ARCHIV 2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Křemežský zpravodaj - hlavička 2002

Informační měsíčník Obecního úřadu v Křemži

Prosinec 2004 - Číslo 12 - Ročník 14

prohlížení tohoto čísla ve formátu pdf (1 627 kB)

 

Z jednání rady obce a zastupitelstva obce

42. schůze RO se konala dne 15. 11. 04 za účasti všech radních, kteří schválili poskytnutí finančního daru ve výši 1.000,- Kč dobrovolným bezpříspěvkovým dárcům krve, kteří v tomto roce dosáhli 40, 50 a 60 odběrů, rozšíření Radniční restaurace o venkovní zastřešený prostor a doporučila úpravu územního plánu v osadě Mříč (vedle kravína) pro možnost realizace záměru výstavby výrobní haly pro drobnou strojírenskou výrobu, čímž vznikne 20 - 25 nových pracovních míst.

Rada obce dále projednala návrh na rekonstrukci čerpací stanice u ČOV Křemže, kalkulaci ceny na r. 2005 za svoz domovního odpadu od Technických služeb Č. Krumlov, zrušení místní vyhlášky č. 1/2004 v souvislosti s vydáním nového Školského zákona, návrh na uzavření partnerské smlouvy na likvidaci pojistných události a žádost dětského skautského oddílu o poskytnutí finančního příspěvku v r. 2005.

Starosta informoval radu obce o postupu prací na akcích v rámci protipovodňových opatření - dokončují se zpevnění břehů potoka a odbahnění rybníka ve Stupné, provádí se prodloužení kanalizace v Chlumu a zvýšení kapacity kanalizace ve Křemži.

- Lin -

Volby - Podzim 2004

2. kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR se konalo ve dnech 12. a 13. 11. 2004. Z celkového počtu 2016 voličů se v naší obci zúčastnilo 2. kola volby senátora 419 voličů (20,78 %), kteří rozhodovali mezi kandidáty č. 1 - p. Šimánkem (KSČM) a č. 6 - p. Jirsou (ODS).

Po sečtení všech hlasů ve volebním obvodu č. 10 - Č. Krumlov byl zvolen senátorem za náš obvod 70,93 % hlasů Ing. Tomáš Jirsa - starosta Hluboké nad Vltavou.

Blahopřejeme.

A jak jsme volili?

 VO č. 1 KřemžeVO č. 2 ChlumVO č. 3 Stupnácelkem Křemže
účast21,7220,1716,8820,78%
p. Šimánek13,717,917,514,6%
p. Jirsa86,982,182,585,4%

- Lin -

Náš občan František Trapl

Domníváme se, že do kroniky naší obce je na místě zapsat také p. Františka Trapla, který má za sebou mimořádné zásluhy v radiotechnice. Významná práce malířská p. ředitele Antonína Bednáře je v kronice podrobně zanesena, stejně tak i grafika Zdeňka Hořejšího, sportovce, výborného jezdce na koních a malíře.

Jen stručně si všimneme Traplova poněkud zvláštního života. Rodina Traplova bydlela ve svém domku na Stupenských Jednotách. Odtud musel jako jiné děti chodit do Obecné školy ve Chmelné. Pak nastoupil do gymnasia do Českého Krumlova. Po záboru našeho pohraničí přešel do Českých Budějovic. Učil se zde strojním zámečníkem. Pak vystudoval strojní průmyslovku. Návštěva škol byla dost únavná. Dojíždění do Č. Krumlova i do Č. Budějovic bylo možné jedině vlakem. K němu musel dojíždět na kole, v zimě chodit pěšky. V těchto letech před válkou i za války jsme tak jezdili všichni. Studenti ze Stupné, Chlumečka, Chmelné, z Křemže i já osm let z Bohouškovic. V zimě, v létě, za každého počasí. (Jen připomenu, že chlapci, kteří potřebovali mít také měšťanku, tj. základní školu 6. - 8. třídu, docházeli přes les do Křemže z Habří, Lipí apod.)

František už jako chlapec měl své zvláštní zájmy. Sestavil si malou krystalku, stal se členem Radioklubu a později dokázal opravit každé rádio. Věnoval se nejvíc vysílání vysílačkami, které si sám postavil. Měl k tomu koncese i koupené vysílačky a měl už spojení s amatéry po celé Evropě. Později byl členem sběratelů starých radií, zde se vzájemně setkávali. Stará radia sbíral různě. Většinou je někdo vyhodil, vyměnil s jiným sběratelem, někdo mu je daroval nebo je koupil na burze. Sám je pak doma opravoval, leštil, lepil chybějící díly, vyměňoval poškozené, sháněl náhradní originály, musel vše čistit, dávat nové látky, měnit zpuchřelé.

Později, když se kvalita techniky zvyšovala, sbíral už i radia tranzistorová, lidé se zbavovali dvou a čtyřlampovek a když nastoupila éra televize, později se i těchto "tranzistoráků" lidé postupně zbavovali. Snáze se už pracovalo Františkovi, když se s rodinou zabydlel ve Křemži v Pasíčkách. Obecní úřad mu poskytl uvolněné prostory v budově starého obecního úřadu. Jednu dobu vedl v Křemži i radiokroužek pro školní žáky. Starou sbírku radií vystavoval v r. 1996 i v Krajském muzeu v Č. Budějovicích, později i v Domě kultury Metropol. Se zájmem mnoha návštěvníků uspěl také na Křemežském veletrhu v roce 2000 se svou výstavou.

Když František Trapl uvážil, že je tomu 80 let, kdy se z oken křemežské školy ozvalo první rádio a že je tomu 50 let, kdy se u nás objevila televize, rozhodl se svou bohatou historickou sbírku vystavit. Kdo tuto sbírku viděl, kdo ji ještě dnes může shlédnout, je jistě překvapen historickou technikou po letech nastřádanou. Je to opravdu velký kus práce i lásky k tomu všemu.

Pan František Trapl žil skromně, poměrně méně známý na veřejnosti, byl ale celkově oblíbený. Zemřel letos 25. května 2004 ve věku nedožitých 80 let.

- F. Nejedlý -

Setkání seniorů

Asi 120 seniorů se sešlo dne 27. 11. 2004 v nově zrekonstruovaném sále ve Chmelné na druhém Setkání seniorů. Po loňských zkušenostech zastupitelé rozhodli o snížení spodní věkové hranice, takže setkání se letos mohli zúčastnit všichni občané v důchodovém věku.

K malému občerstvení a k zpestření programu přispěla i dvacítka žáků křemežské ZŠ svým tanečním vystoupením pod vedením pí uč. Neubergové.

Celé odpoledne a večer hrála k tanci i k poslechu kapela pod vedením MVDr. Maláska. A že se zde všem zúčastněným líbilo svědčil do poslední chvíle plný taneční parket i slova chvály a díků účastníků, kterým se ani domů nechtělo. Toto nás organizátory samozřejmě těší a zavazuje k uspořádání 3. setkání seniorů v příštím roce. Věříme, že i ti nerozhodní napříští setkání přijdou a účast bude ještě hojnější. Přijďte se pobavit, kapacita sálu je dostatečná.

