ARCHIV 2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Křemežský zpravodaj - hlavička 2002

Informační měsíčník Obecního úřadu v Křemži

Říjen 2005 - Číslo 10 - Ročník 15

prohlížení tohoto čísla ve formátu pdf (1 783 kB)

 

Z jednání obecní rady a zastupitelstva obce

62. a 63. schůze rady obce se konala dne 5. 9.12. 9. 2005. Na svém zasedání se zabývala především výběrovým řízením na funkci tajemníka Obecního úřadu Křemže, dále projednávala pronájem uvolněného bytu v domě s pečovatelskou službou a vyhlášení výběrového řízení na referenta stavebního úřadu na dobu určitou.

64. schůze rady obce spojená s pracovní poradou zastupitelstva obce se konala dne 26. 9. 2005. Rada a zastupitelstvo obce projednala především majetkoprávní záležitosti týkající se žádostí o prodej nemovitostí, dále dodatek zřizovací listiny základní školy, výroční zprávu základní školy a zápis školské rady. Dále byl projednán návrh rozpočtového opatření č. 2 a č. 3/2005, které dne 22. 9. projednal finanční výbor obce. Byla podána informace o průběhu výběrového řízení na tajemníka obce a jeho výsledku (bližší informace o osobě nového tajemníka nejdete na stránkách tohoto čísla), o průběhu rekonstrukce silničního průtahu Křemží, ukončení rekonstrukce kanalizační sítě poškozené povodněmi, která probíhala od roku 2004 a další.

Po ukončení zasedání rady obce a pracovní porady zastupitelstva se konalo od 19:00 hodin veřejné zasedání zastupitelstva obce.

- Ing. Josef Troup -

Křemže 2005, veřejné zasedání zastupitelstva obce Křemže, 26. 9. 2005 Křemže 2005, veřejné zasedání zastupitelstva obce Křemže, 26. 9. 2005

Nový tajemník se představuje

Mgr. Jan Boršovský, tajemník obce Křemže Při výběrovém řízení na funkci tajemníka Obecního úřadu v Křemži byl komisí vybrán Mgr. Jan BORŠOVSKÝ. Krajský úřad ho jmenoval s účinností od 1. října 2005, své funkce se ujal v pondělí 3. října 2005. Přejeme jemu, jeho spolupracovníkům i občanům Křemže, aby Obecní úřad pod jeho vedením dobře fungoval.

Jmenuji se Jan Boršovský, je mi 29 let. Přihlásil jsem se do konkurzu na tajemníka Obecního úřadu ve Křemži, protože ke Křemži mám hluboký vztah. Naše rodina zde má své kořeny; také já jsem v Bohouškovicích více než v Budějovicích. Vystudoval jsem Pedagogickou fakultu Jihočeské univerzity obor učitelství; svoji aprobaci učitele l. stupně jsem zaměřil na matematiku, není mi cizí ani práce s počítačem. Do současné doby jsem pracoval jako učitel a svoji práci jsem měl rád. Vždy o prázdninách v červenci jsem pracoval ve Křemži jako brigádník, podílel jsem se tak na přípravách skoro všech Křemežských veletrhů. Proto znám dobře Křemži a její osady, pracovníky Obecního úřadu a Služeb obce i mnoho občanů. Nyní se moje spolupráce s nimi stane trvalou a vynasnažím se, aby moje osoba byla pro Křemži přínosem. Chtěl bych být nápomocen starostovi a zastupitelům při jejich úsilí o rozkvět obce Křemže. Na novou práci se těším a věřím, že se mi s vámi, s občany Křemežska, bude dobře spolupracovat.

Rekonstrukce průtahu Křemží

Vážení spoluobčané, návštěvníci Křemže,

Křemže 2005, rekonstrukce silničního průtahu Křemží dovolte, abych Vás opět informoval o aktuálním stavu rekonstrukce silničního průtahu Křemží.

V současné době jsou dokončeny všechny práce, které bylo nutno vykonat před pokládáním vlastních vrstev vozovky v l. etapě, tedy od vstupu do obce od Mříče až po kostel nad hlavní křižovatkou. Věřím, že až budete číst tyto řádky, budou se již v tomto úseku prohánět finišery a pokládat vrstvy asfaltu. Křemže 2005, rekonstrukce silničního průtahu Křemží V druhé části této l. etapy, tj. v křižovatce ul. Budějovická, Krumlovská, Spojovací pokračují zemní práce na odtěžení přebývajícího nebo v nosných vrstvách nevhodného materiálu na základní úroveň, tzv. pláně, na kterou se budou ukládat nosné vrstvy budoucí vozovky. V současné chvíli je na tuto úroveň upraven prakticky celý prostor křižovatky, i když muselo být např. v prostoru před vstupem do objektu Policie odtěženo mnoho nevhodného materiálu, který byl sedimentem pravděpodobně z historické nádrže a v nosných vrstvách nemohl být ponechán.

Do zimního období by tak měl být zprovozněn, byť provizorně, tento dopravní uzel, aby bylo ulehčeno zejména autobusové dopravě na objížďové trase Mříč - Chlumeček - Křemže, obyvatelům ul. U rybníka, Na Vyhlídce, Školní apod.

Vážení přátelé, žádám opět o Vaši toleranci a trpělivost s touto rozsáhlou stavbou, která znepříjemňuje Vaši práci, podnikání a životy.

Děkuji, s úctou
- Ing. Troup Josef, starosta -

Tak jsme se dočkali

Bydlení ve Spojovací ulici mi vždycky připadalo dost pohodlné a bezrizikové. Všude kousek (náměstí, doktoři, škola, hřiště...) a co by se mohlo stát, když nebydlíme u potoka nebo řeky, která se každoročně rozvodňuje?

Pak přišel rok 1998 a začalo to. Toho roku začalo intenzivně pršet a náš dům, zahrada a garáž se ocitly uprostřed rybníka. Když voda opadla, vše, kam dosáhla, bylo pokryto tenounkou vrstvou kontaminovaného bahna (včetně dvou automobilů). Vrchol všeho byla pravděpodobně stoletá voda v září 2002, kdy na Křemežsku spadlo téměř 100 mm srážek na 1 m2 a voda místy sahala do 1,5 metrové výše. A proč to všechno?

Prý velké obdělávané lány v sousedství, nevyhovující kanalizace a vodohospodářské poměry a hlavně hráz, kterou tvořila křižovatka Spojovací a Budějovické ulice. A tak jsme se po léta budili při každém silnějším dešti hrůzou, zda se to bude opakovat, sledovali jsme intenzitu kapek, zda už máme přeparkovat auta a jestli ráno náhodou nebudeme do práce muset přeplavat. Tím, že se Krajský úřad Jihočeského kraje ve spolupráci s Obcí Křemže pustil do rekonstrukce (snížení) křižovatky včetně zbrusu nové kanalizace (potažmo rekonstrukce veškerých sítí a chodníků v průtahu obcí), se určitě mnoha lidem uleví. Nebudou muset každou bouřku očekávat se sbalenými kufry (byli na tom totiž někteří ještě mnohem hůř než my, těm plavala i kuchyně). A tak nezbývá než poděkovat.

- Dita a Karel Jirovcovi, Křemže -

Stoletá voda v roce 2002, Spojovací ulice Stoletá voda v roce 2002, Spojovací ulice

Pouť ve Křemži

V neděli 2. října se slavila ve Křemži tradiční pouť, protože křemežský kostel je zasvěcen sv. archandělu Michaelovi. Letos byla spojena s mimořádnou událostí - mši svatou sloužil sám českobudějovický biskup Jiří Paďour.

Papež Jan Pavel II. jmenoval Jiřího Paďoura diecézním biskupem v roce 2002. V rámci České biskupské konference je delegátem pro mládež a zasvěcený život.

