je navštívili v domově důchodců v Horní Plané, Českém Krumlově a v Kaplici. U příležitosti 99. narozenin jsme navštívili paní Marii Stehlíkovou, která žije u dcery v Černé v Pošumaví.

Jejich vzpomínky se váží k Velešínu a vyřizuji tímto i jejich srdečné pozdravy.

Je hezké slyšet vzpomínání dříve narozených, je pro nás povzbuzením, když slyšíme o překonávání životních zkoušek a překážek, a je pro nás povzbuzením i jejich vitalita.

Za občanskou komisi
A. Hovorková


ZNÁMKY PRO AFRIKU

Na podzim roku 2002, již podruhé, jsme vybrali kasičku s vašimi odstřihnutými známkami, určenými pro misie v Africe, umístěnou ve vestibulu Městského úřadu. Děkujeme za Vaše dary. Známek tam bylo opravdu požehnaně. I nadále můžete vhazovat vystřihnuté známky s centimetrovým okrajem, nebo celé dopisní obálky, pokud Vám nevadí zveřejnění Vaší adresy. Jistě Vás zajímá, kam Vaše dary v podobě poštovních známek putují. Zásilky jsou odesílány doporučenou poštou do benediktinského kláštera v Münsterschwarzachu v Bavorsku (Německo), kde jsou dále tříděny a odesílány do misijních středisek jednotlivých států v Africe.

Pro Vaši lepší orientaci a informaci uvádím, co si chudobní Afričané mohou za Vaše dary pořídit :

Za 100 poštovních známek - 1 injekční stříkačka pro nemocné děti
za 200 poštovních známek - 1 kg sušeného mléka
za 300 poštovních známek - oběd pro 10 dětí ve školce
za 400 poštovních známek - školné pro chudé dítě na měsíc
za 500 poštovních známek - 1 dobrý kopací míč pro děti
za 600 poštovních známek - 1 nové oblečení pro děti
za 700 poštovních známek - 1 nový malý kotel pro školní kuchyni
za 800 poštovních známek - 1 pytel cukru, nebo 10kg hroznového cukru
za 900 poštovních známek - nářadí a nástroje pro chudé řemeslníky
za 1000 poštovních známek - plat pro dětskou pečovatelku (vychovatelku)
za 2000 poštovních známek - vozík pro školku
za 3000 poštovních známek - oběd pro 100 dětí
za 4000 poštovních známek - 1 malý školní výlet pro 50 dětí
za 5000 poštovních známek - 1 nové kolo pro učitelku nebo sestru
za 10000 poštovních známek - nábytek a zařízení pro školku v Mozambiku
za 1000000 poštovních známek - novostavba malé dětské školky v Tanzánii

Pavla Řihoutová
Vincencské společenství sv. Václava, Velešín


NEJVŠESTRANNĚJŠÍ SPORTOVCI VELEŠÍNA

Ve středu 18. 12. 2002 byla ukončena soutěž "O nejvšestrannějšího sportovce Velešína" slavnostním vyhlášením výsledků.

Celkové pořadí sportovců podle věkových kategorií :

Kategorie roč. 94 a mladší
1. Pavel Hrdý202 bodů
2. Aleš Kysela172 bodů
3. Vojtěch Šípek154 bodů
4. Pavel Pečenka152 bodů
5. Václav Biňovský56 bodů
 
Kategorie 92 - 93
1. Michal Kysela231 bodů
2. Jiří Petrou198 bodů
3. Antonín Šípek132,5 bodu
4. Filip Rozkošný121 bodů
5. Josef Mikeš90 bodů
 
Kategorie 90 - 91
1. Adam Pečl262 bodů
2. Jan Petrou246 bodů
3. Radim Linhart103 bodů
4. Michal Gondek80 bodů
5. Miroslav Pechouš69 bodů
 
Kategorie 88 - 89
1. Pavel Trajer247 bodů
2. Martin Staněk186 bodů
3. Bohuslav Hrdý150 bodů
4. Miroslav Codl104 bodů
5. Milan Prokeš67 bodů
 
Kategorie 86 - 87
1. Jan Šimek166 bodů
2. Petr Šimánek136 bodů
3. Petr Dvořák59 bodů
4. Václav Placek48 bodů
5. Tomáš Bejbl41 bodů
 
 
 
 
 
 
 
 
Kategorie 92 - 93 - dívky
1. Petra Hrušková120 bodů
2. Šárka Gondeková66 bodů
3. Petra Nosková64,5 bodu
4. Eva Šmardová63 bodů
5. Alena Slípková40,5 bodu
 
Kategorie 90 - 91 - dívky
1. Jana Voráčková148,5 bodu
2. Markéta Polívková73,5 bodu
3. Marie Ondrášková40,5 bodu
4. Lucie Slípková37,5 bodu
5. Dagmar Cibulková33 bodů
 
Kategorie 88 - 89 - dívky
1. Lenka Papoušková97,5 bodu
2. Veronika Mikušková49 bodů
3. Markéta Layrerová43,5 bodu
4. Jarmila Zivčaková35 bodů
5. Petra Loudová32,5 bodu
 
Kategorie 86 - 87 - dívky
1. Petra Hastíková39 bodů
2. Pavla Jílková21 bodů
 
 
 

Město Velešín, základní škola Velešín a Cyklo Velešín jako pořadatelé celoročního seriálu závodů "O nejvšestrannějšího sportovce Velešína" děkují tímto sponzorům za peněžní a věcné dary k důstojnému a dostatečnému odměnění nejlepších závodníků, kteří se těchto závodů zúčastňovali. Všechny mile překvapila kvalita i kvantita darů, kterými sponzoři obohatili závěrečný ceremoniál.