- Lin -

První cesta senátora vedla do Lhotky

Pan Ing. Tomáš Jirsa, čerstvě zvolený senátor, se při své předvolební kampani rozhodl navštívit všechny obce ve svém volebním obvodu a seznámit se s problémy jejich obyvatel. Věděl, že na malých osadách, podobných Lhotce u Křemže, je většinou jediným činným spolkem Sbor dobrovolných hasičů (SDH). Tak se stalo, že tehdy kandidát p. Ing. Jirsa, telefonicky kontaktoval starostu SDH Lhotka a místní sbor uspořádal v říjnu předvolební setkání s občany. Při diskusi s občany mu jeden přítomný řekl: "Jo, teď když sháníte hlasy voličů, tak jste přijel i do Lhotky, ale po zvolení si na takovou vesničku ani nevzpomenete". Protože bylo již známo, že týden po senátních volbách se bude konat výroční schůze SDH, byl p. ing. Jirsa furiantsky vyzván - "Když budete zvolen, tak Vás pozvem na výroční schůzi."

První den po zvolení jsme p. ing. Jirsovi poslali písemné blahopřání ke zvolení a současně pozvání na naší schůzi. Pan senátor naše pozvání přijal a v sobotu 20. listopadu 2004 mezi nás zavítal a nepřišel s prázdnou. Ve svém diskusním příspěvku hovořil o významu a tradici hasičských sborů, zvláště pak na malých osadách. Ze své zkušenosti starostování na Hluboké řekl, že SDH vždy dokázal, že je na něj stoprocentní spolehnutí a odvedl velký kus práce, zvláště u nich na Hluboké v době povodní. Seznámil přítomné i se svým názorem na Senát a nastínil svou představu práce v něm, kde hodlá především hájit zájmy samosprávy a obcí svého volebního regionu. Nejvíce však přítomné překvapil a potěšil sdělením, že účast na naší schůzi je jeho první senátorská cesta mezi své voliče.

V závěru svého vystoupení poděkoval za pozvání a popřál všem pevné zdraví, které je tím nejcennějším, co si mohou lidé přát. Sbor dobrovolných hasičů ve Lhotce je přesvědčen, že zvolení pana Ing. Jirsy byla správná volba.

Děkujeme p. senátorovi za čas, který nám věnoval a přejeme mu mnoho úspěchů v jeho novém poslání a hlavně pevné zdraví.

- Za SDH Lhotka - J. Plánský -

Vánoce

Nejhezčí svátky jsou Vánoce, protože se na ně těší děti. Také proto, že na školách mívaly vždy nejdelší školní prázdniny. Z celých Vánoc měly také děti nejraději Štědrý den. Na ten den se už každý těšil na stromečky a dárky. Už dřívější zvyk byl mírně se na Štědrý den postit a večer si to vynahradit. Hlavní večerní jídlo byla vždy ryba - kapr načerno. Proto také už ve středověku se stavěly velké rybníky i na našich vesnicích a prodej ryb po výlovu byl všude.

Naše maminky na Vánoce vařily, pekly cukroví, uklízely a malým dětem potají strojily stromečky. Dospělí a děti se těšily na dárky. Škoda jen, že o Štědrém večeru ty staré krásné zvyky u nás zanikly. Jen hezké vánoční písničky nezanikly. Také Půlnoční vánoční mše se naplnila i těmi lidmi, kteří zde málokdy bývají. Je to hezký vánoční pocit pro všechny.

Po Štědrém dnu následuje hlavní svátek Boží hod vánoční. Připadá na 25. prosince a je hlavním svátkem proto, že se slaví v křesťanském světě už 2000 let. Je to narození Ježíše Krista v Betlémě. Proto se také hodně tisknou pohlednice Ježíška v jeslích.

Poslední svátek vánoční je svátek Svatého Štěpána. On byl prvním křesťanským mučedníkem a protože hlásal učení Kristovo, byl, jak tehdy bylo zvykem, ukamenován. Na svátek jeho se chodilo koledou. Děti i chudí lidé. U nás už toto zaniklo.

K těmto třem vánočním svátkům se připojuje ještě další svátek Tří králů - 6. ledna. Oni se přišli podle pověsti poklonit Ježíškovi až z dalekého východu. O jeho svátku se také chodilo koledovat. Dnes se pouze ze zvyku píše na vchodové dveře pro jejich uctění K+M+B (tj. Kašpar, Melichar, Baltazar) a letopočet (2005).

- F. Nejedlý -

Vánoce, Vánoce přicházejí...

Vánoce v tom nejširším slova smyslu jsou svátky příslibu obratu k lepšímu. Zimní čas je dosud mrazivě krutý, ale každý z nás to ví, i když to na sobě vnímáme s určitým zpožděním, že svátky narození Ježíše stejně jako židovské svátky Chanuka jsou tím znamením obratu a probuzení k novému životu. Odedávna takovéto svátky slavili i pohané.

Křesťané právě tyto svátky příslibu nového života spojili s oslavou narození Ježíše. Bůh sestoupil ze své výsosti mezi lidi. Nenarodil se ani v rodině královské, ani v rodině boháče. Narodil se ve chlévě za městem Betlémem v rodině chudého řemeslníka, při konání politických povinností svých rodičů, kteří se tam dostavili na sčítání lidu. (Luk2,1-7)

Dá se říct, že Bůh se stal člověkem takřka jako bezdomovec, protože jeho rodiče pro množství sčítaných lidí v Betlémě již nikdo nevzal pod svou střechu. Křesťané věří, že po svém odchodu jednak z hlediska mystického zůstal hlavou církevního společenství a že z hlediska teologického usiluje o vstup do nitra každého z nás. V tom je nejspíš větším bezdomovcem než při svém zrození.

A tak všem přeji, aby o těchto svátcích příslibu nového života jsme odložili všechno staré a našli ve svém nitru prostor pro Pravdu, Lásku a Spravedlnost, aby ten nový život, který tolik očekáváme, se zrodil v nás i v celé společnosti.

- MUDr. Bohumír Šimek -

Bezpříspěvkoví dárci krve

Mezi čestné - bezpříspěvkové dárce krve, kteří tímto svým přístupem vyjádřili svůj vysoce humánní vztah ke spoluobčanům, zejména pak vysokým počtem odběrů, se připojili i naši spoluobčané.

V letošním roce dosáhli: 10 odběrů - p. Antonín Klimeš ze Lhotky, Petr Kokeš ze Křemže, Martin Valdhans ze Křemže, 20 odběrů - Miroslav Bartoš ze Křemže, Hana Pirtyáková ze Křemže, Petr Svoboda ze Křemže, Josef Žáček ze Křemže, 30 odběrů - Ing. Martin Janda ze Křemže, Vladimír Kolář ze Křemže, 40 odběrů - Jiřina Lechnerová z Chlumečku, Jana Vinická z Křemže, 60 odběrů - Ing. Pavel Jirků ze Křemže.

Všem shora uvedeným, ale i těm, kteří zde nejsou jmenováni a bezplatně darují tu nejcennější tekutinu - svou krev, pro záchranu životů a zdraví jiných, patří naše upřímné poděkování.

DĚKUJEME.

- Ing. J. Troup, starosta -

Okénko lékaře

Jak je to s chřipkou?

