ARCHIV 2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Křemežský zpravodaj - hlavička 2002

Informační měsíčník Obecního úřadu v Křemži

Prosinec 2002 - Číslo 12 - Ročník 12

prohlížení tohoto čísla ve formátu pdf (1 162 kB)

 

Z jednání rady obce a zastupitelstva obce

Jak jsme vás již stručně informovali v minulém Křemežsku, konalo se dne 12. 11. 2002 ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce, kterého se zúčastnilo asi 50 občanů a všech 15 zastupitelů. Jednání řídil nejstarší člen zastupitelstva, Mgr. Pavel Krigar (SNK) a následně pak nově zvolený starosta ing. Josef Troup (bezp.). Novými členy rady obce byli zvoleni vedle starosty a místostarostky Mgr. Jany Cipínové (ODS), MUDr. Václav Koudelka (bezp.), Ing. Petr Ježek (KDU-ČSL), Ing. Otta Šandera (SNK). Po procedurálních záležitostech a volbách orgánů obce se rozproudila bohatá diskuse, ve které se hovořilo o protipovodňových opatřeních, o využití finančních darů na povodňovém kontu obce, o opravě mantinelů hokejbalového hřiště u ZŠ, o plynofikaci a černých skládkách v Loučeji, o likvidaci odpadů a možnosti ovlivnění obhospodařování pozemků v souvislosti se záplavami.

Na 1. schůzi rady obce, spojené s pracovní poradou zastupitelstva konané dne 2. 12. 2002 bylo projednáno: Právo užívat závěsný znak při slavnostních příležitostech bylo kromě starosty uděleno i místostarostce pí J. Cipínové. Byli navrženi členové výborů finančního a kontrolního a komisí FRB a přestupkové. Bylo schváleno přidělení obecních bytů 3 + 1 a 1 + 1 formou výběrového řízení (obálkovou metodou) a bytu v DPS podle pořadníku zájemců. Schváleno bylo rovněž vybudování čekárny ve Křemži na náměstí a následně pak, podle finančních možností, výměna stávajících plechových čekáren v osadách a zřízení odběrného místa pro papír a kovový šrot ve Sběrném dvoře obce. Projednány byly žádosti o prodej pozemků v zahrádkářské kolonii u Křemežského rybníka, žádost o rekonstrukci kanalizačního sběrače v Chlumu v souvislosti s plánovanou výstavbou rodinných domků na soukromém pozemku v západní části Chlumu, návrh kalkulace vodného a stočného na r. 2003, žádost o povolení provozování atrakcí na KV a Michaelské pouti a další. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí petici Sdružení CALLA proti umístění dalšího stožáru na Kleti o jehož umístění budou rozhodovat kompetentní orgány státní správy.

- Lin -

Švýcaři v Křemži

Křemže 2002, návštěva delegace ze švýcarského Kirchlindachu Koncem října navštívila naši obec delegace ze švýcarského Kirchlindachu. Paní Elisabeth Kiener, místostarostka, a Andreas Schneider, člen rady, přijali pozvání starosty a zastupitelstva, neboť oba byli u počátku našich partnerských vztahů a zajímají se nadále o vývoj v naší obci i zemi. Během svého krátkého pobytu absolvovali celou řadu jednání a návštěv. Nechali si ukázat čistírnu odpadních vod, ale seznámili se i se současnými projekty obce, povodňovými škodami, volebními prognózami (týden před komunálními volbami) atd. Kromě obecních zařízení navštívili soukromou farmu pana Stanislava Bůžka a stáje Zemědělského družstva. Křemže 2002, návštěva delegace ze švýcarského Kirchlindachu Našim hostům jsme nezapomněli nabídnout prohlídku pamětihodností Českého Krumlova a Prahy. Součástí programu však byla zejména výměna zkušeností, a proto se Švýcaři zúčastnili posledního jednání křemežského zastupitelstva. Na závěr se zástupci obou obcí ujistili o zájmu na trvání partnerských vztahů a na hledání nových možností a forem.

P. S.
V Kirchlindachu se 23. - 24. listopadu 2002 konaly komunální volby. Paní Kiener již nemohla kandidovat (pravidlo max. 2 volebních období), pan Schneider kandidoval na místo starosty, avšak získal o 10 hlasů méně než protikandidát. Sedmičlenná obecní rada byla obsazena takto: Urs Bader - starosta, Ernst Liechti, Hans Rüedi, Magdalena Meyer, Corinne Glauser, Oskar von Arb, Martin Ochsner.
Jak nám sdělil tajemník Hans Soltermann, "došlo k velkému překvapení - mandáty získaly úplně nové tváře. Tato obměna je velkou výzvou a snad přinese šance pro dobrou budoucnost."
Věříme proto, že i s novou obecní radou v Kirchlindachu udržíme partnerské kontakty a najdeme smysluplné projekty vzájemné spolupráce.

- J. Cipínová -

25 let MŠ Chlum

Stavba Mateřské školy v Chlumu v r.1977, historické foto 14. listopadu 2002 oslavila naše mateřská škola 25 let svého trvání. MŠ byla přestavěna ze starého hostince "U Čížků" v rámci akce "Z". Na její přestavbě se podíleli občané z Chlumu, Loučeje a Lhotky za podpory tehdejšího Místního národního výboru Chlum s jeho předsedou panem Jaroslavem Soukupem. Nutno podotknout, že celková rekonstrukce trvala necelé dva roky.

Pro děti z Chlumu a okolí bylo vytvořeno velice pěkné a vkusné prostředí v porovnání se starou budovou. V té době zde zastupovala paní ředitelku Šíchovou slečna Bürgerová. Po mateřské dovolené paní Šíchové se pod jejím vedením vystřídalo několik učitelek: Marie Bártová, paní Škorvagová, Vlasta Mejzlíková, Vlasta Čížková, Dana Sklářová, Ivanka Plánská a Jana Svobodová.

V kuchyni pracovala dlouhá léta paní Terezie Kotková, která v MŠ pracovala celkem 27 let a jako školnice zde byla paní Anna Janešová, která zde pracovala celkem 19 let. Každý jistě vzpomíná na tyto dvě ženy s láskou a s úsměvem. Výborné kremrole paní Kotkové a milá a usměvavá tvář paní Janešové. Po odchodu do důchodu paní Kotkové se v kuchyni vystřídalo několik kuchařek: paní Růžena Kadlecová, paní Marie Pavlíčková, Jana Kuberová a v současné době zde vaří paní Blažena Hátzelová. Naše školka má veliké štěstí na výborné kuchařky.

Jako školnice zde po paní Janešové nastoupila paní Stropková, paní Haršová, paní Darvašová, Anderlová a nyní paní Libuše Faloutová. Po odchodu do důchodu paní ředitelky Šíchové nastoupila po konkurzu v roce 1999 učitelka Jana Svobodová. Nutno podotknout, že paní Šíchová zasvětila celých 37 let dětem z Chlumu a okolí. S ředitelkou Svobodovou zde pracuje jako učitelka paní Naděžda Koflerová.

Po velkém malování a úklidu jsme přeorganizovali prostory školy a tak jsme vytvořili pro děti více prostoru pro jejich volné využití. Též na školní zahradě se snažíme vytvořit pro děti pěkné prostředí. To se nám daří jen díky dobré spolupráci s rodiči a dříve i s Obecním úřadem Křemže. Od 1. 10. 2002 jsme byli přeřazeni pod právní subjekt Základní školy Křemže a nyní je naší ředitelkou paní Mgr. Dagmar Koubová. Snažíme se zpříjemňovat dětem pobyt v MŠ a vytvářet pěkné prostředí, aby byly spokojené nejen děti, ale i jejich rodiče. Zda se nám to daří bychom se měli zeptat jich.

