ARCHIV 2001 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Znak VelešínaVelešínský
     ZPRAVODAJ


leden
 2001


JAK PRACOVALY VOLENÉ ORGÁNY MĚSTA V ROCE 2000

1. 

Městské zastupitelstvo, od 13.11.2000 nový název
Zastupitelstvo města

 

První zasedání Zastupitelstva města (třinácté od voleb v roce 1998) bylo 17.1.2000, poslední v roce 2000 - 21. zasedání bylo 18. prosince 2000. Zastupitelstvo města jednalo tedy osmkrát. Účast členů lze hodnotit jako vzornou, což svědčí o odpovědném přístupu každého z členů. Celková doba jednání byla 39 hodin ( v průměru 4 h 50 minut). V minulém roce bylo přijato celkem 170 usnesení, to znamená, že zastupitelstvo jednalo o 170 problémech, kdy rozhodovalo, což je v průměru 21 problémů k rozhodování na jednom zasedání.

Zabývat se hlubším rozborem nemá význam. Každý, kdo sleduje zveřejněná usnesení a zápisy z jednání nebo se zúčastňuje zasedání, má představu o náročnosti a odpovědnosti rozhodovat pokud možno optimálně.

Od 13.11.2000 platí nový zákon o obcích, což má za následek i změnu v pravomocích orgánů obcí a jak členové ZM, tak i radní musí tento nový zákon nastudovat a řídit se jím.

 

2. 

Městská rada, od 13.11.2000 nový název Rada města

 

Rada města čítá 5 členů, 3 jsou zvoleni z členů zastupitelstva, starosta a místostarosta jsou členy rady ze zákona.

První jednání radních v r.2000 bylo 5.1.2000 (20 jednání od voleb v r. 1998), poslední zasedání bylo 22.12.2000 (36 od voleb v r.1998) , tedy za rok rada zasedala 17 krát, celková doba jednání byla 44,5 hodiny, v průměru na zasedání 2,5 h. Účast na jednáních rady vzorná (chyběli vždy pouze z důvodu nemoci nebo pracovního zaneprázdnění).

Celkem přijala rada města za r.2000 360 usnesení, což činí v průměru 21 usnesení na jedno zasedání. Zasedání rady jsou neveřejná. Zápisy z jednání rady města jsou pravidelně zveřejňovány ve vývěsce u autobusového nádraží.

Poděkování za celoroční práci patří všem členům zastupitelstva, zvláště pak členům rady, kteří kromě zasedání zastupitelstva absolvují i jednání rady.

 

3. 

Činnost komise výstavby v roce 2000

 

Za rok 2000 došlo celkem 49 ohlášení drobných staveb, udržovacích prací nebo stavebních úprav, které komise posuzovala a z toho 45 žadatelům vydala souhlas s uváděnými pracemi. Čtyři žadatelé se dle stavebního zákona museli se svou žádostí obrátit na Stavební úřad Kaplice. Komise výstavby zasedala v roce 2000 celkem 12x, navíc se ještě podílela na projednávání výběrových řízení, státním stavebním dohledu a dalším. Četnost zasedání komise výstavby vyplývá z toho, že je zde nebezpečí prodlení - pokud žadatel neobdrží vyjádření k žádosti do 30 dnů, má se za to, že může stavbu provést.

 

4. 

Činnost komise občanské v roce 2000

 

Členky občanské komise v roce 2000 osobně navštívily celkem 83 našich občanů - jubilantů a 2x přivítaly naše nové občánky, kterých bylo celkem 27. U příležitosti 50. výročí sňatku členky občanské komise spolu se starostou města navštívily 2 manželské páry.

 

5. 

Činnost komise životního prostředí

 

Komise životního prostředí pracuje pro Radu města Velešín jako poradní orgán již dlouhá léta. Náplní její práce je od posuzování žádostí o pokácení stromů, přes evidenci nepovolených skládek, až po hodnocení různých projektů, které by mohly mít nepříznivý dopad na životní prostředí. Za rok 2000 se komise sešla devětkrát. V roce 2001 bychom se chtěli zabývat koncepčnější činností, a proto by bylo dobré zřídit „schránku“ pro připomínky občanů. Rádi uvítáme jakýkoliv podnět k naší práci. Za komisi životního prostředí J. Růžička.

 

6. 