Pana biskupa jsme po bohoslužbě v místním kostele požádali o rozhovor:

Křemže 2005, mše svatá u příležitosti tradiční poutě v Křemži, biskup Jiří Paďour Křemže 2005, mše svatá u příležitosti tradiční poutě v Křemži, biskup Jiří Paďour

Děkuji za rozhovor
Václava Šnokhousová

Adalbert Stifter

Adalbert Stifter, ilustrace "Tu se rozkládají široké lesní hřbety a svažují se líbezně, zatmívajíce se černou modří, do údolí, kde stříbřitě probleskuje Vltava. V tomto pohledu je nevýslovně mnoho milého a tklivého." Tento citát z povídky Hvozd (Hochwald) si mohou přečíst návštěvníci Stifterova parku v Horní Plané na desce pod sochou zdejšího rodáka, básníka, spisovatele a malíře Adalberta Stiftera. Je odsud překrásný pohled na Lipenské jezero - za časů Stifterových na srdce Vltavy, na masív Třístoličníku a na vesničky rozházené podél toku řeky. Přijměte i vy pozvání do Horní Plané:

23. října uplyne 200 let od narození Adalberta Stiftera. K připomenutí jeho významu probíhají po celý rok kulturní a společenské akce v jižních Čechách a v Horním Rakousku. V rodném domku v Horní Plané byla otevřena obnovená expozice, která mapuje život a dílo tohoto "básníka Šumavy". V cisterciáckém klášteře ve Vyšším Brodě lze zhlédnout výstavu zaměřenou na jeho román Vítek (Witiko) - výstava je nazvána "Růže a meč". Místo bylo vybráno symbolicky, neboť se vztahuje k blízkému Vítkovu kameni (Vítkovu Hrádku). O Stifterově díle se můžeme dozvědět i v rámci expozice zlatokorunského kláštera (trojjazyčná expozice Setkávání).

Výstava Adalberta Stiftera Růže a meč ve vyšebrodském klášteře Město Horní Planá pořádá u příležitosti 200. výročí dne narození Adalberta Stiftera důstojnou oslavu. Program slavnosti bude zahájen v sobotu 22. října 2005 - v Centru Adalberta Stiftera začne v 18.30 pořad Hudba z kraje Adalberta Stiftera.

V neděli 23. října je připraven sled událostí, začínající v 8 hodin Mší svatou v kostele sv. Markéty. Od 10 hodin začne Slavnostní setkání v Kulturním a informačním centru, v jehož programu vystoupí Josef Pühringer, zemský hejtman Horního Rakouska, Jan Zahradník, hejtman Jihočeského kraje, Christa Stewens, bavorská státní ministryně a Jiří Hůlka, starosta města Horní Planá. Slavnostní referát přednese Milan Uhde. V hudebním programu budou účinkovat členové Jihočeské komorní filharmonie a dětských pěveckých sborů z Ulrichsbergu a Horní Plané.

Program bude pokračovat ve 13 hodin prohlídkou výstavy v Centru A. Stiftera a vystoupením lidových souborů. V Památníku - rodném domku bude od 9 do 18 hodin den otevřených dveří. Na 15.30 h je připravena procházka Stifterovým parkem a v 16 hodin budou položeny věnce u Stifterova pomníku na Dobré Vodě. V 16.45 bude Mariánská pobožnost v poutní kapli na Dobré Vodě a od 18.30 začíná v Centru A. Stiftera Literární večer k poctě Adalberta Stiftera. Autorské čtení sedmi literátů doprovází Krumlovské kytarové duo.

Z Bulletinu Regionálního muzea v Českém Krumlově

28. října

28. ŘÍJEN - DEN VZNIKU SAMOSTATNÉHO ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU

Naši legionáři

Připomeňme si 5. říjen 1918. Tehdy se začalo rozpadat Rakousko-Uhersko a náš národ si mohl začít vládnout sám. Naši vojáci se snažili z fronty vrátit domů, ale někteří z nich se domů ještě nedostali. Bojovali za nás, mnozí v legiích ruských - bylo jich na 60 000, v italských 20 000 a na frontě francouzské 10 000! Jejich bojovým heslem bylo: "Pod naším praporem sklonivše skráň věrně a čestně přísaháme: Za československý lid, za vbitou na kříž naši zemi my budem se bít!"

Za protektorátu a za vlády komunistů jsme si nedovolili psát a mluvit o našich legionářích, i když na křemežském hřitově mají důstojné místo. Teprve ve svobodném státě můžeme vůbec zjistit, kdo byli ti, kdo zde odpočívají a kde bojovali za svoji vlast. Navštívil jsem jejich rodiny a zapsal osudy těchto legionářů, aby zůstala zaznamenána jejich statečnost i oběť pro vlast. Vše je zapsáno v obecní kronice, a to celkem na 13 stranách. Do Křemežska jsem vybral některé zajímavé osobnosti:

Velitelem - kapitánem ruských legií byl Jan Roubík. Dobře jsem ho znal. Byl nadlesním v Bohouškovicích v myslivně, na samotě, svobodný. Velitelem se stal pro své schopnosti, kterými byl znám i zde. Jako legionář musel projít dlouhou Sibiřskou magistrálou do Vladivostoku, tam musel bojovat proti bolševikům, kteří chtěli naše legionáře zastavit. Po návratu jsme ho vídávali, jak chodí v zimě - v létě za každého počasí do Křemže do kostela. Zemřel v roce 1953. O jeho hrob mezi legionáři se dodnes stará rodina ze sousedství.

Pestrý život prožil i ruský legionář Bedřich Šafařík, který se narodil v roce 1886 v Českých Budějovicích. Křemži však vždy považoval za svůj domov. Jako 31letý musel narukovat. Doma zanechal manželku a tři malé děti. Bojoval na úpatí Karpat, byl od Rusů zajat a pracoval u sedláků, kde zažil dost hladu a zimy. Onemocněl a léčil se ve vojenském lazaretu. Odtud utekl a vstoupil do Československé družiny, aby bojoval na ruské frontě proti Rakousku. Po uzavření míru Brest-Litevském nebylo jinak možné dostat se domů než po magistrále, tedy směrem na východ. Mnoho našich legionářů přitom padlo v bojích s bolševiky, kteří napadali trať magistrály. Konečně 26. ledna 1920 dojeli do Vladivostoku. Odtud pluli na Filipíny, kde uvízli v karanténě. Teprve 10. března mohli pokračovat přes Singapur, Búr Saíd do Terstu. Odtud domů dorazili přes Alpy po železnici až 22. května 1920. Po návratu domů si Bedřich Šafařík otevřel holičskou živnost a se svou ženou vychoval šest dětí. Jako herec a režisér účinkoval v ochotnickém divadle Sokola Křemže.

Ruským legionářem byl také František Červák z Křemže čp. 18. Narukoval jako osmnáctiletý v roce 1918. V Rusku se dostal do zajetí a vstoupil do legií. Víc o něm nevíme, ale po návratu domů vždy vzpomínal na velikou zaostalost Ruska v porovnání s naší vlastí.

František Reitinger z Chlumu se narodil r. 1889. Vyučil se řezníkem a dostal se po vypuknutí války na ruskou frontu. Zde byl zajat a také pak vyprávěl o zaostalém životě v ruských vesnicích: dřevěné domy, společné sauny v dřevěných pilotech, zastaralý způsob práce v zemědělství. Po návratu přes Vladivostok se v Československé republice stal vrchním strážmistrem na hranicích v Krkonoších. Jako důchodce bydlel v Chlumu čp. 95, kde v roce 1965 zemřel.

Další František Reitinger pocházel ze Lhotky. Jeho rodina uchovává jako památku propouštěcí vysvědčení ze školy z roku 1904 a několik dokladů o tom, že byl ve světě na zkušenou. Z jeho pobytu u legií však nejsou žádné dokumenty.

Jan Cába byl v legii italské. Narodil se v r. 1890 v Třísově čp. 3 na statku u Patáčků. Na frontu italskou byl odvelen hned po vypuknutí války. Bojoval u jezdectva, byl třikrát raněn a dostal šest vyznamenání. Po návratu domů převzal v roce 1920 po rodičích patnáctihektarové hospodářství. Zemřel v roce 1981 ve věku 92 let.

- František Nejedlý -

28. října tomu bude 87 let, co vznikla Československá republika.

Byl jejím zakladatelem král Ječmínek v podobě T. G. Masaryka?

V pohádkách a mýtech je často více pravdy než v novinách a dějepise. Pověst "O králi Ječmínkovi" vypráví, že kdysi žil moravský vládce, který si zamiloval krásnou a charakterní dívku a vzal si ji za ženu. Po svatbě však začal stále více podléhat "zvrhlým kumpánům" a rozmařilým ženám. Přestože mu jeho žena porodila krásného syna, jeho zlé chování se vystupňovalo natolik, že před ním mladá královna musela uprchnout. Když ji stíhal, ukrylo ji pole ječmene, a on ji ani syna už nikdy neviděl. Lid královnu miloval a začal si vyprávět o budoucím králi Ječmínkovi, který se jednoho dne vynoří z lánu ječmene a obnoví v zemi moravské spravedlnost.

