ARCHIV 2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Křemežský zpravodaj - hlavička 2002

Informační měsíčník Obecního úřadu v Křemži

Prosinec 2003 - Číslo 12 - Ročník 13

prohlížení tohoto čísla ve formátu pdf (1 051 kB)

 

Z jednání rady obce a zastupitelstva obce

20. schůze RO spojená s pracovní poradou zastupitelstva obce se konala 24. 11. 2003 za účasti 14 zastupitelů. Byl projednán návrh protipovodňových opatření, který byl zpracovatelem předložen obci k připomínkování a rozhodnuto o rozdělení další části dotace na opravy bytů poškozených povodněmi. Zastupitelé rovněž doporučili, vzhledem k špatnému technickému stavu, odstavení autobusu a zrušení živnosti hromadné přepravy osob, nákup nových plachet na starý pivní stan a provedení parcelace pozemku v Chlumu - Višovce pro výstavbu rodinných domů.

Dále projednali návrh nové obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích, nabídku TJ Sokol na spolupráci při rekonstrukci přízemí (garáží) ubytovny obce v ulici Na Vyhlídce pro sportovní využití a nezbytnost rekonstrukce střechy a obvodového pláště MŠ Křemže.

- Lin-


Jak pracují naši zastupitelé?

Přehled účasti jednotlivých zastupitelů na schůzích a poradách po ročním působení ve funkci člena zastupitelstva obce Křemže. Zastupitelé a radní se sešli v tomto období 20 x.

100 % účast měl pouze starosta - Ing. Josef Troup (ODS)
   
95 % účast (1 x nepřítomni) - Mgr. Jana Cipínová (ODS) místostarostka
  - MUDr. Václav Koudelka (ODS) radní
  - Václava Bartošová (KDU-ČSL)
  - Jitka Cábová (ODS)
  - Marcela Bartošová (ODS)
  - Ing. Konstantin Štibic (nez.)
   
90 % účast (2 x nepřítomni) - Ing. Petr Ježek (KDU-ČSL) radní
  - Ing. Otta Šandera (nez.) radní
  - Jaroslav Novák (ODS) předseda KV
   
85 % účast (3 x nepřítomen) - RNDr. Stanislav Waldauf (ODS) předseda FV
   
80 % účast (4 x nepřítomen) - Mgr. Pavel Krigar (nez.)
  - MUDr. Jan Malásek (nez.)
   
75 % účast (5 x nepřítomni) - MUDr. Petr Mašek (KDU-ČSL)
  - Stanislav Bůžek (ODS)

Je jisté, že většina zastupitelů má své hlavní zaměstnání a povinnosti, které jim ne vždy umožní zúčastnit se jednání.

Pokud porovnáme účast podle stranického zastoupení má

Ženy mají účast 95 % a muži 86,81 %. A jak se jeví práce zastupitelů vám, voličům, to necháme na Vašem uvážení.

- JL -

Z vánoční tradice

Je starým zvykem mít o Vánocích doma betlém a vánoční stromeček. Již v 10. a 11. století se pokoušeli italští malíři o zachycení biblického mýtu o narození Ježíška (Jezulátka) v jesličkách. Teprve v roce 1223 chudý mnich František z Assisi na jedné ze svých poutí ze Říma do Rieti postavil na cestě v jedné sluji jesle "s Ježíškem" a u nich živého osla a volka. Tak vytvořil obraz Betlémského chléva s Ježíškem. Byla to neobvyklá podívaná, a došlo k napodobení podobných jesliček s Ježíškem i v ostatních evropských zemích.

Jiná tradice vánočního stromku přišla postupně k nám z Německa jako měšťanský obyčej, který měl doma vytvářet domácí pohodu. Na některých našich místech se ujal teprve v minulém století. Postupně se ujaly vánoční stromy i na náměstích měst a konaly se u nich i dobročinné sbírky.

Stloukávat před Vánocemi se stromů jmelí a zdobit jím pokoj, je již velmi starý zvyk Keltů. Jejich knězi se vypravovali o zimním slunovratu do lesa. Jeden z nich oblečený do bílého roucha uťal srpem svazek jmelí a ostatní ho dole chytali do bílého plátna, aby se jmelí nedotklo země. Keltové věřili v jeho zázračnou moc: Voda, do které jmelí položili, měla rušit čáry a léčit nemoce a dokonce i zajistit plodnost.

Pověra o zlatém prasátku, které se mělo objevit dětem na Štědrý den, když byly hodné a o Štědrém dnu se postily, mohly dostat ořechy a cukroví. Toto pochází také od starých Keltů. Lesní kanec byl jejich kultovním zvířetem a kdo ho uviděl nablízku, měl být obdařen bohatstvím, štěstím a zdravím.

Na Štědrý den k večeři se odedávna jí kapr. Podle Bible se tato ryba stanovila jako postní jídlo, což nyní už zůstává v rodinách téměř samozřejmostí.

- F. Nejedlý -

Právník radí

LEASING

Kalendářní rok 2003 byl oproti všem ostatním událostem, zvláště v jeho závěru, zajímavý tím, že se neobyčejně rozrostl způsob spotřeby na dluh. Splácí se téměř vše na co si můžeme vzpomenout. Předmětem splátek je postupná úhrada kupní ceny buď domácí elektroniky, nemovitostí, automobilů, kol, mobilních telefonů či vánočních dárků v podobě zlatých šperků v hodnotě několika desítek tisíc korun.

Jakže se tento fenomén, který se v naší domovině tak rozrůstá nazývá? Jeho název je leasing a vznikl v padesátých letech dvacátého století v USA a v letech šedesátých téhož století se začal rozšiřovat i v Evropě. Nejvýraznější nárůst byl zaznamenán v letech osmdesátých a jeho podstata spočívá v dlouhodobém nájmu předmětů dlouhodobé spotřeby za dohodnutou úplatu. Uživatel leasingu se především zbavuje nárazového finančního zajištění a leasing navíc snižuje jeho daňové zatížení.

