ARCHIV 2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Znak VelešínaVelešínský
     ZPRAVODAJ


Leden
 2002


ZAČAL NÁM NOVÝ ROK 2002

Vážení a drazí spoluobčané,

vstoupili jsme do nového roku, druhého roku nového století a tisíciletí, ale také do posledního, čtvrtého roku volebního období stávajícího zastupitelstva města.

Na celkové hodnocení práce zastupitelstva, rady, komisí, výborů, Městského úřadu za celé volební období je brzy. Jen krátce mi ale dovolte načrtnout již dnes známé významnější akce, které nás čekají v r. 2002 a které rozhodlo realizovat zastupitelstvo nebo rada města.

V první řadě je to dostavba víceúčelového kulturního objektu u vodárny, kdy po desetiletém přešlapování nakonec toto zastupitelstvo rozhodlo stavbu dokončit s tím, že prostory na stavbě doznaly změn k efektivnějšímu využití budovy za cenu zvýšení nákladů na dostavbu. Celkové smluvní náklady činí cca 21 mil. Kč (včetně úplného vybavení). Veškeré náklady jsou hrazeny z prostředků města. Stavba dle smlouvy by měla být předána městu do konce května 2002. Velešín získá důstojný kulturní stánek, kde bude možné pořádat větší škálu a pestrost kulturních akcí, kde bude dán jistě prostor pro činnost místních kulturních aktivit. To je ale v rukou nás, občanů, využijeme-li této šance.

Dalším rozhodnutým stavebním projektem je vybudování nové kanalizace v části města Velešín-nádraží, kde bude vybudována kanalizace na splaškové vody. Na základě nákladové studie bylo rozhodnuto čerpat splaškové vody do ČOV Velešín. Náklad na stavbu dle smlouvy činí cca 10 milionů Kč. Půjčkou máme pokryty náklady ve výši 50 %. O získání dalších finančních prostředků se jedná.

Dále zastupitelstvo rozhodlo provést generální opravu komunikací v ulicích Tovární, Dělnická, U hřiště, a to na základě nově vybudovaného vodovodního řádu, kdy došlo k narušení již tak špatného povrchu ulic, že je nutno tuto opravu provést. Náklad na opravu bude cca 1,3 mil. Kč a tato akce je zahrnuta do rozpočtu města.

Pro zajištění kvalitnější a operativnější práce na údržbě veřejných prostranství našimi pracovníky je v rozpočtu města počítáno s nákupem nového motorového vozidla (Multicar) s přídavnými mechanismy v hodnotě cca 1,5 mil. Kč.

Další práce na rok 2002 budou projednány na zasedání zastupitelstva města, podle plánu dne 28.1.2002. Zastupitelé určí práce, které jsou souhrnně sepsány v plánu prací do roku 2003.

Vážení přátelé, to byl výčet prací v oblasti zvelebování města, v oblasti zlepšení životních podmínek ve Velešíně, které jsou již rozhodnuty. Je ale celá řada problémů, které nemůžeme řešit okamžitě, protože je musí vedení města řešit podle podmínek. Je to v prvé řadě otázka výstavby nových bytů. Na tomto problému se usilovně pracuje, ale realizace je odvislá od státní finanční podpory. Bez ní by výstavba nových bytů neúměrně finančně zatížila jak nájemníky, tak město.

Úkolem pro vedení města je v roce 2002 zajištění financí na výstavbu dvaceti nájemních bytů na dvou panelových domech v Sídlišti.

Dalším obecným problémem je kvalita našich místních komunikací a chodníků. Bude řešen pravděpodobně postupně podle stavu povrchů, dle rozhodnutí zastupitelstva města.

Jsou ale oblasti našeho života, kde vedení města nemůže rozhodovat, kde můžeme pouze apelovat bez nařizování, bez vydání obecních vyhlášek.