Naše velké přání do dalších let? Aby v naší mateřské škole bylo stále dost dětí.

- J. Svobodová -

Právník radí

Jak se chovat bezprostředně po nehodě?

Jednou z nejdůležitějších povinností je prokázat si na požádání navzájem svou totožnost a sdělit údaje o vozidle, které mělo účast na dopravní nehodě. Řidič, který měl účast na dopravní nehodě je povinen hlavně neprodleně zastavit vozidlo a zdržet se požití alkoholického nápoje po nehodě po dobu, do kdy by to bylo na újmu zjištění, zda před jízdou nebo během jízdy požil alkoholický nápoj nebo návykovou látku. Účastníci dopravní nehody jsou zejména povinni učinit vhodná opatření, aby nebyla ohrožena bezpečnost provozu na pozemních komunikacích v místě dopravní nehody vyžadují-li to okolnosti, jsou např. oprávněni zastavovat jiná vozidla, oznámit nehodu policii. Došlo-li ke zranění poskytnout podle svých schopností první pomoc a k zraněné osobě přivolat zdravotnickou záchrannou službu. Označit místo dopravní nehody a umožnit obnovení provozu na pozemních komunikacích, zejména provozu vozidel hromadné dopravy. Dojde-li při dopravní nehodě ke hmotné škodě na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí nebo na jiných věcech nižší než 20.000,- Kč, jsou účastníci dopravní nehody povinni ohlásit tuto nehodu policistovi, jestliže se nedohodnou na zavinění nebo byla-li hmotná škoda způsobena na majetku třetí osoby.

Další neméně důležitou povinností řidiče, který byl účasten při dopravní nehodě je bez zbytečného odkladu doložit poškozenému (popř. poškozeným, pokud jich je více) na jeho žádost údaje nezbytné pro uplatnění práva poškozeného na náhradu škody. Tím se rozumí zejména své jméno a příjmení, bydliště, firmu společnosti a sídlo, popřípadě místo podnikání vlastníka vozidla, popřípadě adresu pojišťovny, u níž bylo uzavřeno tzv. pojištění odpovědnosti (zákonné pojištění, číslo pojistné smlouvy, a státní poznávací značku vozidla, kterým byla škoda způsobena.

Vybrané přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu (pro zajímavost):

Na co se vztahuje pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, neboli tzv. "zákonné pojištění" dle z.č.168/1999 Sb.?

Každý pojištěný (neboli každý řidič, který plní své povinnosti a řádně hradí dle typu vozidla které užívá zákonné pojištění) má nárok, aby pojistitel-pojišťovna se kterou má uzavřenu smlouvu o zákonném pojištění za něho nahradila v rozsahu a ve výši podle zvláštního právního předpisu konkrétním poškozeným uplatněné a prokázané nároky na náhradu

 1. škody na zdraví nebo usmrcením,

 2. škody vzniklé poškozením, zničením nebo ztrátou věci, jakož i škody vzniklé odcizením věci, pozbyla-li fyzická osoba schopnost ji opatrovat (věcná škoda),

 3. škody, která má povahu ušlého zisku,

 4. účelně vynaložených nákladů spojených s právním zastoupením při uplatňování nároků podle písmen a) až c), pokud ke škodné události, ze které tato škoda vznikla a za kterou pojištěný odpovídá, došlo v době trvání pojištění odpovědnosti.

Škoda se hradí v penězích, maximálně však do výše limitu pojistného plnění stanoveného v konkrétní pojistné smlouvě.

Co pojišťovna ze zákona nehradí!
 1. škodu, kterou utrpěl řidič vozidla, jehož provozem byla škoda způsobena,

 2. škodu podle předchozích písmen b) a c), za kterou pojištěný odpovídá svému manželu nebo osobám, které s ním v době vzniku škodné události žily ve společné domácnosti,

 3. škodu na vozidle, jehož provozem byla škoda způsobena, jakož i na věcech přepravovaných tímto vozidlem, s výjimkou škody způsobené na věci, kterou měla tímto vozidlem přepravovaná osoba v době škodné události na sobě nebo u sebe, a to v rozsahu, v jakém pojištěný za škodu odpovídá,

 4. škodu (podle písmen b) a c) uvedených ve výčtu co pojišťovna hradí), vzniklou mezi vozidly jízdní soupravy tvořené motorovým a přípojným vozidlem, nebyla-li způsobena provozem jiného vozidla,

 5. škodu vzniklou manipulací s nákladem stojícího vozidla,

 6. náklady vzniklé poskytnutím léčebné péče, dávek nemocenského pojištění (péče) nebo důchodů z důchodového pojištění v důsledku škody na zdraví nebo usmrcením, které utrpěl řidič vozidla, jehož provozem byla tato škoda způsobena,

 7. škodu způsobenou provozem vozidla při jeho účasti na organizovaném motoristickém závodu nebo soutěži, s výjimkou škody způsobené při takovéto účasti, jestliže je řidič při tomto závodu nebo soutěži povinen dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích.

Byla-li škoda způsobena vlastníku vozidla provozem jeho vozidla, které v době vzniku škody řídila jiná osoba, nebo osobě, která s vozidlem, jehož provozem byla této osobě škoda způsobena, oprávněně nakládá jako s vlastním nebo se kterým oprávněně vykonává právo pro sebe, a jestliže v době vzniku škody řídila vozidlo jiná osoba, je pojišfovna povinna uhradit tomuto vlastníku nebo této osobě pouze škodu na zdraví nebo usmrcením.

V dalších podrobnostech prosím pozorně přečtěte pojistnou smlouvu, kterou jste uzavřeli s "Vaší" pojišťovnou (neboli slovy zákona řečeno- pojistitelem).

Zvláště upozorňuji na ustanovení naposledy uvedených písmen c) a f), která jsou v praxi nejvíce tíživá pro toho, kdo nemá sjednáno zvláštní připojištění, které se vztahuje právě na tyto případy. Jde o v praxi velmi často pomíjenou skutečnost, kterou si dotyční uvědomí až v okamžiku, kdy mají "ze svého" uhradit mnohdy statisícové částky v domnění, že jsou kryty ze "zákonné pojistky" a tyto částky nejsou mnohdy jednorázové.

Přeji Vám štástnou cestu, pevné zdraví, úsměv i v cíli všech Vašich cest a ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2003.

- J.M. -

Tajemství a záhady Křemežska

Tajemství hradu Dívčí Kámen aneb záhadný vodní zdroj

Impozantní hradní zřícenina Dívčí Kámen se nachází necelých deset kilometrů od Českého Krumlova na vysokém skalnatém ostrohu obtékaném řekou Vltavou a jejím přítokem Křemežským potokem. Co do velikostí (210 x 45 m) náleží k největším v Čechách.

Na rulovém ostrohu a v okolí, kde dnes stojí zřícenina hradu, provedl rozsáhlý odborný archeologický průzkum Dr. Josef Poláček z Jihočeského muzea v Českých Budějovicích v letech 1962 až 1976. Archeologické nálezy naznačují osídlení již v pozdní době kamenné - eneolitu (cca 2300 - 2100 př. n. l.) a střední době bronzové (cca 1500 - 1200 př. n. l.). Bezpečně prokázané je osídlení v mladší a pozdní době bronzové (cca 1200 - 800 př. n. l.) a v mladší době halštatské (cca 600 - 500 př. n. l.). Několik nálezů dokládá přítomnost Keltů v 1. století př. n. l., tj. v době, kdy v těsném sousedství dominovalo oppidum v Třísově. Jednalo se zde o zemědělskou osadu. Všem archeologům je jasné, že Třísovské oppidum nemohlo existovat osamoceně a muselo se opírat o síť zemědělských osad v blízkém okolí, které tvořily jeho zázemí. Poznání těchto zemědělských osad je zatím torzovité, ale ví se, že jedna z nich byla právě na místech, kde dnes stojí zříceniny hradu. Po odchodu Keltů pak zůstalo toto místo až do počátku vrcholného středověku neosídleno.