Ne každá rýma a kašel je chřipka. Typickým příznakem chřipky je několikadenní horečka kolem čtyřiceti stupňů s kašlem často vedoucí ke smrti u oslabených jedinců. Proto se očkují ohrožení pacienti proti této smrtonosné chřipce zdarma jako prevence závažného stavu a možné smrti. Očkuje se proti známým kmenům chřipky, což podstatně omezuje tyto typy chřipky, že pandemii jsme u nás již delší čas neměli.

V posledních letech se v jihovýchodní Asii několik lidí nakazilo virem ptačí chřipky. Toto onemocnění nepřežilo 73 % nakažených. Všichni se nakazili od ptáků. Virus ptačí chřipky není přenosný z člověka na člověka. Zatím. Ale víme, že virus chřipky je schopen velkých proměn. A to je zdrojem našich obav.

První prokázaný přenos ptačí chřipky z člověka na člověka bude významnou hrozbou světové pandemie s opět nebývalou smrtností, protože proti tomuto viru nemá nikdo z nás protilátky. Pak Světová zdravotnická organizace vyhlásí pandemickou situaci, což mimo jiné bude znamenat podstatné omezení pohybu. Při průkazu nebezpečného viru v Evropě se u nás rozjede národní program proti pandemii, jehož základem bude izolace infikovaných lidí a preventivní ochrana profesí zabezpečujících chod státu vysoce finančně náročnými léky proti viru chřipky, o jejichž existenci jsem již před lety psal. Jako prevence budou nejúčinnější inhalační antivirotika bránící průniku virionů do buněk. Teprve v průběhu několika měsíců lze očekávat, že po izolaci viru by se začala vyrábět očkovací látka, jejíž cena bude jistě mnohonásobně vyšší než dnes dostupná očkování proti chřipce.

Do té doby lze očekávat efekt jen z drahých nespecifických antivirotik a především z omezení kontaktů s infikovanými lidmi a z jejich včasné izolace. Zatím doufejme, že se nás to týkat nebude. Ale připraveni být musíme. Minimálně kapesník a Paralen, Aspirin... máme všichni doma. Jen to naše protiepidemické chování budeme muset vzít vážněji než dosud. Pokud nebudeme doma kašlat a kýchat do kapesníku, ale přes pěstičku, nakazíme celou rodinu. Stejně tak v práci a kdekoliv jinde.

- MUDr. Bohumír Šimek -

Drogy

Měl jsem před krátkým časem možnost učinit nepříjemnou zkušenost. Při své práci jsem se setkal se školou povinným dítětem, které bylo pod vlivem drog natolik, že nebylo při vědomí. Dávka drogy, kterou užilo, byla na jeho křehký organismus příliš vysoká. I když vše nakonec dopadlo dobře a jeho nynější kontakt s drogou snad na něm nezanechá trvalejší následky, vedlo mne toto setkání k zamyšlení.

S návykovými látkami se v naší populaci setkává každý z nás od narození - ať je to u nás tabák, alkohol či v posledních letech stále častější drogy. O jejich škodlivosti čítáme často v tisku, hovoří se o nich v televizi, rozhlase, jsou pořádány přednášky. Mnohokrát jsme byli ubezpečeni o jejich často smrtelných účincích. Přesto jako by nás tato upozornění míjela, podceňujeme jejich nebezpečí, nám se přece nemůže nic stát. Je to jako s terorizmem - je odsouzeníhodný, jsou to lidské tragedie - ale my jsme opakovaně ubezpečováni, že právě nám nic nehrozí, my máme situaci "pevně pod dohledem". Není však vyloučeno, že se škaredě mýlíme. Stejně je to i s drogami. Jsou nebezpečné, ale my se stále domníváme, že nám nic nehrozí, nás se to netýká, v našem okolí přece drogy nejsou. Jsou! A jsou bohužel v té části populace, kde mohou nadělat nejvíc škody - mezi školními dětmi. Není nic platné, že před tímto faktem zavíráme oči. Je tu a když si to neuvědomíme, můžeme se setkat s velmi nepříjemnými důsledky své pasivity.

Pojmenovali jsme problém - máme tu drogy mezi školními dětmi. Záměrně se nezmiňuji o drogách mezi dospívajícími či dospělými - ti si za své jednání nesou důsledky hlavně sami. Máme tedy problém, víme o něm a musíme si ho uvědomit. To je první podmínka k pokusu o řešení jeho příčin a následků. To je ovšem velmi složitá otázka, zřejmě neřešitelná jedním rozhodnutím či jedním nařízením. Je to spíše námět pro zamyšlení pro všechny, kteří mají v této souvislosti co činit. Jejich výčet je krátký a jasný - jsme to my všichni.

Prosím tedy nás všechny - zamysleme se nad tím, jak právě každý z nás by mohl přispět k tomu, aby drogy neničily už školní děti.
Myslím na to už řadu dní a mám pocit, že máme čím pomoci.

- MUDr. Koudelka -

S P O L E Č E N S K Á   K R O N I K A

NARODILI SE NOVÍ OBČÁNCI

ŽIVOTNÍ JUBILEA

Poznávejme plemena psů

KNÍRAČ

Knírač je také velmi staré plemeno, které je známé od 15. století. Pochází z jižního Německa, konkrétně z Würtenberska. Je to pes odolný, houževnatý, temperamentní, bystrý a učenlivý. Říkávalo se mu stájový pinč. Tento pes doprovázel formanské vozy na jejich dlouhých cestách a spával s koňmi ve stájích. Zde nejen dobře hlídal, ale také chytal myši, krysy a jiné škodlivé hlodavce. Kupírování uší u kníračů vzniklo z toho důvodu, že při chytání hlodavců docházelo ke zranění uší, které je nebezpečné, poněvadž myši, krysy a potkani přenášejí spousty chorob. Knírač má velmi tvrdou srst, která jej chránila jak před nepohodou, tak i při jeho lovech hlodavců.

Plemena psů - Knírač Knírač se vyskytuje ve třech velikostních rázech: velký knírač, střední knírač a malý knírač.

Nejznámější barvou je pepř a sůl, černá a pak je také známé zbarvení černé tělo a stříbrné nohy a vyskytuje se i celý bílý knírač, ale musí mít pigmentovaný nos, oční víčka atd. Knírač je v naší kynologii zařazen mezi služební psy. Byli to právě knírači, kteří u nás začínali vyhledávat drogy u Celní správy ještě za bývalého režimu a s velkým úspěchem. Plemeno knírač se také používá při záchranářských pracích, poněvadž tento pes je velmi učenlivý a hrozně rád "něco dělá". Má něco málo ve své povaze jako teriér, je velmi dobrým hlídačem.

Knírač se nedá cvičit jako německý ovčák, i když je původem Němec, zas tak moc rád výcvikový dril nemá.

Knírač nebyl módním plemenem a v současné době je jeho chovná základna dosti malá a dokonce by mu mohl hrozit zánik. Knírač má rád svou rodinu, děti a vyžaduje samozřejmě časté procházky, kde by mohl ventilovat svůj temperament.

V čistokrevném chovu jsou dvě základní linie: německá a americká. Psi německého typu mají tvrdou srst na celém těle, včetně končetin. Jsou lehčí a sportovního typu. Jsou většinou tvrdohlavější a uštěkanější. Mají více povahu pro služební výcvik. Americký typ je samozřejmě více pro výstavy, poněvadž Američané většinu psů chtějí jen pro show.