Jde o vzhled města - domů, zahrádek, okolí domů, údržbu veřejných prostranství, a to tím, že nebudeme zdrojem znečištění (odhozené papíry, obaly, psí výkaly), že povedeme naše děti k vědomí, že vzhled města je i jejich vizitkou, že najdeme odvahu říci nepořádným spoluobčanům, že svou činností hyzdí naše město (nepovolené skládky, nevhodné parkování a ukládání materiálu a pod.).

K většímu veřejnému pořádku by měl přispět i dohled dvou strážníků městské policie. Podle rozhodnutí zastupitelstva města je od 1.1.2002 zřízena městská policie. Vypsaným konkurzem byl radou vybrán p. Vlastimil Kostečka a p. Lubomír Hantek. Tito dva strážníci podléhají veliteli - starostovi. Městští strážníci mají svá práva a povinnosti dané zákonem č. 553/91 Sb. O jejich činnosti napíšeme ve Zpravodaji č. 2/2002.

Vážení spoluobčané, ještě jednou dovolte popřát Vám do nového roku vše dobré, popřát Vám všem, aby Vám sloužilo zdraví, abychom s optimismem překonávali překážky, abychom dbali o dobrou výchovu našich dětí, aby byly naše rodiny dobrým zázemím hlavně dětem, aby se nám dařily naše plány úměrně našim snahám. Toto přání patří Vám všem spoluobčanům i celému našemu městu.

Ing. Josef Valach
starosta


ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2002 SCHVÁLEN

Dne 10.12.2001, na 32. zasedání, schválilo zastupitelstvo rozpočet města na rok 2002. Byl schválen ve výších uvedených ve Zpravodaji č. 12/2001. Schválený rozpočet je k nahlédnutí na Městském úřadu. Má-li někdo zájem o podrobnější informace, obdrží je u ing. Jantače, vedoucího EO.

J.V.


FINANČNÍ PODPORA ČINNOSTI ORGANIZACÍM

Zastupitelstvo města schválilo částku 400 tisíc Kč na podporu činnosti sportovních klubů, zájmových organizací a společenských aktivit.

Organizace předaly požadavky (přání) radě města, která na lednovém zasedání (15.1.2002) bude jednat o rozdělení této částky 25 žadatelům. Kriteria pro rozdělení jsou zejména :
-počet členů, hlavně z řad dětí a mládeže
-finanční náročnost aktivity organizací
-úroveň činnosti - reprezentace města
-výše jiných zdrojů
-pomoc městu vedlejší činností - brigády na úklid veřejných prostranství apod.

J.V.


VÝROČÍ MĚSÍCE

V lednu 1797 se ve Velešíně narodil Josef Vlastimil Kamarýt, vlastenecký kněz, básník a buditel. J.V.Kamarýt psal básně, překládal z francouzštiny, angličtiny a ruštiny. Sbíral české církevní písně, které se mu podařilo i vydat a uspořádal na 800 mravních průpovídek a přísloví. Byl také kaplanem v Táboře a farářem v Klokotech.

20.1.2002 uplyne 205 let od jeho narození.

V lednu se také narodil jeho bratr - František Dobromil Kamarýt, farář v Kaplici, český buditel a spisovatel.

27.1.2002 uplyne 190 let od jeho narození.


SPOLKOVÁ ČINNOST

V průběhu roku Vás budeme ve Zpravodaji informovat o činnosti velešínských spolků a sdružení tak, jak je zapsaly do svých zpráv.

V lednovém čísle se dozvíte o činnosti Junáckého střediska 31203 Albatros Velešín za rok 2001:

Naše středisko má 43 členů, z toho 31 dětí a mládeže a 12 oldskautů. Vedoucím střediska je Jan Lust, zástupcem Zdeněk Ryneš, zástupkyní vedoucího střediska pro dívčí kmen je Jana Pouzarová, hospodářem střediska Jiří Layrer, pokladníkem střediska Richard Rešetka, výchovným zpravodajem střediska pro oba kmeny Irena Lustová, revize Ing. Milan Olexa.