Vraťme se z dimenze mýtů do reality. 7. 3. 1850 se v Hodoníně narodil Terezii Masarykové, roz. Kropáčkové (německy hovořící Hanačce), syn Tomáš. Odmalička chodil do německých škol. Na německém gymnasiu v Brně po sporu s ředitelem byl zemskou školní radou vyloučen ze všech škol v zemi a poslán domů do Čejkovic (v r. 1869). Údajně ředitele školy, který mu v slovní při dal facku, udeřil vycházkovou holí do hlavy. (Dost sebevědomý postoj na syna panského kočího.) Za tři týdny poté byl přijat na nejlepší gymnázium ve Vídni a do rodiny dvorního rady a bankéře jako vychovatel jeho syna. Ve Vídni se projevila základní Tomášova vlastnost, věrnost poznané pravdě před věrností organizacím. Při přijetí dogmatu o neomylnosti papeže přestoupil v roce 1870 z katolické církve k řeckým katolíkům. (Odmítl přijmout funkci papeže za zástupce Boha na zemi.) Ve Vídni se začal zajímat o všechna učení sociální, filosofické systémy, psychologii, estetiku, osvětu, slovanství atd. (Témata typická pro kočí a kováře v Čejkovicích?) Univerzitu ve Vídni dokončil a poté se pohyboval v Uhersku a v Lipsku. Zásadní zlom v jeho životě nastal po příchodu do Prahy.

V roce 1882 se stal profesorem na Karlově univerzitě. Atmosféra v Praze na něj zapůsobila tak, že již v roce 1884 se z vlastního rozhodnutí začal cítit Čechem a stal se funkcionářem Sokola a řady vlasteneckých skupin. (S mateřskou řečí němčinou?) Nakonec je zvolen poslancem říšského sněmu za silně česky nacionalistické jižní Čechy. Odpovědí na tento rozpor je jeho nový názor, kdy zjistil, že česká otázka je náboženská otázka (neboli duchovních hodnot člověka). Právě v Praze pochopil, že toto pořadí duchovních hodnot odedávna jinak vnímá a prožívá duchovní jádro Čechů, a jinak němečtí a západoevropští katolíci a evangelíci! Češi nikdy neakceptují vnášení zájmů pozemských organizací včetně církví do PRAVDY, nepřijímají rozpor mezi formou a obsahem, slovy a činy. Tím se Češi odlišují od autoritu respektujících Němců a Rakušanů. K respektování autorit bez Pravdy jsou Češi vždy jen donucováni silou.

Aby bylo možné v budoucnu doložit, že pohádky a pověsti jsou pravdivější než noviny a oficiální dějiny, ukáži směr, kterým by se mohl ubírat historický výzkum:

Byl jsem na setkání uzavřené společnosti, kde historik vykládal, že v osobním deníku císaře Franze Josefa je v roce 1849 podivná poznámka "Kropatschek erl". (Jméno Masarykovy matky s poznámkou: vyřízena.) Ten muž dále vykládal, že je obecně známo, že mladý císař měl sedm levobočků, a že Masarykova matka byla v době služby ve Vídni velmi pohledná i přirozeně inteligentní. Bylo by tedy možné uvažovat o tom, že Tomáš byl osmým levobočkem císaře. Dále referující říká, že domněnce nasvědčují i další nepřímé indicie. Např. rozhodnutí zemské školní rady o vyloučení mladého Masaryka ze všech škol měla pravomoc zrušit jen milost člena císařské rodiny. (Císař, císařovna a následník trůnu.) Co se asi odehrálo v oněch třech týdnech, když se ze školy vyloučený student Masaryk vrátil do Čejkovic, a dobou, kdy byl přijat na gymnázium ve Vídni? A dále.

Proč mu František Josef I. vlastně nepodal ruku, když mu byl v sérii nově zvolených poslanců představován? (Že by na něj měl "specifické" nároky, o kterých věděl jen on sám?) A dále.

Odkud se vzaly ty zájmy mladého chlapce z Čejkovic? Proč se vzhledem a zájmy odlišoval od svých sourozenců a otce? Odkud se vzal ten šarm, chůze, vyzařování, důstojný vzhled prezidenta T. G. Masaryka?

Výzkum srovnávání DNA by jistě přinesl šokující nálezy, ostatně jako mnohde jinde. Duch národa nám však, tak jako kdysi i T. G. Masarykovi, radí: "Po Pravdě lační každý, kdo je pravý Čech duchem, bez ohledu na řeč a genetický základ." Vždyť i v rozporu s lidskou logikou se stalo, že prezident Masaryk - osvoboditel Čechů, původem Ne-Čech, se skutečně stal pohádkovým "králem Ječmínkem".

Příspěvek zpracoval ing. Klinkera (Mříč) podle knihy Josefa Staňka: Falzifikace a falzifikátoři českých dějin (strana 86 - 89)

Křemže čp. 11

Křemže 2005, dům s pečovatelskou službou Pod číslem popisným 11 se skrývá DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU.

Letos na podzim je to 20 let, co byl uveden do provozu. Za ta léta se v jeho bytech vystřídalo 67 nájemníků. V současné době zde žije 21 obyvatel - 17 žen a 4 muži. Nejstarší obyvatelce je 91 let a nejmladší 62 let. Většina lidí zde stráví zbytek života. A jak dlouho kdo zde bydlel? Nejkratší doba trvalého pobytu byla 9 měsíců a nejdelší - to se týká obyvatel, kteří zde bydlí celých těch 20 let - stále trvá.

Dům s pečovatelskou službou také zajišťuje služby v terénu - donášku obědů, nákupy, práce spojené s udržováním domácnosti, pedikúru a další. Dosud tuto službu využilo na 50 obyvatel Křemže a jejího okolí. V současnosti tuto službu "v terénu" potřebuje 8 osob.

V "pečovateláku" se vystřídalo několik pečovatelek. Nejdéle - již od jeho otevření - zde i v terénu pečovatelskou službu zajišťuje paní Červenková. Přejeme všem obyvatelům DPS pevné zdraví a spokojené bydlení.

- A. Červenková -

P.S. Obecní úřad děkuje touto cestou paní A. Červenkové za její dlouholetou práci, kterou zvládá skvěle. Přejeme paní Atěně, aby byla i nadále tou energickou a optimismem sršící pečovatelkou, na kterou se obyvatelé DPS vždy mohou obrátit.

Střední školství - státní maturita

V minulém čísle jsem informovala o změnách, které přináší nový školský zákon v oblasti základního vzdělávání. Zákon se však dotýká také středního školství, a proto bych ráda v tomto čísle svoji informaci ještě doplnila. Některá ustanovení zákona jsou společná pro střední i základní vzdělávání a není je třeba opakovat. Zákon změnil mimo jiné přijímání ke studiu a ukončování střední školy, a s těmito novinkami bych vás chtěla seznámit.

Přijímací řízení do středních škol bylo již hodně medializováno na jaře 2005. Nově totiž existuje možnost podání pouze jedné přihlášky ke střednímu vzdělávání v prvním kole přijímacího řízení. V dalších kolech není uchazeč nijak omezován. Tento systém byl kritizován zejména v Praze a ve velkých městech. Vedl spíše k tomu, že uchazeči se raději hlásili tam, kde měli větší šanci na přijetí. Stále menší počet dětí však celý problém vyřeší dříve než politici - míst ve středním vzdělávání je a bude dostatek. Sociálně demokratická vláda by ovšem chtěla vše regulovat, a tak vysoký zájem o prestižní školy nevidí ráda, ale své potomky tam nejčastěji posílá. S přijímacím řízením souvisí i zavedení přijímacích zkoušek mezi nižším a vyšším stupněm gymnázia; důvodem je prý rovnost podmínek - ve skutečnosti jde o snahu víceletá gymnázia omezovat.

Nový školský zákon zavádí státní maturitu, a to již od školního roku 2007/08, týká se tedy studentů současných druhých ročníků středních škol. Maturita bude mít dvě části - společnou (státní - 3 zkoušky) a profilovou (školní - 3 zkoušky, možnost 4 nepovinných zkoušek). Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části maturitní zkoušky. Cílem státní maturitní zkoušky je zvýšit objektivnost a spolehlivost informace o výsledcích žáka na výstupu ze střední školy, zajistit srovnatelnost a kvalitu. Proti tomu nelze nic namítat, snad jen to, že záměr reformovat naše školství se může pod tímto úhledm pohledu zúžit na honbu za úspěšností při testech.

Jak tedy bude nová maturita probíhat? Student bude v tomto novém modelu psát (pravděpodobně v dubnu) jako státní zkoušku písemné práce z češtiny, cizího jazyka a z jednoho volitelného předmětu (matematika, občanský základ, přírodovědně technický základ, informačně technologický základ). Škola bude povinna připravit studenta nejméně na 2 předměty společného základu. V profilové - školní části budou 3 povinné zkoušky a maximálně 4 nepovinné. Ředitel střední školy určí nabídku povinných zkoušek, dále stanoví formu, témata a termíny. Zkoušky se konají formou vypracování maturitní práce a její obhajoby před zkušební komisí, ústní zkoušky, písemné zkoušky nebo praktické zkoušky, nebo kombinací dvou nebo více forem, a to pravděpodobně v květnu.