Jejich osrstění je husté a bohaté, jemnější struktury. Mají i delší a jemnější knír. Stavba těla je robustní a zavalitější. Mají úzkou hlavu, čímž se více podobají teriérům. Povahově jsou klidní, málo štěkají a v některých situacích jsou tzv. "nad věcí". S tímto typem knírače bychom na výstavách v Evropě moc neuspěli, poněvadž USA má trochu jiné standarty a jiná měřítka pro psy na výstavách nežli Evropa.

Velmi oblíbené jsou mixy, což je něco německé krve a něco americké. Každý dodá to nejlepší a výsledkem by měl být pěkný pes a dobrými povahovými vlastnostmi. Tito jedinci se vyskytují i v našem chovu. Na začátku zařazování těchto mixů do chovu byli psi dovezeni z jižní Afriky a Kanady, jejichž rodiče byli z amerických chov. stanic.

Knírači jsou psi odolní a po genetické stránce většinou bez vrozených chorob. Knírač potřebuje jako každý pes kontakt se svým pánem a jeho rodinou, dostatek pohybu, dobré ošetření, pravidelné česání, trimování a samozřejmě dobré krmení a hodně lásky. Ta neuškodí žádnému psovi.

- Květa Pavčíková -

Rozloučení s rokem 2004

Jako každoročně, ani v roce 2004 nebudou badmintonisté místního Sokola trávit sváteční dny v závěru roku jen v kruhu rodinném. I když je konec tohoto roku spíše ve znamení pracovních, nežli svátečních dnů, najdou si hráči a příznivci oddílu chvíle, které věnují svému oblíbenému sportu a svým přátelům. Společný čas budou trávit - trochu netradičně - již o prvním svátku vánočním - tedy 25. prosince.

Dopoledne se sejdou v tělocvičně, aby sehráli tradiční turnaj smíšených dvojic. Turnaj přináší vždy kvalitní sportovní zážitek nejen pro soutěžící, ale i pro diváky. Často se ho účastní některý z předních hráčů České republiky. Řada domácích hráčů pak vždy prokazuje, že ve svém domácím prostředí hraje kvalitní badminton. Pro přihlížející bývá tento turnaj nejen dobrou propagací badmintonu, ale i příjemně strávenými svátečními chvilkami, ve kterých se setkávají s řadou přátel. Přijďte se i vy trochu protáhnout a spojte příjemnou sváteční procházku se shlédnutím kvalitního sportu. Turnaj začíná v 9:00 hodin, předpokládané finále se uskuteční ve 14:00 hodin.

Společné akce badmintonistů pak pokračují v týž den večer. Od 19:00 hodin se uskuteční oblíbený "Sestup z Kletě". Tentokrát ve zkrácené verzi. Sejdeme se stejně jako loni - v Penzionu Mlejnek pod Kletí v Chlumu. Příjemným zpestřením této akce bude tentokrát už určitě živá hudba.

Pořadatelé zvou všechny současné i bývalé hráče, současné přátele i sponzory k rozloučení s rokem 2004, zavzpomínání na celá uplynulá léta činnosti oddílu badmintonu. Je to už neuvěřitelných 30 let, co oddíl funguje a můžeme se pochlubit, že dobře. To se každoročně na této akci potvrzuje a věříme, že tomu tak bude i tentokrát. Těšíme se na setkání.

- Dr. Koudelka -

Tělocvičná jednota Sokol Křemže

Vážení sportovní přátelé, po delší době se ve stručnosti pokusím shrnout alespoň nyní, na konci roku vše, co se v naší jednotě odehrálo v roce 2004.

Počet členů naší tělocvičné jednoty se pohybuje již několik let kolem 170 členů. Mládež do 15 let tvoří 50 procent, a připočteme-li i mladé cvičence do 26 let, dostaneme se až na 63 procent.

První naší větší akcí v roce byl slavnostní ples, který se uskutečnil v prostorách radničního sálu, přísálích a restauraci. Byla to zkouška, zda lze pro tento účel prostory nové radnice využít. Podle ohlasů, které se k nám donesly, bylo především kulturní prostředí velkým a dlouho chybějícím přínosem v úrovni plesů. Menší počet lidí, dostatek místa a čistý vzduch je snad také opodstatněným důvodem pro poněkud vyšší vstupné. V příštím roce se tedy bude ples konat na stejném místě 29. ledna 2005.

Nejaktivnějšími z naší jednoty je oddíl volejbalu a oddíl všestrannosti.

Volejbalová družstva mužů i žen se pravidelně utkávají v okresní i krajské soutěži volejbalového svazu. Výrazné úspěchy se zatím nedostavily, ale účast všech družstev v uvedených soutěžích jsme si všichni zajistili i pro sezónu 2004 až 2005. Všechna družstva mezi sebe přijala nové, mladé hráče a jejich úspěchy jsou do velké míry otázkou sehranosti. Je třeba si přiznat, že ženy jsou v umístění výrazně lepší než družstva mužů. Přestože v oddílu volejbalu je kolem čtyřiceti aktivních hráčů a hráček, bývá někdy problémem sestavit kompletní soupisku na zápas. Tím chci naznačit, že noví zájemci jsou vítáni.

Asi největší akcí volejbalistů je již tradiční "Veletržní turnaj". Letos se ho zúčastnilo rekordních 16 smíšených družstev. Hrálo se od osmi hodin až do večera a každý, kdo turnaje sleduje, musel uznat, že úroveň se rok od roku zvyšuje. Důkazem toho snad je i účast některých extraligových hráčů, kteří sem nepřijeli poprvé a podle jejich slov ani ne naposled.

Oddíl všestrannosti se účastnil tradičních soutěží. V únoru to byl župní přebor v plavání, v dubnu přebor jednoty ve sportovní gymnastice, v dubnu pak župní přebor v gymnastice, atletice a šplhu. Na všech župních přeborech nás vždy reprezentuje poměrně velký počet žákyň a žáků. Tradičně patříme k největším výpravám a obsazujeme většinou místa v čele startovního pole soutěžících. V letošním roce jsme postoupili také do celostátního přeboru ČOS ve všestrannosti. Ten se uskutečnil na konci května v Plzni a reprezentovaly nás tam Iva Šanderová a Martina Palková. Celkově se umístily ve středu startovního pole a to je v konkurenci silných oddílů z celé republiky velkým úspěchem.

Velký dík patří všem dobrovolným cvičitelkám a cvičitelům, bez nichž by oddíl nefungoval. Jsou to Jana Bartošová, Jitka Cábová, Helena Šebestová, Vlaďka Troupová, Jitka Jandová a Pavel Zimmermann.

Tradiční "Večerní běh Křemží" se letos uskutečnil za poměrně slabé účasti, především z řad dospělých, ale i v žákovských kategoriích bychom přivítali větší počet běžců a běžkyň.

Pravidelně a celoročně cvičily ženy na hodinách kalanetiky pod vedením Jitky Cábové. V novém cvičebním roce se jich často schází tolik, že se nemohou vejít do sálu v Domě služeb a tak bude třeba brzy najít nějaké řešení.

