ARCHIV 2000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Křemežský zpravodaj - hlavička - listopad

Informační měsíčník Obecního úřadu v Křemži

Listopad 2000 - Číslo 11 - Ročník 10

prohlížení tohoto čísla ve formátu pdf (586 kB)

 

Z jednání obecní rady a obecního zastupitelstva

35. schůze obecní rady spojená s pracovní poradou obecního zastupitelstva se konala dne 30. 10. 2000. Po provedené kontrole plnění úkolů z minulých schůzí zastupitelé nedoporučili prodej objektu bývalé prodejny v Loučeji a prodej kamenů uskladněných pod hřbitovem. Schválili nové logo Křemežského veletrhu (blíže v rubrice Informace), příslušnost naší obce po provedení 2. etapy reformy veřejné správy k "malému okresu" Český Krumlov a složení inventurních komisí pro provedení inventur obecního majetku. Dále zastupitelé projednali míru nezaměstnanosti v naší obci, návštěvnost internetových stránek naší obce, postup opravy stát. komunikace z Chlumu do Plané u Č. B., která by měla být provedena v r. 2001, výstavbu chodníku mezi Doubkem a Lomenou ulicí, jehož realizace bude v 11/2000 jakož i oprava dalších místních komunikací v ulicích Nový Doubek, Na Vyhlídce, Starostenská, Chlum - Horánek a cesta do Bohouškovic.

-Lin-


Volby 2000, logo
Volby 2000


Vážení spoluobčané, přátelé,

Velice rád bych Vás chtěl seznámit s procesem, který se dotkne prakticky každého občana naší země a který bude znamenat zásadní změnu ve výkonu funkcí státu a tím je tzv. reforma veřejné správy, která byla v tomto roce zahájena. Mnozí se o ní již dozvěděli ze sdělovacích prostředků, mnozí vůbec netuší o co vlastně jde a možná je to ani nezajímá. Co tento proces bude nebo by měl znamenat pro život naší obce se budu snažit vysvětlit, doufám srozumitelnou formou, v následujících řádcích.

V současné době je každá z obcí pověřena výkonem některé z funkcí státní správy. To znamená, že obec kromě své samosprávné funkce vykonává pro občana některé z funkcí státu tj. tzv. přenesená pravomoc státní správy. Od státu dostává na výkon těchto funkcí prostřednictvím okresního rozpočtu finanční příspěvek, který je ovšem takový, že ve většině případů nestačí pokrýt ani mzdové náklady. Zbytek musí obec logicky dofinancovat z vlastních zdrojů. Současně existují obce, které mají pověření k výkonu státní správy I. a II. stupně. Obce s pověřením I. stupně jsou vlastně všechny obce a toto pověření obsahuje takové funkce jako např. organizace voleb, odvody branců. Obce s pověřením II. stupně jsou v našem okrese 4 (Č. Krumlov, Kaplice, Vyšší Brod a Horní Planá) a jsou pověřeny navíc výkonem státní funkce na úseku stavebního řízení, matrik, živnostenských úřadů, sociální správy apod. Vedle těchto 2 základních stupňů pověření existují obce s tzv. rozšířenou pravomocí na úseku státní správy z rozhodnutí okresního úřadu a to jsou obce pověřené vedením matrik a např. agendou stavebního řádu. A to je právě případ naší obce.

Současný návrh reformy státní správy uvažuje s přenesením státní správy, kterou současně vykonávají okresní úřady na obce a města s tzv. pověřením III. stupně. U nás v okrese jsou navržena města Č. Krumlov a Kaplice. Ostatní obce a města okresu jsou pak rozdělena do 2 územních obvodů připadajících pod jedno, či druhé pověřené město, která pro ně budou vykonávat většinu činností dnešního okresního úřadu. Obec Křemže je pak zařazena do územního obvodu města Č. Krumlov. Pro občana to v konečném důsledku znamená, že své záležitosti, které dosud vyřizoval u okresního úřadu, by vyřizoval u úřadu městského. Prakticky tedy nedojde k zásadní změně. Protože jsme ovšem obec nacházející se na hranici současných okresů Č. Krumlov a Č. Budějovice, zabývalo se zastupitelstvo obce na svém pracovním zasedání i otázkou, jakým přínosem by byl požadavek obce o zařazení do územního obvodu spadajícího pod pověřené město České Budějovice. Co se týče přínosu finančního, není při novelizovaném způsobu přerozdělování daňových výnosů tato otázka nyní zásadní.