Činnost komise finanční

 

Finanční komise, která je jednou z komisí daných zákonem, se podílela především na zprávě o výsledku hospodaření za rok 1999, projednání výsledků auditu, a tvorbě rozpočtu na rok 2001. V průběhu roku projednávala průběžné plnění rozpočtu, návaznost rozpočtu a finančních možností na plánované investiční akce. Dále se komise podílela na inventarizaci majetku města. Od roku 2001 se název finanční komise mění na finanční výbor a spadá přímo pod Zastupitelstvo města.

 

7. 

Činnost kontrolní komise v roce 2000

 

V kontrolní komisi Rady města Velešín pracuje sedm členů. Po volbách byla komise sice osmičlenná, ale jeden člen, který odmítl v komisi následně pracovat byl na návrh k usnesením Rady č. 667/00 ze dne 10.10. z členství v komisi odvolán. Účast členů komise byla velmi dobrá - 86%. Neúčast byla vždy řádně omluvena. Během roku se sešla kontrolní komise čtyřikrát.

Stěžejním úkolem a můžeme říci, že i dost obtížným byla kontrola dodržování městské Vyhlášky č. 3/99 o místních poplatcích, především pak dodržování ustanovení čl. 3 a 5, kterými jsou stanoveny poplatky z ubytovacích kapacit. Po získání seznamů všech ubytovatelů v našem městě se mohla následně uskutečnit i jejich kontrola. Bylo skutečností, že více jak polovina ubytovatelů žádné poplatky neodváděla. Dále bylo zjištěno, že ne všichni ubytovatelé znají zákon, natož pak místní vyhlášku. Někteří se divili, že mají vést „nějakou“ knihu ubytovaných a to řádně. Podle provedených kontrol pracovníky MěÚ byly dlužné částky doměřeny a chybující ubytovatelé upozorněni na vedené nedostatky se současným uložením termínu jejich odstranění. Kontrola těchto opatření proběhne ve druhém čtvrtletí letošního roku.

Dva pověření členové komise pravidelně kontrolují vedení účetnictví města ekonomickým odborem. Jiní dva členové se zúčastňují, spolu s vedením MěÚ výběru poplatků za užívání veřejného prostranství při místní pouti. Na návrh komise byla novelizována plénem MěÚ Vyhláška o místních poplatcích v čl. 2, poplatek ze psů. Protože bylo dost stížností, i z řad občanů, na velkou volnost psů, jejich kálení nejenom na veřejných prostranstvích, ale i na dětských hřištích (pískovištích), byl poplatek ze psů usnesením č. 8/1 ze dne 17. 1. Zastupitelstvem města zvýšen.

Dále se komise zabývala vedením a vyřizováním stížností občanů. Bylo konstatováno, že podané stížnosti jsou řádně registrovány a včas, operativně vyřizovány. Tuto skutečnost potvrzuje i to, že samotné kontrolní komisi nepřišla ani jedna stížnost. Komise upozornila na otevřené dvě studny v lesích, v prostoru k Plaňákům. Po upozornění byly obě studny vlastníky pozemků řádně zakryty, takže již nehrozí nebezpečí úrazu.

Dva členové komise pracují jako vedoucí dílčích inventarizačních komisí, jeden je vedoucím hlavní inventarizační komise. Závěrem roku, usnesením č. 7/20 ze dne 27.11. Zastupitelstva města byla naše komise na základě změny zákona o obcích č. 128/2000 transformována na kontrolní výbor, který svou pravomocí spadá pod Zastupitelstvo města nikoliv pod Radu města.

Za kontrolní komisi předseda výboru Karel Papír

 

8. 

Sociálně-zdravotní komise

 

Při MěÚ je ustavena sociálně-zdravotní komise, která má sedm členů. V loňském roce se sešla celkem sedmkrát a zabývala se především pečovatelskou službou pro staré občany (donáška obědů, nákupy, různé pochůzky....), dále zpracovává sdělení státním institucím na základě jejich požadavků a v neposlední řadě poskytuje půjčky ze sociálního fondu potřebným rodinám (více informací o tomto fondu bylo v minulém zpravodaji).

Za sociálně-zdravotní komisi Dana Kollarová

 

9. 