Vedoucí oddílu pro dívčí kmen je Květa Tošilová, a její zástupkyní Marta Tošilová.

Pro chlapecký kmen je vedoucí oddílu Veronika Řechková a jejím zástupcem Vít Kratochvíl, oddílovým rádcem Jindřich Řechka.

Oba oddíly mají pravidelné schůzky. Skautky a světlušky v pondělí, skauti a vlčata ve středu. Všichni se scházejí v naší klubovně na náměstí J.V.Kamarýta č.13.

Mimo naši činnost na schůzkách, kde se děti věnují všestrannému rozvoji mladého člověka a skrze pestrý program, který skauting nabízí, získávají dobré návyky pro život ve společnosti. V první řadě je to morální přístup, dále celá řada činností, ať již je to pomoc při údržbě pořádku v obci brigádou, výchova k ekologii, pobytu v přírodě, manuální práci při výstavbě tábora a jiných činnostech. Jen ve zkratce - signalizace, šifrování, uzlování, zdravověda, stopování, topografie, stavba různých přístřešků, plavání, práce se dřevem, lukostřelba a jiné. Také pořádáme víkendové výpravy do přírody na naši základnu v Ličově či základnu ORJ ve Zlaté Koruně. Rádi navštěvujeme památky i zajímavosti naší republiky, jako je například hrad Rabí, Jindřichův Hradec, Prahu, Český ráj a spoustu jiných míst.

Vyvrcholením naší činnosti je letní tábor, kde děti zúročují celoroční přípravu a poznatky - po složení nováčkovské zkoušky, junáckého slibu a stupňů junácké zdatnosti. Plní různé odborné zkoušky, přiměřené jejich věku. Každý člen naší organizace na svém skautském kroji nosí příslušné označení odborných zkoušek, které složil. Letošní tábor se nám vydařil díky krásnému a teplému počasí. Děti toho využily ke každodennímu koupání a vodním hrám. Tábora se zúčastnilo 16 dětí a 4 vedoucí.

Po skončení prázdnin začíná opět naše další činnost v klubovně a na víkendových akcích.

Toto je v kostce obsah naší celoroční činnosti.

Za Junácké středisko
vedoucí střediska
Jan Lust


PAMĚTNÍCI VZPOMÍNALI

Kdo navštívil ve středu 28. listopadu promítání filmů o přírodě pod názvem "Údolí Malše a Velešín", jistě nelitoval. Sešlo se nás toho večera hodně. Malý sál restaurace U zlaté podkovy byl zaplněn do posledního místečka. Mnoho lidí zajímalo, jak údolí Malše vypadalo před zatopením a rodáci si oživili nezapomenutelné vzpomínky, skryté v jejich myslích.

Filmy byly z let 1975 - 1976 a natočili je amatéři, jinak ochránci přírody z Velešína, pan Vladimír Šimeček a František Holub.

Zajímavé bylo všechno, i novější snímky o čápech, krumlovských medvědech, jihočeském masopustu a záběry z interiéru i exteriéru červenodvorské léčebny.

Ve filmech o přírodě podél Malše je věrohodně zachycena láska a péče místních ochránců přírody o tuto lokalitu, o zachování místní fauny a flóry ve velkém přerodu krajinného rázu, jakým vybudování přehrady jistě bylo.

Nevím, jestli všichni poznali na archívních snímcích v té době 35letého předsedu ČSOP ve Velešíně a pozdějšího místostarostu města, nedávno zesnulého pana Dalibora Janáka, pana Milana Stejskala, Jiřího Růžičku a ostatní členy ČSOP. Byl to zkrátka krásný zážitek toho večera.

P. Řihoutová


PODĚKOVÁNÍ

Vincenské společenství ve Velešíně děkuje všem dárcům za jejich dary, které poskytli strádajícím obyvatelům v ohniscích válečných konfliktů při prosincové sbírce. Dary jsou zasílány do těchto míst prostřednictvím BROUMOVSKÉ CHARITY. Ještě jednou děkujeme!