Otázkou je ovšem praktické vyřizování záležitostí občanů u pověřených měst. Pokud bychom vycházeli z čistě pragmatického hlediska, totiž že většina našich občanů dojíždí za prací do Č. Krumlova a do Českých Budějovic a z nich většina do Č. Budějovic, bylo by výhodnější, aby obec spadala pod pověřenou obec Č. Budějovice, což by umožnilo těmto dojíždějícím vyřídit si své záležitosti v místě zaměstnání. Na druhé straně záležitostí, které musí občan vyřizovat u okresního úřadu není příliš a je třeba i počítat s tím, že v současném okresním městě zůstanou pracovat další orgány, které občan občas potřebuje - např. katastrální úřad, zdravotnictví, školství, soudy apod. Neméně závažný je fakt, že stát je povinen zajistit tzv. základní dopravní obslužnost pro občana, což jistě umožní zachovat hromadnou autobusovou dopravu do Č. Krumlova alespoň na stávající úrovni. Všechny tyto otázky zvažovalo zastupitelstvo obce při rozhodování jaké vyjádření poskytne ministerstvu vnitra jako podklad pro další etapu zpracování návrhu reformy veřejné správy. Obecní zastupitelstvo se svou většinou přiklonilo k zachování současného stavu, tzn. k návrhu, aby naše obec spadala do územního obvodu města Č. Krumlov, které by bylo zároveň pro naši obec pověřeným městem takzvaným "malým okresem". Jisté dnes je, že reforma státní správy je nastíněna pouze v hrubých obrysech, není dořešena celá řada právních vztahů, dopadů na zákonné normy, kompetence a že se s celým procesem reformy budeme potýkat ještě nejméně 2 roky, do doby ukončení činnosti dnešního okresních úřadů.

-S úctou Josef Troup -
Váš starosta


GAMBIE

pokračování Gambie - husté oplocení kolem chýší

Po dni stráveném cestováním jsme odpočívali u moře. Stejně jako areál hotelu, tak i prostor na pláži, který připadal k hotelu, byl hlídán. Zde to byli ale hoteloví zřízenci. Ti zneužívali situace, že mohou s námi být takže nás otravovali celý den. Aby si člověk odpočinul, musel se neustále tvářit, že spí. Během dne byl obrovský příliv a odliv. Bylo možné půjčit si surf, nebot pro surfování jsou zde velmi dobré podmínky.

Náš průvodce nás upozornil, že zde nesmíme fotografovat místní policii, armádu, vězení apod.. Cestou do obchodu jsme potkali příslušníka policie. Když viděl, že se s bratrem fotografujeme, ihned se chtěl s námi vyfotit. Jinakjsme si museli opravdu rozmyslet, koho fotit a koho ne.

Místní armáda je tvořena dobrovolníky. Když si představíte americkou armádu povzbuzující se různými hesly, které zpívají při běhu, tak přesně takoví jsou místní dobrovolníci v armádě.

Při projíždění řady měst jsme viděli místní vězení, pivovar, telekomunikační stanici. Mají tady dá se říci téměř vše, co máme my Evropané. Sice ve značně jiném provedení, ale přece. Místní pivo se jmenuje Jull Brul. Všem Čechům, kteří zde s námi byli, velmi chutnalo. Upozornili nás, že nesmíme spoléhat na to, že síla piva odpovídá nápisu na etiketě. Gambijčané prý nejsou v těchto věcech tak přesní, někdy se jim podaří vyrobit pivo silnější, jindy můžete dostat velmi slabé.

Třetí den jsme se vydali na další výlet. Tentokrát jsme absolvovali náročnou cestu na korbě Tatry V3S. Majitel cestovní kanceláře pan Nuschl dopravil lodí do Gambie několik těchto tater, a prodal je místním domorodcům. Při tomto výletu jsme poznali vnitrozemí Gambie. Projížděli jsme řadou vesniček. Vesnice na nás působily daleko lépe, než městské části. Na vesnicích jsou lidé daleko pořádnější a i jejich obydlí jsou čistější. Jsou to stále pouze obyčejné domy, ale v rámci možností upravené. Velmi mě zaujaly husté ploty kolem chýší. Není podstatné, aby byl pořádně postavený dům, zde je nejdůležitější mít pevný plot. Myslím, že je to pozůstatek z doby, kdy zde byla řada volně žijící divoké zvěře. Dnes jsou zde už jenom volně pobíhající opičky a místy potkáte antilopy. Jinak Ivy, hyeny, slony, krokodýly a další původní zvěř zde volně nepotkáte, pouze na farmách nebo přímo v rezervacích.

Gambie - učitelé a žáci místní školy ve stejnokrojích Čím více jsme se dostávali do vnitrozemí, tím větší bylo horko. U moře byl velký vítr, bylo až neuvěřitelné, jak vysoká teplota skutečně je. Ve vnitrozemí žádný vítr nefoukal, takže před ostrými paprsky sluníčka nás chránily pouze rákosové listy upevněné na konstrukci tatry.