Jedná se o tyto firmy, podnikatele a sportovní oddíly (v abecedním pořadí) :

1. JVS, ARTEL - Kostečka, Cukrárna Moka, Cyklo Velešín, Drogerie Česal, Elektro Veel s.r.o., Grafodílna Havlíček, Hkb Termiti Velešín, Hotel Party - Šrefl, Hotel U zlaté podkovy - Havlíček, JABO Šedivá, Jihostroj, a.s., Jízdní kola Brázda, Knihkupectví pana Voka, Kovoobrábění CNC Šrámek, Město Velešín, NAVEL s.r.o. - Müller, Oddíl stolního tenisu Velešín, Ovoce - zelenina - Ticháčková, Zíková, Potraviny Trio, Povodí Vltavy, Reprocentrum Pavlis, Restaurace Na Spartě - Glaser, Řeznictví Foitl, Skautský oddíl Velešín, Trafika - Němcová, Vinárna U Jakuba - Bartizal, Zámečnictví Štindl, ZŠ Velešín.


ÚSPĚCH VELEŠÍNSKÝCH SPORTOVCŮ A VELEŠÍNSKÉHO SPORTU

Mimořádného ocenění se dostalo velešínským sportovcům v rámci celoroční ankety 2002, kterou organizuje českokrumlovské tělovýchovné sdružení-ČSTV. Již po sedmé za sebou vyhlašuje každoročně českokrumlovská tělovýchova ve spolupráci s Deníky Bohemia anketu o 10 nejlepších sportovců (bez pořadí), o nejúspěšnější družstvo, talent roku, trenér-organizátor a zasloužilý pracovník.

Pro letošní rok resp. 2002, museli organizátoři velešínským vyčlenit v publiku osm míst !

Tady je výčet úspěchů :

kategorie 10 nejlepších sportovců českokrumlovska
- Marcela Klimešová - TAEKWON-DO škola Velešín ITF
úspěchy:   ME seniorů  -  1. místo (sportovní boj)
 MČR seniorů  -  1. místo (sportovní boj)
 3. místo (technické sestavy)

kategorie nejúspěšnější družstvo roku 2002
- tým žáků TAEKWON-DO školy Velešín ITF ve složení: Milan Prokeš jun., Michal Gondek, Radim Linhart, Jan Tácha, Miroslav Leher
úspěchy:   MČR  -  3. místo (speciální techniky)
 MČech  -  1. místo (technické sestavy)
 2. místo (speciální techniky)

kategorie talent roku 2002
- Milan Prokeš jun. - TAEKWON-DO škola Velešín ITF
úspěchy:   MČR  -  2. místo (sportovní boj)
 MČech  -  2. místo (speciální techniky)
 2. místo (sportovní boj)
 3. místo (technické sestavy)

kategorie zasloužilý pracovník tělovýchovy
- pan Miroslav Tomeček - LTC Velešín
vyznamenán za celoživotní práci ve velešínském tenisovém klubu, za práci s mládeží, za vybudování překrásných tenisových kurtů a zde je potřeba přestat s výčtem úspěchů, neboť není možné vyjmenovat vše co, pan Tomeček dokázal za 70 let svého života.

kategorie trenér-organizátor
- pan Karel Růžička-CYKLO Velešín
vybrán za práci s mládeží v oddíle, za organizování různých vytrvalostních soutěží včetně soutěže pro mládež „O nejvšestrannějšího sportovce Velešína", pro svou příkladnou činnost ve sportu.

Tolik fakta. Slavnostní večer probíhal v krásném prostředí pensionu „Zlatý Anděl" na českokrumlovském náměstí od 17.00 hod. Odměny předávali místostarosté Č. Krumlova a Kaplice za přítomnosti představitelů českokrumlovské tělovýchovy, sportovních klubů a rodičů. Po slavnostních dekoracích, nastoupil redaktor Deníku Bohemia a přišlo na řadu fotografování. Poté se celý sál přesunul do jídelní místnosti, kde byly připraveny švédské stoly. Nejprve se nám zdálo, že mladí taekwondisté měli pravděpodobně doma každý dvě večeře, protože na naše pobízení ke stolům nereagovali a postávali v ústraní. Když se však osmělil Michal Gondek, ostatní nezůstali pozadu. V nejlepším je třeba přestat a tak jsme se úderem 19.00 hodiny vydali na cestu zpět, do Velešína, do baru Relax, kde jsme švédské stoly spláchli výborným džusem a zakončili tak úspěšnou taekwondistickou sezónu 2002.