Druhů leasingu je vícero, neboť je rozdíl, zda ve vztahu vystupují tři nebo dva subjekty. Těmi mám na mysli výrobce (prodejce), poskytovatele leasingu (lessora) a koncového uživatele leasingu. V tomto základním vztahu kde vystupují tři subjekty dochází k dvojfázovému postupu. Nejprve lessor získá předmět leasingu od prodejce nebo výrobce, zpravidla prostou kupní smlouvou, a poté ho jako svůj majetek pronajímá leasingovou smlouvou uživateli.

Klasický druh finančního leasingu je ten, kdy lessor (většinou větší tzv. leasingová obchodní společnost ve formě akciové společnosti) vystupuje fakticky jako poskytovatel úvěru. Smluvní vztah je sjednán na dobu určitou a zásadně jej nelze před dohodnutou dobou ukončit výpovědí. Úhrn leasingových splátek reprezentuje součet kupní ceny konkrétního předmětu a nákladů na financování koupě i kalkulovaného zisku lessora. Rozdíl mezi kupní cenou a celkovou sumou leasingových splátek se označuje jako leasingová přirážka.

Je zcela obvyklé, že uživatel nese veškerá nebezpečí škody na konkrétní věci a lessor na něho většinou převádí i svá práva z odpovědnosti za vady pronajaté věci. Jde například o situaci, kdy si "vezmete na leasing" automobil a v průběhu jeho užívání dojde k závadě na motoru či jiné jeho části. Tehdy jste oprávněni (a de facto i povinni) reklamovat vady u konkrétního prodejce jménem lessora a prodejce Vás nesmí odmítnout z toho důvodu, že nejste ještě jeho vlastníkem.

Další a to velmi podstatnou částí leasingu je skutečnost, že lessor Vám od počátku smluvního vztahu poskytuje oprávnění koupit si po vypršení doby leasingu jeho předmět za tzv. zůstatkovou cenu a to buď přímo na základě zvláštní klauzule sjednané v leasingové smlouvě, anebo zvláštní - samostatnou smlouvou o koupi najaté věci.

Přímý leasing je ten, kdy Vám přímo výrobce osobně poskytuje leasing bez prostřednictví lessora. Tento způsob je méně častý a poskytují ho takoví výrobci, kteří mají silné kapitálové zázemí jako např. Škoda auto, a. s. apod. V případech takovéhoto přímého leasingu jde podstatě o koupi najaté věci a není sjednávána leasingová přirážka, protože tu výrobce přímo zakalkuloval do kupní ceny.

Na co si je nutné dát pozor při sjednávání takovéto smlouvy a co je nutné si od jejího počátku uvědomit? Prvně samozřejmě skutečnost, že budete solventní po celou dobu tohoto smluvního vztahu nebo se Vám stane, že těsně před jeho ukončením nebudete schopni poslední splátku či splátky uhradit a tato smlouva se stane Vaší noční můrou. Důvod je ten, že do okamžiku úplného a řádného splacení všech splátek nejste vlastníky konkrétního předmětu leasingu a pokud smlouvu neprovedením jedné či několika splátek porušíte, bude Vám předmět leasingu odebrán a naúčtována smluvní pokuta, která se může pohybovat i ve výši 30 % ceny předmětu.

Při uzavírání leasingové smlouvy si dávejte velký pozor (včetně obsahu obchodních podmínek které jsou velmi často rozsáhlé a psané malými písmeny na zadní straně formulářové smlouvy) na výši splátek a úroků. Ptejte se, kolik zaplatíte nad obvyklou kupní cenu konkrétní věci, o kterou máte zájem, a žádejte přehled splátkového kalendáře.

Podrobně si promyslete zda a popř. kolik uhradíte platbou v hotovosti a na kolik měsíců si rozvrhnete dobu splácení. Uvědomte si prosím, že téměř všechny leasingové smlouvy jsou ve formě formulářů a tedy perfektně zpracované lessorem. Lessor zpravidla "problematické pasáže smlouvy" jako např. podmínky kdy se smlouva ruší a kdy je oprávněn Vám účtovat smluvní pokutu, včetně specifikace okamžiku kdy Vám může předmět odebrat, formuluje buď na zadní straně smlouvy anebo na lícu smlouvy, ale velmi malými písmeny.

Pokud se rozhodnete, že budete hradit splátky formou bankovního převodu, uvědomte si prosím, že pokud smlouvu porušíte, bude mít lessor veškeré informace jak o čísle Vašeho účtu, tak i o bankovním ústavu ve kterém máte svůj účet zřízen. Velice snadno se tedy může stát, že v případě že na Vás lessor pro nesplnění podmínek smlouvy podá žalobu a bude úspěšný, může vést tzv. "exekuci" tedy slovy zákona - výkon rozhodnutí, ve formě úplné blokace veškeré hotovosti na tomto Vašem účtu.

Sám život není jednoduchý a proto si ho nekomplikujte tím, že špatně odhadnete Vaší současnou i budoucí solventnost. Můžete se jako tisíce ostatních lidí dostat do situace, že budete nuceni splácet sankce za to, že porušíte smluvní ujednání s leasingovou společností a samotný předmět leasingu nebude Váš, ale bude prodán za cenu stanovenou znalcem někomu jinému. Pak se pro Vás stane skutečností např. situace, že kdybyste namísto leasingu automobilu jezdili po dobu trvání smluvního vztahu s leasingovou společností stále taxíkem, vyšlo by Vás to podstatně levněji. Může se velmi pravděpodobně stát, že krátkodobé užívání domácího kina, televize, kola, mobilního telefonu, videa, motorové pily, zlatého řetízku apod. se pro Vás stane dlouhodobým traumatem, neboť tzv. podstatné porušení smlouvy je důvodem pro okamžité odebrání předmětu leasingu. Stala se např. situace, že uživatel leasingu jehož předmětem byl automobil v ceně nad jeden milion korun se bránil odebrání "svého" automobilu natolik, že ho odtahová služba leasingové společnosti odvezla i v automobilu ve kterém se zamkl, přes půl republiky do sídla společnosti kde ho elegantně předala Policii ČR. Jak se tento pán dostal zpět do svého domova mi není známo.