Navštívili jsme místní školu, která se skládala ze čtyř menších budov ("čtyř stupňů"). Jeden stupeň zahrnuje vždy tři ročníky dohromady. Ke škole byla také vystavěna ubytovna pro učitele a doposud nedostavěná školní knihovna, na kterou zde neustále při návštěvách turistů vybírají. Tato škola byla vybudovaná z peněz, které sem darovali Holanďané. Měli jsme možnost zúčastnit se vyučování. Jak jsem již zmínila, angličtina je v Gambii úřední jazyk. Vyučuje se tedy ve školách. Žáci nám také předvedli různé rytmické písně a tance. Jako hudební nástroj ve škole používají obyčejný umělohmotný kanistr na vodu. Učitelé a žáci zde mají stejnokroje. Myslím, že je to pozůstatek z dob britské kolonie.

Na zpáteční cestě jsme projížděli vesnicí, kde se právě konala bohoslužba v mešitě. Jak jsem již zmínila, 80 Gambijčanů je muslimského vyznání. Náš řidič dostal ihned pokutu za vjíždění do vesnice při bohoslužbě. Když jsem se ho však ptala, proč tudy jedeme právě v této době, řekl, že se bohoslužby nikdy nekonají ve stejnou dobu. Nikdy tedy neví, kdy smí nebo nesmí vjíždět do vesnice. Nám se ale naskytla příležitost vidět jak zdejší muslimové prožívají tyto obřady. Ne každá mešita je tak veliká, aby pojala celou vesnici, je tedy vyveden rozhlas do celého okolí. Ti, kteří se nedostatnou dovnitř, sedí před mešitou nebo na lavičce před svými domy. Velice mě překvapilo, že i přes všechen ten prach a špínu, jsou všichni na obřad oblečeni do velmi pěkných většinou světlých, čistých hábitů. Museli jsme tady čekat necelou hodinu, nebot jsme dorazili právě na začátku bohoslužby.

Gambie - krokodýlí farma Cestou jsme také míjeli novou silnici, která se buduje podél pobřeží a propojuje celou Gambii od severu na jih se Senegalem. V současné době jsou podél silnice prázdné pozemky, které jsou již koupené. Jak nám sdělil náš průvodce, řada pozemků byla koupena cizinci, aby zde vybudovali několik hotelů. Každý pozemek už byl ohraničen velkými zdmi, což působilo velmi zvláštně. U nás je většinou zvykem, že postavíte zed' nebo plot až poté, co postavíte vlastní dům. Myslím, že až se vybudují všechny tyto hotely, ráz nynější Gambie se určitě změní. Nebude to už ten stát, který jsem navštívila nyní. V současné době je ještě neporušená, neobjevená masami turistů.

Jedním z mých největších zážitků z cesty do jiného kontinentu je návštěva krokodýlí farmy. Mohli jsme projít přímo mezi krokodýly a sáhnout si na ně. Byli asi zrovna nažraní, ale přesto jsme museli jít s průvodcem. Na té farmě bylo přibližně 80 krokodýlů. Krokodýly jsem viděla také v přírodní rezervaci. Tam byli krokodýli ale velice ostražití, blíže jsme k nim jít nesměli. V rezervaci jsme viděli hyeny, Ivy, spoustu opic - spíše opiččích rodin, a řadu vzácných ptáků. Zapomněla jsem zmínit, že Gambie je často navštěvována ornitology z celého světa, nebot' zde žije řada vzácných ptáků, které jsme viděli také v této rezervaci.

Na závěr bych chtěla říci, že tento výlet nám rozhodně mnoho přinesl. Nejen spoustu zážitků, také především poznání, že se nemáme vůbec tak špatně, jak si mnohdy myslíme. Lidé žijící v Gambii se mají rozhodně mnohem hůř, ale ke spokojenému životu jim stačí mnohem méně.

- M. Zimmermannová -


Nové státní svátky

Počínaje letošním rokem máme u nás dva nové státní svátky:
28. září - svátek sv. Václava - Den české státnosti a 17. listopad Den boje za svobodu a demokracii.

O sv. Václavu, jeho významu a úctě v našem národě se není třeba podrobněji zmiňovat. Byl odedávna považován za patrona a ochránce české země. S jeho jménem šla vždy naše vojska do boje proti nepříteli, četné jsou jeho sochy, obrazy, zasvěcení mnohých kostelů jemu a známý Svatováclavský chorál ze 12. - 13. století s prosbou: "Nedej zahynouti nám ni budoucím!"

Plné zdůvodnění, proč právě 17. listopad byl prohlášen za "Den boje za svobodu a demokracii" je mnohým už méně známé. Důvodem k tomu nebyl jen tento den r. 1989, ani nebylo náhodou, že tehdy právě 17. listopadu vysokoškolští studenti vystoupili proti komunistické totalitě.