Myšlenka státní maturity není nová ani převratná, o její zavedení se pokoušeli všichni polistopadoví ministři školství. Prof. Jan Sokol nechal provést v roce 1998 tzv. sondu maturant. Další ministr školství Eduard Zeman však všechny práce zastavil. Nyní se přípravou zabývá Centrum pro reformu maturitní zkoušky (CERMAT) při Ústavu pro informace ve vzdělání, od ledna se bude měnit v Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (nejen středního). Cermat nyní vede RNDr. Pavla Zielencová. Od roku 2000 nabízí školám maturitu nanečisto (projekt Krok za krokem k nové maturitě). Doposud však byly testovány pouhé soubory úloh, nikdy neproběhla ucelená zkouška. V dubnu 2006 by však CERMAT chtěl vyzkoušet zadání "naostro", včetně režimu utajení (po neblahých zkušenostech na Slovensku). Účast škol je zatím dobrovolná. Pro jednotlivé předměty byly v roce 2000 vydány katalogy požadavků, které by měly být v současné době aktualizovány. Měly, avšak zatím nejsou - a to je další časovaná nálož v našem školství. Došlo totiž k tomu, že ročníkům, které zahájily studium v roce 2004, jsou během studia zásadně měněny podmínky jeho ukončení, a to za běhu! A tak český učitel i žák musí být flexibilní, pravděpodobně je to jedna z oněch očekávaných kompetencí. Zamýšlená reforma obsahu vzdělávání začíná od konce a školní vzdělávací programy středních škol se tím pádem musí vejít do formičky státní maturity. Doufejme alespoň, že si státní maturita získá respekt zaměstnavatelů a vysokých škol, protože jinak by celá reforma ztratila smysl.

- J. Cipínová -

S P O L E Č E N S K Á   K R O N I K A

NARODILI SE NOVÍ OBČÁNCI

ŽIVOTNÍ JUBILEA

Poznávejme plemena psů

Bernský salašnický pes

V posledních letech se tento pes stal velmi populární a dokonce můžeme říci, že i módní. Tento krasavec pochází ze švýcarských alpských údolí a je to pes sedlácký. Musel denně pomáhat při každodenní práci na selských dvorech a ještě navíc musel i hlídat. Tahal dosti těžké mlékařské vozíky a hlídal i stáda skotu. Rozhodně se na takové farmě nenudil. Možná někdy nevěděl, kam dříve skočit.

Tento pes je velmi oblíben nejen pro svůj vzhled, ale hlavně pro svou dobráckou povahu. Není agresivní, pouze ostražitý, snášenlivý, přátelský. Pes samec je vysoký 64 - 70 cm a váží 50 - 65 kg. Fenka je o něco nižší a lehčí.

Tento pes vždycky pracoval a tudíž procházka pro něho nebude asi plně dostačující, ale má potřebu něco i dělat. Bernský salašnický pes se velmi dobře uplatní při canisterapii, ale není vhodný pro agiliky a jako průvodce cyklistů. Na tuto činnost je moc těžkým psem a trpěly by tím jeho klouby. Jako každý pes musí mít základní výcvik poslušnosti a není třeba používat tvrdé metody.

Potřebuje velmi dobrou výživu a v mládí jej nesmíme zatěžovat, aby se jeho kostra vyvinula co nejlépe. Péče o jeho srst není tak náročná. Stačí jej týdně řádně vykartáčovat a pročesat. Partie za ušima, pod paždím a na vnitřní straně stehen se častěji plstnatí a je třeba jim věnovat větší pozornost.

Bernský salašnický pes není rozhodně psem do kotce. Vyžaduje co nejužší kontakt se svou rodinou. Jako u všech velkých plemen může některý jedinec trpět dysplazií kyčelních i loketních kloubů. Psi, kteří touto vadou trpí, nebývají zařazováni do chovu, aby tuto vadu nepřenášeli na potomstvo.

Tito psi se vcelku dobře snášejí s jinými psy, nebývají k nim agresivní, spíše se chovají velkoryse a někdy mají tendenci je i chránit. Mají rádi děti a vcelku si s nimi dobře rozumí. Z těchto všech důvodů se bernský salašnický pes cvičí pro canisterapii. Má dostatek trpělivosti, je velmi pozorný při výcviku a vždy se snaží co nejlépe splnit poradovaný úkol na jedničku.

Právě při této činnosti nevzbuzuje u pacientů strach, neboť je velmi líbivým psem s dobráckým pohledem, někdy vypadá, jako by se smál.

Tomuto plemenu jsou příbuzná ještě další švýcarská plemena. Velký salašnický pes, který je ještě mohutnější nežli bernský, má daleko kratší srst, povaha je velmi podobná. Také zbarvení je téměř stejné. Entelbušský pes je zase menší, srst není dlouhá a zbarvení podobné. Appenzellský pes - také má prakticky stejné zbarvení, kratší srst a je v menších proporcích. Tato tři plemena jsou málo početná a lze je spíše vidět na některých větších výstavách, nežli bychom je potkávali na ulici. Jsou ve své podstatě také psy pracovními, kteří měli svoje psí zaměstnání na farmách podobně jako bernský salašnický pes. Štěňata těchto plemen jsou skutečně neodolatelná, hlavně svým zbarvením a hodně připomínají medvídka. Zvažme si dobře svoje možnosti a vše, co je třeba tomuto líbivému pejskovi poskytnout, aby mohl s námi žít svůj psí život k plné své i naší spokojenosti. Respektujme jeho nároky a potřeby a nepořizujme si takové plemeno jen ze sobeckých důvodů, protože se nám líbí a přitom pro jeho držení nemáme podmínky, peníze a dostatek času, který je třeba mu věnovat.

- K. Pavčíková -

Vzpomínka na pana učitele Karla Vochozku

Karel Vochozka, foto V srpnu tohoto roku, po dlouhém, statečném ale marném boji se zákeřnou chorobou, nás navždy opustil pozoruhodný člověk... pro mne přítel, kamarád a spolužák z křemežské školy - Karel Vochozka.

Nevím, jak jste ho znali vy - pokud ne, tak připomenu že profesí byl učitel, dovednostmi výborný muzikant a vlastnostmi především dobrý člověk a správný Jihočech. Byl rodákem z Chlumu a v našem krásném údolí pod Kletí mu bylo souzeno dožíti se jen 65 roků. Pokud řeknu "jen", tak si uvědomuji relativitu významu tohoto slova. Někdo může žít třeba 100 let a těžko vzpomenete na nějaké významné aktivity jeho života, jiný se dokáže třeba i za pár desítek let trvale zapsat do všeobecného podvědomí! Karel se u mnoha svých žáků, dnes dospělých lidí, zapsal jako dobrý a obětavý učitel (později i ředitel základní školy v Brlohu), u jihočeských muzikantů jako výborný trumpetista, houslista a po dobu 15 let i dirigent oblíbené dechovky Netoličky - a v Nové Vsi, kde pak většinu života bydlel, ho znají i jako velmi schopného organizátora společenských akcí a navíc perfektního kronikáře...

A my, jeho spolužáci z křemežské školy z let 1946 - 1954, na něho budeme stále vzpomínat jako na předsedu třídy, který dokázal velmi diplomaticky jednat s učiteli při hájení našich žákovských práv! A neměl to lehké, protože naše skupina sice vypadala nejednotně (v třídě jsme se sešli kluci a holky z Křemže, Chlumu, Lhotky, Chlumečku, Stupné, Bohouškovic, Mříče, Holubova, Krásetína i z některých dalších míst), ale jako parta jsme byli neobyčejně stmeleni - a to v dobrém i zlém! Asi nyní čekáte, že na to budu vzpomínat a dávat k lepšímu příhody, v nichž Karel hrál hlavní roli. To ale nechci - naopak předám slovo jemu, protože jednak měl dobrou paměť, jednak byl výborný vypravěč... Ještě snad musím vysvětlit, jak jsem se k záznamu jeho vzpomínek dostal. Naše bývalá třída se totiž dokázala scházet i po vychození základní školy - po 20 letech, po 30 i 40 letech a od roku 2000, kdy jsme dospěli do věku šedesáti let - se v Křemži scházíme každoročně. A protože nás osud rozvál do nejrůznějších končin - sjíždíme se takřka z celé republiky. Na každém setkání jsme Karla požádali o úvodní projev, a tak v jeho podání se nám vracely vzpomínky na naše mládí, na naše školní léta. Tyto projevy jsem zachytil v písemné formě, umístil na Internetu do webové stránky naší křemežské třídy (http://www.spoluzaci.cz ...... vyhledat "Křemži", "základní školu", datum ukončení docházky - "1954", třídu 8.a.+8.b.) a do dnešního nekrologu si dovoluji předložit prvý z nich, datovaný třídním setkáním v roce 1999.