Smůlu měly naopak hned na počátku roku ženy z aerobiku. Cvičitelka Eva Reitingerová si hned na začátku roku "šikovně" zlomila nohu. Snaha o nalezení náhradního řešení vyšla víceméně naprázdno a tak se ženy pravidelně začaly scházet zase až v září, kdy se nám cvičitelka již uzdravila.

Od září také aktivně obnovil svoji činnost oddíl stolního tenisu a díky iniciativě Jana Laštovičky se přihlásil do okresní soutěže. Na soupisce je deset hráčů a podle posledních informací za sebou mají již i vítězná utkání. Pravidelně trénují v prostorách dílny ubytovny na "Němcalce". Ty ale bohužel nevyhovují pravidlům a tak musí naši stolní tenisté i na některá domácí utkání vyjíždět k soupeři.

Nový sportovní areál je již rok v provozu, ale i po jeho otevření se na něm uskutečnila řada stavebních úprav, které jeho kvalitu ještě vylepšily. Především jsme zpevnili plochy mezi jednotlivými hřišti, na podzim vyrostla malá tribuna pod hřištěm na plážový volejbal. Po celém obvodu jsou dnes záchytné sítě. Dnes lze tedy v areálu hrát i tenis. Viditelnou změnou je úprava plochy před ubytovnou. Vedle parkoviště je dnes nová travnatá plocha se dvěma "Třísovskými lípami". Výrazný je val u vchodu do areálu s vysázenými thujemi, který má v případě přelití vody přes hráz „Jímatru" zabránit vniknutí vody do prostoru hřišť.

Tělocvičná jednota Sokol Křemže prodala v letošním roce dům v Budějovické ulici, který zdědila po paní Husarové. Na počátku prosince bude na domě instalována kamenná pamětní deska, která by měla připomínat význam naší rodačky pro Křemži. Peníze, které jsme za prodej získali, bychom chtěli investovat do sportovního zázemí tak, aby se rozšířila možnost jeho využití pro větší počet sportovců. V současné době jsou připravené první návrhy řešení rekonstrukce ubytovny na "Němcalce" a vbrzku bychom o nich chtěli jednat se zastupiteli obce.

V letošním roce došlo ke sloučení žup Husovy (České Budějovice), Jeronýmovy (Písek) a Žižkovy (Tábor) a vznikla tak nová Jihočeská župa. Ta již respektuje hranice nedávno vzniklého Jihočeského kraje a svým počtem členů kolem 9000 se řadí k největším v republice. Sloučení bylo vynuceno především změnou vyšších územně správních celků a bylo nutné, pokud jsme se nechtěli zcela odříznout v komunikaci s krajem a v možnosti získávat finančních prostředky ze zdrojů Evropské unie.

Všem občanům Křemže přejeme příjemné prožití vánočních svátků, hodně zdraví v novém roce a současně děkujeme za přízeň projevovanou naší činnosti.

- Martin Janda - starosta jednoty -

FOTBAL

Fotbalisté Křemže v poločase

Křemže - Slávia ČB - 5:1 (4:0)

Křemežský nováček prolomil podzimní střeleckou mizérii v důležité partii celků ze spodku tabulky a za druhé podzimní vítězství si připsal zlaté tři body. Základ ke konečné vysoké výhře položili domácí výbornou první půlí. Už v 7. minutě si dlouhý aut zpracoval na rohu šestnáctky Leština a bombou k tyči nedal slávistickému brankáři šanci - 1:0. Za deset minut se domácí prosadili i při standardce, když po rohu Valenta zaznamenal hlavou svou první trefu v křemežském dresu - 2:0. Od 25. minuty vedli domácí už o tři branky, když Stropek vystihl rozehrávku hostujícího stopera, šel sám a podél vybíhajícího brankáře dal na 3:0. Střeleckou parádu završila 34. minuta, kdy po dalším rohu pálil ze skrumáže Stropek a odražený míč nekompromisně poslal do sítě Kouba - 4:0.

Uspokojeni vysokým vedením však začali domácí ve druhé půli hodně vlažně. První tutovku slávistů ještě Linha vychytal, ale v 54. minutě už kapituloval po dorážce neobsazeného Slípky - 4:1. Toto varování Křemežské přece jen vyburcovalo k větší aktivitě. A po hodině hry přišla pojistka, když z brejku Leština svým druhým gólem (na podzim už čtvrtým) pečetil na výsledných 5:1.

Křemže: Linha, Stráský, Šulc, Brabec, Valenta, Bartoš (65. Bartoš), Kouba (79. Čižmar), Chromý, Stropek, Leština, Anderle (70. Červenka).


H. Stropnice - Křemže - 2:2 (1:1)

V důležitém souboji ze spodku tabulky začali aktivněji Křemežští a v první desetiminutovce měli dvě velké šance. Nejprve Leština obešel dva obránce, dostal se do vápna, ale z úrovně penalty pálil mimo. Za chvíli se neujal ani Procházkův lob, který putoval nad. Atak z první vážnější akce trestali domácí. V 15. minutě rychle rozehráli standardku a Dvořák umístěnou střelou trefil přesně k tyči - 1:0. V první půli herně lepší hosté se vyrovnání zaslouženě dočkali ve 32. minutě. Trestný kop z 20 metrů zahrával Leština a málo vídanou bombou do šibenice nedal brankáři šanci - 1:1. Při další standardce centroval Chromý a Procházka z voleje přestřelil.

Ve druhé půli se hra vyrovnala, gólově navrch však měli od 55. minuty opět domácí, když rychlou kombinaci zakončil střelou od tyče do branky Szypula - 2:1. V dalších minutách pak byl k vidění tvrdý boj uprostřed hřiště. Poslední pětiminutovku dohrávali domácí o deseti bez, po druhé žluté, vyloučeného stopera. A krátkou přesilovku Křemežští využili. V 89. minutě si na centr z trestného kopu naběhl střídající Stráský, hlavičkoval do brankáře, míč se odrazil zpátky k němu, Stráský nezištně prostrčil Anderlemu, který v tísni zblízka dopravil balon do odkryté branky - 2:2.

Křemže: Linha, Brabec, Filip, Valenta, Šulc (46. Stráský), Bartoš (65. Anderle), Chromý, Kouba, Čižmar (46. Novák), Leština, Procházka.


Křemže - Kaplice B - 1:1 (1:0)

Vinou nezpůsobilého terénu křemežského hřiště se poslední podzimní derby hrálo na českokrumlovské umělé trávě. Ta v úvodu svědčila více Křemežským. Už v 5. minutě rozehrál Kouba trestný kop nakrátko Leštinovi, ten přesným centrem za kaplickou obranu našel ve vápně nabíhajícího Anderleho, jenž však z voleje křížnou střelou těsně minul levou tyč Říhovy branky. Za dalších pět minut si domácí vypracovali další vyloženou šanci. Po levém křídle Vosátkovi utekl Anderle, odcentroval na vápno, z první pálil Procházka a hosté děkovali jen reflexivnímu zákroku brankáře Říhy, který nohou vytěsnil míč na roh. Ve 12. minutě to byl opět agilní Anderle, který se dostal do vápna, z úhlu postupoval na branku, byl sražen Vosátkou, ale penalta se nepískala. Kapličtí poprvé zahrozili až v 17. minutě, kdy po trestném kopu Schönkypla pálil z první Studený a přízemní rána šla těsně vedle pravé tyče křemežské svatyně. Za další minutku se už skóre měnilo, ale radovali se Křemežští. Chybnou rozehrávku kaplických zadáků vystihl Procházka, křížným pasem uvolnil do běhu Leštinu, který z rohu šestnáctky trefil přesně ke vzdálenější tyči na 1:0 (šestý gól nejlepšího podzimního střelce Křemže). Jedinečnou příležitost k pojištění náskoku pak měli domácí ve 22. minutě, kdy se po centru Leštiny dostal k odraženému míči neobsazený Procházka, ale zblízka trefil jen vybíhajícího brankáře Říhu, který následně zneškodnil i dorážku Kouby. Pak se převážně bojovalo ve středu hřiště a za zmínku do půle stojí už jen situace z 36. minuty, kdy se hosté dožadovali pokutového kopu po zákroku Filipa na pronikajícího J. Pulce.