Uvědomte si prosím, že leasingové společnosti disponují skutečně značným kapitálem, který musí tyto společnosti co nejvíce kapitalizovat a nesmí tedy bezúčelně ležet na účtu, ale musí se co nejvíce úročit. Jak? Prostě tak, že Vám leasingová společnost půjčí téměř na všechno na co si vzpomenete.

Do nového roku Vám přeji mimo obvyklé a nejzákladnější přání pevného zdraví, duševní pohody, úspěchů v práci a pevné celistvosti celé Vaší rodiny, též co největší štěstí při uzavírání takovýchto smluv anebo ještě lépe, přeji Vám, abyste (mimo již zmíněné přání) nemuseli podobné smlouvy uzavírat a měli možnost splatit cenu Vašich tužeb bez prodlení.

- JM -

Kdo vládl v minulých stoletích Křemži - 2. díl

Rod Benešů se sídlem v Chlumu měl ještě svůj II. díl se sídlem v Chlumečku. Do roku 1575 nemáme o něm žádné bližší zprávy. Podrobně se o něm jednalo až v roce 1613 při převzetí obou spojených dílů Alexandrem Častolarem.

K dílu Chlumeček patřila původně tvrz, postavená jen ze dřeva, až v roce 1624 byla postavena nově. Budova byla již kamennou stavbou krytou šindelem, dvůr byl uzavřený s potřebnými místnostmi a s velkou kuchyní na pečení chleba. Kolem dvora byly dvě stáje pro 13 koní tažných a tři jezdecké, 24 tažných volů, stáj pro 24 krav, 30 jalovic, chlév pro telata a chlévy pro 30 prasat. Nad stájemi byly půdy, do kterých se vešlo na 50 for otavy a sena. Ve stodolách byly čtyři mlaty se dvěma parnami na obilí. Mimo to se sklidilo na jiná místa 150 vozů sena a 70 vozů otavy. Dobytek se pásl na čtyřech místech: Pod Vinnou, v Pasíčkách, pod Chlumečkem u Nového rybníka a čtvrté na stráni nade mlýnem Vacka Koktavého (= Vackův mlýn). U velkého sadu byl ovčín s ovčákem, který pásl ovce pod Vrchem.

Při tvrzi byla velká zahrada, ve které se pěstovaly švestky a meruňky. Ve velkém sadu pod dvorem se pěstovaly další ovocné stromy, hlavně jabloně, hrušně, švestky a višně. Těchto stromů bylo na šedesát. Sem se sváděla ze dvora všechna močůvka, což bylo pro stromy dobré hnojivo. Na třech zeleninových zahradách se pěstovala zelenina, hlavně mrkev a cibule, ale také len a konopí.

Pole byla oseta na výměře 22 ha žitem a pšenicí. Na jaře se sel oves, ječmen a hrách na výměře 18,5 ha půdy.

Potoky, rybníky a lesy byly pro oba díly, tj. Chlum a Chlumeček společné. Potoky byly dobře zarybněny kapry, štikami, okouny, tloušti, bělicemi, rady, střevlemi aj. V lesích byla hojnost vysoké i nízké zvěře, vlků a divokých koček. Sídlilo tu i dost pernaté zvěře, jako tetřevů, jeřábů a mnoho jiných ptáků. Nad kostelíkem sv. Voršily byl háj Chlumeček s pěknými borovicemi a duby, ale i s něco smrčemi a jedlemi. V něm se zdržovala nízká i vysoká zvěř. Háj Kobylí Hlava byl porostlý mladým sosnovým lesem, daleko rozsáhlým.

Kromě práce na vlastním pozemku měl každý povinnost roboty na práci u Dvora. Celoláník musel dát 1 pár koní nebo 2 páry volů s jednou osobou a to tři dny v týdnu v sena a ve žně a dva lidi v týdnu na rubání dřeva. Třičtvrtěláník dva koně na dva dny a pololáník jeden a půl dne. Chalupník musel pracovat na statku tři dny v týdnu. V zimní době spříst konopí. Velkým příjmem majitelů Dvora Chlumeček byl v těsné blízkosti tvrze pivovar se sladovnou a palírna. Uvádí se, že v r. 1692 to byla nejvyšší položka z celkového příjmu. Pivovar měl v sadu samostatnou studnu. Vařilo se tu bílé (pšeničné) a ječné pivo. Z jedné várky pšeničného a ječného piva šlo na prodej 11 věrtelů (tj. 2728 litrů). Ročně 440 věrtelů tj. 109 120 litrů piva. Mimo to bylo možno uvařit 4 vary piva "starého na ležení", což činilo 52 věrtelů, tj. 12 896 litrů ležáku ročně.

Pivovarům náleželo dodat pivo do 6 krčem: jedna do Chlumečku, dvě do Křemže, dvě do Chlumu a jedna do Hamerníkova mlýna.

Koncem 17. století končí na Dvoře v Chlumečku panství rodu Častolarů z Dlouhé Vsi. Jan Albrecht Častoral r. 1663 zemřel jako poslední potomek II. větve rodu na Chlumečku. Jeho sestra Vitanovská Eliška, která se nemohla dohodnout se svou sestrou Kořenskou, prodaly Chlumeček rytíři Miličovskému z Braunberka. Ten ho prodal smlouvou ze dne 21. prosince 1678 uzavřenou s Matyášem Ungarem, opatem kláštera Zlaté Koruny. Tím Chlumeček se svým panstvím i s Křemežským kostelem připadl klášteru Zlatokorunskému. V roce 1785 byl však klášter vyzdvižen (zrušen) a tento i panství Chlumeček přešel ke Krumlovu, rodu Schwarzenberků.