"Předseda" Karel k nám tehdy promluvil takto:


Vážené spolužákyně a spolužáci,

vítám Vás na dnešním posezení po 45 letech, kdy jsme opustili školu ve Křemži a každý se začal ubírat vlastním životem.

Nejdříve musím poděkovat za nás všechny Marii Spurné a Marii Stránské, které jsou hlavní duší našich setkání. Práce je s tím moc a moc a je opravdu od nich velice obětavé, že nás seženou dohromady a vybaví všechny záležitosti. Tedy ještě jednou - díky!

V roce 1954 nám bylo 14 let. Plni očekávání nového života na školách a v učilištích jsme opouštěli důvěrně známá místa ve škole, ale i známé učitele.

Pro naše rodiče začala doba šetření a utrhování si, aby nás vydrželi v učení a na školách. Doba byla tehdy dost zlá a my o tom neměli ani tušení, neboť jsme měli úplně jiné starosti - starosti se svým dospíváním. Nesledovali jsme ani zakládání družstev, odebírání malých živností soukromníkům, důsledky měnové reformy a ostatní procesy, které denně prožívaly naše rodiny. Občas jsme se někteří potkávali na muzikách, ve vlaku či v autobuse. Prohodili jen pár slov, protože v tom elánu mládí na víc nebyl čas. Přišel čas vojny, zakládání rodiny, každodenní práce v zaměstnání, stavění rodinných domků, opravy zděných domů po rodičích atd.

A tak jsme dopluli životem až do dnešního dne. Scházíme se jako šediváčci, holohlávci, tvary těla zaoblené a poněkud zmohutnělé. Před 45 lety jsme si nedovedli představit, co nám život přinese. Zažili jsme radost i smutek, lásku i zklamání. Málokdo z nás prošel životem bez nějakých tělesných útrap a postižení, které na nás zanechalo i následky. Až ve zralém věku jsme počali kolem sebe registrovat, že umřel ten a ten člověk, kterého jsme znali. Postupně také počínali umírat i naši rodiče a naši blízcí. Dnes již máme jen své sourozence a příslušníky svých rodin. Jsme ve věku, kdy kolem sebe začínáme dělat životní inventuru a snažíme se dohnat, na co jsme v životě nestačili nebo neměli možnost udělat. To, co jsme v honbě za zabezpečením rodiny zůstali dlužní svým dětem - nyní dáváme vnoučatům. Nejvíc život utíká tomu, kdo je zaměstnán jako učitel ve škole. Malého školáčka vidíte usedat do lavice a než se nadějete, odchází ze školy jako mladý muž nebo slečna.

Rád proto vzpomínám na naše školní začátky, kdy jsme dostávali ve škole sušené mléko po Američanech, kdy jsme seděli ve třídách "staré školy" pod stropy podepřenými trámy. Každý náš učitel byl jinak oblíben, každý byl svým způsobem osobností nebo jen figurkou. Rád jsem si vzpomenul na naši první učitelku Stožickou, která nás opravdu vlídným přístupem učila číst, psát a počítat. Na přísnou učitelku Šimečkovou, Vítkovou a také Mejzlíkovou. Porovnával jsem si je sám pro sebe s paní Foltovou, která pro nás kdysi bývala svým způsobem zvláštní, ale přece nás něco naučila. Na měšťance jsme měli také spoustu dobrých učitelů, hlavně v té mladší generaci - Podrázskou, Vlka, Hojdara, ale také Fesla, Pokorného a další. Samostatnou kapitolu by mohli tvořit Tříska, Frdlíková, Čížková a jiní. Omlouvám se všem, které jsem nejmenoval. Z každého z nich v nás něco zůstalo, ať si to přiznáme či nikoliv. Snažili se nám vštípit některé věci, které nám připomínáním ve škole byly protivné, ale v životě se ukázalo, že většinou měli pravdu. Když jsem začal studovat v Budějovicích, tak nám půl roku denně tloukli do hlavy, že všechny profesory musíme zdravit "Čest práci!" Jednoho odpoledne jsem v tomto našem krajském městě potkal pana učitele Šafka a automaticky pozdravil "Čest práci!". Asi po deseti krocích jsem si to uvědomil a otočil se. To už stál i Šafek, díval se na mne a pokyvoval hlavou. Pak jsem se ho bál na Křemži potkat, ale stalo se - zastavil se a povídá: "Tak jsi nám tam, chlapče, zblbnul...". Řekl jsem jen: "Nebude to tak hrozné, nashledanou!" a byl jsem pryč...

Obzvláště jsem si na našem posledním setkání cenil učitelů Fesla a Vlka. Při takovém soukromém kantorském povídání shodně prohlásili: "...hlavně si važte zdraví, to ostatní je zbytečné!". Dávám jim stoprocentně za pravdu, poznal jsem to na vlastní kůži! Ale také prohlásili: "...doba přeskočila celou vaši generaci...!" Nějak jsem tomu nevěnoval pozornost, ale po čase, když jsem si na to vzpomněl a rozebral - měli pravdu.

Narodili jsme se jako válečné děti. Rodiče nás museli ochraňovat, neboť nebylo jisté, kdo přežije. Po válce jsme nastoupili do 1. třídy, museli jsme si nosit i topení z domova do třídy, aby nám školník mohl zatopit. V roce 1948 se dostali k moci komunisté a v dalších letech, kdo nebyl dobře politicky zapsán, byl jen pracovníkem a i jeho děti měly omezené možnosti. V roce 1958, kdy z nás byla většina už vyučena, jsme nastoupili na pracovní místa. Naši nadřízení byli politicky dosazeni. Lepší místa celoživotně obsazena. Přesto jsme se po létech stali odborníky v oborech, které jsme dělali. Kolem padesátky se nám změnil režim a mohlo se začít znovu. Ale pro nás už ujel životní vlak. Nebylo možno začít podnikat. Muselo se dožít z podstaty podniků. Proto tedy ty spousty našich předčasných důchodů. A to ještě mezi tím vším rok 1968 a následná normalizace. Takže vidíte, že jsme měli některé učitele opravdu moudré...

Musím vzpomenout i na kuchařky ve školní jídelně v "nové škole", které nám denně plnily naše hladové žaludky. Při té příležitosti si vzpomínám i na doby, kdy jsme v poválečném období v poledne chodili s hrnečkem a lžící na polévku do hospody "U Soukupů", kdy jsme si předem museli zaplatit korunu a chleba si přinést.

Náš život v dětských letech býval i jistým druhem dobrodružství s projevem obchodního ducha. Ať už to byl nákup u Interholce, Ťunků, Smutků, Dominů, Zimermanna, Kuneše, Kopečků, Znamenáčků, Krigarů, Nýdlů, u konzumáka, Baťů, Nováků, Lánů, Sklářů a jinde. Zajímavé bylo i posezení u místních lazebníků Růžičky a Šafaříka. Malá skupina vyvolených mohla ministrovat v kostele, točit kadidlem, nosit křížek a ochutnat panu farářovi mešní víno a prasprostě mu i "sežrat hostie". Za všechno toto byl výprask. Ještě menší skupina se dostávala na půdu v kostele, kde jsme chytali holubi a při mši se dírkou v klenbě dívali na modlící se báby a selky.

Mnoho vody uteklo i v potoce pod Křemží, kde jsme nenechali zastavit žádnou rybičku a stále byli honěni Komárkem nebo učitelem Pokorným. Utekla i krásná léta, kdy jsme začínali chodit na pivo a také úspěšně závodně sportovali za Křemži.

Vzpomínky jsou krásné, ale zpět do reality. I Křemže se změnila a za poslední léta dost podstatně. Na těch místech, která jsme znali z mládí, je dnes něco jiného, žijí tu i jiní lidé a tak pro nás je to už něco vzdáleného. Lidé jsou si daleko. Při svých potulkách Křemží si stále myslím, že se někde přece jenom musí objevit ta stará funebrácká parta a že zas někde budu poslouchat neskutečná vyprávění Isidora.

Je nám skoro 60 let, jsme tedy dědkové a babky. Většinu života již máme nenávratně za sebou. To není pláč nad uběhlými roky, ale realita.

Přál bych nám všem, aby nás nic nebolelo, abychom žili spokojeně, ve zdraví, abychom měli velké důchody a hlavně abychom se při příštím svolání, tedy v roce 2000, zase zde všichni sešli...!