Přestupková komise MěÚ

 

Přestupkovou komisi řídí JUDr. Miroslav Krybus z Českých Budějovic. S Městským úřadem Velešín začal externě spolupracovat 1.11.1999, poté, co z funkce odešel k 22.10.1999 JUDr. Milan Fryš, taktéž z Českých Budějovic. JUDr. Fryš tento úřad vykonával přes 5 let a působil i v dalších obcích, např. Netřebicích a Křemži. Spisy vyřizuje a agendu s nimi spojenou vede zaměstnankyně úřadu P. Řihoutová. Členů komise je šest a střídají se po dvojicích. Jsou přítomni při každém jednání. V uplynulém roce 2000 se projednávalo 26 přestupků, převážně z oblasti majetkové (10), dále pro porušování veřejného pořádku (7) a v oblasti občanského soužití (11). V jednom případě se jednalo o porušení všech tří paragrafů. Obviněn byl občan s trvalým pobytem v Plzni. Řešili jsme také přestupky mladistvých. V devíti případech bylo uloženo napomenutí, ve dvou se řízení zastavilo pro nedostatek důkazů, v ostatních případech byla uložena pokuta ve výši 300-500 Kč, v několika případech byla společně s pokutou uložena náhrada škody. Oproti roku 1999, kdy se projednávalo 39 přestupků, došlo v loňském roce ke značnému poklesu, rok 1998 vykazuje téměř stejný počet - 27 přestupků.

Pavla Řihoutová referentka MěÚ

 

Všem členům a členkám komisí, kteří svou práci vykonávají dobrovolně a bez nároku na odměnu, vyjadřuji srdečné poděkování. Poděkování patří též zapisovatelům komisí, tajemníkovi MěÚ panu Žákovi a panu ing. Jantačovi.

ing. J. Valach
starosta města


CENA VODNÉHO A STOČNÉHO V ROCE 2001

Přetisk oznámení Vak JČ a.s. :

Oznámení obcím, jejichž vodohospodářský majetek je provozován v rámci smlouvy Jihočeského vodárenského svazu (JSV) divizí Č. Budějovice a.s. VaK Jižní Čechy.
Vážení, sdělujeme Vám, že pro rok 2001 představenstvo JSV schválilo následující ceny vodného a stočného bez DPH:
VODNÉ (domácnosti i ostatní)   27,28 Kč/m3   (s DPH 5% je to 28,65 Kč/m3)
STOČNÉ (domácnosti i ostatní)   16,43 Kč/m3   (s DPH 5% je to 17,25 Kč/m3)

Cena vody předané z Vodárenské soustavy se nemění a i pro rok 2001 je 11,97 Kč/m3 bez DPH (s DPH 5% je 12,57 Kč/m3).

Tolik oznámení.

Dovětek: Z předaného oznámení vyplývá, že dochází u domácností k nárůstu ceny vodného a stočného oproti roku 2000 o 3,93 Kč/m3, z toho vodné nárůst o 1,6 Kč/m3, stočné nárůst o 2,33 Kč/m3. Ceny jsou uvedeny bez záruky.

ing. Josef Valach


DAŇ ZE STAVEB - OSVOBOZENÍ OD DANĚ ZMĚNA

Jedná se o stavby, které jsou vytápěny plynem nebo elektřinou.

Podle § 9 odst. 1 písm.r) zákona č. 338/92 Sb., byly osvobozeny na dobu 5 let od daně stavby vytápěné mj. plynem nebo elektřinou, na které bylo vydáno stavební povolení a kolaudační rozhodnutí.

Od 1.1.2001 podle článku I., bodu 18, zákona č. 65/2000 se ruší osvobození od daně ze staveb pro vytápění plynem nebo elektřinou. Ale toto zrušení osvobození neplatí pro žádosti, které byly uplatněny před dnem účinnosti zákona č. 65/2000 Sb., tj. před 1.1.2001.

V důsledku to znamená, že veškerá osvobození od daně na dobu 5 let uplatněna do 31.12.2000 jsou platná i po nabytí účinnosti zákona č. 65/2000 tzn. po 1.1.2001.

ing. Josef Valach


Z 21. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA (ZM)

Poslední veřejné zasedání Zastupitelstva města v roce 2000 bylo 18. prosince.

O čem jednalo a rozhodlo:
1. 

Projednalo a schválilo nový jednací řád zasedání ZM, přepracovaný z důvodu nového zákona o obcích.

2.

ZM projednalo a schválilo rozpočet Základní školy, Kulturního zařízení a rozpočet města pro rok 2001.

3.