Do dějin českého národa se krvavým písmem zapsal 17. listopad v roce 1939. Tento rok - jako první okupační se nesměl již slavit náš státní svátek 28. říjen. Přesto vysokoškoláci uspořádali 28. října mohutnou manifestaci, při které provolávali svobodu naší vlasti a zpívali národní hymnu. Německá policie však proti nim tvrdě zasáhla i zbraněmi, přičemž medik Jan Opletal byl smrtelně raněn a po 14ti denním těžkém utrpení v nemocnici zemřel. Jeho pohřeb byl další mohutnou protiněmeckou manifestací - i když tichou a ukázněnou. Tyto události byly však pro Němce záminkou zlikvidovat české vysoké školy a českou inteligenci vůbec. V noci 17. listopadu přepadli vysokoškolské koleje, studenty za hrubého zacházení s nimi odvezli do ruzyňské jízdárny, kde jich devět popravili. Ostatní byli týráni a vyšetřováni a nakonec transportováni do koncentračního tábora Sachsenhausen. Vysoké školy byly zavřeny na tři roky - podle vyhlášky. Ve skutečnosti až do konce války a pádu nacistického režimu u nás.

Tento hrozný čin nacistů otřásl světem a 17. listopad byl vyhlášen "Mezinárodním dnem studentstva". Po válce 17. listopadu 1945 se v Praze konal celosvětový studentský sjezd pod heslem: "Přátelství mládeže je zárukou míru na celém světě." Následující tyto svobodné sjezdy se konaly do února 1948. Novému režimu, ve kterém také chyběla svoboda a demokracie, nebylo příjemné, aby vysokoškoláci znovu vystupovali v tomto dni manifestačně se stejnými požadavky. Přesto však 17. listopadu vždy ve svých hromadných vystoupeních hájili a žádali svobodu a demokracii a docházelo stále k větším a větším střetům s komunistickou policií. Vyvrcholením těchto manifestací byl pak 17. listopad 1989 - 50. výročí nacistického potlačení a likvidace vysokých škol. To byl také začátek pádu komunistické nadvlády.

- Fr. Nejedlý -


Naše rybníky

K měsíci listopadu patří u nás tradičně výlovy rybníků. Je nutné, aby chovatelé ryb měli včas připravené ryby na vnitřní i zahraniční trh v předvánočním období. Na vsi se říkalo: Dát je do haltýřů vyčistit. Zakládání rybníků je u nás starého data. Ryba byla ve středověku běžným jídlem při hostinách na panských stolech a postním jídlem v klášterech v období adventním (před Vánocemi) a v době postní (před Velikonocemi). Někdy i přilepšením jídelníčku prostých lidí. Proto v Jižních Čechách bylo také vybudováno za posledních Rožmberků mnoho velkých rybníků. Jsou známí stavitelé Štěpánek Netolický a Jakub Krčín z Jelčan. K těmto panským rybníkům patří i některé rybníky na Brložsku a Křemežsku, které jsou uváděny v urbáři českokrumlovského panství roku 1520: Brložský, Novoveský, Novoveský horní, Křemežský, Borovský (tj. zřejmě Borský pod nádražím ČD), Podveský, Sýkorovský a Holubovský.

Kromě těchto větších rybníků stavěli většinou starousedlí na návsích menší rybníky, které v minulých staletích nutně potřebovali. Byly to především vodní nádrže v případě požáru na jeho hasení. A požáry bývaly v minulých dobách časté. Menší domky a části i selských stavení byly sroubeny ze dřeva, běžnou krytinou bývaly došky a tento materiál snadno chytil od svícení loučemi a svíčkami. Pro hospodáře byly někde rybníky i potřebným zdrojem vody pro dobytek a ještě v době nedávné byly rybníky místem, kde husy trávily celé dny od jara až do Martina, Tehdy bylo samozřejmé, že nevěsty musely mít kromě výbavy i peřiny, a proto v každém stavení, kde měli děvče, museli chovat husy a v zimě pak drát peří. Prodávat husy na jarmarce (v Českých Budějovicích) byl také slušný příjem do rodiny. Běžné bylo ještě v období 1. ČSR, že sousedé chovali ve svých návesních rybnících ryby a před Vánocemi si je pak rozdělovali.

V současné době jsou v katastrálním území naší obce tyto rybníky:

NA KATASTRU KŘEMŽE:

Rybník Křemežský má výměru 154.700 m2. Obhospodařuje ho Rybníkářství a. s. Hluboká n. Vlt.

Poznámka: Výměra u rybníků je uvedena jako maximální, tj. včetně zátopové čáry. Rybníky, které nejsou zapsány na listu vlastnictví, spravuje Obec Křemže.

Blatec má výměru 10.494 m2. Vybudovali si ho hospodáři z Křemže v r. 1902, když voda vedená z Bendova tymence (za čp. 9) nestačila. Do původně malého rybníčka byly staženy další prameny a užitková voda pak rozvedena k jednotlivým hospodářům. U tohoto rybníka se vžil název Starosták. Jeho majitelem je obec Křemže.