Tolik vzpomínky Karla Vochozky v roce 1999. Pokud vás zaujaly, přečtete si v dalším čísle Křemežského zpravodaje jeho vzpomínky z roku 2000.

- Zdeněk Laštovička, Chlum - Jihlava -

Můj přítel žije v sousední zemi

Křemže 2005, vítězství mateřské školy v přeshraniční soutěži v malování a modelování, diplom Vítězem přeshraniční soutěže v malování a modelování se stala Mateřská škola Křemže.

V červnu se předškolní třída Mateřské školy Křemže zúčastnila výtvarné soutěže na téma "Můj přítel žije v sousední zemi" a stala se jedním z vítězů soutěže. Jako vítězné byly vyhodnoceny tři české a jedna německá mateřská škola. Soutěž pořádala Univerzita v Kaiserslauternu (SRN) a byla realizována v rámci projektu "Dobré sousedství" v česko-bavorském pohraničí.

Slavnostní předání ceny se konalo v naší mateřské škole 26. září 2005. Zúčastnili se ho paní Katrin Stech a Jan Tlučhoř z německé univerzity, zástupce ředitelky ZŠ Zdeněk Podpěra, starosta obce Jan Troup a děti. Dnes většina dětí, které obrázky malovaly, postoupila již do 1. třídy ZŠ, proto pod vedením paní učitelky Šímové přišly do MŠ a oslavu zpestřily krátkým vystoupením. Za vydařenou oslavu patří poděkování především všem dětem, které se na soutěži podílely, dále všem zaměstnancům za uspořádání oslavy a vedení školy za finanční podporu.

Křemže 2005, vítězství mateřské školy v přeshraniční soutěži v malování a modelování Křemže 2005, vítězství mateřské školy v přeshraniční soutěži v malování a modelování

První pěší výlet školní družiny

ZŠ Křemže 2005, první pěší výlet školní družiny, Bořinka Výletu se zúčastnilo 21 dětí. Bylo moc hezké počasí, svítilo sluníčko a každý měl výbornou náladu. Hned u školy Verunka Maříková řekla: "A to půjdeme pěšky?" Tak to jsme se teda zasmáli. Když jsme šli okolo kukuřičného pole, mohli jsme si utrhnout do baťůžků kukuřici. Konečně jsme došli na Bořinka. Kryštof našel dopis a v něm bylo napsáno:

Ahoj děti, blahopřeji!
Dosáhly jste cíle vašeho prvního výletu v tomto školním roce. Zbývá najít poklad, ve kterém na vás čeká sladká odměna. Ale než se pustíte do hledání, otočte se k lesu a zazpívejte mi nějakou písničku.
Děkuji! Hejkal z Bořinek.

Shodli jsme se na písničce Beskyde, Beskyde. Po jejím zazpívání jsme se rozběhli hledat poklad. A hádejte, kdo ho objevil? Byl to zase Kryštof Kudláček! V pokladu byly bonbony. Po sladké odměně ještě některé děti posvačily, a pak už jsme na louce u lesa hráli hry. Kluci dokonce našli jedlé houby. A byl čas vracet se domů. Před školou už na někoho čekali rodiče. Těším se na další výlet!

- Anička Mašková, 4. A -

Fotbalisté Křemže v září

I. B třída

Křemže - H. Planá     2:2 (0:0)

V druhém domácím utkání Křemežští přivítali exúčastníka I. A třídy, s nímž se nakonec v okresním derby o body podělili. V úvodní poměrně nezáživné pětačtyřicetiminutovce si první šanci vypracovali hosté, ale Kastenmajer z úhlu pálil těsně mimo. Na druhé straně se po půlhodině neujaly hlavička Schönkypla (hostuje v Křemži právě z H. Plané) ani dorážka Brabce, kterou kryl Friedl. Největší šanci měli pět minut před pauzou domácí, když Chromý našel rozběhnutého Jílka, ten se dostal do vápna, ale Friedl opět zachránil.

Do druhého poločasu vstoupili daleko aktivněji hosté. Už ve 47. minutě po akci špílmachra Kastenmajera měl stoprocentní šanci Bandura, který se ocitl zcela sám před Ševčíkem, ale zblízka přestřelil. Za dalších osm minut se už hráči Smrčiny radovali. Trestný kop od postranní čáry zahrával Kastenmajer, odražený míč se za vápnem dostal k Pouzarovi, který se štěstím propálil Ševčíka na 0:1. Křemežští byli viditelně zaskočeni a za dvě minuty musel Ševčík špičkou kopačky zachraňovat při další gólové střele Pouzara. V 65. minutě pak Kastenmajer dalekonosnou střelou orazítkoval spojnici domácí branky. Za minutku měl tutovku na noze pro změnu domácí Brabec, ale ve vyložené pozici netrefil míč před odkrytou brankou. A tak platilo omšelé nedáš - dostaneš. Hosté podnikli rychlý kontr a V. Ryneš krásnou křížnou střelou z pravého rohu šestnáctky nedal Ševčíkovi šanci - 0:2. Závěr ovšem patřil Křemežským, kteří nerezignovali a podařilo se jim vyrovnat. V 77. minutě zahrávali domácí roh a střídající Novák napálil odražený balón nekompromisně pod břevno - 1:2 (byla to 197. mistrovská branka historicky nejlepšího křemežského kanonýra). Důležitý moment se pak odehrál osm minut před koncem, kdy po kolmici Chromého šel sám Brabec, udělal kličku brankáři Friedlovi, ten jej fauloval a popravu viděl červenou kartu. Mezi tyče se pak postavil autor druhého úspěchu hostů V. Ryneš, který nakonec čisté konto neuhájil. V 89. minutě domácí dobře zakombinovali a nová akvizice v křemežských barvách Jílek bombou z 25 metrů vymetl šibenici hornoplánské svatyně a svou druhou podzimní brankou upravil na konečných 2:2.

Sestava: Ševčík, Stráský, Filip, K. Rolník (62. Novák), Šulc, Jílek, Kouba, Chromý, M. Schönkypl, Brabec, Anderle (46. Stropek).


Frymburk - Křemže     6:0 (4:0)

Od prvních minut dalšího derby bylo jasné, kdo bude na hřišti pánem. Hosté nastoupili nekoncentrovaně a s vědomím dosavadní úspěšné bilance v pohodě hrající domácí dominovali. V 10. minutě pronikal do vápna hostů agilní Matuš, hostující stoper Filip jej poslal k zemi a s nařízenou penaltou si Salzer s přehledem poradil - 1:0. Za dalších pět minut se po srážce křemežských obránců dostal k míči znovu Salzer, prošel zleva do šestnáctky a střelou pod břevno zvýšil na 2:0. Prakticky hotovo bylo ve 25. minutě, kdy si hosté neodpustili další defenzivní hrubici a Matuš z vápna přízemní střelou k tyči upravil už na 3:0. A to ještě nebylo v první půli všemu konec, když ve 35. minutě korunoval velmi dobrou hru domácích po rohu Matuše nechytatelnou hlavičkou od přední tyče Schneider - 4:0.

Po obrátce Křemežští ve snaze hanebný výsledek alespoň trochu zkorigovat začali náporem, ale jejich tlak byl hodně platonický. Jediným výsledkem bylo nastřelené břevno, do kterého hlavou namířil Jílek. A tak trestali znovu domácí. Po hodině hry se pískala druhá penalta zápasu, když Schönkypl v šestnáctce nedovoleně zastavil pronikajícího Matuše a Sukdolák dal z desítky na 5:0. Poslední hřebíček do křemežské rakve zasadili Frymburští o deset minut později, kdy se po nedorozumění gólmana Ševčíka s jedním z obránců dostal k míči Mrázik a pohodlně do prázdné branky završil pro hosty ostudný půltucet - 6:0.

Sestava: Ševčík, Stráský, Filip (46. Anderle), Jílek, Šulc, K. Rolník, Kouba, Chromý, Novák, M. Schönkypl, Brabec (87. L. Rolník).


Křemže - Chvalšiny     1:1 (0:0)

V dalším derby hostili Křemežští na vlastním trávníku druhého exúčastníka I. A třídy a stejně jako proti Horní Plané si připsali opět jen bod, který zachraňovali v úplném závěru. Od prvních minut byla za deště k vidění urputná partie s minimem gólových šancí. Z první půlhodiny stojí za zmínku jen trestný kop domácího Kouby, který Hladík vyškrábl na roh, po němž znovu Kouba přetaženým centrem trefil vzdálenější tyč chvalšinské branky. Na druhé straně se do vápna probíjel hostující Koláček, ale také Ševčík úspěšně zasáhl. V poslední pětimintovce půle si pak soupeři připsali ještě po jedné slibné příležitosti. Nejprve po chybě domácích v rozehrávce postupoval zleva do vápna Vosika (odchovanec křemežského oddílu dlouhá léta hrající ve Chvalšinách), s jeho bombou pod břevno si ovšem Ševčík znovu věděl rady. Tři minuty před pauzou pak napřáhl z šestnáctky k tvrdé střele domácí Jílek, gólmanské kvality ale znovu prokázal i Hladík.