Prokeš Milan Ing.

UPOZORNĚNÍ !!!

SPORTOVNÍ KOMISE města Velešín se rozhodla po vzoru českokrumlovské tělovýchovy každým rokem vyhlásit

10 nejlepších sportovců Velešína,

bez rozdílu pořadí a věku. Protože tento nápad vznikl spontánně ke konci roku 2002 je nutné uzávěrku pro rok 2002 ukončit nejpozději do 13.01. 2003. Navrhovat mohou všichni občané Velešína písemně na MěÚ, telefonicky na 605 180 641 nebo e-mailem na : golems@quick.cz, nejpozději do 20.00 hod.! Těšíme se na Vaše návrhy, neboť můžou mezi námi být lidé, kteří si zaslouží za svou píli, osobní příklad a sportovní štěstí být zviditelněni pro ostatní občany.

Desítku nejlepších pro rok 2002 vybere sportovní komise a s jejími výsledky budou občané seznámeni ve Zpravodaji a také na zasedání zastupitelů města 27.1. 2003, kam budou pozváni i „sportovci českokrumlovska".

Prokeš Milan Ing.


KINO VELEŠÍN


Warning: mysql_numrows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/localhost/htdocs/ois1g/cz1250/aktual/region/t_velzpr0103.htm on line 538

Připravujeme na únor :

Doba ledová, Planeta pokladů, Červený drak, Agent bez minulosti, Bůh je velký, já ne, Nevěsta přes internet, Erasmus a spol., Halloween a zmrtvýchvstání, Ptačí svět, Povídání o pejskovi a kočičce atd.

Ceny vstupenek jsou opět uváděny celkem včetně příplatku na Fond České kinematografie.

S O U T Ě Ž !  .....  S O U T Ě Ž !  ......  S O U T Ě Ž !

Upozorňujeme, že končí lhůta na odevzdání hlasovacích letáčků, na soutěž pro děti o 2 volné vstupenky do kina.

U pokladny v kině bude umístěna označená krabička na hlasovací lístky.

Svoje hlasovací lístky odevzdávejte v pokladně kina od 2. do 9. února 2003 !!!

Předprodej vstupenek je vždy na aktuální program + na tři následující tituly + program, který je podle plakátů v předprodeji. Pokladna je otevřena vždy hodinu před každým programem v kině.


KULTURNÍ PROGRAMY V LEDNU 2003

Odbor kultury MěÚ Velešín Vás zve :

v pondělí 6. 1. od 18.00 hodin a každé další pondělí v klubovně kina
JAZYKOVÝ KURS FRANCOUZŠTINY pro začátečníky
V případě zájmu o výuku se můžete přihlásit na OK MěÚ a u vyučující. Pokračování kursu z roku 2002.
kursovné

v úterý 7. 1. od 17.30 hodin a každé další úterý v klubovně kina
JAZYKOVÝ KURS NĚMČINY (začátečníci i pokročilí)
Pokračování kursu z podzimu roku 2002, případní zájemci se mohou přihlásit po dohodě na OK MěÚ a s vyučující.
kursovné

ve čtvrtek 16. 1. od 19.00 hodin v kinosále
KONCERT SK. WEEKEND A SK. MIMOBAND
Předprodej v kině od 5.1.
vstupné na plakátech

ve středu 22. 1. od 9.00 hodin v kinosále
O KOUZELNÍKU MATLAFOUSKOVI
Pohádka pro děti Mateřských škol, kterou sehraje Divadélko OKÝNKO.
vstupné 25,- Kč

v pátek 24. 1. od 19.30 hodin v kinosále
KONCERT SK. COP
Oblíbená kapela opět ve Velešíně. Předprodej od 20. prosince v kině.
vstupné 99,- Kč

v neděli 26. 1. od 7.30 hodin zájezd
LÁZNĚ V SRN
Zájezd do termálních lázní v Bad Füsssingu. Odjezd autobusu z autobusového nádraží ve Velešíně v 7.30 hodin. Bližší informace a přihlášky na OK MěÚ. Návrat kolem 20. hodiny.
Cena celkem 550,- Kč

v úterý 28. 1. od 8.00 hodin v kinosále - 3x
DUO: HRDLIČKA, BARTIZAL
Pro děti 1. - 6. tříd. Zahrají a zazpívají známé folkové písničky.
vstupné 20,- Kč

ve čtvrtek 30. 1. pro ZŠ - Program zatím v jednání.

P ř i p r a v u j e m e  :
na sobotu 1. března ve všech prostorách U Zlaté podkovy tradiční PLES PŘI SVÍČKÁCH

MAŽORETKY
Pokračování souboru mažoretek bude domluven ve spolupráci se Základní školou, kde se přihlášení dozví kdy budeme pokračovat.

 


© Sdružení k vytvoření financování a správě informačního systému regionu Český Krumlov, 2001
Počet přístupů na tuto stránku od 27. dubna 2000 : TOPlist 0