P. Řihoutová


ČERTOVSKÉ SOUTĚŽE

Dne 5.12.2001 proběhla ve večerních hodinách na parkovišti u Jihostroje akce nazvaná Čertovské soutěže, určená převážně dětem. Těch se zde s rodiči sešlo mnohem víc,než jsme, poučeni z předchozích akcí, očekávali. Jak už z názvu akce vyplývá, soutěžilo se zde "o sto šest". Soutěžící byli spravedlivě odměňováni cenami, převážně ve formě sladkostí a pitíček, na jejichž nákupu se podíleli velešínští sponzoři. Avšak z důvodu příliš velkého, neočekávaného počtu lidí, se bohužel nedostalo na každého, ale nikdo nebyl v soutěži dvakrát. Nechybělo zde ani hudební zpestření, o něž se postaral Honza Šíma. Mezi soutěžemi měli lidé příležitost si také i zatancovat, a komu byla zima, dostal zadarmo teplý čaj. Moderování všech soutěží se ujala Eva Laštovičková, známá z éteru radia Kiss jižní Čechy.

I přes hojnou návštěvnost nedošlo k žádným větším problémům, a to díky slušnosti nejen dětí, ale i teenagerů a všech občanů Velešína.

Podle pozdějšího průzkumu soudím, že se akce lidem líbila a nebyl by špatný nápad ji příští rok zopakovat.

Na závěr musím poděkovat všem klukům a holkám, kteří se podíleli na přípravě a chodu celé akce, a hlavně těmto sponzorům:

Autodoprava Žlunka, pí Němcová, p. Glaser, p. Bartizal, Elektro U Amchů, p.MUDr.I.Opekar, Jihostroj Velešín a.s., Město Velešín, Grafodílna Havlíček, DJ Liška

DJ Liška, pořadatel akce


V MĚSÍCI LEDNU JSOU PRO VÁS PŘIPRAVENY TYTO PROGRAMY

čtvrtek 3.1. od 16,30 hodin v zasedací místnosti MěÚ
JAZYKOVÉ KURSY NĚMČINY 

Pokračování kursu pro začátečníky i pokročilé. Ještě stále se můžete, po dohodě s vyučující paní Gregorovou, nebo na odboru kultury.

  
 
sobota 5.1. od 19 hodin v divadelním sále DK Metropol
TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT 

Nejznámější operetní a muzikálové melodie L.Bernsteina , F. Lehára a A.L. Webbera zahraje Státní filharmonie Brno s dirigentem Casparem Richterem z Rakouska. Zpívá Miroslav DVORSKÝ. Vstupenky si můžete rezervovat na odboru kultury nejpozději ve středu 2. ledna do 16 hodin.

Vlastní dopravavstupné 420,-Kč
 
pondělí 7.1. od 17,30 hodin v zasedací místnosti MěÚ
JAZYKOVÝ KURS FRANCOUZŠTINY

Protože někteří z Vás opět projevili zájem o výuku francouzštiny, znovu nabízíme možnost docházky v místě bydliště. Otevření kursu záleží na počtu zájemců. Přihlášky přijímáme nejpozději do 4. ledna. Bližší informace na odboru kultury.

  
 
středa 16.1. od 19,30 hodin v salonku U Zlaté podkovy
MALŠE, VELEŠÍN A OKOLÍ 

Zveme Vás na večer s filmy Vladimíra Šimečka a Františka Holuba. Protože se listopadové promítání setkalo s Vaším zájmem, slíbili autoři filmů účast na lednovém večeru. Promítnou film, který se Vám v listopadu nejvíce líbil a přinesou ještě další své práce.

 vstupné 20,-Kč
 
pátek 25.1. od 19,30 hodin v sále U Zlaté podkovy
C O P - koncert folkové skupiny 

Pořádáme na podnět a ve spolupráci s Junáckým střediskem ALBATROS Velešín, kde také můžete koupit vstupenky. Předprodej běží již od prosince a vstupenky si můžete rezervovat i telefonicky (332177 - pí Lustová).

 vstupné 75.-Kč
 
neděle 27.1. od 7,30 hodin - zájezd do SRN
TERMÁLNÍ LÁZNĚ V SRN 

Zájezd do termálních lázní v Bad Fussingu. Přihlásit se můžete na odboru kultury, kde dostanete podrobnější informace. Odjezd z autobusového nádraží je v 7,3o hodin.