Ani ve druhé půli se obraz průměrného duelu příliš nezměnil. Největší nebezpečí pro obě branky hrozilo ze standardek - a ty nakonec rozhodly o výsledku. S přízemní střelou Husara z přímého kopu si v 65. minutě Ševčík ještě poradil, ale v 78. minutě už kapituloval. Po faulu na F. Piláta se k provedení standardky těsně za vápnem postavil hostující Propš a krásnou střelou přes zeď vymetl šibenici Ševčíkovy branky - 0:1. Křemežští se v závěru snažili alespoň o vyrovnání - a byli úspěšní. Dvě minuty před koncem zahrával zprava od postranní čáry standardku Chromý, ve vápně vyhrál Kouba vzdušný souboj s Hladíkem a míč zapadl dlouhým obloučkem přesně k levé tyči - 1:1. V bojovném utkání se tak body nakonec po zásluze dělily.

Sestava: Ševčík, Stráský, Filip, Šulc, Jílek, K. Rolník, Chromý, Kouba, Novák (41. Stropek), M. Schönkypl, Brabec (89. Anderle).


Křemže - Z. Koruna     5:0 (2:0)

Čtvrté derby v řadě Křemežští vítězně zvládli, i když hra nebyla zejména v první půli zdaleka ideální. Po šesti kolech figuruje náš tým v oblastní soutěži s 8 body na šesté příčce tabulky.

V samotném utkání měl po oboustranně opatrném úvodu první velkou šanci v 6. minutě domácí Anderle, když prošel zleva k vápnu, namířil ale jen slabě do náruče brankáře Mittasche. Hosté odpověděli pokusem Štropa, který křížnou střelou mířil z vápna těsně mimo. Poprvé se skóre měnilo v 15. minutě, kdy si na dlouhý pas za hostující obranu naběhl Brabec a - ač tísněn vracejícím se Duškem - propasíroval míč pod tělem hostujícího brankáře do sítě na 1:0. V dalších minutách ovšem měli více ze hry hosté, kteří se ve 25. minutě hodně zlobili, když rozhodčí neposoudil pád Andrejca ve vápně jako penaltový. Za chvíli zatáhl míč po levé straně Štindl, následně Štrop přesným centrem našel na penaltě úplně volného Andrejca, který však z první trefil jen do náruče připraveného Ševčíka. A tak platilo už tisíckrát řečené pravidlo nedáš - dostaneš. Hned z protiútoku Chromý uvolnil rozběhnutého Anderleho, který se prosadil přes Dvořáka a sólo s přehledem zakončil na poločasových 2:0.

Po obrátce se jako první připomněli hosté, když Štrop střílel z vápna mimo, ale to bylo pohříchu vše, co Zlatokorunští v derby předvedli. Další minuty už patřily jasně domácím, kteří se však začali předhánět v zahazování i těch nejvyloženějších šancí. Z úrovně desítky vysoko přestřelil osamocený Anderle, za chvíli po kombinaci Stropka s Chromým hlavičkoval Brabec zblízka těsně vedle odkryté branky a bombu téhož hráče vyškrábl Mittasch na roh. Zcela sami poté šli na branku Anderle s Brabcem, ale prvně jmenovaný tutovku "zazdil" nepřesnou přihrávkou. A pak přišel drtivý závěr domácích. V 82. minutě se k velkému sólu z vlastní poloviny nadechl K. Rolník, dostal se až do vápna a podél vybíhajícího Mittasche zvýšil na 3:0. Další samostatný nájezd předvedl za čtyři minuty Chromý, který nekompromisně zvýšil na 4:0. V poslední minutě pak váhajícího Dvořáka obral na vápně o míč Anderle, udělal kličku i brankáři a do prázdné svým druhým gólem podtrhl debakl hostů - 5:0.

Sestava: Ševčík, Stráský, Jílek, Šulc, K. Rolník, Kouba, Chromý, M. Schönkypl (70. Čižmar), Stropek, Brabec (83. Novák), Anderle.


Okresní soutěž
2. kolo: H. Dvořiště - Křemže B   4:1 (3:1),
za hosty: M. Fejfar.
3. kolo: Křemže B - Přídolí   2:1 (2:0),
za domácí: L. Rolník, Anderle.
4. kolo: Křemže B - Rožmberk   6:4 (4:2),
za domácí: Anderle 3, J. Chromý 2, Čižmar.
5. kolo: Hořice - Křemže B   2:2 (1:1),
za hosty: J. Chromý z pen., Schuster.

Okresní přebor žáci
2. kolo: Křemže - D. Dvořiště   5:0 (1:0),
branky: Milis 4, Chaloupka.
3. kolo: Benešov - Křemže   1:3 (1:2),
za hosty: Benda 2, Pech.
Vložené 12. kolo: Malonty - Křemže   2:1 (1:1),
za hosty: Benda.
4. kolo: V. Brod - Křemže   4:0 (0:0).
5. kolo: Křemže - Chvalšiny   5:0 (1:0),
branky: Benda 3, Chaloupka, Zimmermann.

- K. Vosika -

Volejbalová sezóna

Křemže 2005, volejbalisté Sokola Křemže Podzimní část volejbalových soutěží už je téměř za námi, a tak se můžeme ohlédnout za jejich průběhem. Ženy letos postavily dvě družstva: A-tým v krajské soutěži a B-družstvo do soutěže okresní. Obě družstva se mohou pochlubit samými výhrami a jednou prohrou.

Muži dokonce přihlásili tři družstva, dvě v okresním přeboru a třetí v krajském, ale i když dokážou soupeře hodně potrápit, zatím se jim vyhrát bohužel nepodařilo. Věříme, že se vše napraví, až řádně doladí formu v Radniční restauraci.

Už před samým začátkem sezóny jsme nezaháleli. Zúčastnili jsme se s úspěchem několika turnajů: na Hluboké (II. místo) a ve Zvíkově (III. místo). Také se nám podařilo uspořádat několik vlastních turnajů, z nichž nejznámější a čím dál více navštěvovaný je turnaj Veletržní (18 družstev i s extraligovou účastí).

V září jsme též oslavili jubileum našeho nejstaršího člena a při té příležitosti proběhl tzv. Mrázek Cup.

I když máme poměrně širokou členskou základnu, rádi bychom přivítali i nové členy (děti, ženy i muže). Pokud by případní zájemci chtěli rozšířit naše řady, trénujeme pravidelně ve čtvrtek a v neděli v létě na hřišti "Němcalka" pod školou, v zimě ve školní tělocvičně (cca v 18 hodin). Přijďte se podívat a třeba i posílit naše řady.

- Dita Jirovcová -

Z historie lyžování na Křemežsku

(z připravované publikace CHKO Blanský les)

Prvními propagátory a organizátory lyžování na Křemežsku byli bratři Josef a Ludvík Špánovi ze Chmelné a bratři Květoslav a František Zimmermannovi ze Křemže. To bylo za první republiky. Tehdy bylo organizováno lyžování pod vedením Tělocvičné jednoty Sokol. Počátkem války byl Sokol zrušen, a tím upadlo i závodění. Po válce byl Sokol znovu obnoven a náčelníkem se stal bratr František Zimmermann. Ten dal dohromady partu kluků a holek a tím započala zlatá éra lyžování na Křemežsku. V té době hrálo Křemežské lyžování v kraji prim. Vzpomínám si, že první závod, kterého jsme se zúčastnili, byl u myslivny Nový Dvůr nad Vyšným. Byl to přebor Župy Husovy. Pravidelně jsme se účastnili i mistrovství republiky, které se konávalo ve Svatém Petru. Pokud byl sníh, trénovalo se doma, a když ne, jezdilo se vlakem na sobotu a neděli na Kubovu Huť, do Vimperka nebo na Zadov. V létě jsme trénovali tzv. na sucho, a tím jsme položili základy dalších běžeckých sportů.

Bílé opojení, ilustrační foto Počátkem padesátých let to byl orientační běh, jak letní, tak zimní, přespolní běhy, Sokolské běhy zdatnosti a Dukelské závody branné všestrannosti. V roce 1957 byla založena Horská služba na Šumavě, kde se čtyři z nás, aktivních lyžařů, zúčastnili prvního školení na Špičáku. Po čase nás tu pod Kletí sloužilo již dvanáct. Tato éra závodního lyžování trvala po válce asi 25 let. Pro nedostatek sněhu a rychle se rozvíjející sporty jako hokej, kopaná, odbíjená a další, zájem o závodní lyžování upadal.