ZM schválilo kupní smlouvy na prodej regulační stanice plynového systému ve Velešíně-nádraží (cena 946.672,- Kč), schválilo kupní smlouvu na prodej Vysokotlakové větve plynového rozvodu Velešín-nádraží (cena 553.328,- Kč), ZM schválilo darovací smlouvu na středotlaký rozvod a plynové přípojky ve Velešíně-nádraží (cena 1. 934.603 Kč).
Toto rozhodnutí bylo v souladu s původní dohodou s JČP.

4.

ZM zrušilo své původní rozhodnutí o nezadání zpracování projektu na instalaci kogeneračních jednotek do plynových kotelen města a rozhodnutí je na zvážení vedení správy majetku města.

5.

ZM vzalo na vědomí předložený soupis investičních akcí pro rok 2001 až 2003. Do konce roku je možné podávat náměty na akce. Do 10.1. bude konečný návrh akcí předán členům ZM s tím, že ZM bude v dalších jednáních rozhodovat o výběru akcí na r. 2001 podle finančních možností města.

6.

ZM schválilo finanční příspěvek města ve výši 40. 000 Kč Sdružení měst a obcí POMALŠÍ na zpracování studie rozvoje regionu, do plánů budou zapracovány i akce města Velešín podle programu obnovy venkova, který máme zpracován.

7.

ZM schválilo finanční příspěvek 5000 Kč na zpracování knihy s pracovním názvem "Průvodce známou i neznámou krajinou Jižních Čech".

8.

Příští (22. zasedání ZM) se koná 22.1.2001 od 18 hodin v malém sále restaurace U Zlaté podkovy . Občané jsou srdečně zdrávi.

ing. Josef Valach
starosta města


VÁNOČNÍ SBÍRKA

V roce 2000 se u rozsvíceného stromku vybralo celkem 2 390,90 Kč. Peníze byly převedeny na sociální účet MěÚ. Všem dárcům děkujeme.

Náměstí pod sněhovou pokrývkou - V. Jantač

PŘEDVÁNOČNÍ NÁVŠTĚVA

6. prosince podnikl pan starosta společně s členkami občanské komise a zástupkyní Vincencského společenství cestu do Domova důchodců v Horní Plané, kde prožívají svůj nynější život občané Velešína společně s dalšími staršími obyvateli Domova. I přes veškerou péči zdravotnického personálu a hezkého prostředí, které se snaží zaměstnanci svým svěřencům vytvořit, je zde cítit smutek nad lidskými osudy a vidět psychická i fyzická nemohoucnost. Se třemi občany jsme se sešli, dva byli nekomunikativní, jen s panem Kubešem jsme si popovídali. Je to milý, sympatický, veselý pán s 88 roky věku. Přesto, že život zde nemá jednoduchý, bere jej takový, jaký je. Při této cestě jsme také navštívili paní Marii Stehlíkovou, která se právě 6.prosince dožila úctyhodných 97 let. Žije se svou dcerou v Černé v Pošumaví a denně chodí na více jak hodinové procházky. Ráda by pracovala i na zahrádce, ale to jí už dcera nedovolí. Nadšeně nám vyprávěla o rodných Boleradicích na Hodonínsku a o své rodině. Je to na svůj věk čiperná, milá paní s aktivním přístupem k životu, se kterou je příjemné si popovídat.

18.prosince jsme se vydali navštívit občany v Domovech důchodců v Č. Krumlově a Kaplici. Jely také obě naše pečovatelky. V Krumlově nás srdečně přivítala paní Menšíková, přívětivá paní se smyslem pro humor, pan Šimeček již moc nevnímal, taktéž paní Tarabová, a paní Kadlecová se vyptávala se zájmem na velešínské a co je na městečku nového.

V Kaplici jsou dvě milé, kouzelné stařenky - sestry s věkem kolem 90 let a dva starší pánové, oba velmi citliví, další stařenka se rozplakala.... Takový už je život, přináší radosti, ale i bolesti.

Jsem ráda, že jsem mohla tato místa navštívit právě v předvánočním čase,v předzvěsti vánoc, kdy se „radujeme“ a veselíme, ale ti lidé „tam“ již mnoho radosti nezažívají. Snad ta jiskřička „očekávání“ - Adventu se přenesla i do jejich srdéček a myslí a posílila je v jejich na sklonku života nelehkém údělu.