Jímatr - rybníček za školou má katastrální plochu 1.213 m2. Majitelem je obec Křemže.
OSADA MŘÍČ
Rybník na návsi ve Mříči s bývalou kovárnou, historické foto Návesní rybník má výměru 1.532 m2. Byl kdysi vybudován na pozemku 12ti starousedlých osady Mříč. Proto podle prvního kronikáře Jana Bícy v něm starousedlí pěstovali ryby a před Vánocemi se o ně dělili.

Rybník U stružek horní (nad Cábů) má výměru 1.271 m2 a patří starousedlým osady Mříč.

U stružek dolní má výměru 772 m2.

Podveský (Podvesňák) má výměru 11.892 m2. Vodní plocha je u něho značně snížena od doby, kdy Zemědělské družstvo na pozemcích kolem provedlo meliorace. Majitelem jeho je Rybníkářství a. s. Hluboká.

Kamenský rybník (zvaný běžně Bažiňák) má plochu 9.891 m2.

Sýkorák má plochu 12.036 m2. Oba tyto rybníky leží v chatové oblasti na obvodu lesa Háj.

Rybník Borský pod nádražím ČD má výměru 153.511 m2 a patří Rybníkářství a. s. Hluboká n. Vlt., které vyhovuje pro svou polohu na chov ryb. Je okrasou krajiny.
OSADA BOHOUŠKOVICE
Návesní rybník má výměru 679 m2, majitelem jeho je obec Křemže. V dřívějších letech v něm pěstovali starousedlí ryby a rozdělovali si je před Vánocemi.

Rybník u vsi proti čp. 1 patřil vždy k čp. 4. Nynější majitelkou je Marie Vybíralová. Rybník má rozlohu 1.753 m2.
OSADA STUPNÁ
má poměrně malý rybník na návsi o rozloze 478 m2. Je zapsán jako majetek obce.
OSADA CHMELNÁ
V Hájích poblíž samoty u Kráků je hezký rybníček o katastr. výměře 5.372 m2, který na místě dřívějšího malého rybníčku obnovili manželé Jungvirtovi ze Chmelné č. 43 v r. 1996.
OSADA CHLUM
Rybník Ochozní (Ochozňák) má výměru 1.933 m2 a majitelem jeho je Rybníkářství Hluboká n. Vlt.

Nade Mlejnkem je rybníček s plochou 2.667 m2. Majitelem je Jaromír Cipín z Chlumu č. 20.
OSADA LHOTKA
umělou vodní nádrž o výměře 5.166 m2 biologického charakteru.
Část menších rybníků, hlavně návesních, již neslouží svému původnímu účelu, v některých se již nechovají ani ryby. Několik rybníčků u nás bylo i zavezeno, poněvadž místo bylo třeba jinak využít. Jako první, o kterém se zmiňuje obecní kronika, byl zavezen rybníček sice malý, ale se silným pramenem. Byl u silnice ke hřbitovu v místě dnešní prodejny stavebnin. Byl zavezen po vybudování nového zdroje vody z rybníka v Blatcích. Další tzv. Kourusů byl na místě dnešní budovy Policie. Byl zavezen v roce 1938. V roce 1956 zavezli ve Chmelné návesní rybník vpravo silnice na Novou Ves. Po zavedení vodovodu v roce 1956 už byl pro ves nepotřebný. Získala tím vzhled náves a silnici bylo možno i částečně napřímit. Na návsi v Chlumu byl v šedesátých letech zavezen proti Houserů rybník Žabák. Poslední zavezený byl krásný rybník Jezírko při cestě z Křemže do Bohouškovic. Jeho hráz nám dnes připomíná řada dubů. Zavezlo ho v sedmdesátých letech Zemědělské družstvo Křemže.

Po vyhlášení Chráněné krajinné oblasti Blanský les v roce 1990 je snaha uchovat veškeré vodní plochy i malé vodní toky a podporuje se i obnova zaniklých rybníků. Vodní plochy vždy dávaly krásný ráz naší jihočeské krajině.