Ještě bych se chtěl zmínit o vzniku sjezdovky na Kleti. V roce 1952 se domluvili lyžaři ze Křemže a Českých Budějovic, že zde, na severním úbočí hory, vybudují sjezdovku. Ze Křemže nás tam tehdy chodilo asi dvacet pět. Jak už to tenkrát bylo, všechno bylo všech a nic nikoho, postavili jsme si sjezdovku k obrazu svému. Po čase přibyl ještě vlek na Křemežských lukách (Podlazí), který byl tehdy hojně navštěvován i širokou veřejností. Z té doby až do současnosti zde zbylo pár nadšenců Horské služby, kteří dnes jezdí sloužit převážně do lyžařského areálu Kramolín u Lipna.

Závěrem bych chtěl vzpomenout památky pana Františka Zimmermanna, který byl propagátorem, organizátorem i trenérem všech běžeckých sportů, které se ve Křemži dělaly. Věnoval tomu celý svůj život až do pozdního stáří.

- Jan Zimmermann, Chlum -

5. ročník rybářských závodů na rybníku v Holubově

V sobotu 24. září 2005 se uskutečnil 5. ročník tradičních Václavských rybářských závodů na místním revíru v Holubově.

5. ročník zaznamenal rekordní počet závodníků - 109 závodníků si přišlo změřit své síly a navíc nám přálo i krásné slunné počasí. Někteří byli i z velké dálky, například z Havířova, Lišova, Ostravy - velká výprava přijela již tradičně z Větřní.

Nejstarším účastníkem letošního ročníku byl pan Ladislav Pivoňka, kterému je 73 let, nejmladším osmiletý Milánek Mleziva z Chlumu.

Vítězem se stal student VŠE České Budějovice z Havířova Rostislav Kubin, který nachytal 5 metrů ryb, na druhém místě skončil Flandera Petr z Písku s 459 cm ryb a třetí byl náš člen pan Zdeněk Ryneš z Holubova, jeho úlovek měřil rovné 4 metry. Nejdelší rybu zdolal pan Marek Vlk - kapra 54 cm.

Na oslavu 5. ročníku jsme upekli dvě selata a pro dobrou pohodu nám hrál pan Karel Jirovec. Velmi příjemné odpoledne se protáhlo až do pozdních nočních hodin.

- HK -

Křemže 2005, 5. ročník rybářských závodů na rybníku v Holubově Křemže 2005, 5. ročník rybářských závodů na rybníku v Holubově

Klub Křemílek

Klub Křemílek si Vás dovoluje pozvat na IV. dětskou burzu,
která proběhne ve dnech 21. a 22. října 2005.


Křemže - klub Křemílek, logo

Na burze můžete prodat i koupit dětské oblečení a obuv, sportovní potřeby a hračky.

Příjem zboží:
pátek 21. 10. 05     17.00 - 20.00 hod.

Prodej zboží:
sobota 22. 10. 05     8.30 - 11.30 hod.

Výdej zboží:
sobota 22. 10. 05     13.00 - 14.30 hod.

Klub Křemílek,
Dům služeb, Křemže

Připravujeme na listopad:
18. 11. od 18.00 se opět setkáme s výtvarnicí Monikou Brýdovou
a naučíme se vyrábět lampičky a vánoční světýlka.

Fotogalerie

Podzimní sklizeň jablek, ilustrační foto
Hra o jablko - podzimní sklizeň ovoce je bohatá jen někde


Křemže 2005, čištění náhonu Křemežského mlýna, dnes elektrárny Ing. Bedřicha Čížka Křemže 2005, čištění náhonu Křemežského mlýna, dnes elektrárny Ing. Bedřicha Čížka
Čištění náhonu Křemežského mlýna, dnes elektrárny Ing. Bedřicha Čížka


Křemže 2005, znehodnocená lavička
Kéž, lavičko, kéž bys promluvila..., kdopak tě tak vyzdobil?


Křemže 2005, oprava kostela po šesti letech dospěla ke konci Křemže 2005, oprava kostela po šesti letech dospěla ke konci
Poslední tahy štetcem a křemežský kostel se po šesti letech oprav zaskvěl v celé své kráse

I N F O R M A C E

ZÁLOHA NA VODNÉ A STOČNÉ
se vybírá ve dnech


středa 12. 10. 2005   od12:30 do 17:00 h
čtvrtek 13. 10. 2005   od12:30 do 16:00 h
pátek 14. 10. 2005   od12:30 do 14:30 h

v přízemí Radnice Křemže, č. dveří 11.

V listopadu se záloha bude vybírat ve dnech 9. - 11. 11. 2005.


ÚŘAD PRÁCE, odbor státní sociální podpory ve Křemži.

Úřední dny jsou:

říjen - 17. 10. 2005 31. 10. 2005
listopad - 28. 11. 2005  
prosinec - 19. 12. 2005  


Svoz odpadu

ve dnech 5. a 6. 11. 2005 bude uskutečněn svoz VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU

Svážet se bude: koberce, nábytek, matrace, pračky, sporáky, kovový odpad.
Dále nebezpečný odpad: lednice, TV, elektrospotřebiče, el. kabely, pneumatiky, baterie, obaly od obalů a barev.
Odpad budou občané osobně předávat pracovníkům TS Český Krumlov a firmy ASA (nebezpečný odpad)

Termíny svozu:

5. 11. 2005 (sobota)

Chlum - u statku8.00 - 9.00
Loučej - náves9.30 - 10.00
Lhotka - náves10.30 - 11.00
Chlumeček - u váhy12.00 - 12.30
Stupná - náves13.00 - 13.30
Chmelná - náves14.00 - 15.00

6. 11. 2005 (neděle)

Mříč - náves8.00 - 9.00
Bohouškovice - náves9.30 - 10.00
Křemže - dvůr služeb10.30 - 14.00


VÝMĚNA OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ

Podle Nařízení vlády č. 612 z 16. 11. 2004 jsou státní občané České republiky povinni do 31. 12. 2005 provést výměnu občanských průkazů bez strojově čitelných údajů, vydaných do 31. 12. 1994 za nové. Jedná se o všechny občanské průkazy tzv. knížky.

Žádost o vydání občanského průkazu předloží občan nejpozději do 30. 11. 2005. (U nás je možno požádat na Obecním úřadě ve Křemži.) V r. 2006 se budou muset vyměnit OP vydané do 31. 12. 1996 a postupně do r. 2008 se budou vyměňovat i všechny ostatní občanské průkazy, vydané do 31. 12. 2003.

Dle zákona č. 395/2005 s účinností od 1. 10. 2005 si nemusí provést výměnu občanských průkazů občané narození před 1. 11. 1936, pokud není v těchto OP doba ukončení platnosti vyznačena konkrétním datem.


VÍTANÍ OBČÁNKŮ

V pondělí 31. 10. 2005 od 16:30 hodin proběhne v sále radnice ve Křemži "Vítání občánků" narozených od 30. 12. 2004 do 30. 5. 2005.


Štěpán Rak, foto

Štěpán Rak ve Křemži

pozvánka na koncert

Štěpán Rak je kytarista, skladatel a pedagog. Ve všech těchto třech oborech se zařadil k absolutní světové špičce. Je autorem celé řady komorních a symfonických děl, zejména však skladeb pro sólovou koncertní kytaru, jež jsou součástí stálého repertoáru předních světových kytaristů. Bezpochyby patří k našim nejhranějším skladatelům současnosti. Je pravidelně zván na koncertní a přednášková turné předních světových univerzit. Se svým uměním procestoval 75 zemí všech kontinentů.

Štěpán Rak vystoupí v sále radnice ve Křemži ve čtvrtek
20. října v 19:00 hodin.


Vstupné 50,- CZK

Vstupenky v prodeji od 10. října v sekretariátu na Obecním úřadě ve Křemži.


Další informace :
Obecní knihovna Křemže
Základní škola Křemže - http://home.worldonline.cz/~cz290962
Kostel sv. Michaela archanděla ve Křemži


 

INFORMACE, KTERÉ OBEC KŘEMŽE ZVEŘEJŇUJE
na základě §5 odst.1 zákona č. 106/ 1999 Sb., o veřejném přístupu k informacím
můžete nalézt na Veřejné desce obce Křemže

 

Křemežsko
Vydává Obecní úřad Křemže, náklad 500 výtisků.
330200291
Internetová verze: Mgr. Jan Kříž - JaKrSOFT,
Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, Ipex a.s.© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 31. října 2005 : TOPlist 0