Velmi zajímavé a málo známé je archeologicky doložené osídlení této lokality ve 13. století. Možná, že právě z této komunity pocházela dívka, která dle pověsti odolala Joštovi synu Petra I. z Rožmberka, který dle jejího kamenného srdce dal hradu jméno.

Samotný hrad byl založen syny Petra I. z Rožmberka - Petrem, Joštem a Oldřichem a Janem. Svolení ke stavbě obdrželi od českého krále Karla IV. dne 1. července 1349. Unikátní zakládací listina se nám dochovala a patří mezi vzácné archiválie. Hrad se stavěl v létech 1350 - 1360. V roce 1394 zde byl krátce vězněn král Václav IV. V době husitských válek patřil hrad krátce Vilémovi z Potštejna, ale již v roce 1424 jej Oldřich II. z Rožmberka převzal zpět a po předání vlády nad rodovým majetkem zde v létech 1457 až 1461 pobýval. Hrad byl naposled opravován v roce 1506. Petr IV. z Rožmberka však rozhodl o vystěhování a opuštění hradu. (V roce 1513 se uvádí zboží Menštejnské jako zboží samostatné, z čehož je zřejmé, že se Petrovi z Rožmberka nechtělo hrad udržovat.) a Petr V. z Rožmberka uvedl v roce 1551 při zápisu do desek zemských hrad jako "zbořený".

Dívčí Kámen měl od svého založení vojenskou a správní funkci a stal se centrem samostatného panství, které náleželo Rožmberkům. Ti patřili v této době k jednomu z nejbohatších rodů v České zemi. Stavba hradu musela být finančně jistě značně náročným podnikem. Je proto s podivem, že by bohatí Rožmberkově, kteří zde vybudovali dokonalé opevnění, nemysleli na tak základní věc, jako je zdroj pitné vody. Kolem hradu teče v bezprostřední blízkostí Křemežský potok, ale až za branami vnějších hradeb. Z teorie dobývání hradů je známo, že pokud útočník neuspěl při prvním ataku, pokusil se následně hrad vyhladovět. To vše bylo jistě Rožmberkům známo, a proto se jeví ve světle nepřímých důkazů, že v hradním areálu musí být ukrytá studna či cisterna, která doposud nebyla objevena. Je to věc o to zajímavější, že z písemných pramenů je doloženo, že voda po hradě byla rozváděna v dřevěných trubkách. (Ještě roku 1506 za posledního purkrabího je v písemných materiálech zmínka o opravě vodovodního potrubí.) Otázkou je odkud.

Bezpečně se ví, že v části východního paláce a před ním vedly dva kanály o rozměrech 30 x 30 cm paralelně ve směru východ - západ, což je prokázáno archeologickými výkopy a fotosnímky. Dá se předpokládat, že kanalizace je i v dalších částech paláce (výzkum tam ještě nebyl proveden). K čemu ale kanalizace, když nemáme zdroj vody?

Všechny indicie tedy směřují k doposud neobjevenému zdroji pitné vody, kterým samozřejmě mohla být i cisterna, kam se sváděla dešťová voda ze střech. Kde se však ukrývá, zatím nevíme. Dá se očekávat, že pokud bude objevena, přinese dozajista i mnohé další archeologické nálezy a tak je jasné, že nás zde může čekat ještě nejedno překvapení, ale i nové otazníky.

- MUDr. Jaroslav Polách -

Okénko lékaře

Hormonální substituční léčba

Hormonální substituční léčba (HRT) je léčba všech stavů spojených s nedostatkem hormonů-estrogenů. U některých akutních potíží ji lze nahradit nehormonálními prostředky, nikoliv však se stejnou účinností. HRT dobře působí na potlačení subjektivních potíží spojených s přechodem. Působí preventivně na sliznice, kůži, vlasy a nehty. Je účinná v prevenci osteoporózy (řídnutí kostí, srdečně-cévních onemocnění, Alzheimerovy demence a v dalších nově zjištěných oblastech).

Po dlouhá desetiletí byly léčebné postupy návalů horka různorodé. V roce 1849 zahrnovala léčba sedativa nebo pijavice. Později se k ovlivnění klimakterických potíží používaly extrakty z vaječníků. Udává se, že se denně podávaly pacientkám ovčí vaječníky mezi plátky nekynutého chleba. Později se užívaly preparáty vitamínu E, sedativa. Ale HRT je základem léčby již více než 5 desetiletí.

Neléčené návaly mohou pokračovat několik málo týdnů, ale také let. Nelze předpovědět dobu, po kterou se budou opakovat. Odpověď na léčbu je často velmi rychlá, návaly ustupují po několika dnech a na konci prvního cyklu jsou zcela eliminovány. Kromě ústupu návalů se při správné, vyhovující léčbě HRT zlepšuje nespavost, nesoustředěnost nebo mrzutost. Je třeba zdůraznit, že náhlé vysazení hormonální léčby může znamenat opětovné objevení návalů. V posledních letech se značně zdůrazňuje vztah HRT a vznikem osteoporózy. Osteoporóza je onemocnění masového výskytu. Podle posledních šetření u populace v České republice trpí ve věku nad 55 let osteoporózou přes 400 000 žen a 200 000 mužů, tedy každá třetí žena a každý pátý muž. Osteoporotických zlomenin každoročně přibývá. Souvisí to zejména s prodlužující se střední délkou života a zvyšujícím se počtem osob starších 75 let. Právě u těchto osob totiž vzniká většina zlomenin obratlových těl a krčku kostí stehenní, které jsou příčinou řady zdravotních komplikací. Zlomeninu krčku stehenní kosti každoročně utrpí v České republice přes 10 000 žen a 3 000 můžů ve věku nad 55 let. Na některou z komplikací této zlomeniny umírá do 1 roku každý pátý pacient.

V současné době je na našem trhu na léčbu klimakterických potíží velký výběr preparátů v různých lékových formách. Jedná se o formy perorální, tzn. klasické tablety (př. Klimonorm, Activelle),formy transdermální - náplasti, gely (climara, estrahexal, Oestrogel), formy vaginální (Ovestin), injekční, dále subkutánní implantáty (Riselle), vhodné pro ženy po operativním odstranění dělohy.

Důvodů proč neužívat hormonální léčbu ubývá, ale přesto se vyskytují ženy, které hormonální léčbu nemohou nebo nechtějí užívat. U nás je možno v lékárnách koupit několik druhů klimakterických bylinných čajů. Na trhu jsou i preparáty na bázi včelích produktů. Využívají převážně pylu a mateří kašičky, jsou dále obohacené o koenzym Q 10, vitamíny C a E, lecitin, selen atd. Další skupinou jsou přírodní přípravky na bázi fytoestrogenů (Menofem), které lze volně koupit v každé lékárně.

- MUDr. Milan Tomešek -

Tři sluníčka

V pondělí 16. září uspořádali žáci 9. třídy ZŠ Křemže benefiční akci "Namaluj sluníčko" pro občany postižené povodněmi. Sluníčko onen den opravdu krásně svítilo a přilákalo před školu více než 40 dětí i s rodiči či prarodiči. Všichni malovali s chutí, aby jeho sluníčko bylo právě to nejkrásnější. Své sluníčko si namalovala i paní ředitelka, pan starosta i někteří páni učitelé. Asi za hodinu se chodník kolem školy rozzářil.