První půle vyzněla jasně pro Křemži, ale začátek druhého dějství naopak patřil Kaplickým. Ti se vyrovnání dočkali v 55. minutě, kdy střídající Maček dlouhým pasem vysunul po pravém křídle Trojáka, jeho první střelu ještě zblokoval stoper Filip, ale dorážka si už cestu do sítě našla - 1:1. Hodně emocí pak vzplálo až v samotném závěru - a největší měrou se na tom podílel chybující rozhodčí Beran. V 83. minutě putoval do vápna hostů nepovedený centr Chromého, gólman Říha byl u míče dřív než dobíhající Stropek, ten do kaplického brankáře strčil, jenže Říha neudržel nervy na uzdě, oplácel a po zásluze viděl červenou kartu. Celá situace se odehrála evidentně na úrovni malého čtverce, ale arbitr - snad jediný - viděl balón už v zámezí a místo nařízení penalty nechal rozehrávat od branky. Mezi tyče šel z pole Kapec, ale až do závěrečného hvizdu už žádnou práci neměl. Body se nakonec v derby dělily.

Křemže: Linha, Šulc, Filip, Valenta, Brabec, Bartoš (61. Novák), Chromý, Kouba, Procházka, Leština, Anderle (35. Stropek).


PODZIM CELKOVĚ

ÁČKO

Křemže nerozehrálo historicky první sezónu v oblastní soutěži špatně, přesto mohla být spokojenost větší. Několik dobře rozehraných zápasů nedotáhli Křemežští do vítězného konce, když si sice vypracovali řadu šancí, ale v koncovce se trápili (např. remízy ve Čt. Dvorech, doma s Malontami a v přeloženém dalším okresním derby s béčkem Kaplice). Po podzimu má Křemže v A skupině oblastní l. B třídy při pěti porážkách bilanci dvou vítězství (doma nad Frymburkem 2:0 a Slavií ČB 5:1) a šesti remíz (doma s K. Újezdem, Malontami a Kaplicí B, venku v Tr. Svinech, Čt. Dvorech a H. Stropnicí) a se ziskem 12 bodů figuruje na poločasové 10. příčce. Na klidný střed ztrácí náš tým málo, ale minimální je i odstup od samého dna, takže v jarních odvetách čeká ještě těžká práce.

Křemže má pasivní skóre 16:18. Počet inkasovaných branek není velký a v této bilanci patří mužstvu 6. místo v pořadí obran. S šestnácti nastřílenými góly je ale Křemže až na 8. - 11. místě (stejně má Včelná, Římov a Slávia ČB, méně gólů dali jen Kaplice, H. Stropnice a Malonty). Nejlepším podzimním střelcem týmu se stal Václav Leština, který zaznamenal 6 branek. Další střelci: 3 - Jiří Kouba, 3 - Václav Anderle, Jan Stropek, 1 - Michal Chromý, Radek Procházka, Jiří Valenta.


BÉČKO

Béčko střídalo v okresní soutěži solidní výsledky s doslova tragickými výkony, a to zejména podle aktuálního složení v daném zápase. Nakonec rezerva s bilancí dvou výher, tří remíz a šesti porážek (skóre vysoce pasivní 18:38) obsazuje s 9 body až předposlední 11. místo v poločasové tabulce.

Se šesti brankami se nejlepším střelcem béčka stal Václav Anderle. Další góly: 4 - Pavel Klinkl, 3 - Petr Pešl, 1 - Jiří Bartoš, Václav Novák, Milan Papšo, Pavel Čižmar


ŽÁCI

Žáci pod vedením Jiřího Kouby a Petra Bendy procházejí generační výměnou, ale v závěru podzimu už jasně naznačili, že v budoucnu bude v Křemži na čem stavět. V B skupině okresního přeboru dosáhli bilance jedné výhry, jedné remízy a pěti porážek (skóre 8:38), jsou až na posledním osmém místě, což by ovšem našim nadějím nemělo vzít chuť do hry a do práce na svém zlepšování.

- K. V. -

Badminton

TURNAJ PRO NEREGISTROVANÉ HRÁČE

Badmintonisti místního Sokola uspořádali v tělocvičně základní školy další ročník turnaje pro neregistrované hráče. Už po jedenadvacáté se sešli zájemci o vyzkoušení si tohoto olympijského sportu, aby změřili síly pod vedením pořadatelů v čele s panem Podpěrou. Tento typ turnaje je oblíbený, proto i letos pořadatelé přivítali na palubovce téměř dvě desítky hráčů. Domácí hráči z Křemže a Chlumu měli silné soupeře z Holubova, Brloha, Č. Budějovic, Hluboké nad Vlt., ale i z Tábora či Prahy.

Soutěže žen se zúčastnily tři hráčky - dvě z Tábora a domácí Pavlíčková. Ta statečně bojovala o druhou - "stříbrnou" příčku. Podlehla Loskotové těsně 1:2 a získala tak třetí místo.

Muži se mohli přihlásit dle vlastního uvážení do silnější či slabší skupiny. Do obou skupin se přihlásilo po osmi hráčích. Ti byli navíc rozděleni do dvou částí po čtyřech hráčích, kteří sehráli turnaj každý s každým. Po odehrání základních skupin se utkali hráči na stejných místech podskupin o definitivní umístění. Hráči zkušenější a hráli o konečné umístění na prvním až osmém místě, hráči "B" skupiny bojovali o místo deváté až osmnácté. V průběhu celého dne byl k vidění na kurtech zejména bojový badminton, ti zkušenější předváděli často zajímavý sport, který byl poprávu odměněn potleskem řady přihlížejících.

Ve finálovém souboji o první místo se utkal několikanásobný vítěz a zkušený hráč domácí Jiří Reitinger s Chrtem z Č. Budějovic. Reitinger zvítězil a získal tak již sedmé vítězství v turnaji. V souboji o třetí místo porazil další zkušený Křemešťák R. Linha mladého Fr. Paclíka z Hluboké nad Vlt. A Reitinger nyní reprezentoval Č. Budějovice a získal páté místo. Osmý skončil další domácí hráč M. Cipín. Konečná devátá příčka patří křemežskému Štrobovi. F. Cibulka (Chlum) porazil v souboji o jedenácté místo P. Sládka (Křemže). Patnácté místo vybojoval další křemežský zástupce A. Motejl.