Poznámka:
V období let 1678 - 1785 byl správcem křemežské farnosti klášter Zlatá Koruna, který sem také po ta léta dosazoval své kněze. Poslední opat kláštera Bohumír Bylanský (zvolen opatem ve věku 31 let) zavedl na Křemežsku školky ovocného stromoví a pěstoval zde bource morušového. Zaváděl odborné pěstování chmele a zpracování lnu. Převor Jan rozšiřoval vinice v Křemži.

- Z výňatků p. J. Zálohy, archiváře a p. J. Kadlece (Dějiny kláštera Zlatá Koruna) vypsal F. Nejedlý -

Slovo lékaře

Zánět průdušek

Chronický zánět průdušek je prakticky trvalé onemocnění projevující se každodenním kašlem, tvorbou hlenu a postupně se zhoršujícím dechem. Trpí tím 7 % obyvatel. Příčinou je znečištěné ovzduší smogem, infekce a především aktivní kouření, ale i častý pobyt v zakouřeném prostředí.

S podzimními mlhami a v zimním období naplněném častějšími infekčními onemocněními dýchacích cest dochází pravidelně ke zhoršení. Při obtížném vykašlávání hlenu dochází k poškozování stěn mezi plicními sklípky a k jejich praskání a k tvorbě emfyzému. Ten spolu se zúžením průsvitu průdušek zánětem a hlenem vede ke zhoršené výměně plynů a nedostatku kyslíku. To se projeví pocitem nedostatku vzduchu, nejdříve při námaze, později i v klidu.

Při zhoršení chronické bronchitidy užíváme především léky na zředění hlenu a usnadnění vykašlávání, léky ovlivňující reflektorická stažení průdušek a léky obecně protizánětlivé, nejlépe inhalační. Protože většinou nejde o infekce bakteriální, nejsou antibiotika lékem základním. Ale nespecifické imunizace obsahující zbytky zničených bakterií a imunizace proti chřipce mají svůj význam.

Prakticky trvalé dráždění zánětem bývá též častější příčinou rakoviny plic. Všichni kuřáci s tím jistě počítají, že 7x častěji umírají na tuto rakovinu než nekuřáci.

Plicní asthma je zvýšená pohotovost k zánětům průdušek na sebemenší podnět z vnitřní příčiny a na podkladě určité přecitlivělosti. Jde také o chronický zánět průdušek se stejnými důsledky kromě rakoviny. Tento zánět vede k těžkým záchvatům dusnosti způsobeným spasmy průdušek bránících výdechu. Základem léčby je vyloučení alergenu ze životního prostředí pacienta a obecně protizánětlivé léky, které udržujeme v trvalé, ale co nejnižší hladině, opět nejlépe lokálně působícími v inhalační formě. Při záchvatech dušnosti užíváme léky na uvolnění spasmů průdušek. Jinak je léčba v podstatě stejná jako u chronické bronchitidy.

Čím vyspělejší civilizace, tím více těchto chorob.

- MUDr. Bohumír Šimek -

S P O L E Č E N S K Á   K R O N I K A

NARODILI SE NOVÍ OBČÁNCI

ŽIVOTNÍ JUBILEA

NAVŽDY JSME SE ROZLOUČLI

Vánoční příhoda

V této prosincové rubrice o psech bych vám chtěla nabídnout malé povídání o vánočním sportování našich psů a jaké to mělo následky.

S naší smečkou psů jsme měli od samého počátku spousty různých zážitků. O vánocích se říká, že jsou to svátky klidu, pohody, ale nikoliv se smečkou teriérů, kteří si stále vymýšlejí nějaké lumpárny.

Neznám teriéra, který by si rád nehrál s míčem a hlavně s tenisákem. Také naši psi měli svoje míčové hry, z nichž nejoblíbenější byla jakási forma fotbalu. Profesionálním hráčem byla fena Areta, která dokázala držet v pohybu 5 tenisáků a různě je koulet, strkat. Její dcery Apolena s Armidou této disciplině neholdovaly. Apolena se věnovala hře s tenisákem, které se říká flyball, což je disciplina, při které pes chytá míč v letu a sám si packou obsluhuje vyhazovačku míčů.

Armida se zajímala o myslivost, hlavně o slídění a štěkání. Adonis, který byl šéfem smečky trávil svůj volný čas důstojně, aby neztratil na vážnosti ve své vysoké psí funkci. Jediný Axamit byl rovněž fotbalovým hráčem, jako jeho matka, ale nedosahoval takové šikovnosti. Ve hře míval pouze tři míče. Byl jasným útočníkem, ovládal různé kombinace, fintičky, při kterých nekoukal, kde je miska s vodou, květináč a pod. překážky.

Jednoho Štědrého večera, kdy už jsme všechno měli připravené a hotové jsme si v klidu popíjeli svařené vínko. Celá smečka pochrupávala v pokoji a čekala na svého psího Ježíška jestli jim přinese tentokrát uhlí, nebo buřta s mašlí. Axamit jediný nespal a evidentně se nudil. Najednou se zdvihl a zmizel pod psacím stolem, kde měli ušpajzované oslintané, rozžvýkané buvolí tyčky, hračky a také tenisáky. "Což takhle si dát partičku fotbálku před večeří..." blesklo mu chlupatou hlavou a křepce vyklusal zpod psacího stolu a před sebou si kopal tři tenisáky. Různě si je přehazoval z packy na packu, koulel je před sebou, strkal do nich nosem, byla radost na něj pohledět, jak si krásně hraje. Jedna klička, druhá klička, výborná přihrávka, gaučovka, kdy se tenisák odrazil od gauče a Axamit rozehrál další přihrávku. Přehodil si tenisák mezi packami, udělal si oblouček, přehrál na levou packu, srovnal si tenisák a vypálil...góóóóól!!!! Tenisák letěl rovnou pod naparáděný stromeček. Axamit se vrhnul za ním, zmizel ve větvích té vánoční nádhery a nežli jsme tomu stačili zabránit skácel se stromeček na zem. Ozvalo se praskání, bouchání, voda ze stojanu tekla po koberci a najednou bylo ticho. Psi se probrali ze svého klimbání a udiveně zírali na tu spoušť. Jediná Armida neztratila svůj klid a všem hlásila..... "honem, honem, připravte se, Ježíšek už letí na peruti, slyším andělské zvonění a troubení, haf, haf, haf..............."