- Fr. Nejedlý -


Ještě několik vzpomínek k naší staré vojně

Jako jezdectvo v Pardubicích - krásná část armády z minulých let - dožívalo, tak se zde ještě několik měsíců po únoru 1948 držel duch demokracie, zatímco venku znatelně a silně už vládla jiná ideologie. Důstojníci, kromě "osvětáře", později se mu říkalo "politruk" rozhodně nefandili novému režimu a hleděli si v prvé řadě svého ježdění a dostihů. Proto ani pro nás se nebral v úvahu při povyšování ve škole a po jejím absolvování postoj politický, ale znalosti a schopnosti vojenské. Rád vzpomínám na toto hezké ovzduší a soulad. Jak bylo krásné, když naše školní eskadrona jela po pardubické třídě, podkovy koní zvonily o dlažbu a my jsme mohutně zpívali: "Náš Tatíčku, Masaryku, klidně dřímej tichý sen. To, co jsi nám vybojoval, tomu věrni zůstanem." Nebo: "Pod hvězdnatým praporem za svobodu dál půjdem, ze světa otroctví ven do světa blahobytu..." Když po delší době toto zjistil "osvětář" zakázal nám podobné písně a dal si s námi práci nás učit jiné - budovatelské. Ty jsme ale odmítli venku zpívat a nahradili jsme je písněmi neutrálními: "Jaké je to hezké, dva kováři v městě..." nebo "Na tu svatú Katerinu" a pod. Pamatuji si i na vojína, který, když se vracel večer ve veselé náladě do kasáren, naplno po chodbě si zpíval: ...vzduch se čistí, komunisti nebudou nám poroučet... (což byla parafráze na jednu budovatelskou píseň). Tenkrát jsme ještě zdaleka nevěděli, co to je vojenská "šikana", ale jediný kluk - komunista, který se mezi nás, padesát frekventantů školy, dostal, byl od nás často lynčován, když jsme tušili, že něco z našich otevřených řečí na světnici donesl osvětáři. Vypadl pak z naší party a raději s námi večery netrávil. Chudák, sám se z kolektivu vyloučil.

Zdá se, že jezdectvo nijak nesrostlo s novým režimem. Říkalo se, že je v armádě zrušili komunisté proto, že oba naši presidenti T. G. Masaryk a Dr. E. Beneš jezdili na koni, zatímco Gottwald to neuměl.

Na tuto hezkou vojnu u koní v Pardubicích jsem ještě dlouho vzpomínal, když jsem 1. října 1950 byl vržen znovu do školství, kde jsem pocítil tolik nových a nemilých změn v rušném životě.

- Fr. Nejedlý -


Pionýrská skupina občanského sdružení PIONÝR Křemže

Dne 29. září 2000 jsme uspořádali akci "Malování na chodníku" v ulici U Rybníka na novém asfaltu. Této akce se zúčastnilo téměř 60 dětí, z mateřské školky přišla celá třídička i s paní učitelkou a děti ze ZŠ Křemže měly ředitelské volno a přišly samy.

Malé děti malovaly překrásné pohádkové postavičky a větší děti měly za úkol namalovat, co jim nejvíce chybí v naší obci. Ze všech obrázků bylo patrno, že dnešní mladé generaci chybí v naší obci bezkonkurenčně KINO a KOUPALIŠTĚ (nebo alespoň pořádný rybník). Chtěly bychom touto cestou poprosit pány radní, aby se dalo alespoň jednou týdně promítat.

K když se podíváme na sousední obec Holubov, kde mají hned 3 koupaliště, v každé vsi jedno, a my se nemáme ani kde smočit, je nám to velmi líto.

Zkuste se prosím alespoň na chvíli vrátit do dětství a vžijte se do naší situace.

Křemže 2000 - malování po chodníku 1 Křemže 2000 - malování po chodníku 2


Předem děkujeme, že se alespoň pokusíte něco vymyslet.

- Pionýrky oddílu Broučci -
Vážení přátelé, vzhledem k tomu, že pionýrky z oddílu Broučci ve svém příspěvku poprosily pány radní, aby se zamysleli nad možností obnovení provozu kina a vybudování koupaliště, využívám této příležitosti na tento podnět ihned reagovat. I když se jedná o můj osobní postoj, věřím, že se s ním ztotožňuje i většina pánů i paní zastupitelek obce, nebol vedení obce se nepodílí jen pánové radní, ale i příslušnice opačného, krásnějšího pohlaví a to měrou významnou a nezanedbatelnou.

Nejprve ke kinu. Provoz křemežského kina Svět byl rozhodnutím obecního zastupitelstva ukončen v roce 1996. Nejzásadnějším důvodem byly, jak většina tuší, ekonomické důvody. Provoz kina je poměrně finančně náročný a návštěvnost v době videa, počítačů, kde lze reprodukovat audio i video, v době nástupu DVD přehrávačů, návštěvnost neustále klesá a při výši vstupného, které je ještě pro návštěvníka přijatelné, je provoz jednoznačně ztrátový. Neznamená to, že co je pro obec ztrátové, je třeba ihned opustit. Je řada služeb, které jsou rovněž ztrátové, ale pro život obce nezbytné nebo potřebné. Obecní zastupitelstvo musí velmi citlivě stanovovat priority a z nich vybírat, protože na všechno prostě a jednoduše nejsou peníze. To, že provoz kina je značně náročný, dokazuje to, že i ve větších městech, kde návštěvnost je nesrovnatelná s naší obcí, je tato činnost na hranici rentability.