Příjemně strávený a sportem zaplněný den pak ještě umocnilo závěrečné vyhlášení vítězů a předání drobných věcných cen, které věnovali sponzoři. Už dnes se jak hráči tak pořadatelé těší na příští ročník turnaje, který se bude konat opět v půli listopadu.

Vánoční laťka

Dne 21. prosince 2004 (úterý) se bude od 17:00 hodin v tělocvičně ZŠ Křemže konat tradiční soutěž ve skoku vysokém Vánoční laťka. Na tuto soutěž zveme všechny zájemce, kteří si chtějí vyzkoušet či ověřit svůj výkon. Základní výška bude 110 cm nebo méně. Zveme i diváky, aby soutěžící podpořili. Podrobné informace u p. Zdeňka Podpěry v ZŠ Křemže.

- Z. Podpěra -

Účinkování oddílu stolního tenisu Sokol Křemže v listopadu

Křemežští tabletenisté byli v listopadu málem stoprocentní

V listopadu se Křemži poměrně dařilo, i když těsná prohra s nováčkem z Velešína je nepříjemná z hlediska dalších postupových nadějí. Dařilo se však nejen u stolů, ale i ohledně rozšíření zázemí pro křemežské stolní tenisty. Na jejich žádost totiž odsouhlasilo zastupitelstvo Holubova, že mohou využívat k tréninkům a zápasům sál kulturního domu za symbolický poplatek, který pokryje spotřebu elektřiny. Jelikož do konce roku hrají Křemežští už jen dvakrát doma a před plesem v krásetínském sále 25. 12. by museli stoly opět vyklidit, rozhodli se, že ping-pongové stoly přivezou do Krásetína až po novém roce. Zdejší sál pak budou využívat k domácím zápasům, protože herna v bývalém Svazarmu ve Křemži nesplňuje podmínky hracího řádu stolního tenisu a Křemežští musejí některé domácí zápasy odehrávat na stolech soupeřů. Zastupitelům Holubova proto patří poděkování hráčů oddílu stolního tenisu ve Křemži.


8. kolo:

Velešín - Křemže 9:8 (Jiří Reitinger 3, Jaroslav Opelka 2, Štefan Streit 2, čtyřhra)

Po nejtěsnější možné prohře (poměr setů 32:30!) už Křemežští nemají naději, že se v polovině sezóny vejdou do nejlepší osmičky a podaří se jim po rozdělení soutěže na okresní přebor a okresní soutěž udržet ve vyšší soutěži. Všechno zlé však může být pro něco dobré. Nyní je jejich cílem pokusit se o prvenství v okresní soutěži, která začne jarními zápasy, a pokusit se poskočit do přeboru po skončení sezóny. Tato cesta se nyní jeví jako schůdnější než přímý postup do přeboru po podzimní části, po kterém by museli hrát o udržení s kvalitními celky.


9. kolo:

V tomto kole měli hráči Sokola Křemže pauzu.


10. kolo:

Křemže - Kaplice F 14:3 (Jiří Reitinger 4, Nguyen van Duong 4, Štefan Streit 3, Viliam Vitek 2, čtyřhra)

S kaplickými mladíky, kteří mají mezi sebou i jednu slečnu, si Křemežští hravě poradili. Ztratili jen 12 setů a připsali si druhou výhru na podzim. Po těžkých zápasech s týmy z čela tabulky se potvrdilo, že se slabšími celky může křemežský nováček hrát bez větších zaváhání.


11. kolo:

Soběnov B - Křemže 1:16 (Nguyen van Duong 4, Štefan Streit 4, Viliam Vitek 4, Jan Laštovička 3)

Překvapení se nekonalo. Soběnovské béčko hrající okresní přebor druhým rokem si ani se Křemží nepřipsalo svou první výhru.


Se třemi výhrami a sedmi prohrami se Sokol Křemže pohybuje okolo desátého a jedenáctého místa z patnácti týmů okresního přeboru. Nyní je čeká jeden z klíčových zápasů, který ukáže, zda Křemže má na to vyhrát okresní soutěž a postoupit napřesrok do přeboru. Utká se s kaplickým éčkem, které je na devátém místě a jeho mladí hráči už dokázali kdejakého zkušeného hráče zaskočit. Křemže se bohužel bude muset v tomto utkání obejít bez svého nejlepšího hráče Jiřího Reitingera, i tak se však dá očekávat vyrovnaný duel. V následujícím kole jedou Křemežští do Zubčic, kde je čeká těžký zápas se zdejším kvalitním celkem, který má již účast v přeboru napřesrok zajištěnou. Čtrnácté kolo je čeká doma se Sokolem Soběnov A, se kterým by mohli vyhrát a letošní účinkování zakončí v Malontech, kde s dvěma body za výhru stejně jako v Zubčicích počítat nemohou.

- LAST -

Oprava křemežského kostela

Milí občané Křemže a okolí, dovolte, abych Vás stručně informoval o opravě křemežského kostela.

Dosud jsme za opravu kostela zaplatili:
rok 2000   - 266.592,- Kč
rok 2001   - 403.901,- Kč
rok 2002   - 547.145,30 Kč
rok 2003   - 317.138,- Kč
celkem: 1.534.776,30 Kč


Příspěvky na zaplacené faktury:

Obec Křemže: 300.000,- Kč (rok 2001 - 2003),
Ministerstvo kultury (Střešní fond): 265.000,- Kč (2000 - 2003),
Českobudějovické biskupství: 150.000,- Kč (2001 - 2003),
dary fyzických a právnických osob: 819.776,30 Kč (2000 - 2003).
K tomu ještě musíme připočítat letošní opravu fasády a střechy, a také příspěvky obce Křemže: 100.000,- Kč a Ministerstva kultury (Střešní fond): 80.000,- Kč.

Největší podíl na opravě máte Vy, občané a farníci. Pravidelně každý měsíc je sbírka na opravu kostela. Lidé se angažují v předvánočním prodeji vlastnoručních výrobků (akce "Svíčka pro kostel"). Někteří přímo pomáhají při opravě kostela. Vikariátní stavební technik, který má přehled přes opravy kostelů v českokrumlovském okrese, se vždycky diví odkud bereme peníze. A já mu odpovídám: "Tady žijí aktivní a hodní lidé".

Dík Vám všem za pomoc. Bůh Vám žehnej.

- Ondřej Urbisz, farář -

I N F O R M A C E

ZÁLOHA NA VODNÉ A STOČNÉ za měsíc prosinec
se vybírá ve dnech:

středa 15.12.2004   od12:30 do 17:00 h
čtvrtek 16.12.2004   od12:30 do 16:00 h
pátek 17.12.2004   od12:30 do 14:30 h

v přízemí Radnice Křemže, č. dveří 11.


VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

Zveme občany na zasedání zastupitelstva obce Křemže dne 15. prosince 2004 od 19:00 hodin v sále Radnice ve Křemži.


Správa CHKO Blanský les pořádá
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ


u příležitosti 15. výročí založení CHKO - dne 7. 12. 2004
v budově Správy CHKO Blanský les, Vyšný 59
(zastávka MHD "Vyšný rozcestí").


VÁNOČNÍ KONCERTY:

středa 8. 12. od 19:00 hodin
Koncert studentů PF JU a Konzervatořeúterý 14. 12. od 17:00 hodin
VÁNOČNÍ KOLEDOVÁNÍ

Účinkují
dětský folklórní sbor JITŘENKA Č. Krumlov
a dětský pěvecký sbor PODKLEŤÁČEK Křemže, se svými sólisty.