My jsme byli jako zkamenělí - co se to stalo a zírali jsme na tu spoušť. Tak a máme po vánocích, stromeček na zemi, z koulí jsou střepy, ale kde je Axamit? Proboha, snad ho to nezranilo a honem jsme zvedali stromek a přitom naše fantasie nám nabídla ty nejhorší scénáře. Určitě je pořezaný, nemá oči, uši má zkupírované do betlémské hvězdy, prskavky v nose a je vůbec živý?!!!!!!!!

Jakmile jsme pohnuli stromkem, abychom jej konečně dostali zpátky "na nohy" něco barevného vylítlo z větví stromku ven a zmizelo ve vedlejším pokoji. To byl další šok, co to bylo?? Armida opět zahlásila - "hele, viděli jste Ježíška, už je tady, ale ten má šmrncovní vohoz, to je paráda, ale kam zmizel??!"

Axamit pomalu, pomalinku vylézal zpod válendy ve vedlejším pokoji na naše úpěnlivé volání. Když konečně vylezl, nebyl psovi podoben. Byla to super maska z karnevalu v Riu. Na hlavě měl řetězy smotané do drdolu, v kožichu mu viselo cukroví z kolekce na háčkách a všude měl barevné lamely. Na štěstí si nedokázal rozsvítit svíčky, aby byl dojem úplný. Rychle jsme ho vynesli na chodbu a odstrojovali jej jako na Tři krále a vyčesávali z něho ten barevný staniol. Neměl na sobě ani škrábaneček, což bylo to nejdůležitější. Třásl se na celém těle, byl to pro něho určitě dostatečný šok a kdyby nebyl pes, určitě by si dal prcka na kuráž.

Doparádili jsme to stromečkové torzo, dali pod něj dárky, včetně těch pro psy a byli jsme rádi, že to nakonec dobře dopadlo. Už nikdy na Štědrý den, když byl stromeček v pokoji, Axamit fotbal nehrál. Ta jeho super vánoční penalta mu dala zabrat.

A co Armida? Každé vánoce čekala na toho krásného barevného Ježíška v čupr vohozu, leč marně. Ten už se na štěstí nikdy neobjevil.

Hezké vánoce vám všem a nehrajte se svým psem fotbal u stromečku, aby se mu nepovedla vánoční penalta.

- K. Pavčíková -

Vánoční laťka

Základní škola ve Křemži pořádá v pondělí dne 22. prosince 5. ročník vánoční laťky. Tato soutěž ve skoku vysokém tradičně konaná před vánočními svátky určitě opět přiláká kvalitní závodníky z celého Jihočeského kraje. Není však určena jen pro ně, ale i pro širokou veřejnost. Každý si může vyzkoušet od výšky 100 cm svoji výkonnost. Ty, kteří si netroufají na aktivní účast, zveme je, aby alespoň povzbudili špičkové závodníky, případně i své příbuzné či známé.

Badminton

Závěr roku je pro badmintonisty v Křemži každoročně nejen ve znamení Vánočních svátků, Silvestrovského veselí a Novoročních předsevzetí, ale i ve znamení významné sportovní a společenské aktivity.

O Vánočních svátcích i letos uspořádají další ročník Vánočního turnaje mixů v badmintonu, který se uskuteční již po sedmadvacáté! Dlouhá historie turnaje svědčí o jeho oblibě mezi badmintonisty, kteří často využívají sváteční přestávky v soutěžích k sehrání kvalitního turnaje. V minulosti byl téměř každoročně k vidění vynikající badminton v podání kvalitních hráčů pocházejících z jihu Čech či blízkého okolí. Pro hráče místního oddílu je dobrým vysvědčením, že právě oni patří často k nejlepším v tomto turnaji. Věříme, že i v letošním ročníku předvedou divákům kvalitní sportovní podívanou a budou svým spoluhráčům, kteří často mají i mezinárodní zkušenosti, vynikajícími soupeři. Zároveň je vždy tento turnaj vítanou společenskou akcí a příležitostí k setkání hráčů, příznivců, sponzorů současných i minulých, při kterém si všichni popřejí příjemné svátky i úspěšné budoucí měsíce v roce 2004. Poznamenejte si tedy - výborná sportovní a společenská akce se koná v pátek 26. prosince 2003 v tělocvičně Základní školy ve Křemži. Nezapomeňte - badminton je krásný!

Další oblíbenou akcí, pořádanou Křemežskými badmintonisty na závěr roku, bývá sestup s Kletě. Ten mívá každoročně trochu jinou podobu a nejinak tomu bude i v letošním roce. Letošní dlouhé volno o Vánocích umožňuje vyzkoušet další variantu. V sobotu 27. prosince se sejdeme v 16:30 hodin na schodech rozhledny na Kleti. Tam po společném přípitku, co kdo přinese, sestoupíme do Chlumu, kde strávíme společné chvíle v Penzionu Mlejnek pod Kletí - přesně tam co před rokem. Pak už je scénář stejný jako obvykle - večeře, hodnocení uplynulého roku a plány do roku příštího, možná bude i překvapení. A kdo se unaví půjde dokončit sestup z Kletě. Kdo nebude mít čas na úvodní část sestupu, nevadí, přijde nás povzbudit až na večerní posezení do Penzionu. Nezapomeňte tedy - nejen badminton je krásný.