 Cena zájezdu je 500,- Kč včetně pojištění a vstupu do lázní
 
pondělí 28.1. od 9 hodin v sále U Zlaté podkovy
O PEJSKOVI A KOČIČCE 

Známá kniha Josefa Čapka se stala předlohou pro divadelní představení DIVADLA DUHA POLNÁ. Představení je určeno dětem od 3 do 10 let. Jestliže máte zájem přijít se svými dětmi, oznamte svou účast na odboru kultury. Programu se zúčastní děti 1. až 4. tříd ZŠ.

 vstupné 25,-Kč

Zájemcům můžeme zajistit vstupenky na DĚTSKÉ KARNEVALY v Č. Budějovicích. V neděli 20.1. 27.1. vždy od 14 hodin v DK Slávie.
Doprava je vlastní a vstupné 40,- Kč.

Připravujeme na únor :

KARNEVAL PRO DĚTI - datum upřesníme v průběhu měsíce ledna
ZÁJEZD DO SRN


NABÍDKA MUZIKÁLŮ PRO NASTÁVAJÍCÍ OBDOBÍ :

MONTE CRISTO, KLEOPATRA, JOHANKA Z ARKU, POMÁDA, HAMLET, POPELKA, BROUCI - EVANGELIUM PODLE BEATLES, STARCI NA CHMELU, KRYSAŘ, BABIČKA, KRÁSKA A ZVÍŘE, ROMEO A JULIE.

Dále Hudební divadlo v Karlíně nabízí: ZPÍVÁNÍ V DEŠTI, HALLO, DOLLY!, ZVONOKOSY, KLEC BLÁZNŮ, ŘEK ZORBA a další tituly.

Jestli máte o některé představení vážný zájem , napište jeho název na lístek a ten vhoďte do schránky na dveřích odboru kultury (nezapomeňte na zpáteční kontakt na Vás, abychom Vám mohli oznámit, kdyby se zájezd na Vámi vybraný titul uskutečnil.)

Samozřejmě můžete navrhnout i úplně jiný titul, bez ohledu na nabídku.
Vaše návrhy roztřídíme a bude se jimi zabývat nově ustavená kulturní komise. Nejčastěji žádaná představení nabídneme veřejnosti. Předem Vám děkuji.

Za odbor kultury
Havlisová Miluše


Úřední dny: pondělí a středaHavlisová Miluše
Využívejte, prosím také záznamník.Telefon / záznamník / fax: 331003


ZE SPORTU

Velešínský hokejbalový klub TERMITI VELEŠÍN "A" Vás zve na utkání :

6.1.2002 - neděle - hřiště : Čejkovice
14:15 hod. Čejkovice-Velešín

12.1.2002 - sobota - hřiště : Velešín
10:30 hod. Velešín-Crokos

19.1.2002 - sobota - hřiště : Pedagog
13:00 hod. Dobrá Voda-Velešín

26.1.2002 - sobota - hřiště : Pedagog
10:30 hod. Pekárenská-Velešín

 

Soutěž : Okresní přebor - TERMITI VELEŠÍN

6.1.2002 – neděle – hřiště : Pedagog
10:30 Zahrádka-Velešín "B"

13.1.2002 –neděle – hřiště : Velešín
10:30 Velešín"B"-Mucky Pup

20.1.2002 – neděle – hřiště : Pedagog
9:15 TSTV-Velešín"B"

27.1.200 – neděle.- hřiště Velešín
10:30 Velešín"B"-Krumlovská"B"