čtvrtek 16. 12. od 19:30 hodin
Adventní koncert smyčcového orchestru Č. Krumlov

Diriguje: Martin Peschík


pondělí 20. 12. od 17:30 hodin
Vánoční koncert - ZUŠ Č. Krumlovstředa 29. 12. od 18:00 hodin
Koncert sboru MUSICA DIVINA z Kájova


Živý Betlém můžete sledovat ve čtvrtek 23. prosince 2004 v 18.00 hodin
u kostela sv. Michaela v Křemži.


Římskokatolická farnost ve Křemži
přeje všem radostné a požehnané svátky Ježíšova narození naplněné láskou.


Bohoslužby v kostele sv. Michaela Archanděla ve Křemži:
24.12.04 - Štědrý den:24:00 h
25.12.04 - Narození Páně:8:00 h
26.12.04 - Svátek Svaté rodiny:8:00 h


RADNIČNÍ RESTAURACE
Vás zve na dny ohnivé kuchyně.

Ne, že by vše pálilo od čili papriček, ale hořet modrým plamenem bude každý talíř,
který pro Vás šéfkuchař Tomáš Böhm připraví.
Těšíme se na Vaši návštěvu ve dnech 10. - 12. 12. 2004.

V závěru letošního roku bude pro Vás Radniční restaurace otevřena denně
od 11:00 - 23:00 hodin, kromě 24., 25. a 26. prosince.

Pokud se rozhodnete u nás strávit poslední den tohoto roku,
máte možnost rezervovat si místo na tel. čísle 380 741 631.

Na Nový rok Vám připravíme tradiční česnečku, která Vám jistě spraví chuť. Otevřeno bude od 13.00 hodin.


Příjemné prožití svátků vánočních,
hodně zdraví, štěstí a úspěšné vykročení do nového roku Vám přeje
tým RADNIČNÍ RESTAURACE Křemže!


KNIHOVNA

Krásné prožití vánočních svátků, vše nejlepší, hodně zdraví a štěstí
v roce 2005 přeje Miroslava Průchová.


V době Vánoc bude Obecní knihovna
ZAVŘENA
od 22. 12. 2004 do 2. 1. 2005.


JEDNOTA KAPLICE, potraviny Křemže

Zaměstnanci prodejny přejí svým zákazníkům hezké Vánoce a nový rok.

24.12.2004   7:30 - 11:00 h
25.12.2004 zavřeno
26.12.2004 zavřeno
31.12.2004 7:30 - 11:00 h
01.01.2005 zavřeno
02.01.2005 12:30 - 18:00 h


POTRAVINY NA DOUBKU

24. 12. Štědrý den 7:30 - 11:00 h
25. 12.   zavřeno
26. 12.   zavřeno
27. - 30. 12.   7:30 - 17:30 h
31. 12. Silvestr 7:30 - 11:00 h
1. 1. 2005   zavřeno

Prodej vánočních kaprů bude 22. 12. 2004

Veselé svátky a šťastné vykročení do nového roku 2005.


TRAFIKA "VULCAN" KŘEMŽE
Lada Hrubešová


si dovoluje popřát šťastné prožití vánočních svátků všem svým zákazníkům,
bohatého Ježíška a mnoho úspěchů v novém roce 2005.


Otevírací doba v době vánočních svátků

24.12.2004 ZAVŘENO  
25.12.2004 ZAVŘENO  
26.12.2004 ZAVŘENO  
     
27.12.2004 6.30 - 11.30 12.30 - 16.00 hodin
28.12.2004 6.30 - 11.30 12.30 - 16.00 hodin
29.12.2004 6.30 - 11.30 12.30 - 16.00 hodin
30.12.2004 6.30 - 11.30 12.30 - 16.00 hodin
31.12.2004 7.30 - 10.00 hodin
1.01.2005 ZAVŘENO  
2.01.2005 ZAVŘENO  


VÁNOČNÍ PRODEJNÍ DOBA

12. 12. STŘÍBRNÁ NEDĚLE8.00-12.00 
19. 12. ZLATÁ NEDĚLE8.00-12.00 
24. 12. ŠTĚDRÝ DEN8.00-12.00 
25. 12. 1. SVÁTEK VÁNOČNÍzavřeno 
26. 12. 2. SVÁTEK VÁNOČNÍzavřeno 
27 - 30. 12.  8.00-12.0013.00 - 17.00
31. 12. SILVESTR8.00-12.00 
1. ledna 2005 NOVÝ ROKzavřeno 

Těšíme se Vaši návštěvu

ŽELEZÁŘSTVÍ, Obchodní firma Martin Iška, Křemže


Vše nejlepší v roce 2005 přeje všem svým zákazníkům
"OBUV HANY", Nový Doubek.


Vánoční pracovní doba:
6. 12. - 10. 12. 2004  8:30 - 12:00 h12:30 - 17:30 h
11. 12. 2004 sobota8:00 - 12:00 h 
12. 12. 2004 stříbrná neděle8:00 - 12:00 h 
13. 12. - 17. 12. 2004  8:30 - 12:00 h12:30 - 17:30 h
18. 12. 2004 sobota8:00 - 12:00 h 
19. 12. 2004 zlatá neděle8:00 - 12:00 h 
20. 12. - 23. 12. 2004  8:00 - 12:00 h12:30 - 17:30 h
24. 12. 2004 Štědrý den9:00 - 11:00 h 
27. 12. - 30. 12. 2004  8:30 - 12:00 h12:30 - 17:00 h
31. 12. 2004 Silvestrzavřeno 


FIRMA HANY, TEXTIL - KONFEKCE,
Hana Jakubcová


přeje příjemné prožití svátků vánočních, do nového roku zdraví, štěstí a hodně pracovních úspěchů.

Vánoční pracovní doba:
24. 12. Štědrý den  - 8:00 - 12:00 h
25. 12. - 26. 12.  - zavřeno
27. 12. - 31. 12.  - 8:30 - 17:00 h


"Bílá vločka padá k zemi, mrazík kreslí do oken,
šťastné časy ty nás hřejí, už se blíží Štědrý den."
Hodně štěstí, zdraví, lásky přejí Vaše květinářky.Květinová síň BROMELIE
bude mít otevřeno:
Po - Pá8.00 - 17.00 h
So8.00 - 11.00 h
Ne8.00 - 11.00 h
 
Štědrý den   8.00 - 11.00 h


Další informace :
Ski klub Chmelná
Obecní knihovna Křemže
Základní škola Křemže - http://home.worldonline.cz/~cz290962
Kostel sv. Michaela archanděla ve Křemži


 

INFORMACE, KTERÉ OBEC KŘEMŽE ZVEŘEJŇUJE
na základě §5 odst.1 zákona č. 106/ 1999 Sb., o veřejném přístupu k informacím
můžete nalézt na Veřejné desce obce Křemže

 

Křemežsko
Vydává Obecní úřad Křemže, náklad 500 výtisků.
330200291
Internetová verze: Mgr. Jan Kříž - JaKrSOFT,
Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, Ipex a.s.© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 25. prosince 2004 : TOPlist 0