Dvacátý ročník turnaje v badmintonu pro neregistrované hráče

Badmintonisti místní TJ Sokol uspořádali koncem listopadu již dvacátý ročník turnaje v badmintonu pro neregistrované hráče. Při tomto turnaji si každoročně vyzkouší řada zájemců své badmintonové umění se soupeři přiměřené úrovně. V průběhu dosavadních ročníků si řada zejména místních zájemců vyzkoušela jak krásný a náročný je tento olympijský sport, který má v Křemži letitou tradici.

Místní borci vždy patří k favoritům turnaje, ale každoročně přijíždí soupeři z celého Jihočeského kraje, aby se pokusili získat vítězství pro sebe. Nejinak tomu bylo při letošním turnaji, kdy pořadatelé přivítali ve startovním poli 17 mužů a 5 žen hráče z Českých Budějovic, Č. Krumlova, ale i ze Strakonic či Nových Hradů. Nejvzdálenější účastník přijel letos až z Prahy. Takový věhlas si tento turnaj už získal.

V soutěži žen opanovaly turnaj hráčky Strakonic, které obsadily první dvě místa. Třetí příčka pak patřila domácí J. Přibíkové, která turnaji předvádí stabilně dobré výkony. Pátá skončila ve vyrovnaném startovním poli - o umístění na třetí až páté příčce rozhodovaly minimální rozdíly získaných bodů - další domácí hráčka Reitingerová.

Reitingerovi však měli důvod k radosti ve dvouhře mužů, když si J. Reitinger vybojoval již po šesté (!) vítězství v turnaji. To letošní však bylo perně vybojované v dramatickém souboji s loňským premiantem Alešem Reitingerem. I další tradiční účastníci z domácí líhně prokázali dobrou výkonnost ať již J. Mandát na čtvrtém či P. Klinkl na pátém místě. I "malé finále" o vítězství ve skupině "B" bylo v domácí režii. Zvítězil v něm zkušený borec P. Kerschláger a získal celkové deváté místo, desátý pak skončil další domácí matador Štrob.

Turnaj byl dobrou propagací badmintonu a udělal dobré jméno mezi dalšími hráči nejen oddílu badmintonu, ale i naší obci.

- Dr. Koudelka -

Vánoce

Blíží se vánoční svátky, ve kterých si křesťanský svět připomíná ponížení Boha do jesliček, aby sloužil člověku a naučil nás sloužit Bohu, sobě navzájem a přírodě. Člověk sjednocující se s tímto daným řádem služby nakonec slouží též i sám sobě.

Radostné Vánoce přeje

- MUDr. Bohumír Šimek -

Bezpříspěvkoví dárci krve

Dne 28. 11. 2003 provedl oblastní spolek Českého červeného kříže v rámci společenského večera v zámecké jízdárně vyhodnocení bezpříspěvkových dárců krve za r. 2003.

Mezi oceněné bronzovou medailí prof. MUDr. J. Jánského za 10 odběrů se zařadili tito naši spoluobčané:
Josef Borovka - Křemže
Zdeněk Hrubeš - Chlum
Jiří Kačer - Chmelná
Renata Kmochová - Křemže
Aleš Kocum - Mříč
Miroslav Pivoňka - Chmelná
Marie Svobodová - Křemže
Lenka Šustrová - Mříč

Stříbrnou medaili za 20 odběrů získali:
Ing. Miloš Klinkera - Mříč

Zlatou medaili za 40 odběrů získali:
Jaromír Cipín - Křemže
Zdeněk Kučera - Křemže
Jiří Zmeškal - Křemže

Ocenění rovněž patří i p. Pavlu Hájkovi z Chlumu za 30 odběrů a pánům: Janu Bartošovi - Chlum, Janu Jakešovi - Křemže, Františku Kovářovi - Stupná za již 70 ! odběrů - všichni jsou bezpříspěvkovými dárci krve.

Ochota darovat krev pro záchranu života je projevem jejich humánního vztahu ke všem spoluobčanům. A proto jim patří dík nejen těch, kterým zachránili život, ale nás všech a celé naší společnosti.

Děkujeme

Klub Křemílek

Křemže - klub Křemílek, logo Klub KŘEMÍLEK

Již třetím rokem se scházejí děti a maminky v klubu Křemílek. Společně si hrají, cvičí, učí se nové říkanky, malují a dělají různé výrobky z papíru, vlny, přírodnin. Některé výrobky jsme vystavily v naší vývěsce.

V letošním školním roce jsme již stihly navštívit divadlo, jely jsme plavat do bazénu v Č. Budějovicích, maminky se naučily malovat na sklo. K dětem také přišel Mikuláš a za básničky rozdával nadílku. Protože se blíží Vánoce, začaly děti vyrábět různé ozdoby, abychom si mohly ustrojit stromeček, pod kterým se určitě najdou pěkné dárečky.

A na co se můžete těšit? Na konec ledna připravujeme v Křemílku "Maškarní plesík" plný tance, soutěží a bude i bohatá tombola. Opět navštívíme divadelní představení a maminky se sejdou na výtvarném kroužku s paní Brýdovou, výtvarnicí z Č. Budějovic, znáte ji z pořadu "Rady ptáka Loskutáka". V únoru bychom Vás rády pozvaly na "První dětskou burzu". Zde budete moci nabídnout k prodeji dětské oblečení, botičky a hračky. Pod vedením majitele keramické dílny v Č. Krumlově se naučíme zdobit výrobky z hlíny. Program na další měsíce teprve připravujeme. Na veškeré akce Vás včas upozorníme.

Rády přivítáme nové maminky s malými dětmi, ale mohou přijít i tatínkové nebo babičky. Scházíme se každý čtvrtek od 9:00 h v Domě služeb. S sebou si vezměte bačkory, malou svačinku pro Vaše dítko a hlavně dobrou náladu a chuť si hrát. Těšíme se na Vás.

Klub Křemílek přeje všem pohodové vánoční svátky a hodně štěstí v novém roce.

- L. Homolková, A. Nováková, J. Šebelková -

KONCERTY v sále radnice

Zveme vás na koncert pro housle a klavír sester Křížových dne 12. 12. 2003 od 18:00 hodin.