Co se týče koupaliště. Trošičku mě zamrzelo srovnání s obcí Holubov a jejich třemi koupališti. To, že jsou v této obci hned 3 koupaliště značnou měrou napomohly vhodné přírodní podmínky a všechna tato koupaliště (mimo úpravy holubovského rybníka) vznikla ještě před rokem 1990. Jako sedmnáctiletý jsem brigádničil na stavbě třísovského koupaliště. Co se týče naší situace, máme v našem správním území několik rybníků, z nichž kromě jediného, Křemežského, jsou všechny určeny rozhodnutím okresního úřadu k intenzívnímu chovu ryb, tudíž nevhodné ke koupání. Pouze rybník Křemežský je určen pouze k chovu extenzívnímu, ovšem ten je zase tzv. rybníkem "nebeským" tzn. s minimálním přítokem, který ovlivňuje kvalitu vody v parných letních dnech. Umělým koupalištěm se obec zabývala již v roce 1996 při zpracování územního plánu, kd byla ze tří navrhovaných lokalit vybráno území pod areálem "Cihelny" v Chlumu na břehu Křemežského potoka. Jeho výstavba je ovšem opět otázkou peněz. Myšlenka na výstavbu koupaliště nezapadla, pouze v době, kdy celoročně a všemi užívaná infrastruktura obce (komunikace, kanalizace, veřejné osvětlení) je v některých případech doslova v katastrofálním stavu, je pro mě prioritou právě ona. Vím, že taková práce není příliš vidět, ale je velmi, velmi třeba a bylo by laciné zviditelňovat se právě akcemi, které jsou sice vidět, ale nejsou v tomto okamžiku pro naši obec životně důležité. Nicméně prosím o trpělivost, protože věřím, že v okamžiku, kdy budeme moci říct, že naše cesty jsou vpořádku, kanalizace funguje tak jak má, veřejné osvětlení svítí všem kteří to potřebují, vrhneme se všemi silami právě na koupaliště.

- Josef Troup, starosta obce -


Informace z lékárny

Myslím, že již není ve Křemži nikdo, kdo by si nevšiml, že se lékárna přestěhovala na nové místo.

Dovoluji si upozornit na prodloužení otevírací doby, aby mé služby mohli využít i ti, kdo přijedou autobusem z práce. Navíc již téměř pravidelně bývám v lékárně déle, než je napsáno na dveřích. A kdo již zkusil vzít za kliku i několik hodin po otevírací době, jistě se přesvědčil, že byl též obsloužen. Proto se nemusíte obávat, že bych Vám nevyhověl, bude-li to jen trochu možné. Že jsou dveře otevřené, je vidět nyní z dálky.

Dále bych si dovolil upozornit na dobu platnosti receptů. Recept z pohotovosti platí jeden den, na antibiotika 3 dny a na ostatní léky 7 dní, a to včetně dne jeho vystavení. Zvláště VZP na tuto zásadu přísně dohlíží. Proto vás prosím o včasné vyzvednutí léků na předepsaný recetp. Několik pacientů již na vlastní kůži poznalo, že jsem jim z důvodu propadlého receptu, ač nerad, byl nucen odmítnout vydání léku. Všem těmto se omlouvám, ale bohužel nemohu jinak.

- Váš lékárník -


NOVINKY NA INTERNETU

Ve snaze o přiblížení občanům zavedeme v průběhu listopadu novou službu pro ty z Vás, kteří z různých důvodů nemáte možnost slyšet hlášení obecního rozhlasu. Vzhledem k tomu, že stále více z Vás má mobilní telefon a další si pořizují připojení k internetu, bude obecní úřad zájemcům posílat texty hlášení místního rozhlasu elektronickou poštou a jako SMS na mobil. Máte-li o tuto službu zájem, vyplňte formulář na internetových stránkách (Veřejná deska), zašlete e-mail tajemníkovi obecního úřadu nebo vyplňte níže uvedený ústřižek a dopravte ho na obecní úřad. Takto bude vaše e-mailová nebo SMS adresa vložena do adresáře a budou na ni odesílány informace a novinky z obecního úřadu. Obecní úřad ručí za to, že nebudou Vaše kontaktní údaje použity k jiným účelům.
kontakt: tajemnik@kremze.terms.cz

Obecní úřad má zájem dále rozšiřovat a zlepšovat prezentaci služeb a podnikání v obci. Cílem je nejen zkvalitnění nabídky služeb místním občanům, ale také informace pro turisty a další návštěvníky Křemže a okolí. Z dosavadních zkušeností jednoznačně vyplývá nárůst nových zákazníků a celková efektivita takovéto prezentace.