Autoři tří sluníček dostali medaile z moduritu, ostatní měli radost i z papírových sluníček, vyrobených staršími spolužáky. Na závěr byla otevřena pokladna a veřejně spočten výtěžek, který činil 3.510 Kč.

Druhá z plánovaných benefičních akcí se uskutečnila 14 dní poté. Tentokrát pod názvem "Poznej povolání, které představujeme". Opět žáci 9. třídy si připravili 12 stanovišť a na každém z nich předváděli zvolená povolání. Příchozí dostali plánek a na jednotlivých stanovištích poznávali popeláře, kuchaře, od něj dostali ochutnávku, mohli si pohladit či prohlédnout zvířátka u veterinářů, zahradníci jim dali do rukou vidle a nutili je přehazovat kompost, poznávat ovoce, u kadeřnice pak byli načesáni, prodavačka jim nabídla korálky a nápoj, také si zahráli na školu či byli ošetřeni lékařkou. Škoda, že přišlo tentokrát pouze 20 dětí. Výtěžek činil 450,- Kč. Závěrečná akce s výzvou "Pomoz svým spoluobčanům postiženým povodněmi" se uskutečnila v pondělí 14. října v 16 hodin na louce mezi Křemží a Mříčím. Zúčastnit se mohli všichni, kteří si vlastnoručně vyrobili draky. Žáci 9. třídy zajistili občerstvení, připravili z moduritu medaile, tentokráte to byli barevní dráčci. Na vítěze čekaly dva dorty. Drak Andulky Maškové, který porota poctila titulem drak Krasavec, obdržel stejně krásný dort upečený paní učitelkou Petrovou a drak Létavec vylétal svému majiteli Lukáši Šturmovi ze Slavče dort upečený v troubě paní učitelky Böhmové.

Dětem, které přišly, nevadilo chladné počasí, ani to, že louka byla po celovíkendových deštích hodně promočená. Snažily se přinutit své výrobky, aby se co nejdelší dobu udržely ve vzduchu. Mimo soutěž nad našimi hlavami létali i koupení draci. Na vstupném se vybralo 760,- Kč. Všechny peníze jsme předali na závěr panu starostovi Troupovi. Obnos, který činil 5000 Kč, nebyl vysoký, spíše symbolický. Splnil určitě výchovný moment. Žáci celé třídy všechny akce připravovali s obrovským nadšením, nikdo nechtěl zůstat stranou.

Všem, kteří přispěli, děkujeme

- Mgr. Marie Böhmová, třídní učitelka -

S P O L E Č E N S K Á   K R O N I K A

NARODILI SE NOVÍ OBČÁNCI

ŽIVOTNÍ JUBILEA

NAVŽDY JSME SE ROZLOUČLI

Co se psalo ...

v Českokrumlovských listech o Křemži

4. 11. 2002

Cestou k volebním urnám lidé přibalili "volebního kapra".
V době konání komunálních voleb prodávali členové VS Vrábče ve Křemži na náměstí kapry z vrábečského rybníka. O kapry byl velký zájem a Křemežťáci si tak mohli udělat generálku na štědrovečerní večeři.

11. 11. 2002

Další peníze putují z Moravy
Povodňové konto naší obce se zvýšilo o výtěžek sbírky zaměstnanců Vrchního státního zastupitelství z Olomouce.

13. 11. 2002

Již brzy půjde obejít školu
Čtenáři byli informováni o likvidaci povodňové škody pod ZŠ Křemže s následnou úpravou svahu a rybníka.

14. 11. 2002

V Křemži ještě posílila nejsilnější strana
V komunálních volbách získala ODS oproti minulým volbám jeden mandát navíc (na úkor KDU-ČSL). V radě obce zasedli 3 členové ODS, 1 člen KDU-ČSL a 1 nový člen z kandidátky nezávislých.

25. 11. 2002

Cestující přišli o přístřešek v Křemži pouze dočasně
S výstavbou nové trafiky byl zrušen přístřešek pro cestující, který nevyhovoval svou kapacitou. Tento by měl být do konce letošního roku nahrazen novou čekárnou v parčíku u autobusové zastávky.

25. 11. 2002

16 šachistů Sokola Chvalšiny A a ŠK Č. Krumlov A se utkalo v restauraci na náměstí ve Křemži v derby nejvyšší krajské soutěže družstev. Po více než šestihodinovém boji zvítězili hráči z Chvalšin 5 : 3.

- JL -
Volební kapr ve Křemži
Likvidování povodňových škod pod ZŠ Křemže
Křemže 2002, trafika v nové podobě
Křemže 2002, souboj šachistů Sokola Chvalšiny A a ŠK Č.Krumlov Av restauraci ve Křemži
VZTEKLINA

Vzteklina je akutní virové onemocnění CNS (centrální nervový systém) všech teplokrevných živočichů přenosné na člověka. Projevuje se změnami chování, zvýšenou dráždivostí, agresivitou, ochrnutím a vždy končí úhynem.

O původu vztekliny panovaly až do 19. století nejrůznější idealistické představy. Ve středověku byla za původce onemocnění označována žízeň, hlad, různé atmosférické jevy, kolísání teploty, "červ" nebo i démonický původ. Důkaz o infekční povaze onemocnění podal až v r. 1804 Zinke přenosem vztekliny z nemocného psa na zdravého pomocí slin. Až koncem 19. století prokázal původce onemocnění Louis Pasteur z mozku uhynulého zvířete a položil základy očkování proti vzteklině.

Odolnost viru vztekliny proti fyzikálním, chemickým, biologickým jevům je relativně velká. Zakopané kadávery zvířat mohou být i po několika týdnech zdrojem infekce. Přežívání viru ve vnějším prostředí je ovlivňováno teplotou, vlhkostí a ÚV zářením. Obecně lze říci, že nízké teploty virus konzervují, zatímco vysoké inaktivují. Například při -70 stupních C přežívá roky a při 20 stupních C přežívá 5 dnů až týden. Při potřísnění předmětů např. slinami se uplatňuje i ÚV záření. Teplota 30 stupňů C spolu s intenzívním slunečním svitem usmrcovala virus do 1,5 hodiny, zatímco bez slunečního svitu byl virus aktivní ještě za 20 hodin. Takže třeba pouhé vyschnutí kůže stažené vzteklé lišky nemusí znamenat likvidaci viru. Na likvidaci viru jsou účinné různé desinfekční prostředky (3 % chloramin, chlorové vápno, formaldehyd, jodové roztoky).

O výskytu vztekliny v Čechách se dochovaly zprávy již z období těsně po 1. světové válce. Např. v roce 1919 byla vzteklina prokázána celkem u 335 psů, 25 koček, 3 kusů skotu a 2 prasat. V roce 1927 se začalo s očkováním na dobrovolné bázi, což částečně snížilo počet případů vztekliny. Pronikavé zlepšení nastalo až po roce 1953, kdy bylo zavedeno povinné očkování psů proti vzteklině.

Na začátku padesátých let se však začala ve střední Evropě šířit vzteklina lišek a ta zasáhla i naše území. Koncem šedesátých let bylo zjišťováno na území Čech a Moravy 100 - 300 případů ročně. I dnes je vzteklina lišek trvalým rezervoárem nákazy na našem území.

Nejčastější formou přenosu vztekliny je kontaminace rány infekční slinou nakaženého zvířete. Délka inkubační doby (doba od vniknutí viru k prvním příznakům onemocnění) závisí na velikostí infekční dávky, která pronikla do rány, vzdálenosti poranění od CNS i celkový zdravotní stav. Může se pohybovat od 10 dnů až do několika měsíců.