15. 12. 2003 - Vánoční koncert

v podání Ivety Teclové a Rinalda Fornera za klavírního doprovodu Jana Zimmela od 19.00 hodin.


Předvánoční koncert žáků ZUŠ Křemže 17. 12. 2003 od 17:30 hodin.


Dětský folklórní soubor Jitřenka z Českého Krumlova Přijďte si zazpívat

Předvánoční čas je pro mnohé dobou shonu a starostí. Je ovšem možné, že někteří z nás mají chuť navodit si vánoční atmosféru klidu a pohody v duši trošku dříve, než nastane Štědrý den. Pro ty si připravil dětský folklórní soubor JITŘENKA z Českého Krumlova na 18. prosince 2003 v 19:30 hodin na radnici ve Křemži vánoční vystoupení.

Děti ze souboru předvedou několik tanečních čísel a ve druhé části zazpívají koledy. Vystoupení doprovodí dudácká muzika.

I N F O R M A C E

ZÁLOHA NA VODNÉ A STOČNÉ za měsíc prosinec 2003
se vybírá:
10. 12. 2003 od 12:30 do 17:00 h
11. 12. 2003 od 12:30 do 16:00 h
12. 12. 2003 od 12:30 do 14:30 h
v přízemí Radnice Křemže, č. dveří 11.


Vyvážení popelnic

Technické služby města Č. Krumlov oznamují, že vyvážení popelnic budou provádět i v době Vánočních svátků ve čtvrtek 25. 12. 2003 v celé obci a v pátek 2. 1. 2004 pouze ve Křemži. Další vývoz bude pak zase již každý čtvrtek.


KNIHOVNA

Od 22. 12. 2003 do 4. 1. 2004 bude Obecní knihovna ve Křemži uzavřena.


Veřejné zasedání zastupitelstva obce

Zveme občany na zasedání zastupitelstva obce Křemže, které se uskuteční dne 16. prosince 2003 od 19:00 hodin v sále Radnice ve Křemži.


Studie odtokových poměrů

Na Obecním úřadě ve Křemži je vystaven návrh opatření na protipovodňovou ochranu území naší obce, zpracovaný Hydroprojektem CZ, a. s.
Občané se k návrhu mohou vyjádřit do konce prosince 2003.


OPRAVA

V článku "Informace o občanských průkazech a cestovních pasech" došlo k chybnému údaji, že osvědčení o státním občanství vydává Městský úřad Č. Krumlov. Toto osvědčení vydává Krajský úřad na základě žádosti podané na matrice obecního úřadu podle místa trvalého pobytu.


ŽIVÝ BETLÉM

Živý betlém můžete zhlédnout 23. 12. 2003 v 18:00 hodin u kostela sv. Michaela Archanděla ve Křemži.


MŠE SVATÉ v kostele sv. Michaela Arch. ve Křemži


V prosinci 2003 byla otevřena prodejna vín

Vinotéka v Podkletí

Budějovická ulice č. 173
382 03 Křemže

Vinotéka v Podkletí Vám nabízí kvalitní vína
SUDOVÁ
ARCHIVNÍ
ZAHRANIČNÍ
PŘÍVLASTKOVÁ

Otevřeno:
Po-Pá8 - 12h,13 - 17h
So8 - 12h 


Zaměstnanci prodejny potravin JEDNOTA Kaplice
přejí všem lidem dobré vůle krásné a požehnané Vánoce
a mnoho zdraví v novém roce 2004.
Svým zákazníkům přejeme mnoho dobrých a spokojených nákupů v naší prodejně

Prodejní doba ve Křemži:


Út23. 12. 2003 - 7:30 - 18:00 h
St24. 12. 2003 - 7:30 - 11:00 h
Čt25. 12. 2003 -  zavřeno
26. 12. 2003 -  zavřeno
So27. 12. 2003 - 7:30 - 11:00 h
Ne28. 12. 2003 - 13:00 - 18:00 h
Po29. 12. 2003 - 7:30 - 18:00 h
Út30. 12. 2003 - 7:30 - 18:00 h
St31. 12. 2003 - 7:30 - 12:00 h
Čt1. 1. 2004 -  zavřeno


Q KROS potraviny na Doubku děkují svým zákazníkům za přízeň
a přejí všem příjemné Vánoce a šťastné vykročení do nového rohu 2004

Prodejní doba:
Po22. 12. 2003 - 7:30 - 17:30 h  - PRODEJ KAPRŮ
Út23. 12. 2003 - 7:30 - 17:30 h  - PRODEJ KAPRŮ
St24. 12. 2003 - 7:30 - 11:00 h 
Čt25. 12. 2003 -  zavřeno 
26. 12. 2003 -  zavřeno 
So27. 12. 2003 - 7:30 - 11:00 h 
Ne28. 12. 2003 -  zavřeno 
Po29. 12. 2003 -  zavřeno 
Út30. 12. 2003 -  zavřeno 
St31. 12. 2003 - 7:30 - 11:00 h 


Průmyslové zboží a drogerie, obchodní firma
Martin Iška, Křemže,
tel. č. 380 741 624, 380 741 657

Klidné prožití vánočních svátku,
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v roce 2004
přeje svým zákazníkům Martin Iška s kolektivem.

Vánoční prodejní doba:
7. 12. 2003 Bronzová neděle 9:00 - 11:00 h
14. 12. 2003 Stříbrná neděle 9:00 - 12:00 h
21. 12. 2003 Zlatá neděle 9:00 - 12:00 h
24. 12. 2003 Štědrý den 8:00 - 12:00 h
25. - 26. 12. 2003 Svátek vánoční zavřeno
27. 12. 2003 sobota 8:00 - 12:00 h
31. 12. 2003 Silvestr 8:00 - 12:00 h
1. 1. 2004 Nový rok zavřeno


POŠTA KŘEMŽE
Příjemné prožití svátků vánočních, vše nejlepší v novém roce.