  1. Uvedení názvu firmy, adresy a telefonu(mobil, e-mail) na hlavní stránce obce Křemže - bezplatně.
  2. Uvedení podrobnějších údajů (majitel firmy, otevírací doba, další kontakty a aktivity) na samostatné stránce obce jako součást Veřejné desky (zařazení do kategorie Ubytování, Stravování, Obchodní síť, Zdravotnictví nebo Další služby) - bezplatně.
  3. Samostatná komerční stránka firmy v rámci Oficiálního Informačního systému regionu Český Krumlov - placeně.
Jako obecní úřad nemáme jinou možnost než požádat Vás, podnikatele a živnostníky, kteří chcete svou firmu takto prezentovat, o vyplnění formuláře na internetových stránkách (veřejná deska) nebo o zaslání e-mailu s požadovanými údaji, případně o vyplnění odpovídajícího ústřižku v tomto čísle a jeho doručení na obecní úřad.
Kontakt, další informace a aktualizace:
Jan Kříž: jakr@ck.gin.cz nebo mobil: +420 606 604 534
Obecní úřad: tajemnik@kremze.terms.cz nebo tel.: 741126


Společenská kronika

ŽIVOTNÍ JUBILEA


Informace

ZÁLOHA NA VODNÉ A STOČNÉ na měsíc listopad 2000
se vybírá ve dnech:
15. 11. 2000 od 12:30 do 17:00 h
16. 11. 2000 od 12:30 do 17:00 h
v jídelně Domu služeb ve Křemži.


MÍRA NEZAMĚSTNANOSTI
Podle informačního bulletinu Úřadu práce v Č. Krumlově činí nezaměstnanost k 30.9.2000 v ČR 8,8, v Budějovickém kraji 5,7, v okrese Č. Krumlov 8,0, ve Křemži 6,6, tj. 80 uchazečů o zaměstnání


KŘEMŽE NA INTERNETU
Díky spolupráci s lokálním správcem OIS Č. Krumlov Mgr. Janem Křížem se daří aktualizovat a rozšiřovat internetové stránky naší obce a Mikroregionu Podkletí (http://www.podkleti.ois.cz). V přehledu návštěvnosti stránek jednotlivých obcí okresu Č. Krumlov se Křemže umístila na 1. místě s 6843 přístupy před Kaplicí (6014) a H. Planou (3388). Projekt oficiálního informačního systému (OIS) regionu Č. Krumlov měl ke konci října 2000 9610 normostran textu, 3700 fotografií a ilustrací, 20 senzitivních map a plánů a navštívili je zájemci ze 104 států světa. Škoda jen, že své prezentace na stránkách internetu málo využívají místní podnikatelé.


NOVÉ LOGO KŘEMEŽSKÉHO VELETRHU
Do soutěže o nové logo KV se přihlásilo 6 autorů. Zastupitelé tajnou volbou vybrali ze 46 návrhů tento návrh, jehož autorem je M. Linha z Prostějova. Obec získá bezplatně právo užívání loga na dobu 99 let.

Křemežský veletrh, logo


BEZPŘÍZPĚVKOVÍ DÁRCI KRVE
Dalšími nositeli zlaté Janského plakety za 40 odběrů se stali
paní Marie Fučíková ze Stupné,
pan Miroslav Jílek z Chlumu,
pan Jaroslav Kouba ze Křemže,
pan Jaroslav Lang ze Stupné
.

Stříbrnou plaketu za 20 odběrů obdrželi pan ing. Martin Janda ze Křemže pan Ladislav Panský ze Křemže
Bronzovou plaketu za 10 odběrů obdržel pan Miroslav Bartoš ze Mříčí

Všem oceněným dárcům krve patří právem náš dík a uznání za jejich vysoce humánní vztah ke všem spoluobčanům.


CHANAP IPSC ŽIHLE
pobočka : KŘEMŽE

pořádá Nultý ročník klubové střelecké soutěže ,.
O POHÁR KŘEMEŽSKÉHO STAROSTY

SOBOTA 18.11.2000
STŘELNICE KŘEMŽE - OBNOVENÍ PROVOZU
(střlíme za každého počasí)

ČASOVÝ ROZVRH : 8.30 registrace, 9.00 zahájení závodu
STARTOVNÉ : 100,-Kč placeno při registraci
KAPACITA ZÁVODU : 100 -150 střelců
ÚČAST : držitelé zbrojních průkazů
ZBRANĚ, STŘELIVO : VP - dle platných pravidel IPSC
KATEGORIE : dle pravidel soutěží APS ČR 2000
HODNOCENÍ : dle platných pravidel IPSC - MSS 6.3!
VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ : dle pravidel střelnice Křemže
CENY : do třetího místa v každé kategorii (a snad i víc)
OBČERSTVENÍ : teplá i studená kuchyně v hojné míře
UPOZORNĚNÍ : každý startující musí dodržovat bezpečnostní předpisy pro zacházení se zbraní, chrániče sluchu a očí povinné !!!


INFORMACE, KTERÉ OBEC KŘEMŽE ZVEŘEJŇUJE
na základě §5 odst.1 zákona č. 106/ 1999 Sb., o veřejném přístupu k informacím
můžete nalézt na Veřejné desce obce Křemže

 

Křemežsko
Vydává Obecní úřad Křemže, náklad 500 výtisků.
330200291
Zodpovědný redaktor: Zdeněk Hořejší
Internetová verze: Mgr. Jan Kříž - JaKrSOFT,
Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, Ipex a. s..© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 14. listopadu 2000 : TOPlist 0