Vzteklina se může projevovat ve dvou formách a to podle charakteru příznaků tzv. tichá nebo zuřivá forma. Většinou se ale vyskytují smíšení příznaky obou forem. Na začátku bývají pozorovány změny v chování psa. Agresivní jedinci se stávají přítulní a naopak. Je pozorována apatie, neposlušnost, zalézání do tmavých koutů, bezdůvodné vrčení, či vytí. Pes přestává poznávat známé lidi, je neklidný, lehá, vstává, chodí dokola, má různé pachutě - požírá dřevo, slámu, kamení, hlínu apod. V důsledku obrny hltanu se začínají projevovat polykací potíže s následným výtokem slin. Oční pupily jsou zvětšené, Postupně se zvyšuje neklid i agresivita, napadá vše živé ve svém okolí. Záchvaty zuřivosti bývají vzápětí vystřídány depresí. Zvířata nemohou přijímat krmivo, jazyk vyčnívá z tlamy a silně slintají. Dochází k ochrnutí celého těla. Smrt nastává v důsledku ochrnutí dechového centra.

U tiché formy se agresivita nevyskytuje a dochází přímo k ochrnutí. U koček se vyskytuje zuřivá forma vztekliny. Na začátku se u nich projevuje nezájem, nechutenství, nervozita, neklid, úzkost, předrážděnost, nepřítomný pohled v očích a zvýšená frekvence hlasových projevů. Časté ochrapělé mňoukání kolísavým vysokým tónem. Pak následují svalové třesy, ochrnutí, hojné slinění, agresivní útoky.

Účinné léčba vztekliny neexistuje. Protinákazová opatření se proto zaměřují hlavně na tlumení přírodních zdrojů nákazy. Tzv. program orální vakcinace lišek pomocí vakcinových návnad obsahujících očkovací látku proti vzteklině a preventivní očkování domácích masožravců proti vzteklině. Zde je nutné zdůraznit, že pravidelné očkování psů a také koček poskytuje spolehlivou ochranu před vzteklinou.

-MVDr. Peter Pavčík-

VZP informuje

"PENDLEŘI"

Dnem 1. září 2002 vstoupila v platnost Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o sociálním zabezpečení. Součástí této smlouvy je i vzájemné poskytování nutné a neodkladné péče a v některých případech i plné péče pojištěncům smluvních zemí.

Do režimu německých pojištěnců vstupují i tzv. "čeští pendleři", tj. osoby s trvalým pobytem v České republice, pracující v Německu, které se alespoň 1 x týdně vracejí domů. Tyto osoby platí pojistné na zdravotní pojištění v Německu. V České republice mají možnost se z veřejného zdravotního pojištění odhlásit, vrátí průkaz pojištěnce a zaregistrují se stejně jako němečtí pojištěnci, tzn., že na základě formuláře německé nemocenské pokladny jim zvolená česká zdravotní pojišťovna vydá Potvrzení o registraci. Tyto osoby mají nárok na celou zdravotní péči v České republice podle českých právních předpisů a na účet německé pojištovny.

Smlouvou mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o sociálním zabezpečení včetně Správního ujednání a Závěrečného protokolu je možné nalézt na internetových stránkách Centra mezistátních úhrad na adrese http://www.cmu.cz.

Co znamená být prezidentem ČR?

V brzké době čeká náš národ národ významná událost, a to volba prezidenta republiky. Tento je volen oběma komorami Parlamentu a tudíž na jeho volbě se podílí ať chce, či nechce každý občan této země.

Co znamená být prezidentem? Kdo může být zvolen prezidentem a jaké má pravomoce?

Prezidentem ČR může být zvolen každý občan ČR, který má právo volit a dosáhl věku 40 let. Prezident republiky se ujímá úřadu složením slibu do rukou předsedy Poslanecké sněmovny na společné schůzi obou komor. Volební období trvá 5 let a začíná dnem složení slibu. Odmítne-li prezident republiky složit slib nebo složí-li ho s výhradou, hledí se na něho, jako by nebyl zvolen. Nikdo nemůže být zvolen více než dvakrát za sebou. Prezident republiky se může vzdát svého úřadu do rukou předsedy Poslanecké sněmovny. Prezidenta republiky nelze zadržet, trestně stíhat ani stíhat pro přestupek nebo jiný správní delikt. Lze ho pouze stíhat pro velezradu, a to před Ústavním soudem na základě žaloby Senátu. Trestem může být ztráta prezidentského úřadu a způsobilosti jej znovu nabýt. Trestní stíhání pro trestné činy spáchané po dobu výkonu funkce prezidenta republiky je navždy vyloučeno.

Prezident ČR je hlavou státu, zde se má na mysli reprezentativní funkce vně i uvnitř státu. Jeho pravomoce nejsou neomezené, jsou dány Ústavou. A jaké jsou?

Prezidentovi republiky přísluší vykonávat i pravomoci, které nejsou výslovně v ústavním zákoně uvedeny, stanoví-li tak zákon.

Pozn.: Právo prezidenta zastavit trestní řízení v západoevropských zemích neexistuje nebo je daleko menší. Český prezident má v tomto ohledu zřejmě větší možnosti, než hlava státu v jakékoli zemi Evropské unie a je vlastně reziduem absolutní monarchie.

- Bc. Milan Šebesta -

BADMINTON

Ani na závěr roku 2002 nezapomenou badmintonisti Sokola Křemže na tradiční akce, kterými se loučí se starým rokem a připravují se na své aktivity v roce nastávajícím.

O vánočních svátcích se sejdou v tělocvičně základní školy, aby sehráli turnaj smíšených párů v badmintonu a ve stolním tenise. V tělocvičně se již tradičně sejdou nejen hráči, ale i příznivci badmintonu z Křemže i širokého okolí. Kdo nebude hrát, bude alespoň sledovat ukázky dobrého sportu v podání místních hráčů i jejich přátel z badmintonových oddílů jihu Čech. Turnaj je vítanou příležitostí k setkání všech, pro které badminton něco znamená - hráčů současných i bývalých přátel, příznivců i sponzorů. Kromě protažení těla pro hráče je i příjemnou společenskou událostí pro všechny zúčastněné.

Ti, kteří nestihnou využít možností k setkání s přáteli na turnaji v tělocvičně, budou mít možnost vše dohnat na další tradiční akci. A tou je "Sestup z Kletě", při kterém se tradičně hodnotí uplynulý rok a spřádají plány na věci příští. Ten letošní sestup se uskuteční v nedávno otevřeném pensionu Mlejnek Pod Kletí. Tam, v jeho útulné hospůdce, se sejdou všichni zájemci o společenské posezení. Povečeří, popovídají či zazpívají si a podle chuti pak individuálně "sestoupí" z úbočí Kletě. Nebude to daleko, protože pension Mlejnek Pod Kletí je v Chlumu, cestou na "Horánek" - to pro ty, kteří stále ještě netuší, kde letošní badmintonové setkání na závěr roku bude.

A kdy se tohle všechno stane? Turnaj mixů se uskuteční na druhý svátek vánoční - dne 26. prosince - od devíti hodin dopoledne, sestup z Kletě pak následující den v pátek 27. 12. 2002. Scházet se začneme v 19:00 hodin. Nezapomeňte. Těšíme se.

- Badmintonisté Sokola Křemže -


Devátenáctý ročník turnaje pro neregistrované hráče

Koncem listopadu uspořádali místní badmintonisté již devatenáctý ročník turnaje pro neregistrované hráče. Již léta se tohoto turnaje zúčastňují hráči, kteří mají většinou jiné zájmy, ale badminton jim není neznámým sportem a rádi si poměří síly se sobě rovnými soupeři. Protože je v Křemži - díky aktivnímu oddílu badmintonu - toto sportovní odvětví poměrně populární, zúčastňují se turnaje neregistrovaných většinou domácí hráči.