Pracovní doba:
So 20. 12. 2003 - 8:00 - 10:00 h - výdej zásilek
Po, Út, 22. - 23. 12. 2003 - 8:00 - 11:00 h, 13:00 - 18:00 h
24., 25. a 26. 12. 2003 - zavřeno
So 27. 12. 2003 - 8:00 - 10:00 h - výdej zásilek
29. - 30. 12. 2003 - 8:00 - 11:00 h, 13:00 - 18:00 h
St 31. 12. 2003 - Silvestr - 8:00 - 11:00 h
Čt 1. 1. 2004 - Novýrok - zavřeno


Veselé Vánoce, hodně zdraví, štěstí a pohody v Novém roce
přeje fa "Hany",
Obuv, Hový Doubek 362

Vánoční pracovní doba:
13. 12. 2003 8:00 - 11:30 h Sobota
14. 12. 2003 9:00 - 12.00 h Stříbrná neděle
15. - 19. 12. 2003 8:00 - 12:00 h 12:30 - 17:30 h
20. 12. 2003 8:00 - 11:30 h Sobota
21. 12. 2003 9:00 - 12:00 h Zlatá neděle
22. 12. 2003 8.30 - 12:00 h 12:30 - 17:30 h
23. 12. 2003 8.30 - 12:00 h 12:30 - 17:30 h
24. 12. 2003 9:00 - 11:00 h Štědrý den
25. 12. 2003 zavřeno  
26. 12. 2003 zavřeno  
27. 12. 2003 8:00 - 11:30 h  
29. 12. 2003 8:30 - 12:00 h 12:30 - 17:00 h
30. 12. 2003 8:30 - 12:00 h 12:30 - 17:00 h
31. 12. 2003 zavřeno Silvestr
1. 1. 2004 zavřeno  
2. 1. 2004 zavřeno inventura


Firma HANY TEXTIL, K0NFEKCE
přeje všem svým zákazníkům sváteční pohodu
a do nového roku hodně zdraví, štěstí a pracovních úspěchů.
- Hana Jakubcová -

Vánoční pracovní doba:
14. 12. 2003 Stříbrná neděle 9:00 - 12:00 h
21. 12. 2003 Zlatá neděle 9:00 - 12:00 h
22. 12. 2003   8:00 - 17:30 h
23. 12. 2003   8:00 - 17:30 h
24. 12. 2003 Štědrý den 9:00 - 11:00 h
25. 12. 2003   zavřeno
26. 12. 2003   zavřeno
27. 12. 2003   8:00 - 11:00 h
29. 12. 2003   8:00 - 17:00 h
30. 12. 2003   8:00 - 17:00 h
31. 12. 2003 Silvestr zavřeno
1. 1. 2004 Nový rok zavřeno
2. 1. 2004   zavřeno - inventura
3. 1. 2004   zavřeno - inventura


RADNIČNÍ RESTAURACE

Radniční restaurace Vás zve na tradiční vepřové hody ve dnech 12. 12. - 14. 12. 2003.
Těšíme se na Vaši návštěvu!

Radniční restaurace bude pro Vás v době vánočních svátků otevřena denně od 11.00 do 24.00 hodin
kromě Štědrého dne (24. 12. 2003). Rovněž na Silvestra (31. 12. 03) a na Nový rok (1. 1. 2004)
bude otevřeno od 11:00 h.

Klidné a spokojené Vánoce a šťastné vykročení do nového roku
přeje personál Radniční restaurace ve Křemži.


TRAFIKA VULCAN
LADA HRUBEŠOVÁ

přeje všem zákazníkům příjemné prožití vánočních svátků,
hodně zdraví, štěstí a pracovních úspěchů v roce 2004.


Krásné vánoční svátky, hodně zdraví do nového roku 2004
přeje

Alena Študlarová
KLASICKÉ ZDRAVOTNÍ MASÁŽE


Dům služeb Křemže
Tel. č.   380 741 223
mobil   604 762 478


Příjemné prožití vánočních svátků, hodně štěstí a zdraví v novém roce 2004
Vám přeje

Auto moto servis
Jan Bíca


Na Vyhlídce 355, 382 03 Křemže


Zaměstnanci ordinace MUDr. Koudelky

přejí všem čtenářům Křemežska příjemné prožití Vánočních svátků a do nového roku hodně zdraví, štěstí a pohody.


Tělocvičná jednota SOKOL Křemže

přeje všem příznivcům klidné a spokojené Vánoce a vše nejlepší do nového roku 2004.


Vedení oddílu badmintonu

přeje všem členům oddílu v roce 2004 hodně sportovních úspěchů,
hodně radosti ze hry a hlavně hodně zdraví!


Badmintonisti TJ Sokol Křemže

děkují všem sponzorům a příznivcům za pozornost věnovanou v průběhu roku 2003.
Věříme v pokračování vzájemné spolupráce, kterou se pokusíme potvrdit kvalitními výkony na hřišti.
S potěšením budeme šířit dobré jméno své obce, svých sponzorů i svého oddílu
v následujícím roce nejen na badmintonových kurtech, ale i mimo ně.


OÚ Křemže přeje všem spoluobčanům sváteční pohodu o Vánocích
a v novém roce hodně zdraví, štěstí a pracovních úspěchů.


Další informace :
Ski klub Chmelná
Obecní knihovna Křemže
Základní škola Křemže - http://home.worldonline.cz/~cz290962
Kostel sv. Michaela archanděla ve Křemži


 

INFORMACE, KTERÉ OBEC KŘEMŽE ZVEŘEJŇUJE
na základě §5 odst.1 zákona č. 106/ 1999 Sb., o veřejném přístupu k informacím
můžete nalézt na Veřejné desce obce Křemže

 

Křemežsko
Vydává Obecní úřad Křemže, náklad 500 výtisků.
330200291
Internetová verze: Mgr. Jan Kříž - JaKrSOFT,
Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, Ipex a.s.© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 5. ledna 2004 : TOPlist 0