 

II. Okresní soutěž

5.1.2002 – sobota – hřiště : Velešín
10:30 Velešín"C" - Hurican"B"

12.1.2002 – sobota – hřiště : Velešín
11:45 Velešín"C" - Planá

19.1.2002 – sobota – hřiště Velešín
10:30 Velešín"C" - Falcon"B"

26.1.2002 – sobota – hřiště Plav
10:30 Paluba - Velešín"C"

 

Okresní přebor

Hrací kolodne:od: utkání:hřiště:
12.6. 1. 20029:15 Mucky P. : VCHS APedagog
13.13. 1. 200211:45 VCHS A : TSTVPVelešín
14.20. 1. 200211:45 VCHS A : Kruml. BVelešín
15.27. 1. 200211:45 VCHS A : ForsageVelešín

 

III. Okresní soutěž

Hrací kolodne:od: utkání:hřiště:
11.6.1.20029:15 Ol. Chorch : VCHS BČejkovice
12.13.1.20029:15 MSD-Komi : VCHS BČejkovice
13.20.1.200210:30 VCHS B : Napalm BVelešín
14.27.1.200213:00 VCHS B : Flying El.Velešín


TIPY NA VÝLET

STAROČESKÝ DVŮR

Sice se říká "Na Nový rok, o slepičí krok", ale víme všichni, že v lednu jsou dny ještě velmi krátké. Proto Vás ani tentokrát nepošlu na výlet moc daleko. Myslím, že právě lednové zimní dny a podvečery jsou jako stvořené pro Vaši návštěvu Staročeského dvora v Českých Budějovicích. Najdete ho v Krajinské ulici, kousek od českobudějovického náměstí. Staročeský dvůr zve zručné řemeslníky k ukázkám řady tradičních lidových technik, jako je například paličkování, síťování, předení, drhání, tkaní na stavu, podmalba na sklo atd. Program pro veřejnost bývá čtyři dny v týdnu a podrobnosti se dozvíte buď přímo na telefonu Staročeského dvora anebo na odboru kultury MěÚ ve Velešíně.

Někteří z Vás si možná vzpomenou na loňský leden, kdy u nás byla na besedě paní Ludmila Dominová a předvedla nám některé staré lidové techniky a velmi zajímavě vyprávěla.

Pokud budete mít cestu do Českých Budějovic a zbude Vám chvilka času, zajděte se podívat do areálu Staročeského dvora, kde se můžete i občerstvit a najdete tady také prodejny se zajímavým zbožím.

M.H.


PRANOSTIKY NA LEDEN

-   Teplý leden studené jaro.
-   Krátký masopust, dlouhá zima.
-   Za mlhavým lednem, plíží se mokré jaro.
-   Mnoho sněhu v lednu, málo vody v dubnu.
-   Pokud v lednu roste tráva, špatná žeň se očekává.


BLAHOPŘEJEME

Blahopřejeme všem našim čtenářům, kteří v tomto měsíci oslaví svátek nebo narozeniny a vítáme děti, které se v lednu 2002 narodí.


PODĚKOVÁNÍ

Junácké středisko spolu s odborem kultury Městského úřadu, děkují za příspěvek na Mikulášskou nadílku těmto sponzorům:

Nákupní středisko - panu Holarovi
Smíšené zboží - paní Andreátové
Drogerie - paní Pavlíčkové
Galatex - paní Březinové
Cukrárna - paní Mokové
Eurotel - panu Vlčkovi
Golem - paní Bártkové
Spar - panu Prouzovi
Ovoce a zelenina - pí Valentové a Ticháčkové
a Jednotě na sídlišti.

Odbor kultury děkuje rovněž Junáckému středisku za pomoc při organizaci této akce.

 


© Sdružení k vytvoření financování a správě informačního systému regionu Český Krumlov, 2001
Počet přístupů na tuto stránku od 27. dubna 2000 : TOPlist 0