Nejinak tomu bylo i v tomto ročníků, když se do soutěže přihlásilo osm hráčů pocházejících z Křemže a dva z Č. Budějovic. Startovní pole šesti mužů a čtyř žen umožnilo řediteli turnaje - panu Podpěrovi - stanovit pro hráče velmi náročný systém. Muži i ženy se utkali ve svých soutěžích vždy každý s každým na dva sety. Systém sice velmi náročný fyzicky, ale nanejvýš spravedlivý.

Každý z přihlášených měl už za sebou nějaké badmintonové zkušenosti a tak se na kurtech tělocvičny základní školy odehrávaly dramatické momenty snad v každém setu. V soutěži mužů jsme již zvyklí na slušnou úroveň hráčů na předních místech, mile ale překvapily ženy, které letos ukázaly také slušnou výkonnost. Je trochu škoda, že tentokrát se nepřihlásili žádní "nováčci", kteří by přišli sbírat první badmintonové zkušenosti.

Soutěž mužů se v letošním ročníku stala nejúspěšnější pro A. Reitingera, který soutěží prošel bez nejmenšího zaváhání. Dramatický souboj o další "medailová" umístění pro sebe rozhodl P. Klinkl, třetí skončil budějovický Chrt. Čtvrté místo zbylo na R. Linhu. Páté místo pro sebe v dramatickém souboji ukořistil domácí P. Schönbauer, který zvítězil nad Zevlem z Č. Budějovic.

V soutěži žen zvítězila jasně J. Zimmermannová, druhou příčku obsadila M. Maznová. Třetí místo připadlo J. Přibíkové. I čtvrtá E. Reitingerová předváděla velmi dobrý badminton.

Závěr náročného sobotního dopoledne byl ve znamení předání drobných věcných cen. Spokojení soutěžící přislíbili účast i v příštím - jubilejním - dvacátém ročníku.

- Dr. Koudelka -

Bezpříspěvkoví dárci krve

VZP informuje

Programy VZP ČR pro bezpříspěvkové dárce krve

Všeobecná zdravotní pojištovna ČR připravila ve prospěch svých klientů mnoho projektů nad rámec péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Jedním z nich je podpora bezpříspěvkových dárců krve pojištěných u VZP ČR. Tento program má nejen motivovat, ale také ocenit. Při splnění stanovených podmínek získá bezpříspěvkový dárce krve až 35 dnů cestovního zdravotního připojištění v roce zdarma (v hodnotě až 2700 Kč). Program se týká všech držitelů zlaté, stříbrné nebo bronzové plakety profesora Janského a dále ostatních bezpříspěvkových dárců krve, kteří v posledních dvou letech nejméně třikrát nebo v posledním roce dvakrát bezplatně darovali krev. Jen v prvním pololetí loňského roku poskytla VZP ČR takto dárcům krve 1 milion 232 tisíc Kč.

Pro pojištěnce Okresní pojištovny Č. Krumlov je připraveno v letošním roce další ocenění: Těm, kteří se rozhodli v letošním roce poprvé darovat krev, je předán dárkový kupon v hodnotě 200 Kč. Dárcům, kteří se letos stanou držiteli plakety prof. Janského, bude poskytnut dárkový kupon při bronzové plaketě v hodnotě 500 Kč, při stříbrné plaketě v hodnotě 1000 Kč a u zlaté plakety a při každých dalších 20 odběrech dárkový kupon v hodnotě 1500 Kč.

VZP dále nabízí svým pojištěncům bezplatné orientační měření tlaku krve, měření cholesterolu a cukru v krvi v ordinaci MUDr. Hrdinové (areál nemocnice Č. Krumlov) - denně 7.00 - 8.00 hodin.

Navíc ve dnech vánočních prázdnin 25. - 27.12. 02 v době 13.00 - 19.00 hod. je pro pojištěnce VZP ČR vymezena bezplatně polovina plaveckého bazénu v Č. Krumlově. Jako vztupenka slouží průkaz pojištěnce VZP

FOTBAL

Prvopočátky kopané ve Křemži spadají do období těsně před druhou světovou válkou. V té době však většina místních fotbalistů působila v organizovaném oddíle v sousedním Holubově. Hrály se jen přátelské duely, a to na hřišti u potoka pod bývalým obecním úřadem.

ZALOŽENÍ ODDÍLU

Novodobá historie křemežského fotbalu se datuje až od poloviny 70. let, kdy byl učiněn první (ještě neúspěšný pokus) o založení oddílu. V roce 1975 byla vytvořena mužstva Derby County a FC Santos, která se pravidelně utkávala u školy. Na zájezdu do tehdejší NDR byly zakoupeny první červenobílé dresy (s těmito klubovými barvami Křemežští hrají dodnes).

Po intervencích na KNV v Č. Budějovicích byly v létě 1976 přislíbeny podpora při zakládání oddílu kopané a finanční pomoc. V listopadu téhož roku pak byl oddíl kopané Sokol Křemže založen. Členy prvního výboru oddílu byli Josef Brůžek, Josef Španinger, Ludvík Stropek a Miroslav Čížek.

V březnu 1977 bylo povoleno vybudování hřiště na Střelnici, kde byly vzhledem k plánované výstavbě ČOV jen provizorně vystavěny pouze dřevěné kabiny. Družstvo mužů zde sehrálo první přátelské utkání (s Větřním 1:6 a Novou Vsí 2:3). V květnu 1977 bylo založeno i družstvo žáků.

MEZI SOUTĚŽÍ A PŘEBOREM

Družstvo mužů Sokola Křemže se premiérově představilo v okresní fotbalové soutěži v sezóně 1977/78 a v prvním roce skončilo až na posledním místě s pouhými dvěma body na kontě (skóre 7:48). Žáci obsadili ve své soutěži celkové 5. místo.

Z prvního postupu do okresního přeboru se Křemežští radovali v sezóně 1980/81. Po dvou letech však přišel pád ze soutěže. O další návrat do OP se pak Křemže snažila čtyři sezóny. Soutěž vyhrála v sezóně 1978/88 a přebor pak hrála s různými úspěchy osm sezón. První rok po postupu skončili Křemežští mezi dvanácti týmy sedmí, nejlepšími umístěními bylo třikrát zopakované celkové čtvrté pořadí (1989/90, 1991/92 a 1992/93).

HISTORICKÝ BRONZ

V roce 1996 přišel poslední sestup do OS. Návrat do přeboru si Křemežští vybojovali hned po roce, když předvedli zejména skvělé jarní tažení. Zde stojí za zmínku série mladého brankáře Linhy, který udržel čisté konto 6 zápasů a gól neinkasoval přes pět stovek minut. Od sezóny 1997/98 nastává vzestup křemežské kopané, který vyvrcholil v posledním odehraném ročníku OP, v němž Křemežští dosáhli historicky nejlepšího umístění - 3. místa (jen bod Křemži dělil od druhého postupového místa, které nakonec vybojovalo Větřní). V sezóně 2000/2001 získal křemežský kanonýr Václav Anderle s devatenácti brankami korunu krále střelců okresních trávníků (v minulé sezóně mu 20 gólů stačilo "jen" na stříbro za vítězným Najbrtem z Chvalšin, který zaznamenal o branku více).

Tyto poslední úspěchy Sokola Křemže se už odehrály na novém hřišti u Křemežského rybníka, s jehož výstavbou se projektově začalo už v r. 1988. Slavnostně bylo nové sportoviště otevřeno v srpnu 1996. V současnosti stále probíhají práce na zvelebování areálu, kde by Křemežští rádi brzy hráli oblastní soutěž.