P. Řihoutová


VYÚČTOVÁNÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU ZA ROK 2000

vývoz1x měsíčně  12 x 26.775 = 322 Kč(zaokrouhleno na koruny)
vývoz2x měsíčně  26 x 26.775 = 697 Kč(zaokrouhleno na koruny)
vývoz1x týdně  52 x 26.775 = 1 393 Kč(zaokrouhleno na koruny)

Způsob úhrady:
Platbu je třeba uhradit v rozmezí 4 měsíců a to od 1.1.200l do 30.4.2001 na Městském úřadě - I. patro - Pavla Řihoutová v úřední dny pondělí a pátek od 7.00 do 17.00 hodin.


VÝVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU V ROCE 2001

Velešín - pondělí - pro červenou známku - každý týden
pro žlutou známku-8.1., 22.1., 5.2., 19.2., 5.3., 19.3., 2.4., 16.4., 30.4., 14.5., 28.5., 11.6., 25.6., 9.7., 23.7., 6.8., 20.8., 3.9., 17.9., 1.10., 15.10., 29.10., 12.11., 26.11., 10.12., 24.12.
pro zelenou známku-1.1., 5.2., 5.3., 2.4., (úterý) 1.5., 4.6., 2.7., 6.8., 3.9., 1.10., 5.11., 3.12.

Osady - pátek - pro červenou známku - každý týden
pro žlutou známku-12.1., 26.1., 9.2., 23.2., 9.3., 23.3., 6.4.,20.4., 4.5., 18.5., 1.6., 15.6., 29.6., 13.7., 27.7., 10.8., 24.8., 7.9., 21.9., 5.10., 19.10., 16.11., 30.11., 14.12., 28.12.
pro zelenou známku-5.1., 9.2., 9.3., 6.4., 4.5., 8.6., 6.7., 10.8., 7.9., 5.10., 9.11., 7.12.

P. Řihoutová
referentka MěÚ


PODĚKOVÁNÍ

Děkuji srdečně Městskému úřadu za blahopřání k 71. narozeninám.

Dagmar Juhaniaková


KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ VÁM V MĚSÍCI LEDNU NABÍZÍ

úterý 2.1. od 15.45 hodin v zasedací místnosti MěÚ
KURS PODVOJNÉHO ÚČETNICTVÍ
Každé úterý a čtvrtek bude pokračovat kurs podvojného účetnictví. Vyučuje ing. Marie Doležalová z Obchodní akademie v Kaplici.

každý čtvrtek od 16 hodin v zasedací místnosti MěÚ
JAZYKOVÝ KURS NĚMČINY
pro mírně pokročilé. Přihlásit se můžete po dohodě s vyučující Julií Gregorovou a na Kulturním zařízení. Kursovné do 7.6. včetně.

čtvrtek 18.1. od 19 hodin v zasedací místnosti MěÚ
PŘÁSTKY - POSEZENÍ U KOLOVRATU
Paní Ludmila Dominová nás pozve k příjemnému posezení u kolovratu s pěkným povídáním, písničkou a také na čaj. Občerstvení sponzoruje firma František Havlis. Vstupné je 30 Kč.

čtvrtek 25.1. od 19.30 hodin v salonku U Zlaté podkovy
ROBINSON CRUSOE
Představení divadla „TEÁTR“ je plné nejen krkolomných kousků, dramatických okamžiků a humoru, ale také zamyšlení nad samotou člověka, přátelstvím a smyslem všeho dění.

Vítězslav Marčík se představí jako skvělý vypravěč, zpěvák a klaun. S kulisou vlastní výroby Vás přesvědčí, že ostrov v jeho popdání není vůbec opuštěným místem. Předprodej vstupenek od 17.1. na KZ. Vstupné je 35 Kč.


PŘIPRAVUJEME

3.2. od 19.30 hodin v Praze - vstupenky jsou již v prodeji
HRABĚ MONTE CHRISTO

17.2. od 14.30 hodin U Zlaté podkovy - předprodej od 5.2.
DĚTSKÝ KARNEVAL

18.2. od 7.30 hodin - zájezd do SRN - přihlášky už nyní
LÁZNĚ BAD FUSSING

24.2. od 19.30 hodin v Praze - vstupenky jsou již v prodeji
HRABĚ MONTE CHRISTO

Miluše Havlisová
Kulturní zařízení

 


© Sdružení k vytvoření financování a správě informačního systému regionu Český Krumlov, 1998
Počet přístupů na tuto stránku od 27. dubna 2000 : TOPlist 0