Na podzim roku 1999 bylo založeno i dorostenecké družstvo, které od svých začátků působí ve sdruženém přeboru Českokrumlovska a Českobudějovicka.

Fotbalisté Sokola Křemže děkují sponzorům ČSAD Jihotrans, R. Konzal, SINOP a přejí jim, jakož i svým příznivcům příjemné svátky vánoční a hodně úspěchů v r. 2003.

-KV, RL-

Fotbalový tým Sokola Křemže 2001/2002
Tým Sokola Křemže, který v OP 2001/2002 vybojoval třetí místo.
Nahoře zleva: asistent trenéra Stanislav Neuberg, trenér Jan Chromý, Miroslav Šulc, Vlastimil Červenka, Jan Stropek, Milan Papšo, Jiří Gondek, Václav Anderle a vedoucí mužstva Karel Vosika;
dole v pokleku zleva: Lukáš Rolník, Radek Linha, Jakub Troup, Jiří Stráský, Michal Chromý, Michal Bartoš, Václav Novák (historicky nejúspěšnější střelec klubu, který zaznamenal bezmála dvě stovky mistrovských branek) a Pavel Šánek (z kádru, který se podílel na historickém bronzu, na snímku chybí Pavel Čížmar, Jiří Kouba a Jiří Reitinger).

Vánoční laťka

V úterý, dne 17. 12. se bude v tělocvičně ZŠ konat opět tradiční soutěž ve skoku vysokém - Vánoční laťka. Od 14:00 hodin budou závodit žáci ZŠ o živého kapra. Vítězem se stane ten, bude mít rozdíl mezi skočenou výškou a tělesnou výškou nejmenší.

Od 17:00 hodin začíná soutěž pro širokou veřejnost - tedy od úplných amatérů až po členy atletických klubů. Zveme všechny zájemce, aby si přišli zasoutěžit nebo alespoň závodníky povzbudit. Ještě nabídka pro ty, kteří si nejsou jisti svojí výkonností: od 15:00 do 17:00 hodin si můžete přijít svoji formu do tělocvičny nezávazně vyzkoušet.

- Z. Podpěra -

Milí farníci, přátelé a sousedé,

Dovolte mi, abych Vás pár větami seznámil s průběhem oprav kostela sv. Michaela Archanděla ve Křemži. Z vlastní zkušenosti jistě mnozí víte, že se závěrem roku přichází i čas bilancování a uzavírání právě končícího pracovního období, proto se o to ve zkratce pokusím.

Vlastní oprava byla předznamenána nákupem pálených tašek na hlavní lod' již v roce 2000. O rok později na podzim byly zahájeny první stavební práce na věži kostela, které prováděla firma Haniš z Přídolí. Průběh prací nebyl vždy jednoduchý a mnohdy se problémy museli řešit tzv. "za pochodu". Často jsme s obavami sledovali vítr, jak si hraje s podlážkami, jako by byly z papíru. Ale díky velkému štěstí a boží pomoci máme nejtěžší část oprav za sebou. Ti, kdo si ještě pamatují původní stav věže a vstupního portálu, mi jistě dají za pravdu, že výsledek je velmi dobrý. Vadná fasáda byla z části oklepána, doplněna a v celé ploše vyštukovaná. Povrchově byla opatřena penetrací a nově natřena barvou. Kompletně přeložená a doplněná byla střecha věže včetně nátěrů klempířských prvků, báň a kříž byly vyspraveny a nově pozlaceny.

Velmi rád bych se ještě zmínil o celkovém způsobu financování, protožeje mnohém směru zajímavý. Ke dni 20.11.2002 se celkem proinvestovalo 1 246 182,- Kč. Z toho zhruba 68% darovali občané na pravidelných nedělních sbírkách, mimořádnými dary zaslanými na účet a z akce "svíčka pro kostel". Troufám si říct, že je to číslo překvapivě vysoké a zaslouží si uznání, ale především upřímné poděkování. Pochyby, nedůvěra a obavy jsou průvodními znaky snad každé obdobné akce, ale tento projev podporyje opravdu v dnešní době ojedinělý. Slova překvapení a uznání často slyším i z jiných farností a z vikariátních setkání. Musím také připomenout, že významnou částkou ze svého rozpočtu přispěla obec Křemže, Ministerstvo kultury a Biskupství České Budějovice. I zde je třeba poděkovat za nemalou podporu obecnímu zastupitelstvu, panu starostovi, pracovníkům památkového ústavu za citlivý přístup a všem dalším, kteří jakkoliv velkou měrou celé akci pomohli.

Když o celé této věci přemýšlím a snažím se v ní najít něco společného, tak vidím především tu dobrou vůli všech těch, kteří se snaží prospět, pomoci a přinést obět. Dost možná je to, to co po nás žádá náš Bůh, protože vidí, že v dnešním světě se toho nedostává. Tím jak žijeme a konáme si i část té dobré vůle přinášíme mezi sebe, vstupuje do našich osobních a mezilidských vztahů a nedělá mezi námi rozdíly.

Ta správná obnova se nemůže dotknout pouze "fasády", ale musí jít hlouběji.

Na závěr mi ještě dovolte popřát Vám příjemné a šťastné prožití Vánočních svátků, af narozený Kristus přinese radost do Vašich srdcí a požehnání do Vašich rodin.

Váš farář Ondřej Urbisz


Příjmy a výdaje při opravě kostela:
Sbírky na kostel (3. neděle v měsíci v kostele) 348.685,-
Dary farníků a dary občanů mimo sbírky
(posílaní na účet, předávání v kostele nebo na faře)
419.160,-
Výtěžek z dobročinné akce "svíčka pro kostel" v roce 2001 33.337,-
Ministerstvo kultury (střešní fond) 195.000,-
Biskupství České Budějovice 50.000,-
Obecní úřad Křemže 200.000,-
Příjmy celkem k 20.11. 2002 1.246.182,-
 
Výdaje k 20. 11. 2002:
Oprava věže - firma Haniš 830.998,-
Oprava a zlacení kříže a báně 47.047,-
Nákup tašek na novou střechu 339.592,-
Celkem: 1.217.638,-
Stav účtu: 28.500,-  (číslo účtu: GE Capital Bank 151220617/0600)


Bohoslužby v kostele sv. Michaela archanděla
24.12. út  Štědrý den 24:00
25.12. st  Slavnost Narození Páně 8:00
26.12. čt  Svátek sv. Štěpána 8:00
27.12. pá  Svátek sv. Jana Evangelisty  18:00
28.12. so  Svátek sv. Mláďátek 18:00
29.12. ne  Svátek Svaté Rodiny 8:00

Lumen Christi

se zpívá až na vigilii Velikonoční neděle. Nicméně již teď se mi tato slova vybavují při pohledu na světla svítící za našimi okny po dobu adventu. Ač jsou většinou spíše poněkud kýčovější než navazující na křesťanskou či židovskou tradici, jsou odleskem naší uvědomělé i neuvědomělé touhy. Jsou očekáváním Světla. O vánočních svátcích končí období prodlužující se noci a začíná se prodlužovat den. A tak Vánoce jsou svátky zrození Světla. Pro někoho jen toho světla fyzikálně vesmírného. Pro někoho Světla duchovního, pro někoho ztělesněného zrozením Ježíše Krista. Tak či onak si přejme, aby to vánoční Světlo prozářilo naše rodiny a svítilo nám déle než prostý vánoční láskyplný sentiment a dovedlo nás až ke znovuvzkříšení a obnově našich vztahů.

-ŠIM-

Vyzkoušejte a ochutnejte

Holubovský zpravodaj - mlsání, ilustrace Hromádky s ořechy a vločkami

Postup: Mouku prosijeme na vál, přidáme celozrnnou mouku, ořechy a vločky. Změklý tuk utřeme se sorbitem, přidáme vejce a našleháme. Tukovou hmotu přidáme k mouce a zpracujeme těsto, které po kouskách klademe na plech, posypeme semínky a v troubě vyhřáté na 190 stup. upečeme. Pečivo necháme v chladu odležet.
Ingredience: 200 g hladké mouky, 50 g celozrnné mouky, 100 g strouhaných ořechů, 50 g ovesných vloček, 125 g tuku, 100 g sorbitu, 2 vejce, sezamová semínka

Čertovo oko

Postup: Necháme rozpustit čokoládu, nakrájíme banán na kolečka. Kolečka banánu vložíme mezi dva piškoty. Napíchnem na parátko a namáčíme do teplé čokolády. Necháme čokoládu ztuhnout. Po ztuhnutí vyndame páratka a podáváme.
Ingredience: piškoty, čokoláda na vaření, banán, páratka.

Čokoládová salám

Postup: Čokoládu necháme na horké plotně změknout, přidáme cukr, mandle a vejce. Těsto zpracujeme do formy salámu, necháme ztuhnut a obalujeme v moučkovém cukru.
Ingredience: 140 g cukru, 70 g krájených mandlí, 70 g strouhaných mandlí, 2 obdélníčky čokolády, 1 vejce, moučkový cukr na obalení.

I N F O R M A C E

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Zveme občany na 1. veřejné zasedání zastupitelstva obce dne 17. prosince 2002 od 19:00 hodin v sále radnice ve Křemži.


STARÝ PAPÍR je možno odvézt do Sběrného dvora (nad čerpací stanicí PaP-oil) od 10. prosince 2002, každé úterý v sudém týdnu od 15:00 do 18:00 hodin.
KOVOVÝ ODPAD je možno uložit (v pracovní dny 7:00 - 15:30 h) ve dvoře Domu služeb,
PLASTY A SKLO do kontejnerů
NEBEZPEČNÝ ODPAD (televizory, baterie, barvy) do sběrného dvora nad čerpací stanicí


TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA Č. KRUMLOV
oznamují, že ve čtvrtek 26. prosince 2002 NEBUDE provedeno vyvážení domovního odpadu (popelnic).


ZÁLOHA NA VODNÉ A STOČNÉ ZA MĚSÍC PROSINEC 2002
se vybírá:
11. 12. 2002 od 12:30 do 17:00 h
12. 12. 2002 od 12:30 do 16:00 h
13. 12. 2002 od 12:30 do 14:30 h
v jídelně domu služeb ve Křemži.


Fotbalisté Sokola Křemže
zvou členy a příznivce fotbalu na výroční členskou schůzi, která se koná dne 28. prosince 2002 od 17:00 hodin ve Vinárně Skalka ve Křemži.


Sbor od Sv. Michaela ze Křemže vás srdečně zve na koncert "LITURGICKÝ ROK V HUDBĚ" (duchovní hudba renesance a baroka), který se koná 14. prosince 2002 od 19:00 hodin v sále radnice ve Křemži.
Vstup dobrovolný. Výtěžek bude věnován na opravu kostela.

18. prosince 2002 - 17:30 hodin - Vánoční koncert žáků ZUŠ
19. prosince 2002 - Vánoční koncert ZŠ Křemže
20. prosince 2002 - 20:00 hodin - Vánoční koncert (Iveta Teclová - soprán, Rinaldo Fornero - tenor, Jan Zimmel - klavír)


Vánoční chystánky
Přemýšlíte o vánoční výzdobě u Vás doma?
Chybí Vám inspirace nebo nové nápady jak vykouzlit ve svých domovech tu správnou vánoční atmosféru?
Zveme Vás maminky, babičky i slečny do Základní školy ve Křemži na "VÁNOČNÍ CHYSTÁNKY".
KDY? Ve středu
4. 12. - suchá vazba
11. 12. - papírové ozdoby, svíčky
18. 12. - vizovické pečivo
Vždy ve 14 hodin. Nezapomeňte dobrou náladu a 20,- Kč. Vlastní materiál vítáme, ale také obstaráme.


Firma HANY "obuv - kožená galanterie" oznamuje, že prodejna bude přemístěna na Nový Doubek 362.
Otevřeno bude od 13. 1. 2003
Pracovní doba: každý den 8:00 h - 12:00, 12:30 - 17:30 hodin, Sobota: od 8:00 h do 11:00 hodin
Těšíme se na své zákazníky v nové provozovně.
Firma HANY "textil - konfekce" bude nadále na náměstí ve Křemži čp. 15.


Obec Křemže nabízí pronájem bytů
1. ve Spojovací ulici čp. 321 - byt 3 + 1 - I. kategorie s garáží
2. ve Školní ulici - v budově kina - byt 1 + 1 - I. kategorie
Výběr z řad uchazečů bude proveden obálkovou metodou, tzn. že zájemce o byt napíše na lístek se svým jménem částku, kterou je ochoten měsíčně platit jako nájemné. Tuto potvrdí svým podpisem a s adresou vloží do obálky. Zalepenou obálku označenou "Byt čp. 321" nebo "Byt Kino" předejte nejpozději do 6. 1. 2003 do 16:00 h na Obecní úřad Křemže pí Schusterové.
Minimální požadované nájemné za byt 3 + 1 je 1.655,- Kč (vč. nájemného za garáž).
Minimální požadované nájemné za byt 1 + 1 je 873,- Kč.
Bližší informace na OÚ, tel. 380 741 126, 380 741 205


KNIHOVNA
V době Vánoc bude obecní knihovna ZAVŘENA od 23. 12. 2002 do 3. 1. 2003.
Obecní hnihovna, pí M. Průchová přeje všem pěkné prožití vánočních svátků a vše nejlepší v roce 2003.


POVODNĚ - POMOC
Počtvrté vás již, vážení čtenáři Křemežska, informujeme o pomoci naší obci při likvidaci následků letošní povodňové katastrofy. V listopadu předal osobně vrchní státní zástupce JUDr. Ivo Ištván starostovi Ing. Troupovi částku 29.066,- Kč - výtěžek sbírky mezi zaměstnanci Vrchního státního zastupitelství v Olomouci a částkou 3.000,- Kč přispěl i jeden podnikatel z Č. Budějovic. Celkem se sešlo na účtu obce již 291.856,- Kč.
Opět je na místě společné DĚKUJEME dárcům za projev solidarity.

Z toho bylo použito na:
čištění a opravu kanalizace 51.322,- Kč
pohonné hmoty SDH 10.698,50 Kč
projekt. dok. můstku u Borského rybníka   10.395,- Kč
likvidace padlých stromů 14.975,- Kč
opravy cest 18.213,- Kč
štěrk + doprava 8.534,- Kč
CELKEM čerpáno 114.137,50 Kč
ZŮSTATEK na kontě činí 117.137,50 Kč


Další informace :
Obecní knihovna Křemže
Křemežský veletrh
Základní škola Křemže - http://home.worldonline.cz/~cz290962
Kostel sv. Michaela archanděla ve Křemži


 

INFORMACE, KTERÉ OBEC KŘEMŽE ZVEŘEJŇUJE
na základě §5 odst.1 zákona č. 106/ 1999 Sb., o veřejném přístupu k informacím
můžete nalézt na Veřejné desce obce Křemže

 

Křemežsko
Vydává Obecní úřad Křemže, náklad 500 výtisků.
330200291
Zodpovědný redaktor: Zdeněk Hořejší
Internetová verze: Mgr. Jan Kříž - JaKrSOFT,
Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, Ipex a.s.© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 15. prosince 2002 : TOPlist 0